Voorouderlijst Zegers Ardt

 

1. Patroniem van de Germaanse voornaam 'sigi-harja' = zege-heer.

2. Segers kan ook een enkele keer ontstaan zijn uit Shegers=

de zoon van de Heegher ( = ook D'Heigere = de Reiger = iemand met spillebenen).

3. Zegers en Segers kunnen ook de genitief zijn van 'de zegher, de zager' = een beroepsnaam dus.

 


 

XII - Zegers Ardt (S3708), x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Zegers Michael, XI (S1854),

 

Zegers Maeyken

 


 

XI - Zegers Michael (S1854), (°) (niet W!, P!, Bon!, I,!, B!, Bet, Rot, S, H, K, Wes, Wez, Heist, Ber, Kamp, Berg, Perk, Wak, Beer, Hols, ), + Werchter 17.07.1673, x Werchter 12.11.1639 (g. Van Bostraten Joannes en Verloij Joannes) met Boomans (Bosmans) Catharina (S1855), (°) (niet W!, Rot, Bet, Wez, Heist, H, Wes, S, Beer, Ber, R, K, Kamp, Wak, ), x 2 Werchter 26.05.1665 (g. Boots Petrus en Mr Van Roost Cornelius) met Gobelens Maria (S1803 + S2291). Rest van het gezin bij Gobelens.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Michiel Segers verhuurt aan Huijbrecht Van Criekinge een half boender land genoempt den Wijngaert gelegen onder Werchter en afgedeylt tegen derfgen Peeter Lauwens doude.

Jacques Van Hove ende Margriet Van Nuffelen x Guilliam Balliu verklaren dat zij ten huijse van Michiel Segers siek lag ende gestorven is alwaer bij hem waere Peeter Janssens x Margriet Segers ende Elisabeth Segers den voors Michiel Segers dochter,  uitvaert van hun broer Hendrik Segers moest nog betaalt worden.
AVT3: 26 nov 1679
Cornelis Van Roost en mr Cornelis Baudewijns zijn overeen gekomen over alle questies en geschillen dat den tweeden C bij den iersten C sijn leefdagen lang zal blijven wonen ende zijn cost, cleeren, dranck en alle zijne nootdruft hebben waervoor den iersten C transporteert alle zijn renten etc tot laste van Peeter Van Aerschot, Peeter Bogaerts sone Jaspers, Aert Vandenberge, Peeter Crabbé Peetersone, Peeter Lauwens modo Remeijs Schrijns, derfgen ... Lauwens modo Cornelis Luimoije ende ... Briers, erfgen Cornelis De Raeijmaker, Jan Van Hove x Beijcken De Raeijmaker, derfgen Aert Van Hove, modo Guiliam Van Hoegaerde x Jenneken Van Hove, derfgen Cornelis Luijmoije modo sijn we Maeijcken Gobelens, derfgen Michiel Zegers x vs Maeijcken Gobeleijns, Rombout Van Tongelen en Cornelis Van Roost .

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Michael (Machiel) Segers, volgens dewelke hij zoon is van Arnold. Hij heeft nog een zuster Maria (Maeyken).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8260 fol. 339r°.

Item in presentie der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Machiel Zegers sone Ardt, woonende tot Werchter, heeft bekent ende geleden midts eene somme van penningen tsijnen contentemente ontfangen vuyt handen d' eersame Guilliam Peeters, present ende accepterende voor Margriete Paps, sijne huysvrouwe, haere erffven ende naercommelingen oft actie te hebbene, eene voortaene rente van sesse guld. ende vijff stuyvers erffelijck, te twintich stuy. den gulden ende te drije plecken Brabants den stuyver gereeckent, los ende vrije van xe., xxe., ce., mindere ofte meerdere impositien en. exactien, alreede innegestelt oft naemaels inne te stellen, te leveren ende te betaelen alle jaeren den iersten dagh van octob., waer van dierste jaer sal vallen ende verschijnen den iersten octob. vanden toecommenden jaere xvic. ende eenenvijftich ende soo voorts van jaere tot jaeren tot den daghe van quytinge, dije sal moegen geschieden teender reyse elcken penninck daer van met sesthien gelijcke penin. en. met volle rente rente (!), gelovende den voors. Machiel Zegers de voors. erffelijcke rente alle jaeren wel, loffelijck ende personelijck te betaelen ende inde stadt wissel van Loven los ende vrije alsboven te leveren t' elcken jaere ende termijne als schult met rechte verwonnen ende verschenen rente onder oblig., submissie ende renun. in forma, mede ter manissen pandt te stellen onder den resorte van Loven, weerdich boven alle voorcommeren ende lasten dobbele rente, vel redimere ende om de voors. rentheffersse voorde voors. erffelijcke rente ende jaerelijcxe betaelinghe beter te verseeckeren, consenteert int' maecken van beleyde ende mainmise, mede int' decreet sonder voorgaende dagement over alle ende yegelijcke sijne goederen, egeen vuytgenomen, ende naementlijck over de hellicht van een halff boinder landts tot Werchter, ter plaetse geheeten ter Heyden, hem onverdeylt competerende tegen Mayken Zegers, sijne sustere, regenoten Guilliam Peeters ter ie., sheeren strate ter ije., d' artstraetken ter iije. ende Guilliam Van Langendonck ter iiije. zijden, item ende alnoch de hellicht van een halff boinder, geheeten het Saeghtleven, hem insgelijckx competerende alsboven, regen. t' goidtshuys van Villers ter ie., Henrick Goris ter ije., Jan Verstraten ter iije. zijden ende voorts alle sijne andere goederen, coram Cranevelt, Willemaerts, octob. xxiija., 1650.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Zegers Joannes, x Werchter 27.07.1664 (g. Dnus Tollenaers Ludovicus en Mr Van Roijst Cornelius) met Markott Adriana, deze x 2 Werchter 17.02.1672 (g. Vervoort Judocus en Van Tongelen Arnoldus) met Sebastianus Vervoort,

     Uit dit huwelijk:

     1. Zegers Margareta, (°) Werchter 02.11.1664 (g. Van Tongelen Petrus n. sui prolis Markott Petrus en Zegers Margareta),

     Zegers Nicolaus, (°) Werchter 28.11.1666 (g. Van Tongelen Petrus n. Cumps Nicolaus en Van Tongelen Anna),

     Zegers Petronella, (°) Werchter 29.12.1669 (g. Wauters Petrus en Dielens Maria),

     2. Vervoort Gasparus, (°) Werchter 24.09.1672 (g. Gasparus Brugmans en Maria Bernaerts),

     Vervoort Anna, (°) Werchter 12.11.1674 (g. Joannes Vervoort en Anna Vervoort),

 

Segers Anna, (°) Werchter 20.05.1640 (g. Boomans Henricus en Foblets Anna),

 

Segers Barbara, (°) Werchter 17.06.1642 (g. De Wit Barbara),

 

Segers Margareta, (°) Werchter 19.02.1645 (g. Vermijlen Guielmus en Van Esch Margareta), x (niet W, ) met Peter Janssens, geen fii in W,

 

Zegers Elijsabeth, X (S927), (°) Werchter 26.03.1648 (g. Wortelaers Guilielmus en Paeps Elijsabeth),

 

Segers Henricus, (°) Werchter 17.01.1651 (g. Van Hoegaerden Henricus en Schrijns Anna).

 


 

X - Van Geel Petrus (S926), (°) Werchter 01.05.1648 (g. Henricus Van Geel nomine Stroobants en Anna Winnepenninckx), x Werchter 01.06.1677 (g. Van Tongelen Petrus en Van Roost Cornelius) met Zegers Elisabeth (S927), (°) Werchter 26.03.1648 (g. Wortelaers Guilielmus en Paeps Elijsabet).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Geel Anna, IX (S463), (°) Werchter 19.03.1678 (g. Petrus Van Tongelen en Barbara Leempoel nomine Anna Verstraeten/Verstreken).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom