Alle onderstaande gegevens met dank aan Paul Peeters.

1. Jan Paeps sone Jans, die weduwenaar was van Dymphna Van Halbeeck, verkocht aan Jan Brants en Anna Vorsters uit Lubbeek een perceel bos, gelegen te Lubbeek onder het Lubbeeckervelt.  Bij de goedenis van deze verkoop op 18.01.1653 trad notaris Philip Hollandts als gevolmachtigde in naam van de kopers op.  In de goedenisakte wordt melding gemaakt van Anthoon, zoon van Jan Paeps sone Jans.  Jan Van Halbeeck en Anthoon Paeps traden eveneens op als medevoogden van Anthoon Paeps (gedoopt Wezemaal 08.06.1625).  Alhoewel deze laatste in 1653 reeds meerderjarig was, werd hij als halve wees toch vertegenwoordigd door 2 medevoogden.  Dit is niet verwonderlijk omdat zijn moeder Dymphna Van Halbeeck reeds overleden was en omdat hijzelf als 'onnozel' werd beschouwd.  Onnozelf heeft hier de betekenis van geestesziek.  Hij werd in feite beschouwd als een onschuldig persoon en dus (handels)onbekwaam geacht.  Om die reden werd hij gelijkgesteld met een minderjarig kind en moest hij bij de verkoop/goedenis vertegenwoordigd worden door voogden (momboirs).  Voogd Anthoon Paeps is voorzeker ook de doopheffer van de onnozele Anthoon en wellicht broer van diens vader Jan.

Hieronder volgt ter informatie een passage (art. 32) van de "Ordonnantien van de Weescamere der stadt van Leuven" (de volledige tekst vind je terug op de volgende website : http://www.kuleuven-kortrijk.be/facult/rechten/Monballyu/Rechtlagelanden/Brabantsrecht/leuven/weesleuv.html

Item, soo wanneer vader ende moeder aflijvich worden, achterlaetende ombejaert kindt oft kinderen, oft anderssints simple, sotte, stomme, innocent oft heuren sinnen niet machtich, soo is de lest-levende schuldich binnen eender maendt naer doode van den eersten aflijvigen, by eenen van den clercken, by den over-momboiren tottet maecken van de inventarissen genomineert, oft by anderen geapprobeerden notaris, in presentie van de momboiren, soo verre daer eenighe zijn, ende by hennen gebreke van den twee naeste vrienden van den eersten aflijvigen, ende eenen van den lestlevende, die by der handt crijchbaer zijn ende daerby comen willen, ende by gebreke van sulckenen, in presentie van twee andere goede eerlijcke mannen, gebueren, oft metten aflijvighen goede kennisse oft familiariteyt gehouden hebbende, gemaeckt te hebben goeden, getrouwen inventaris van alle vlieghende erfve, erf-goeden, bepande renten oft pachten, oft daervoergerekent, ende allessints anders daer de persoonen boven geruert, soo doer den landtrechte, door dispositie van den eersten aflijvighen, als anderssints, souden moghen inne gericht zijn, ende waerinne de lest-levende gheene vrye dispositie heeft, by goede specificatie, met allen brieffven, munimenten, boecken ende alle andere schriftelijcke bescheeden den voerschreven goeden aenclevende, ende insertie oft copiatie van allen daeten van contracten, goedinghen, belastinghe, bekentenissen, pachtinghen ende andere gelijcke, ende den selven inventaris, oft copije autenticque daeraf, binnen der selver maendt, in presentie van den voerschreven persoonen daer by ende over gheweest hebbende, op ordinaris vergader-dach over te leveren den voorschreven over-momboiren, om daer bewaert te worden, t'sy open oft gesloten, sulcx gelijck die voerschreven lest-levende, metten voerschreven mede-comparerende persoonen dat begheeren sullen, ende den over-momboiren sal redelijck ende tamelijck duncken, ende de ghesloten inventarissen ghesloten te blijven tot d'aflijvicheydt van den lest-levende ; ten zy dat, partijen daerop gehoort, met kennisse van saecken by den over-momboiren, om redenen, worde anders geordineert. Ende int overleveren van den inventaris by eede affirmeren, int maecken van den selven inventaris te hebben ernstelijck ende getrouwelijck ghewandelt, ende daerinne beschreven te zijne alle voorgeruerde partijen, die hy oft sy weten den weesen oft anderen persoonen boven geruert, oft heuren goeden aen te cleven oft te competeren ; ende met eenen mede te doen blijcken den weesen ende anderen voerschreven by den eersten aflijvighen versien te zijn van genoechsaeme momboirs ende toesienders, ende by gebreke van dien, den over-momboiren over te geven sesse persoonen, den kinderen naest bestaende, de dry daeraf van weghen des eersten aflijvigen, ende d'andere dry van weghen des lest-levenden ; ende by gebreke van maechschap vier andere mans-persoonen, die nutste ende bequaemste die hy weet ende die d'apparenste zijn, naer vermoghen van den neghen-en-dertichsten naevolghenden articule, om den last van de toesienderschap ende momborye te moeten aenveerden, op de boete van vier carolus-guldens; ende binnen veerthien daeghen naerdat sulcke gebreckelijcke van weghen der over-momboiren daertoe versocht sal worden, alnoch te moeten voldoen, op gelijcke pene ; ende by voerderen gebreke, boven de voerschreven penen, daertoe realijck bedwonghen te worden; van welcke voerschreven overgegheven persoonen, soo verre die den momboiren duncken nut ende bequaem, sullen sy die twee oft dry daeraf hen bequaemste dunckende, daertoe ordineren.

De goedenisakte.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbes. comparerende Guilliam Charliers, bode etha., tot des naerbes. staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met onwederoepelijcke procuratie, hem als thoonder gegeven bij Jan Paeps sone wijlen Jans, woonende te Wesemael, als vaeder ende momboir van Anthoon Paeps, sijnen onnoosen sone, bij hem behouden van Digna Van Halbeeck, sijne overleden huysvrouwe, geassisteert bij Jan Van Halbeeck ende Anthoon Paeps als mede momboirs van. voors. kinde, hen beyde sterckgemaeckt hebbende voor t' ghene naerbes. staet, voorden nots. Phls. Hollandts ende sekere getuyghen opden xvijen. january 1653, alhier gesien ende gebleken, per mo. heeft inder voorschreven qualiteyt opgedraeghen met behoorlijcke verthijdenisse een dachmael bosch metten gronde, soo de plecke geleghen is onder Lubbeeck opt Beeckervelt, regenoten tgoidtshuys van Perck ter ie., den heere Vanden Cruyce te Brussel ter ije. t' voors. goidtshuys van Perck ter iije. ende den Grooten Heyligen Geest van Loven ter iiije. sijden, expos. impos. est Philips Hollandts inden naem ende ten behoefve van Jan Brants ende Anna Vorsters, gehuysschen, woonen. tot Lubbeeck, per mo. jure et satis obligando, etha., in forma et waras op eenen penninck boon aen t' capittel van Sinte Peeters te Loven, ende dat den selven bosch is liggende onder eenen peerdtskeur sonder voorder, ende dit om ende voor tseventich guldens eens ende drij guldens acht stuyvers lijffcoop, coram Schore, Goffaert, january xviij, 1653.

 

2. Uit onderstaande schepenakte uit het stadsarchief van Leuven (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7543, folio 19v, de rente werd afgelegd op 20.12.1658, zoals vermeld in de rand van de akte) blijkt dat Cornelius Van Nuffel de zoon is van Petrus Van Nuffel. En dat dit gezin juist is.

In presen., etha., gestaen mr. Jasper Van Opstal vuyt crachte van procuratie, aen hem gegeven, waer van den teneur hier naer is volgende, heeft het selve vernieuwt inder vueghen als volght.

Op heden desen sesten may 1651 comparerende voor mij notaris ende die getuyghen naergenoempt Cornelis Van Uffelen soene Peeters ende Elysabeth Paeps, gehuysschen, ten overstaen van Peeter Spoelberch, soene des voors. Elysabeth, in des naerbes. staet bij desen, oock consenterende voor soo veele hem is raeckende, welcke comparanten hebben bekent soo sij bekennen midts desen ontfanghen te hebben van Anna Lauycx, begeynken opden Grooten Begeynhove alhier, de somme van hondert ende vijfftich guldens in courant gelde, daer voor die voorschreven comparanten hebben bekent, gelijck sij bekennen midts desen eene jaerlijcxe rente van neghen guldens vij s., die haeren cours sal beginnen te nemen date deser ende oock alle jaeren date deser vallen ende verscheynen telcken jaere, los ende vrije, alhier binnen Loven te betaelen ten behoeffve vande voors. rentheffersse als schult met recht verwonnen, welcke rente sal staen te quyten den penninck sesthien teender reyse ende met volle rente, oock in courant gelde in specie van souvereynen, ducatons oft schellinghen, gelijck die rentheffers bekennen ontfanghen te hebben, voor welcke voors. rente ende jaerlijcxe betaelinghe van dijen de voors. comparanten ende elck een in solidum hebben verbonden henne persoonen ende goederen, gelijck oyck den voors. Peeter Spoelberch is verobligerende sijnen persoon ende alle sijne goederen, meubele ende immeubele, present ende toecomende, ende naementlijck hebben sij verobligeert een dachmael goits, soo lant als vjver, bij hem vercreghen van derffgenaemen Willem Van Uffelen, opden tweeden deser voor schepenen van Werchter, liggende onder Nin inde Heyde, regenoten die baene van Werchter naer Mechelen ter eenre, Jan Vander Goort ter ije., item die hellicht van huys ende hoff met sijne toebehoorten, gestaen ende geleghen onder Werchter, groot int geheel drije dachmaelen, daer van die proprieteyt is competerende aen den voors. Peeter Spoelberch ende waer van die tochte is competerende aende voors. Elysabeth Paeps, regen. Maria Hollemans ter ie., sheeren straete ter ije., Peeter Van Tongelen ter iij. zijden, wesende alleenelijck belast met sheeren chijns, te weten ontrent een oort siaers, item noch die hellicht van een halff boinder lants, geleghen oock onder Werchter, regenoten sheeren straete ter ie., Henrick Gooris ter ije., tgoidtshuys van Vileers ter iij., Aert Zegers ter iiije. zijden, consenteren. soo die voors. gehuysschen als oock den voors. Peeter Spoelberch int maecken van mainmise over die selve goeden, mede oyck int decreet van dijen sonder daertoe gedaecht oft geroepen te worden, consenterende die voors. comparanten alle persoonen thoonders deser in solidum om te compareren voor meyer ende schepenen van Loven ende allomme elders daert van noode wesen sal, om aldaer allen tghene voorschreven is, te vernieuwen ende te laeten verclaeren executoriael, belovende, verbindende ende renuntierende pro ut supra.

Aldus gedaen ter presentien van Jacques Schautens ende Rombout Verhocht, als getuyghen hier toe geroepen ende gebeden, ende hebben de voors. comparanten die minute deser neffens mij notario onderteeckent, quod attestor ende was onderteeckent G. Vander Elst, nots.

Aldus vernieuwt coram De Rijck, Crabeels, xxa. decemb. 1655.

 

Is gebleken bijde manuele quitan. van Anna Luycx, begijnken, van dat sij de capitaele pen. van dese ix gl. als vij s. met het Xloop. der sel. heeft ontfanghen van sr. Peeter Spoelberch opden xxen. decmber. 1658, consenteren. voorsulcx inde cassatie deser, promitten., eth., obligan., eth., in forma, actum 23 decemb. 1658.

 

3. BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7917, folio 376v, akte dd. 23.06.1664

 

    

                                                                 Transcriptie.

 

Item inde tegenwoordicheyt der

heere schepenen van Loven naerbes.

gestaen Peeter Paeps alias Van Eycken

soone Jans, woonende tot Werchter, den welcken

heeft gemancipeert ende behoorel.

vuytten broode gedaen Jan, Peeter, Hen-

rick, Geraerdt, Guilliam, Aert, Maeyken

ende Adriana Paeps, sijne wettige kin-

deren, bij hem Xweckt vuytten lichaeme

van Catlijn Machiels, sijne tegenwoordige

huysvrouwe, quo facto Van Limborch

reconduxit, coram Eynatten, Caverson,

23 juny 1664.

J.B. Caverson.

Commentaar:

Er wordt hier een dochter Adriana vermeld.

In de akte van emancipatie staat wel degelijk Adriana.  Als je de foto goed bekijkt (eventueel na uitvergroting), dan kan je vaststellen dat de laatste letter wel degelijk een 'a' is.  Het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat de schrijver zich vergiste en dat het Adrianus moest zijn, wat een plausibele uitleg is.  Alleen een andere akte zou dit kunnen bevestigen.

De doopakte laat ook geen enkele twijfel toe :

[1660] 4 aprilis baptizatus est Adrianus

filius Petri Paeps alias Van Eycken

et Catharinae Michiels, coniugum, susceperunt

Adrianus Vanden Berghe et Maria

Lauwers nomine Catharinae Ingelborghs.

Verder valt het op dat tussen de doop van Maria en Adrianus iets meer dan 4 jaar zit en tussen de doop van Adrianus en Catharina meer dan 5 jaar.  Het is dus perfect mogelijk dat er nog een Adriana was. Het is inderdaad eigenaardig dat Adrianus niet in de akte van emancipatie staat. 

Christine Savat vermeldt :

Dus een mysterie dat voorlopig niet kan opgelost worden.

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom