Voorouderlijst Wouters Geert

 

Wouters, Wauters

Patroniem uit de Germaanse voornaam wald-hari.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXIII - Wouters Geert (S + N), ca. 1390, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Goort, XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXII .

 


 

XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXII - Wouters Goort, ca. 1420, x met ...

 

1) Jan Wouters zone Goort.
Wer1874: Fo 426: 19 jun 1497: Aert Wouters geheeten Mechelemans Goortsone heeft na de dood van zijn broer Jan ontvangen tot behoef van Lauwereijs en Peeter Wouters desselfs Jans wijlen wettige kinderen tvierendeel van huijs en hof houdende ontrent een bonder.
2) Wouter Wouters sone Goort.
Wer1875: Fo 85:
- 10 sep 1495: Wouter Wouters Goortsone alias Mechelmans heeft ontvangen tweeenhalf dm eusels gelegen op doude Aa
- 15 dec 1533: Peeter Wouters na de dood van Wouter Wouters zijn vader heeft ontvangen
- 15 nov 1541: Laureijs Wouters zone wijlen Wouter Wouters als de gheem dijen de naebeschreven goeden in deijlinge gebleven zijn soe Peeter Wouters zijnen broeder verclaerde met consente ende bij zijnde desselfs Peeters heeft opgedragen tweenehalf dm eusels geheeten die Cleijne Willekensdonck aen Goort Hermeys den jongen zone Goorts de ouden ende Lijsbeth Wouters.

Wer1874: Fo 539:
- 10 sep 1495: Wouter Wouters Goortsone geheeten Mechelmans heeft ontvangen na de dood van zijn vader een half bonder eusels geheeten den Nieuwenbempt gelegen ten Eynde achter de cappelle
- 13 mei 1504: Wouter Wouters alias Van Mechelen zone wijlen Goorts heeft gederft aan Aert Douwen Goortsone.
Wer1874: Fo 542:
- 10 sep 1495: Wouter Wouters Goortsone geheeten Mechelmans onvangt na de dood van zijn vader vijf dm land in Werchter ten Eijnde
- 15 dec 1533: Laureijs Wouters zone Wouters alias Van Mechelen tot behoef van hem en van heere Aert priestere, Peeter, Margriet, Barbelen, Marie ende Magdaleen Wouters, broeders en zusteren, ook kinderen wijlen voors Wouters ende tot behoef van Jans ende Peeter Huens kinderen Hendrik Huens x wijlen Kathlijne Wouters ende van Berbele Van Cuggenbossche dochter Jans x Lijsbetten Wouters alias Mechelmans suster als zij leefde des voors gebroeders ende susters
- 23 okt 1564: Jan Verhulst in naem van Jan Huenen wijlen Peetersone out negen jaeren na doode Laureijs Wouters sijnen ouden oom ende wijlen Peeter Huenen zijn vader.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Jan, XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XXI ,

 

Wouters alias Mechelmans Wouter, XV - XVI - XVII - XVIII,

 

Wouters alias Mechelmans Aert, x met ...

Wer1874: Fo 390:
- 17 okt 1496: Aert Wouters diemen heet Mechelmans heeft na de dood van Goort Wouters wijlen zijn vader ontvangen een half bonder beempt gelegen te Werchter in den Ham ‎(Peeter Goorts)‎
- 30 apr 1510: Goort Wouters alias Mechelmans zone wijlen Aerts 18 jr oud, heeft ontvangen voor hem en voor Daneel, Hendrik en Lijsbeth Wouters zijn bruederen en suster, een half bonder bempt in den Ham
- 6 jun 1537: Hendrik Wouters alias Mechelmans zone wijlen Aerts heeft gederft aan Peeter Van Loossen voor hem en voor de kinderen van Merten Van Loossen
- 12 aug 1538: Peeter Van Loossen zone wijlen Mertens heeft het half bunder beemt in den Haenwijck bij titele van naderschap gederft aan Daneel Wouters
- 18 mrt 1552: Hendrik Wouters alias Van Mechelen heeft na de dood van Marie Van Houthem huijsvrouwe Daneel Wouters zijns vaders ontvangen een half bonder bempt in de Haenwijck
- 18 mrt 1552: Daneel Wouters heeft de tocht int voors half bonder bempt opgedragen aan Hendrik Wouters zijn zone zodat Hendrik tvoors half bunder beempt kan verkopen aan mr Aert Van Goorop , met noch onderhalf bunder soe bempt soe lant te Haenewijck gelegen toebehorende voor deen hellicht Goorden Wouters ende voor dander hellicht den voors Daneel ende Hendrik Wouters
Wer1874: Fo 541:
- Aert Wouters alias Mechelmans heeft ontvangen onderhalf bonder bempt te Hanewijck daer gGort Wouters zijn vader lestenmale vuijtgestorven es
- 30 apr 1510: Goort Wouters alias Mechelmans zone wijlen Wouters oudt 18 jr heeft ontvangen tot zijn behoef en tot behoef van Daneel, Henrick, ende Lijsbetten Wouters zijn br en zussen onderhalf bonde rbeempt te Hanewijck
- 20 dec 1593: Huijbrecht Wouters schepper tot Mechelen oudt 33 jr blijft sterfman na de dood van Goort Wouters zijns vaders
- 2 dec 1616: Godevaert Wouters met Peeter Wouters tot behoef van hem en van Huijbrecht Wouters zijn broeder
- 10 nov 1646: Peeter Wauters sone wijlen Peters ende Anna Verhagen heeft verheven in de plaets van zijn vader tvoors half bunder bempt nu opgebroken gelegen te Hanewijck bij den voors wijlen zijn vader eetryts vercregen tegens derfgenamen Wouters Remigij mangelinge tegen Jan Cerneels op onderhalf dm lants gelegen inden Boomgaert aen thuijs vanden voors Peeter Wouters gelegen tegen de Dijle
...

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Goort, ca. 1492,

     Wouters Daneel, x met Maria Van Houthem,

     Wouters Hendrik,

     Wouters Lijsbeth,  

     Wouters Hendrik,  

 

Wouters Laureys,

- 12 okt 1495: Lauwereijs Wouters sone wijlen Goorts heeft ontvangen een groot half bonder land opt Dollevelt
- 6 jul 1517: meester Jorijs Wageniers clockgieter x Lijsbeth Wouters
- 20 mei 1549: jouffr Kathlijne Wouters alias Van Mechelen in deijlinge tussen heur en Lijsbeth Wouters heur suster ende momboiren van Adriaen Steylaerts sone Jans gevallen een half bonder land opt Sollevelt
- 28 sept 1573: Adriaen Stylaerts zone wijlen Jans heeft na de dood van Joiffr Kathelijne Wouters alias Van Mechelen sijnder moijen ontvangen een half bonder land
- 20 dec 1593: mr Wouter Remigy gemachtigt van de momboirs van Maijcken Stylaerts 14 jr, dochter Adriaens, heeft te leene ontvangen
- 6 aug 1607: het half bonder land wordt verkocht aan Waelrant Van Lantrop.

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Lijsbeth, x 1 met Jorijs Wageniers, klokkengieter, x 2 met Jan Steylaerts,

     Wouters alias Van Mechele Kathlijne, joffrouw.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XXI -Wouters Jan, ca. 1450, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Lauwereijs,

 

Wouters Peeter, XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XX.

 

 

 

XV - XVI - XVII - XVIII - Wouters alias Mechelmans Wouter, ca. 1445, x met ...

    

Uit dit huwelijk:

    

Wouters Peeter,

    

Wouters Laureijs

    

Wouters Aert, priester,

    

Wouters Margriet, XIV - XV - XVI,

    

Wouters Berbele,

    

Wouters Marie,  

    

Wouters Magdaleen,  

    

Wouters Catlijn, XV - XVI - XVII,

 

Wouters Liesbeth,  x met Jan Roggenbosch,

 

Wouters Laureys.

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XX - Wouters Peeter (S +N), ca. 1480, x met ...

 

Wer1874: Fo 409:
- 3 jun 1508: Gielis Fruijtiers zone wijlen Gooris ‎(beneden zijn mondige jaren)‎ heeft ontvangen na de dood van Aert wijlen Vandeneijnde geheeten Raps een bonder land op Tremelo onder Werchter ‎(Aert Brugmans, Jan Claes)‎
- 23 dec 1536: heeft gederft aan Peeter Vandeneijnde zone wijlen Jans en aan zijn huijsvrouwe Kathelyne Brugmans
- 26 feb 1545: Peeter Vandeneijnde zone wijlen Jans ende Cathelijne Brugmans zijn huijsvrouwe hebben gederft een bonder land in den Basdonck op Tremelo aan Peeter, Lijsbetten, Margriete ende Anna Vandeneijnde zijn kinderen behouden van Margrieten wijlen Aerts Margriete Vlemincx zijn tegenwoordige huisvrouwe
- 29 mei 1564: Wouter Woutiers zone wijlen Peeters heeft ontvangen in naam van Margriet Vandeneijnde zijnder huijsvrouwe na de dood van wijlen Peeter Vandeneijnde heurs broeders een bonder land
- 24 mei 1593: Willem Van Hove x Maijcken Wouters bij doode des voors Wouter Wouters haers vaders heeft als voorganger der voors Margriet Vandeneijnde hulde gedaan
- 26 jan 1615: Anthonis Goris en Jan Schrijns naer dode Margriet Vandeneijnde tot behoef van de kinderen der voors Margriete, Maeijcken Wautiers x den voors Anthonis, ende Barbara Wautiers x Jan Schrijns, te lene ontvangen
- 20 feb 1637: Goris VDP x Jaquemijne Goris hebben na de dood van Anthoon Goris het voor sbunder te leen verheven
- 24 feb 1680: Guilliam Fobelets verheft na de dood van Goris VDP zijn zoon Guilliam out 32 jr is sterfman
- 6 mrt 1711: Jan Fobelets verheft na de dood van Guilliam zijn vader Jeroen Fobelets zijn zoon van 2 jaar is sterfman
 .

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Wouter, XII - XIII - XIV - XVI - XVII, ca. 1505,

 

Wouters Berbele, XIII - XIV - XV - XVI - XIX ,

 

Wouters Peter, ca. 1510, x met Anna Paeps,

Jan Gas sone wijlen Hendrik als principael en Andries Verhulst als borge des voors Jans hebben bekent schuldig te zijn aan Wouter Wouters & Janne Paeps als momboirs van Arnde ‎(sic)‎ ende Gelijse Wouters kinderen wijlen Peeter Wouters x Anna Paeps een erfelijke rente.

Wer1846: Fo 10: 1 dec 1561:
Jan Paeps wijlen Wouters sone bekend schuldig te zijn aan Wouter Wouters als momboir van Arnde ende Gelijse Wouters kinderen wijlen Peeter Wouters x Anna Paeps een erfelijke rente.
Wer1846: Fo 21v: 1 dec 1562:
Jan Paeps wijlen Woutersone is schuldig aan Wouter Wouters en Jan Paeps als wettig gesworen momboirs van Arnde ende Gelijse Wouters ‎(Arnt en Gielis)‎ kinderen wijlen Peeter Wouters x Anna Paeps een erfelijke rente van twee carolus gulden.

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Arnde,

     Wouters Gelijse

 

 

 

XIV - XV - XVI - Paeps alias Van Eijcken Jan jr, ca. 1525, x met Margriet Wouters.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Paeps alias Van Eijcken Jan jr.

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps alias Van Eijcken Artus, XIII - XIV - XV,

 

Paeps alias Van Eijcken Petrus, XIII,

 

Paeps alias Van Eijcken Willem,

 

Paeps alias Van Eijcken Anna, x 1 met Geert Van Aerschot, ca. 1555, fs Joris en Elisabeth Vertiers, x 2 > 1599 met Wouter Van Doorne,  fs Anthonis x Elisabeth Vandenberge.

 

 

 

XV - XVI - XVII - Huenen Hendrik (S), ca. 1470, x met Wouters Katlijn.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Huenen Hendrik.

 

Uit dit huwelijk:

 

Huenen Jan, XV (S),

 

Huenen Peeter, XIV - XV (S).

 


 

XII - XIII - XIV - XVI - XVII - Wouters Wouter, ca. 1505, x met Margriet Vandeneijnde.

 

Wer1846: Fo 49: 18 apr 1564:
Merten Paeps als proviseur van de fabrijcke van Sint Jans met consente van Jan Holemans sijnen mede proviseur zijn schuldig aan Wouter Wouters & Andries Vandendriesche als provisuers van den h geest een erfelijke rente van 3 karolus gl.
Wer1846: Fo 128: 17 jan 1566:
Philips Smeets & Jasper sijn soen verkopen een Wouter Wouters x Margriet Vandeneijnde een half bunder land op Tremeloo ‎(Jan Holemans)‎ ende noch een half dm bempt daerbij gelegen.
SAL 7295: 19 apr 157: nae Paeschen: Jan Boxstuyns x Katheryne Van Aerschot ‎(voor pr not van Boortmeerbeeck)‎ met Willem Smeets & Daniel Vandenvinne uit BMB als getuygen verkopen twee stukskes bempt gelegen in de Hellicht deen stuksken daeraf gelegen int Uijtbroeck ‎(erfgen wijlen Peeter Van IJsche, mr Andries Rosseantes)‎ ende dander int Peerlinckbroek ‎(erfgen Jan De Wintere, Philips Smeets, mr Bertholomeus Vanden Heetvelde erfgen)‎ aan Wouter Woutiers x Margriete Vandeneijnde.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters alias Mechelmans Peter, XIII - XV - XVI, ca. 1525,

 

Wouters Barbara, XI - XII (S2009 + S2762 + N3010),

 

Wouters Maria, ca. 1530 x 1 met Willem Van Hove, x 2 met Antoon Goris alias Bruers, deze x 1 met Anna De Hooge,

     Akte met dank aan Christine Savat

     R1606 Fo 181 188 (datum?):

     S+D tusschen derfgen Anthoon Goris x Maria Wauters, item denselven Anthoon x Anna De Hooge, item vande selve Marie Wauters

     x Willem Van Hove

     - Anthoon Goris x Marie Vandenbossche

     - Peter Goris x Cathlijn Briers

     - Magdaleen Goris geasst met Christoffel Van Meerbeeck als momboirs vande weesen Magdaleen Goris behouden van Cornelis Van Aerchot,

     item van Jan Fobelets sone Jans, item van Jan Van Merbeeck sone Jans

     - Jacquemijn Goris x Goris VDP (Vanden Panhuijsen)

     kinderen van Anthoon Goris x Maeijcken Wauters

     - Marie Van Hove dochter Henderick Van Hove sone Willem Van Hove, ende Maria Wauters ende van Anna Goris dochter Anthoon Goris

     x Anna De Hooge iertse huijsvrouwe was vanden voors Anthoon Gooris soo vuijt dijen hoofde als noch noopende sekere pretensien in

     eenige naerbechreven goederen ende gedeijlt tegen den voors Anthoon, Peter Magdaleen ende Jacquemijn Gooris ten overstaen van

     Jan Boots haeren ouden toesiender ter vijffdere

     - Barbara Van Hove x Michiel Van Emelen ter sesdere sijden

     - Marie Van Hove dochter Willems Van Hove x Thomas De Cock ter sevensten sijde

     mits die doot ende aflijvigheijt van wijlen Anthoon Gooris ende Anna De Hooghe, Hendrik Van Hove & Anna Gooris, item vanden selven

     Anthoon Gooris ende dafflijvigheijt van Maria Wautiers tweede huijsvrouwe van Anthoon Gooris voors, van Willem Van Hove ierste man

     was vanden voors Marie Wauters.

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Guilielmus (Willem) Van Hove en zijn vrouw Maria (Marike) Wouters, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7489, folio 106v., akte dd. 7 april 1798.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) scepen(en) van Loeven(en) naebescreven gestaen m(eeste)r Dierick Hanewijck, tot des naebescreven staet, te moegen doen(e), behoirl(ijck) en(de) onwederroepel(ijck) geco(n)stitueert sijn(de) bij jouffrouwe Jehanne Savayge, beghijne int Groot Beghijnhoff alhier, al naerder blijcken(de) bijd voor m(eeste)r Govaert Rijnders als notaris en(de) zekere getuyge(n) opden naestlesten dach marty lestleden, al naerder blijcken(de) bijde procuratie in date voors(creven), alhier gesien en(de) gebleecken, de selve vuyt crachte en(de) nae v(er)moegen voers(creven) bij maniss(e) heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijeniss(e) drije ende een halff dach(maelen) beempts, gelegen onder Werchter op Tremeloe, regenoiten die goed(en) Wouters Wouters ter eender, jouffv(rouw)e Karema(n)s tot Mechelen ter iier. en(de) het Ka(m)mekens Lant ter derder, exp(osito) impositus est Willem Vos inden naeme en(de) tot behoeff Wille(m)s Van Hove en(de) Marikens Wouters, gehuysschen, woonen(de) tot Werchtere voors(creven) et war(as) op sheeren chijs vand(en) gronde tanq(uam) prout iure, coram Pulle, Schutteput, aprilis vii., 1598.

     Uit dit huwelijk:

     1. Goris Anna, x Rotselaar 14.06.1620 (g. Antonis Goris en Joannes Van Hove) met Hendrik Van Hove, fii in Rot en W,

     2. Goris Magdalena, x met Christoffel Van Meerbeeck,

     Goris Maria,  

     Goris Anthonius, () Rotselaar 08.04.1607 (g. Henricus Goris en Dcella Anna Van Os), + Rotselaar ...05.1640,

     Goris Petrus, () Rotselaar 29.12.1609 (g. Petrus Vanden Eynde en Anna Dauwen),

     x Rotselaar 20.10.1630 (g. Gooris Anthonius en Bries Wilhelmus) met Briers Catharina (Catlijn), akte en meer info bij Briers,

     Goris Jacoba - Jacquemyne, () Rotselaar 23.09.1612 (g. Joachimus hopperus per matrem suam Anna Van Esch en Barbara Schrijns),

     x Rotselaar 21.11.1632 (g. Vanden Panhuijssen Joannes en Gooris Anthonius) met Vanden Panhuijsen Gregorius,

     () Rotselaar 24.01.1613 (g. Vander Veken Gregorius en Aurogge Anna),

     3. Van Hove Hendrick,

     Van Hove Maria - Maeycken,

     Van Hove Barbara.

 

 

 

XIII - XIV - XV - XVI - XIX - Holemans Hendrik (S + N), ca. 1520, x met Berbele Wouters, deze x 1 met Jan Van Hove alias Thijs.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Holemans Hendrik.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Holemans Jan, XII - XIII - XIV - XV - XVIII, ca. 1550,

 

2. Van Hove alias Thijs Peeter, ca. 1581,

 

Van Hove alias Thijs Joannes, x 1 met Joanna Gobbeleijns, x 2 met Verthiers Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Barbara, () Werchter 14.06.1620 (g. Gobblijns Petrus en Gobblijns Barbara),

     2. ...

 


 

XIII - XV - XVI - Wouters alias Van Mechelen Peter, ca. 1525, x met Maria Van Deurne, deze x 1 met ... Verhoft - Verhoest.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

1548: Deen vorsterije onder Werchtere die Anthonis Daneels bedien... was ten Ynde heeft gehuert Peeter Wouters alias Van Mechelen.

Wer1846: Fo 63: 23 apr 1562:

Hendrik Van Hove x Kathelijn Van IJssche verkopen aan Peeter Wouters alias Van Mechelen drij dm bempt ten Eijnde geheeten de Vischgracht.

Fo 105: 7 nov 1565:
Henrik Holemans x Berbel Wouters in titele van naerderschap tot behoef van Lijsbeth Van Eijcken Willemsdochter die twee hellichten van een stuk bempt aan de Laak groot drij dm.

Wer1846: Fo 185v: 10 sep 1569:
Peeter Wouters sone wijlen Wouter Wouters ende Margriete Vandeneynde cedeert aan Aernde ende Peeter wouters sijn kinderen die hij geprocreert heeft van Maria Van Duerne zijn tegenwoordige huijsvrouwe alle zijn goederen etc
Lambrecht Verhoest sone van de voors Marie Van Deurne sal hebben de erve van zijn huijsvrouwe die zij ten houwelijck heeft gebracht.
Wer1846: Fo 184v: 22 okt 1569:
Willem Gooten x Anna Cootmans verkopen aan Lambrecht Verhoest x Petronelle Danckaerts een stuksken land in Werchter geheeten den Dots.

SAL 7295: 1 apr 1571:
peeter Van Aerschot wijlen Arntsone verkoopt aan Peeter Wouters doude in de naem en tot behoef van Aerden en Peeterken Wouters zijn wettige kinderen die hij heeft gehadt van Marie Van Doorne ‎(nog in leven)‎ zijn wettige huijsvrouwe een stuk bempt in Werchter.
Wer1875: Fo 134:
- 22 mei 1508: Jacop Van Beringen sone wijlen Jans heeft ontvangen bij doode wijlen Jans Van Elsbroeck zijns ooms een half bonder eusels aent Werchterbroeck
- 30 jun 1523: Philips De Rijck tot behoef van Marie Van Beringen dochter wijlen Jacops
- 6 okt 1549: Jacop Goorts x Anna Van Beringen dochter wijlen Jacops bij doode wijlen Marie Van Beringen
- 7 jun 1570: Thomas Goorts sone wijlen Jakobs heeft ontvangen bij doode Anna Van Beringen zijn moeder en verkocht aan Peeter Wouters den jongen voor hem en voor Aert Wouters sijne broeder
- 4 mei 1571: Peter Wouters Peetersone en zijn broer Aert Wouters hebben gederft uit krachte van naerderschap aen hem gepresenteert bij Marie Paeps het voors half bunder eusels.
SAL 7295: 18 nov 1572: quitantie voor Janne Bloms van Peeter Wouters alias Van Mechelen dd 15 jan 1556.
Wer1875: Fo 260:

- 12 nov 1574: fam Absaloens verkoopt negen dm uit een stuk van 14 dm geheeten Theyden eusel aan Aert ende Peeter Wouters gebroeders kinderen wijlen Peeters x Marie Van Deurne

- 25 aug 1586: Peeter Wouters na de dood van Aert Wouters sijn broeder heeft ontvangen die voers negen dm bempt  in den naem en tot behoef van Aerde, Peeter, Magdaleen ende Maijcken Wouters kinderen des voors Aert Wouters ende broeder des voers Peeters Aert Wouters sterfman zijn oom Peeter besetman

- verkopen aan De Leeuw

-             

- 29 mei 1618: Aert Van Tongelen x Cathelijne Roefs kopen negen dm bempt

- 26 jun 1624: Aert Van Tongelen x Cathelijne Roefs verkopen aan Jan Van Hove sone wijlen Hendrix x Maijcken Roefs

- 6 okt 1636: Peeter Wauters x Maijcken Van Hove na de dood van Jan Van Hove haeren vader voor haar Maijcken en voor Aert en Anneken Van Hove B+Z

- 19 sep 1671: een helft van het leen ten behoeve van Jenneken Van Hove met Peter Van Hove als voorganger en een helft door Jan Van Hove ten behoeve van sijn suster Maijcken

- 6 aug 1692: Guilliam Van Hoegaerden x Jenneke Van Hove na de dood van Peter Van Hove heeft eed verniewt over de helft van negen dagwant bempt

- 23 jul 1717: Martinus Feyaerts x Catharina Van Hoegaerden dochter Guilliam x Jenneken Van Hove

- 15 nov 1723: Simon Van Leemputten x Anna Maria Michiels

- ...

SAL 6335: Werchter: huijsen en hertsteden binnen den dorpe van Werchter afgebrant ruijneux vervallen ende tegenwoordig onbetimmert & onbewoont sijnde sedert den jaere 1575
Kerckhoven: Lijn Nijs schuere afgebrant en thuijs es opgetimmert, Rombout Cleermaecker afgebrant, Nijs Van Doerne afgebrant, Jan Rijmenants afgebrant, Willem Schrijns afgebrant maer is nu een schuerken met een huijsken opgetijmert maer en es nyet half soe goet als te voren was, Hendrick Dries al afgebrant, Peeter Wouters afgebrant, Peeter Michiels afgebrant, Cathlijn Verloossen afgebrant maer is nu een cleijn huijsken opgestelt, Claes Van Duffele afgebrant maer is nu een cleijn huijsken opgestelt, Henrick De Cuijper afgebrant, Fransen Van Hove afgebrant, Merten Paeps afgebrant, heer Loick Cuppens afgebrant, Bernaert Vervoort, Cathlijn Bosmans, Jan Moons afgebrant, Jakop Kijnen, Claes Cluppels es afgebrant maer es nu een cleijn huijsken opgetymert, Job Molijns afgebrant, Willem De Clerck afgebrant, Henrick Vermijlen afgebrant, Jan Viskens afgebrant maer es nu een cleijn huijsken opgestelt, Barbara Storms schuere vervallen, Peeter Vervoirt afgebrant, Peeter Corijns afgebrant, Jan Van Aerschot die schuere es vervallen metter brouwerije ende stallingen, mr Henrick Van Haecht die schuere mette backhuijse waegenpoirte & stalle es vervallen & afgebrant, Aert Goens afgebrant, Wouter Van Doerne afgebrant, Henrick Dries in Peeter Verhulst huijsen, die twee schueren metten stallen & brouwhuijs is al afgebrant, mr Henrick Keijaerts schoolmeester afgebrant.

 

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

De volgende opeenvolgende akten wel in het plaatje.  In de eerste akte wordt Petrus Wouters als meier van Haacht vermeld.  In de tweede akte wordt Anthonius Docx sone Adrianus vermeld als werkman van voornoemde Petrus Wouters.  In beide gevallen gaat het om een schuldbekentenis.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7476, fol. 44r., akte dd. 4 januari 1583. 

Item Peeter Wouters, meyer van Haecht, in p(rese)ntia, heeft bekindt schuldich te zijn(e) Guillam Daems ende Marie Zegers, zijne huysvrouwe, die so(m)me van eenenviertich rinsguld(en) en(de) thien stuyvers eens, soo ter saken van geleenden gelde als v(er)theerde costen, geloven(de) dieselve so(m)me, obligan(do) et submitten(do) in forma, der v(oer)s(creven) gehuysschen oft hunder actie hebben(de), te betaelen(e) binnen drij maend(en) naestcomen(de) ass(ecutu)m, coram Goirdts, Voshem, ja(nua)rii iiiia.

Senten(tiatum) per m(agist)rum Michaelem Rutten tanquam procurator(um) p(re)d(icti) Guilhelmi Daems, cor(am) Asca, Goerdts, januarii xxa., anno xvc. lxxxvi.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7476, fol. 44r., akte dd. 4 januari 1583.

Item Anthonis Docx sone wijlen Adriae(n)s, werckman des voers(creven) Peeters Wouters, in p(rese)ntia, heeft bekindt schuldich te zijn(e) der voers(creven) gehuysschen vijffthien rinsg(uldens) ende vi stuyvers eens ter saken van v(er)theerde costen, geloven(de) dieselve Anthonis ende tot he(m) die v(oer)s(creven) Peeter Wouters ind(ivisim) obligan(do) et submitten(do) in forma der voers(chreven) gehuysschen die voers(creve) somme wel ende loffelijck te betaelen(e) binnen drij maend(en) naestcomen(de) ass(ecutu)m et p(ri)mus obligan(do) et submitten(do) ut sup(ra), cora(m) eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verhoft Lambrecht, ca. 1540, x met Petronilla Danckaerts,

Lambrecht Verhoest als proc spec van Hendrik Vandeneijnde diemen heet Raeps verkoopt aan Rombout Pauwels eenen amere ten Eynde.
Wer1846: Fo 95: 25 mei 1565:
Jan Bosmans wn Anna Sbruijnen draagt op aan Willem Paeps alias Van Eijcken ende Jan Timmermans als momboirs van Anthonis Bosmans en verkopen aan Lambrecht Verhoest een bempt geheeten het Cromeusel.
Wer1846: Fo 154v: 18 mei 1568:
Katheryne Van Yssche x Henricq Van Hove met Peeter Van Hoven heuren zone verkopen aan Lambrecht Verhoest x Petronilla Danckaerts een stuck land in Werchter geheten den Nyemantsblock ‎(wijlen Jan Verstappen Geertsone, wijlen Jan Van Hove alias Thys)‎.

     Uit dit huwelijk:

     Verhoft Antoon,

 

2. Wouter Aert, XII - XIV- XV,

 

Wouters alias Van Mechelen Petrus, ca. 1550, x met Digne Serneels,

- begin 16de eeuw: Jan Van Doorne
- 29-12-1537: zijn dochter Elisabeth Van Doorne minderjarig, haar momber Aert Ywens
- 25-06-1547: Hendrik De Grote fs Michiel De Grote x Elisabeth Van Doorne na dood moeder...
- 11-11-1549: Jan Van Calster Claessone bij coop van vs
- 17-02-1554: zijn zoon Jan Van Calster na de dood van zijn vader minderjarig met de tocht voor zijn moeder Anna Hoelmans en zijn oom Henri Van Calster als momboir
deze 7 dagwant wordt gesplits in 4 dagwant en 3 dagwant
- 01-08-1565: Peter Wouters fs Peter Wouters alias Van Mechelen x Maria Van Doorne bij coop van Jan Van Calster Janssone
- 07-05-1605: zijn zonen Matheus Wouters van Breda en Wouter Wouters ‎(schipper).
SAL 7295: 12 mrt 1571:
Hendrik Paeps Jacopsone is schuldig en heeft verkocht aan Peeter Wouters de jonge x Digne Tserneels een erfelijke rente.
Wer1875 fo 256v:
- 3 okt 1575: vrouwe Cornelia J oris verkoopt vijf dm bempt uit 14 dm geheeten Theijden Eusel aan Peeter Wouters wijlen Peetersone x Digne Serneels ende tot behoef van Aert Wouters sijne broeder x Barbara Kijnen
- 25 aug 1586: Peter Wouters ende Jan Vandenvogelsange als momboirs vd kinderen wijlen Aert wouters te weten, Aerdt, Peeter, Magdalene & Maijcken wouters daer moeder af es Barbara Kijnen verkopen aan Jan De Leeuw x Katharina Leilieboom en kinderen Jaspar, Balthazar, Melchior ende Johanna ‎(Susanna?)‎ De Leeuw woonende tot Mechelen.
H835 fo 39: 16 apr 1591:
Peeter Wouters alias Van Mechelen x Digna Serneels verkopen huijs en hof mette stalle backhuijse en alle toebehoorten in de plaetse aan Peeter Smets x Leonora Schoofs.
In 1593 is Peeter Wauters meijer van Haacht en Willem Van Langendonck en Willem Bols zijn schepenen. Peter Wauters bleef meier tot 1597 toen hij opgevolgd werd door Nicasius Van Hove.
 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Petrus Wouters (alias Van Mechelen) sone Petrus en zijn vrouw Dymphna (Digne) Serneels, beiden wonende te Werchter.  In de akte schreef de klerk wel degelijk Sterneels (i.p.v. Serneels.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7467, fol. 20v., akte dd. 6 juli 1573.

Item in tegenwoerdich(ey)t des meyers ende der scepen(en) van Loeven(e) naebescreven gestaen Catlijn(e) Van Roost wed(uwe)e Jans wijlen Van Ophem, woonende te Corbeke over Loo, en(de) Henrick Van Ophem, zone der de voers(creven) Catlijn(e), woonen(de) nutertijt te Mechelen, p(er) mo(nitionem) hebben opgedragen met behoerl(ijcke) v(er)thyeniss(en), te wetene de voers(creve) Catlijn(e) Van Roost haer tocht en(de) de voers(creven) Henrick Van Ophem derffel(ijck)h(ey)t, hem respective co(m)peteren(de) in en(de) aen een halff boend(er) bee(m)pts, gelijck den selven o(m)begrepen der maten gelegen es tot Werchte(re) bijde brugge aldaer tusschen de Dijle, aldaer vlieten(de), ter eenre, de Broeckstrate ter iier. en(de) de goeden des goidtshuys van Bethleem ter iiier. en(de) iiiier. zijd(en), exp(osito) soe es daerinne gegoedt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Peeter Wouters de jonge zone Peeters en(de) Digne Sterneels, zijn huysvr(ouwe), woonen(de) te Werchte(re) voers(creven) p(er) mo(nitionem) et satis de voers(creve) Catlijn(e) voerde tocht en(de) de voers(creven) Henrick voer derffel(ijckheyt) et war(as) op twee penn(ingen) Lovens aen(den) hertoge van Aerschot ta(n)q(uam) p(ro)ut jure, cor(am) Duffle, Maelcote, julii via. 

 

In de akte wordt melding gemaakt van Petrus Wouters (alias Van Mechelen) en zijn vrouw Dymphna (Digne) Serneels. De akte maakt duidelijk dat er naast de zonen Walterus (Wouter) en Mattheus er nog een andere zoon en een andere dochter waren, met name Petrus en Romania (Romayne) (NIEUW). Dochter Romayne was gehuwd met Bartholomeus Hoffmans. De goederen van Petrus Wouters en Dymphna Serneels werden gescheiden en verdeeld bij akte dd. 13.10.1603 voor de schepenen van Werchter. Opmerkelijk is dat Ninde werd geschreven als Ten Iende.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, fol. 54v., akte dd. 5 februari 1610.

Item in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Peeter Wouters, woenen(de) tot Werchtere, vuyt last en(de) naer v(er)moghen van seeckere procura(ti)e speciael en(de) irrevocabel, hem gegeven met bij Wouter Wouters, zijnen broeder, gepasseert voor meyer en(de) schepenen van Werchter voirs(creven) onder hennen segel opden vierden dach feb(ruary) a(nn)o 1610 lestleden, in desen gesien en(de) gebleecken, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoirl(ijcke) verthijdenisse alsulcken paert ende deel als den voirs(chreven) Wouter bij scheydin(ghe) en(de) deylinghe te deele es gevallen tegens zijn(e) bruers en(de) susters, gepaseeert voer die voirs(creve) schepen(en) van Werchter opden xiiie. decemb(ris) xvic. en(de) drije, als te wetene de hellicht van een boender, soe lants als bempt, geleghen ten Iende, met noch een bempdeken daeraen geleghen tusschen die straeten aldaer allomme ende dander regenooten shee(ren) straete ter ie., derffgena(m)en Mertten Cleymans ter iie., shee(ren) straete ter iiie. en(de) derffgena(m)en Jan Moons ter iiiie. zijden, item noch de hellicht van een boender bempts, geleghen int Wijtbroeck tusschen Willem Rogmans ter ie., de Cleyn Laecke ter iie. en(de) de Dieplaecke ter iiie. zijden, item noch elff sesse dachmaelen bosch vuyt elff dachmaelen, daeraff de vijff dachmaelen leen zijn, geleghen onder Scrieck, van aen alle welcke p(ar)cheelen Digne Cerneels weduwer wijlen Peeter Wouters, moeder der voirs(creve) kinderen Wouters is hebben(de) de tocht, die welcke zij was affgaen(de) naer inhoudt van(de) voirs(creve) procura(ti)e, exp(osito) en(de) hee(re) en(de) m(eeste)r Jasp(ar) Van(den) Winckel, als president vande Collegie van Dieffven bynnen Loven inden tot behoeff van(de) selve collegie imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t den voirs(creven) opdraghere inder qualiteyt als voere om de selve goeden te hebben, te houden en(de) te besitten opt recht en(de) commer daer te voeren op vuytgaen(de), te weten aen(den) H(eylighen) Gheest van Werchter op xx st(uyvers) tsiaers tanquam prout iure, waerop die voirs(creven) opdragher tselve is waranderen(de) ende voerts meer op eene voertaene rinte van twelff carolusgul(dens) te xx stuyvers Brabants tstuck en(de) thien gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) verschijnende opden ven. feb(ruary) en(de) bynnen deser stadt wissele van Loven te leveren aen(den) voirs(creven) collegie, los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce. ende van alle andere, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, in futuru(m) quolibet ass(ecu)t(um) obligan(do) et submitten(do) et casu quo pignora in forma, geloven(de) voerts die voirs(creven) opdragher inder qua(litey)t en(de) met hem Mattheeus Wouters, zijn(en) broeder oyck mede in zijn eygenen naeme indivisim de v(oir)s(creve) rinte van twelff carolusgul(dens) en(de) x st(uyvers) jaerl(ijcx) ten termijne voirs(creven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voer, los en(de) vrije ut supra, obligan(do) et submitten(do) se et sua in forma, met conditie dat de voirs(creve) bekinders oft henne naecomelin(gen) de voirs(chreve) rinte van xii carolusgul(dens) x st(uyvers) erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken gulden erffelijck) met sesthien gel(ijcke) carolusgul(dens), loopende munte, ac cum, et primus qua(lita)te qua supra, coram eisd(em).

Item die voirs(creven) Peeter Wouters inden naem des voirs(creven) Wouter Wouters heeft geloeft en(de) geloeft midts desen voer den voirs(creven) Mattheeus Wouters tot zijnd(er) manisse te betaelen twee hondert carolusgul(dens) eens oft hem van(de) voirs(creve) rinte van xii r(insguldens) x st(uyversr) costeloos ende scadeloos tontlasten, obligan(do) et submitten(do) in forma, l(itte)re ap(ar)t, eisd(em).

Item es te weten dat voerde v(oir)s(creve) meyer en(de) schepen(en) van Werchter es gecompareert Bartholomeeus Hoffmans als man en(de) momboir van Romayne Wouters ende Mattheeus Wouters, broeder en(de) sus des voirs(creven) Wouter Wouters, en(de) hebben hen aldaer indivisim sterck gemaeckt voer het oplichten van(de) somme van twee hondert rins(guldens) eens, bij Peeter Wouters als geco(mm)iteerde van Wouter Wouters te doene, ende daerevoere heeft die selve Berthel Hoffmans aldaer v(er)bonden en(de) v(er)obligeert zijn(en) bempt, hem in deylinghe gevallen teghen zijne bruers en(de) susters, geleghen tot Eeckene tusschen de Dijle ter ie., die poerte van Perck ter iie., die straete ter iiie. en(de) Peeter Van Eycken ter iiiie. zijden, al naerder blijcken(de) mette voirs(creve) brieffven van procura(ti)en aldaer ten daeghe, maende en(de) jaere voirs(creven) gepasseert, eisd(em). 

 

De volgende akte met vermelding van Dymphna Serneels, weduwe van Petrus Wouters, met haar kinderen Petrus, Walterus, Romania (x Bartholomeus Hoffmans) en Matheus. Het is weer eenzelfde akte als op folio 54v. in hetzelfde register. Ditmaal staat er wel een randvermelding bij de akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 196r., akte dd. 5 februari 1610.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Peeter Wouters, woonen(de) tot Werchtere, vuyt last en(de) naer v(er)mogen van seeckere procura(ti)e speciael en(de) irrevocabel, hem gegeven bij Wouter Wouters, zijn(en) broeder, gepass(eer)t voor meyer en(de) schepen(en) van Werchter voors(chreven) onder hennen segel opden iiiia. dach feb(rua)ry anno 1610 lestled(en), in desen gesien en(de) gebleken, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) alsul(cken) paert en(de) deel als den voors(chreven) Wouters bij scheydinge en(de) deylinge te deele is gevallen tegens zijne bruers en(de) susters, gepass(eer)t voorde voors(chreve) schepen(en) van Werchter opden xiiie. decemb(ris) 1603, als te wetene de hellicht van een boend(er), soo landt als bempt, gelegen ten Iende, met noch een bempdeken daeraen geleghen tusschen die straeten aldaer allomme en(de) dander regen(oten) sh(ee)ren straete ter ie., derffgen(aemen) Mertten Cleymans ter ii., sh(ee)ren straete ter iiie. en(de) derffgen(aemen) Jan Moons ter iiiie. zijden, item noch die hellicht van een boend(er) bempts, gelegen int Wijtbroeck tusschen Willem Rogmans ter ie., die Cleyn Laecke ter iie. en(de) die Dieplaecke ter iiie. zijden, item noch sesse dachm(aelen) bosch vuyt elff dachm(aelen), daeraff die vijff dachm(aelen) leen zijn, gelegen onder Scrieck, aen alle wel(cke) parcheelen Digne Serneels wed(uw)e wijlen Peeter Wouters, moeder der voors(chreve) kinderen Wouters is hebben(de) de tocht, die wel(cke) zij was affgaen(de) naer inhoudt van(de) voors(chreve) procura(ti)e, exp(osito) ende h(ee)r en(de) m(eeste)r Jasp(ar) Van(den) Winckel, president van(de) Collegie van Dieven bynnen Loven, tot behoeff van(de) sel(ve) collegie, imp(ositus) p(er) mo(nitionem) red redd(idi)t den voors(cchreven) opdragere ind(er) qua(litey)t als voor om die sel(ve) goeden te hebben, te houden en(de) te besitten opt recht en(de) commer daer te vorens op vuytgaen(de), te weten aen(den) H(eyligen) Geest van Werchtere op xx st(uyvers) ts(iae)rs tanqua(m) prout iure, waerop die voors(chreven) opdraeger tsel(ve) es waranderen(de), ende voorts meer op een(e) voortaen(e) rinte van twelff carol(us) g(u)l(dens) ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden ve. feb(rua)ry en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren aen(de) voors(chreve) collegie, los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce., en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futuru(m) quolibet assecut(um) obligan(do) et submitten(do) et casu quo pignora in forma, geloven(de) voorts die voors(chreven) opdraeger ind(er) voors(chreve) qua(litey)t en(de) oock mede in zijn(e) eygenen name indivis(im) die voors(chreve) rinte van xii carol(us) gul(den)s jaerl(ijcx) ten termijne voors(chreven), wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije ut supra, obligan(do) et submitten(do) se et sua in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinders oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van xii carol(us) gul(den)s erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) carol(us) g(u)l(dens) loopen(de) munte, ac cum, et primus qua(litey)t qua supra, coram eisd(em).

Item es te weten dat voerde voors(chreven) meyer en(de) schepen(en) van Werchtere es geco(m)pareert Bartholomeeus Hoffmans als man en(de) momboir van Romayne Wouters en(de) Mattheeus Wouters, broeder des voors(chreven) Wouter Wouters, en(de) hebben hun aldaer indivis(im) sterck gemaeckt voor het oplichten van(de) so(mm)e van twee hondert rinsg(u)l(dens) eens bij Peeter Wouters als geco(mm)itteerde van Wouter Wouters te doene, en(de) daer voor heeft diesel(ven) Berthel Hoffmans aldaer v(er)bonden en(de) v(er)obligeert zijn(en) bempt, hem in deylin(ge) gevallen tegen zijne bruers en(de) susters, gelegen tot Eeckene tusschen die Dijle ter ie., die poorte van Perck ter iie., de straete ter iiie. en(de) Peeter Van Eycken ter iiie. zijden, al naeder blijckende mette voors(chreve) brieven van procura(ti)en aldaer ten daeghe, maende en(de) jaere voors(chreven) gepass(eer)t, eisd(em).

            In de marge.

Is gebleken bij quict(antie) van(der) date den lesten 7ber. 1665, ondert(eecken)t) Hen(rick) Scaille, president van het Collegie van Dieve, die capitaele pen(ningen) van tweelff gul(dens) en(de) thien stuyvers erffel(ijck) met die verloopen van dijen, beloopen(de) vier hondert gul(dens), bij hem heere president ontfangen te sijn vuyt handen van Jan Diericx, cooper ofte besitter van(de) goederen, in desen vermelt, in welcke quictan(tie) den voors(chreven) heere is consenteren(de) inde cassatie der sel(ve) rente et sic vacat reditus, actum hac ultima 7bris. 1665.

Quod attestor, Ph. Hollandts, not(ariu)s pub(licus).

 

Hierbij twee akten aangaande de familie Wouters. De eerste akte werd gerecupereerd omdat de tweede akte terzake meer duidelijkheid gaf. In de eerste akte werd melding gemaakt van Mattheus Wouters, zoon van wijlen Petrus en man van Anna Van Aerschot en inwoner van Werchter. Uit de tweede akte blijkt dat Anna Van Aerschot de dochter is van Gregorius (Joris) en zuster van Joannes en dat haar man de zoon is van Petrus Wouters en Dymphna Serneels. In de tweede akte wordt ook melding gemaakt van Walterus (Wouter) Wouters, de broer van Mattheus. Verder vernemen we in de tweede akte dat Petrus Wouters en Dymphna Serneels hun testament verleden op 26.11.1596 voor notaris Joannes De Neffve te Mechelen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7504, folio 161r., akte dd 3 januari 1614.

Condt sij allen lieden dat comen is voor meyer en(de) schepen(en) der stadt Loven Anna Van Aerschot met consent en(de) ten overstaene van Mattheus Wouters sone wijlen Peeters, haers mans, woonen(de) tot Werchter, en(de) heeft ten erffve vuytgegeven aen Jan Van Aerschot sone Jooris, haeren broeder, die oock van(de) selve bekindt ten erffve genomen te hebben alsulcken derde paert oft deel als die sel(ve) is hebben(de) in ontrent ses dach(maelen), soo landt als bosch, gelegen onder Keerberghen ind(en) Loosen Hoeck, regen(oten) sheeren straete ter ie., de Keerberghe Heye ter iie., Merten Van Hove ter iiie. en(de) het bagijnhoff tot Mechelen ter iiie. zijden, erffel(ijck) te hebben, te houiden en(de) te besitten opde lasten daer te vorens op vuytgaen(de), te weten int geheel een(en) halven cappuyn chijns tanquam prout, waerop die voors(chreve) vuytgeversse tsel(ve) is waranderen(de) ende voorts meer op een(e) voortaene rinte van ses carol(us) g(u)l(dens) ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck en(de) thien gel(ijcke) stuyvers erffelijcke rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden dach van heden date deser en(de) bynnen des(er) stadt wissele oft tot Werchter te leveren, los ende vrije van allen impositien oft exactien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m) et tantum obligan(do) et submitten(do) en(de) tot meerdere v(er)seeckerh(eyt) der voors(chreve) rinte en(de) jaer(lijcxe) betaelin(ge) van dijen heeft die voors(chreven) erffnemer opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) zijn derde paert, hem int voors(chreven) goet competeren(de), exp(osito) imp(ositus) est die voors(chreve) erffvuytgeve(re) in titule van wettigen onderpandt om daeraen naemaels zijn gebreck te v(er)haelen, voorder niet, et satis et waras ut supra, met conditie dat die voors(chreven) erffnemer oft zijn(e) naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van ses rinsg(u)l(dens) x st(uyvers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal ten eene ofte twee reysen, maer nyet min, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, coram Loomans, Nijverseel, january iiia., anno 1614.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7504, folio 177r., akte dd. 22 januari 1614.

Item Matheeus Wouters sone wijlen Peeters en(de) Anna Van Aerschoth dochter Jooris, gehuysschen woenen(de) tot Werchtere, hebben bekindt en(de) bekinnen midts desen indivis(im) en(de) insoliudum schuldich te zijn aen(den) h(ee)r en(de) m(eeste)r Anthonis Leuze al(ia)s Fraxinis, p(res)b(yte)r en(de) onderpastoir van S(in)te Peeters bynnen Loven, thien carol(us) g(u)l(dens) ts(iae)rs te xx st(uyers) Brabants tstuck erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xxviien. dach der maent van januario en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m) et tantum obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, consenteren(de) voorts tot meerdere v(er)seeckerheyt en(de) betere vasticheyt van dijen int maecken van mainmise over alle henne goeden, soo meubele als immeubele, waer die gelegen zijn en(de) int decreet der sel(ver) sonder daer toe geroepen te wordden en(de) speciael(ijck) op huys en(de) hoff, groot ontrint een dachmael ombegrepen, gestaen tot Werchtere aen[de] cappelle rontsomme in sh(ee)ren straete, bij hem v(er)cregen opden xxii. meert 1611, voor schepen(en) van Werchter van tegen Anna Molijns belast met twee capp(uynen) i d(enier) Loven[s] chijns onder den heere van Werchter, een mol(evat) raepsaet aende kercke tot Werchter voors(chreven) en(de) iiii rinsg(u)l(dens) x st(uyvers aen jo(uffrouw)e Marie Freraert, die de voors(chreve) gehuysschen mette voors(chreve) penn(ingen) terstont geloven te quiteren, item noch opde helft van elff dach(maelen) bosch, gelegen onder S(in)t Jan Scrieck aen(de) Tommestraet, regen(oten) die sel(ve) Tommestraet ter ie., Lambrecht V(er)calster ter iie., h Jan Hollemans soene Henricx ter iiie., Jan Vand(er) Linden ter iiiie. zijden, den voors(chreven) Matheeus en(de) Wouter Wouter, zijn broeder, gemaeckt bijden testam(ente) van Peeter Wouters en(de) Digna Serneels, respective hennen naeder en(de) moeder, volgen(de) den sel(ven) testamente in daete xxvi. novemb(ris) anno 1596, gepass(eer)t voorden not(ari)s Jan De Neffve, resideren(de) te Mechelen, wesen(de) eygen goet, item noch opde hellicht van een halff boen(der) landts, gelegen ten Eynde onder Werchter, regen(oten) de straete in twee zijden en(de) ... [n.v.], item noch de hellicht van een halff boen(der) bempts, gelegen tegen over tvoors(chreven) landt, regen(oten) die straete in twee zijden en(de) ... [n.v.], met conditie dat die voors(chreve) gehuysschen die voors(chreve) rinte van thien carol(us) g(u)l(dens) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tal tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken gulden erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, coram Schore, Nijverseel, januarii xxviia., 1614.

            In de marge.

Op heden den xxiiien. juny anno 1626, soo heeft heer en(de) m(eeste)r Anthonis De Leuze bekindt, gel(ijck) hij bekindt midts desen, vuyt handen van Henrick Briers, woonen(de) tot Rotselaer, ontfangen te hebben de capitael pe(n)nin(gen) van dese thien rinsg(uldens) en(de) erffel(ijck), mette verloopen van seven jaeren, des torconden, etc(etera), actum eod(em) et sic vacat.

Anthoni(us) De Leuze.


     Uit dit huwelijk:

     Wouters Wouter, van Breda,

     Wouters alias Van Mechelen Maria, ca. 1580, 

     Wouters Petrus, x met Elisabet Van Loo -Verloo,

Door de informatie uit de onderstaande akte worden bovengemelde links met mekaar verbonden. Petrus Wouters, inwoner van Werchter, die huwde met Elisabettha Van Loo (Verloo) dochter Jacobus, is de zoon van Petrus en Dymphna (Digna) Serneels.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7886, folio 138r., akte dd. 29 november 1610.

Item Peeter Wouters, soone wijlen Peeters ende van Digna t' Serneels, gehuysschen sij leeffden, ende Lysken Van Loo dochter wijlen Jacobs, huysvrouw des voors(creven) Peeters, woonende te Werchtere, hebben tsaemen, onverscheyden ende elck appaert ende een voor al bekent sculdich te sijn ende gelooft te betaelen Peeter Verstraeten soone wijlen Zeegers, woonende oock binnen Werchtere, alhier p(rese)nt ende t' selffve accepterende, twelff goude penningen, geheeten carolus guldens, te xx stuyvers t' stuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden datum van desen te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrij, etc(etera), oock vanden xen., xxen., ce., mindere ende meerdere penningen, te leveren den voors(creven) Peter V(er)straten, sijne erffven ende naecomelingen oft actie van hem hebbende, erffel(ijck) in toecomende tijdenn als scult met rechte verwonnen, ende ter manisse pant te stellen, weirt sijnde, boven alle voorgaen(de) commeren ende lasten daerop uytgaende, dobbel rente, ende altijts soo veele te doene dat den voors(creven) rechthefferen ten eeuwighen daghe sal mogen genoegh sijn, voor all des voorscreven es, hebben de voors(creven) Peeter Wouters ende Elizabeth, sijne huysvrouwe, tsamen ende elck een voor all en(de) int besunder verbonden ende verbinden midts desen hennen persoonen ende goederen, ruerende ende onruerende, tegenwoirdige ende toecomende, deselffve onderworpende ende submitterende der cohertien ende jurisdictien des meyers ende schepenen van Loven, behoudel(ijck) dat de voors(creve) bekenderen ende elck van hen deselffve rente sullen mogen lossen ende affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reysen tegen den penninck xvie. ende met volle rente, coram eisdem et eodem.

     Wouters Romania-Romaye, x met Bartholomeus Hoffmans, 

     Wouters Matheus, schipper,  () Haacht 01.03.1587, schipper.  x met Anna Van Aerschot ( fa Gregorius, zus van Joannes), x met .... (deze x 1 met Philippus Zegers),

Hierbij nogmaals een akte met vermelding van Mattheus Wouters zone Petrus en zijn vrouw Anna Van Aerschot dochtere Gregorius (Joris), inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7504, folio 279r., akte dd. 28 mei 1614.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Matheeus Wouters soene wijlen Peeters, woonen(de) tot Werchtere, soo in sijn(en) eygen(en) naeme als oock mede vuyt last ende naer v(er)moegen van zekere procura(ti)e speciael ende irrevocabel, hem geng gegeven bij Anna Van Aerschot, zijne huysvr(ouw)e, en(de) gepass(eer)t voorden not(ari)s Geeraert Boels en(de) zeeckere getuyghen opden xxviien. dach may 1614, in desen gesien en(de) gebleken, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een huys en(de) hoff, stallen, etc(etera), groot ontrent een dach(mael), gelegen tot Cruyce onder Werchter voors(chreven), regen(oten) sheeren straete in alle zijden, item noch vuyt last als voor alsulcken derde paert en(de) deel inde naerbes(chreve) goeden, die wel(cke) nu in tochte es besitten(de) Jooris Van Aerschoth, vaeder der voors(chreve) Anna, te weten ierst een huys en(de)  (deze x 1 methoff, schure, stallen, etc(etera), in[s]gel(ijcx) gelegen tot Werchter, regen(oten) Willem Rogmans ter ie., sheeren straete ter ie., den prelaet van Perck ter iiie. en(de) het cappittel van S(in)te Peeters alhier ter iiiie. zijden, groot ontrent een halff boen(der), item noch een(en) bempt daeraen gelegen, groot wesen(de) ontrent vijff dach(maelen) der maeten ombegrepen, regen(oten) den voors(chreven) hee(re) prelaet van Perck ter ie., de Cleyn Laecke ter iie., den H(eyligen) Geest van Werchter ter iiie., de voors(chreven) Willem Rogmans ter iiiie. zijden, item noch een halff boen(der) landts, gelegen bynnen Werchter tot Perre, regen(oten) Aerdt Van Tongeren ter ie., Henrick Van Dijck ter iie., Henrick Paps ter iiie. ende Willem Schrijns ter iiiie. zijden, item noch de hellicht van ses dach(maelen) landts, ongedeylt goet, regen(oten) sheeren straete ter ie., derffgen(aemen) Peeter Van Essche ter iie. en(de) iiie., de voors(chreven) Willem Rogmans ter iiiie. en(de) Anna Paps ter ve. zijden, gelegen te Varent onder Werchter, item noch een(en) bempt, gelegen int Schaytbroeck, groot twee boen(deren), waer van Jooris voors(chreven) de hellicht competeert, regen(oten) sheeren straete ter ie., Sauvaige ter iie., de Demer ter iiie., Henrick Crabbeels ter iiiie. zijden, item noch een boen(der), soo landt als bempt, oock gelegen onder Varent opden Ouden Loff, regen(oten) sheeren straete ter ie., Willem Rogmans ter iie., derffgen(aemen) Remeys V(er)thiers ter iiie., den H(eyligen) Geest van Werchter ter iiiie. zijden, met meer andere parcheelen, gelegen soo tot Werchter als Rotselaer, van alle wel(cke) die voors(chreven) opdraeger geloeft over te bringhen pertinente specificatie, soo haest de voors(cchreve) goeden tusschen hem en(de) zijn(e) voors(chreve) mede consorten sullen wesen gesepareert en(de) gedeylt, om hier inne te worden pertinentel(ijck) geinsereert, exp(osito) ende Olivier Steenaerts als als executeur van(den) testame(n)te van wijlen h(ee)r Steven Jacops van Brouwershaven, p(res)b(yte)r en(de) pastoir van S(in)te Geertruyen bynnen Loven als hij leeffde, tot behoeff van Livijne Coeckers, begijnken int Cleyn Bagijnhoff bynnen Loven, soo lange lange sij leven sal en(de) naer haer afflijvicheyt tot behoeff van(de) fundatie des voors(chreven) h(ee)r Steven Jacops volgen(de) zijn(en) testam(ente), imp(ositus) per mo(nitionem) redd(idi)t den voors(chreven) opdraegere om die voors(chreve) goeden te hebben, te houden en(de) te besitten opt recht en(de) commer daer te vorens op vuytgaen(de), te weten sheeren chijns sonder voorder, daerop die voors(chreven) opdraeger tsel(ve) is waranderen(de) ende voorts meer op eene voortaene rente van vierendertich carol(us) gul(den)s ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) vii gel(ijcke) stuyvers, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xxvi. dach juny en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m) et tantum obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, geloven(de) voorts die voors(chreven) opdraeger die voors(chreve) rinte van xxxiiii rinsg(u)l(dens) en(de) vii st(uyvers) jaerl(ijcx) ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije, etc(etera), in futur(um) quolibet assecutum obligan(do) et submitten(do) se et sua in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinderen oft henne naercomelin(gen) de voors(chreve) rinte van, xxxiiii rinsg(u)l(dens) vii st(uyvers) stuyvers erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken carol(us) gul(den)s met xvi gel(ijcke) carol(us) g(u)l(dens) loopen(de) munte, ac cum, coram Loomans, Nijverseel, maii xxviiia., 1614.

Item is te weten dat dese voors(chreve) rinte wort bekindt in plaetse van gelijcke rinte van xxxiiii rinsg(u)l(dens) vii st(uyvers), bij Gielis De Jonge bekindt opden xxvie. july juny 1610 in hac camera, welcke recognitie, aldaer gedaen, hiermede wordt gecasseert, behoudel(ijck) dat die voors(chreven) Gielis De Jonghe, alhier p(rese)nt, hem is v(er)obligeren(de) dat die voors(chreven) Joris Van Aerschot de voors(chreve) opgedraegen goeden en(de) bij hem in tochte beseten, nyet en sal oft en mach v(er)alieneren, belasten oft v(er)thieren in eeniger manieren en(de) speciael(ijck) oock mede die goeden, bij hem opgedraegen ten voors(chreven) daghe van xxvien. juny 1610, eisd(em).

            In de marge.

De quit(antie) van dese xxxiiii r(insguldens) vii s(tuyvers) erffel(ijck), beginnen(de), it(em) h(ee)r en(de) m(eeste)r Jasp(ar) Schllemans, h(abetu)r octobris xiiii., 1633, in prima, et sic vacat.

 

Hierbij nogmaals een akte met vermelding van Mattheus Wouters en zijn vrouw Anna Van Aerschot, wonende te Kruis onder Werchter. In een vorige akte vernamen we reeds dat Anna dochter was van Gregorius, maar nu vernemen we ook dat haar moeder (niet bij naam genoemd) ook gehuwd moet geweest zijn met Philippus Zegers.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7505, folio 187v., akte dd. 5 januari 1615.

Condt en(de) kennel(ijck) zij een(en) iegel(ijcken) dat in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Matheus Wauters en(de) Anna Van Aerschoth, gehuysschen, woonen(de) tot Cruyce onder Werchter, hebben ten erffve vuytgegeven, gel(ijck) sij doen bij desen, aen Niclaes Laurent en(de) Anna Zegers, insgel(ijcx) gehuysschen, die welcke oock bekennen van(de) sel(ve) ten erffchijse genomen te hebben voor hun, hunne erffven ende naercomelin(gen) zekere erffve ombegrepen der juster maete, alsoo die sel(ve) gelegen is tot Werchter voors(chreven), regen(oten) die straete aldaer in drije zijden en(de) den voetwech ter iiiie., gel(ijck) de voors(chreve) vuytgeveren desel(ve) erffve v(er)cregen hebben voor meyer ende schepen(en) van Werchter tegen de wed(uw)e Ph(i)l(ip)s Zegers, moeder der voors(chreve) Anna opden xxiien. meert anno 1611, om tsel(ve) goet erffel(ijck) te hebben, te houden en(de) te besitten opden commeren van oudts daerop vuytgaen(de), te weten twee capp(uynen) en(de) een(en) penn(inck) Lovens heeren chijns, een molevat rapsaet aen(de) kercke van Werchter en(de) vier g(u)l(dens) erffel(ijck) aen Marie Feraert, begijne, waerop sij tsel(ve) zijn waranderen(de) als op allent recht daerop vuytgaen(de), ende voorts meer op negen carol(us) gul(den)s te xx st(uvyers) tstuck loopen(de) munte en(de) x gel(ijck)e stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaer op daete des(er) te betaelen en(de) in des(er) stadts wissele van Loven te leveren tot behoeff der voors(chreve) erffvuytgeveren en(de) henne naercomelin(gen), los en(de) vrije van xe., xxe., ce. ende allen andere, mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet assecutu(m) et tantum, met conditie dat die voors(chreve) erffnemeren desel(ve) rente van ix g(u)l(dens) x st(uyvers) sullen mogen lossen en(de) affquyttten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reyse, elcken carolus g(u)l(den) daer van met xvi gel(ijcke) carol(us) gul(den)s en(de) met volle rente, geloven(de) voorts diesel(ve) erffnemeren ind(ivisim) de voors(chreve) rente alle jaer ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrije als boven in toecomen(de) tijden, telcken termijn als schult met rechte v(er)wonnen, obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, coram Maes, Leunis, januarii va., 1615.

Op heden den vien. augusti anno 1615, soo hebben dese persoonen, soo erffvuytgevers aels erffnemers, geconsenteert inde insertie van vier capp(uynen) xii penn(ingen) boon heeren chijs, die welcke h(ee)r en(de) m(eeste)r Franchois Schellekens opde voors(chreve) goeden is trecken(de) ende bijde erffvuytgeveren alhier v(er)swegen, coram Schoer, Leunckens, augusti via., 1615.

 

Hierbij twee opeenvolgende akten van dezelfde datum met vermelding van Mattheus Wouters en zijn vrouw Anna Van Aerschot.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8246, folio 92r., akte dd. 22 oktober 1616.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(etera), gestaen Anna Van Aerschot en(de) Mattheus Wouters, gehuysschen, hebben opgedraghen met wettighe verthijdenisse sesse guldens thien stuyvers erffel(ijck), vallen(de) jaerl(ijcx) den derden january met een jaer verloops, verschenen in januario 1616, bij erffvuytgeven gereserveert op ses dachmalen, soo landt als bossche, tot Keerberghe gelegen, toebehooren(de) Janne Van Aerschot, opden derden january 1614 in ia., exp(osito) impos(itus) Thomas Zegers inden naeme en(de) tot behoeff van vrouwe Joanna Van Aerschot, religieuse int godtshuys van On(se)r L(ieve)r Vrouwen Wijngaerdt te Loven, per mo(nitionem) et waraz satis obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renun(tierende) in forma en(de) merckel(ijck s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) et authen(tica) si qua mulier, d(aer)aff onderricht zijnde, et waras voor eene goede en(de) onbelaste rente, sulckx dat de voorgen(oemde) vrouwe Joanna oft actie hebben(de), in toecomen(de) tijden genoech zal zijn, coram Roeloffs, Thienen, octobris xxii., 1616.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8246, folio 92v., akte dd. 22 oktober 1616.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(etera), gestaen Mattheus Wouters en(de) Anna Van Aerschot hebben opgedraghen met behoorel(ijcke) verthijdenisse huys, hoff en(de) allen zijne toebehoorten, gestaen te Cruyce onder Werchtere, groot ontrent een dachmael, regen(ooten) de strate rontsomme, item een boender, soo landt als bemdt, insgel(ijcx) tot Werchtere geleghen, reghenooten jo(ncke)r Octaviaen Van(der) Tommen ter ire., Henrick Boschmans ter iire. en(de) de strate ter andere zijden, belast dit boen(der) met x stuyvers en(de) t' huys op drije oude hinnen en(de) xxx st(uyvers) en(de) 10 st(uyvers), expos(ito) et Thomas Zeghers inden naem en(de) tot behoeff van vrouwe Joanna Van Brecht, religieuse int clooster van Onser L(ieve)r Vrouwen Wijngaert onder den Borcht te Loven, impos(itus) per mo(nitionem) reddidit terminis en(de) voorts meer op ses guld(ens) v st(uyvers), eertijdts bekent libro 1614 den ix. april(is) 1615 in iiia., houdende deselve p(er)sonele gelofte voor goet, vast ende van weerden en(de) alhier voor geinsereert, et satis obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renun(tierende) in forma, en(de) merckel(ijck) s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) authen(tica) si qua mulier, d(aer)aff onderricht zijnde, coram Roeloffs, Thienen, octobris xxii., 1616.

 

 

 

XI - XII - Schrijns Jan (S2008 + S2762 + N3010), ca. 1555, x met Barbara Wouters (S2009 + S2762 + N3010).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Schrijns Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Schrijns Jan, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Schrijns Jan,

     Schrijns Cathelijne, x Hendrik De Boncker,  

 

Schrijns - Scrijens Maria, XI (N1505),

 

Schrijns Anna, x met Guns Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Guns Henricus, () Werchter 25.09.1625 (g. Van Hove Henricus en Verbint Anna),

     Guns Maria, () Werchter 20.01.1628 (g. Carels Petrus en Wauters Maria),

     Guns Anna, () Wakkerzeel 27.07.1636 (g.  Henricus Van Hoegaerden en Anna Breuninxs),

 

Schrijns Margaretha, XI (S1381),

 

Schrijns Henricus, x Werchter 29.01.1639 (g. Verloij Joannes en Schrijns Joannes) met Verhulst Anna, deze x 2 Werchter 01.07.1655 (g. Van Roijst Wilhelmus en Van Hautvin Martinus) met Andreas Van Gestel,

     Uit dit huwelijk:

     1. Schrijns Maria, () Werchter 01.03.1640 (g. Machiels Arnoldus en Van Hove Maria),

     Schrijns Barbara, () Werchter 31.03.1643 (g. Clippels Theodoricus en Verhulst Barbara),

     Schrijns Guilielmus, () Werchter 30.11.1649 (g. Van Roost Guilielmus en Wauters Clara),

 

Schrijns Catharina, x 1 (niet W, Wak, Bet, K, ) met Egidius Miroocx, x 2 Betekom 22.08.1635 (g. Mirocx Petrus en Lorentops Joannes) met Marcus Anthonis, deze x 2 Werchter 29.04.1642 (g. Joannes Holaert en Arnoldus Van Tongelen) met Ke(u)ppens Anna,

      Uit dit huwelijk:

     1. Mirocx Goris/Gregorius,  x met Viskens Petronilla, meer info daar,

      Mirocx Adriana, () Betekom op 14.11.1624 (g. Joannes Van Nuffel en Elisabetha Vertiers). 

      Mijroocx Joannes, () Betekom 29.09.1627 (g. Holemans Joannes sr en Vranxs Augustina),

      Miroocx Maria, () Betekom 14.11.1630 (g. Viskens Joannes en Crijtes Maria), 

     2. Theunens Joannes, () Betekom 29.06.1636 (g. Smets Joannes fs Hendricus), 

     3. diverse fii, 

 

Schrijns (Scoers) Judocus, X (S1004),

 

Schrijns Christina.

 


 

XII - XIV - XV - Wouters Aert, ca. 1540, x met Barbara Kijnen, ca. 1550, zij x 2 met Laureijs Spoelbergh.

 

SAL 7295: 2 sep 1572:
Willem Vrints x Marie Srijcken verkopen aan Aert Wouters x Barbara Kijnen de hellicht van vijf dm land in de Hanewijck daaraf dander hellicht is toebehorende den voors Aerden Wouters

Wer1875 fo 271v:
- 3 okt 1575: fam Absaloens aan Aert Wouters zone wijlen Peeters met Barbara Van Keijen en Peter Wouters x Digne Serneels een boender bempt genoemt Troefen Eusel gelegen bij den Aelmorter
- 25 aug 1586: Peeter Wouters na dood van Aert Wouters sijn broeder tot behoef van de kinderen etc
...

Fo 74v: 1 feb 1631:
S+D erfgenamen Aert Wauters x Barbara Kijnen
- Peeter Wouters
- Maeijcken Wouters
- Magdalena Wouters is uitgecocht
goederen te Hanewijck of daeromtrent
1) Peeter Wauters
- Hendrick Van Waes landt groot 3 dm ‎(jonker Wijngaerder, erfgen mr Jan Schellekens)‎
- een boender lant
- een stuk land genoempt den Ham drij dm ‎(Jacob Van Inthout, Jan Michiels)‎
- de keucken metten voorhuijs ende den peertstall mette hellicht vande hof comende aen sijn selffs erffve met alnoch de hellicht vande schuere naest sijnen erffve ... op conditie dat soo die voors deijlgenoot wilden het huijs tsaemen afbreken dat de steenen van schauwe sullen gelijck gedeylt worden andere sal de schuere blyven staen
2) Maeijcken Wouters
- 5 dm land tot Hanewijk
- een half boender soo land als bempt
- een stuk land genoempt het Hofken ‎(Jan en Jacob Van Inthout)‎
- de hellicht van het huijs naest de Heerenstraet mette hellicht vanden hof ende de hellicht vande messinck & de hellicht vande schuere metten afhanck vande stal op sy eigen gront ende de huijsinge van geleijcken
- moet nog een aantal rentes dragen.
 

 

Verschillende aktes bij Spoelbergh

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Arnoldus, XIII - XIV - XVI (S4396 + S4744 + S5088 +  S5116 + N5000 + S5836 + S12396 +S38908),

 

Wouters Petrus, XI - XIII - XIV (S1992 + S4492 + S9964),

 

Wouters Magdalena, ca. 1570, x met Merten Verhulst, fs Hendrik x Bosmans Petronella,

Hierbij een akte met vermelding van Martinus Verhulst zone Henricus en zijn vrouw Magdalena Wouters dochtere Arnoldus, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 264v., akte dd. 12 juni 1610.

Item Mertten V(er)hulst sone Henricx en(de) Magdalena Wouters dochter Aerts, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, in p(rese)ntia, hebben bekint indivis(im) schuldich te zijn m(eeste)r Jan Stevens en(de) jo(uffrouw)e Cath(ari)na Claereboets, gehuysschen, acht gouden penn(ingen), geheeten carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers) stuck, munte shertoghen van Brab(an)t cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, allen jaere opden xiie. juny te betaelene en(de) ind(er) stadt wissele van Loven los en(de) vrije, etc(etera), oock van xe., xxe., ce. en(de) van andere penn(ingen), te leveren in toe(comen)de tijd(en), telcken termijne als schult met recht v(er)wonnen, ende ter manissen pandt te stellen, weert zijn(de) boven alle commeren en(de) lasten daerop te voren vuytgaen(de), dobbel rente en(de) soo vele te doene dat den voors(chreven) m(eeste)r Jan en(de) zijn(e) voors(chreve) huysvr(ouw)e ten eeuwighen daeghen sal mogen genoech zijn, met conditie dat die voors(chreve) bekinderen die voors(chreve) rente van acht carol(us) g(u)l(dens) erffel(ijck) zullen moegen lossen en(de) affquyten tallen tijd(en) alst hen gelieven sal teend(er) reysen en(de) elcken carol(us) gul(dens) daeraff met xvie. gel(ijcke) carol(us) g(u)l(dens) ten tijde van(de) quyttinghe cours en(de) loop hebben(de) en(de) met volle rente, obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, ende om den voors(chreven) m(eester) Jan en(de) zijne voors(chreve) huysvr(ouw)e, hunnen erffven en(de) naercomelin(gen) te beter te v(er)seeckeren van(de) voors(chreve) rente van acht carol(us) gul(den)s erffel(ijck), in p(rese)ntia villici, etc(etera), hebben speciaelijck opgedraegen en(de) v(er)obligeert drije bempden, bij een gelegen, groot tsamen negen dachm(aelen), gelegen tot Werchter, ter plaetsen genaempt ten Eynde, regen(oten) die Winterbroeckstraete ter ie., het Broeck ter iie., het clooster van Vrouwen Perck ter iiie. en(de) de cappelle van(den) Eynde ter iiiie. zijden, wesen(de) belast aen(de) cappelle van Haelen xx st(uyvers) bijd(en) voors(chreven) m(eeste)r Jan, zijn(e) erffven en(de) naercomelin(gen) ts(iae)rs, item aen(de) cappelle van(den) Eynde xxxvi st(uyvers) ts(iae)rs en(de) op xv mijtten sh(ee)ren chijns sond(er) meer en(de) dat om bijd(en) voors(chreven) m(eeste)r Jan, zijn(e) erffven en(de) naercomelin(gen) daeraene te mogen v(er)haelen hun wettich gebreck bij faulte van nyet voldoeninghe van(de) voors(chreve) gelofte, coram Schore, Broecke, junii xiia., 1610.

            In de marge.

Is gebleken bij quitantie v(er)leden bij heer en(de) m(eeste)r G. Anthonius Van Schutteput, licen(tiaet) inde rechten, oudt schepene en(de) tegenwoordich raedt deser stadt, voorden not(ari)s Mintart in date 17. july 1673 van(de) quytinge der rente van acht gul(dens) erffel(ijck), int witte deser begrepen, consenteren(de) alsoo inde cassatie der sel(ve) et sic vacat, hic presens contractus, actum ix. septemb(ris) 1673.

 

Hierbij een akte met vermelding van Magdalena Wouters, weduwe van Martinus Verhulst. Uit de akte vernemen we dat Martinus Verhulst en Magdalena Wouters ook een zoon Joannes hadden en dat Martinus Verhulst zijn testament verleed op 23.07.1613 voor Michael Luyten, pastoor van Werchter. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7509, folio 125r., akte dd. 17 januari 1619.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naers(creven) gestaen Magdaleen Wouters weduwe wijlen Mertens V(er)hulst, en(de) Jan V(er)hulst, soene der voors(creve) Maghdaleen, woonen(de) tot Werchtere, gebruycken(de) in desen die cracht en(de) macht, g haer gegeven bijden voors(creven) wijlen Merten V(er)hulst, haeren man, met sijn(en) testam(ente), gepasseert voor heer Michiel Luyten, pastoir tot Werchtere voors(creven), opden xxiiien. july anno 1613, alhier gesien en(de) gebleken, per mo(nitionem) hebben indivisim opgedraegen met wettige v(er)thijdenisse ierst huys en(de) hoff met allen sijne toebehoorten, groot tsaemen vier boen(deren), gelegen te Cruyce, ter plaetsen geheeten den Paddenberch, onder die prochie van Werchtere, regen(oten) sheeren straete ter eenre, Geert Aerts ter iie., derffgen(aemen) Holemans ter iiie., Henrick Boels ter iiiie. en(de) Andries Wauterdaems ter vre. zijden, item noch een stuck bempts, geheeten die Houwereycke, groot een boender, regen(oten) de Winckelbroeck straete in twee zijden, die voors(creve) opdraegeren ter iiire., dWinckelbroeck ter iiiire. zijden, item noch ses dachmaelen weyden oft bempts daeraen gelegen, item noch huys en(de) hoff met sijnen toebehoorten, groot ontrent een halff boen(der), regen(oten) die Cappelstraete ter eenre, Caerel Verbeeck ter iie. en(de) die Nederstraet ter iiie. zijden, item alnoch haer paert en(de) deel van(de) goeden, bij haere moeder in tocht beseten, tsaemen zijnde huys ende hoff, groot vier en(de) een halff boen(deren), exp(osito) ende heer Vincentius Berthijns inden naem en(de) tot behoeff van germeyn sterffhuyse wijlen jo(uffrouw)e Heylwich Berthijns, imp(ositus) per mo(nitionem) redd(idi)t opde comm[er]en en(de) lasten daer te vorens op vuytgaen(de), te weten deerste parcheel, wesen(de) huys en(de) hoff, op acht rinsg(u)l(dens) en(de) een halster rocx erffel(ijck) aen(den) H(eyligen) Geest van Werchtere, item tweede en(de) derde parcheel tsaemen op xvi rinsg(u)l(dens) en(de) twee rinsgul(den)s vi st(uyvers) ts(iae)rs en(de) aen tgoidtshuys van S(in)te Berbelen bynnen Loven op vii rinsg(u)l(dens) v st(uyvers) erffel(ijck), item d' leste parcheel op acht rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) en(de) haer paert en(de) deel op de comm[er]en en(de) lasten daerop vuytgaende, als allen trecht daerop vuytgaen(de), terminis debitis et consuetis p(er)sol(vendis) ende voorts meer op eene voortaene rente van xii rinsg(u)l(dens) te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) x gelijcke st(uyvers) erffel(ijcke) rente, alle jaere op daete deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele van Loven te leveren tot behoeff desselffs sterffhuys, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van allen anderen, mindere oft meerdere penningen en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet assecut(um) et satis obligan(do), etc(etera), et waras ut sup(ra), geloven(de) die voors(creve) opdraegeren indivisim die voors(creve) rente van xii rinsg(u)l(dens) x st(uyvers) erffel(ijck) ten tijde en(de) termijne voors(creven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren als voor, los en(de) vrije, etc(etera), quolibet assecutum et tantum et casu quo predicta pignora, etc(etera), obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die voors(creve) opdraegeren, henne erffven en(de) naercomelingen die voors(creve) rente sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reysen, elcken gulden erffel(ijck) daeraff met xvi gelijcke carolus gul(den)s loopende munte en(de) met volle rente, coram eisd(em).

            In de marge.

Tenetur.

Is gebleken bij quitantie, v(er)leden bijden heer president van het Coll(egie) van Atrecht, ondert(eeckent) Gerardus Van Werm in date 28. marty 1673 vande quytinge deser rente van xii gul(dens) x st(uyvers) tsiaers mette v(er)loope der selver, aen hem gedaen bij Cornelis Van Roost, et sic vacat, hic presens contractus.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 40r., akte dd. 17.01.1619.

Item in teghenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loeven naebes(creven) gestaen Maghdaleen Wouters wed(uw)e wijlen Mertens V(er)hust en(de) Jan V(er)hulst, soene der voors(creve) Magdaleen, woonen(de) tot Werchtere, gebruycken(de) in desen die cracht en(de) macht, haer gegeven bijd(en) voor(creven) wijlen Merten V(er)hulst, haeren man, met sijn(en) testament, gepasseert voor heer Michiel Luyten, pastoir tot Werchtere voors(creven) opd(en) xxiiien. july anno 1613, alhier gesien en(de) geblecken, per mo(nitionem) hebben indivisim opgedraeghen met wettighe v(er)thijdenisse ierst huys en(de) hoff met alle sijne toebehoorten, groot tsaemen vier boenderen, geleghen te Cruyce, ter plaetsen geheeten den Paddenberch onder die prochie van Werchtere, regen(oot) sheeren straete ter ire., Geert Aerts ter iire., derffgen(aemen) Holemans ter iiire., Henr(ick) Boels ter iiiire. en(de) Andries Wauterdaems ter ver. sijd(en), item noch een stuck beempts, geheeten de Houwereycke, groot een boender, regen(oot) die Winckelbroeck straete in twee sijd(en), de voors(creve) opdraegeren ter iiire., dWinckelbroeck ter iiiire. sijden, item noch ses dachmaelen weyd(e) oft beempts, daer aen(e) geleghen, item noch huys en(de) hoff met sijne toebehoorten, groot ontrent een halff boender, regen(oot) die Cappelstraete ter ire., Caerel Verbeeck ter tweedere en(de) die Neder straet ter iiire. sijd(en), item alnoch haer paert en(de) deel van(de) goeden, bij haere moeder in tocht beseten, tsaemen sijnde huys en(de) hoff, groot vier en(de) een halff boenderen, exp(osito) en(de) h(ee)r Vincentius Berthijns inden naem en(de) tot behoeff van(den) gemeynen sterffhuyse wijlen jo(ncker) Heylwich Berthijns imp(ositus) per mo(nitionem), redd(idi)t opde commeren en(de) lasten daer te voorens op vuytgaen(de), te weeten dierste p(ar)ceel, wesen(de) huys en(de) hoff, op acht r(insguldens) en(de) een halster rocx erffel(ijck) aen(den) H(eyligen) Geest van Werchtere, item tweede en(de) derde parcheel tsaemen op xvi r(insguldens) en(de) twee rinsg(uldens) vi st(uyvers) tsiaers en(de) aen tgoidtshuys van S(in)te Berbelen bynnen Loven op vii r(insguldens) v st(uvyers) erffelijck, en(de) dleste p(ar)ceel op acht r(insguldens) erffel(ijck) en(de) haer paert en(de) deel opde commeren en(de) lasten daerop vuytgaen(de), als allent recht daerop vuytgaen(de) terminis debitis et consuetis p(er)solven(dis) ende voorts meer op eene voortaene rinte van xii r(insguldens) te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) x gel(ijcke) st(uyvers) erffel(ijcke) rente, alle jaere op date deser te v(er)scheynen en(de) in deser stadt wissele van Loven te leveren tot behoeff desselffs sterffhuys, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van allen andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et satis obligan(do), etc(etera), et waras ut sup(ra), geloven(de) die voors(creve) opdraegeren indivisim die voors(creve) rinte van xx twelff r(insguldens) x st(uyers) erffel(ijck) ten tijde en(de) termijne voors(creven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren als voor, los en(de) vrije, etc(etera), quolibet assecut(um) et tant(um) et casu quo predicta pignora, etc(etera), obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die voors(creve) opdraetgeren, henne erffven en(de) naecomelinghen de voors(creve) rinte sullen moeghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reysen, elcken gulden erffel(ijck) daeraff met xvie. gel(ijcke) carolus guldens loopen(de) munte en(de) met volle rente, coram eisd(em).

 

In de volgende akte maakt men melding van Magdalena Wouters, weduwe van Martinus Verhulst. Zij zou de schoonmoeder zijn van Gregorius of Georgius Van Emelen zone Joannes. Logischerwijze zou hij dus met een Verhulst moeten getrouwd zijn, maar hiermee moet toch opgepast worden omdat het woord "schoonmoeder" in oude akten soms ook de betekenis van stiefmoeder heeft. In de akte werd ook, maar verkeerdelijk, gemeld dat Martinus Verhulst zijn testament op 33 mei 1613 verleed voor Michael Luyten, pastoor van Werchter. Het gaat hier zonder meer om een lapsus van de klerk en ik vermoed dat de juiste datum 23 mei 1613 moest zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 2r., akte dd. 27 juni 1616.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Jooris Van Emelen sone wijlen Jans en(de) Maghdaleene Wouters weduwe wijlen Mertens Verhulst, zijn schoonmoedere, hebben onbesundert, onverscheyden en(de) elck voor al als principael bekent wel en(de) deughdelijck schuldich te zijn joncker Jan De Borghgraeff, present ende dat accepteren(de) inden naem ende tot behoeff heere Dierick De Borghgrave, ridder, zijns vaders, achtien carolus guldens te xx st(uyvers) t' stuck, munte in Brabant cours en(de) loop hebbende, en(de) vijfthien gelijcken stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere op den xxviien. juny te betalen en(de) inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van allen lasten en(de) beden, ons ghen(edichs) heeren hertoghen van Brabant, oock van xe., xxe., honderste, mindere en(de) meerdere pennin(gen), te leveren, den voorgen(oempden) heere Dierick ende zijne naecomelinghen erffelijck in toecommende tijden 't elcken termijne als schuldt met recht verwonnen, welcke voors(chreve) rente die voorgen(oempde) bekinders midts desen gheloven ten manissen des voors(chreven) heere Dierick te besetten en(de) te hypoticeren op goede, loffelijck[e] ende sufficiente panden en(de) gronden van erfven, tot Werchtere ende daer ontrent gelegen, weert sijnde boven allen voorgaen(de) co(m)meren ende lasten daer uytgaende, dobbel rente ende voorts meer zoo veel te doen dat den voorghen(oempden) heer Dierick ende zijne naercomelinghen erffelijck in toecomende tijden sal moghen ghenoech sijn, daer voor ind(ivisi)m et insolidum verbinden(de) hunlieder respective persoonen, alle hunne goeden, rueren(de) ende onrueren(de), present en(de) toecommende, ende die voors(chreve) Magdaleene in dese oock renuntierende privilegio s(enatus) c(onsulti) velleani, daer van daer van (!) d' eerste gecertionneert wesende, mede in des ghebruycks de cracht en(de) macht, haer gegeven bij den voorghen(oempden) Merten wijlen Verhulst met sijnen testamente ende uyttersten wille, ghepasseert voor heer Michiel Luyt(en), pastoor van Werchteren, den xxxiiien. (!) mey anno 1613, alhier ghesien en(de) ghebleken, ende om den voorgen(oempden) heer Dierick van tgene voors(chreven) is, noch beter te versekeren, soo consenteren midts desen die voorghen(oempde) bekinders dat den voors(chreven) heer Dierick van stonden aen zal mogen doen maken beleyt en(de) mainmise op en(de) over alle hunlieder goeden, bijde have en(de) erffve, consenteren(de) oock mede int' decret, bij schepenen van Loven daer op te gheven sonder dat zij daer toe zullen derven oft moeten gedaeght sijn, met conditien dat zijlieden de selve rente sullen moghen lossen en(de) quytten 't allen tijden alst hen ghelieven sal 't eender reyse metter somme van drij hondert rinsg(u)l(dens) te xx st(uyvers) t' stuck die sijlieden voor 't capitael vanden voors(chreven) rente alssnu bekennen ontfanghen te hebben ende met volle rente, coram Tommen, Nijverseel, xxvii. juny 1616.

            In de marge.

Heer Dierick De Borghgraeff, ridder, heeft bekent en(de) gheleden, zoo hij bekent ende leydt midts desen, ontfanghen te hebben van Michiel Meynaerts de loopen(de) [interesten] van neghen gul(dens) seven en(de) eenen halven stuyver[s] erffel(ijck) van en(de) uyt die rente van achtien rinsgul(dens) en(de) xv st(uyvers), soo dese contracte vermelt, de welcke Michiel die selve penninge[n] is tellen(de) uytte coop en(de) van seekere goeden, bij hem vercreghen tegen Willem Poirtmans, die deselve rente 't zijnder laste hadde genomen, soo t' zelve naerder blijckt opt protocol oft reg(ist)re der schepen(e) van Nyeurode, schelden(de) alsoo den selven Michiel Meynaerts midtsgaders oock Cathlijne Govaerts, weduwe wijlen des voors(chreven) Willems, en(de) alle andere dese quittance [van] ix r(insguldens) vii [] st(uyvers) erffel(ijck) volcomelijck uyte, te dijen eynde dese quittance met zijne ghewoonelijck[e] handteecken onderteeckent hebben(de) den 26. juny 1623 en(de) was ond(erteeckent) Dierick De Borghgreeff.

 

Deze akte betreft weer een vermelding van Magdalena Wouters als weduwe van Martinus Verhulst. Ik heb de indruk dat Magdalena Wouters na het overlijden van haar man Martinus Verhulst hertrouwde met Joannes Van Emelen (senior). Indien dit zo is, dan is zij inderdaad de stiefmoeder van de gebroeders Joannes (junior) en Georgius/Gregorius Van Emelen, beiden kinderen van haar tweede man. Ook de randvermelding geeft meer informatie, waaruit ik kan afleiden dat Joannes (junior) Van Emelen trouwde met Elisabetha Van Brussel. Deze laatste hertrouwde dan na het overlijden van haar man Joannes (junior) met Marcellus Montens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 6v., akte dd. 4 juli 1616.

Item in teghenwoordicheyt der schepenen van Loven naerbeschreven ghestaen Jan Van Emelen sone wijlen Jans, woonende te Geelrode, heeft bekent wel ende deughdelijck schuldich te zijn Jooris Van Emelen, zijne broedere, ende Maghdalene Wouters, zijne schoonmoedere, weduwe wijlen Merten Verhulst, present ende dat accepterende, een rente van sesse carolus guldens te twintich stuyvers 't stuck, munte in Brabant cours en(de) loop hebbende, en(de) vijff ghelijcken stuyvers erffelijcke rente, alle jaere opden vierden july te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van alle lasten, beden ende impositien, oock van xe., xxe., honderste, mindere en(de) meerdere penninghen, te leveren den voorghenoemden Jooris ende Magdalena ende hunne naercomelinghen erffelijck in toecomende tijden t' elcken termijn als schult met recht verwonnen, ghelovende voorts de selve rente ter manissen te besetten ende te hypoticeren op goede, loffelijcke en(de) sufficiente panden ende gronden van erffven, tot Geelrode ende daer ontrent ghelegen, weert zijnde boven alle voorgaende commeren ende lasten daer van voiren op uytgaende, d' welck dobbel rente en(de) voorts meer zoo vele te doen dat den voorghenoemden Jooris en(de) Maghdalena erffelijck in toecomende tijden sal moghen genoech zijn, daer voor midts desen die voors(chreven) Jan Van Emelen zijnen persoon ende alle zijn goeden, ruerende en(de) onruerende, teghenwoordighe, toecomende, verbindende en(de) submitterende der cohertien ende jurisdictien des meyers ende schepenen van Loven ende tot meerder vasticheyt van al t' ghene voorschreven is, zoo consenteert midts dijen den voors(chreven) Jan Van Emelen dat den voorschreven Jooris en(de) Maghdalena van stonden aen sullen moghen maecken beleydt ende mainmise op ende over alle zijne goeden, bij de have ende erffve, contenterende mede int' decret der schepenen van Loven daer op te gheven sonder dat hij daer toe sal derven oft moeten gedaeght zijn, met conditien dat hij deselve rente sal moghen lossen en(de) quytten 't allen tijden als hem ghelieven zal metter somme van hondert rinsgul(dens) te twintich stuyvers t' stuck eens, die hij voor 't capitael vande voorschreve rente bekent in gereeder penninghen ontfangen te hebben en(de) met volle rente, coram Tommen, Greve, 4. july 1616.

            In de marge.

Op heden den 29. dach july a(nn)o 1641 comparerende suster Anna Mangelschoets, als last hebben(de) van jouffrouwe Magdalena Schoon, priorinne van 't clooster van S(in)te Niclaes Berge tot Arschot, soe zij verclaerden, die welcke bekende inden naem des selffs clooster onder Jooris Van Emele de capitale penningen ontfangen te hebben van(de) rente, int witte deser vermelt, en(de) dat van Marcelis Montens, als in houwelijck ghehadt hebbende Elysabet Van Brussele, weduwe wijlen Jan Van Emelen, bekennen(de) insghelijcsche verloope der selver rente ontfangen te hebben, consent(erende) voorsulcx en(de) casseert et sic vacat, ende was dese ondert(eeckent).

Anna Mangelgodts.

 

Hierbij een akte met vermelding van Magdalena Wouters als weduwe van Martinus Verhulst. Uit de akte blijkt dat Martinus Verhulst zijn testament verleed op 23.07.1613 voor Michael Luyten, pastoor te Werchter, in aanwezigheid van Joannes Van Hoven en Libertus Van Ijssche, beiden schepenen van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 404r., akte dd. 22 april 1616.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbeschreven ghestaen Magdaleene Wouters, achterghelaten weduwe Merttens wijlen Verhulst, zoo in haeren eyghenen naem als oock in dezen ghebruyckende de crachte en(de) macht, haer ghegheven bijd(en) v(oir)gen(oempden) wijlen haeren man met zijn(en) testamente, bij hem ghemaect en(de) ghepasseert voir heer Michiel Luyten, pastoor tot Werchter, ter p(rese)ntien en(de) bij zijn(e) Jans Van Hove en(de) Liebrechts Van Ijssche, schepenen van Werchter, en(de) andere ghetuyghen dair inne ghenomineert opden xxiiien. dach der maendt van julio int jaer xvic. ende derthiene, wairmede die v(oir)s(chreven) wijlen Mertten heeft begheert en(de) ghewilt dat zijn huysvr(ouwe) Magdaleene Wouters die goeden, die zij tsamen hebben v(er)creghen, zoo zeer zal moghen belasten, jae oock die selffste v(er)coopen, ende dat tot dat zij sal comen te herhouwen, alles volgen(de) den v(oir)s(chreven) testamente, alhier ghesien en(de) mijn(e) heeren schepen(en) naerbes(chreven) volcomel(ijck) ghethoont ende ghebleken, p(er) mo(nitionem) heeft opghed(raegen) met behoorl(ijcke) v(er)thijdenissen de goeden naerbes(chreven), gheleghen onder Werchteren v(oir)s(chreven), te weten ierst een stuck bempts, groot ontrent drije dachmaelen, gheleghen bij dWinterbroeckstraetken, reg(enoten) die Houwijcke ter eendere, Martten Cleymans ter tweedere, Sinte Barbelen tot Niende ter derder en(de) het clooster van Vrouwep(er)ck ter vierder zijd(en), bijde v(oir)s(chreve) wijlen Mertten Magdaleene Wouters metten v(oir)gen(oempden) wijlen Mertten, haeren man, v(er)creghen voir schepen(en) van Werchteren v(oir)s(chreven) opden ixen. septembris anno xvic. en(de) zesse volghen(de) den p(er)ckementen brieff dairaff zijn(de), ond(er)teeckent Van Vorspoel, belast met xv (mij)ten heeren chijns ende in een ghichte liggen(de) en(de) voirts op x st(uyvers) aen(de) cappelle van Niende en(de) aen(de) cappelle van Halen ghel(ijcke) thien st(uyvers) tsiaers, item noch eenen bempt, groot omtrent drije dachmaelen ombegrepen der mathen, gheleghen in tWerstucken, reghen(oten) dWinterbroeck ter eenre, de Broeckstrate ter tweedere, Mertten V(er)hulst v(oir)s(creven) ter tweeder derdder en(de) de Houweyck ter vierder zijden, bijde v(oir)s(chreve) ghehu Magdaleene metten voirgen(oempden) wijllen haren man v(er)creghen van Laureys Spoelberch voir schepen(en) van Werchteren opden xxen. aprilis anno 1610 volghen(de) de brieven d(air)van zijnde, oock ond(er)teeckent Van Vorspoel, belast met xxxvi st(uyvers) aen(de) cappelle van Sinte Barbelen tot Niende en(de) thien st(uyvers) erffel(ijck) aen(de) cappelle van Sinte Barbelen tot Haelen en(de) noch met ix (mij)t(en) heeren chijns, item noch een bunder bempts, geleghen te Werchter aen dWinterbroeck, regen(oten) Martten Cleymans ter tweedere eenre en(de) de Broeckstrate ter tweedere ende derder zijden, belast ... (?) met pandt met huys en(de) hoff met zijn(e) toebehoorten, ghelegen ter plaets(en), gheheeten den Paddenberch, groot ontrent vier boinde(re)n, ts(iaer)s met xvi r(ins)g(uldens) aen(de) kercke en(de) beneficie van Sinte Barbelen te Niende en(de) een halster rogs aen(de) kercke van Werchter, exp(osito) ende heer en(de) m(eeste)r Jan Paludanus, doctoir ind(er) heyl(igher) godthueyt en(de) pastoor van Sinte Peeters kercke te Loven, als sup(er)intendent en(de) jo(ncker) Martten Lievens en(de) Michiel Van Arenberghe als meesters oft mombours van tgoidtsh(uys) van Sinte Barbelen binnen Loven ind(en) naem en(de) tot behoeff van tv(oir)s(chreven) goidtshuys, d(air)inne gheghoet en(de) geeerft zijn(de) bij manisse des v(oir)s(chreven) meyers, etc(etera), heeft hebben van weghen als voir alle die voirs(chreve) goeden der v(oir)gen(oempde) opdraghersse wederom over ghegheven om die te houden en(de) te besitten opt recht en(de) co(m)mere v(oir)s(chreven), terminis, debitis et consuetis p(er)solven(dis) ende voirts meer op seven carolus guldens te xx stuyvers tstuck, mu(n)te in Brabant cours en(de) loop hebben(de) en(de) vijff ghel(ijcke) stuyvers, erffel(ijcke) rente, alle jaer opden xxiien. aprilis te betaelen en(de) inder stadt wissele van Loven los en(de) vrij van allen beden, lasten ende impositien, oock van xe., xxe., ce., minde(re) en(de) meerdere pen(ningen), te leveren den rentm(eeste)r vand(en) v(oir)gen(oempden) goidtshuyse, nu zijnde en(de) naemaels toecomen(de), tot behoeff als boven, erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en), telcken termijn als schult met recht v(er)wonnen, iure et satis die v(oir)s(chreve) opdraghersse obligan(do) obig(ando) et submitt(endo) ac renuncian(do) p(ri)vilegio senatusconsulti velleani, dairvan ierst gecertioreert zijn(de), et waras ut sup(ra) ende tot meerde(re) v(er)zekeringhe den v(oir)gen(oempden) goidtshuyse van(de) v(oir)s(chreve) rente te doen, zoo gheloeft midts desen die v(oir)s(chreve) Magdaleene Wouters de oblig(ando) et submitt(endo ac renu(ntianto) ut sup(ra) de selve rente alle jaere ten tijde en(de) termijn(e) v(oir)s(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrij als boven, telcken termijn(e) als schult met recht v(er)wonnen, en(de) oock ter maniss(en) hare kinderen, soo indyen te hebben, dat zij dese teghenwoirdighe belastinghe alh(ier) voir schepen(en) van Loven sullen comen lauderen en(de) approberen en(de) hun voirde v(oir)s(chreve) rente oock sullen v(er)binden, met conditie dat zij deselve rente sal moghen lossen en(de) quyten tallen tijd(en) alst hen haer ghelievenj sal teend(er) reys(en) metter so(m)me van hondert en(de) zesthien car(olus) gul(dens) te xx st(uyvers) tstuck eens, die zij voir tcapitael der v(oir)gen(oempde) rente vuyt handen van m(eeste)r Andries Ghijseleers, teghenwoirdich rentm(eeste)r van tv(oir)s(chreven) goidtshuys, ende is te weeten zoo die v(oir)s(chreven) rentm(eeste)r v(er)cleerde dat de pen(ningen), dairmede dese rente v(er)creghen wordt, ghecomen zijn, te weten de lxxx r(ins)g(uldens) Brab(an)ts ghequeten en(de) de reste is bijd(en) zelven r(entmeeste)r ghesuppleert vuyt het innecomen van(den) zelven goidtshuyse, coram Nijverseel, Lunckens, aprilis xxii., 1616.

Sent(entiatum) p(er) Guielielmu(m) Herts, coram Lievens, Roelloffs, septemb(ris) xv., 1617.

 

Hierbij een akte die ik je reeds eerder overmaakte, maar die thans ook in het register nr. 7890 werd vermeld. Deze keer wordt duidelijk dat Martinus Verhulst zijn testament verleed voor Michael Luyten als pastoor te Werchter op 23.05.1613. Mijn vermoeden dat het testament werd verleden op die datum, was dus juist (33 mei 1613 was immers onmogelijk).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 426v., akte dd. 23 juni 1616.

Item in teghenwoirdicheyt der schepenen van Loven naerbeschreven ghestaen Jooris Van Emelen sone wijlen Jans ende Magdaleene Wouters, weduwe wijlen Merttens V(er)hulst, sijn(e) schoonmoede(re), hebben ombesundert, onverscheyden ende elck een voiral als principael bekendt wel ende deughdel(ijck) schuldich te zijn joncker Jan(nen) De Borchgraeff, p(rese)nt en(de) dat accepteren(de) inden naem en(de) tot behoeff heer Dierickx De Borchgraeff, ridder, zijns vaders, achthien carolus gul(dens) te xx st(uyvers) tstuck, munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de), en(de) vijfthien ghel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xxviien. juny te betaelen en(de) inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van allen lasten en(de) beden ons ghen(edichs) heeren shertoghen van Brabant, oock van xe., xxe., hondertste, minde(re) en(de) meerdere pen(ningen), te leveren den voirghen(oempden) heeren Diericken en(de) zijn(e) naercomelinghen, erffel(ijck) in toecomen(de) tijden, telcken termijne als schult met recht verwonnen, welcke voirs(chreve) rente die v(oir)ghen(oempde) bekinders midts des(en) gheloven ter manissen des v(oir)s(chreven) hee(ren) Diericx te besetten ende te hypoticeren op goede, loffel(ijcke) ende sufficiente panden en(de) gronden van erffven, tot Werchteren en(de) daerontrent gheleghen, weert zijn(de) boven alle voirgaen(de) co(m)meren en(de) lasten daervuyt gaen(de), dobbel rente, ende voirts meer soo vele te doen dat den voirghen(oempden) heer Diericken en(de) zijn(e) naercomelinghen erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en) sal moghen ghenoech zijn, ende daer voir ind(ivisi)m et insolidu(m) verbinden(de) hunlieder respective p(er)soon(en) en(de) alle hunne goeden, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de, ende die v(oir)s(chreve) Magdaleene in des(en) oock renuntiere(de) p(ri)vilegio se(natus) co(n)sulti velleani, daervan tierst ghecertioreert wesen(de), mede in des(en) ghebruycken(de) de cracht en(de) macht, haer ghegheven bijd(en) voirgen(oempden) Mertten wijlen Verhulst met zijnen testame(n)te en(de) vuytersten wille, ghepass(eer)t voir heer Michiel Luyten, pastoor van Werchteren, den xxiiien. july anno xvic. derthiene, alhier ghesien en(de) ghebleken, ende om den v(oir)ghen(oempden) heer Diericken van tghene voirs(chreven) is, noch beter te v(er)zekeren, zoo consenteren midts dezen die voirghen(oempde) gh bekinders dat die v(oir)s(chreven) heer Dierick van stonden aen sal moghen doen maecken beleydt en(de) mainmise op en(de) over alle hunlieder goeden, beyde have en(de) erve, consenteren(de) oock mede int decret, bij schepen(en) van Loven daerop te gheven sonder dat zij d(aer)toe sullen derven oft moeten ghedaeght zijn, met conditien dat zijlieden de selve rente sullen moghen lossen en(de) quyten tallen tijden alst hen ghelieven sal teender reysen metter somme van drije hondert r(ins)g(uldens) te xx st(uyvers) tstuck, die zijlieden voir tcapitael vand(e) voirs(chreve) rente alsnu bekennen ontfanghen te hebben en(de) met volle rente, coram Tommen, Nijverseel, junii xxvii., anno zesthienhondert zesthiene.

            In de marge.

Heer Dierick De Borchgraeff, ridder, heeft bekindt en(de) gheleden, zoo hij bekent en(de) lijdt midts desen, ontfanghen te hebben vuyt handen van Michiel Meynaerts de hootpen(ningen) van neghen guldens zeven en(de) een(en) halven stuyvers erffel(ijck) van en(de) vuyt die rente van achthien r(ins)g(uldens) en(de) xv st(uyvers), in desen contracte v(er)melt, welcke Michiel de selve pen(ningen) is tellen(de) vuyte cooppen(ningen) van zekere goeden, bij hem v(er)creghen teghen Willem Poirtmans, die de selve rente tzijn(en) laste hadde ghenomen, zoo tselve naerder blijckt opt prothocol oft reg(ist)re der schepen(en) van Nyeurode, schelden(de) alsoo den zelven Michiel Meynaerts midtsgaders oyck Cathlijne Govarts, wed(uwe) des v(oir)s(chreven) wijlen Willems, en(de) alle andere des(er) quitan(tie) behoeven(de) van(de) zelve ix r(ins)g(uldens) vii st(uyvers) erffelijck volcomel(ijck) quyte, te dijen eynde dese quitan(tie) met zijn ghewoonnel(ijcke) handtteecken ond(er)teeckent hebben(de), den xxvi. juny 1623.

Dierick De Borghreeff.

     Uit dit huwelijk:

     Verhulst Adrianus, x met Guidonia Verlinden, fa in W,

     Verhulst Joannes, 

 

Wouters Maria.

 


 

XIII - XIV - XVI - Wouters alias Van Mechelen Arnoldus (S4396 + S4744 + S5088 +  S5116 + N5000 + S5836 + S12396 + S38908),   ca. 1565, + < 06.11.1616,  x met Petronella Spoelbergh (S + N),   ca. 1570,  deze x 2 met Peeters Daneel.

 

Wer1848: Fo 51v: 12 jan 1610:
Anna Laureijs x Joos Hollemans Lauwereryssone verkopen aan Aert Wouters alias Van Mechelen x Petronella Spoelbergh een half bunder land opden Bremberg.
Fo 52: 12 jan 1610.
Jan Van Wijgaerden Hendriksone verkoopt aan Aerdt Wouters x Petronella Spoelbergh een stuck broeck inde Ham alhier ‎(erfgen Susanna Van Hove, Ingelbert Paeps)‎.

AVT2: 14 mei 1672:
Lauwereijs Wouters ende Adriaen Vanderveken
Peeter Wouters Aertsone cum suis
Clara Wouters ten overstaen van Adriaen Van Essche haeren sone
Jan Verhaegen x Anneken Schrens
Peeter Wouters Peetersone met Aert Wouters sijnen broeder
Margriet Geens we Cornelis Wouters ten overstaen van Jan Wouters haren sone
hebben samen afgerekent de costen die sij C hadden in den processe voor schepenen van Werchter ende Loven
soo dat Peeter Wouters Aertsone ten achteren is voor sijn paert ende sijne swagerinne die somme van 10 en half st, Peeter Wouters Peetersone met sijnen broeder blijven te reste 33-18 st, item de we Jan van essche blijven te reste de somme van 50-15st item margriet geens wwe van cornelis wouters rest die somme van 56-3 en half ende die andere personen boven gelmentioneerd te weten adriaen Wouters ende Adriaen Vanderveken met Jan Verhagen sullen alle hunnen schult en wederschult met malcanderen tsamen verrekenen
‎(in 1680 heeft Cornelis Van Esche betaalt aan Adriaen Vanderveken de somme van 9 gl 5 st)‎
 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul) met vermelding van Arnoldus en Laurentius Wouters, beiden zonen van Arnoldus (en van Petronella Spoelberch).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 111r., akte dd. 2 januari 1626.

Item, in p(rese)ntia villici, et(ceter)a, gestaen Aert Wouters sone wijlen Aerts, woonen(de) tot Werchter, per mo(niitionem) heeft opgedraegen met behoorelijcke v(er)thijden(isse) een stuck landts, groot drije dachm(aelen) onbegrepen der maeten, gelegen te Windbraeck onder Werchter, regen(oten) Joos Roeffs ter ie., Peeter Paeps ter iie., Gielis Crabbe ter iiie. en(de) d' erffgen(aemen) Hans Rits ter iiiie. zijden, belast met een viertel coren aenden H(eyligen) Geest aldaer boven sheeren cleynen chijns indien die selve d(aer)op bevonden wordt, item een plecxken broecx, groot een dachm(ael) onbegrepen der maeten, oock onder Werchter gelegen int Broeck, geheeten den Ham, regen(oten) Henrick Goblijns in iie. sijd(en), den naervolgenden cooper ter iiie., onbelast, item vier guldens erffel(ijck) die d' opdraeger hebben(de) en(de) heffende is op huys ende hoff, gelegen te Windbraeck voors(chreven), regen(oten) sheeren straete, den Bremberch ter iie., Peeter Paeps ter iii. ende d' erffgen(aemen) Gielis Crabbe ter iiiie. zijden, inder vuegen gelijck allen de selve partijen hem opdraeger sijn te deele gevallen bij scheydinge ende deylinge, gepasseert voor schepenen van Werchter opden xvien. 7bris. lestleden, expos(ito) soo is d(aer)inne gegoidt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Laureys Wouters, des voors(chreven) opdraegers broeder, et satis predictus transportans obligan(do), submitten[do] ac renun(tiando) in forma et waras ut supra, ende de voors(chreve) rente voor onverthiert ende onbelast, cederende dienvolgen(de) den constitutie brieff ende andere bescheeden der voors(chreve) rente met alle geloeften ende conditien d(aer)inne begrepen, ten selven rechte voor soo vele de selve rente is aengaende, voirder nyet, coram Schore, Greve, januarii iia., 1626.

Item partijen vercleren den rechtveerdigen coop te wesen om en(de) voor de somme van drije hondert en(de) lx r(insguldens) los gelts eens, verclaeren(de) die voors(chreven) Laureys dat die penn(ingen), waermede dese bovenges(chreven) parceelen sijn vercocht, sijn procederen(de) van het vercoop van xi dachm(aelen) bosch, gelegen bij Aerschot onder d' Nougoet, bijden voors(chreven) Laureys d(aer)o(mm)e vercregen gederft, coram eisdem. 

 

Petronella Spoelbergh(s) emancipeert haar kinderen Petrus, Laurentius, Arnoldus, Cornelius en Catharina, die zij behouden heeft van wijlen haar eerste man Arnoldus Wouters (alias Van Mechelen). Haar eerste man moet dus overleden zijn vr de datum van die akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 111v., akte dd. 6 november 1616.

Transcriptie.

Item Petronella Spoelberghs vidua Arnuldi

Wouters, commorans in Werchtere, inn prae-

sentia, emancipavit Petrum, Laurentium, Ar-

nuldum, Cornelium, Catharinam Wouters,

suas proles, quas a praedicto suo marito

pane suo modo debito et consueto, quo facto

Schutteput reconduxit, coram Roeloffs, Van

Thienen, via. novembris 1616.

Deze emancipatieakte staat ook in het register nr. 7890.

Ik had je toen reeds gemeld dat Arnoldus Wouters (alias Van Mechelen) moest overleden zijn vr de datum van de akte, dus vr 06.11.1616. Zowel op de eerste als tweede link staat nog vermeld dat Arnoldus overleed na 23.06.1650, wat natuurlijk niet juist kan zijn.

 

Nog een akte bij De Raymaeker.

Uit dit huwelijk:

 

1. Wouters Petrus, XII (S2544),

 

Wauters Arnoldus, XII (S2372 + N2500),

 

Wouters Clara, x (niet H, ) met Van Essche Joannes, () Haacht 21.02.1606,

H835t: Fo 64v: 28 apr 1671:
Permutatie tusschen die we en erfgen Jan Van Essche ende Huijbrecht Van Winckel
- Clara Wouters we Jan Van Esche voor de tochte ende Adriaen Van Essche met Peeter, Cornelis, Margriete ende Elisabeth Van Esche haere kinderen voor de proprietyt ‎(land aan de Puddegem Heijde).‎

     Uit dit huwelijk:

     Van Essche Magdalena, () Haacht 23.09.1637,

     Van Essche Petrus, () Haacht 23.09.1637, 

     Van Essche Adrianus, () Haacht 18.10.1638, 

     Van Essche Joannes, () Haacht 02.12.1640, 

     Van Esch Petrus, () Haacht 06.01.1642, 

     Van Es Cornelius, () Haacht 25.06.1645, 

     Van Essche Joannes, () Haacht 27.10.1647,

     Van Essche Margareta, () Haacht ...09.1648, 

     Van Esch Elisabeth, () Haacht 02.02.1653,  

 

Wauters Laurentius XII (S2558 + S2918),

 

Wouters Cornelius, XII - XIII - XV (S2198 + S6198 + S19454), ca. 1613,

 

Wouters Catharina,

 

2. Peeters Willem.

 

 

 

XI - XIII - XIV - Wouters Petrus (S1992 + S4492 + S9964), ca. 1570, x Haacht 30.08.1602 met Verhagen Anna (S1993 + S4493 + S9965).

 

Wer1874 fo 433:
- 31 aug 1573: Jan Van Hamme als proc spec van Peeter Van Aerschot heeft gederft het voors dagmael terwelant ‎(Claes Clippels, erfgen Marie Paeps alias Van Eijcken, Vranck De

Schrijmaker)‎ aan Jan Van Aerschot doude zone wijlen Aerts x Lijsbeth Leerse
- 23 jan 1598: Adriaen Van Inthout in de naem en tot behoef van Peeter Wouters zone wijlen Aerts woonende tot Werchter heeft na de dood van Jan Van Aerschot te leen ontvangen een dagmael terwelant.
Wer1847 fo 370v:
- 5 okt 1608: Laureijs Spoelberghe geconstitueert bij Katherina Vandernoot x Jan Typotz heeft verkocht een half bonder land in Hanewijck aan Peeter Wauters zone Aerts x Anna Verhagen
- 12 mei 1641: Jan
Verhagen heeft te lene verheven naer doode voors Peeter Wauters het vs half bunder land ten behoeve van jouffr Magdalena Wauters begijntje
- 29 mrt 1658: dit leen verheven tot behoef van Clara Wouters x Aert Michiels
- 16 nov 1691: Guilliam Michiels zone Adriaens na de dood van Clara Wauters zijne grootmoedere
- 22 sep 1727: Cornelis Dams x Clara Michiels mits de civile doot van Guilliam Michiels capucien
- 9 mei 1738: sr Arnoldus Van Roost heeft verheven ten behoeve van EH Arnoldus Daems pastoor van Eerneghem in Vlaenderen diocese van Brugge ... naer doode van Cornelis Daems sijnen ...

Mr Jan Verhaegen heeft te leene verheven naer doode van Peeter Wouters tot behoef van Magdalena Wouters dochter des voors wijlen Peeters begijnke tot Mechelen een half bunder lant gelegen te Haenewijck.
Aarschot 139ter: 10 nov 1646:
Peeter Wauters sone wijlen Peeter x Anna Verhagen heeft na de dood van zijn vader verheven een half bunder bempt te Haenewijck
‎ , bij sijn vader eertyts voor den notaris Huijbrecht Van Hove gedaen tegen Jan Cornelis op onderhalf dm lants gelegen inden boomgaert aen het huijs des voors Peeters gelegen tegen de Dijle met noch een half dm aent huijs vande voors Jan Cornelis gelegen ende noch een dm en half aen de veldekens opt Broeck gelegen alsnu velt der voors mangelinge, en verkoopt aan Jan Cornelis x Jacquelijne Verhulst. 

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Petrus Wouters en Anna Verhaegen, wonende in de Hanewijk onder Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 43r., akte dd. 4 september 1630.

Condt sij eenenyegel(ijcken) dat in tegenwoordicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen jo(uffrouw)e Marie Van Emelen dochtere wijlen Cornelis en(de) van jo(uffrouw)e Cathlijne De Rijcke, soo in haeren eyghen naeme als oock vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen van(de) onwederoepel(ijcke) procuratie, haer gegeven bij heer en(de) m(eeste)r Petrus Schonens, doctoor in(de) medecijnen, en(de) jo(uffrouw)e Anne Marie de Baviers, sijne huysv(rouw)e, respective schoonsone en(de) dochtere der v(oor)s(chreve) jo(uffrouw)e Marie Van Emelen, opden xxiien. april 1630 lestleden voor David Bouckaert als openbaer not(ari)s en(de) sekere getuyghen, alhier gesien en(de) gebleken, die welcke heeft ten erffve vuytgegeven ende geeft vuyt mits desen aen Peeter Wouters en(de) Anneken Verhaeghen, gehuysschen, woonen(de) tot Haenewijck onder Werchtere, alhier beyde p(rese)nt, die oock van(de) v(oor)s(chreve) jo(uffrouw)e Marie bekennen ten erffve aenveert te hebben en(de) aenveerden bij desen een parcheel besloten bempdts, groot int geheel ontrent seven dachm(aelen) der maeten onbegrepen, soo en(de) gelijck het parcheel is liggen(de) in sijne canten, d' erffnemeren volcomentl(ijck) bekendt, geheeten t' Veken Eeussel, geleghen aen d' Werchterbroeck, regen(oten) t' s(elv)e broeck in iie. sijden, Bethleem ter iiie., Perck ter iiiie. en(de) den secretaris De Vroey ter ve. sijden, te houden en(de) te besitten voo[r] soo vele chijnsgoedt oft eygengoedt mach sijn voor onbelast, ende voorts meer op vierentachtentich carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants t' stuck en(de) seven en(de) een(en) halven gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, allen jaere opden xiien. augusti te v(er)schijnen en(de) binnen deser stadts wissele van Loven te leveren tot behoeff der voors(chreve) jo(uffrouw)e Marie Van Emelen, haere erffven en(de) naercomelinghen, los en(de) vrije, oock van ve., xe., xxe., xxxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, alreede ingestelt oft naermaels inne te stellen in toecomen(de) tijden, d(aer)van den ien. valdach sijn sal opden xiien. augusti xvic. eenendertich en(de) soo voorts van jaere te jaere, t' elcken termijne als schuldt met rechte v(er)wonnen, et satis die v(oor)s(chreve) erffvuytgeversse ob(ligando) et sub(mittendo) ac ren(untiando) in forma, et waras ut supra, geloven(de) de voors(chreve) erffnemeren onverscheyden en(de) elck een voor al de v(oor)s(chreve) rente van lxxxiiii r(insguldens) vii st(uyvers) erffel(ijck), allen jaere ten termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrije als boven, t' elcken termijne als schult met rechte v(er)wonnen, ob(ligando) ut supra, met conditie dat de s(elv)e rente t' allen tijde bij d' erffnemeren en(de) henne naercomelinghen sal moghen gequeten worden tegen den pen(ninck) xvie. met hondert guldens smaels en(de) nyet min, loopende munte, en(de) volle rente naer rate van t' gene gequeten sal worden ende is te weten dat den rechtveerdighen prijs van(den) coop van(de) voors(chreve) seven dachm(aelen) bempdts, soo partijen v(er)cleiren, is de somme van twee duysent drije hondert rinsg(uldens) eens, daervan de v(oor)s(chreve) vuytgeversse over eenighen tijdt bekendt ontfanghen te hebben vier hondert rinsg(uldens), item alsnu noch vijff hondert vijftich rinsg(uldens), soo datter noch resteert derthien hondert vijftich rinsgul(den)s eens, die alsboven opden voors(chreven) bempdt ter rente worden gereserveert teghen den pen(ninck) xvi., bedraegen(de), soo voors(chreven) is, vierentachtentich rinsg(uldens) vii st(uyvers) erffel(ijck), item heeft de voors(chreve) erffvuytgeversse haer int v(er)coop gereserveert de huere van(den) v(oor)s(chreven) bempdt, te v(er)schijnen S(in)te Mertensmisse 1630 naestcomen(de) en(de) de twee jaeren huere, te weten Martini 1631 en(de) 1632 te v(er)schijnen, die Jaecques Van Inthout daeraen is hebben(de), sullen d' erffnemeren trecken en(de) genyeten, coram Roeloffs, Rivieren, septembris iiiia., 1630.

            In de marge.

Opden xxen. feb(rua)ry 1631 heeft jo(uffrouw)e Marie Van Emelen bekendt mits desen bij P(eete)r Wouters aen haer gequeten en(de) afgeleght te sijn vuyt dese rente van 84 g(uldens) 7 st(uyvers) erffel(ijck), achtentwintich gul(den)s ii st(uyvers) erffel(ijck) mette v(er)loopen van dijen, soo dat de s(elve) rente maer en blijft voortaen lvi r(insguldens) v st(uyvers), consenteren(de) in(de) cassatie van desen voor soo vele de v(oor)s(chreve) 28 r(insguldens) 2 st(uyvers) erffel(ijck) is aengaen(de), voorder niet, promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumq(ue), ob(ligando), etc(etera), oircon(den), et(ceter)a, actum eodem en(de) was ondert(eeckent) Marie Van Emelen.

Opden xvien. july 1632 heeft jo(uffrouw)e Marie Van Emelen bekendt mits desen vuyt handen van Peeter Wouters ontfangen te hebben vijff hondert rinsg(uldens) eens ende noch andere vier hondert r(insguldens), bij haer over eenige maenden ontf(angen) naer vuytwijsen van(de) quitan(tie) d(aer)van sijn(de), mits welcken soo sijn ten vollen betaelt de capitaele pen(ningen) van(de) 84 r(insguldens) 7 st(uyvers) erffel(ijck), in desen geruert, en(de) soo wanneer de v(oor)s(chreven) Peeter Wouters sal betaelt hebben de v(er)loopen van 31 r(insguldens) 5 st(uyvers) vuytte v(oor)s(chreve) 84 r(insguldens) 7 st(uyvers) erffel(ijck) en(de) daervan blijcken quitan(tie), soo consenteert de v(oor)s(chreve) j(ouffrouw)e Van Emelen van alsnu voor alsdan inde cassatie van desen, promitt(ens) nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumq(ue) ob(ligando), et(eter)a, actum eodem en(de) was ondert(eeckent) Marie Van Emelen.

 

Bijgaand een akte met vermelding van Petrus Wouters en zijn vrouw Anna Verhaegen, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 70r., akte dd. 30 oktober 1629.

Item, in p(rese)ntia villici, et(ceter)a, gestaen Peeter Wauters en(de) Anna Verhaegen, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, hem reguleren(de) conform den vonnisse in materie van naerderschap, gewesen den xxviien. octobris lestleden in hac ia. ca(mer)a ten voordeele van jo(uffrouw)e Marie Van Emelen, bij manisse hebben opgedraegen met wettighe v(er)thjdenisse een halff boender bempdts, gelegen onder Werchter int Werchterbroeck, al naerder inden processe begrepen, expos(ito) impos(ita) est jo(uffrouw)e Marie Van Emelen voors(chreven) expos(ito) impos(ita) per mo(nitionem) et satis et waras van dat de v(oor)s(chreve) gehuysshen t' selve goedt t' sedert hen vercrijch niet en hebben belast och veralieneert in egeender manieren ende dit bij naerderschappe, alles onder protestatie van henne reformatie niet te willen affgaen, coram Berckel, Stockmans, octobris xxx., 1629.

Ende is dese v(oor)s(chreve) goedenisse gebleven in s' heeren handen ter tijdt partijen hen over den coop sullen hebben geexpurgeert.

Depost eodem die voors(chreve) cooperen en(de) v(er)cooper hen geexpurgeert hebbende over den justen prijs en(de) v(oor)s(chreve) jo(uffrouw)e Marie oock onder eedt vercleirt hebben(de) de naerderschap te doen tot haeren eyghen profijte en(de) voor nyemanden aners, is die s(elv)e jo(uffrouw)e Marie in(den) v(oor)s(chreven) halven boendere bempdts behoorlijcke gegoeydt en(de) gegicht geweest, coram eisdem.

 

Ook de volgende akte blijkt melding te maken van Petrus Wouters (x Anna Verhaegen). Daarnaast wordt ook zijn vader Arnoldus en zijn zuster Magdalena Wouters geciteerd. De akte is van dezelfde datum.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 70r., akte dd. 30 oktober 1629.

Item, in p(rese)ntia villici, et(ceter)a, gestaen jo(uffrouw)e Marie Van Emelen, bij manisse heeft opgedraegen met behoorlijcke v(er)thijdenisse eerst eene rente van negen rinsg(uldens) erffel(ijck), die geldende is Aert Wouters tot Werchter en(de) sijne goeden, item noch sesse rinsg(uldens) erffel(ijck) op Magdalena Wouters en(de) haere goeden, tot Werchter gelegen, item noch ses rinsg(uldens) erffel(ijck) op Peeter Wouters Stoop en(de) sijne erffgen(aemen) tot Werchter, expos(ito) impos(itus) est Peeter Wouters en(de) dat in plaetse van cautie om daeraen te v(er)haelen t' gene daerinne die v(oor)s(chreve) jo(uffrouw)e Marie Van Emelen in(den) Raede van Brabant in seker proces daeraff gereformeert is, sal worden gecondemneert ingevalle sij aldaer compt te succumberen, voorder oft anderssins nyet, coram eisdem.

            In de marge.

Eodem a prandio heeft den ad(vocae)t Van(den) Berghe van wegen Peeter Wouters geprotesteert van nulliteyt van(de) bovenges(chreve) goedenisse, gedaen ten behoeff van jo(uffrouw)e Marie Van Emelen, testes m(eeste)r Niclaes Van Craenebroeck en(de) m(eeste)r Arnoldus Swerts.

Nog een akte bij Spoelbergh.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te Wak, H, wellicht W >reg,

 

Wouters Catharina, ca. 1603,

 

Wouters Clara alias Van Mechelen, ca. 1611, x met Arnoldus Michiels,

Arenbergarchief: Leenregisters Werchter anno 1681 (art. 221), detail leenverheffingsakte 02.01.1640, met dank aan Paul Peeters.

Not. Van Tongelen 14.278, 17.3.1669: Aert Michiels en Jan Van Langendonck, schepenen, Jan De Keyser en

Jan Michiels, H. Geestmeesters te Werchter.
Not. Van Tongelen 14.284, 15.2.1673: Jan Serneels sone Willem erfg. Jan Holemans en Catlijn Viskens hun grootouders

moeten aan Aert Michiels, schepen, betalen en aan Clara Wouters, zijn vrouw voor een lening van 300 gld

geleend op 28.11.1629.

Arenberg: Leenregister Werchter (met dank aan Paul Peeters).

Opden 20en. meert 1688 voor jor. Theodor Van Cruyningem, heere van Witthem, ethr., stadthoudere,

heer en. mr. Joes. Franciscus Van Buggenhoudt ende Joes. Stockmans, leenman., compareren. 

Jan Michiels sone Aerts, den welcken heeft verheven naerden leenschen rechte bij doode vanden voors. Aert,

sijnen vader, het voors. boender lants, gelegen ter plaetse ende regen. als voor, stellende hier op

voor sterffman Aert Michiels, sone des voors. Jans, ende heeft den voors. Jan Michiels als voorganger

gedaen hulde, manschap en. eedt van trouwen. Thergeweyde   10 - 0

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Joannes, ca. 1636, x 1 Werchter 09.07.1656 (g. Arnoldus Michiels, Joannes Bruynincx en Joannes Verhagen)

     met Maria Bruynincx, x 2 Werchter 16.03.1680 (g. Anthonis Cornelius en Gooris Henricus) met Elisabeth Dox,

     Michiels Arnoldus, () Werchter 11.12.1640 (g. Arnoldus Wouters en Elisabeth Van den Eynde begina),

     Michiels Adrianus, () Werchter 13.08.1645 (g. Van Adeurs ? Adrianus en Wauters Magdalena),

     Machiels Magdalena, () Werchter 25.01.1648 (g. Wauters Martinus en Wauters Magdalena),

     Michaelis Petrus, () Werchter 02.03.1651 (g. Wauters Petrus en Briunincx Margareta),

     Michaelis Antonius, () Werchter 18.01.1654 (g. Van Ermegeen Antonius en Verhulst Gesperijnken),

 

Wouters Arnoldus, X (S996), ca. 1615,

 

Wouters Petrus, XII - XIII (S2246 + S4982),

 

Wouters Magdalena, () Werchter 06.10.1619 (g. Wilhelmus Verboven en Magdalena Wouters), begijn in Mechelen ,

 

Wouters Barbara, () Werchter 29.07.1622 (g. Jacobus Van Inthout en Barbara Kijnen),

 

Wouters Martinus, () Werchter 22.10.1623 (g. Martinus Van Einde en Jasparina Verhulst), + Haacht 24.04.1718, x 1 ca. 1650 met Catharina Assels, + Haacht 21.05.1655, x 2 Haacht 13.02.1656 met Grietens Joanna, + Haacht 16.03.1659, x 3 Haacht 29.11.1659 met Elisabeth Bollen () Haacht 03.10.1639, + Haacht 28.10.1690, uit dit huwelijk wordt na 5 generaties (Wouters Arnold, Jan, Petrus, Abraham en Joanna Catharina  ... Jozef De Veuster  geboren ( Tremelo 03.01.1840), hij is beter bekend als Pater Damiaan (meer info op  Website Van Meldert ),

     Uit dit huwelijk:

     1. Wouters Anna, () Werchter 18.09.1650 (g. Petrus Wauters en Clara Wauters),

     Wouters Jan, () Haacht 25.07.1652,

     Wouters Renerus, () Haacht 18.05.1655, x > 1682 met Boschmans Elisabeth, 10 fii,

     2. Wouters Petrus, () Haacht 14.11.1656,  

     Wouters Maria, () Haacht 16.12.1657,

     Wouters Magdalena, () Haacht 10.03.1659,  

     3. Wouters Catharina, () Haacht  08.09.1660,

     Wouters Henricus, () Haacht 30.10.1661,

     Wouters Jan, () Haacht 21.10.1663,

     Wouters Arnold, () Haacht 10.01.1666, x Haacht 26.03.1690 met Catharina Van Haeght,  10 fii,

     Wouters Catharina, () Haacht 07.10.1669,

     Wouters Elisabeth, () Haacht 31.010.1672,

 

Wouters Adrianus, () Werchter 08.08.1627 (g. Adrianus Verhulst en Anna Bloems),

 


 

XII - Wouters Petrus (S2544), () ca.1602, x (niet W, ) met Michiels Maria (S2545).

 

AVT1: 26 juli 1667:
Adriaen Vanderveken hem sterk makende voor Lauwerys Wouters de we Cornelis De Raijmaker, Peeter Wouters Aertsone cum suis, de we Cornelis Wouters, Peeter Wouters Peetersone cum suis, ende Jan Van Essche alle erfgen Cathelijne Wouters ter eenre
Jan Bosmans ende Adriaen De Becker alias Hoeilaerts hun sterk makende voor de andere minderjarige kinderen van Cornelis Bosmans x wijlen Barbara Janssens
hebben zich accoord verklaard over een proces rakende sekeren uitcoop die Aert Wouters ende Lauwereys zijnen broeder hebben gedaen tegen Cornelis Bosmans voors
Comparerende Lauwereys Wouters, Clara Wouters, Margriet Geens we Cornelis Wouters, ‎(nu x ? Van Essche)‎ Anneken Schrens we Cornelis De Raeijmaker Aert Wouters Peetersone ende Peeter Wouters Aertsone verklaren zich akkoord.
AVT1: 23 jan 1668:
Lauwereys Wouters Adriaen Vanderveken ende Peeter Wouters Peetersone erfgen van wijlen Cathlijn Wouters x Cornelis Bosmans ende Jan Bosmans geasst met mr Anthoon Van Dijck ende Machiel Bosmans den voors Jan Bosmans hem sterkmakende voor zijn broers en zussen zijn overeengekomen in alsulcken proces rakende zeker goet toebehoort hebbende die voors Cathlijn Wouters.
 

 

In de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Petrus Michiels sone Arnoldus de jonge en zijn vrouw Maria Michiels, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 139v., akte dd. 20 februari 1631.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Peeter Wouters sone wijlen Aerts den jonghen, woonen(de) tot Werchtere, geloven dat hij Maeyken Machiels, sijne huysv(rouw)e, in dyen sal hebben, dat sij des naerbes(chreven) is, sal comen lauderen en(de) approberen, heeft bekendt mits desen deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen jo(uffrouw)e Marie Van Emelen dochter wijlen Cornelis, woonen(de) tot Brusselen, alhier p(rese)nt en(de) accepteren(de), vijffentwintich carolusg(uldens) te xx st(uyvers) Brabants t' stuck, effel(ijcke) rente, allen jaere opden xxen. feb(rua)ry te v(er)schijnen en(de) binnen deser stadts wissele van Loven, tot behoeff van(de) v(oor)s(chreve) jo(uffrouw)e Marie Van Emelen te leveren, los en(de) vrije, oock van ve., xe., xxe., xxxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, alreede ingestelt oft naermaels inne te stellen in toecomende tijden, t' elcken termijne als schuldt met rechte v(er)wonnen, ad mo(nitionem) pignus valens duplum et tantum, ob(ligando) et sub(mittendo) ac ren(untiando) in forma, ende tot betere vasticheyt van(de) voors(chreve) rente, soo consenteert de v(oor)s(chreven) bekendere int maecken van mainmise over allen sijne goeden, meuble en(de) immeuble, en(de) int decreet der schepen(en) van Loven sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen sijn, ende naementl(ijck) op de hellicht van huys en(de) hoff, schuere, stalle en(de) andere sijne toebehoorten met een stuck landts, daeraen geleghen, groot int geheel sesse dachm(aelen), gestaen en(de) geleghen tot Winbraecken onder Werchtere, regen(oten) Peeter Crab ter ie., Peeter Paps ter iie., Peeter V(er)straeten ter iiie. en(de) s' heerren straete ter iiiie. sijden, met conditie dat de v(oor)s(chreve) rente van xxv carolusg(uldens) erffel(ijck) t' allen tijden sal moghen gequeten worden teghen den pen(ninck) xvie. in twee reysen met twee hondert guldens smaels en(de) met volle rente, ende compareren(de) Henrick Machiels, Peeter Wouters den ouden en(de) Jaecques Van Inthout, alle drije woonende tot Haenewijck onder Werchtere, hebben hun indivisim bij desen gestelt cautionarissen en(de) borghen als principael voor den voors(chreven) Peeter Wouters den jonghen voor de hellicht van(de) v(oor)s(chreven) xxv g(uldens) erffel(ijck) en(de) voorde jaerl(ijcxe) betaelinghe van(de) s(elv)e hellicht, ob(ligando) ut supra, coram Foxius, Leunckens, feb(rua)rii xxa., 1631.

            In de marge.

De quitan(tie) van dese vijffventwintich gul(dens) erffel(ijck) mettte v(er)loopen der selver habetur xxvii martii 1649 in hac camera et sic vacat. 

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Arnoldus, ca. 1617,

 

Wouters Joannes, () Werchter 05.10.1627 (g. Joannes Michiels en Martina Michiels),

 

Wouters Antonius, () Werchter 30.08.1639 (g. Antonius Vervoort en Clara Wouters),

 

Wouters Petrus, x (niet W, S, P, K, ) ca. 1664 met Maria Hoylaerts,

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) van evictie of uitwinning, waarin Petrus Wouters met zijn vrouw Maria Hoelaerts en hun kinderen Adrianus, Arnoldus en Catharina werden vermeld. Het eerste kind Joannes werd niet vermeld, wat laat vermoeden dat die reeds overleden was. Er werden twee renten ten voordele van Clara en Christina Segers niet afbetaald en men ging over tot de verkoop van goederen, gelegen te Winbraken onder Werchter. De goederen werden bij openbare verkoop terug ingekocht door hun kinderen Adrianus, Arnoldus en Catharina Wouters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8291, folio 55r., akte dd. 4 september 1691.

Allen die gene die dese letteren sullen sien, wij de Stembor, Sylvius, Vander Straten ende Caels, allen schepenen deser stadt Loven, doen te weten dat alsoo wijlen Peeter Wauters bij schepene brieffven deser voors(chreve) stadt in date va. february xvic. sessendertich ende xxien. novembris xvic. negenendertich verbonden staet aende jouffr(ouw)en Clara ende Christina Segers in twee besundere renten, deene van seven guldens xv stuyvers ende d' andere van sesse guldens vijff stuyvers jaerelijcx, naer vermogen der welcker renthefferssen tot asseurantie der v(oor)s(chreve) rente versocht hebbende aen hen verleendt te worden voordere provisie van mainmise, hadden ingevolge die brieffven ten dijen eynde geimpetreert den vijffden february ende xxiien. novembris voorsch(reven), respective onderteeckent H. De Vroye, hen door den bode Jacques Van Scoonderhagen doen leyden totte goederen, bij den v(oor)s(chreven) Peeter Wouters verobligeert, signantelijcken tot seeckere huysinge, stallingen ende lande daer aen, gelegen tot Winbraecken onder Werchter, groot sesse dachm(ae)len, regenooten Peeter Crabbe ter eenre, die erffgen(aemen) Peeter Paps ende van Peeter Verstraeten ter iie. en(de) derdere ende tsheeren straete ter vierdere, welcken volgende die mainmisen vermidts den volontairen consente des rentgelders tot asseurantie als vooren, gedecreteeert sijnde den negensten february ende xxvi novemb(ris) voors(chreven), respective in prima, hadden die voorgen(oempde) jouffr(ouw)e Christina Segers, begijnken opden Grooten Begijnhove binnen deser v(oor)s(chreve) stadt Loven, bij gebreke van betaelinge der openstaen(de) verloopen van beyde die v(oor)s(chreve) renten laeten becondigen Maria Hoelaerts, soo in haeren eygen naeme als inden naeme haerder kinderen, bij wijlen den voorn(oempden) Peeter Wouters geprocreert, tot herdecreteringhe der voorgemelde mainmise, welcke herdecreteringhe gedaen zijnde den achtsten marty vanden voorleden jaere xvic. negentich in hac camera, waeren ten prouffijte van dijen aen(de) imp(etran)te geaccordeert andere deser stadts brieffven van proclamatien ende executoriales, onderteeckent Roch Van Goidtsnoven, addresserende aen(den) eersten deser voors(chreve) stadts boden ende naer vermogen van dijen procederende tot vercoopinghe der voorscreve goederen, hadde den gesworen bode Peeter De Koninck ten dijen fine op die kercke dore en(de) v(oor)s(creven) dorpe van Werchter en(de) woonhuyse van Hendrick Van Leemputte, herberge aldaer, tot twee besundere rijsen geassigneert die gewoonelijcke billetten en(de) ten selven tijde die voors(creve) goederen behoorel(ijk) geproclameert, sulcx dat daer over gehouden sijnde twee besundere vercoopdaegen den xii. ende xxvi. aprilis vanden voors(creven) jaere xvic. negentich, die voorseyde sesse dachm(ae)len landts en(de) huysingen daerop staende, ten lesten vercoopdaghe sijn gebleven ten prouffijte der executante aen(den) clercq Goemans, gehouden hebbende die conditie van vercoope ter somme van drije hondert thien guldens, welcke vercoopinghe geinthimeert sijnde, die voorgen(oempde) Maria Hoelaerts door den v(oor)s(creven) Peeter De Koninck ut retulit, welcken aengemerckt wegens der executante versocht zijnde, geprocedeert te worden tot interpositie en(de) decrete, vermidts egeene voldoeninge haerder gebreken.

Doen condt ende te weten dat bij ons schepenen voornoempt wel ende int langhe oversien die bovengeschreve schepene brieffven, mainmise, decreten ende herdecreteringe dijer, brieffven van proclamatien en(de) executoriales, die conditie van vercoope ende allen t' ghene daer vuyt ende naer is gevolght, ten versuecke die non comparatie der geinthimeerde door den voors(creven) bode De Koninck ter puyen van desen stadthuyse voortsgeroepen, procederende tot interpositie van onsen decrete, diesvolgens die geproclameerde van allen alsulcken recht, actie ende gerechticheden als sij totte voors(creve) goederen soude moghen hebben, versteeckende, hebben bij onsen vonnisse geapprobeert, soo wij approberen bij desen, die gedaene vercoopinghe ende voorts ten prouffijte van dijen ter manisse des meyers deser voorschreve stadt daer over staende wegens sijne ma(jestey)t als hertoge van Brabandt ende van sijne rechte van naederschap renuncierende, hebben die voorgenoempde huysingen, erffve ende landt, daer aen geleghen, aengewesen bij advoye ende approbatie der executie aengewesen den voorgen(oempden) Goemans inden naeme van Adriaen, Aert en(de) Cathlijn Wouters, kinderen Peeters en(de) der voorseyde Maria Hoelaerts, om bij hen gebruyckt en(de) geprouffiteert te worden als eygen en(de) propre goederen, inden verstande ende onder expresse conditien wegens der executante, alsnu voorgedragen dat aen haer executante los ende vrije van allen voorgaende lasten en(de) commeren op die voorseyde geexecuteerde goeden vuytgaende, sullen blijven allen alsulcke penninghen als tot betaelinghe der coopsomme wegens die voorgen(oempde) kinderen Maria Hoelaerts en(de) meergeseyde executante alreede sijn getelt ende dat oock nyettegenstaen(de) bij die conditien van v(er)coope contrarie soude sijn besproecken, welcken volgen(de) die voorn(oempde) kinderen Maria Hoelaerts onder dese naerdere conventie inden gedaenen coop bij die executante sijn gesurrogeert en(de) alsoo inde geexecuteerde goederen ter manisse als voor behoorelijcken gegoyet ende geerfft bij den voorgen(oempden) Goemans, ten prouffijte der selver geaccepteert, actum iiiia. septemb(ris) 1691.

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Joannes, () Werchter 27.06.1665 (g. Joannes Van Hoegaerden en Catharina Hoylaerts),

     Wouters Adrianus, () Werchter 24.08.1666 (g. Anthonius Wouters en Anna Hoelaerts),

     Wouters Arnoldus, () Werchter 16.10.1669 (g. Arnoldus Machiels en Barbara Van Leempoel),

     Wouters Catharina, () Werchter 19.02.1673 (g. Jacobus Verhulst en Catharina Fobelets), 

 

Wouters Joannes, () Werchter  18.11.1642 (g. Joannes Verstraeten en Clara Wouters),

 

Wouters Henricus, XI (S1272), () Werchter 24.10.1647 (g. Henricus Lijsens en Maria Schrijns).

 

 

 

XII - Wauters Arnoldus (S2372 + N2500), ca. 1605, x  (niet W, ) met Boschmans Catharina (S2373 + N2501).

 

Met dank aan Paul Peeters.

Arnoldus Wouters, vader van Arnoldus, moet overleden zijn vr 23.06.1650, wat blijkt uit de volgende akte van emancipatie.  Op die datum emancipeert zijn zoon Arnoldus (x Boschmans Catharina) immers zijn kinderen Petrus, Guilielmus en Cornelius (kleinkinderen van wijlen Arnoldus Wouters).

Item Arnoldus Wauters filius quondam Arnoldi, commorans in Werchter, in presentia, ettha., emancipavit Petrum, Guillielmum et Cornelium Wauters, suos filios, a pane suo modo debito et consueto., quo facto idem reconduxit, coram eisdem.

(bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7537 fol. 151v (akte dd. 23.06.1650).

Akte met dank aan Christine Savat

AVT1: 6 feb 1668:

Peeter Van Tongelen meijer van Werchter oudt 64 jaar ende Abraham Ricx schepen hebben verclaert dat zij hebben gekend de persoon van Hendrik Bosmans woonende tot Ninde x Pauwelijn Vandeneynde die hebben achtergelaten Cornelis Bosmans nog levende, Cathelijn Bosmans x Aert Wouters nu enige jaren overleden en twee zonen achtergelaten te weten Peter ende Cornelis Wouters, ende Anneken Bosmans getrouwt geweest x Jan Geens ende over lange jaren gestorven ende achtergelaten Jan Lucas Elisabeth ende Cathlijn Geens

alle kinderen en kleinkinderen nu woonachtig binnen Wechter en Keerbergen. 

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Arnoldus Wouters (Wauters) en zijn vrouw Catharina Bosmans uit Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7531, fol. 107r., akte dd. 4 mei 1643.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbeschreven compareren(de) Aerdt Wouters ende Cathlijne Boschmans, gehuyschen, woonen(de) te Werchter, bij manisse, etc(etera), hebben tsamen opgedraeghen met behoorlijcke verthijdenisse secker stuck landts, gelegen tot Ninde onder Werchter, groot ontrent de drije dachmaelen onbegrepen der juster maeten, gelijck het selve is affgeteeckent ten tijde van(de) scheydinghe en(de) deylinghe, regen(oot) de Heyde ter ier., Cornelis Boschmans ter iier., mevrauwe Sylvius ter iiier ende derffgen(aemen) Jans De Rijcke ter iiiier. sijden, metten haudt was in drije sijden, den voors(chreven) opdraegeren te deele gevallen voor schepen(en) van Werchter opden iien. martii 1638, ond(erteecken)t Panhuysen, s(ecreta)ris, exp(osito) soe is daer inne gegoydt ende geerft ten erffelijcken rechte jo(uffrouw)e Marie Van Emelen per mo(nitionem) jure et satis obligan(do), etc(etera), in forma, et waras aen(de) kercke van Werchter mette mede erffgen(aemen) der opdraegeren op eenen chijns van seven stuyvers tsiaers, altijts vallen(de) te Kersmisse, en(de) op eene rente van seven guldens erffel(ijck) aen mevrauwe Schellekens sonder meer, ende is te weeten dat tvoors(chreven) stuck landts is publycken v(er)cocht geweest met twee sitdaeghen, en(de) der voors(chreven) jo(uffrouw)e Maria gebleven ten vuytgaen(e) van(de) keerssen om en(de) voor drije hondert rinsg(uldens) boven de v(oor)s(chreve) rente en(den) boven slach, hoogen en(de) anderen ongelde, alles volgen(de) de conditie daer aff gehauden bij Peeter Van Tonghen, meyer, etc(etera), coram eisdem. 

 

Bij deze nog eentje betreffende Arnoldus Wouters en zijn vrouw Catharina Boschmans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7531, fol. 108r., akte dd. 5 mei 1643.

Item s(ieu)r Peeter De Begijnnemaecker en(de) m(eeste)r Adriaen Van(den) Sande, respective momboir en(de) rentm(eeste)r van(de) Twelff Apostelen bynnen deser stadt Lvoen, in presen(tia), etc(etera), hebben bekendt aen hen inder voors(chreve) qualiteyt bij Aerdt Wouters ende Cathlijne Boschmans, gehuyschen, gelost, gequeten en(de) affgeleydt te sijne midts seckere somme van penninghen de qua satis alsulcke twelff rinsg(uldens) thien stuyvers erffelijck vuyt xviii r(insgulens) x s(tuyvers) erffelijck, bekendt bij wijlen Ph(i)l(ip)s Gruenvelts alias Segers en(de) Cathlijne Libens, gehuyschen, en(de) bepandt op seckere goeden, geleghen onder Werchter volgens de brieven daer aff sijnde in date aprilis quinta 1610 in prima, schelden(de) voor sulx den v(oor)s(chreve) gehuyschen en(de) v(er)obligeerde goeden van(de) v(oor)s(chreve) xii r(insguldens x s(tuyvers) erffelijck volcomentlijck quyte, promitten(tes) nullatenus alloqui sed semper satis et waras ergaquoscumque obligan(do), etc(etera), in forma, consenteren(de) inde cassatie der selver xii r(insguldens) en(de) x s(tuyvers) erffel(ijck), voorder nyet, blijvende de resteren(de) ses r(insguldens) vijff st(uyvers) erffel(ijck) in haer vigeur, coram Borchgreeff, Loomans, maii va., 1643.

 

In de volgende akte maakt men melding van Arnoldus Wouters en zijn vrouw Catharina Boschmans, wonende te Sluiysvelt onder Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7898, folio 172v., akte dd. 14 juni 1633.

Condt sij een(en) yegelijcken dat in tegenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven naerbescreven gestaen Aert Wouters en(de) Cath(lijn)e Boschmans, gehuysschen, woonen(de) tot Sluysvelt onder Werchtere, tot desen v(er)obligeren(de) en(de) submitteren(de) hunne persoon(en) en(de) goeden der cohertien en(de) jurisdictien des heeren meyers en(de) schepen(en) van Loven, hebben onbesundert, onverscheyden en(de) elck een voer al als principael bekent schuldich te sijn m(eeste)r Vincent Cheysens, alhier p(rese)nt en(de) ts(elv)e accepteren(de) inden naem en(de) tot behoeff des heeren prelaets en(de) convente van Everbode zesse goude pen(ningen), geheeten carolusg(uldens), te xx st(uyvers) tstuck en(de) vijff gel(ijcke) stuyvers, munte in Brab(an)t cours en(de) loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, alle jare op heden date van desen te betalen en(de) inder stadt wissele van Loven los en(de) vrij van allen beden, lasten en(de) impositien, oyck van xe., xxe., ce., mindere en(de) meerdere pen(ningen), te leveren tot behoeff des v(oer)s(chreven) heere prelaets en(de) convente, erffel(ijck) in toecomen(de) tijden, als schult met rechte v(er)wonnen, geloven(de) ter manisse pant te stellen, gelegen onder de banmijle oft beschrijff der stadt van Loven, weerdich sijn(de) boven alle voorgaen(de) co(m)meren en(de) lasten d(aer)op vuytgaende, dobbel rente, en(de) altoo soe vele te doen dat de v(oer)s(chreve) renthefferen erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en) sal mogen genoech zijn, consenteren(de) int maecken van mainmise over alle hunne goederen, mede int decreteren der s(elv)e sonder daertoe ged(aech)t oft geroepen te derven worden, ende namentl(ijck) op huys en(de) hoff metten lande d(aer)aen gelegen, etc(etera), et inserantur die pand(en) prout pagine preceden(ti), met conditien dat de v(oer)s(chreve) bekenderen deselve rente sullen mogen lossen en(de) affquyten tallen tijd(en) alst hen gelieven zal teender reysen tegen den pen(ninck) xvie. en(de) met volle rente, coram Borchgreeff, Roeloffs, junii xiiii., anno 1633.

            In de marge.

Is gebleken bij quittantie notariael in date 18en. july 1695, gepasseert voor den not(ari)s Goemans dat Martinus Daels, se(creta)ris tot Everbode, heeft ontfanghen die capitaelen deser tegenstaen(de) rente van sesse gul(den)s en(de) vijff stuy(ver)s t' sjaers naer v(er)moeghen der procuratie, aen hem gegeven bij den eerw(eerdich)sten heere prelaet van Everbode den xiii. july v(oor)s(chreven) onder desselffs signature en(de) cachet, alhier in originali gesien en(de) gebleken, et sic vacat, actum 29en. novemb(ris) 1695.

 

Bijgaand een afgebroken akte met vermelding van Arnoldus Wouters, zoon van Arnoldus en inwoner van Werchter. Ik veronderstel dat het hier gaat om de zoon van Arnoldus Wouters alias Van Mechelen en Petronella Spoelbergh, vermits hij volgens de akte nog een broer Laurentius heeft. In de akte ontbreekt een exacte datum, maar deze moet alleszins verleden zijn na 16.09.1625.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 65r. (afgebroken en onvolledige akte, verleden na 16 september 1625).

Item, in presentia villici, et(ceter)a, ghestaen Aert Wouters sone wijlen Aerts, woonende tot Werchter, per mo(nitionem) heeft opghedraeghen met behoorlijcke verthijdenisse een stuck landts, groot drije dachmaelen onbegrepen der maeten, gheleghen te Windbraeck onder Werchter, reghenoten Joos Roeffs ter eenre, Peeter Paeps ter tweeder, Gillis Crabbe ter derder ende d' erffgen(aemen) Hans Rits ter vierdere sijden, belast met een viertel coren aen den H(eyligen) Geest aldaer boven sheeren cleynen chijns in dien die selve daerop bevonden wordt, item een plecxken broecx, groot een dachmael onbegrepen der maeten, oock onder Werchter gheleghen int Broeck, gheheeten den Ham, reghenoten Hendrick Goblijns in twee sijden, den naervolghenden cooper ter twee derder, onbelast, item vier gul(den)s erffelijck, die d' opdraegher hebbende ende heffende is op huys ende hoff, gheleghen te Windbraeck voorschreven, reghenoten sheeren straete, den Bremberch ter tweeder, Peeter Paeps ter derder ende d' erffghenaemen Gielis Crabbe ter vierdere sijden, inder vueghen ghelijck allen de selve partijen hem opdraegher sijn te deele ghevallen bij scheydinghe en(de) deylinghe, ghepasseert voor schepenen van Werchter opden xvien. septembris lestleden, expos(ito) soo is daerinne gegoeyt en(de) gheerft ten erffelijcken rechte Laureys Wouters, des voors(chreven) opdraeghers broeder, et satis predictus transportans obligan(do), sub(mittendo) ac renun(tiando) in forma, et waras ut supra, ende de voors(chreve) rente voor onverthiert ende onbelast, cederende dien volghende den constitutiebrieff ende andere bescheeden der voors(chreve) rente met alle geloften ende conditien daerinne begrepen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters alias De Weert Petrus XI (S1186 + N1250),

 

Wouters Guilielmus, () Werchter 24.02.1628 (g. Gulielmus Viskens en Clara Wouters),

 

Wouters Cornelius, 1631 ? , + voor 08.1671, x Werchter 03.07.1656 (g. Egidius Cleynhens en Cornelius Van Roost) met Jaddon Ludovica, deze x 2 Werchter 20.04.1673 disp. geest. verwantschap (g. Vander Veken Adrianus en Van Roijst Cornelius) met Willems Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Wauters Catharina, () Werchter 08.03.1657 (g. Walter Boons n. Joannes Viskens en Catharina Geens),

     Wouters Barbara, () Werchter 23.11.1658 (g. Adrianus Van der Veken en Barbara Elincx),

     Wouters Elisabeth, () Werchter 01.10.1660 (g. Arnoldus Wouters en Catharina Boschmans n. Elisabeth Geens),

     Wouters Maria, () Werchter 23.11.1664 (g. Laurentius Wauters en Maria Hoolaerts),

     Wouters Arnoldus, () Werchter 05.06.1667 (g. Arnoldus Machiels en Catharina Holemans),

     Wouters Joannes, () Werchter 2308.1671 posthumus (g. Joannes Willems en Margaretha Bruynincx),

     2. Willems Barbara, () Werchter 28.06.1673 (g. Catharina Wauters n. Guilielmus Willems en Barbara Vertiers),

     Willems Anna, () Werchter 22.11.1676 (g. Cornelius Van Geel en Anna Vertiers),

 

 

 

XII - Wouters Laurentius (S2558 + S2918), () ca. 1606, x (niet W, ) x 1 met  Lauwers Barbara (S2559 + S2919), () ca. 1590, x 2 (niet W, ) met Adriana Peeters (N2509 + S3613 + S4965 + S5065), (deze x 1 met XII - XIII - De Raymaeker Joannes alias Hensken neef (N2508 + S3612 + S4964 + S5064), Barbara Lauwers had een eerste huwelijk met De Cock Petrus (S2930). deze x 1 met Odilia Vandeneijnde.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Cock Petrus. 

 

Bijgaand een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Laurentius Wouters zone Arnoldus en zijn vrouw Barbara Lauwers, wonende te Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 78r., akte dd. 22 december 1628.

In tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naergen(oempt) is verschenen m(eeste)r Wouter Van(den) Waterfort van wegen Laureys Wouters, bijden selven tot desen gemechticht metter procuratie, staende begrepen inden contracte, in desen volgende.

Comparerende op heden den 22. decemb(ris) 1628 voor mij notario ende den getuygen naerbeschreven, Laureys Wouters soone Aerdts, ingesetene van Werchtere, die welcke soo in sijnen eygenen naeme als inden naeme van sijne huysvrouwe Barbara Lauwers, vuyt crachte van procura(ti)e, bijde selve gegeven voorden n(o)t(ari)s Van Hove, oock tot Werchter wonende ende de costerie aldaer bedienende, opden xvi. december lestleden heeft bekindt ontfangen te hebben van wegen die eerw(eerdige) vrouwe priorinne ende conventualen des goidtshuys vande Elffduysent Maechden opde Halff straete, de somme van drije hondert guld(ens) Brabants eens, voirde welcke hij comp(ara)nt aenden selven goidtshuyse heeft bekindt eene erffelijcke rente van achthien g(uldens) xv st(uyvers) siaers, present heere Lodewicus Louet, tselven ten behoeve vanden voors(chreven) goidtshuyse accepterende, daeraff den i. valdach sal sijn opden xvi. decembris vanden jaere 1629 ende soo voorts totter redemptie toe, die sal mogen gebeuren met drije hondert guld(ens) eens in goede geevalueerde munte, in Brabant cours hebbende, ende met volle rente, belovende ondertusschen de selve rente wel ende loffelijck te betalen binnen den voors(chreven) goidtshuyse, vrije van allen impositien, constituerende tot meerdere versekerheyt int maecken van mainmyse op allen ende yegewelcke sijne goeden ende int decreet van dijen sonder daertoe gedaecht te sijn, naementlijck op een huys ende hoff, genoempt Henricxkens Stede, groot met het beempdeken daeraene gelegen ende dlandt ende beempt daer noch aen liggende, tsamen drije boenderen, regenot(en) sheeren straete ter i., de Laecke ter ii., de Collegie van Dyeve ter derdere zijden, bijden voors(chreven) comp(ara)nt vercregen tegen Jan Wouterdams, mede op eene rente van sesse guld(ens), de welcke sij comparant is treckende opde goeden van Peeter Hollemans volgens de constitutie, gepasseert voor schepenen van Loven den lib(ro) xvic. xiiii in den ... [n.v.] in media, constituerende irrevocabiliter eenen ieder thoonder deser om tselve te vernieuwen voor meyer ende schepenen van Loven, promittens ratum oblig(ando), submitt(endo) ac renunc(iando) in forma, actum tot Loven ter presentie van m(eeste)r Niclaes Honsbergen ende Niclaes Machiels, als getuygen tot desen geroepen, beneden ende mij present als n(o)t(ari)s signat(um) G. Loosen.

Naer vermogen van welcken soo heeft den comp(ara)nt dinhouden vanden voors(chreven) contract notariael vernieuwt, obligerende, consenteren(de) et alis in forma, en(de) naer inhoudt desselffs contract, obligeren(de), etc(etera), ende consenteren(de), etc(etera), eod(em) eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Raymaeker Guilielmus, jongman in 1679,

 

De Raymaeker Maria alias Hensken Neef, () Werchter 26.08.1618 (g. Wilhelmus Peeters en Maria Van Dongel),

 

De Raymaeker Joannes, () Werchter 04.10.1620 (g. Joannes Van Hoegaerden en Anna Verhagen),

 

De Raymaeker Cornelius, XI - XII (N1254 + S1806 + S2482 + S2532), () Werchter 27.09.1623 (g. Cornelius Boschmans en Maria Spoelberghs),

 

De Raymaeker Antonius, () Werchter 26.12.1627 (g. Lauwens Antonius en Maria Wouters),

 

De Cock Hubertus, () ca. 1617, fs Petrus x Betekom 06.10.1633 (g. Godefridus Holaets en Joannes De Meijer) met Lauwers Barbara,  + Werchter 13.02.1667, x ca. 1635 met Anna Hoelaerts, + Werchter 22.11.1692, deze x 2 Werchter 27.02.1677 met Van Avont Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     De Cock Petrus, () Betekom 02.08.1634 (g. Petrus Clzes en Maria Van Brempt),

     De Cock Anna, () Wakkerzel 20.11.1636 (g. Arnoldus Van Calster en Anna Castermans), 

     De Cock Anna, () Werchter 29.12.1640 (g. Joannes Mirockx en Anna Goris,

     x Werchter 17.06.1664 (g. Van Hoegaerden Henricus en De Cock Hubertus) met Joannes Van Hoegaerden,

     De Cock Joannes, () Werchter 09.10.1643 (g. Joannes Van Eyken en Maria De Cock),

     De Cock Egidius, () Werchter 06.04.1647 (g. Egidius Machiels en Anna Vermijlen),

     De Cock Maria, () Werchter 17.02.1650 (g. Henricus Briers en Maria Van Aerschot),

     De Cock Henricus, () Werchter 17.12.1651 (g. Joannes Schellekens nomine Trijken en Margaretha Goris),

     De Cock Barbara, () Werchter 27.12.1653 (g. Adrianus De Meyer),

 

3. De Cock Maria, XI (S1465), () Werchter 23.10.1619 (g. Cornelius Luymoi en Maria Lauwers),

 

4. Wouters Catharina, XI (S1279 + S1459), ca. 1634,

 

5. Wouters Elisabeth, () Werchter 06.12.1639 (g. Joannes Van Essche en Elisabeth Van Broeckhoven),

 

Wouters Cornelius, () Werchter 16.07.1645 (g. Cornelius Raymakers en Margaretha Willems),

 

Wauters Anna, () Werchter 04.10.1646 (g. Wauters Martinus en Hoylaerts Anna).

 

 

 

XII - XIII - XV - Wouters Cornelius (S2198 + S6198 + S19454), ca. 1613, x (niet W, K, ) Margaretha Geens (S2199 + S6199 + S19455).

 

De gegevens van Paul Peeters en de onderliggende akte 1 tonen aan dat er nog een zoon Joannes was. Er zijn nog verdere familie- en buurtschapgegevens.

 

In de onderstaane akte wordt melding gemaakt van Cornelius Wouters zone wijlen Arnoldus uit Werchter. Het gaat hier mijn inziens om de zoon van Arnoldus en Petronella Spoelbergh en de man van Margaretha Geens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, folio 43v., akte dd. 12 januari 1639.

Item Jacques Van Schoonderhaghen tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met onwederroepel(ijcke) procur(ati)e, hem gegeven bij Cornelis Wouters soen wijlen Aerts, woonen(de) te Werchter, voorden not(ari)s Ph(i)l(ip)s Hollandts en(de) seckere getuyghen opden xen. january 1639, alhier gesien en(de) geblecken, in presen(tia), etc(etera), heeft inder v(oor)s(chreve) qualiteyt bekendt wel en(de) deuchdel(ijck) schuldich te sijne aen Ph(i)l(ip)s Hollandts, present en(de) tselve accepteren(de) inden naem en(de) tot behoeff van jouff(rouw)en Clara en(de) Christina Segers, gesusters, woonen(de) alhier inden Grooten Begijnhove, ses carolus guldens te xx s(tuyvers) Brabants tstuck en(de) vijff gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaer opden xen. january te verscheynen en(de) te betaelen, daer aff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xen. january anno xvic. viertich en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xxe., ce., en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penninghen en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et tant(um), obligan(do), etc(etera), in forma, consenteren(de) tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over een boender landts, geleghen te Werchter, regen(oten) sheeren straete ter ier., derffgen(amen) Aerts Aerts Van(den) Velde ter iier., Willem Peeters ter iiier. en(de) Peeter Van Hove ter iiiier. sijden, sijnde alleenel(ijck) belast met twee guld(ens) erffel(ijck) en(de) sheeren chijns, consenteren(de) mede int decreet sonder daertoe te dorven gedaeght oft geroepen te woorden, midts conditie dat die v(oor)s(chreve) rente altijts sal moeghen gequeten worden alst den v(oor)s(chreven) bekindere gelieven sal teender reyse teghen den pen(ninck) xvien. en(de) met volle rente, cor(am) eisd(em) january xii., 1639.

 

In de akte maakt met melding van Cornelius Wouters en Margaretha Geens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, folio 62r., akte dd. 28 maart 1639.

Item in presen(tia), etc(etera), gestaen jouff(rouw)e Marie Van Emelen, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse drije dachmael beempts ombegrepen der maeten, geleghen onder Werchter, regen(oten) sheeren straete ter ier., het capittel van Aerschot ter iier., de Deyle ter iiier., Peeter Lauwers ter iiiier. en(de) Henrick Geens ter ver. sijden, bijde v(oor)s(chreve) opdraegersse v(er)creghen van Jan Geens en(de) sijne huysvrauwe opden xiiiien. february 1639 in prima, expos((ito) soo is daer inne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Cornelis Wouters, soe voor hem als voor Margriete Geens, sijne huysv(rouw)e, ende dat bij naederschap als naeste bloetverwant van(den) huyse des voors(cheven Jans, behoudelijck den regule volgen(de) costuymen deser stadt, per mo(nitionem) et satis et waras opden last, inde v(oor)s(chreven) iersten v(er)crijghe begrepen, en(de) dat die voors(chreve) opdraegeresse tselve goet tsedert huer v(er)crijgh nyet en heeft belast noch v(er)alienert prout, cor(am) Borchgreeff, Leunckens, martii xxviii., 1639.

    

Uit dit huwelijk:

    

Wouters Joannes,

    

Wouters Barbara, () Werchter 22.12.1641 (g. Wouters Laurentius en Gommeers Barbara),

 

Wouters Maria, XI - XII -  XIV (S1099 + S3099 + S9729), () Werchter 08.02.1643 (g. Wouters Arnoldus en Van Hemelen Maria),

 

Wouters Anna, () Werchter 06.01.1647 (g. Sgors Arnoldus en Verhulst Anna),

    

Wouters Catharina, () Werchter 06.01.1650 (g. Bosmans Joannes en Bosmans Catharina), x Werchter 11.01.1679 (g. Van Roost Cornelius en Gerardts Mattheus) met Petrus Van Gorp, deze  x 1 Werchter 27.01.1665 (g. Van Gorp Walterus en Van Tongelen Arnoldus) met Van Tongelen Maria, () Werchter 11.09.1641 (g. Van Hove Arnoldus en Van Tongel Adriana n. Van Hove Maria), + Werchter 10.04.1678, (+) Werchter 12.04.1678,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Gorp Elijsabeth, () Werchter 29.04.1668 (g. Vervoort Martinus en Van Tongelen Elijsabeth),

     x Werchter 04.07.1690 (g. Van Gorp Joannes en Van Roost Cornelius) met Franciscus Quadens,

     Van Gorp Arnoldus, () Werchter 06.12.1670 (g. Goossens Arnoldus en Van Tongelen Anna),

     x Werchter 25.01.1695 (g. Huens Rumoldus en Langendonck Guilielmus) met Christina Verbeeck,

     Van Gorp Matthias, () Werchter 30.11.1672 (g. Geeraerts Matthias en Van Tongelen Elisabeth),

     Van Gorp Joanna, () Werchter 21.01.1675 (g. Van Gorp Walterus en Vanderhoeven Joanna),

     Van Gorp Petrus, () Werchter 08.02.1677 (g. Van Tongelen Petrus en Vande Put Elisabeth),

     Van Gorp Petrus, () Werchter 10.04.1678 (g. De Keijser Petrus en Paeps Adriana),

     Van Gorp Henricus, () Werchter 10.04.1678 (g. Van Haecht Rumoldus n. Van Gorp Henricus en Vervoort Anna), 

     2. Van Gorp Adriana, () Werchter 28.02.1680 (g. Van Gorp Henricus en Wouters Adriana),

     Van Gorp Rumoldus, () Werchter 20.02.1682 (g. Rumoldus Van Haeght en Clara Wouters), 

     Van Gorp Hermelindis, () Werchter 31.01.1685 (g. Wauters Petrus en Van den Putte Hermelindis), 

    

Wouters Adriana, () Werchter 07.05.1653 (g. Wauters Petrus en Peeters Adriana), x Werchter 18.11.1683 (g. Van Roost Cornelius en Mommens Petrus) met Carolus Van Wesenbeeck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Wesenbeeck Franciscus, () Werchter 17.01.1684 (g. Van Wesenbeeck Franciscus en Wauters Catharina),

     Van Wesenbeeck Joannes, () Werchter 27.12.1685 (g. Van Haenewijck Joannes en Van Tongelen Anna),

     Van Wesenbeeck Maria, () Werchter 19.10.1688 (g. Van Inthout Joannes en Van Wesenbeeck Maria), 

     Van Weesbeeck Cornelius, () Werchter 04.09.1691(g. Tombeur Cornelius en De Keijser Joanna), 

 

Wouters Petrus, () Werchter 23.07.1656 (g. Antonis Petrus en Bernaerts Anna),  Werchter 21.06.1681 (g. Van Roest Cornelius en Van Hautvin Joannes) met Peeters Catharina, () Werchter 17.12.1652 (g. Joannes Verbeke en Catharina Peeters),

     Uit dit huwelijk:

     Wauters Joannes, () Werchter 18.10.1682 (g. Joannes Claes en Catharina Wauters), x 1 (niet W, ) ca. 1715 met Anna Van Loije,

     x 2 (niet W, ) ca. 1727 met Barbara Goris, () Werchter 19.07.1700 (g. Guilielmus Koninckx en Barbara Van Rillaert), fa Guilielmus en Joanna Van Haecht,

     Wauters Carolus, () Werchter 14.01.1685 (g. Carolus Van Wesenbeeck en Anna Van Roost), x (niet W, ) ca. 1710

     met Maria Gobelijns, () Werchter 03.02.1685 (g. Jacobus Hendrix en Maria Crabbe), + Werchter 20.07.1756, fa Guilielmus Gobeleyns en Clara Hendrickx),

      Wauters Petrus, () Werchter 11.09.1689 (g. Petrus Van Gorp en Anna Peeters), + Werchter 27.09.1755,

     x (niet W, ) ca. 1718 met Elisabeth Eggers, ex Schriek, + Werchter 11.04.1773,

     Wauters Francisca, () Werchter 30.01.1695 (g. Geiren Franciscus en Margareta Peeters), + Werchter 23.02.1695. 

 

 

 

X - Wouters Arnoldus (S996), ca. 1617, x Werchter 31.01.1644 (g. Bruijnincx Joannes en Wouters Petrus) met Bruynincx Margaretha (S997).

    

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Afstammelingen volgens testament Vandeneijnde uit Lier anno 1717:
2. Aert Wouters x Margriet Bruijnincx ‎(1644)‎
- 1655: Clara Wouters
- 1656: Arnoldus Wouters+ x Adriana VL
i. 1683: Giliam Wouters
ii. 1687: Joanna Wouters, begijntjes
iii. 1689: Clara Wouters, begijntje
iv. 1691: Maria Wouters, begijntje
- 1651: Maria Wouters x Isaac Van Salm ‎(1676)‎
- 1649: Anna Wouters x Petrus VL ‎(1672)‎
i. 1675: Barbara VL x Petrus vanderhoeven
ii. 1672: Margriet VL x Henricus ombl.
AVT4: 3 nov 1694:
Isacq Van Salm en Jan VL als momboirs van de kinderen wijlen Aert Wouters x Adriana Van Langendonck welcke comparanten hebben verclaert ... te hebben ten ete ende drancken vier dochterkens met name Catharina, Jenneken, Marieken ende Barbara Wouters kinderen des vs Aerts ende ten huijze van joufrr Barbara Van Langendonck hunnen moije begijnken opden groot begijnhof tot Loven selve aenbestedinge accepterende voor den tyt van een jaar.
GF5: 9 feb 1695:
Dat Aert Wouters, in mei oft daerontrent der oorsake van den continuele ravagie & gewelt van oorloge inden jaere 1693 genoedsaeckt geweest is de hoofstede woening van hr Craenevelt gestaen binnen dese heerlijkheit alwaer den selven Wauters tot alsdan sijne residentie hadde genoemen, de selve met sijne geheele familie t
abandonneren & te verlaeten in sulcker voege dat den selven Wouters naer date vande voorseijde maendt maeije & naer het vertreck als voors is op deselve woninge niet meer te rugge en heeft gekeert, houdende toendertyt seijne residentie met seijne geheele familie ten huijse van sijne vader & daernaer ten huijse van wijlen Peeter Bauwelaers.
Wer1874 fo 541:
- Aert Wouters alias Mechelmans heeft ontvangen onderhalf bonder bempt te Hanewijck daer Goort Wouters zijn vader lestenmale vuijtgestorven es
- 30 apr 1510: Goort Wouters alias Mechelmans zone wijlen Wouters oudt 18 jr heeft ontvangen tot zijn behoef en tot behoef van Daneel, Henrick, ende Lijsbetten Wouters zijn br en zussen onderhalf bonder beempt te Hanewijck
- 20 dec 1593: Huijbrecht Wouters schepper tot Mechelen oudt 33 jr blijft sterfman na de dood van Goort Wouters zijns vaders
- 2 dec 1616: Godevaert Wouters met Peeter Wouters tot behoef van hem en van Huijbrecht Wouters zijn broeder
- 10 nov 1646: Peeter Wauters sone wijlen Peters ende Anna Verhagen heeft verheven in de plaets van zijn vader tvoors half bunder bempt nu opgebroken gelegen te Hanewijck bij den voors wijlen zijn vader eertyts vercregen tegens derfgenamen Wouters Remigij
mangelinge tegen Jan Cerneels op onderhalf dm lants gelegen inden Boomgaert aen thuijs vanden voors Peeter Wouters gelegen tegen de Dijle
- 16 mei 1670: Jan Serneels pachter binnen Werchter ende Jasparina Verhulst tvoors onderhalf bonder bempt tot Hanewijck aan Aert Wouters x Margriete Bruijnincx
- 12 dec 1687: Clara Wouters x Guilliam De Pauw, Isaack Van Salm x Maria Wouters ende Aert Wouters na de dood van Aert Wouters hun vader en schoonvader
- 24 nov 1732: Jan Van Salm, Peeter Van Salm, Guilliam Aerts x Clara Van Salm, kinderen wijlen Isaacq Van Salm.
 

 

Uit dit huwelijk:

    

Wauters Martinus, () Werchter 12.10.1645 (g. Wauters Martinus en Goris Anna),

    

Wauters Joannes, IX (S498), () Werchter 27.08.1647 (g. Verhaegen Joannes Dnus en Wauters Catharina),

    

Wauters Anna, () Werchter 24.01.1649 (g. Van Adorp Adrianus en Bruynincx Maria nomine Wauters Anna), x Werchter 30.01.1672 (g. Wauters Arnoldus en Van Langendonck Henricus) met Van Langendonck Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Margareta, () Werchter 22.12.1672 (g. Van Langendonck Henricus en Bruijninx Margareta),

     Van Langendonck Barbara, () Werchter 23.09.1675 (g. Wauters Arnoldus en Van Adorp Barbara), 

 

Wauters Maria, () Werchter 09.04.1651 (g. Michiels Arnoldus en Bruijnincx Maria), x Werchter 23.05.1676 (g. Wauters Joannes en Bloms Michael) met Isaac Van Salm,

     Uit dit huwelijk:

     Van Salm Joannes, () Wezemaal 13.08.1677 (g. Wouters Joannes en Van Salm Anna),

     Van Salm Arnoldus, () Wezemaal 11.01.1680 (g. Wouters Arnoldus en Van Salm Susanna), 

     Van Salm Catharina, () Wezemaal 30.01.1682 (g. Van Salm Martinus en Van Emelen Catharina),

     Van Saelms Petrus, () Werchter 18.12.1684 (g. Van Saelms Petrus en Wauters Clara),

     Van Salm Guilielmus, () Werchter 14.07.1687 (g. De Pauw Guilielmus en Machiels Anna), 

     Van Salm Clara, () Werchter 30.09.1689 (g. Van Langhendonck Petrus en Van de Bin Joanna n. Wouters Clara), 

     Van Salm Clara, () Werchter 25.12.1690 (g. Meulemans Joannes en Van Langendonck Adriana n. Wauters Clara),

 

Wauters Elisabeth, () Werchter 21.04.1653 (g. Worteleers Wilhelmus en Van Inthaudt Elijsabeth),

    

Wauters Clara (Anna), () Werchter 28.01.1655 (g. Bruynincx Judocus en Wauters Clara), x Werchter 07.02.1680 (g. Van Roost Cornelius en Michiels Arnoldus) met Guiliam De Pauw, geen fii H, W,

    

Wauters Arnoldus, () Werchter 24.10.1656 (g. Michiels Joannes en Wauters Anna), x met Van Langendonck Adriana, () Werchter 29.09.1660, fa Joannes x Van Hove Anna,

     Uit dit huwelijk: 

     Wauters Joannes, () Werchter 30.01.1682 (g. Wauters Joannes en Van Hoof Anna),

     Wauters Guilielmus, () Werchter 15.11.1683 (g. Wauters Joannes n. De Pauw Guilielmus en Van Langendonck Margareta),, 

     Wouters Catharina, () Werchter 09.03.1685 (g. Machiels Arnoldus en Van Langendonck Catharina), 

     Wouters Clara, () Werchter 07.03.1689 (g. Van Langendonck Christophorus en Wouters Maria n. Wouters Clara),

     Wouters Maria, () Werchter 25.01.1691 (g. Van Salm Isaac en Van Langendonck Maria), 

     Wouters Barbara, () Werchter 08.12.1692 (g. Van Eijcken Guilielmus en Van Langendonck Anna n. Van Langendonck Barbara).

 

Wauters Petrus, () Werchter 11.07.1660 (g. Bruynincx Joannes en Wauters Maria), x Mechelen Rom 21.01.1690 (g. Van Lemputten Henricus en Dnus Halen Gaspar) met Catharina Brigitta Van Langendonck,

     Uit dit huwelijk:

     Wauters Joanna, () Werchter 09.02.1691 (g. Wauters Arnoldus en Van Langendonck Joanna),

     Wouters Arnoldus, () Werchter 12.10.1692 (g. Van Roost Cornelius n. Wouters Arnoldus en Moens Margareta n. Van Langendonck Joanna). 

 

 

 

XII - XIII - Wouters Petrus (S2246 + S4982), ca. 1609, x (niet W, K, S, ) met Van Hove Maria (S2247 + S4983).

    

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Maria, () Werchter 02.11.1636 (g. Judocus Roefs en Maria Van Hove (of moet dit Wouters zijn ?),

    

Wouters Maria, XI - XII (S1123 + S2491),

    

Wouters Anna Maria, () Werchter 29.08.1640 (g. Van Emelen Michael en Van Hove Anna), x 1 ca. 1660 met Joannes Bries, x 2 Werchter 15.06.1670 (g. De Keijser Joannes en Wauters Arnoldus) met De Keijser Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Briers Maria, () Werchter 11.05.1660 (g. Lauwers Joannes en Wouters Catharina), Bries Joannes, () Werchter 15.01.1663 (g. Janssens Joannes en Wauters Clara),

     Briers Petrus, () Werchter 05.09.1666 (g. Wouters Petrus en Van Bostraeten Anna),

     Briers Joannes Martinus, () Werchter 21.09.1667 (g. De Winter Joannes en Van Hoof Anna),

     Briers Arnoldus, () Werchter 31.03.1670 (g. Michaelis Arnoldus),

     2. De Keijser Joanna, () Werchter 07.04.1672 (g. Wauters Arnoldus en De Keijser Joanna),

     De Keijser Catharina, () Werchter 02.09.1674 (g. De Winter Joannes sr en Van Aerschot Catharina),

     De Keijser Anna, () Werchter 19.07.1677 (g. Bruijninx Martinus en Bruijnincx Anna),

     De Keijser Petrus Joannes, () Werchter 21.01.1685 (g. Machiels Joannes en Van Leemputte Maria),

    

Wouters Petrus, () Werchter 08.02.1643 (g. Van Bostraten Petrus en Van Hove Barbara), x Werchter 02.11.1667 (g. Abraham Rix en Judocus Bruynincx) met Catharina Holemans, () Werchter 10.05.1646, + Werchter 26.01.1683, fa Joannes en Anna Rix, zij nog 3 x,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Joannes, () Werchter 13.12.1668 (g. Joannes Bries n. Joannes Verhaegen en Anna Rix),

     Wouters Arnoldus, () Werchter 05.03.1671 (g. Arnoldus Wouters en Anna Bols), 

     Wouters Anna, () Werchter 22.02.1672 (g. De Worteleer Gulielmus en Wouters Clara), 

 

Wouters Elisabeth, () Werchter 28.07.1645 (g. Wouters Martinus en Van Essche Maria n. Schrevens Elisabeth),

    

Wouters Joannes, () Werchter 11.10.1646 (g. Verhaegen Joannes en Wauters Clara n. Van Dijck Joanna),

    

Wouters Arnoldus, () Werchter 26.12.1650 (g. Van Hove Arnoldus en Wauters Margareta), + Werchter 12.11.1676, x 1 Werchter 16.01.1673 met Anna Verstraeten, () Werchter 05.01.1651, fa Joannes x De Worteleer Lucia, zij x 2 Werchter 01.07.1677 met Fobelets Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Wouters Arnoldus, () Werchter 20.01.1676 (g. Machiels Arnoldus en De Worteleer Lucia.

 


 

XI - Wouters Henricus (S1272), () Werchter 24.10.1647 (g. Henricus Lijsens en Maria Schrijns), x Werchter 08.02.1671 (g. Arnold Machiels en Joannes Storms) met Elisabeth Storms (S1273), () Schriek 27.06.1649 (g. Willem Goris en Catharina Van As).

 

Not. Swiggers 62/12.09.1711: SD tussen de kinderen van Hendrik Wouters x Elisabeth Storms: Jan Wouters van Keerbergen, Adriaen Wouters van Werchter en Aet Wouters van Betekom.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Clara, () Werchter 02.02.1672 (g. Cornelius De Mayer en Maria Steurms),

 

Wouters Joannes, () Werchter 05.02.1674 (g. Joannes Wauters en Barbara Van Nijnde), x Betekom 04.10.1696 (g. De Reijt Hendricus, De Meijer Antonius en Van Truyen Joannes) met De Rijck Joanna,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Wauters (x Joanna De Rijck) en hun kinderen Anna Wauters (x Paulus Van Nuffelen) en Maria Wauters (x Guilielmus Van Tongelen), deze laatste als regenoot, en zijn broer Cornelis Wauters (x Anna Elsen), eveneens als regenoot.

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7196, akte dd. 18.12.1747.

In de tegenwoordigheyt des loco meyers ende schepenen der heerlijckheden van Bruggen, Riviere, in Betecom, &c., naerbeschreven gestaen Peeter Van. Broeck, den welcken uyt cracht ende naer vermoghen van onwederroepelijcke prcouratie, geinsereert in den act van coop, gepasseert voor den notaris Thiry, greffier deser bancke, ende sekere getuyghen, waer van den teneur alhier van woorde tot woorde is volgende ende luydt aldus.

Compareerden op heden elfsten january duysent seven hondert drij en veertigh voor mij onderges. als openbaer notaris, bij den Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, onder Betecom residerende, present die getuyghen hier onder te noemen, Adriaen Wouters, meerderjaerighen jonghman, soone wijlen Jan Wouters ende van Joanna De Rijck, mij notaris ende aen de getuyghen seer wel bekent, ter eenre, ende Paulus Van Nuffelen in houwelijck hebbende Anna Wouters, suster Adriaen voors., ter andere zijden, welcken eersten comparant heeft verclaert vercocht, gecedeert ende erffelijck getransporteert te hebben, soo hij mits desen is doende, aen ende ten behoeve van den tweeden comparant cum uxore, voor hun ende hunne naercomelinghen, sekere plecke heylandt, gelegen onder Betecom voors. in het gehucht Heetsvelt, houdende ontrent anderhalf daghmael der juste preciese maete onbegrepen, soo ende gelijck de selve is liggende tusschen oft in haere regenoten, te weten Cornelis Wouters oost, Guilliam De Roover zuydt, Guilliam Van Hoof uxoris nomine west ende Guilliam Van Tongelen als in houwelijck hebbende Maria Wouters noordt, hem eersten comparant ende transportant competerende bij tittel van erfmangelinghe tusschen hem ende voorn. Guilliam Van Tongelen cum uxore, aengegaen bij acte voor mij notario ende getuyghen, gepasseert in date 2en. 9ber. 1741, waeranderende de selve getransporteerde plecke als bij de generaele scheydinghe ende deylinghe, mitsgaeders achtervolgens die subdivisie, insgelijcx voor mij notaris ende getuyghen gepasseert respective 23en. ende 27en. october van den voors. jaere 1741, tot de welcke om cortheyt wille wordt gerefereert, den voornoemden tweeden comparant de voorgeindividueerde plecke heylandt voor hem, sijne huysvrouwe ende naercomelinghen in conformiteyt van de voorgeciteerde acten in gestaedighen erfcoop accepterende, verclaerende die comparanten hinc inde dit transport geschiedt te sijn om ende voor de somme van een hondert guldens courant gelt, die den transportant bekent deughdelijck ende ten vollen ontfanghen te hebben, dese mede dienende voor absolute quittantie sonder oyt van voordere oft andere te moeten doceren, surrogerende mits dien den transportant de cooperss desen aengaende in sijne plaetse, stede ende gerechtigheyt, sullende de coopers van stonden aen de selve plecke aenveerden, hebben ende besitten om daer mede te doen hunnen vrijen ende liberen wille, constituerende gemelden transportant onwederroepelijck alle ende een ieder thoonder deser om te gaen ende compareren voor den Souv. Raede van Brabant, voor heeren meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders ende dese aldaer herkennende ende vernieuwende, hem constituant in cas van eenigh gebreck te doen ende laeten condemneren gewillighlijck met costen ende sonder voorgaende daghement, mitsgaders om de coopers voor heer ende hof competent met alle gerequireerde solemniteyten te doen ende laeten goeden, vestighen ende erven, alles onder waerschap als boven, met verbintenisse van persoon ende goederen, present ende toecomende in forma, die den transportant mits desen is submitterende ten bedwanghe van alle heeren, wetten ende rechteren tot volcomen vastigheyt ende versekeringhe van dit tegenwoordigh transport, aldus gedaen ende gepasseert ten daghe, maendt ende jaer als boven ter presentie van Joannes Reyers ende Peeter Peeters, als getuyghen hier over aensocht ende gebeden, was onderteeckent bij Adriaen Wouters, Joannes Reyers ende Peeter Peeters met hunne gewoonelijcke signatueren ende handtmercken ende daer onder E.S. Thiry, nots. pubs., met paraphe, 1743, heeft opgedraeghen met wettighe vertijdenisse in handen van Hendrick Van Nuffelen, schepenen ad hunc actum loco praetoris geauthoriseert, als in 'sheeren handen van den gronde het landt, in den voorgeinseerden act breeder vermelt ende geindividueert onder waerschap, &c., als bij den selven acte ende daer uyt ter maenisse desselfs loco meyers met wijsdomme der mede schepenen ontgoeyt ende onterft wesende, soo sijn ter maenisse ende wijsdomme voors. daer inne gegicht, gegoeyt ende geerft Paulus Van Nuffelen ende Anna Wouters voor hun ende hunne naercomelinghen op schot, lot ende eenen iegelijcken sijnen goeden rechte behoudende, actum 18en. xbris. 1700 sevenenviertigh coram den voors. loco meyer, Jan De Wijngaert, Jan Librechts ende Jacobus Pelgrims, mede schepenen der voors. heerlijckheen.

Het goed, waarvan sprake in de akte, hadden Joannes Wauters en Joanna De Rijck bij akte van erfmangeling dd. 02.11.1741 voor notaris E.S. Thiry verkregen van Guilielmus Van Tongelen en Maria Wauters. Het goed was afkomstig van de verkaveling van de goederen op 23 en 27 oktober 1741, eveneens verleden voor notaris E.S. Thiry. Zowel de akte van 02.11.1741 als de twee akten van resp. 23.10.1741 en 27.10.1741 heb ik eveneens teruggevonden. De verkorte transcripties van deze notarile akten volgen hieronder.

Bron : R.A.L., Notaris E.S. Thiry (Betekom), register nr. 13714, akte dd. 23.10.1741 (verkorte transcriptie).

Compareerden op heden Cornelis Wouters, Jan Wouters, Adriaen Wouters, Anna Wouters, Maria Wouters, Maria Anna Wouters ende Elisabeth Wouters, alle kinderen ende erffgenaemen ab intestato van wijlen Jan Wouters ende Joanna De Rijck, de voors. vrouw-persoonen tot het naervolgende geassisteert met haerlieder mans ende momboirs Paulus Van Nuffelen, Guilliam Van Tongelen, Francis Helsen ende Guiliam De Roover, inwoonders van Betecom, welcke ses eerste comparanten hebben verclaert ende geapprobeert te hebben alsulcke settinghe ende divisie als Guilliam De Roover in houwelijck hebbende voorn. Elisabeth Wouters, hunne jonghste suster, met consent van de selve, soo sij is bekennende ende advouerende, heeft gemaeckt ende overgeleght, waer bij die goederen achtergelaeten bij voornoempde Jan Wouters ende Joanna De Rijck saeliger, bestaende respective in huys, hoff, landen, heyden ende bempdt, sijn gestelt ende gedivideert in seven paerten, portien ende deelen sub litteris A., B., C., D., E., F. ende G., als volght.

A : Anna Wouters ende Paulus Van Nuffelen.

B en C : Maria Wouters ende Guilliam Van Tongelen.

Maria Anna Wouters ende Francis Helsen.

D. : Adriaen Wouters, jonghsten sone.

E. : Guilliam De Roover ende Elisabeth Wouters, jonghste dochter.

F. : Jan Wouters, tweeden sone.

G. : Cornelis Wouters, oudtsten sone.

Specificatie van E.

Eerst een plecke heyde, gelegen onder Betecom, nu voor ontrent drij vierde paerten tot landt bekeert, sijnde het ander vierde paert noch ter tijt heyde ende ven, regenoten het landt onder cavel G. ende Adriaen Kest uxoris nomine oost, Ja... Cornelis suydt, den heere van Bruggen oft een aertstraetken ende Guilliam Van Hooff west ende het landt, genoempt d' Achterste Heyde onder cavels B en C. noordt;

Item een plecke landt, gelegen onder Beggijnen Dijck, groot twee daghmaelen der juste precise mete onbegrepen, regenoten Guille. Van Hooff oost, de straet suydt, Guilliam Van Hooff met d' erffgen. And. Ingelborghs west, d' erffgen. Vloebergh ende jouffe. De la Rue noordt;

Item ende finalijck sal dese deylinghe trecken tot egaleringhe de somme van vijff guldens eens uyt de twee hondert guldens vermelt onder cavel A.

Bron : R.A.L., Notaris E.S. Thiry (Betekom), register nr. 13714, akte dd. 27.10.1741 (verkorte transcriptie).

Guilliam Van Tongelen ende Maria Wouters, gehuysschen, Francis Helsen ende Maria Anna Wouters, insgelijckx gehuysschen, inwoonders van Betecom, hebben verclaert onderlingen met minsaemheyt naer voorgaende rijpelijcke deliberatie gesubdivideert ende in twee paerten herdeylt te hebben de goederen hun comparanten pro indiviso competerende uyt den hoofde van wijlen Jan Wouters ende Joanna De Rijck, der voornoempde Maria ende Maria Anna Wouters vaeder ende moeder waeren, consisterende in de panden ende gronden van erffven, staende in de generaele scheydinghe ende deylinghe voor notaris E.S. Thiry gepasseert op 23en. deser maent 8ber. 1741 onder de letters ofte cavels B. ende C.

Bron : R.A.L., Notaris E.S. Thiry (Betekom), register nr. 13714, akte dd. 02.11.1741 :

Compareerden opheden Guilliam Van Tongelen ende Maria Wouters, gehuysschen ende inwoonders van Betecom, ter eenre., ende Adriaen Wouters, meerderjaerighen jonghman, inwoonder van het selve Betecom, ter andere seyden, hebben verclaert onderlingen, vrijwilligh, onbedwongen ende met voorgaende genoeghsaeme deliberatie aengegaen te hebben de naervolgende effmangelinghe van alle de goederen, hun respective competerende uyt den hooffde van wijlen Jan Wouters ende Joanna De Rijck, vaeder ende moeder waeren van de voornoempde Maria ende Adriaen Wouters.

     Uit dit huwelijk:

     Wauters Anna, () Betekom 02.04.1699 (g. De Rijck Henricus en Viskens Anna),

     x 1 Betekom 29.09.1725 (g. Van Nuffel Petrus en Wauters Cornelius) met Van Nuffel Paulus, () Betekom 15.12.1699, fs Lambertus x Anthonis Elisabeth, 6 fii in Bet,

     Wauters Maria, () Betekom 20.07.1700 (g. De Rijck Joannes en Chrispeijn Maria),

     x 1 Betekom 29.06.1731 (g. Wouters Cornelius en Van Tongelen Franciscus) met Van Tongelen Guilielmus, fii in Betekom,

     x 2 Betekom 15.02.1721 (g. Van Nuffel Lambertus en Wouters Joannes) met Van Nuffel Petrus, fii in Betekom,

     Wouters Cornelius, () Baal ...04.1703 (g. Wouters Cornelius en Van Vlasselaer Barbara),

     x Betekom 07.10.1731 (g. Jacobs Guilielmus, Elsen Joannes en Wauters Joannes) met Elsen Anna, fii in Betekom,

Bron : R.A.L., Notariaat Vlaams-Brabant, notaris E.S. Thiry, register nr. 13715, akte dd. 25 augustus 1746.

Compareerden op heden vijfentwintighsten augusti 1700

sessenveertigh voor mij onderges(chreven) als openbaer notaris, bij den

Souv(ereynen) Raede van Brabant geadmitteert, onder Betecom residerende,

present die getuyghen hier naer te noemen, Jan Elsen,

Guilliam Elsen, Sebastiaen Elsen, Anna Elsen ende

Joanna Elsen, alle kinderen ende erfgenaemen wijlen

Jan Elsen ende van Anna Sneyers, de voornoemde Anna

Elsen ten desen geassisteert met haeren man ende momboir

Cornelis Wouters, alle aen ons notaris ende getuyghen

seer wel bekent, de welcke hebben verclaert onderlin-

gen met vrindtschap ende minschap naer voorgaenden goeden

raedt ende rijpelijcke deliberatie gescheyden ende gedeylt

te hebben in vijf gelijcke paerten, portien ende deelen,

allen de goederen hun comparanten competerende uyt

den hoofde van hunne voors(chreve) ouders, soo die hier onder

sub litteris A, B, C, D ende E gestelt ende geindividuert

staen. 

                                                                          A.

Ende voor eerst is onder de letter A gestelt als gerecht vijfde

paert der voors(chreve) geheele successie de keucken, kamer ende

halven stal, den lossen balck van den selven stal maeckende

de separatie tusschen desen ende den volgenden cavel voor

soo veel de bouwen is raeckende, met oock de hellicht

van het huyslant, soo die respective gestaen ende gelegen sijn

tot Moorsum onder Betecom, tot dien noch een deeltjen

uyt de naest liggende plecke lants ter breedte van twee en

twintigh voeten westwaerts, tot het om betimmert te worden

in rechte linie oft egael met den bouw daer tegens staende,

met bespreeck van eene libere passagie van drij a vier voeten

breedt op de noordt zijde, lanxt henen den bouw hier op ge-

timmert te worden.

Item sal desen cavel noch hebben de Voorste Putten, regenoten

Adriaen De Keyser oost, Claessens Lant oft den lesten

cavel zuyden, Peeter Elsen erfgenaemen met hun goet,

insgelijckx genoemt de Putten, west ende het weder deel

onder cavel B noorden, op de lasten hier naer te speci-

ficeren.

Desen eersten cavel oft deylinghe is bij keuse bevallen aen

Guilliam Elsen ingevolghe de costuymiere preferentie. 

                                                                          B.

Item is onder de letter B gestelt, insgelijcx als een just vijfde

paert der gemeyne successie, de schuere met den halven

stal, scheydende op den lossen balck als voor, ende de hellicht

van het huyslandt, regenoten Niclaes Janssens erfgen(aemen) oost,

's heeren straete zuyden, de wederhellicht west, Jan Verbruggen

cum suis noorden.

Item de Achterste Putten, regenoten Adriaen De Keyser oost,

het wederdeel der selve Putten onder cavel A zuyden, Peeter

Elsen erfgenaemen west ende Gillis Van Reet noorden,

alles op de lasten hier naer te individueren.

Dese deylinghe heeft gecosen bij costuymiere preferentie

Jan Elsen, eersten comparant. 

                                                                          C.

Item is onder de letter C gestelt het derde paert van het

landt, aldaer tot Moorsum liggende tusschen 'sheeren

straete ende de Putten, regenoten van dit derde paert

het huys ende huyslant onder cavel A oost, sheeren

straete zuyt, Gillis Van Reet west ende den volgenden cavel

noorden, mitsgaeders het deeltjen uyt dese plecke, aenge-

schreven aen den eersten cavel om betimmert te worden

ende aldaer breeder vermelt, oock oost ende zuyden.

Dese deylinghe is gebleven aen gecosen bij Joanna Elsen op de

lasten hier naer te specificeren. 

                                                                          D.

Item is onder de letter D gestelt het ander derde paert

uyt de voors(chreve) plecke het voors(chreve) landt, regenoten Jan

Verbruggen cum suis, etc., oost, den voors(chreven) cavel C zuyt,

Gillis Van Reet west ende den volgenden cavel noorden,

op de lasten hier naer te exprimeren, ende specialijck

op last van den volgenden cavel te moeten wegen van daer de servituyten

weghen over de plecke van Gillis Van Reet is eyndighende.

Dese deylinghe is bij Sebastiaen Elsen gecosen als gereet

vijfde paert der gemeyne successie. 

                                                                          E.

Item ende finaelijck is onder de letter E gestelt het resterende

derde paert van het voors(chreven) landt, ten desen geconsidereert

als een just vijfde paert der gemeyne successie, soo ende gelijck

alle de voorgaende cavels oock sijn geconsidereert , regenoten

Francis Loockx weese ende Jan Verbruggen cum suis oosten,

den voorgaenden cavel D zuyden, Gillis Van Reet west ende

de Voorste Puten onder cavel A noorden, met het recht van

weghen over den voorgaenden cavel D van daer den uytwegh,

loopende over het landt van Gillis Van Reet, is ophoudende.

Dese leste deylinge op de lasten hier naer te specificeren,

is gecosen ^ gebleven aen ^ Anna Elsen ende Cornelis Wouters, gehuysschen.

Sijnde voorders tusschen de condivideten geconvenieert

ende wel expresselijck geconditionneert dat alle de lasten,

soo van cheynsen als renten, op de voors(chreve) goederen uyt-

gaende, gelijckelijck sullen geeffent worden tot den naest-

volgenden valdagh, gelijck oock de dorps lasten op oft over

desen jaere omgeslaegen te worden, als blijvende de baeten

oock gemeyn tot Baemis naestcomende, alswanneer een

ieder sijn aengedeylde eerst sal aenveerden.

Item dat de voors(chreve) lasten, aldus geeffent wesende, door de

cavels A ende B voortaen sullen gedraegen worden de

renten aen de kerck ende H. Geest van Betecom, soo in

capitael als jaerlijxschen intereste, tot dien oock de

juste hellicht eender capitaele rente van hondert

guldens met de hellicht van den interest der selve,

staende de weder hellicht tot laste van Peeter Elsen

erfgenaemen ende voor het geheel uytgaende op het

goet, genoemt de Putten.

Item dat de cavels C, D ende E alsdan oock sullen

draeghen de rente van vijftigh guldens capitael met den

interest der selve aen Peeter Reyers erfgenaemen

in drij gelijcke paerten ende deelen, sullende dese drij cavels

oock eve ider even veel contribueren in den chijns ende

peerdtskeur, gelijck oock de twee eerste cavels over ende

naer rate van hun ^ respectief aengedeylde.

Item dat in cas naermaels eenighe commeren van renten

oft andersints gepretendeert wirden, bij wie het soude moghen

wesen, op eenighe der voors(chreve) gedeylde goederen boven de

gene alsnu bekent wesende, sij elckanderen altoos

sullen guarranderen.

Met welcke voors(chreve) scheydinghe ende deylinghe

die comparanten verclaerden wel content ende

ten vollen vergenoeght te wesen, houdende de selve

aldus voor goet, vast, gestaedigh ende onverbrekelijck

ten eeuwighen daghe met wettighe vertijdenisse

ende renuntiatie sonder eenigh recht, actie oft

pretentie te hebben nochte te behouden op elckanders

paerten, portien ende deelen, voorders ofte anders als

voorschreven staet, ende tot meerder vastigheyt

hebben sij reciproquelijck den eenen aen den anderen

verbonden ende verobligeert, verbinden ende veroblige-

ren mits desen de selve hunne respective paerten,

portien ende deelen, constituerende onwederroepelijck

alle thoonders deser, 't zij in originali oft bij copije authen-

ticque om te compareren voor den Souv(ereynen) Raede van

Brabant voor d' heeren meyer ende schepenen van

Loven ende alomme elders ende dese aldaer herken-

nende ende vernieuwende, de constituanten in cas

van eenigh gebreck voluntairelijck te doen ende laeten

condemneren met costen ende sonder voorgaende daege-

ment, verbindende, &c., submitterende ende renuntie-

rende prout in amplissima forma, aldus gedaen ende

gepasseert dato quo supra ter presentie van Hendrick

Van Nuffelen ende Hendrick Van der Borght als getuy-

ghen, hier over aensocht ende gebeden.

'tmerck van Jan  +  Elsen verclaerende niet te connen schrijven.

'tmerck van  +  Guilliam Elsen, niet connende schrijven.

Sebastiaen Elsen.

'tmerck van  +  Joanna Elsen.

Dit is tmerck  +  van Anna Elisen, niet connende schrijven.

'tmerck van Corne-  +  lis Wouters, niet connende schrijven.

Hendrick Van Nuffelen.

Hendrick Vander Borght.

E.S. Thiry, not(ariu)s pub(licu)s, 1746.

     Wouters Maria Anna, () Betekom 30.01.1711 (g. De Rijck Adrianus en De Meijer Maria),

     x Betekom 05.04.1734 (g. Janssens Petrus en Wauters Joannes) met Franciscus Helsen, 9 fii in Bet,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters voor akte en commentaar) een akte uit het archief van Bruggen en Rivieren onder Betekom met vermelding van Franciscus Helsen en Maria Anna (Marianne) Wouters,  dochter van Joannes en Joanna De Rijck. Zij huwden in de besloten tijd met dispensatie te Betekom op 05.04.1734, maar ze weken tussen 1741 en 1743 uit naar Houtvenne, waar zij tenminste nog n zoon nalieten. Zij lieten in totaal tenminste 4 kinderen dopen, met name :

- Helsen Maria Theresia, ged. Betekom 30.03.1736 (get. : Van Gestel Henricus en Janssens Maria).

- Helsen Anna Catharina, ged. Betekom ?2.06.1738 (get. : De Keyser Guilielmus en Vermeulen Anna).

- Helsen Joanna Maria, ged. Betekom ....06.1741 (get. : De Peuter Joannes Franciscus en Jacobs Joanna Maria).

- Helsen Joannes Baptista, ged. Houtvenne 10.09.1743 (get. : Verheijden Joannes en Wouters Elisabetha).

Elisabetha Wouters, die optrad als doophefster van het laatste kind, is de jongste zuster van Maria Anna.

Franciscus Helsen en Maria Anna Wauters verkochten aan Guilielmus Van Tongelen en Maria Wauters voor een bedrag van 400 guldens een bunder en 25 roeden land, gelegen tot Heetsveld onder Betekom en het Groot Landt genoemd, palende aan de straat of het plein ten noordoosten, een aardstraatje ten zuiden, het land de Groote Heyde ten zuidwesten en het land de Raem ten westen. Ze verkregen het goed voor de helft van haar ouders Joannes Wauters en Joanna De Rijck en voor de andere helft bij koop van Adriaan Wauters, wellicht haar jongste broer. De goedenisakte (officile overdracht) werd verleden op 14.05.1750.

Guilielmus Van Tongelen en Maria Wauters zijn resp. de schoonbroer en de zuster van Maria Anna Wauters. Maria Wauters was eerst gehuwd met Petrus Van Nuffelen, die te Betekom overleed op 29.01.1731 en er op 31.01.1731 werd begraven. Zij huwde een tweede maal met Guilielmus Van Tongelen te Betekom op 29.06.1731 (get. : Wauters Cornelius en Van Tongelen Franciscus). De ondertrouw had eveneens plaats te Betekom op 17.06.1731 voor dezelfde getuigen.

Verder kan ik nog opmerken dat Paulus Van Nuffelen, de man van Anna Wauters, overleed te Betekom op 17.01.1748 en er op 19.01.1748 werd begraven.

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7196, akte dd. 14.05.1750.

In tegenwoordigheyt des meyers ende schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Rivieren in Betecom, &a., hier onder te noemen, gestaen Francis Helsen ende Marianna Wauters, gehuysschen ende innegesetenne van Oosterwijck, de welke met wettige verthijdenisse hebben opgedraegen in handen des meyers voornoemt als in s' heeren handen van den gronde ontrent een bunder en vijffen twintigh roeden lants der juste maete onbegrepen, gelegen tot Heetsvelt onder Betecom, genoemt het Groot Landt, regenoten s' heere straet oft pleyne noord-oost, een aertstraetien suyt, het lant, genoemt de Groote Heyde, suyt-west ende het lant, genoemt den Raem, voorts west, voor d' eene hellicht aen hun comparanten competerende uyt den hoofde van Jan Wauters en. Joanna De Rijck, hunne ouders waeren, ende voor de wederhellicht bij coop tegens Adriaen Wauters, ende dat ten behoeve van Guilliam Van Tongelen ende van Maria Wauters, gehuysschen, guaranderende sij opdraegers het voors. goet voor suyver ende onbelast, behoudelijck s' heeren chijns ende aenpaert in peertskeur, recht van pontpenningen a rate van thien par cento, alle t' effenen tot date deser, verclaerende sij comparanten d' oprechte coopsomme te wesen vier hondert guldens courant gelt, de welke d' opdraegers kennen t' hunnen volcomen contentemente ontfangen te hebben, deser daer over dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, blijvende het loopende jaer huere ten behoeve van den voorn. Guilliam Van Tongelen ende naer dijen de voors. opdraegers met manisse des meyers ende wijsdomme der voors. schepenen daer uyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo sijn ter selve manisse ende wijsdomme als voor int voors. goet, hier voorens breeder geindividueert en. met sijne regenoten gespecificeert, gegoeyt ende geerft met alle gewoonelijcke solemnitijten Guilliam Van Tongelen en. Maria Wauters, gehuysschen, ende hunne naercomelingen op schot, lot ende eenenigelijcken sijnen goeden rechte behoudende, aldus opgedraegen, vertegen ende tot erffenisse gecomen op heden desen 14. may 1750, coram Eustach Wetz, meyer, ende de schepenen Peeter Antonis, Joannes De Wijngaert en. Hendrick De Wit, in welkers presentie is gedeclareert dat het voors. bunder lants en vijfen twintigh roeden gelt jaerelijcx twee oorden, negen mijten aen de kercke van Betecom.

Dit is + het merck van Francis Helsen.

Marian Wauters.

Dit is het + merck van Guilliam Van Tongelen, niet connende schrijven.

Eustachius Wetz, meyr (!).

Peeter Antonus.

Joannes De Wijngaert.

dit is het + merck van Hendrick De Wit, niet connende schrijven.

Mij pnt. J.F. Istas, greffr.

     Wouters Adrianus, () Betekom 12.11.1713 (g. Wouters Adrianus en Custvinghe ? Adriana),

     Wouters Elisabeth, () Betekom ...04.1717 (g. Hermans Joannes en Vertruijen Elisabeth),

 

Wouters Petrus, () Werchter 05.01.1676 (g. Petrus Steurms en Maria Steurms),

 

Wouters Adrianus, X (S636), () Werchter 18.05.1678 (g. Adrianus Michiels en Barbara Bogaerts),

 

Wouters Cornelius, () Werchter 13.07.1681 (g. Cornelius Anthonis en Elisabeth Verstraeten),

 

Wouters Arnoldus, () Werchter 15.10.1684 (g. Arnoldus Machiels en Joanna Janssens), x (niet W, ) met Maria Van Tongelen,

     Uit dit huwelijk:

     Wauters Joanna Maria, () Werchter 08.01.1711 (g. Wauters Adrianus en Anthonis Joanna Maria),

     Wauters Catharina, () Werchter 06.11.1712 (g. Michiels Petrus en Antonis Catharina),

 

Wouters Anna, () Werchter 19.12.1686 (g. Joannes Storms en Anna Michiels),

 

Wouters Maria, () Werchter 20.07.1690 (g. Joannes Michiels en Maria Van Bets).

 

 

 

XI - Wouters alias De Weert Petrus (S1186 + N1250), () Werchter 19.06.1625 (g. Petrus Wouters sr. en Maria Michiels fa Henricus), x Werchter 19.07.1652 (g. Verstraeten Joannes en De Maeijer Joannes) met Van Leempoel (Leemputte) Barbara (S1187 + N1251), 1625-1633 (niet K, R, W, Bet, Rot, S, P, H, Beer, Ber, Beg VT, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Wauters alias De Weert Maria, () Werchter 28.05.1653 (g. Maria Van Resem en Maria Joanna Schellekens nomine Georgy Verbeeck),

 

Wauters Catharina, () Werchter 17.08.1656 (g. Petrus Wouters en Catharina Serneels),

 

Wauters alias De Weert Elisabetha, X (S593 + N625), () Werchter 14.10.1657 (g. Cornelius Van Rost en Elisabetha Geens),

 

Wouters Joannes, () Werchter 03.02.1661 (g. Verschuren Joannes en Peeters Adriana),

 

Wauters Margaretha, () Werchter 14.02.1665 (g. Cornelius De Raymaeker en Margaretha Moons), + voor 02.1666,

 

Wouters Margaretha, () Werchter 08.02.1666 (g. Guilielmus Bosmans en Margaretha Bruynincx),

 

Wouters Henricus, () Werchter 16.06.1670 (g. Hendrikus Van Leempoel en Barbara Verbeeck), x Werchter 15.06.1700 (g. Faiaerts Egidius en Crabbe Anna) met Clara Crabbe, () Werchter 26.07.1676, + Werchter 15.02.1756, fa Arnold en Catharina Motkin,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Anna Catharina, () Werchter 29.03.1701 (g. Egidius Faijaerts en Anna Crabbe),

     Wouters Corneel, () Werchter 07.02.1703 (g. Cornelius Gallot en Maria Lambrechts),

     Wouters Maria, () Werchter 07.05.1704 (g. Arnold Wouters en Maria Lambrechts),

     Wouters Martinus, () Werchter 06.12.1705 (g. Martinus Faijaerts en Barbara Van Uytvinck),

     Wouters Joannes, () Werchter 02.02.1708 (g. Joannes Boschmans en Catharina Goossens),

     Wouters Elisabeth, () Werchter 08.10.1710 (g. Arnoldus Van Roest n. Joannes De Jonge en Elisabeth Wauters),

     x Werchter 11.01.1735 met Arnold Faijaerts, fs Guilielmus en Barbara Van Hautvin,

     Wouters Henricus, () Werchter 08.10.1710 (g. Henricus Crab en Anna Holemans),

     Wouters Petrus, () Werchter 18.02.1712 (g. Petrus Faijaerts en Anna Crab),

     Wouters Maria, () Werchter 26.07.1715 (g. Antonius Boschmans en Maria Neux),

     Wouters Anna, () Werchter 01.10.1718 (g. Carolus Faijaerts en Anna Crab),

     Wouters Anna Maria, () Werchter 15.10.1720 (g. Arnold Wouters en Anna De Worteleer).

 

 

 

XI - Van der Veken Adrianus (S1278 +S1458), () ca. 1631 (niet K, R, W, ...), x Werchter 02.05.1657 (g. Wouters Laurentius en Vertiers Remigius) met Wouters Catharina (S1279 +S1459), () ca. 1634 (niet W, Wak, ).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van der Veken Adrianus. 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Veken Maria, () Werchter 22.06.1659 (g. Cornelius Wauters en Maria Wauters), + Werchter 13.07.1680, x Werchter 08.02.1682 (g. Vander Meijten Petrus en Vander Veken Adrianus) met Arnoldus Holemans, () Werchter 14.05.1658 (g. Barbara Van Casteren n. patris sui en Catharina Van Casteren), fs Henricus en Maria Van Casteren,

     Uit dit huwelijk:

     Oelemans Anna, () Werchter 26.01.1683 (g. Egidius Vermeylen en Anna Van der Veecken), x (niet W, ) > 1704 met

     Paschasius Van Gestel, () Werchter 16.12.1668 (g. Paschasius Troyen en Christina Troyen), fs Ludovicus en Joanna Straetmans,

     Holemans Henricus, () Haacht 06.02.1685 (g. Henricus Holemans en Margaretha Van der Veecken),

     Holemans Adrianus, () Werchter 05.09.1687 (g. Adrianus Van der Veken en Anna Vermeylen),

     Holemans Catharina, () Werchter 20.09.1689 (g. Henricus Wouters en Catharina Van der Veken), x (niet W, ) > 1718 met Joannes Van Hoegaerde,

     Holemans Petrus, () Werchter 31.07.1692 (g. Henricus Holemans n. Petrus Holemans en Anna Bruijninckx), + Werchter 03.02.1693,

     Holemans Egidius, () Werchter 03.11.1694 (g. Egidius Feijaerts en Clara Hendricx),

     Holemans Elisabeth, () Werchter 26.10.1696 (g. Guilielmus Van Eycken en Elisabeth Storms),

     Holemans Joanna, () Werchter 16.03.1701 (g. Holemans Petrus en Holemans Catharina),

 

Van der Veken Anna, () Werchter 29.01.1661 (g. Petrus Wouters en Anna Wouters), x Werchter 03.07.1691 (g. Van der Veken Adrianus en Wellens Joannes) met Wellens Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Wellens Maria, () Werchter 07.09.1692 (g. De Wille Joannes en Van Oesterwijck Maria),

     Wellens Anna, () Werchter 16.11.1695 (g. Vanderveken Catharina n. Vanderveken Adrianus en Wellens Maria),

     Wellens Elisabeth, () Werchter 29.10.1697 (g. Michils Joannes en De Roij Elisabeth),

     Wellens Maria, () Werchter 28.02.1699 (g. Michils David en Vanderveken Maria),

     Wellens Guilielmus, () Werchter 31.10.1700 (g. Peeters Guilielmus en Vanderveken Catharina),

     Wellens Catharina, () Werchter 24.03.1703 (g. Lambrechts Gerardus en De Neef Catharina),

     Wellens Joanna, () Werchter 24.03.1703 (g. Boets Joannes en De Wijgaert Maria),

 

Van der Veken Margaretha, () Werchter 09.09.1663 (g. Wouters Cornelius en Cornelia Mirkens loco Van Es Margaretha), x Werchter 25.01.1689 (g. Van der Vecken Adrianus, Faijaerts Egidius en Welles Guillelmus) met Wellens Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Wellens Catharina, () Werchter 29.03.1690 (g. Feijaerts Egidius en Wellens Catharina),

     Wellens Arnoldus, () Werchter 29.09.1691 (g. Holemans Arnoldus en Goossens Barbara),

     Wellens Bartholomeus, () Werchter 03.03.1693 (g. Wellens Giliam n. Boets Bartholomeus en Willems Elisabeth),

 

Van der Veken Catharina, X (S689 + S729), () Werchter 29.09.1665 (g. Catharina Crab).

 

 

 

XI - XII - XIV - Verstraten Petrus (S1098 + S3098 + S9726), () Werchter 12.04.1643 (g. Van Tongelen Petrus en Serneels Catarina), x Schriek 28.02.1677 (g. Egidius Van den Eynde en Peter Mangelschots) met Wouters (Wauters) Maria (S1099 + S3099 + S9727), () Werchter 08.02.1643 (g. Wouters Arnoldus en Van Hemelen Maria), deze x 1 Werchter 27.05.1664 (g. Kaerkens Petrus en Wauters Joannes) met Kaerkens Egidius, + 05.01.1672 (onder de Laeth).

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, K, S, H,

 

1. Kaerkens Joannes, () Werchter 10.05.1665 (g. Kaerkens Joannes en Meetens Barbara),

 

Caerkens Gummarus, () Werchter 26.12.1667 (g. Van Woensel Gommarus en Geens Catharina),

 

Kaerkens Jacobus, () Werchter 09.02.1671 (g. Claes Jacobus en Cornelis Elijsabeth),

 

2. Verstraeten Anna, X - XI  XIII (S549 + S1549 + S4863),, () Werchter 24.11.1677 (g. Claes Joannes en Firis Anna).

 

 

 

IX - Wouters Joannes (S498), () Werchter 27.08.1647 (g. Verhaegen Joannes Dnus en Wauters Catharina), x 1 Werchter 04.07.1691 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Hoilaerts Egidius) met Anna Van Vlasselaer (S499), () Werchter sub conditione 19.04.1667 (g. Van Geel Joannes en Goris Anna), + Werchter 29.08.1695, x 2 Schriek 24.10.1696 (g. Peter Van Hove en Frans Bellens) met Elisabeth Van Loye, () Schriek 21.03.1671, + Werchter 24.10.1746, fa Joannes x Vercalsteren Elisabeth.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wouters Anna, VIII (S249), () Werchter 09.06.1692 (g. Anna Fobelets nomine Anna Wouters en Franciscus Van Vlaslaer),

 

Wouters Maria, () Werchter 21.08.1695 (g. Petrus De Keyser en Maria Van Geel),

 

2. Wouters Petrus, () Werchter 22.03.1698 (g. Petrus Vercalster en Anna De Keyser), (+) Werchter 17.01.1758, x 1 Werchter 11.02.1725 (g. Joannes Wouters en Joannes Van Loye) met Catharina Van Loye (Van Loo), x 2 Werchter 26.04.1733 met Barbara Van de Putte,

     Uit dit huwelijk:

     1. Wauters Elisabeth, () Werchter 23.11.1725 (g. Joannes Van Loije en Elisabeth Van Loije), + Werchter 15.04.1783,

     x 1 Werchter 04.07.1751 met Henricus Van Geel, () Werchter 29.10.1707 (g. Henricus Van de Velde en Maria Van Geel),

     fs Guilielmus en Catharina Viskens, x 2 Werchter 26.05.1760 met Carolus Van Vlasselaer, Meerbeek,

     () Werchter 31.12.1723 (g. Carolus Coeremans en Barbara Van de Vorde), fs Joannes en Catharina Coremans,

     Wauters Petrus, () Werchter 03.01.1728 (g. Petrus De Kijser en Catharina Van Loije),

     x Werchter 02.07.1758 met Anna Verstraeten, () Werchter 12.10.1725 (g. Petrus De Kijser en Anna Van Roest), fa Arnoldus x Maria De Wijgaert,

     Wouters Maria, () Werchter 02.03.1730 (g. Joannes Wouters en Maria Loo), + Werchter 28.09.1805,

     x Werchter 25.07.1751 met Joannes Geeraets, () Werchter 02.05.1729 (g. Joannes Bosmans en Anna Jacobs), fs Joannes en Maria Verbinnen,

     2. Wouters Guilielmus, () Werchter 04.02.1734 (g. Arnoldus Van Roost n. Guilielmus Wouters en Elisabeth Van Aerschot),

      Wouters Guilielmus, () Werchter 23.06.1735 (g. Guilielmus Wouters en Joanna Bruijnincx),

     Wouters Henricus, () Werchter 28.12.1738 (g. Henricus Van Avont en Anna Van Gheel),

     Wouters Henricus, () Werchter 11.01.1740 (g. Henricus Wouters en Anna Wouters), + Werchter 14.11.1808,

     x 1 Werchter 11.07.1786 (g. Guilielmus Wouters en Cornelis Goris) met Anna Catharina Bauwmans, () Werchter 01.07.1753

     (g. Petrus Wauters l. Henricus Bouwmans en Catharina Vangeel), fa Joannes Franciscus en Lucia Van Geel,

     x 2 Werchter 17.11.1789 (g. Guilielmus Wouters en Petrus Van Houtvin) met Anna Maria Van Vlasselaer,

     () Werchter 31.01.1766 (g. Petrus Franciscus Derboven en Maria Elisabeth Vanvlasselaer), fa Joannes en Petronilla Derboven,

     Wauters Catharina, () Werchter 19.08.1744 (g. Egidius Van Avont en Catharina Van Geel),

     Wauters fs: () en + Werchter 01.04.1749, 

 

Wouters Elisabeth, () Werchter 20.03.1700 (g. Jacobus Van Loo en Anna De Worteleer),

 

Wouters Joanna, () Werchter 06.01.1702 (g. Joannes Bruys en Joanna Janssens),

 

Wouters Joannes, () Werchter 12.03.1704 (g. Joannes De Wijgaert en Maria Van Geel),

 

Wouters Guilielmus, () Werchter 31.01.1706 (g. Petrus De Keyser en Maria Worteleers),

 

Wouters Joanna Maria, () Werchter 30.06.1708 (g. Guilielmus De Worteleer en Joanna Rix),

 

Wouters Catharina, () Werchter 20.12.1710 (g. Norbertus Van Gorp en Catharina De Rock),

 

 Wouters Henricus, () Werchter 20.11.1712 (g. Henricus Van Langendonck en Joanna Eggers), + Werchter 15.10.1776, moeder Verbeeck, x Werchter 30.09.1747 met Janssens Elisabeth, zij hebben 8 fii waarvan 4 na doop door de vrvr overlijden.

 

 

 

XI - XII - Bruynincx Judocus (S1122 + S2490),  1629 ?, + Werchter 20.01.1673, (+) Werchter 22.01.1673 in de kerk, x Werchter 17.10.1655 (g. Bruijnincx Joannes, Van Tongelen Arnoldus en Wauters Arnoldus) met Wauters Maria (S1123 + S2491), 1629 ?, + Werchter 20.03.1675 (meer bepaald in de nacht van 20 op 21.03.1675 (akte)), (+) Werchter 22.03.1675 in de kerk, deze laatste x 2 (niet W, ) met Geens Henricus. Deze x 2 Werchter 12.01.1676 (g. Van Vlasselaer Adrianus en De Worteleer Joannes) met Dirix Barbara, fa Jacobus en Van Houtfin Maria (zus van Michael), deze x 1 Werchter 06.04.1660 (g. Diericx Joannes en Vervoort Guilielmus) met Heijligen Joannes.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Bruynincx Judocus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bruynincx Anna, X - XI (S561 + S1245), () Werchter 02.07.1657 (g. Wauters Arnoldus en Anna Goris),

 

Bruynincx Maria, () Werchter 20.02.1660 (g. Arnoldus Machiels en Anna Verhulst),

 

Bruynincx Elisabetha, () Werchter 04.12.1662 (g. Judocus Roeffs en Elisabetha Bollen),

 

Bruynincx Joannes, () Werchter 27.11.1665 (g. Bruynincx Joannes en Bruynincx Margaretha), x Werchter 14.03.1699 (g. Guilielmus Van Dijck en Joannes De Wijngaert) met Wortelaers Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Bruijninckx Catharina, () Werchter 22.12.1699 (g. Guilielmus De Wortelaer en Catharina Foblets),

     Bruijnincx Joannes, () Werchter 26.11.1701 (g. Joannes Geens en Anna De Wortelaer),

     Bruijninckx Maria, () Werchter 11.10.1704 (g. Guilielmus Worteleer n. Henricus Geens en Maria Van Leemput),

     x Werchter 04.10.1729 met Petrus Leijsens, () Werchter 03.01.1704, + Werchter 07.12.1748, fs Petrus en Maria Van Hove,

     Bruijninckx Petrus, () Werchter 02.10.1707 (g. Petrus Bruijninckx en Maria Michiels n. Maria Hubbeleer begina),

     x Werchter 08.01.1735 met Adriana Theresia De Wijngaert, () Werchter 08.12.1702 (g. Hermannus Mierkens en

     Adriana Theresia Van Adorp), fa Carolus en Elisabeth Boyts,

     Bruijninckx Anna, () Werchter 24.02.1709 (g. Joannes De Wijgaerde en Anna Van Camp), + Werchter 19.04.1742,

     x 1 Werchter 23.07.1733 met Petrus Van Dijck, Rex gilda St.-Sabastiani, + Werchter 16.04.1735,

     x 2 > 1737 met Norbertus De Kock, Werchter ca. 1702, + Werchter 18.12.1780,

     Bruijninckx Joanna, () Werchter 20.12.1711 (g. Petrus Bruijninckx n. Guilielmus Van Eijken en Joanna Vinckx), + W 04.08.1796,

     x 1 Werchter 17.09.1738 met Egidius De Cock, () Werchter 28.05.1717,      x 1 Werchter 02.02.1753 met Joannes De Kock, ex Baal, + Werchter 17.06.1783,

     Bruijninckx Guilielmus, () Werchter 14.02.1714 (g. Guilielmus De Wortelaer en Maria Van Eijken), + Werchter 16.02.1785,

     x Werchter 25.02.1748 met Joanna Maria De Maijer, () Werchter 11.11.1722

     (g. Cornelius De Maijer en Joanna Meulemans), + Werchter 24.09.1788, fs Joannes en Maria Hijligen,

     Bruijninckx Elisabeth, () Werchter 27.12.1716 (g. Joannes Van Leemput en Elisabeth Van Aerschot), + W 25.12.1784,

     x Werchter 01.02.1742 met Servatius Bols, () Haacht 04.07.1710, custos ecclesia Werchter, + W 01.05.1776 in kerk, fs Arnoldus en Elisabeth Van Esch,

     Bruijninckx Arnoldus, () Wercher 07.08.1719 (g. Arnoldus Van Tongelen en Maria De Wijgaert), + Werchter 14.06.1806,

     Bruijninckcx Simon, () Werchter 13.12.1722 (g. Simon Van Leemput en Anna Van Leemput),

 

Bruynincx Petrus, () Werchter 12.12.1668 (g. Wauters Petrus en Maria Bruynincx), x Werchter 28.02.1699 (g. Henricus Vermijlen en Jacobus Rijmenants) met Van Camp Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Bruijnincx Catharina, () Werchter 29.07.1701 (g. Arnoldus Van Eijcken en Catharina Van Camp),

     Brijninckx Maria, () Werchter 06.02.1704 (g. Adrianus Van Camp en Maria De Wortelaer),

     Bruijninckx Jacobus, () Werchter 18.03.1708 (g. Jacobus Van Kamp en Anna Van Eijken),

     Bruijninckx Elisabeth, () Werchter 22.12.1710 (g. Joannes Bruijninckx en Elisabeth Van Aerschot),

     Bruijninckx Joannes Baptista, () Werchter 07.09.1713 (g. Joannes Bruijninck n. Joannes Baptist Boliau en Maria Van Eijken),

     Bruijninckx Guilielmus, () Werchter 15.11.1716 (g. Guilielmus Van Eijken en Margaretha Vermijlen),

     Bruijninckx Anna, () Werchter 30.09.1720 (g. Petrus De Kijser n. Joannes Bruijninck en Anna Vermijlen),

     Bruijninckx Anna, () Werchter 18.09.1725 (g. Bruijninckx Joannes en Anna Van Bockhorst),

    

2. Heijligen Adriana, () Werchter 13.02.1661 (g. Vervoort Guilielmus en De Winter Adriana),

 

Heijligen Evrardus, () Werchter 03.04.1663 (g. Evrardus Van Kriekinghen en Elisabeth Van Tongelen),

    

Heijligen Michael, () Werchter 24.08.1664 (g. Dierix Michael en Fobelets Anna), x 1 Werchter 06.05.1694 (g. De Worteleers Petrus en Van Roost Arnoldus) met De Worteleers Maria, (zij x 1 Werchter 24.09.1681 (g. Mr Van Roost Cornelius en De Worteler Remigius) met De Kijser Henricus), + Werchter 14.03.1695, x 2 Werchter 12.04.1695 (g. Van Leemput Henricus en De Worteleers Petrus) met Van Langendonck Catharina, x 3 (niet W, ) met Meulemans Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Keyser Joannes, () Werchter 06.07.1682 (g. Joannes De Wortelaer en Joanna De Keyser), hij was primus te Leuven, filosoof te Lillo,

     De Keyser Anna, () Werchter 14.01.1684 (g. Petrus De Wijgaert en Anna De Worteler),

     De Keyser Maria, () Werchter 23.05.1686 (g. Egidius Van Avont en Maria Coens),

     De Keyser Petrus, () Werchter 18.08.1688 (g. Petrus De Worteler en Elisabeth De Wijgaert),

     De Keyser Anna, () Werchter 14.09.1690 (g. Petrus Van Bael en Anna Wouters),

     De Keyser Margareta, () Werchter 12.01.1693 (g. Gerardus De Keyser en Margareta De Worteleer), + Werchter 03.02.1693,

     De Keijser Henricus, () Werchter 09.04.1694 posthumus (g. Henricus Verstraeten en Elisabeth De Worteler n. Ida Van Tongelen), 

     2. Heijlighen fa, en + Werchter 07.03.1695,

     3. Heijligen Barbara, () Werchter 11.03.1696 (g. Vermijlen Henricus en Diricx Barbara),

     Heijligen Joannes, () Werchter 19.08.1698 (g. Geens Joannes en Van Leemputt Anna),

     4. Heijligen Maria, () Werchter 08.11.1701 (g. Lauwens Andreas en Heijligen Maria),

     Hijligen Henricus, () Werchter 25.11.1703 (g. Geens Henricus en Van Essche Adriana),

     Hijlige Cornelius, () Werchter 22.10.1705 (g. Van der Veken Cornelius en Meulemans Catharina),

     Hijligen Isaacus, () Werchter 01.07.1707 (g. Van Leemputte Isaac en Dirix Barbara),

     Hijligen Michael, () Werchter 21.01.1712 (g. Meulemans Michael en Goets Maria),

     Hijlige Petrus, () Werchter 08.08.1713 (g. Laurens Petrus en Meulemans Maria),

     Hijligen Anna Catharina, () Werchter 23.08.1715 (g. Van Essche Joannes en Van Leemput Anna Maria),

 

Heijligen Anna, () Werchter 13.08.1666 (g. Anna Mesmakers),

 

Heijligen Maria, () Werchter 20.08.1669 (g. Dierix Joannes en Holemans Maria),

    

Heijligen Henricus, () Werchter 02.08.1672 (g. Vervoort Henricus en Van Tongelen Elijsabeth),

    

Heijligen Joannes, () Werchter 12.09.1673 (g. Dierix Cornelius en Vermijlen Joanna),

 

Heijligen Henricus, () Werchter 28.10.1675 (g. Henricus Vermijlen en Anna Floblets n. Maria Vande Heurmen), + Werchter 16.07.1682,

    

3. Guens Joannes, () Werchter ...01.1680 (g. Dirix Joannes en Crispijn Catharina), x Werchter 06.05.1706 (g. Geens Joannes en Bries Petrus) met Bries Maria (Catharina bij x),

     Uit dit huwelijk:

     Geens Henricus, () Werchter 10.05.1707 (g. Geens Henricus en Van Langendonck Catharina),

     Geens Petrus, () Werchter 09.05.1708 (g. Bries Petrus en Meulemans Joanna),

     Geens Michael, () Werchter 08.09.1710 (g. Geens Henricus n. Hijligen Michael en Bries Joanna).

 


 

X - Wouters Adrianus (S636), () Werchter 18.05.1678 (g. Adrianus Michiels en Barbara Bogaerts), x 1 Betekom 08.12.1699 (g. Gieraerts Guilielmus en Wauters Petrus) met Vincx Catharina, (x) Betekom, x 2 Betekom/Mechelen Hans 07.01.1711 (g. De Rijck Adrianus en Van lasselaer Adrianus) met De Rijck Adriana (S637), () Betekom 11.03.1685 (g. Adrianus De Rijck en Adriana Meijs).

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) aktes met vermelding van Cornelius en Egidius Wouters, zonen van Adrianus en Catharina Vinckx, enerzijds en Petrus Torfs en Maria Janssens, anderzijds.

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7196, akte dd. 31.07.1745.

In de tegenwoordigheyt des loco meyers ende schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Rivieren in Betecom, &c., gestaen Cornelis Wouters ende Dielis Wouters, gebroeders, sonen Adriaen Wouters ende van Catharina Vinckx, inwoonders van Bael, gehucht der stadt Arschot, de welcke met consent van selve haere moeder, van de welcke sij geloven dese te sullen doen aggreeren, hebben opgedraeghen met wettighe vertijdenisse in handen desselfs loco meyers als in 'sheeren handen van den gronde seker plexken landt, groot een daghmael der juste precise maete onbegrepen, gelegen onder desen dorpe van Betecom in het gehucht Moorsum bij Heetsvelt, deel maeckende van den vijffenveertighsten peerdtskeur libro Bruggen, regenoten Jan Librechts erfgenaemen oost ende west, Hendrick Bruyndonckx erfgenaemen ende de kerck van Betecom zuyt ende Jan De Peuter noorden, waranderende sij opdraegeren het selve parceel op den gerechtighen sheeren chijns, aenpaert van peerdtskeur, recht van pontpenningen a rate van thien par cento, op de gewoonelijcke servituyten van den gronde, signantelijck op het wegen van de plecke van Jan Librechts erffen., liggende op d' oost seyde van het voors. parceel, item op het vijfde paert eender rente van hondert guldens wisselgelt capitael aen Peeter Reyers erfgenaemen, staende de meer rest respective tot last van Jan De Peuter van twee vijfde paerten ende van Jan Librechts erfgenaemen, insgelijcx voor twee vijfde paerten, vallende jaerlijcx in de maendt mey, waer van sij hun contingent sullen effenen tot den lest verschenen valdagh inclusive ende voortaen staen tot last van Peeter Torfs, ten wiens behoeve dese opdraght bij titel van wettigh vercoop is geschiedende om ende voor de somme van vijffenvijftigh guldens curant, bij hem in contant voldaen, dese mede dienende voor volle ende absolute quittantie, voor voordere lasten ende commeren geloven de transportanten altoos te wesen recht guarant tegens eenen iegelijcken, verbindende daer voor hunne persoonen ende goederen, present ende toecomende, in forma, item sal het jaer pacht te verscheynen Andriesmisse naestcomende, bij den cooper worden geprofiteert, welcken volgende de voorn. opdraegers ende transportanten, soo in hunnen eyghen naeme als in den naeme van hunne moeder, voor welckers aggreatie ende ratificatie sij hun ieder in soldium sijn sterckmaeckende, uyt het voorgeindividueert parceel respective voor den eygendom ende recht van tocht met maenisse des loco meyers ende wijsdomme der schepenen ontgoeyt ende onterft wesende, soo is in het selve ter selver maenisse ende wijsdomme met alle gewoonelijcke solemniteyten gegicht, gegoeyt ende geerft Peeter Torfs, present ende accepterende voor hem, sijne huysvrouwe Maria Janssens ende hunne naercomelingen op schot, lot ende eenen iegelijcken sijnen goeden rechte behoudende, aldus opgedraegen, vertegen tot d' erffenisse gecomen, &c., op heden lesten july 1700 vijffenveertigh, coram Cornelis Nuyts, schepenen, als ad hunc actum loco praetoris geauthoriseert, Hendrick Van Nuffelen ende Hendrick Vander Borght, mede schepenen, sijnde boven de coopsomme betaelt acht stuyvers voor lijfcoop.

Dit is 'tmerck van CW Cornelis Wouters.

Dielis Wauters.

'tmerck van CN Cornelis Nuyts.

Hendrick Van Nuffelen.

Hendrick Vander Borght.

Mij present E.S. Thiry, greffr.,

1745.

Nog eens Cornelius en Egidius Wouters als zonen van Adrianus en Catharina Vinckx enerzijds en Petrus Torfs (x Maria Janssens) anderzijds.

Ter verduidelijking :

- aenre. : aenleggere.

- gede. : gedaeghde.

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7196, akte dd. 27.08.1745.

Extraordinairen rolle, gehouden den 27en. augusti 1745 tot Betecom, coram Cornelis Nuyts, Hendrick van Nuffelen, Peeter Jacobs ende Hendrick Vander Borght, schepenen.

Jan De Peuter, aenleggere ende naerderlinck, tegen Peeter Torfs, cooper ende gede.

Den aenre. ende naderlinck seght tot sijne kennisse te sijn gecomen dat den gede. vercregen heeft bij coop tegens Cornelis ende Dielis Wouters, gebroeders, met ratificatie van henne moeder Catharina Vinckx, ontrent een daghmael landt, gelegen tot Moorsum bij Heetsvelt, regenoten Jan Librechts erfgen. oost ende west, Hendrick Bruyndonckx ende de kerck alhier zuyd ende hem naederlinck noorden, ende want hij naederlinck de vercoopers van bloedts wegen is bestaende, hem voorsulcx competerende het recht van naderschap, soo presenteert hij aenre. sigh tot het selve, consignerende ten dien eynde alhier gout ende silver in goede ganckbaere munte, naementlijck een ducaet in gout ende eenen blamuser in silver, met voordere presentatie van den cooper ende gede. in alles te ontheffen over den voors. coop, mitsgaders oock te restitueren ende voldoen ingevolghe die gedecreteerde costuymen der hooftstadt Loven, sustinerende mits dijen tot het begeleght naederschap te moeten worden geadmitteert, seggende voor U E. tegens op hodie den cooper te hebben doen daeghen op competenten segel door 'sheeren dienaer Jan Nijs ut idem retulit ende mits de presentatie des gede. versoeckt promptelijck afstant alias U E. ordonnantie, maeckende interim heysch van costen ingevalle, &c.

Eodem et coram iisdem comparuit Peeter Torfs, cooper ende gede., den welcken heeft verclaert den aenleggere te admitteren tot het bijgeleght naderschap mits promptelijck effectuerende sijn voors. verclaeren, welcken volgende heeft meergemelden naederlinck gerestitueert aen den gede. vijffenvijftigh guldens als coopsomme, acht stuyvers van lijfcoop, met oock alle voordere gedebourseerde penningen over de goedenisse, alhier gepasseert in dato 31en. july lestleden, dewelcke den gede. met geluckwenschinge is abandonnerende aen ende ten behoeve van den naederlinck ende naer dijen den selven Peeter Torfs met maenisse ende wijsdomme der voornoemde schepenen uyt het voorgeindividueert parceel landts was ontgoeyt ende onterft, soo is ter selve maenisse ende wijsdomme met alle gerequireerde solemniteyten daer inne gegicht, gegoeyt ende geerft Jan De Peuter, present ende het selve accepterende, soo voor hem als voor sijne huysvrouwe Anna Symens, hunne erfgenaemen ende naercomelingen op schot, lot ende eenen iegelijcken sijnen goeden rechte behoudende, actum coram et dato ut supra ende is het geconsigneert gout gelicht bij den naederlinck.

Dit is 'tmerck + van Peeter Torfs.

Peeter Jacobs.

't merck CN van Cornelis Nuyts.

Hendrick Van Nuffelen.

Hendrick Vander Borght.

Mij present E.S. Thiry, greffr.,

1745.

Uit dit huwelijk:

 

1. Wouters Adrianus, () Betekom 07.01.1700 (g. Iwans Adrianus en Van Baele Barbara),

    

Wouters Cornelius, () Betekom 05.01.1702 (g. Wouters Cornelius en Vinx Elisabeth),

 

Wouters Egidius, () Baal 13.05.1705 (g. Egidius Peeters en Anna Wynants),

 

Wouters 2-ling, doodgeboren ca.Baal 1708,

 

2. Wauters Petrus, IX (S318), () Baal 08.11.1711 (g. De Rijck Petrus en Owelens Maria),

 

Wouters Anna, () Baal 23.01.1714 (g. De Rijck Hendericus en Wouters Anna), + Betekom 20.07.1759, x Baal 03.05.1742 (g. Wouters Adrianus en Van Santvort Andreas) met Verbrugghen Andreas, deze x 2 Betekom 06.05.1760 met Liekens Anna Maria (5 fii Bet),

     Uit dit huwelijk: geen andere fii in S, B,

     Verbruggen Joannes Baptist, () Betekom 08.03.1745 (g. Joannes Wauters en Joanna Verbruggen),

     Verbruggen Maria, () Betekom 13.11.1747 (g. Joannes Franciscus Vervloessem en Joanna Maria Wauters),

     Verbruggen Joannes Baptista, () Betekom 20.02.1750 (g. Adrianus Wauters en Maria Willems),

     Verbruggen Anna Elisabeth, () Betekom 19.04.1753 (g. Franciscus Verbruggen en Magdalena Goosens),

     Verbruggen Philippus, () Betekom 20.12.1755 (g. Philippus Van de Savel en Catharina Hendrickx),

     Verbruggen Guilielmus, () Betekom 30.01.1759 (g. Guilielmus Meulens en Catharina Peeters),

 

Wouters Joannes, () Baal 02.04.1717 (g. Gorens Joannes en Goossens Catharina), vader De Rijck - wellicht vergissing, x Baal 12.11.1749 (g. Wauters Adrianus en Reijers Joannes Baptista) met Magdalena Goosens, + Betekom 06.04.1790 vv,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii in B, W, Heist, Beer,

     Wauters Joannes Franciscus, () Baal 13.09.1750 (g. Goosens Joannes en Wauters Anna Maria),

     Wauters Anna Maria, () Baal 07.06.1752 (g. Reijers Henricus en Wouters Anna),

     Wauters Anna Elisabeth, () Betekom 03.06.1755 (g. Guilielmus Van Nuffelen en Elisabeth Wauters), + Baal 09.12.1793,

     Wauters (Wouters) Lucia, () Betekom 15.03.1758 (g. Petrus Wauters en Lucia De Rijck), + Baal 02.11.1797,

      x 1 Betekom 07.06.1781 (g. Adam Verhaegen en Joannes Wouters)

     met Verhaegen Joannes Franciscus, () Baal 06.08.1758 (g. Sernels Joannes Franciscus en De Beicker Adriana), + Baal 06.07.1804,

     x 2 Baal 16.04.1798 (g. Reijers J. en Reijers Catharina) met Braes Anna Catharina, ex Rillaer,

     deze laatste x 2 Baal 21.05.1807 (g. Petrus Van Espen en Petrus Uytterhoeven) met Van Espen Philippus,

          Uit dit huwelijk:

          1. Verhaegen Joannes Baptista, () Baal 23.06.1782 (g. Verhagen Adam custos en Goesens Lucia),

          Verhaegen Catharina, () Baal 22.02.1785 (g. Wouters Joannes en De Becker Catharina),

          Verhaegen Anna Maria, () Baal 25.01.1788 (g. Wouters Joannes Baptista en Verhagen Anna Catharina),

          Verhaegen Petrus, () Baal 04.01.1791 (g. Van Eldere Petrus en Verhaegen Joanna Catharina),

          Verhaegen Franciscus, () Baal 12.11.1793 (g. Verhagen Joannes Baptista en Van Eldere Maria Anna),

          Verhaegen Theresia, () Baal 24.11.1796 (g. Wouters Guilielmus en Verhaegen Theresia),

          2. Verhaegen Petrus, () Baal 18.01.1799 (g. Denkens Petrus en Van Elderen Theresia),

          Verhaegen Elisabeth, () Baal 23.12.1801 (g. Verhagen Adam smid en Van Cauwenberg Arnould),

          Verhaegen Joannes, () Baal 12.04.1804 (g. Van Tichelen Joannes Baptista en Braes Anna Elisabeth),

     Wauters Guilielmus, () Betekom 28.08.1760 (g. Guilielmus Meulens en Catharina Hendrickx),

     Wauters Joannes Baptista, () Betekom 10.11.1763 (g. Joannes Baptist Reyers en Catharina Theresia Van Nuffelen), 

 

Wouters Johanna Maria, () Baal 25.10.1720 (g. De Rijck Sebastianus en De Rijck Johanna),

 

Wouters Elizabeth, () Baal 20.11.1723 (g. Van Hoeve Leonardus (ex W) en Wilms Elizabeth),

 

Wouters - De Ryck Elisabeth, () Baal 25.12.1725 (g. Joannes Franciscis Lox en Maria Joanna De Roover),

 

Wouters Joanna Maria, () Baal 22.11.1727 (g. Claes Hendricus en Wouters Maria).

 


 

IX - Wauters Petrus (S318), () Baal 08.11.1711 (g. De Rijck Petrus en Owelens Maria), x (niet Bet, W, H, K, S, Rot, B, Beer, P, SKW, O, R, Ber, I, Heist, Berg, Perk, Wak, Wez, Rams, ) met Hendrickx Anna Catharina (S319), () (niet Berg, Perk, Bet, W, Rot?, Wez?, Hols, S, Heist, K, Wak, H?, ).

 

Onderstaande Wouters Anna Catharina groeide zonder twijfel op met de kinderen van haar (bovenstaande) oom Joannes (x Goosens Magdalena). Verhuisden haar ouders ? Of stierf haar vader jong ? Of ? Waar bleef dan haar moeder Hendrickx Anna Catharina die toch meter is bij n van haar kleinkinderen ? Aarschot ? Er is geen huwelijk van Hendrickx Anna Catharina in Bet, B, W, S, K, Heist, Rot, Ramsel, Houtv,  Wez,  Rot, Aarsch?,

 

Uit dit huwelijk:

 

geen andere fii te Heist, S, W, B, Rot, Bet, Wez, Kamp, Berg, Perk, 

 

Wouters Anna (Catharina), VIII (S159), () Betekom 09.07.1747 (g. Joannes Wauters en Catharina Francisca Van Vlasselaer).

 

 

 

X - Faijaerts Egidius (S592 + N624), () (niet Til, Buk, Herent, ...), + Werchter 23.03.1714, x Veltem 07.06.1681 (g. Guilielmus Feyaerts en Michael De Coster) met Elisabetha Wauters alias De Weert (S593 + N625), () Werchter 14.10.1657 (g. Cornelius Van Rost en Elisabetha Geens).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Faijaerts Egidius.

 

Uit dit huwelijk:

 

Feiarts Guilielmus, IX (N312), () Werchter 02.01.1684 (g. Guillielmus Fuarts en Maria Maes), + Werchter 14.10.1728,

 

Faiarts Martinus, () Werchter 02.01.1687 (g. Martinus Faiaerts en Barbara Van Leempoel), + Werchter 03.12.1719, x (niet W, ) met Catharina Van Hoegarde, () Werchter 10.09.1687 (g. Judocus Mierkens en Catharina Van Hoegaerde), + Werchter 21.08.1729, fa Guilielmus en Joanna Van Hove,

     Uit dit huwelijk:

     Faijaerts Agnes, () Werchter 11.05.1714 (g. Petrus Fayaerts en Maria Agnes Van Pulle),

     Faijaerts Maria, ()  Werchter 22.04.1716 (g. Joannes De Mayer en Maria Van Langendonck),

     Feyaerts Carolus, () Werchter 01.03.1718 (g. Carolus Fayaerts en Barbara Van Houtvinck), + Werchter 27.03.1804,

     x Werchter 26.05.1744 met Cloots Barbara, () Werchter 25.02.1723 (g. Joannes Goris en Barbara De Rademaekers), +Werchter 29.02.1780,

     Feijaerts Petrus, () Werchter 05.07.1720 (g. Petrus Van Hoegaerde en Barbara De Raemaker),

 

Fayaerts Petrus, () Werchter 21.07.1690 (g. Joannes Lambrechts en Petrus Verbeke), x (niet W, ) met Anna Crab,

     Uit dit huwelijk:

     Faijaerts Cornelius, () Werchter 12.12.1717 (g. Cornelius Geraerts en Elisabeth Wouters), + Werchter 16.04.1781, x Werchter 23.11.1743 met Verelst Maria,

     () Werchter 19.04.1719 (g. Guilielmus Storms en Maria Van Gestel), + Werchter 15.09.1759, fa Gummarus en Catharina Hoeylaerts,

 

Feyaerts Margaretha, () Werchter 17.11.1692 (g. Henricus Woutersen en Maria Vervoort)

 

Feyaerts Carolus, () Werchter 20.09.1696 (g. Carolus Vanderlinden en Elisabeth Tombeur), + Werchter 06.11.1746, x (niet W, ) met Theresia Van Houtvinck, () Werchter 30.05.1696 (g. Petrus Jansens en Margaretha Van Avent), + Werchter 22.03.1764,

     Uit dit huwelijk:

     Faijaerts Maria, () Werchter 02.02.1718 (g. Henricus Vervoert en Maria Raijmaekers),

     Faijaert Joannes, () Werchter 17.07.1719 (g. Joannes Van Hautvinck en Catharina Van Hoegaerde),

     x Werchter 06.02.1742 met Elisabeth Geraerts, () Werchter 24.01.1713 (g. Henricus Crab en Elisabeth Verbinnen), fa Joannes en Maria Verbinnen,

     Faijaerts Henricus, () Werchter 29.01.1721 (g. Henricus Faijaerts en Barbara Van Hautvinc),

     Faijaerts Elisabeth, () Werchter 04.10.1722 (g. Arnoldus Van Houtvinck en Elisabeth Wauters),

     Faijaerts Anna, () Werchter 16.04.1724 (g. Adria... Verbinnen en Anna Van Hautvinck),

     Faijaerts Joanna, () Werchter 18.01.1726 (g. Guilielmus Faijaerts en Joanna Van Hautvinck),

     Fijaerts Clara, () Werchter 25.12.1727 (g. Remigius Jansens en Clara Crab),

     Faijaerts Anna Maria Theresia, () Werchter 13.02.1729 (g. Egidius Faijaerts en Theresia Wauters),

     Feijaerts Petrus, () Werchter 21.02.1731 (g. Petrus Wouters en Barbara De Raeijmaecker),

     Faijaerts Martinus, () Werchter 25.01.1733 (g. Martinus Wouters en Elisabet Nijs),

     Fijaerts Catharina, () Werchter 29.08.1734 (g. Petrus De Wijgaert en Catharina Van Leemputten),

     Fijaerts Arnoldus, () Werchter 16.04.1736 (g. Arnoldus Fijaerts en Anna Van Meerbeeck),

     Feijaerts Guilielmus, () Werchter 30.03.1738 (g. Guilielmus Bosmans en Theresia Lambrechts),

     Feijaerts Egidius, () Werchter 21.05.1741 (g. Egidius Feijaerts en Catharina Van Dijck), + Werchter 24.01.1767,

 

Feyaerts Henricus, IX (S296), () Werchter 26.02.1700 (g. Henricus Wouters en Clara Crabbe).

 

 

 

VIII - De Wortelaer Jacobus (S248), () Werchter 04.02.1690 (g. Van Tongelen Jacobus en De Worteleer Elisabeth), x (niet H, S, W, K, P, Wak, ) met Wauters Anna (S249), () Werchter 09.06.1692 (g. Anna Fobelets nomine Anna Wouters en Franciscus Van Vlaslaer).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wortelaer Arnoldus, () Haacht 29.04.1716 (g. Wauters Arnoldus en Kestens Dijmphna),

 

De Wortelaer Joannes, VII (124), () Werchter 09.10.1724 (g. Joannes Van Hov... en Elisabeth Wauters),

 

De Wortelaer Petrus Josephus, () Werchter 23.02.1726 (g. Petrus Wauters en Anna De Worteleer).

 


 

VIII - Claes Jacobus (S158), () Betekom 09.01.1745 (g. Jacobus Pelgrims en Anna Maria Claes), x 1 Baal 15.08.1769 (g. Verhaegen Adamus en Verbruggen Andreas) met Wouters Anna (Catharina) (S159), () Betecom 09.07.1747 (g. Joannes Wauters en Catharina Francisca Van Vlasselaer), x 2 Betekom 08.02.1791 (g. Joannes Christianus Thielemans en Joannes Franciscus De Roost) met Elsen Maria Catharina.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Maria Theresia, () Baal 17.12.1769 (g. Claes Joannes Baptist en Wauters Anna Maria),

 

Claes Joannes Antonius, () Baal 10.04.1771 (g. De Wijngaert Joannes Antonius en Baumans Anna Francisca ante b. De Peuter Joanna),

 

Claes Anna Catharina, () Baal 08.07.1772 (g. Claes Joannes Baptist en Hendericks Anna Catharina),

 

Claes Anna Maria, () Baal 21.11.1774 (g. Colebunders Joannes en Liberechts Anna Maria),

 

Claes Joannes, () Baal 24.03.1777 (g. Vercalsteren Joannes en Wauters Lucia),

 

Claes Petrus Franciscus/Joannes Franciscus, () Baal 01.09.1779 (g. Geeraerts Servatius en Verbruggen Anna Maria), + Baal Pandhoeven 11.05.1843, x Baal 25 floreal XII - 07.01.1802 (g. Claes Jacobus en Bertels Joannes Baptist) met Verhaegen Anna Maria, Betekom 06.02.1777, + > 1843,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Joanna Catharina, () Baal 30.10.1802 (g. Jacobus Claes en Joanna Cornelis),

     Claes Maria Theresia, () Baal 22.03.1804 (g. Philippus Van Espen en Anna Maria Claes),

     Claes Joannes Franciscus, () Baal 29.12.1805 (g. Antonis Franciscus en Pelgrims Joanna),

 

Claes Maria Anna VII (S79), () Bael 05.11.1782 (g. Claes Joannes en Tuerlinckx Anna Maria),

 

Claes Anna Catharina, () Baal 03.12.1784 (g. Wouters Joannes Baptist en Serneels Anna Catharina)

 

Claes Maria Josepha, () Baal 29.07.1787 (g. Verbruggen Joannes en De Hondt Maria Josepha).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom