Voorouderlijst Willems Willem

 

Willem(s), -em(m)e, -ème, -ems(e), Wilems, -em(me), Villem, Wuillem, Wellems, Wilhem(s), Wilhelm(s), -helmus, -helmi, -helmy, -helmi(j), -helem, Vilhe(l)m, Willums, Wullems, Willemsoone, -s(s)en(s), Wilemsen, -sse(n), Willms(en), Wilms(s)en, Wilms, Wulms, W(u)ilmus, Vilmus, Willema

Patroniem uit de Germaanse voornaam wil-helm (: wil-helm).

 


 

XV - Willems Willem (S), ° ca. 1550, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Willems Michiel, XIV , ° ca. 1580,

 

Willems Quirinus, W+, K+, S+, H+, Bet+, Beg+, Beer+, x 1 met Barbara Vermijlen, fa Gielis x Anna Goris, x 2 (niet W, H, Wak, R, K, Rot, ) met Van Hove Barbara, fa Adraina Vermijlen x ...

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

Quiryn Willems verkoopt de tochte in huis en hof gestaen tot Veldonck toebehorende de proprietyt aende erfgen Jaspar Van Hertsroede alias Thielemans aan Jaspar Van Hertsroede.

 

Hierbij  (met dank aan Paul Peeters) gaan twee opeenvolgende, interessante akten van dezelfde datum.

Quirinus (Quirijn/Corijn) Willems is de man van Barbara Van Hove. Deze laatste is de dochter van Adriana (Naenken) Vermijlen (sijns Quirijns huysvrouwe moeder). Qurinus maakt zich sterk voor Catharina (Lynken) Van Hove, minderjarige zuster van Barbara Van Hove (zijnder huysvrouwe zuster).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 193v., akte dd. 30 maart 1612.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Geeraert Boels, clerck op desen stadthuyse, vuyt last en(de) naer v(er)moghen van zeeckere procura(ti)e, hem gegeven bij Quirijn Willems, man en(de) momboir van Barbara Van Hove, met Naenken V(er)mijlen, sijns Quirijns huysvr(ouw)e moeder, en(de) desel(ven) Quirijn mette voors(chreve) procura(ti)e hem sterckmaecken(de) voor Lyncken Van Hove, zijnder huysvr(ouwe) suster, minderjaerich wesen(de), gepass(eer)t voorden not(ari)s P. Van(den) Daele en(de) seeckere getuyghen opden xvii. dach meert anno xvic. en(de) twelff, in desen gesien en(de) gebleken, ende waeraff den teneur der sel(ve) hier naer is volgen(de), op heden den xvii. meert 1612 sijn voor mij not(ari)s en(de) den getuyghen naergen(oempt) geco(m)pareert deersame Corijn Willems, man ende momboir van Barbara Van Hove, met Naenken V(er)mijlen, sijns Corijns huysvr(ouw)e moedere, de voors(chreven) Corijn in desen hem sterckmaecken(de) over Lincken Van Hove, zijn(e) huysvr(ouw)e sustere, minderjaerich wesen(de), beken(de) h... [rand] dat de voorn(oempde) Naenken V(er)mijlen in haeren wedelijcken staet v(er)cocht heeft aen Hans Van Van Langendonck een halff boen(der) landts en(de) daerbij noch een hae halff boen(der) bempts, welck[e] v(er)coopinghe hij Willem is aggreeren(de) en(de) aggreert bij desen en(de) heeft gegeven en(de) geeft bij desen speciael(ijck) last en(de) bevel onwederoepel(ijck) aen Hans Van Haecht en(de) m(eeste)r Geeraert Boels tsamen en(de) elck besundere om hem Hans Van Langendonck inde voors(chreve) twee parcheelen van erffven te goyen en(de) erffven met allen pointen en(de) solemniteyten van rechte, daer toe dienen(de), halmen te schieten, te v(er)thijden en(de) waerschap te geloven, in somma al te doene dat sijlieden constituanten, p(rese)nt wesen(de), souden connen oft moeten doen et promiserunt de rato sub hypoteca in forma, boven het gene voors(chreven) staet, soo heeft de voorn(oempden) Corijn in qualiteyt voorseyt als oock over zijne huysvr(ouw)e sustere gerenuncieert en(de) renuncieert bij desen alle het recht en(de) actie, hem in eeniger manieren co(m)pteren(de), tsij aen have oft erffve, op hem oft zijnder huysvr(ouwe) sustere v(er)storven bij oft door afflijvicheyt van wijlen hunlieden vadere en(de) dat puerlijcke en(de) moederlijcker liefden tot haeren Naenken Vermijlen behoeff, om al tselve dat sijnen huysvrouwen vadere metter doot geroympt heeft te mogen gebruycken in vrijer en(de) liberder dispositie, lantrechten oft geschreven rechten contrarie disponeren(de), niettegenstaen(de) die hij heeft gedirigeert en(de) dirigeert bij desen, tot dijen erffecte accorderen(de) hier van acte in forma om haer Naenken te dienen, daer en(de) alsoo tsel(ve) behooren sal, actum date voors(chreven) tot mijns not(ari)s huyse, daerbij en(de) over waren deersame Jan Selis en(de) Jan Huens, getuyghen, hier toe geroepen en(de) gebeden, oirconde, ond(erteecken)t P. Van(den) Daele, not(ariu)s publicus, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen vuyt last als voor met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) tvoors(chreven) halff boender landts en(de) daerbij noch tvoors(chreven) halff boender bempts, exp(osito) imp(osito) est Jan Van Langendonck sone wijlen Willems, woonen(de) tot Werchtere, soo tot behoeff van hem als van Cathelijn Ghuens, zijn(e) huysvr(ouw)e, p(er) mo(nitionem) et satis vigore quo supra, obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras opde lasten daerop vuytgaen(de), coram Rijcke, Impens, martii xxxa., 1612.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7502, folio 193v., akte dd. 30 maart 1612.

Item in tegenwoordich(eyt) als voor gestaen Jan Van Langendonck sone wijlen Willems en(de) Cathelijn Ghuens, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een huys en(de) hoff, metter schuren, stallen en(de) allen anderen zijn(e) toebehoorten, gestaen tot Paer onder Werchtere, groot ontrint een boen(der), regen(oten) tsheeren straete ter eenre, de Lauwstraet ter ije., Peeter Van Tongeren ter iiie. en(de) Willem De Clerck erffgen(aemen) ter iiiie. zijden, item noch een halff boen(der) landts, gelegen opde Laeck, regen(oten) de pastoir van Werchter ter ie., de wed(uw)e Franchois Van(den) Casteele ter iioe., Niclaes Cluppels ter iiie., de Laeck ter iiiie. zijden, item noch een halff boen(der) landts, gelegen aen(den) voors(chreven) bempt, regen(oten) den selven bempt, Margriet Govaerts ter andere zijden, exp(osito) ende Jan Maes, tegenwoordich borgem(eeste)r deser voors(chreve) stadt Loven, en(de) Geeraert Boels als momboirs van(de) kinderen wijlen Jacomijne Vos, daer grootvaeder aff was Willem Vos, imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t om tvoors(chreven) goet te hebben, te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daer te vorens op vuytgaen(de), te weten seeckeren cleynen chijns, wesen(de) een halff hoen aen(den) hee(re) hertoghe van Aerschot en(de) de voors(chreve) twee andere parcheelen op ses rinsg(u)l(dens) aen Jan Van Haecht oft aende voors(chreve) kinderen Vos en(de) een halff veerdel roghs aen(den) H(eyligen) Geest van Werchtere tanquam prout iure, daerop de voors(chreve) opdraegeren tsel(ve) zijn waranderen(de) ende voorts meer op een(e) voortaene rente van ses carol(us) gul(den)s ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) vijff gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xxxe. dach meert en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futuru(m)m quolibet assecutu(m) obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, geloven(de) voorts die voors(chreve) gehuysschen indivisim de voors(chreve) rinte van ses carol(us) gul(den)s en(de) vijff stuyvers jaerl(ijcx), ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffelijck te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije, etc(etera), in futuru(m) quolibet assecutu(m) et tantum, obligan(do) et submitten(do) se et sua cum debita renun(ciando) in forma, met conditie dat de voor(chreve) gehuysschen oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van ses carol(us) gul(dens) en(de) vijff stuyvers erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquyttten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reysen, elcken gulden erffel(ijck) met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, eisd(em).

            In de marge.

Opden 4. augusti 1682 is alhier gebleken d' originele acte, den xen. juny lestleden gepasseert voorden not(ari)s Van Hoff en(de) sekere getuygen binnen deser stadt Loven, waerbij s(ieu)r Georgius Nempe heeft bekent ontfangen te hebben de somme van hondert guldens vuyt handen van Guilliam Van(den) Put, daermede hij bekende aen hem wel en(de) deuchdel(ijck) afgeleyt en(de) gequeten te sijn de rente van ses gul(den)s tsiaers, v(er)melt in(de) bekentenisse der rente van ses gul(den)s en v st(uyvers), gedaen bij wijlen Jan Van Langendonck en(de) Cath(arin)a Guns, gehuysschen, gedaen bij wijlen Jan Van Langendonck ten behoeve van Willem De Vos volgens den bescheeden daer van sijn(de) in date 30. marty 1612 aen(den) v(oor)s(chreven) Nempe als erfgen(aem) des v(oor)s(chreven) De Vos, bij welcke akte den voorn(oempden Nempe daerenboven heeft bekent van(de) v(oor)s(chreven) Van(den) Put ontfangen te hebben de so(mm)e van negentich gul(den)s over de v(er)loopen der v(oor)s(chreve) rente, met gelofte van restitutie van(de) overbetaelinge indien bij quitan(tie) conste bewesen worden die v(er)loopen soo vele niet te bedraegen, v(er)claerende daerbij oock geen recht oft actie te reserveren tot seker huys en(de) erfve, gelegen tot Werchter, alsnu ingecocht bijden v(oor)s(chreven Van(den) Put ten opsicht van seker rente van ses gul(den)s en v st(uyvers), die den v(oor)s(chreven) Nempe is trecken(de) tot last ter voors(chreve) gehuysschen en(de) gehipothiceert opden voors(chreven) huyse en(de) andere panden, reserveren(de) alleenl(ijck) die andere panden voor hypotheque en(de) ontslaende den voors(chreven) huyse en(de) erfve, alles onder obligatie, sub(miss)ie en(de) ren(untia)tie als in forme, consenteren(de) oock den v(oor)s(chreven) Nempe in(de) cassatie der selver renten int regard des voors(chreven) Van(den) Put, etc(etera), et sic vacant in(den) selven regarde.

     Uit dit huwelijk:

     1. Willems Christina, (°) Werchter 10.12.1618 (g. Luijten Rhemisius en Caiaerts Christina), moeder Vermijlen Barbara,

     2. Willems Catharina, (°) Werchter 27.06.1621 (g. Schepers Waltherus en De Preter Catharina),

 

Willems Theodorus, + Werchter 17.01.1646 viduus fs Willem, x (niet W, H, Wak, R, K, Rot, ) met Janssens Maria,

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Theodorus Willems zone Willems, inwonder van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7504, folio 118v., akte dd. 8 november 1613.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Dierick Willems soene Willems, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff boen(der) landts ombegrepen der maeten, gelegen onder Veldonck tot Werchter, regen(oten) mijn h(ee)re den prelaet van Perck in drije zijden, Jan Van Eycken ter iiiie. zijden, exp(osito) soo es daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Jaspar De Man, beenhouwer, woonen(de) bynnen des(er) voors(chreve) stadt Loven, et satis die voors(chreven) opdraeger obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras op xii penn(ingen) Lovens oft ii ½ st(uyvers) ts(iae)rs chijns aen(den) voors(chreven) heere prelaet van Perck, tanquam prout iure, coram Pulle, Tempel, novemb(ris) viiia., 1613.

Item die voors(chreve) partijen verl vercleren den rechtveerdigen prijs van(den) coop van tvoors(chreven) halff boen(der) landts te wesen om en(de) voor hondert en(de) vijftich rinsg(u)l(dens) eens, los gelts van pontpenn(ningen) en(de) anderssints soo van desen coop als van(den) coop, bijden voors(chreven) opdrager daeraff gedaen in zijn v(er)crijch ingevalle het voors(chreven) goet es pontgelt schuldich aen(den) voors(chreven) h(ee)re prelaet en(de) soo verre tsel(ve) schuldich es pontgelt te geven aen(den) hee(re) hertoghe van Aerschoth, soo sal tsel(ve) die voors(chreven) opdraeger moeten betaelen van zijn v(er)crijch en(de) die voors(chreven) Jaspar van desen coop, eisd(em).

 

Hierbij een akte met vermelding van Theodorus (Dierick) Willems (x Maria Janssens). In de marge werden zijn schoonzoon Anthonius Van Langendonck en zijn dochter Barbara Willems vermeld. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 1r., akte dd. 26 juni 1628.

In tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven Adriaen Brugmans, woonende tot Bale onder Aersschot opt Nieuwgoet, heeft opgedragen met behoorlijcke vertijdenisse een halff boender landts, liggende onder Aerschot tot Bale onder dNieugoet voors(chreven), regenoten d' Balenstraetken ter i., derffgenaem(en) van Elisabeth Brugmans ter ii., Elisabeth ... [n.v.] ter iii. ende Cathlijne Brugmans ter iiii. zijden, exposit(o) et Theodorico Willemssen iure hereditario imposito, idem reddidit terminis ende voorts meer op eene voortaene [rente] van sesse guld(ens) erff(elijck) tot xx st(uyvers) den guld(en) ende te drije plecken Brab(ants) elcken gerekent, jaerlijcx verschijnende opden date deser betalen aenden voors(chreven) Dierick Willemssen en(de) sijns in desen representerende, los ende vrije van allen subventien, ingestelt oft inne te stellen, telcken jaere als schult met recht verwonnen, et satis den voors(chreven) opdragere obligans, etc(etera), et waras op negen mijten siaers aenden hertoghe van Arschot, tanquam prout, ende heeft den voors(chreven) opdragere obligerende, etc(etera), beloeft dese rente van sesse guld(ens) jaerlijcx loffelijck te betalen, los en(de) vrij als boven, et casu quo ad mo(nitionem) alia et tantum prout vel redimere teender reysen den penn(inck) xvi en(d)e met volle rente, al losgelt, coram Van Assche, Stockmans, junii xxvi., 1628.

            In de marge.

Op heden desen 23en. juny 1651 gestaen m(eeste)r Anthoen Van Langendonck en(de) Barbara Willemsens dochter Diericx hebben bekent ontfangen te hebben vuyt handen van m(eeste)r Cornelis Van Moeckenborch inden naeme van Jeroen, sijnen broeder, de capitale penn(ingen) mette verloopen der rente van sess g(uldens) erffel(ijck) mette verloopen van dien, int witte van desen begrepen, geloven(de), etc(etera), consenteren(de) alsoo inde cassatie van dien, promittentes, etc(etera).

            Barbara Wilems.

            Antonis Van Langendonck.

 

Hierbij gaat een akte met vermelding van Theodorus (Dierick) Willems zone Guilielmus en zijn vrouw Maria Jans(sens), wonende te Werchter onder Veldonk. Het betreft de eerste akte in het register.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 1r., akte dd. 26 juni 1628.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Peeter Claes soene wijlen Adriaens met c(on)sente, wille, wete ende overstaene van Barbara Meys, sijne wettige huysvrouwe, woonende tot Baelen onder Aersschot onder het Nieuwgoet, ende hebben tsaemen ende elcken van hen int besondere onder obligatie ende submissie van henne respective p(er)soonen ende goeden, haeve ende erffve, meuble ende immeuble, alreede v(er)creghen oft alnoch te vercrijgen(e), met renunciatie privilegiis de duobus reis non numeratae pecuniae ende daer beneffens den v(oor)s(creve) vrouwe persoone alnoch der constitut(ie) s(enatus) c(onsul)ti velleiani et authent(ica) si qua mulier, ierst ende voor al daer van ende den effecte van dijen volcomentl(ijck) gecertioreert te wesen et aliis quibuscumq(ie) in forma, bekent ende bekennen bij desen Dierick Willems sone wijlen Willems, woonende tot Veldonck, hier p(rese)nt ende accepteren(de), soe voor hem selven als ten behoeve Marie Jans, sijne huysvr(ouwe), eene erffelijcke rente van sesse rinsguldens tsiaers, den gul(den) te xx st(uyvers) ende den stuyvers te drije plecken Brabants gerekent, loopen(de) munte, jaerelijcx vallende ende verschijnende den xxvien. dach juny, waer van den iersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal den xxvien. juny des jaers sesthien hondert negenentwintich ende soe voorts van jaere te jaere, gelovende tsaemen en(de) elcken van hen int besondere voor tgeheel onder gelijcke obligatie, submissie ende renunciatie als boven de v(oor)s(chreve) rente jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdaege wel, loffelijck ende personnelijck te betaelen ende te leveren aen ende ten behoeve als voor binnen der stadts wissele van Loven, allles los ende vrije van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penningen, impositien ofte exactien, alreede innegestelt oft oyck naermaels inne te stellen(e), telcken jaere en(de) termijn(e) als schult met recht v(er)wonnen, geloven(de) voorts ter manisse pant te stellen, weerdt zijn(de) boven allen voorco(m)meren dobbel rente, ende voorts soe veele te doene dat den v(oor)s(chreven) renthebberen ten eeuwigen daeghen sal moeghen genoech wesen onder gel(ijcke) ob(ligatie), sub(missie) ende renunciatie als voor, consenteren(de) voorts sonder p(re)judicie van des v(oor)s(chreven) is, int maecken van beleyde ende mainmise ende inden decrete der selver, alles tot hennen coste en(de) laste sonder daer toe te derven gedaecht oft geroepen te worden over allen henne goederen, haeve ende erve, present en(de) toecomen(de), met c(on)ditie dat die v(oor)s(chreven) rentgelderen de v(oor)s(chreve) rente sullen moeghen affleggen t' allen tijden alst hen gelieven sal t' eender reyse tegen den penninck xvie. ende met volle rente, coram Gudelijn et Stockmans, scab(inis), junii xxvi., 1628.

            In de marge.

Op heden den 26. 7temb(er). 1634 gestaen Dierick Willems, woonen(de) onder Veldonck, heeft bekent vuyt handen van Peeter Claes ontfangen te hebben de capitaele penninghen der rente van zesse r(insguldens) erffel(ijck), int witte deser begrepen, met allen v(er)loopen der selver, consenteren(de) alsoo in(de) cassatie, promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waraz erga quoscumq(ue) obligans et sub(mittens) p(er)sonam in forma, quare vacat et subsignavit.

            Dit is  +  dmerck van Dierick Willems.

            Attestot J. Woutelers.

 

 

Hierbij een akte met vermelding van Theodorus (Dierick) Willems(en) en zijn vrouw Maria Jans(sens) enerzijds en Joannes Meerkens (Mirkens) en zijn vrouw Catharina Vanden Velde, inwoners van Baal, anderzijds

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 445r., akte dd. 7 april 1628.

In tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven beneden te noemen, is gecommen Dierick Wilemssen, soo voor hem selven als voor Marie Jans, sijne huysvrauwe, ter desen gebruycken(de) die procura(ti)e, hem te sijnen overstaen gegeven bijde selve sijne huysv(rouwe) ten eynde naervolgende metten instrument van desen teneur.

Op heden den 3. aprilis 1628 Marie Jans, huysvrauwe van Dierick Willems, met overstaene ende consente desselffs Diericx, heeft gemechticht den v(oor)s(chreven) Dierick, haeren man ende momboir, om te transporteren bij erffvuytgeven aen Jannen Meerkens ende Cathlijne Van(den) Velde, gehuysschen, woonende te Bale onder Nieuwe Goet, een boender landts, nochtans der maten ombegrepen, tusschen die regen(oten) naervolgen(de), te weeten de Domstraete ter ire., Aerdt Hulskens ter ii., d' erffgen(aemen) Franchois Vanden Casteel ter iii. ende s' heeren straete ter iiii. zijden, opden chijns des heere van(den) gronde, bedragende eene blanck inde jaerl(ijcxe) betalinge ende voorts meer op eene rente van seventhien rinsg(uldens) jaerlijcx, te verschijnen opden date deser ende te betaelen opde aende voors(chreve) erffgevers oft huns actie hebben(de), los ende vrije van allen subventien, ingestelt oft inne te stellen in toecomende tijden, quytbaer den pen(ninck) xvi, ende met volle rente, seffens ende teenemael, oft emmers ten ii reysen, te weeten d' ierste reyse seven gulden ende ter lester reyse de reste, al vrije ende losgelt, binnen Loven te lieveren, welcke rente de voorseegde Jan Meerkens ende Cathlijne Van(den) Velde, hier oock present, hebben een voor al ende yeder voor t' geheel beloefdt loffelijck te betalen ende los ende vrije als boven te lieveren, constituerende te dijen eynde die voorseegde Cathlijne, haeren bovengen(oempden) man t' selve oock accepterende, om het erffvuytgeven voorgen(oempt) t' aenveerde[n] ende personele geloeften voorde selve rente te geloven, haeren persoon ende goeden daervoor insolidum te verbinden ende voorts alles meer te doen, etc(etera), sijnde geconditioneert dat Dierick Willems moet affdoen die verloopen van(den) v(oor)s(chreven) sijns ende van alle voordere lasten te garanderen, item dat het houdt, staende opde voors(chreve) goeden, soo opgaende als andere, sal moeten volgen aen(den) v(oor)s(chreven) Dierick oft sijn[s] representerende, om t' selve aff te doene ten bequaemen saisoene, item dat aen Dierck alnoch sal volghen den loopenden pacht oft proffijt van t' voors(chreven) landt voor dit loopende jaer sonder voordere, beloven(de) dese malcanderen loffelijck t' onderhouden ende voorts te houden voor goet, vast ende onverbrekelijck, des bijde gecommitterede voorgen(oempt gedaen sal wesen, obligantes, etc(etera), de et super quibus, etc(etera), gedaen binnen Loven ten huyse mijns n(o)t(ari)s, aldaer present, Jan Corbeel ende Laureys Hermans, getuygen, tot desen gebeden, inferius erat signtatum sic Jo(ann)es Hermans, 1628.

Naer vermogens van welcke procuratie soo heeft den v(oor)s(chreven) Dierick Willems opgedragen het voors(chreven) boender landts met wettige verthijdenisse het v(oor)s(chreven) boender landts ende is daerinne gegicht ende gegoeyt ten erffelijcken rechte Jan Meerkens ende Cathlijn Van(den) Velde, sijne huysvrauwe, opden last voors(chreven), te weten den heeren chijns ende de seventhien guldens erffelijck, bekindt aenden voors(chreven) Dierick Willems ende sijne huysvrauwe ter cause van coope van het v(oor)s(chreven) boender landts, bijden v(oor)s(chreven) Jan Meerkens gedaen tegen den v(oor)s(chreven) Dierick Willems ende sijne huysvrauwe, per monit(ionem) et satis virtute procuratorii oblig(ando), etc(etera), soo dat dit transport ter causen sal blijven deuchdelijck ende vaillabel, ende beloeft den v(oor)s(chreven) Meerkens met sijne huysvrauwe dese rente van xvii g(uldens) erff(elijck) los ende vrije te lieveren aen(den) v(oor)s(chreven) Dierick Willems en(de) sijne huysvrauwe, van allen impositien, ingestelt oft inne te stellen infuturum quolibet assecutum, jaerlijcx te verschijnen opden date deser consenterende daervoor int beleydt, mainmuse en(de) decreet sonder gedaecht te derven worden op over allen heure goeden, promitt(entes) ratum oblig(ando), etc(etera), coram Borchgrave, Haeppere, aprilis vii., 1628.

Naer vermogen van welcke procuratie ende voorts oock hij comparant voor sij selven ende huns in desen representerende, heeft overgegeven, gecedeert ende getransporteert, gelijck hij dat doet mits desen ten erffelijcken rechte bij m per monit(ionem) aen Jannen Meerkens, hier oock present ende tselve accepterende, soo voor hem selven als voor Cathlijne Vanden Velde, sijne huysvrouwe, ende naercommelingen oft actie hebbende, het parceel landts voors(chreven) te houden ede te hebben op sheeren chijns vanden gronde van oudt daervuyt gaende, in gewoonlijcken tijde te betalen ende voorts meer op eene voortaene rente van seventhien rinsguld(ens) jaerlijcx, vallende den iii. april, daervan deerste jaer sal vallen in aprilis des toecomende jaers xvic. negen-en)twintich, etc(etera), welcke rente hij Meerkens soo voor hem als voor sijne huysvrouwe edne naecomelingen vermogens der procuratie, hier voore geinsereert, obligerende persoonen ende goeden insolidum met renunciatie in forma, heeft geloeft jaerlijcx loffelijck te betalen et casu quo alia et tantum prout vel redimere, welcke redemptie sal moegen geschieden teender reysen den penn(inck) xvi en(de) met volle rente, al vrije en(de) losgelt, aenden renthebbere te lieveren teender ofte wel ten twee reysen als boven, ghelovende voorts hinc inde malcanderen loffelijck te voldoen volgens den inhoudt des contracts notariael, hier vooren geinsereert, obligantes, etc(etera), coram Borchgrave, Haeppere, aprilis vii., 1628.

     Uit dit huwelijk: een akte met vermelding van het koppel bij Mirkens,

     Willems Catharina, x Werchter 12.05.1640 (g. Verbeeck Jacobus en Verloij Joannes)  met Stroobants - Stroomans Henricus,

     (°) Werchter 10.03.1619 (g. Henricus Stroomans en Anna Vertennen uxor Joannes Bruynincx), fs Franciscus x Goris alias Bruers Elisabeth,

Aktes met dank aan Paul Peeters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 333r., akte dd. 6 maart 1647.

Item in presen(tie) der schepen(en) van Loven naerbeschreven compareren(de) Hendrick Stroomans soene wijlen Franchoys en(de) Cathlijne Willems dochter wijlen Dirix, gehuyschen, woonen(de) te Werchter, hebben bekendt ontfanghen te hebben vuyt handen van h(ee)r en(de) m(eeste)r Guilliam Piret, licentiaet inde rechten, de somme van drije hondert carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants tstuck eens, geloven(de) die voors(chreve) gehuyschen indivisim aen vo, ors(chreven) Piret, tselve, alhier present, accepteren(de) inden naem en(de) ten behoeve van jo(uffrauwe) Geertruyt Van Hoochstoel, jonghe dochter, dochter wijlen h(ee)r en(de) m(eeste)r Jo(ann)es Hoochstoel jaerlijx op date deser te geven en(de) te betaelen achthien carolus guldens te xx st(uyvers) Brabant tstuck ende xv gelijcke stuyvers, erffelijcke rente, daeraff dierste jaer van betalinghe sijn sal den vien. marty anno 1648 ende inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penninghen ende impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen, in futur(um) quolitbet assecutum et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et tant(um) obligan(do), etc(etera), in forma, midts conditie dat die voors(chreve) bekinderen die voors(chreve) rente van xviii r(insguldens) xv st(uyvers) erffelijck sullen moeghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hen goet duncken en(de) gelieven sal teender reyse teghen den penninck sesthien en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over de goed(en) naerbeschreven en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te dorven gedaeght oft geroepen te sijne worden en(de) namentl(ijck) ierst over huys en(de) hoff metten toebehoorten, groot ontrent een dachmael, staen(de) en(de) liggen(de) te Werchter, regen(oten) den abt van Perck in twee sijden, sheeren straete en(de) ter iiier. en(de) Barbara Willems ter iiiier. sijden, item over een boender saye landt, gelegen onder Bael, regen(oten) sheeren straete suyden, een ghemeyn straetken oosten, Jan Van Langendonck noorden ende Cornelis Loymoyer ten westen, item noch over drije dachmael saye landt, geleghen onder Bael, regen(oten) sheeren straete suyden, den abt van Perck oost, de leye loop noorden en(de) Hendrick Gooris en(de) Giielis Janssen[s] westen, item over een dachmael saye landts, oyck onder Bael geleghen, regen(oten) Peeter Lawaerts oost, Jan Van Langendonck suyden, derffgen(amen) Peeter Vermijlen westen en(de) Gielis Vermijlen noorden, allemael belast met sheeren chijns sonder voorder, coram Roeloffs, Cranevelt, martii via., 1647.

 

Hieronder een akte met de vermelding van  Henricus Stroomans en Catharina Willems uit Werchter. De akte werd geregistreerd voor de schepenen van Leuven op 6 februari 1651 (datum van de voorgaande akte).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8261 fol. 11r° (akte geregistreerd op 06.02.1651).

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen Huyberecht Leunckens als geconstitueert met procuratie, waer van den teneur hier is volgende van woorde tot woorde.

Op heden desen 6en. february 1651 comparerende voor mij notario ter pntie. van. getuygen naer te noemen den eersaemen Hendrick Stroomans, woonende tot Werchter, gebruyckende tot het gene naerbes. staet de procuratie, hem hier toe gegeven bij Catlijn Willems, sijne huysvrouwe, gepasseert den ... [n.v.] voor den nots. P. Le Noir ende sekere getuygen, heeft bekent ende geleden wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen joe. Catlijn Vanden Huyse en. joen. Clara ende Christina Zegers, gesusters, alle begijnckens opden Grooten Begijnhove binnen deser stadt Loven, eene erffeljcke rente van seven en dertich guldens ende thien stuyvers tsiaers, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, ter saeken van sess hondert gelijcke guldens, ten dancke bijden voors. comparant ontfangen in permissie gelt, gelovende alsoo de selve rente allen jaere date deser wel en. loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wisselle van Loven te leveren, los ende vrije, soo van xe., xxe., ce., meerdere ende mindere penningen als van alle andere impositien, alreede ingestelt oft alnoch inne te stellen, daer voor verbindende sijnen persoon ende goeden, present ende toecomende, met renunciatie in forma ende om die voors. renthefferssen noch naerder te versekeren van henne voors. rente ende iaerlijcxe betaelinge der selver, soo heeft den voors. comparant geconsenteert int maeken van mamise, mede int decreet van dien sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden over alle sijne ende sijns huysvrouwen goederen ende naementlijck over huys ende hoff met sijne toebehoorten, gestaen tot Veldonck onder Werchter, groot een half dachmael, regenoten d' abdije van Perck ter ie. ende ije., Anthoen Van Langendonck ter iije. ende sheere straete ter iiije. sijden, item eenen bempt, groot thien dachmaelen, regen. d' abdije van Perck ter ie., de Groote Laeke ter ije., Hendrick Gooris ter iije. ende Cornelis De Raeymaeker ter iiije. sijden, item onderhalf dachmael landts, gelegen onder Werchter aent Hoochlandt, regen. den Demer ter ie., Joos Roes ter ije., Hendrick Gooris ter iije. ende Cornelis De Raeymaeker ter iiije. sijden, met conditie vande selve rente te mogen lossen als den rentgelder gelieven sal in permissie gelt tegen den penninck sesthien volgens de evaluatie ons gena. heeren, niet min als met schellingen teender reyse en. met volle rente, constituerende tot versekerheyt van tgene voors. is, mr. Cornelis Oliviers ende een yder thoonder deser om tselve voor schepenen deser stadt te vernieuwen ende te herkennen, gelovende allen tgene bij sijnen geconstitueerden hier inne sal wesen gedaen, altijdt voor goet ende van weerden te houden onder obligatie, submissie ende renunciatie in forma ut ante.

Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van heer ende mr. Willem Zanders ende Jan Waerseggers, als getuygen tot desen geroepen, ende heeft den voors. comparant de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor ende was onderteeckent J. Schellekens, nots., naer vermogen van welcke procuratie soo heeft den voors. geconstitueerden den voors. contracte notariael ende innehouden desselffs in alle ende yegelijcke sijne poincten herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck geconsenteert int maeken van mamise ende decreet van dien sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden over die goederen hier voor gespecificeert, obligando, submittendo ac renunciando in forma, eodem eisdem.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd het volgende vermeld.

Is gebleken bij qttie. in date 5. janua[r]y 1694, onderteeckent Digna Vande Ven, meestersse van. convente van Jesus Maria Joseph dat aen haer door handen van joe. Margareta Van Langendonck, begijnken, sijn gerembourseert die capitalen der tegenstaen. rente van xxxvij guld. x st. en. te hebben geconsenteert inde cassatie et sic vacat.

           Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, W, Wak, H, Rot,

           Stroobants Guielmus, (°) Werchter 27.01.1641 (g. Ingelborchs Guielmus en Van Essche Barbara).

     Willems Barbara, (°) Werchter 30.11.1627 (g. Janssens Gerardus en Van Hove Barbara),

     x Werchter 24.11.1647 (g. Van Langendonck Joannes en Stroonaerts Henricus) met Van Lang(h)endonck Antonius, fs Willems x Wouters Margriet,

Aktes met vermelding van dit koppel vind je op het parenteel Van Langendonck Antonius.

              Uit dit huwelijk:

              Van Langendonck Margareta, (°) Wakkerzeel 24.09.1648 fa primogenita (g. Stroomans Hendricus en Wouters Margareta),

              Van Langendonck Guilielmus, (°) Wakkerzeel 13.02.1650 (g. Van Langhendonck Guilielmus en Vande Elst Catharina),

              Van Langendonck Joannes, (°) Wakkerzeel 18.10.1651 (g. Van Langendonck Joannes frater en Cluppels Maria),

              Van Langendonck Maria, (°) Wakkerzeel 30.10.1653 (g. Dirikx Arnoldus en Willems Catharina),

              Van Langendonck Petrus, (°) Wakkerzeel 10.03.1655 (g. Van Gorp Petrus en De Witte Anna),

              Van Langendonck Anna, (°) Wakkerzeel 06.05.1657 (g. Camps Guilielmus en Van Hove Anna),

              Van Langendonck Anna, (°) Rotselaar 08.08.1659 (g. Vanden Bosch Guilielmus en Van Langhendonck Anna),

              Van Langendonck Petronilla, (°) Rotselaar 15.04.1661 (g. Jox Guilielmus en Stoop Petronilla),

              Van Langendonck Maria, (°) Rotselaar 25.04.1663 (g. Bries Henricus en Gorts Maria),

              Van Langendonck Cornelius, (°) Rotselaar 19.09.1665 (g. Vanden Eijnde Cornelius en Van Langendock Anna),

              Van Langendonck Clara, (°) Wakkerzeel 19.11.1667 (g. .... en Van Langendonck Anna),

              Van Langendonck Anthonius, (°) Wakkerzeel 22.07.1670 (g. Van Dijck Anthonius en Van Langendonck Elisabeth),

              Van Langendonck Elizabeth, (°) Wakkerzeel 23.11.1671 (g. Vanden Panhuisen Isaac en Van Langendonck Elizabeth).

 


Bovenstaand gezin met wat voorbehoud.

 

XIV - Willems Michiel, ° ca. 1580, x (niet W, Wak, K, H, ) met Barbara Verhulst,  fa Adriaen x Waltrudis Verlooij, deze x 2 met Willem Van Roost, fs Jacob x Anna Vliegs.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

Wer1874 fo 472:
- 28 mrt 1605: Henrick Boschmans x Pauwelijn Vandeneijnde verkopen aan Jasper Van Hertsroede zone Thielmans woonende te Tongerlo bij Eyndoven ‎(een bunder beempt in de Basdonge en drij dm beempt)‎
- 22 nov 1620: Thilman Van Hertsrode sone Jaspars na de dood van zijn vader heeft ontvangen
- 21 okt 1628: Thilman Van Hertsrode verkoopt aan Michiel Willems Willemsone woonende tot Keerbergen tot zynen behoef & Barbara Verhulst zijn huijsvrouwe ende Margriete zijne voordochter
- 4 okt 1636: Willem Van Roost x Barbara Verhulst na de dood van Michiel Willems
- 30 jun 1681: Hendrik Rickx na de dood van Barbara Verhulst ten behoeve van de erfgen wijlen Margriet Willems ,
sterfman bij provisie tot S+D: Henrik Van Ermen sone Anthonis ende van Maria Imbrechts woonende te Werchter
- 6 sep 1700: Jan Van Ermen verkoopt aan Peter Michiels x Barbara Anthonis
- 18 feb 1735: sterfman Cornelis Michiels.
Wer1849/ 1 fo 79v: 17 maart 1631:
Geeraardt Aerts verkoopt 10 roijen en 6 voeten de roije geteeckent tot twintigh voeten gelegen te Cruijs geheeten den Paddenbergh inde lingde vande straet eertyts van Tsheerenstraet ‎(Merten Verhulst)‎ aan Michiel Willems x Baeijcken Verhulst.

- 13 dec 1641: Willem Van Roost x Barbara Verhulst heeft na de dood van Jaspar Thielemans Van Hertsrode verheven de voors drij dm ‎(erfgen Rombout Vanderzijpen)‎, welcke drij dm Michiel Willems eersten man des voors Barbara vercregen heeft gehadt tegen Tielman Van Hertsrode sone des voors Jaspars

- 19 feb 1643: Willem Van Roost x Barbara Verhulst verheft na de dood van Michiel Willems het vierde paert
- 19 feb 1643: Willem Van Roost x Barbara Verhulst mangelen tvierde paert ten behoeve van Jan Vandenbrande x Cathlijn Vermijlen.
- 3 feb 1688: Gielis Van Woensel als momboir van Elisabeth Van Essche dochter Peeters heeft te leene verheven de voors drij dm bempt
- 13 apr 1710: Gielis Van Woensel uit Keerbergen verkoopt een half bunder bempt uit de voors drij dm aan Peeter Michiels x Barbara Anthonis
.

 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Guilielmus Van Roost, die getrouwd was met de weduwe (Barbara Verhulst) van Michael Willems, inwoners van Kruis onder Tremelo, toen nog Werchter. De geconstitueerde was Henrick (Henricus) Boyennans. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, folio 49r., akte dd. 8 februari 1639.

Item in presen(tia), etc(etera), gestaen die v(oor)s(chreve) geconstitueerde vuyt crachte der procuratie en(de) onwederroepel(ijck) bevel, hem gegeven bij Jan Gooris alias Bruers, woonen(de) tot Tremeloye onder Werchter, voorden not(ari)s m(eeste)r Huybrecht Van Hove en(de) seckere getuyghen opden iien. meert 1631, alhier gesien en(de) geblecken, en(de) heeft inder v(oor)s(chreve) qualiteyt bekendt wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen Willem Van Roost, getrauwt hebbende) die weduwe van Machiel Willems, woonen(de) tot Cruys, de somme van vier hondert vijffentwintich carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants tstuck eens, te betaelen in date der bekentenisse en(de) een jaer oft alsdan daer voor rente te bekennen tegen den pen(ninck) xvien. ende die selve behoorl(ijck) te bepanden, alles volgen(de) de v(oor)s(chreve) procuratie, die welcke alhier woordt gehauden voor geinsereert, obligan(do) et submitten(do) personam et bona dicti constituentis in debita ren(untiando) in forma, coram eisd(em).

 

In de akte wordt melding gemaakt van Guilielmus (Willem) Van Roost zone Jacobus en zijn vrouw Barbara Verhulst, inwoners van Werchter. Zij stellen een bunder land te Ninde, genoemd de Hofstede, in pand voor de kosten van een proces voor de schepenen van Leuven, waarin zij verwikkeld waren tegen de erfgenamen van Joannes Bruers.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, folio 69v., akte dd. 6 mei 1639.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Willem Van Roost soene wijlen Jacops, man en(de) momboir van Barbara V(er)hulst, woonen(de) te Werchter, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een boender landts, geleghen te Nynde, genoempt de Hoffstede, regen(oten) de Cappelstraete ter ier., de Werchter Heye ter iier., de leybeeck ter iiier. en(de) h den Dots (?) ter iiiier. sijden, exp(osito) imp(ositus) est Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en(de) tot behoeff van derffgen(amen) Jan Bruers per mo(nitionem) et satis en(de) dat in plaetse van cautie voorde costen van(den) processe, hangen(de) voor schepen(en) deser stadt in prima onbeslicht tusschen de v(oor)s(chreve) partijen, voorder en(de) andersints nyet, et satis et waras voor onbelast, cor(am) Corselius, Begijnemaecker, maii via., 1639.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Willems Margriet, XIII (S2357),

 

2. Van Roost Cornelius, magister, ° ca. 1620, x Werchter 16.11.1659 (g. Mr Van Tongelen Arnoldus en Van Roost Guilielmus) met Anna Van Tongelen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Roost Adriana, (°) Werchter 03.05.1660 (g. Cornelius Baudewijns en Adriana Paeps),

     Van Royst Guilielmus, (°) Werchter 24.07.1661 (g. Wilhelmus Van Royst en Joanna Van der Meeren n. Van der M...),

     Van Roost Elisabeth, (°) Werchter 09.01.1664 (g. Petrus Van Tongelen en Elisabeth Van Tongelen),

     Van Roost Anna, (°) Werchter 19.08.1666 (g. Gerardus Van Krieckinge en Anna Paeps), + Werchter 16.04.1741 in ecclesia,

     x Werchter 23.03.1686 (g. Van Roest Cornelius en Vander Haghen Joannes) met Verstraeten Joannes,

     Van Royst Arnoldus, (°) Werchter 07.01.1669 (g. Arnoldus Van Tongelen en Elisabeth Mommaerts),

     Van Royst Maria, (°) Werchter 05.05.1671 (g. Cornelius Van der Veken en Van Tongelen Adriana n. Van Sen Maria),

     Van Roost Elisabeth, (°) Werchter 30.09.1673 (g. Petrus Van Goorp en Catharina Van Tongelen),

     Van Roost Joanna, (°) Werchter 28.02.1676 (g. Jacobus Van Tongelen en Joanna Van der Veken),

     Van Roost Catharina, (°) Werchter 06.09.1677 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Paeps n. Catharina Van Tongeren),

     + Werchter 05.05.1772, x Werchter/Mechelen 05.06.1699 (g. Van Roost Arnoldus en Costenoble R.P. minoriet)

     met Verstraeten Henricus, (°) Werchter 10.01.1657 (g. Henricus De Worteleers en Paschasia Aerts), fs Joannes en Lucia De Wortelaer,

     Van Roost Clara, (°) Werchter 26.02.1680 (g. Petrus De Kijser en Clara Wouters),

     Van Roost Joannes, (°) Werchter 24.06.1683 (g. Joannes Michiels en Maria Van Tongelen uxor maijeris),

 

Van Roost Anna, ° ca. 1623, x Werchter 30.04.1643 (g. De Clerck Rumoldus en Baudewijns Cornelius) met Cornelius Vanderveken, 

     Uit dit huwelijk:

     Vanderveken Cornelius, (°) Werchter 04.10.1665 (g. Baudewijns Cornelius en Schrijns Maria),

     Vanderveken Guilielmus, (°) Werchter 09.01.1669 (g. Van Roost Cornelius en Crispijen Catharina),

     Vanderveken Barbara, (°) Werchter 22.04.1673 (g. De Wijngaert Joannes en Crijspijn Catharina n. Verhulst Barbara).

 


 

XIII - Van Essche Adrianus (S2356), (°) Haacht 07.02.1599, x Haacht 02.10.1633 met Margriet Willems (S2357), fa Michiel, zij x 2 Werchter 29.07.1652 (g. Assels Henricus en Bogaerts Walterus) met Jan Imbrechts.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Essche Adrianus .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Essche Joanna, x met Hendrick Ricx, geen fii in H, W, Wak, K, Rot, Bet,

 

Van Essche Petrus, XII (S1178), (°) Haacht 08.05.1636,

 

Van Esch Joannes, (°) Werchter 22.04.1646 (g. Van Esch Joannes en Peeters Catharina),

 

Van Esch Egidius, (°) Werchter 18.02.1648 (g. Clijnhens Egidius en Bullens Lucia), jonkman,

 

Van Esch Joannes, (°) Werchter 18.12.1650 (g. Schees Michael en Gijselincx Joanna),

 

2. Imbrechts Maria, (°) Werchter 31.08.1653 (g. Immerechts Joannes en De Roock Digna n. Immerechts Maria), x Werchter 20.06.1674 (g. Immerechts Joannes en Van Roijst Cornelius) met Antonius Van Ermen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Ermen Henricus, (°) Werchter 16.12.1674 (g. Gelijes Henricus en De Grove Magdalena),

     Van Ermen Joannes, (°) Werchter 30.09.1676 (g. Huibrechts Joannes en Geens Catharina). 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom