Voorouderlijst Wiggers Anna

 

Wigger(s), Wichgers, Wiegers, Wygers, Wijgers, Wijchers, Weijgers, Weygers(e)

1.Patroniem uit de Germaanse voornaam wg-hari: strijd-leger.

2. Zie ook Weijgers.

 


 

XIV - Wigghers ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Wiggers Anna, XIII (S3477 + N3747 + S4901 + S4957),

 

Wigghers (Wiggers) Petrus, x Leuven St.-Geertrui 21.07.1607 met Danielis Aleijdis,

Hierbij twee opeenvolgende akten (met dank aan Paul) van dezelfde datum. In de eerste akte wordt melding gemaakt van Petrus Wiggers en zijn vrouw Aleydis Daniels, inwoners van Wezemaal. In de tweede akte emancipeert diezelfde Petrus Wiggers zijn kinderen Michael en Maria.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 1r., akte dd. 25 juni 1612.

Item in tegenwoordich(eyt) des lieuten(ant) meyers ende schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Carel Diericx vuyt speciael last en(de) naer v(er)mogen van zekere procura(ti)e speciael en(de) irrevocabel, hem gegeven bijde kinderen en(de) erffgen(aemen) wijlen Jans Van Wesenbeke, daer moeder aff was Barbara Capmans, voorden not(ari)s G. Boels ende zekere getuyghen opden xxvi. july anno 1611, alhier gesien en(de) gebleken, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff dach(mael) bempts, gelegen int Sallaecken Broeck onder die heerlijckh(eyt) van Rotzelaer, regen(oten) Jan Bets ter eenre, ... [n.v.], exp(osito) soo sijn daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Peeter Wiggers en(de) Alijdt Daniels, gehuysschen, woonen(de) tot Wesemael, et satis die voors(chreven) opdraege(re) vuyt crachte voors(chreven) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras op sheeren chijns van(den) gronde indyen men bevindt den sel(ven) daerop vuyt te gaen, coram Glavimans, Leunis, junii xxva., 1612.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 1v., akte dd. 25 juni 1612.

Item predictus Petrus Wiggers, in p(rese)ntia, eman(cipavit) Michaelem et Mariam, proles suas, a pane suo modo debito et consueto, quo facto H. Leunis recond(uxi)t, eisd(em).

 

In deze akte maakt men melding van Petrus Wiggers en Aleydis Daneels. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7504, folio 144v., akte dd. 9 december 1613.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Vranck Rauvoet soene wijlen Vrancx, woonen(de) bynnen des(er) voors(chreve) stadt Loven, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) eene erffel(ijcke) rinte van twelff carol(u)s gul(den)s en(de) thien stuyvers, vallen(de) jaerl(ijcx) S(in)te Mertensmisse, staen(de) bij erffvuytgeven gereserveert op zekere goeden, gelegen tot Werchter, toebehooren(de) Peeter Wiggers en(de) Alijdt Daneels, volgen(de) die brieven daeraff zijnde in daete den viien. juny anno 1613 in hac camera, metten loopen(de) jaere, exp(osito) imp(ositus) est s(ieu)r Anthoen De Poettere Poertere ind(en) naem en(de) tot behoeff van het Paus Collegie bynnen des(er) voors(chreve) stadt Loven et satis die voors(chreven) opdraeger obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma et waras voor een(e) goede, ombelaste en(de) onverthierde rinte prout, etc(etera), cederen(de), transporteren(de) en(de) geven(de) voorts over aen(den) voors(chreven) Pottere inden naem en(de) tot behoeff als voor die brieffven daeraff zijn(de), mede oock trecht van mainmise, bijden voors(chreven) Rauvoet gemaeckt opde goeden der erffgen(aemen) Jans Van Wesenbeeck, die de goeden, daerop die voors(chreve) staet gereserveert, aen(den) voors(chreven) Rauvoet hadden v(er)cocht voerde gelofte van genochdoen en(de) waerschap gemaeckt, welcke brieven van mainmise hij Rauvoet midts desen is overgevende aen(den) voors(chreven) Pottere, eodem iure, coram Heyden, Nijverseel, decembris ixa., 1613.

     Uit dit huwelijk:

     Wigghers Anna, () Wezemaal 06.05.1608 (g. Winters Henricus en Wigghers Anna),

     Wigghers Maria, () Wezemaal 21.02.1610 (g. de Lanne Joannes en Diericx Maria),

     Wigghers Michael, () Wezemaal 14.01.1612 (g. Vanden Velde Michael en Baens Anna), x > 1638 (niet Wez, ) met (meer info bij:) Van Herck Elisabeth,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een vrij interessante akte van evictie met vermelding van Michael Wiggers en Maria (Elisabeth) Van Herck enerzijds en Michael Wiggers en Gertrudis Van Inthout anderzijds.  Michael Wiggers en Maria (Elisabeth) Van Herck waren beiden reeds overleden voor 23.10.1673.  Michael Wiggers senior was blijkbaar eigenaar van de herberg "den Engel" te Wezemael.  Zijn zoon Michael huwde met Gertrudis Van Inthout en was na het overlijden van zijn ouders medeerfgenaam.  De andere erfgenamen van Michael Wiggers en Maria Van Herck waren

-     Jan Gits/Geerts (echtgenoot van Elisabeth Wiggers dochter Michael en Maria Van Herck);

-     Joannes Verheyden (de eerste man van Maria Wiggers dochter Michael en Maria Van Herck);

-     Theodorus (Dirk) Bloms (man van Anna Van den Panhuyse, dochter van Isaac en Maria Van Herck, eveneens doopheffer van Maria Verheyden, dochter van Joannes en Elisabeth Wiggers, alsmede getuige bij het huwelijk van Elisabeth Wiggers met Joannes Geerts);

-     Joannes Crab(be) (echtgenoot van Helena Van den Panhuysen, dochter van Isaac en Maria Van Herck).

Voor zover de nogal rommelige en complexe akte te begrijpen is, hebben Michael Wiggers junior en Gertrudis Van Inthout de herberg "den Engel"

met het bijhorende blok bij openbare verkoop gekocht.

Soms zijn het peter- en meterschap of de huwelijksgetuigen een onontwarbaar kluwen, maar dergelijke akten laten alles min of meer in zijn plooi vallen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 8272 fol. 129v.

Allen die ghene die dese letteren sullen sien oft hooren lesen, wij Eynatten, Vanden Abeele, Hoppenbrouwer en. Vander Veecken, allen schepenen der stadt van Loven, doen condt met kennisse der waerheyt dat alsoo Michiel Wiggers en. Maria Van Herck, in hennen leven gehuysschen, met schepene brieffven deser voors. stadt verbonden waeren aen wijlen heer en. mr. Vincentius Corselius in eene erffelijcke rente van achthien guldens en. vijffthien stuyvers, daer aff die voorschreve gehuysschen in gebreecke sijnde van betaelinge ende vasticheyt, heeft den voorn. heere Corselius ter saecken van dijen vuyt crachte der voorsch. schepene brieffven (in date xxixen. february 1640 in media) versocht en. geobtineert brieffven van mamise den xx. meert, onderteeckent G. Tijpoets, addresserende aenden eersten deser stadts boden op ende over eenighe der gemelde gehuysschen goederen, hebbende den bode Jaecques Schoonderhaeghen naer vermoghen der selver brieffven in sijne als in ons gen. heeren ende deser stadts handen genomen tot behoeff van. voorsch. heere Corselius huys ende hoff, genoempt den Engel, metten bloecke daer aen geleghen, groot drije vierendeelen, gestaen en. geleghen onder die banderije van Wesemael, regenooten die baene van Aerschot ter eenre, Goort Van Panhuyse ter ije. ende Thomas De Cock ter derdere, sijnde totten selven huyse ende bloecke oock behoorelijck geleyt door den voors. bode Schoonderhaeghen achtervolgens desselffs relaes, geendorsseert op de voorsch. brieffven van mamise ende midts het voluntair consent der gemelde gehuysschen, gedraeghen in het bekennen der voorsch. rente, is dienvolgens geconcludeert prout in litteris den xxiijen. marty voorschreven ende versocht datte selve souden worden gedecreteert en. verclaert executoriael, soo ende gelijck dat is geschiet den xxiiijen. der selver maendt ende alsoo die erffgenaemen en. representanten van wijlen den voorn. Michiel Wiggers cum sua in faulte sijn gebleven van te betaelen die jaerelijcxsche verloopen der voorsch. rente, soo heeft jouffe. Apollonia Nielens weduwe wijlen des voors. heer ende mr. Vincentius Corselius vuyt crachte vande gedecreteerde brieffven van mamise versocht ende geobtineert andere deser stadts brieven van executoriales (naer voorgaende conde ten eynde van anderwerff decreet aen. voors. erffgen. bijden bode Bogaerts gedaen), innehoudende permissie van te stellen ter proclamatien, addresserende oock aen. eersten deser stadts boden, onderteeckent G. Vander Heyden, om voor die voorschreve gebreecken die voors. goeden ter kercke geboden te moghen stellen, het welck oock is gedaen bijden bode Bogaerts naer behooren, sijnde die voors. executie gedreven met twee distincte sitdaeghen ende eenen derden bij die voors. erffgenaemen en. representanten wijlen die voors. geobligeerde, thennen respectiven coste opde conditien versocht, alles naer voorgaende proclamatie met afficxie van billetten op die kerckdore van Wesemael voornoempt enden ten huyse van Michiel Wiggers, een der voors. erffgenaemen, herberghe aldaer, genoempt den Engel, in desen geobligeert, met designatie van dagh ende ure, waervan den eersten sitdagh is gehouden opden xvijen. may, den tweeden opden lesten der selver maendt ende den derden opden xiiijen. juny, respective lestleden, soo dat den voors. huyse metten bloecke daer aen geleghen, onbegrepen der maete, vercocht is geweest ende gebleven metten bloecke daer aen geleghen, onbegrepen der maete, vercocht is geweest ende gebleven metten vuytganck vande brandende keersse aen Peeter Foblets om ende voor die somme van neghen hondert t' sestich guldens eens, alles achtervolghens die conditien ende notitien daer over gehouden bij den clerck Goemans, welcke exploicten alsoo behoorel. gedaen sijnde ende daer van dachbescheyden ende daghement aen Jan Gits, Jan Verheyden, Dirick Bloms ende Jan Crab, respective qualitate qua, allen representanten wijlen die meergemelde geobligeerde insgel. door den voors. bode Bogaerts ut retulit, om te comen sien ende hooren interponeren het decreet over den vercochten huyse ende bloecke ofte daer tegens te seggen prout consily met inthimatie, etc., ten welcken daeghe alsoo nyet en is gebleecken van hender comparitie, welcken aenghesien comparerende alsoo den procureur Essinck, heeft versocht geprocedeert te worden totter interpositie vanden decrete over die voorschreve vercochte goeden en. partije voorts geroepen sijnde ende nyet comparerende, doen condt ende te weten dat bij ons schepenen voors. int langhe oversien sijnde, die voorscreve schepene brieffven, mamise, decrete, proclamatien en. exploicten metten relase vanden bode Schoonderhaeghen ende allen t' gene daer vuyt en. naer is gevolght, procederende alsoo totter interpositie vanden decrete, hebben wij schepenen voorschreven ter manisse des hre. meyers daer over staende van weghen shertoghe van Brabandt ende van sijn recht van naerderschap, renuntierende bij onsen vonnisse geauthoriseert ende authoriseren bij desen die voors. vercoopinghe ende allen t' gene daer vuyt ende naer is gevolght en. die voors. geexecuteerde naer behooren voorts geroepen sijnde en. nyet comparerende, deffault ende contumacie ghevende ende voor t' prouffijt van dijen hen van alsulcken recht ende gerechticheden als sij totte voors. goeden souden moghen hebben, versteeckende, hebben wij die selve aengewesen ende aenwijsen bij desen den voorsch. Michiel Wiggers ende Geertruyt Van Inthout, gehuysschen, als t' hennen behoeffve en. prouffijte, inngecocht bijden voorn. Peeter Foblets vuytwijsens desselffs verclaeren, opden xxvien. juny lestleden gedaen, gestelt opde conditien bijden voors. clerck Goemans daer over gehouden en. bijden selven Foblets en. jor. Antineat als getuyghen respective onderteeckent, alhier gebleecken, welcken volgende is den meergemelden Wiggers inden huyse en. bloecke voornoempt te rmanisse des heere meyers behoorelijck gegoyet ende geerft, present en. accepterende, soo voor hem als ten behoeffve van Geertruyt Van Inthout, sijne huysvre., dat met alle solemniteyten van rechte daer toe versocht et satis et waras opden last vande voors. rente van achthien guldens en. vijffthien stuys., waer vorens datten voors. huyse en. erve is geexecuteert ende dat sonder eenige innovatie der bescheeden, welcke den voors. Wiggers heeft geloeft allen jaeren ten precisen valdaeghe te voldoen onder obligatie van sijnen persoon en. goederen en. naementlijck draeght op in handen des heere meyers tot naerder verseeckeringhe der selver rente een halff bunder landts, eertijts bosch, geleghen onder die voors. banderije van Wesemael, regen. den hertogh van Aerschot in twee sijden, derffgen. Niclaes Diericx en. tsheeren straete, aen den opdraegere competerende bij coope vuyt crachte van evictie, gedaen bij ofte van weghens heer Niclaes Rayemaeckers, vuytwijsens die goedenisse daer van sijnde, gepasseert voor schepenen van Wesemael voors. in date 5en. july 1669, onderteeckt. P. Willems, secr., alhier gesien, en. den voors. opdraegere naer voorgaende verthijdenisse daer vuyt ontgoyet en. onterft sijnde, is ter manisse des heere meyer voors. daerinne gegoyet ende geerfft den voorschreven Essinck, present en. accepteren. ten behoeffve der voorn. jouffe. Apollonia Nielens tot naerder verseeckeringhe, soo voorsch. is, quo facto eodem jure reddidit terminis tanquam, comende voorts te cesseren die gepresenteerde handtvullinghe, gedaen bij heer en. mr. Jeremias Van Dormael als rentmre. van de drije leden der parochiale kercke van Ste. Michiels alhier, alles innegevolge die conditien, begrepen inde acte, gepasseert voor G. Vrancx en. seeckere getuyghen opden negensten deser loopender maendt, actum xxiijen. octobris 1673.  Jan Hoppenbrauwer, G.A. Van Dieve, 1673.

     Wigghers Gertrudis, () Wezemaal 26.01.1614 (g. Willems Joannes en Daniels Gertrudis).

 


 

XI - XII - XIII - Van de Velde Michael (N1222 + S2134 + S3476 + N3746 + S4900 + S4956), x (niet Rot, Bet, W, Wez, DD, ) met Anna Wiggers (Swigers) (N1223 + S2135 + S3477 + N3747 + S4901 + S4957).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van de Velde Michael.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te Rot, Bet, Wez,

 

Van de Velde Maria, x 1 (niet Bet, ) met Gaspar Gents, x 2 Betekom 28.02.1634 (g. Joannes Verbulckt en Matthes Mertens) met Verbulckt Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gens Anna, () Betekom 15.06.1631 (g. Walterus Van Came en Maria Wiggers),

     Gents Carolus, () Betekom 27.06.1633 (g. Ludovicus Lauwet n. Carolus Hinckaert heer van Bruggen en Maria Van Brempt),

     Gents Barbara,

     2. Verbulckt Catharina, () Betekom 07.02.1635 (g. Claes Petrus en Batta Anna),

     Verbullick Joannes, () Betekom 12.04.1640 (g. Van Herck Joannes en Vrancx Anna),

     Verbulckt Amandus, () Betekom 16.03.1643 (g. Kerckmans Amandus en Naets Anna),

     Verbulckt Elizabeth, () Betekom 09.04.1645 (g. Vande Velde Georgius en Nauts Elizabeth),

     Verbulckt Andreas, () Betekom 06.04.1647 (g. IJwaens Joannes n. Verdonck Stephanus MA en Van Hove Maria),

     Verbulckt Henricus, () Betekom 18.03.1649 (g. Henricus Van Landewijck en Joanna Cleynhens), 

     Verbulckt Catharina, () Betekom 29.12.1655 (g. Joris Joannes en Viskens Catharina), 

 

Van de Velde Petrus, XII (S2450 + S2478),

 

Van de Velde Jacobina, X - XI (N611 + S1067),

 

Van de Velde Georgius, x Betekom 01.01.1652 (g. Joannes Van Vlasselaer en Henricus Verbulckt) met Van Vlasselaer Maria, geen fii in Betekom, Wezemaal,

 

Van de Velde Henricus, XI (S1738), () Betekom 02.02.1617 (g. Henricus De Winter en Martha Saechtlevens),

 

Van de Velde Catharina, XI (N1873), () Betekom 09.05.1619 (g. Joannes Holaerts en Catharina Holemans),

 

Van de Velde Michael, () Betekom 17.06.1621 (g. Dla Hinckaerts Joanna en Michael Crabbeels),

 

Van de Velde Elisabeth, () Betekom 05.04.1623 (g. Antonius Verdonck cap. en Elisabeth Dionys...), x Betekom 07.06.1644 (g. Joannes Mertens en Georgius Van de Velde) met Joannes Mertens,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Andreas, () Betekom 02.10.1644 (g. Peeters Andreas en Mertens Joanna),

     Mertens Maria, () Betekom 26.11.1645 (g. Kerckmans Amandus en Mertens Maria),

     Mertens Georgius, () Betekom 23.05.1647 (g. Vanden Velde Georgius en Claes Maria).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom