Voorouderlijst Wouters Hendrik

 

Wouters, Wauters

Patroniem uit de Germaanse voornaam wald-hari.

 


Deze Hendrik is mogelijk een broer van Jacobus.

 

XI -XII - XIV - XVI - Wouters Hendrik (N1664 + N3904 + S12432 + S12704 + S13816 + S38872), x met Vercalsteren Catharina (N1665 + N3905 + S6337 +  S12433 + S12705 + S13817 + S38873), deze x 2 Schriek 04.09.1618 (g. Jan Verlinden vader en Peter Vercalster Fransone vader) met XIII - Verlinden Martin (S6336).

 

Uit dit huwelijk: er zijn wellicht kinderen geboren te Putte in de voorregisterperiode,

 

1. Wouters Barbara, + Schriek 1636 (pest), x Schriek 04.08.1619 (g. Henri Wouters vader, Adriaen Verduyckt en Henri Serneels) met Hendrik Vincx, deze x 2 Schriek 09.07.1642 (g. Corneel Vincx en Hendrik Holemans) met Peeters Maria

     Uit dit huwelijk:

     1. Vincx Anna, (°) Schriek 14.04.1620 (g. Laurent Vincx en Margareta Winters),

     Vincx Elisabeth, (°) Schriek 06.09.1621 (g. Laurent Eggers en Catharina Boexsteyns),

     Vincx Barbara, (°) Schriek 14.04.1624 (g. Egidius Holemans en Barbara Vercalster Antonisdr),

     Vincx Hendrik, (°) Schriek 05.01.1631 (g. Gaspar Geens en Catharina Serneels),

     Vincx Peter, (°) Schriek 08.03.1633 (g. Peter Van der Auwera en Gommara Winters),

     Vincx Maria, (°) Schriek 03.10.1635 (g. Corneel Vincx en Maria Huybrechts),

 

Wouters Jacob, x Schriek 26.07.1622 (g. Hendrik Wouters en Adriaen Baten) met Baten Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Anna, (°) Schriek 29.08.1624 (g. Jan Serneels en Elisabeth Verhulst),

     Wouters Magdalena, (°) Heist 16.05.1629 (g. Job Van Calster en Magdalena Andree),

     Wouters Jan, (°) Heist 13.04.1631 (g. Joannes Jennis en Barbara Cuelemans),

     Wouters Adriana, (°) Heist 29.01.1634 (g. Adrianus Wouters en Elisabeth Claes),

     Wouters Jan, (°) Schriek 24.08.1636 (g. Jan Vercalsteren en Magdalena Baten),

     Wouters Jan, (°) Heist 02.03.1639 (g. Joannes Verheyen en Catharina ...),

     Wouters Jacobus, (°) Heist 03.02.1641 (g. Cornelius Baten en Maria Voet),

     Wouters Jacoba, (°) Heist 30.04.1643 (g. Jacobus De Swert en Adriana Holemans),

     Wouters Elisabeth, (°) Heist 07.05.1645 (g. Jan Van Calster en Elisabeth Tilemans),

     Wouters Andreas, (°) Heist 15.05.1648 (g. Andries Hendrickx en Catharina Wouters),

 

Wouters Adriaen, x (niet R, S, Heist, P, ) met Peeters Margaretha,

Bijgaand een akte (met dank aan Paul) met vermelding van Adrianus Wouters en Margaretha Peeters, inwoners van Werchter. Blijkbaar verhuisden zij na de geboorte van het kind in Schriek naar Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, fol. 175r., akte dd. 7 april 1631.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Adriaen Wouters en(de) Magriete Peeters, gehuysschen, woonende tot Werchter, hebben elck in solidum bekendt ende bekennen mits desen schuldich te sijn aen Jaecques Van Werrembor, alhier p(rese)nt en(de) t' s(elv)e accepteren(de) voor hem en(de) jo(uffrouw)e Cath(lij)ne Willems, sijne huysv(rouw)e, sesse carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck en(de) vijff gelijcke stuyvers loopende munte, erffel(ijcke) rente, jaerlijcx op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadt wissele te leveren, los en(de) vrije, et(ceter)a, in futurum quolibet ass(ecu)tum et tantum ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(untiando) indivisim in forma, signanter predicta Margareta sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier, de eo certiorata, et ad mo(nitionem) pignus valens duplum, met conditie dat de voors(chreve) rente t' allen tijden sal moghen gequeten worden met hondert gelijcke guldens eens en(de) met volle rente, ende tot beter vasticheyt der s(elv)er rente en(de) der jaerlijcxsche betaelinghe van dijen, soo consenteren die voors(chreven) gehuysschen int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle henne meuble en(de) immeuble goeden en(de) int decreet van dijen sonder daertoe geroepen te wesen, ende specialijck over de partijen naervolgende, geleghen onder Werchter, bij de voors(chreve) gehuysschen v(er)creghen bij titule van naederschap voor schepen(en) aldaer opden ven. meert a(nn)o 1626, eerst een stuck landts, groot een halff boender onbegrepen der maeten, geleghen inde Varenstraete, regen(oten) de s(elv)e straete ter ie., het Groot Begijnhoff alhier ter iie., het straetken loopen(de) naerde Quay Eussels ter iiie. en(de) iiiie. sijden, item een stuck landts, geleghen geleghen (!) opden Ouden Hoff, groot ontrent i ½ dachm(ael), regen(oten) Joris Van Aerschot ter ie., d' erffgen(aemen) Berckel oft Rivieren ter iie. en(de) Joris Van Aerschot alnoch ter iiie. sijden, v(er)claeren(de) de voors(chreve) goeden alleenl(ijck) belast te sijn met xiii mol(evaten) even aen(den) heer van Rotselaer en(de) xx st(uyvers) erffel(ijck) aen d' erffgen(aemen) Jan Peeters, coram Schore, Rivieren, aprilis viia., 1631.

            In de marge.

Op heden den xxviiien. marty 1653 heeft den onderges(chreven) bekent ontfanghen te hebben vuyt handen van Peeter Peeters het capitael mette verloopen vande rente, alhier int witte gestelt, consenterende oversulcx inde cassatie der selve, promitt(ens) nullatenus alloqui sed semper erga quoscumque et satis et waras, act(um) ut sup(ra).

Phi(lippus) De Pauw.

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Elisabeth, (°) Schriek 04.01.1626 (g. Hendrik Vincx en Elisabeth Vekemans),

 

Wouters Egidius, XIII - XV (S6216 + S19436),

 

Wouters Walter, X - XI - XIII (N832 + N1952 + S6352 + S6908),

 

Wouters Gommara, x Schriek 18.10.1633 (g. Walter Wouters en Egidius Holemans) met Van der Auwera Peter,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist,

     Van der Auwera Adrianus, (°) Heist 03.08.1634 (g. Jan De Ryck en Anna Berchmans),

     Van der Auwera Peter, (°) Schriek 11.08.1637 (g. Peter Van den Broeck en Anna Van der Auwera),

     Van der Auwera Walterus, (°) Heist 12.02.1640 (g. Walterus Wouters en Catharina Van den Broeck),

 

Wouters Leonard, (°) Schriek 01.01.1612 (g. Leonard Goossens en Magdalena Tessens), (x) Betekom 16.06.1634, x Aarschot disp. 22.07.1634 (g. Smets Joannes, Noets Joannes sr, De Vos Henricus en Wauters Walterus) met Nuijts - Noets - Aerts - ... Barbara, 

Een boeiende akte i.v.m. dit gezin onder de KLIK bij 1. De verwijzing naar het gezin onder 3. Met dank aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Leonardus, x Betekom 24.02.1661 (g. Vlemincx Henricus, Wouters Leonardus, Joris Joannes en Gooris Joannes) met Mertens Joanna, gezin bij Mertens,

     Wouters Henricus, (°) Werchter 24.10.1639 (g. Henricus Van Vlasselaer en Catharina Knoops n. Anna Schrijns),

     Wouters Maria, (°) Werchter 19.01.1642 (g. Egidius Verhulst en Maria Van Bael),

     Wauters Joannes, (°) Werchter 07.02.1644 (g. Joannes Calstermans en Catharina Gobeleyns),

     Wauters Guilielmus, (°) Werchter 08.04.1646 (g. Guilielmus De Wortelaer en Catharina Willems),

     Wauters Antonius, (°) Werchter 17.06.1648 (g. Antonius Holemans en Catharina Wauters),

     Wauters Anna, (°) Werchter 09.06.1652 (g. Fobelets Guilielmus en Reniers Maria n. Aerts Anna),

 

Wouters Jan, (°) Schriek 25.11.1614 (g. Michiel Cuypers en Joanna Claes),

 

2. Verlinden Jan, (°) Schriek 05.06.1619 (g. Jan Geens en Maria Vercalsteren),

 

Verlinden Jan, (°) Schriek 05.12.1621 (g. Jan Serneels en Maria Verlinden), x Heist 16.08.1646 (g. Joannes Vercalster en Egidius Goevaerts) met Van den Broeck Adriana,

      Uit dit huwelijk:

      Verlinden Maria, (°) Heist 22.12.1647 (g. Joannes Peters en Catharina Van den Broeck),

      Verlinden Barbara, (°) Schriek 03.09.1650 (g. Peter Verlinden en Barbara Vercalsteren),

      Verlinden Anna, (°) Heist 26.11.1653 (g. Petrus Verlinden en Anna Cuypers),

      Verlinden Catharina, (°) Heist 16.01.1656 (g. Joannes De Cleyn en Anna Van Rompaey),

      Verlinden Adrianus, (°) Heist 01.09.1658 (g. Martinus Verlinden en Adriana Wendricx),

      Verlinden Elisabeth, (°) Heist 06.08.1661 (g. Sebastianus Verlinden en Elisabeth Peeters),

      Verlinden Petrina, (°) Heist 14.10.1664 (g. Petrus Cuijpers en Catharina Van den Broeck),

      Verlinden Magdalena, (°) Heist 28.04.1668 (g. Egidius Van Roeij en Magdalena Boucx),

 

Verlinden Peter, (°) Schriek 08.08.1624 (g. Peter Verdonck en Barbara Timmermans),

 

Verlinden Winand, (°) Schriek 22.07.1629 (g. Winand Huyghe en Anna Verlinden), x (niet S, Heist, ) met Peeters Elisabeth.

     Uit dit huwelijk:

     Verlinden Maria, (°) Schriek 23.02.1653 (g. Peter Verlinden en Maria Verlinden),

     Verlinden Jan, (°) Schriek 31.01.1655 (g. Jan Verlinden en Barbara Vercalsteren),

     Verlinden Jacob, (°) Schriek 08.03.1658 (g. Martin Verlinden en Catharina Holemans),

     Verlinden Barbara, (°) Schriek 20.10.1660 (g. Jan Goris en Barbara Peeters),

     Verlinden Elisabeth, (°) Schriek 06.03.1663 (g. Jan Vercalsteren en Elisabeth Vercalsteren).

 

Verlinden Jacob, (°) Schriek 24.01.1633 (g. Jacob Vercalsteren en Adriana Holemans),

    

Verlinden Martinus, XII (S3168), (°) Heist 25.11.1635 (g. Joannes Claes en Elisabeth Van Doel),

    

Verlinden Sebastianus, (°) Heist 29.08.1638 (g. Sebastianus Vercalster en Catharina Jacobs).

 


 

XIII - XV - Wouters Egidius (S6216 + S19436) (°) (niet S, K, R, O, W, P!, Ber, Beer, Bet!, Heist, ), + Schriek 13.03.1657, x Schriek 14.02.1635 (g. Walter Wouters, Peter Vercalster, Egidius Verhoeven en Laurent Eggers) met Beullens Margaretha (S6217 + S19437), (°) Schriek 25.09.1606 (g. Roland De Cuyper en Margareta Wysmans), + Schriek 23.09.1676.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Catharina, (°) Schriek 27.11.1635 (g. Adriaen Eggers en Catharina Serneels),

 

Wouters Peter, XII - XIV (S3108 + S9718), (°) Schriek 15.12.1637 (g. Peter Geyssens en Elisabeth Vincx),

 

Wouters Jan, (°) Schriek 09.09.1640 (g. Jan Van den Broeck en Anna Gobelyns),

 

Wouters Adriaen, (°) Schriek 07.09.1645 (g. Jan Houlaerts en Magdalena Claes), x Schriek 15.01.1671 (g. Peter Wouters en Michiel Vincx) met Van den Broeck Gaspara,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Dominicus, (°) Schriek 21.12.1671 (g. Walter Van der Auwera en Joanna Impens),

     Wouters Peter, (°) Schriek 12.08.1673 (g. Peter Wouters en Barbara Vercalsteren),

     Wouters Peter, (°) Schriek 18.11.1674 (g. Peter Wyns en Elisabeth Aerts),

     Wouters Antoon, (°) Schriek 27.02.1678 (g. Antoon Storms en Catharina Aerts),

 

Wouters Michiel, (°) Schriek 11.05.1648 (g. Michiel Vincx en Barbara Verloo), x 1 met Verhulst Catharina, + Schriek 05.03.1678, x 2  Schriek 07.05.1679 (g. Adriaen Wouters en Antoon Storms) met Van Rillaer Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Wouters Joanna, (°) Schriek 20.02.1678 (g. Jan Storms en Joanna Van Gorp),

     2. Wouters Maria, (°) Schriek 02.07.1680 (g. Egidius Van den Broeck en Maria Van Rillaer),

     Wouters Joanna, (°) Schriek 28.12.1682 (g. Peter Cootmans en Joanna Van Gorp),

     Wouters Catharina, (°) Schriek 30.03.1687 (g. Jan Van Rillaer en Maria Verhegge).   

 

 

 

X - XI - XIII - Wouters Walter (N832 + N1952 + S3908 + S6352), ° (niet S, Heist, K?, ), x Schriek 02.03.1642 (g. Antoon Claes en Jan Claes) met Claes Magdalena (N833 + N1953 + S3909 + S6353), (°) Schriek 01.09.1622 (g. Winand Huyghe en Magdalena Vereycken).

 

GS 1686: Wouters Wouter, huis en hof 1 dagwant aan de Capelheye. Een bogaert 1 dagwant te Grootlo aan de Capelheye. 2 beemdekens samen 2 dagwant te Grootlo aan de Bosstraet.

    

Uit dit huwelijk:

    

Wouters Adriaen, (°) Schriek 25.11.1642 (g. Adriaen Van den Broeck en Catharina Verbuken),

    

Wouters Jan, XII (S3176 + S3454), (°) Schriek 02.11.1644 (g. Jan Van den Broeck en Margareta Bullens),

    

Wouters Anna, (°) Schriek 09.09.1647 (g. Hendrik Huybrechts en Anna Gobelyns),

    

Wouters Catharina, (°) Schriek 24.08.1648 (g. Jan Vercalsteren en Catharina Eggers),

    

Wouters Peter, IX - X (N416 + N976), (°) Schriek 30.07.1651 (g. Peter Claes en Elisabeth Van den Eynde),

    

Wouters Egidius, (°) Schriek 31.12.1653 (g. Egidius Holemans en Paulina Eggers),

    

Wouters Anna, (°) Schriek 04.01.1657 (g. Michiel Kemels en Anna Liekens),

    

Wouters Willem, (°) Schriek 07.01.1660 (g. Willem Van de Put en Barbara Wouters),

    

Wouters Marcus, (°) Schriek 21.10.1662 (g. Marcus Van Rillaer en Anna Vercalsteren).

 


 

XII - XIII - Wouters Peter (S3108 + S9718), (°) Schriek 15.12.1637 (g. Peter Geyssens en Elisabeth Vincx), x Schriek 29.06.1657 (g. Ludo Elen en Jan Storms) met Storms Margareta (S3109 + S9719), (°) Schriek 26.02.1634 (g. Hendrik De Haze en Barbara Vercalsteren).

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Petronella, (°) Schriek 29.11.1659 (g. Peter de Vries en Margaretha Serneels loco Anna Serneels), + Schriek 16.01.1722, x Schriek 08.04.1698 (g. Egidius Wouters en Joannes De Cleyn) met Holemans Dionys, geen fii te S, Heist,

 

Wouters Anna, XII (S4859), (°) Schriek 28.03.1662 (g. Antoon Claes en Anna Storms), + Schriek 23.05.1728,

 

Wouters Jan, (°) Schriek 07.05.1664 (g. Jan Wouters en Helena Tuytgans),

 

Wouters Egidius, (°) Schriek 15.08.1668 (g. Anna Liekens), x Schriek 08.10.1694 (g. Antoon Storms, Jan Somers en Peter Mangelschots) met Holemans Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Elco, (°) Schriek 24.07.1695 (g. Elco Storms en Maria Cornelis),

 

Wouters André, XI (S1554), (°) Schriek 02.08.1671 (g. André Lembrechts en Catharina Storms),

 

Wouters Corneel, (°) Schriek 08.03.1676 (g. Corneel Van Hove en Margaretha Storms).

 

 

 

XII - Wouters Jan (S3176 + S3454), (°) Schriek 02.11.1644 (g. Jan Van den Broeck en Margareta Bullens), x Schriek 24.02.1664 (g. Walter Wouters en Peter Wouters) met Lintermans Anna (S3177 + S3455), (°) (niet S, P, O, ...).

 

Wouters Maria, XI (S1727), (°) Schriek 04.04.1664 (g. Bartholomeus Verbeeck en Maria Strommens),

 

Wouters Magdalena, (°) Schriek 22.07.1668 (g. Willem Lintermans en Magdalena Van Noten),

 

Wouters Michael, (°) Schriek 02.04.1671 (g. Michiel Wouters en Catharina Hoylaerts), x Schriek 11.01.1701 (g. Walter Wouters en Jan Verhaegen) met Verhaegen Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Catharina, (°) Schriek 18.04.1702 (g. Lambert Viskens en Catharina Verhaegen),

     Wouters Maria, (°) Schriek 18.02.1704 (g. Walter Wouters en Maria Verhaegen),

     Wouters Anna, (°) Schriek 26.12.1707 (g. Peter Wouters en Anna Verhaegen),

     Wouters Egidius, (°) Schriek 31.07.1711 (g. Egidius Verhaegen en Elisabeth Van Gorp),

 

Wouters Walter, XI (S1588), (°) Schriek 02.08.1673 (g. Wouters Walter en Barbara Wouters),

 

Wouters Peter, (°) Schriek 28.05.1682 (g. Peter Antonis en Catharina Van Rillaer),

 

Wouters Anna, (°) Schriek 26.10.1684 (g. Gommer Rijmenams en Anna Hoylaerts).

 

 

 

IX - X - Wauters Petrus (N416 + N976), (°) Schriek 30.07.1651 (g. Peter Claes en Elisabeth Van den Eynde), x Rijmenam 17.04.1681 (g. Franciscus Van Rillaer en Joannes Wouters) met Holemans Gertrudis (N417 + N977), (°) Rijmenam 29.06.1651 (g. Antonius Claes en Gertrudis Smulders).

 

Not. Swiggers 67/08.06.1717: Akkoord tussen Peter Wouters van Rijmenam en zijn zonen Jan en Frans.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wauters Joannes, IX (N488), (°) Rijmenam 21.08.1682 (g. Joannes Wauters en Joanna De Becker),

 

Wauters Petrus, (°) Rijmenam 09.04.1685 (g. Joannes Eggers en Elisabeth Clijnhens nomine Maria Wauters),

 

Wauters Carolus, (°) Rijmenam 20.08.1687 (g. Carolus Keulemans en Elisabeth Uijterhoeven),

 

Wauters Franciscus, VIII (N208), (°) Rijmenam 02.03.1690 (g. Franciscus Van Rillaer en Adriana Holemans).

 


 

XII - Melis Gommer (S4858), (°) Schriek 06.03.1672 (g. Martin Van der Auwera en Gommara Van Poyer), + Schriek 22.01.1749, x Schriek 20.10.1697 (g. Michiel Wouters en Egidius Meulemans) met Wouters Anna (S4859), (°) Schriek 28.03.1662 (g. Antoon Claes en Anna Storms), + Schriek 23.05.1728.

Uit dit huwelijk:

Melis Joanna, XI (S2429), (°) Schriek 16.06.1699 (g. Egidius Van Woensel en Joanna Storms),

Melis Peter, (°) Schriek 05.10.1701 (g. Peter Melis en Elisabeth Van Gorp), x (niet S, ) met Segers Maria,
     Uit dit huwelijk:
     Melis Willem, (°) Schriek 20.11.1734 (g. Gommer Melis en Catharina Van de Sande),
     Melis Maria Catharina, (°) Schriek 22.03.1736 (g. Jan Segers en Maria Melis),
     Melis Hendrik, (°) Schriek 10.01.1738 (g. Hendrik De Rijck en Anna Maria Maes),
     Melis Peter Frans, (°) Schriek 28.10.1739 (g. Peter Segers en Catharina Nys),

Melis Willem, (°) Schriek 28.07.1704 (g. Willem Storms en Elisabeth Van Woensel),

Melis Maria, (°) Schriek 19.10.1706 (g. Michiel Van Oosterwijck en Maria Wouters), x Schriek08.04.1730 (g. Gommer Melis en Jan Van Oosterwijck) met De Preter Jan,
     Uit dit huwelijk:
     De Preter Peter, (°) Schriek 19.03.1730 (g. Peter De Preter en Catharina Van Oosterwijck),
     De Preter Peter Frans, (°) Schriek 13.06.1731 (g. Peter De Preter en Joanna Melis),
     De Preter Catharina Theresia, (°) Schriek 10.06.1733 (g. Jan Melis en Catharina Theresia De Preter),
     De Preter Anna Catharina, (°) Schriek 03.08.1735 (g. Peter Melis en Catharina De Preter),
     De Preter Maria, (°) Schriek 08.12.1737 (g. Gommer Melis en Maria Janssens),
     De Preter Adriaen Frans, (°) Schriek 14.04.1740 (g.Adriaen De Belder en Petronella Bellekens),
     De Preter Anna Cornelia, (°) Schriek 15.02.1743 (g. Jan Melis en Anna Steurs),
     De Preter Peter Bernard, (°) Schriek 01.09.1745 (g. Peter Van den Brande en Joanna De Rijck),
     De Preter Jan Baptist, (°) Schriek 06.06.1748 (g. Jan Hetsels en Petronella De Rijck),
     De Preter Jan Baptist, (°) Schriek 12.04.1750 (g. Jan Baptist Huybrechts en Anna Maria De Belder),

Melis Barbara, (°) Schriek 12.10.1710 (g. Adriaen Vervloesem en Joanna Melis),

Melis Jan, (°) Schriek 05.07.1713 (g. Peter Holemans en Joanna Melis).

 

 

 

XI - Wouters André (Adriaen) (S1554), (°) Schriek 02.08.1671 (g. André Lembrechts en Catharina Storms), + Schriek 10.06.1720, x Putte 22.01.1698 met Somers Barbara (Maria) (S1555), (°) Putte 30.03.1673 (g. Maria Somers nomine Hubertus Dirickx en Barbara Rijmenams).

 

Not. Swiggers 06/05.02.1704: Akkoord tussen de erfgenamen van Jan Van der Auwera, nl Marcel, Zacharias en Peter Van der Auwera en het weeskind van Gilis Van der Auwera enerzijds en de erfgenamen van Anna Somers, nl Jan Somers, de wezen van Corneel Opdebeeck x Gommaria Somers, Adriaen Dierickx voor zijn moeder Maria Somers en Barbara Somers Danielsdochter (echt. Andre Wouters).

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Joanna Maria, X (S777),  (°) Schriek 07.07.1702 (g. Jan Somers en Maria Somers),

 

Wouters Elisabeth, (°) Schriek 11.01.1705 (g. Jan Wouters en Elisabeth Somers), x Schriek 25.07.1730 (g. Michiel Caes en Jan Hetsels) met Jan Hetsels,

     Uit dit huwelijk:

     Hetsels Michael, (°) Schriek 16.07.1734 (g. Michiel Claes en Maria Wouters),

     Hetsels Anna Catharina, (°) Schriek 20.10.1736 (g. Adam Hetsels en Barbara Somers),

     Hetsels Joanna, (°) Schriek 19.07.1739 (g. Gommer Suetens en Joanna Van den Broeck),

     Hetsels Elisabeth, (°) Schriek 30.08.1742 (g. Jan Van Oosterwijck en Elisabeth Van Loy),

     Hetsels Maria, (°) Schriek 08.12.1744 (g. Andre Hetsels en Maria Melis),

     Hetsels Maria Theresia, (°) Schriek 23.05.1748 (g. Jan Frans Verschueren en Maria Somers),

 

Wouters Petronella, (°) Schriek 24.01.1707 (g. Egidius Hermans en Petronella Wouters), x Schriek 03.10.1730 (g. Michiel Caes en Egidius Ceuppens) met Ceuppens Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Ceuppens Joanna, (°) Putte 18.02.1731,

     Ceuppens Michael, (°) Putte 05.11.1732, x O.L.V.Waver 16.06.1761 (g. Joannes Van Rompaeij en Franciscus Bogaerts) met Van Dessel Petronella ex SKW,

               Uit dit huwelijk:

               Ceuppens Petrus, (°) O.L.V.Waver 25.03.1762 (g. Petrus Van Dessel en Joanna Keuppens),

               Ceuppens Joanna, (°) Beerzel 05.03.1767 (g. Keuppens Joannes Baptist en Joanna Van Dessel),

               Ceuppens Anna Maria Elisabeth, (°) Beerzel 21.07.1770 (g. Badts Cornelius en Hetsels Elisabeth),

               Ceuppens Theresia, (°) Putte 07.03.1774 (g. Joannes Ceuppens en Maria Van Dessel),

     Ceuppens Elisabeth, (°) Putte 29.01.1740,

     Ceuppens Joanna, (°) Schriek 30.01.1735 (g. Jan Hetsels en Joanna Bosmans), x 1 Schriek 23.06.1767 (g. Jan Ceuppens en Egidius Holemans) met Haeg Jan Gommer,

     x 2 Schriek 07.01.1772 (g. Jan Ceuppens, Egidius Holemans en Frans Verhoeven) met Schoeters Jan,

     Ceuppens Petronella, (°) Schriek 12.11.1742 (g. Frans Ceuppens en Petronella Gebuers),

     Ceuppens Jan (Baptist), (°) Schriek 25.03.1745 (g. Jan Hetsels en Anna Verstraeten), x (niet W, S, ) met Verschueren Anna Catharina,

               Uit dit huwelijk:

               Ceuppens Jan Baptist, (°) Schriek 30.10.1744 (g. Jan Baptist Ceuppens en Anna De Cuyper),

               Ceuppens Jan Frans, (°) Schriek 01.07.1777 (g. Jan Verschueren en Joanna Ceuppens),

               Ceuppens Maria, (°) Schriek 30.07.1780 (g. Egidius Ceuppens ex Schriek en Maria Verschuren ex Mechelen),

               Ceuppens fa, (°) + Schriek 09.11.1783,

               Ceuppens Peter, (°) Schriek 08.06.1786 (g. Michael Ceuppens ex Schriek en Elisabeth De Meyer ex Schriek),

               Ceuppens Jan Baptist, (°) Schriek 15.12.1789 (g. Jan Frans Spruyt ex Heist en Joanna Maria Ceuppens ex Baal),

               Ceuppens Maria, (°) Schriek 20.10.1792 (g. Ludo Frans Cobbe ex Schriek en Maria Francina Haeg ex Putte),

               Ceuppens Theresia, (°) Schriek 13.10.1795 (g. Jan Baptist Ceuppens en Theresia Ceuppens),

     Ceuppens Magdalena, (°) Schriek 01.12.1748 (g. Frans Verschueren en Magdalena De Preter).

 

Wouters Jan, (°) Schriek 15.07.1710 (g. Gommer Wouters en Adriana Holemans), x Schriek 13.06.1735 (g. Adriaen Goossens en Andre Doms) met Doms-Daems Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Elisabeth, (°) Heist 04.05.1736 (g. Petrus Gebuers en Elisabeth Verhaghen),

     Wouters Petronella, (°) Heist 28.01.1739 (g. Andreas Daems en Petronella Wauters),

     Wouters Anna Maria, (°) Heist 13.12.1641 (g. Petrus Wouters en Maria Van Calsteren),

     Wouters Peter Frans, (°) Schriek 20.09.1744 (g. Peter Jennes en Elisabet Doms),

     Wouters Petronella, (°) Schriek 13.09.1747 (g. Jan Heremans en Petronella Wouters),

 

Wouters Joanna, (°) Schriek 14.01.1712 (g. Egidius Holemans en Joanna Holemans), x Schriek 26.02.1732 (g. Michiel Caes en Gommer Hermans) met Van Noten André, geen fii te S, Heist, Beer,

 

Wouters Elco, (°) Schriek 06.10.1715 (g. Elco Storms en Adriana Janssens).

 

 

 

XI - Van Houtven Adriaen (S1726), (°) (niet W, S, K, ...), x Schriek 27.09.1684 (g. Michiel Wauters en Adriaen Wauters) met  Wauters Maria (S1727), (°) Schriek 04.04.1664 (g. Bartholomeus Verbeeck en Maria Strommens).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Houtven Adriaen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Houtven Adriana, (°) Schriek 26.12.1685 (g. Gommer Rijmenams en Adriana Van Houtven),

 

Van Houtven Jan, (°) Schriek 19.09.1687 (g. Jan Boxstuyns en Maria Keldermans),

 

Van Houtven Anna, (°) Schriek 26.01.1690 (g. Jan Claes en Anna Lintermans),

 

Van Houtven Elisabeth, X (S863), (°) Schriek 29.10.1692 (g. Egidius Eggers en Elisabeth Van den Broeck),

 

Van Houtven Anna Maria, (°) Schriek 20.11.1695 (g. Michiel Wouters en Anna Wouters),

 

Van Houtven Jan, (°) Schriek 03.11.1697 (g. Walter Wouters en Maria Rijmenams), x 1 ? met Clara De Grum, x 2 Schriek 19.12.1729 (g. Gijsbert Van Houtven en Adriaen Verhagen) met Heremans Catharina, geen fii te S, Heist, K,

     Uit deze relatie:

     1. Van Houtven Peter, (°) Schriek 22.10.1718 ill. (g. Peter Holemans en Joanna Wouters),

 

Van Houtven Catharina, (°) Schriek 21.12.1700 (g. Jan Van den Broeck en Catharina Van Rillaer),

 

Van Houtven Maria Anna, (°) Schriek 11.03.1703 (g. Jan Lintermans en Elisabeth Van Gorp), x Schriek 14.08.1742 (g. Egidius Wauters en Jacob Weyns) met Rijmenants Jan, geen fii te S, K, Heist,

 

Van Houtven Adriaen, (°) Schriek 08.09.1705 (g. Adriaen Holemans en Maria Wouters).

 

 

 

XI - Wouters Walter (S1588), (°) Schriek 02.08.1673 (g. Walter Wouters en Barbara Wouters), + Schriek 21.08.1747, x Beerzel 10.02.1699 (g. Lambrechts Alexander, Storms Anthonis, Verhagen Joannes en Wouters Michael) met Verhaegen Anna (S1589), (°) Beerzel 26.12.1673 (g. Serneels Cornelius en ... Digna).

 

Not.Swiggers 01.05.1702: Dimphna Peeters, geestelijke, verhuurt voor 26 gd/j een huis met 1 bunder land te Grootloo aan Wouter Wouters Van Grootloo.

Not. Swiggers 05/05.01.1711: Jan Storms van Grootloo verkocht voor 208 gd 1/5 de deel van het gerooid Jespersbosch aan Wouter Wouters x Anna Verhagen.

Not. Swiggers 60/15.05.1713: Wouter Wouters Janssone van Grootloo leent 350 gd à 4,5 % van Anna-Catharina Schellekens van Grootloo.

Not. Swiggers 45/28.04.1717: Wouter Wouters van Grootloo leent 100 gd à 4,5 % van jfr Bertildis Butsens van Grootloo.

Not. Swiggers 44/20.03.1718: Wouter Wouters van Grootloo leent 150 gd à 5 % van Philip De Rijck, als momber over Gilis De Rijck Dilissone.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Barbara, (°) Beerzel 25.11.1699 (g. Verhagen Egidius en Van Noort Barbara), + Schriek 11.07.1769, x Schriek 30.09.1732 (g. Fernand Van Hove en Peter Storms) met Van Vlasselaer Hendrik, (°) Werchter 20.11.1700, + Schriek 25.10.1779, fs Petrus x Vande Velde Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Peter, (°) Schriek 30.12.1733 (g. Peter Wouters en Anna Van Vlasselaer),

     Van Vlasselaer Anna Catharina, (°) Schriek 17.03.1735 (g. Peter Storms en Catharina Wauters),

     x 1 Werchter 10.02.1754 met De Peuter Adrianus, x 2 Schriek 20.08.1781 met Van Hove Franciscus, 13 fii in Baal en Schriek,

     Van Vlasselaer Lucia, (°) Schriek 17.03.1735 (g. Judocus Wauters en Lucia Vercalsteren),

     Van Vlasselaer Joannes, (°) nWerchter 12.03.1739 (g. Walterus Wouters en Elisabeth De Rijck),  + Werchter 26.04.1740,

     Van Vlasselaer Antonius, (°) Werchter 25.09. 1741 (g. Antonius Holemans en Elisabeth Verhagen l. Joanna Troy), + Werchter 27.08.1748,  

 

Wouters Jan, (°) Schriek 11.12.1701 (g. Jan Verhaegen en Anna Clara Azevedo),

 

Wouters Peter, (°) Schriek 14.02.1704 (g. Peter Wouters en Elisabet Van Oosterwijck), x Schriek 03.02.1741 (g. Judocus Wouters en Frans Scherens) met Scherens Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Anna, (°) Schriek 14.10.1741 (g. Wouter Wouters en Anna Melis),

     Wouters Maria Theresia, (°) Schriek 24.01.1743 (g. Judocus Wouters en Maria Theresia Van Herck),

     Wouters Catharina, (°) Schriek 23.06.1744 (g. Jan Scherens en Catharina Wouters),

     Wouters Elisabeth, (°) Schriek 31.01.1746 (g. Peter Van den Eynde en Elisabeth Vercalsteren),

     Wouters Anna Maria, (°) Schriek 11.03.1748 (g. Frans Scherens en Barbara Wouters),

     Wouters Catharina, (°) Schriek 13.01.1750 (g. Adriaen Vincx en Catharina Wouters),

 

Wouters Peter, X (S794), (°) Schriek 23.07.1706 (g. Peter Gilis en Joanna Van Oosterwijck),

 

Wouters Egidius, (°) Schriek 15.06.1708 (g. Egidius Holemans en Joanna Verhaegen), + Schriek 02.11.1708,

 

Wouters Egidius, (°) Schriek 19.08.1709 (g. Egidius Holemans en Joanna Verhaegen), x Schriek 23.02.1734 (g. Walter Wouters en Servaes Geeraerts) met De Rijck Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Magdalena, (°) Schriek 02.12.1734 (g. Walter Wouters en Magdalena Smeulders),

     Wouters Susanna, (°) Schriek 16.03.1736 (g. Judocus Wouters en Anna De Rijck),

     Wouters Maria Elisabeth, (°) Schriek 22.11.1737 (g. Peter Goovaerts en Maria Van Herck),

     Wouters Jan, (°) Schriek 27.02.1740 (g. Jan De Rijck en Joanna Docx),

     Wouters Jan Frans, (°) Schriek 24.04.1743 (g. Jan De Rijck en Joanna Maria Storms),

 

Wouters Judocus, (°) Schriek 24.01.1712 (g. Judocus Vincx en Anna Opdebeeck), x Schriek 29.10.1743 (g. Peter Wouters en Jacob Weyns) met Liekens Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Maria, (°) Schriek 12.06.1744 (g. Peter Daems en Maria Liekens), vader Jan Liekens?,

     Wouters Peter, (°) Schriek 31.12.1747 (g. Peter Wouters en Gertrude Liekens),

     Wouters Joanna Maria, (°) Schriek 16.09.1750 (g. Judocus Vincx en Joanna Maria Storms),

 

Wouters Catharina, (°) Schriek 31.08.1714 (g. Peter Ciers en Catharina Wouters), x Schriek 25.06.1737 (g. Antoon Holemans en Fernand Van Hove) met Peter Van den Eynde,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Eynde Jozef, (°) Schriek 11.05.1738 (g. Judocus Wauters en Catharina Van den Eynde),

     Van den Eynde Jan, (°) Schriek 15.11.1739 (g. Walter Wauters en Catharina Claes),

     Van den Eynde Joanna Maria, (°) Schriek 03.02.1742 (g. Albert Vincx en Joanna Maria Doms),

     Van den Eynde Catharina, (°) Schriek 01.02.1744 (g. Philip Van Bel en Catharina Verret),

     Van den Eynde Peter, (°) Schriek 02.02.1745 (g. Peter Wauters en Maria Doms),

     Van den Eynde Adriaen, (°) Schriek 23.02.1748 (g. Adriaen Vincx en Magdalena Wauters),

     Van den Eynde Anna Barbara, (°) Schriek 19.10.1749 (g. Gommer Van Humskerken en Barbara Wauters),

     Van den Eynde Antoon, (°) Schriek 25.11.1751 (g. Antoon Beeckmans en Lucia Van Hove),

     Van den Eynde Joanna, (°) Schriek 05.05.1754 (g. Philip Van Bel en Joanna Scherens),

     Van den Eynde Catharina, (°) Schriek 09.03.1757 (g. Adriaen Beeckmans en Catharina Verret).

 

 

 

IX - Wouters Joannes (N488), (°) Rijmenam 21.08.1682 (g. Joannes Wauters en Joanna De Becker), x Putte 04.07.1704 met De Hont Elisabeth (N489), (°) Putte 22.03.1680 (g. Adrianus De Hont en Anna Guens), + Rijmenam 27.09.1728 .

 

Not. Swiggers 13/17.10.1707: Akkoord tussen Andries De Hont en zijn zuster Elisabeth (echtg. Jan Wouters) van Putte en hun broer Jan van Schriek.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Anna, (°) Putte 30.10.1706,

 

Wouters Andreas, VIII (N244), (°) Putte 18.10.1709,

 

Wouters Franciscus, (°) Putte 26.01.1711,

 

Wouters Elisabeth, (°) Putte 21.02.1714,

 

Wouters Joannes, (°) Rijmenam 12.01.1717 (g. Op de Beeck Joannes en Janssens Maria),

 

Wouters Petrus Franciscus, (°) Rijmenam 25.02.1720 (g. Joannes Eggers en Maria Van Rompaij),

 

Wouters Joannes Baptist, (°) Rijmenam 10.02.1725 (g. Joannes Holemans en Catharina Clijnhens).

 

 

 

VIII - Wauters Franciscus (N208), (°) Rijmenam 02.03.1690 (g. Franciscus Van Rillaer en Adriana Holemans), x Rijmenam 26.06.1717 (g. Petrus Wouters en Cornelius Van Rompaij) met Van Rompaeij Maria (N209), (°) Rijmenam 15.06.1681 (g. Antonius Keldermans en Maria Daems).

 

Not. Swiggers 29/12.04.1724: Jan Bastaens Michielssone van Heist leent 300 gd 4 % van de wezenpenningen van Maria Van Rompay (we Frans Wouters).

Not. Swiggers 35/30.04.1724: Elico Storms, meyer van Schriek, leent 100 à 4,5 % van Maria Van Rompaey (we Frans Wouters) en de mmk.

 

Uit dit huwelijk:

    

Wauters Petrus, VII (N104), (°) Rijmenam 16.05.1718 (g. Petrus Wauters en Adriana Vervloet),

    

Wauters Catharina, (°) Rijmenam 17.10.1719 (g. Joannes Wauters en Catharina Van Rompaij),

    

Wauters Joannes, (°) Rijmenam 29.09.1721 (g. Joannes Van Rompaij en Elisabeth De Hondt).

 


 

X - Suetens Gommer (S776), (°) Putte 28.04.1702, + Schriek 25.11.1741, x Schriek 15.02.1730 (g. Fernand Van Hove en Peter Van den Brande) met Wauters Joanna Maria (S777), (°) Schriek 07.07.1702 (g. Jan Somers en Maria Somers),

 

Uit dit huwelijk:

 

Suetens Anna , (°) Schriek 20.07.1731 (g. Jan Hetsels en Barbara Somers),

 

Suetens Michael, IX (S388), (°) Schriek 20.01.1733 (g. Michiel Caes en Elisabet Wauters),

 

Suetens Jan, (°) Schriek 10.12.1734 (g. Jan Cuypers en Catharina Verhaegen),

 

Suetens Egidius, (°) Schriek 15.06.1736 (g. Egidius Van den Brande en Maria Thys),

 

Suetens Anna Maria, (°) Schriek 07.01.1738 (g. Jan Hetsels en Anna Caes),

 

Suetens Elisabeth, (°) Schriek 11.05.1739 (g. Michiel Caes en Elisabeth Wauters),

 

Suetens Jan, (°) Schriek 29.07.1741 (g. Jan Hetsels en Petronella Wauters).

 

 

 

X - Wouters Peter (S794), (°) Schriek 23.07.1706 (g. Peter Gilis en Joanna Van Oosterwijck), + Schriek 14.12.1777, x Schriek 03.02.1741 (g. Judocus Wouters en Frans Scherens) met Scherens Joanna (S795), (°) Schriek 06.03.1707 (g. Willem Guens en Anna De Rijck).

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Anna, (°) Schriek 14.10.1741 (g. Wouter Wouters en Anna Melis),

 

Wouters Maria Theresia, IX (S397), (°) Schriek 24.01.1743 (g. Judocus Wouters en Maria Theresia Van Herck),

 

Wouters Catharina, (°) Schriek 23.06.1744 (g. Jan Scherens en Catharina Wouters),

 

Wouters Elisabeth, (°) Schriek 21.02.1746 (g. Peter Van den Eynde en Elisabeth Vercalsteren),

 

Wouters Anna Maria, (°) Schriek 11.03.1748 (g. Frans Scherens en Barbara Wouters),

 

Wouters Catharina, (°) Schriek 13.01.1750 (g. Adriaen Vincx en Catharina Wouters).

 

 

 

VIII - Wauters Andreas (N244), (°) Putte 18.10.1709, + Rijmenam 21.07.1762, x Keerbergen 13.06.1734 (g. Jan Thijs en Jan Rijmenants) met Visschers (Viskens, Vischkens) Anna (N245), (°) Werchter 25.01.1711 (g. Viskens Michael en De Cock Anna).

 

Uit dit huwelijk:

 

Wauters Joannes Baptista, (°) Putte 22.07.1735, + Putte 12.10.1750,

 

Wauters Adrianus, (°) Putte 14.12.1736,

 

Wauters Joannes, (°) Putte 23.02.1738,

 

Wauters Carolus, (°) Putte 23.04.1739,

 

Wauters Barbara, (°) Putte 01.04.1740,

 

Wauters Maria Francisca, (°) Putte 04.06.1741,

 

Wauters Maria, (°) Putte 20.09.1742,

 

Wauters Joannes Franciscus, VII (N122), (°) Putte 19.10.1743,

 

Wauters Joannes, (°) Putte 15.01.1745,

 

Wauters Elisabeth, (°) Putte 23.01.1746, + Putte 01.07.1820,

 

Wauters Catharina, (°) Putte 23.01.1746,

 

Wauters Anna Maria, (°) Putte 08.05.1747, x (niet S, P, K, W, ) met Thijs Adrianus, (°) Keerbergen 30.03.1738, + Werchter 19.04.1782, fs Joannes x Dox Maria, Adrianus x 1 Schriek 02.03.1778 met Holemans Maria Elisabeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, S, P, K,

     1. Thijs Anna Catharina, (°) Werchter 25.12.1778 (g. Wouters Joannes avunculus (moedersbroer) en Thijs Anna amita),

     Theijs Andreas, (°) Werchter 07.02.1780 (g. Wouters Andreas ex Putte en Theijs Joanna h. Schriek),

     Theijs Petrus Joannes, (°) Werchter 09.06.1781 (g. Brendonck - Braundoenk Petrus ex K en Cornelis Elisabeth ex W),

     Thijs Joanna Maria, (°) Werchter 29.03.1782 (g. Joannes Wouters ex Putte avunculus en Joanna Maria Van Camp ex W),

 

Wauters Maria Theresia, (°) Putte 09.02.1749,

 

Wauters Anna Barbara, (°) Putte 12.10.1750 (g. Joannes Van den Brande en Anna Van Herck), + Putte 04.10.1750,

 

Wauters Egidius, (°) Putte 26.02.1756 (g. Egidius Vermeijlen en Lucia Van Hoof), x ca. 1788 met Peeters Anna Maria.

 

 

 

VII - Wauters Petrus (N104), (°) Rijmenam 16.05.1718 (g. Petrus Wauters en Adriana Vervloet), + Bonheiden 01.11.1779, x 1 Rijmenam 06.03.1744 verw. 3 de gr. (g. Petrus Van Rompaij en Petrus Eggers) met Eggers Anna, (°) Rijmenam 05.06.1715, + Bonheiden 19.06.1762, fa Michael en Maria Verret, x 2 Hever 10.09.1762 (g. Petrus Eggers en Jan Verhasselt) met Verhasselt Anna Catharina (N105), (°) Puurs 24.03.1730.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wauters Joannes Baptista, (°) Bonheiden 18.02.1747 (g. Joannes Baptista Wauters en Maria Verreth), x Bonheiden 18.01.1780 (g. Joannes Verelst en Petrus Franciscus Wauters) met Verelst Maria Theresia, (°) Bonheiden 04.09.1737, fa Joannes en Catharina Theresia Janssens,

     Uit dit huwelijk:

     Wauters Petrus Franciscus, (°) Bonheiden 22.06.1783 (g. Petrus Franciscus Wauters en Catharina Theresia Janssens), + Bonheiden 02.08.1783,

 

Wauters Petrus Franciscus, (°) Bonheiden 07.12.1753 (g. Petrus Eggers en Catharina Van Rompaij),

 

2. Wauters Theresia, (°) Bonheiden 29.08.1763 (g. Michael Eggers en Teresia Verhasselt), + Rijmenam 25.05.1808, x Bonheiden 19.07.1796 (g. Petrus Franciscus Wauters w Bon en Joannes Engels w R) met Engels Petrus, (°) Rijmenam 23.03.1764, fs Michael en Maria Catharina De Vos, + Rijmenam 13.03.1833, deze x 2 Rijmenam 28.10.1808 met Joanna Jacoba Guldentops,

     Uit dit huwelijk:

     1. Engels Anna, (°) Rijmenam 07.07.1797 (g. Joannes Franciscus Wauters ex B en Maria Anna Verreth ex R),

     Engels Petrus, (°) Rijmenam 25.06.1799 (g. Petrus Wauters en Maria Catharina De Vos), + Rijmenam 08.12.1802,

     Engels Joanna, (°) Rijmenam 08.08.1801 (g. Joannes Engels en Anna Teresia Torfs), + Rijmenam 22.03.1857,

 

Wauters Joannes Franciscus, (°) Bonheiden 25.07.1765 (g. Joannes Verhasselt en Maria Rams),

 

Wauters Petrus, VI (N52), (°) Bonheiden 11.05.1768 (g. Petrus Van Rompaij en Elisabeth De Backer),

 

Wauters David, (°) Bonheiden 16.09.1771 (g. David Verhasselt en Maria Anna Eggers),

 

Wauters Guilielmus, (°) Bonheiden 24.04.1774 (g. Guilielmus Verhasselt en Anna Op de Beeck), + Bonheiden 18.11.1780.

 


 

IX - Verlinden Lambert (S396), (°) Heist 07.04.1741 (g. Bruyndonckx Lambertus en Joris Joanna), + Schriek 17.11.1776, x Schriek 22.06.1764 (g. Winand Verlinden en Peter Wauters) met Wouters Maria Theresia (S397), (°) Schriek 24.01.1743 (g. Judocus Wouters en Maria Theresia Van Herck), + Schriek 14.07.1771.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verlinden Peter, VIII (S198), (°) Schriek 26.04.1765 (g. Peter Wouters en Anna Bruyndonckx),

 

Verlinden Corneel, (°) Schriek 23.11.1766 (g. Corneel Vercalsteren en Joanna Scherens),

 

Verlinden Winand, (°) Schriek 08.05.1767 (g. Winand Verlinden en Joanna Scherens), x Schriek 10.01.1792 (g. Peter Verlinden en Adriaen Vincx) met Vincx Maria Theresia,

     Uit dit huwelijk:

     Verlinden Anna, (°) Schriek 15.10.1792 (g. Adriaen Vincx (Schriek) en Anna Bruyndoncx (Heist)),

     Verlinden Jan Baptist, (°) Heist 19.12.1793 (g. Jan Baptist Vincx en Jenne Mie Verlinden),

     Verlinden Catharina, (°) Heist 16.08.1795 (g. Peeter Verlinden en Anna Catharina Van Hoof),

     Verlinden Peeter, (°) Heist 21.08.1796 (g. Peeter Verlinden en Jenne Mie Wouters),

 

Verlinden Joanna Maria, (°) Schriek 16.09.1769 (g. Peter Verlinden en Joanna Maria Wouters),

 

Verlinden Jan Jozef, (°) Schriek 19.10.1770 (g. Jozef Van den Eynde en Anna Elisabeth Vercalsteren).

 

 

 

VII - Wouters Jan Frans (N122), (°) Putte 19.10.1743, + Putte 18.11.1833, x Putte 24.02.1784 (g. Petrus Van de Vliet ex Putte en Petrus Wouters ex O.L.V.Waver) met Van de Vliet Catharina (N123), (°) Putte 25.03.1748, + Putte 15.07.1827.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Joanna Maria, VI (N61), (°) Putte 13.01.1785 (g. Egidius Wouters ex O.L.V.Waver en Joanna Maria Van de Vliet  ex Putte),

 

Wouters Maria Anna, (°) Putte 13.04.1788 (g. Henricus De Preter ex Keerbergen en Joanna Borremans ex Putte),

 

Wouters Petrus, (°) Putte 16.11.1790 (g. Petrus Van de Vliet ex Putte en Anna Catharina Peeters ex Putte).

 

 

 

VI - Wauters Petrus (N52), landbouwer, (°) Bonheiden 11.05.1768 (g. Petrus Van Rompaij en Elisabeth De Backer), + O.L.V.Waver O.L.V.Waver 21.09.1849 7 u. 30', x O.L.V.Waver 08.12.1809 met Serneels Theresia (N53), (°) O.L.V.Waver 23.04.1787 (g. Mattheus Van den Eijnde (° Muizen, wonend SKW) en Maria Ceulemans), + O.L.V.Waver 26.06.1848.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wauters Joannes, ° O.L.V.Waver 09.10.1812,

 

Wauters Dominicus, V (N26), ° O.L.V.Waver 04.08.1819 (g. Joannes Baptist Van Horenbeeck bakker en Franciscus Van Hoof metser),

 

Wauters Felix, ° O.L.V.Waver 08.04.1826.

 


 

VI - Hendrickx Joannes Franciscus (N60), (°) Rijmenam 07.01.1783 (g. Joannes Franciscus Roelans ex Putte en Joanna Catharina Henderickx ex Keerbergen), + Putte 06.03.1860, (x) 1 Putte 19.01.1809 (g. Joannes Baptist Hendrickx en Joannes Franciscus Wouters), x Putte 22.01.1809 (g. Joannes Baptist Hendrickx en Joannes Franciscus Wauters) met Wauters Joanna Maria (N61), (°) Putte 13.01.1785 (g. Egidius Wouters ex O.L.V.Waver en Joanna Maria Van de Vliet  ex Putte), + Putte 13.08.1824.

 

Uit dit huwelijk:

 

Hendrickx Maria Theresia, ° Putte 11.07.1809 (g. Joannes Derboven en Anna Maria Roofhoot),

 

Hendrickx Josephus, V (N30), ° Putte 03.05.1812 (g. Van de Putte Theodoor en Van de Putte Jan Baptist),

 

Hendrickx Catharina, ° Putte 14.01.1815 (g. Joannes Baptista Henderickx en Elisabeth Van der Vliet).

 


 

V - Van Rompaey Elisabeth (N27), ° Keerbergen 23.03.1820, x Putte 01(08).05.1844 met Wauters Dominicus (N26), landbouwer, ° O.L.V.Waver 04.08.1819, + Putte 1308.1872.

 

UIt dit huwelijk:

 

Wauters Joanna Maria, IV (N13),  ° Putte 17.12.1851.

 


 

IV - Renap Amandus (N12), ° Putte 29.05.1854, + Keerbergen 27.10.1932, x Putte 30.01.1879 met Wauters Joanna Maria (N13), ° Putte 17.12.1851, + Keerbergen 14.02.1951.

 

Uit dit huwelijk:

 

Renap Maria Clementina, ° Putte 27.10.1879, + Leuven 04.04.1955, x Keerbergen 15.07.1913 met Janssens Edmond,

 

Renap Franciscus, ° Putte 31.01.1881, + Bouwel 03.05.1949, x Keerbergen 16.10.1907 met Witdoek  Joanna Maria, ° Keerbergen 05.12.1884, + Heist 28.05.1957,

     Uit dit huwelijk:

     Renap Joanna Anna, ° Keerbergen 13.04.1908, x met Deckers Frans, ° Itegem 13.01.1916, + Itegem 04.06.1985,

     Renap Norbert Alfons, ° Keerbergen 03.01.1912, x met Valentina Claes, ° Grobbendonk 21.10.1913, + Putte 16.12.1979,

     Renap Corneel Armand, ° Keerbergen  30.08.1913,

     Renap Frans Edmond, ° Keerbergen 05.10.1919, x met Van Gansen Maria Irma, ° 11.03.1920,

          Uit dit huwelijk:

          Renap Maria, ° Nijlen 02.06.1947, x met Verpoten Hedwig Frans, ° 17.08.1946,

          Renap Margareta Annie, ° Lier 15.10.1959, x met Bouwen Benedictus Augustinus, ° 14.04.1960, 

     Renap Maria Rosalia -Madeleine, °  Schriek 03.06.1921,  x 1 met Frans Goormans, x 2 met Cannaerts Frans August,

     Renap Florent Lodewijk, ° Schriek 04.07.1923,  x met Ooms/Moons Irma Ludovica, ° 10.05.1929,

          Uit dit huwelijk:

          Renap Annie Maria, ° Herentals 04.02.1953, x met Vercammen Walter Herman, ° 16.10.1953,  

          Renap Rudi Armand, ° Herentals 25.05.1960,

          Renap Rita Magdalena, ° Herentals 07.10.1963,  

     Renap Emiel Armand, ° Heist o/d Berg 25.06.1926, + Grobbendonk 17.02.2001, x met Blockhuys Maria Mathilda, ° 19.02.1927, 

 

Renap Constantia, ° Putte 17.07.1882, + Keerbergen 20.10.1966, x Keerbergen 24.10.1917 met Swinnens Victor, ° Haacht 24.09.1879, + Keerbergen 20.05.1949,

      Uit dit huwelijk:

     Swinnens Armand, ° 27.03.1920, + Bonheiden 14.02.1999, 

     Swinnens Jeanne, ° Keerbergen 09.07.1922, + Keerbergen 31.10.2005, x met Verreth Juul, ° Keerbergen 05.12.1626, + Mechelen 01.02.1972,

     Swinnens Marcel, x met Irma Adriaenssens, ° Beerzel 31.10.1923, + Bonheiden 26.04.2012,

 

Renap Franciscus Cornelius III (N6), ° Putte 09.07.1884,

 

Renap Joannes Baptista, ° Keerbergen 12.01.1886, + Keerbergen 21.08.1889,

 

Renap Maria Leonie (tante Nitor), ° Keerbergen 24.02.1889, + Leuven 23.05.1960, x Keerbergen 11.10.1917 met Coen Karel Herman, ° Haacht16.10.1892, + Ukkel 10.02.1964,

     Uit dit huwelijk:

      Coen Guillaume, x met ...

          Uit dit huwelijk: 

          Coen Helène,  

 

Renap Clementina Irma ° Keerbergen 14.12.1892, + Keerbergen 02.05.1894.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom