Voorouderlijst Willems Andreas

 

Willem(s), -em(m)e, -me, -ems(e), Wilems, -em(me), Villem, Wuillem, Wellems, Wilhem(s), Wilhelm(s), -helmus, -helmi, -helmy, -helmi(j), -helem, Vilhe(l)m, Willums, Wullems, Willemsoone, -s(s)en(s), Wilemsen, -sse(n), Willms(en), Wilms(s)en, Wilms, Wulms, W(u)ilmus, Vilmus, Willema

Patroniem uit de Germaanse voornaam wil-helm.

 


 

X - Willems Andreas (S720), ca. 1620, x (niet B!, Aarsch, Bet, W, S, Heist, Rot, Wez, Beer, Wak, K, ) met ? Luijten Joanna (S721).

 

Mogelijk zijn bovenstaande ouders ex Aarschot en dan ...

 

Uit dit huwelijk: geen fii in Heist, B, W,

 

Wilms Joannes, x Baal 25.02.1683 - 3 roepen in Werchter (g. De Morel Adrianus pater en De Morel Adrianus frater) met De Morel Anna,

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

Hieronder een schepenakte met vermelding van Jan Willems en Anna Morel.  Deze Anna Morel is de dochter van Adriaan en Susanna Spensaert.  De familie Morel lijkt een vreemde naam, waarvan familie in Amsterdam en Antwerpen.  Er was zelfs een Morel in Keerbergen die gehuwd was met een Vervloet !  De document vertoont spijtig genoeg enkele hiaten wegens beschadiging.  De akte is  afkomstig van het Rijksarchief te Leuven.

Bron: R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 118, akte dd. 25 nov. 1686.

Gestaen in de tegenwoordicheyt van de schepenen der stadt ende lande van Aerschot naergenoempt Peeter Kersselaers als macht, actie ende transport hebbende van Cornelis Morel, ingesetene van Amsterdam, volghens d' acte van cessie dijesaengaende gepasseert voor den notaris Grego. Van Cantelbeeck ende sekere getuyghen den twelffsten meert xvic. vijffentachentich, alhier geblecken, Adriaen Morel, jonghman, beiaert ende sijns selffs sijnde, soo hij verclaerde, eensgel. tegenwoordich woonende binnen de voors. stadt Amsterdam, Jan Vervloet, inwoonder van Keerberghen als man ende momboir van Elisabeth Morel, ten desen present ende t' gene naerbes. is advoyerende, Jan Willems getrouwt sijnde met Anna Morel, oock alhier present ende t' naerbeschreven approberende, inwoonders van Bael, ende Peeter Morel, minderjaerighen sone Adriaens, daer moeder aff was Susanna Spensaert, de welcke met bijsijn, overstaen ende consent van den voors. Adriaen Morel, sijnen vader ende momboir, hebben opgedraeghen ten behoorelijcke vertijdenise bij titule van wettich verocop alle alslcken paerten, deelen ende gerechticheden als hun opdraegeren ... ... [beschadigd] sijn competerende in ontrent ses dachmaelen erffven, soo lant als heyde, gelegen in vier besondere parcheelen, neffens malcanderen onder Bael, genoempt de Torffhoeven, regenoten Hendrick De Weygaerden, Catlijn Peeters, Peeter Anthonis ende Niclaes Cools oost, s' heeren straet suyt, Cornelis Van Engelegom, Jan Nijs, Laureys Vissenaecken west, Adriaen Koremans noordt, respective chijnsroerich onder sijne excie. den heere hertoghe van Aerschot, namentlijck d' eene partije, bestaende in een boinder nochtans in twee parcheelen gelegen, belast met een. capuyn, d' andere partije groot stijff een dachmael, genoempt de Achterste Tourffhoeve, belast met het aenpaert tegens Adriaen Koremans t' sen. met eenen capuyn, waerinne den selven Adriaen Koremans moet betaelen twee derde paerten, gelijck den selven Koremans over sijn aenpaelende lant noortwaerts gelegen ... [beschadigd] het servituet van d... ... ... [beschadigd] vant voors. opgedraegen dachmael lants ende de resteren. partije bestaen in ontrent een veerdel lants, genoempt t' Boogaerdeken oft Vuytganck, belast met eene halffve hinne, die tot sijnen last heeft genomen te draeghen Niclaes Cools, die daer aen is aenpaelende oostwaerts, ter cause datten selven Cools over tselve veerdel is hebbende den wech ter straetwaerts, den heere in handen van den gronde ende sij opdraegers daer van vertegen hebbende, soo is ter behoorel. manisse ende vonnisse van de naerbes. schepenen ten erffel. rechten ende met alle gerequireerde solemniteyten daerinne gegoeyt ende geerft Peeter Reyers, jonghman, ingesetene van Bael, soo voor hem als sijne naercomelingen per mo. et warans ende waer hierinne iet te nouwe geschiet den voors. Pr. Reyers ofte sijne naercomelinghen, soo geloffden de voors. opdraegeren daer aff altijt genoch te doen ende te wesen recht garrant tegens een igelijcken, waranderende de voors. erffven op de ... [beschadigd] ende servituten hier vorens vuytgestecken sonder meer, daer over garandt ende waerschap gelovende de voors. vier leste opdraegeren ende compten. ende den rechtveerdighen coope der voors. partije ten opsichte van. iersten comparant, die in egeen garrant sich en verbint, dan bij forme van naderschap daer vuyt scheydende, is verclaert ter somme van twintich guldens eens ende den coop der resterende vier opdraegers, waer van den voors. Peeter Morel competeert twee sesde paerten, is gedeclareert ter somme van twee hondert dertich guldens, op welcken voors. vercochten pant ten behoeve van den voors. Peeter Morel bij forme van erffvuytgevinghe, realisatie ende rentsgewijse met alle noodighe solemniteyten blijft staen ende wort gereserveert, soo in sijnen eygen naem als in den naem van den voors. Kersselaers (van. welcken hij heeft vercregen sijn recht van een sesde paert) de somme van hondert guldens capitaels quytbaer den penninck xvie., cours nemen. op dathe deser ende alsoo vervolgens los ende vrij van alle ... ... ... [beschadigd] res... ... ... [beschadigd] hondert vijftich guldens sijn aende ... ... [beschadigd] opdraegters signantelijck Aert Van ... ... ... [beschadigd] ende Jan Willems qualitate ut ante, alsnu ten vollen voldaen, te weten ider een vijftich guldens, dienende oversulckx dese in hennen regarde voor absolute quitantie den besprocken lijffcoop is drij guldens ende den goidtspenninck twelff stuyvers, sonder argelist hier waeren over Peeter Vleminx ende Jan De Preter, schepenen, desen 25 november 1686.

            N.B. : In de rand werd volgende tekst vermeld

Op den 28. 10ber. 1687 compareerden voor schepenen naergenoempt Peeter Morel, tegenw. inwoonder van Antwerpen en. getrout sijnde met Catharina Auwenaert, den welcken door de selve trouwe hebben. sijne meerderjaericheyt, verclaert bij desen te ratificeren, advoyeren ende confirmeren alsulcken goedenisse van ses dachmaelen landt, gelegen te Bael, genoempt de Torffhoeve, als den voors. compt. met sijne consoorten op den 25en. 9ber. 1686 ten behoeve van Peeter Reyers heeft gedaen, breeder in de selve goedenisse int witte deser verhaelt, mette regenoten vuytgedruckt, houden. de selve van alsulcken weerde aloft hij ten tijde van. passeringhe hadde geweest meederjaerich, met geloffte van nu oft hier naermaels tegens de selve te doen ofte laeten geschieden eenighe contradictie, daerenboven bekent den selven comparant vuyt handen van den voors. Peeter Reyers alsnu ontfangen te hebben de rente van hondert guldens capitaels metten interest van dijen, die den selven compt. bij den voors. goedenisse ... ... .... [beschadigd] met de ... [beschadigd] daer van ... ... [beschadigd] sonder eenighe voordere acte ten laste van. voors. Reyers te reserveren ende verclaert den compt. van intentie te wesen mette voors. affgequeten rente te coopen sekere natie binnen Antwerpen, sonder argelist, hier waeren over Joan. Van Cantelbeeck ende Gilis Vermeulen, schepenen.

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te B, W,

     Wilms Maria, () Baal 15.08.1683 (g. Wilms Henricus en Wilms Maria),

     Wilms Adriana, () Baal 10.10.1685 (g. Van Geel Cornelius en Luijten Adriana),

     Wilms Andreas, () Baal 19.12.1688 (g. Wilms Andreas en De Meijer Joanna),

 

Willems Henricus, IX (S360),

 

Wilms - Willems Petrus, x dispensatie Aarschot 17.03.1695 (g...) met Vanden Bosch Anna, ex Betekom,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te B, W,

     Willems Joanna, () Baal 29.07.1696 (g. Willems Andreas en Luijtens Joanna),

     Wilms Henricus, () Baal 08.08.1700 (g. Wilms Henricus en Van Pool Magdalena),

     Wilms Cornelius, () Baal 22.07.1704 (g. Verhaeghen Cornelis en Mierkens Maria).

 


 

IX - Willems Henricus (S360), () (niet Heist, S, B!, W?, Wez?, Bet?, K, Wak, Rot, Hols?, Langd, SPRode, NieuwR, Rams!, Westel!, ), ca. 1650, (x) Baal 04.07.1686, x dispensatie Aarschot 13.07.1686 (g. Meerkens Henricus en Wilms Petrus) met Meer(c)kens - Mierkens Maria (S361), () Werchter 06.05.1659 (g. Vande Velde Adrianus en Van Hoegaerden Maria).

 

VT Baal en Begijnendijk 1702.

Hendrick Willem met sijn vrou - een half ploch - een perdt - drij koeijen - een rindt - een vercken.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Henricus Willems en Maria Meerkens.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7195, akte dd. 24.11.1716.

Gestaen inde teghenwordighijdt van Hendrick Mirocx, mijer, Janssens, Lauwers ende Vlasselaer, schepenen van Riviren tot Betecum, Hendrick De Vuster ende Barbara Anthonis, gehuysschen ende inneges[e]tenen van Betecum, dewelcke bij tytel van van (!) wettighen vercoop hebben opgedraghen als in s' heeren handen een halff bunder lants, geleghen onder Betecum voors. ontrent de Balenberch, regten. s' heeren straet noort, Guilliam Van Eyken oist, joe. Mockenborg suyt, d' erffgen. Peeter Kerselaers west, ende naerdat de voors. opdragers van allen hennen rechte hadden verteghen, soo is ter manisse des mijers ende wijsdomme der voors. schepenen in het voors. goedt gegicht ende geerfft met alle gerequireerde sollemnitijten Hendrick Willems ende Maria Mierkens, gehuysschen, waeranderende sij opdraghers den voors. pandt op s' heeren chijns aenden heere van Riviren ende peertscuer tot Betecum, item op een rente van een hondert gul. wisselgelt capitael, soo die is belaest aen Peeter Rijers jaerlijckx sesse gul., die den cooper tot sijnen last is nemende sonder corten ende sal den opdragher die rente van alle verloopen moeten effenen, te weten die rente tot den 12. juny 1716 ende vanden chijns tot Kerssmisse 1716 ende sal den opdragher noch moghen gebruycken het voorsijdt lant tot Ste. Andries 1717 mits daer voor te leveren aenden cooper 2 veerdelen coren ende een veerdel bockwijde Arschotse mate.

Item is noch gecondicioneert dat de hulten aen het voors. landt annext (!) sijn ende waer dat hier iedt te nauw waere gheschiedt, den voors. Hendrick Willems ende sijne huysvrouwe, soo gheloven die opdragers voors. des aensocht sijnde, altois genoch te doen ende te wesen recht guarant teghens een igelijck den waerachtigen coop wordt verclaert boven het ghene voors. is, bij de compten. ter somme van een hondert ende eenenseventigh guls. courant lijffcoop acht vanen bier godtspenninck, 7 sts. dinaer, 8 sts. die tot den coopers last staen, actum den 24. 9bris. 1716.

Coram als voor en. is hier aff copije vuytgegeven op segel van 10 sts.

C. Immens, greffr.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wilms Elisabeth, () Baal 04.08.1687 (g. Wilms Andreas en Vande Velden Elisabeth), x Baal 06.05.1710 (g. Adrianus De Ka en Henricus Willems) met De Rijck Henricus, () Betekom 02.04.1688 (g. Johanna Storms),

     Uit dit huwelijk:

     De Rijck Catharina, () Betekom 09.07.1713 (g. Wilms Hendricus en Van Hoije Catharina),

     De Rijck Anna Catharina, () Betekom 21.08.1715 (g. De Rijck Joannes en Vanden Bosch Anna),

     De Rijck Petrus, () Betekom 25.06.1718 (g. Willems Petrus en Mirkens Catharina),

     De Rijck Joannes, () Betekom 05.12.1720 (g. Meerckens Joannes en Scheper Elisabeth),

     De Rijck Lucia, () Betekom 27.06.1724 (g. Van Vlasselaer Adrianus en Mirkens Lucia),

    

Wilms Adrianus, () Baal 26.07.1690 (g. Meerkens Adrianus en Meijers Joanna),

 

Willems Petrus, () Baal 11.09.1693 (g. Wilms Petrus en Van Hove Elisabeth),

 

Wilms Petrus, () Baal 08.02.1695 (g. Meerkens Petrus en Luyten Joanna), + Betekom 07.11.1766, x 1 Betekom 24.04.1733 disp. (g. Henricus De Wit en Henricus De Rijck) met Maria De Wit, + Betekom 05.09.1743, x 2 Betekom 13.05.1744 disp. (g. Walter Schepers en Henricus De Rijck) met Schepers Catharina, fa Wouter - Walter Schepers en Susanna - Anna Elsen (+ Betekom 02.04.1730), + Betekom 01.07.1762,

Een heleboel gegevens en aktes van dit gezin onder de KLIK bij 1 met dank aan Paul Peeters.

Communicantenlijst Betekom 1743 Heetsveldt, den derde wijck:

Peeter Willems en (Maria De Wit obijt 1743) Cathrien Schepers

Anna Cathrien     18.05.1734

Jenne Mi               25.07.1738   obijt 06.11.174...

Henrick                  29.08.1743

Theresia                08.10.1750    obijt 30.04.1751

     Uit dit huwelijk:

     1. Willems Anna Catharina, () Betekom 28.10.1734 (g. Joannes Willems en Catharina De Wit),

     Willems Joannes Baptist, () Betekom 28.10.1735 sub cond. (g. Henricus De Rijck en Elisabeth De Wit), +,

     Willems Anna Elisabeth, () Betekom 30.10.1736 (g. Henricus De Rijck en Elisabeth De Wit), +,

     Willems Joanna Maria, () Betekom 25.07.1738 (g. ... Verbrugghen en Joanna Maria De Wit), + Betekom 06.11.174..,

     Willems Maria Elisabeth, () Betekom 21.01.1741 (g. Henricus De Rijck en Elisabeth De Wit), +,

     Willems Joannes Baptist, () Betekom 22.07.1742 (g. Joannes Baptist Willems en Maria Librechts), + 1742,

     Willems Henricus, () Betekom 29.08.1743 (g. Henricus De Wit en Lucia De Rijck),

     2. Willems Joanna Maria, () Betekom 21.12.1745 (g. Willems Joannes en De Rijck Maria),

     Willems Elisabeth, () Betekom 15.05.1748 (g. Henricus De Rijck en Joanna Schepers),

     Willems Theresia, () Betekom 08.10.1750 (g. Henricus Van de Reet en Petrus Schepers), + Betekom 30.04.1751,

     Willems Theresia Elisabeth, () Betekom 21.08.1753 (g. Joannes Baptist Willems en Petrus Schepers),

 

Wilms Catharina, () Baal 28.01.1698 (g. Meerkens Carolus n. Henricus patris sui en Rams Catharina),

 

Wilms Jan, VIII (S180), () Baal 04.12.1701 (g. Librechts Joannes en Vande Velde Elisabeth).

 


 

VIII - Willems Jan (S180), () Baal 04.12.1701 (g. Librechts Joannes en Vande Velde Elisabeth), x Betekom 06.05.1744 (g. Petrus Willems en Judocus Pauwels) met Pauwels Magdalena (S181), () Betekom 28.04.1707 (g. Judocus Bruijninckx en Magdalena Op de Beeck), deze x 1 Betekom 27.01.1733 disp. 1 ste gr. (g. Henricus Tilemans en Petrus Van der Reeth) met Van der Reeth Andreas, + Betekom 17.02.1744.

 

Onder de KLIK bij 2 hiernaast een paar aktes over dit gezin met dank aan Paul Peeters.

V.T. Betekom 1702 geen Willems vermeld

V.T. Betekom 1709 idem

V.T. Begijnendijk 1720 idem 

Communicantenlijst Betekom 1743 de Molestraat ende Moorssum

Joannes Willems 06.05.1744

Andries Vander Reeth obijt 17.02.1744

en Magdaleen Pauwels

Francis       15.09.1732

Anna Barbara 10.03.1745

Hendricus    31.08.1746

Petrus       22.02.1749

V.T. Betekom 1755

Joannes Willems 1 peert vrouw kinderen 2 6 en 4 j.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van der Reeth Franciscus, () Betekom 15.09.1732 ill., gew. bij x (g. Judocus Pauwels en Catharina Noppen),

 

2. Willems Anna Barbara, () Betekom 10.03.1745 (g. Petrus Willems en Barbara Pauwels), x Betekom 22.08.1774 (g. Tielemans Joannes Christianus en Willems Petrus) met Van de Velde Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii B, Bet,

     Vande Velde Petrus, () Betekom 04.09.1775 (g. Willems Petrus en Vervloossem Anna Catharina),

     Van de Velde Maria Theresia, () Betekom 07.12.1778 (g. Willems Henricus en Janssens Maria Theresia),

 

Willems (Jan) Henricus, VII (S90), () Betekom 31.08.1746 (g. Henricus Pauwels en Catharina Schepers),

 

Willems Petrus, () Betekom 22.02.1749 (g. Petrus Bruijndonckx en Catharina Van de Reet), + Betekom 1813, x Betekom 02.08.1774 (g. Willems Henricus en Janssens Jacobus) met Janssens Maria Theresia, () Betekom 30.05.1752, + Betekom 11.08.1813, fa Jacobus x Van Nin Joanna,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii Bet, B, er is mogelijk een eerste x met Schepers Walterus in Bet,

     Willems Anna Barbara, () Betekom 11.05.1775 (g. Janssens Jacobus en Willems Anna Barbara),

     Willems Henricus, () Betekom 13.08.1776 (g. Willems Henricus en Janssens Maria Anna),

     Willems Jacobus, () Betekom 12.10.1778 (g. Van den Broeck Jacobus en Van den Eijnde Joanna Maria),
 

Willems Jan, () Betekom 13.09.1751 (g. Angelus Huybrechts pastor).

 


 

VII - Willems (Jan) Henricus (S90), () Betekom 31.08.1746 (g. Henricus Pauwels en Catharina Schepers), + Betecom 09.12.1800, x Betekom 23.11.1773 (g. Petrus Willems en Joannes Christianus Tielemans) met Vervloessem Anna Catharina (S91), () Betekom 22.03.1750 (g. Cornelis Joannes en Verbruggen Catharina), + Betecom 12.04.1819, deze x 2 Betekom 20.09.1801 met Wouters Joannes Baptist, viduus Van der Borgt Theresia.

 

Volkstelling Betekom 1796:

henri          Willems                49  Cultivateur      Peuterstraet             3    Betekom      
an:Cath     Vervloesom          44  sa femme      Peuterstraet                  Betekom 
anne Barbe                           19  sa fille              Peuterstraet                  Betekom
Pierre         Verelst                19  Domestique    Peuterstraet                  Betekom
cath:          Cornelis                84                        Peuterstraet                  Betekom  

 

Uit dit huwelijk:

 

Willems Anna Barbara, () Betekom 24.02.1774 (g. Guilielmus Wauters en Anna Barbara Willems),

 

Willems Maria Anna, () Betekom 28.09.1775 (g. Petrus Willems en Maria Anna Vervloessem),

 

Willems Maria Theresia, () Betekom 30.08.1778 (g. Joannes Henricus Vervloessem en Anna Maria Van Bael),

 

Willems Theresia, () Betekom 20.11.1780 (g. Henricus Van Nuffelen en Theresia Janssens),

 

Willems Joanna, VI (S45), () Betekom 09.09.1782 (g. Bartholomeus Foblets en Elisabeth Vermeijlen),

 

Willems Francisca Catharina, () Betekom 20.06.1789 (g. Franciscus Norbertus Breugelmans en Catharina Cleuts).

 


 

VI - Verbeeck Petrus Antoon (S44), () Baal 12.08.1778, + Betekom 18.12.1863, x Betekom 09.01.1811 met Willems Joanna (S45), () Betekom 09.09.1782 (g. Bartholomeus Foblets en Elisabeth Vermeijlen), + Betekom 23.09.1825.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Joannes, V (S22), () Betekom 02.11.1811 (g. Verbeeck Andreas en Vervloessem Anna Catharina),

 

Opdebeeck Joannes Baptista, () Betekom 12.06.1814 (g. Willems Joannes Baptist en Willems Anna Catharina),

 

Opdebeeck Joannes Henricus, () Betekom 21.02.1817 (g. Opdebeek Joannes Baptista en Willems Carolina),

 

Opdebeeck Ludovicus, () Betekom 21.11.1820 (g. Van der Heyden Joannes Henricus en Pelgrims Anna Catharina),

 

Opdebeeck Anna Catharina, () Betekom 06.02.1822 (g. Van der Heyden Joannes Henricus en Pelgrims Anna Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom