Voorouderlijst Wants Antonis

 

Wans, Wensch

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Wanzo/Wano.

2. Familienaam uit de plaatsnaam Wanze (Luxemburg).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - XV - Wants Antonis (S + N), ° ca. 1510 ex Haacht, x met ...

 

SAL 6334: Haacht:
Deze naervolgende personen zijn schuldig te betaelen anno 1578
Marie Wants goet, Peeter Wants Peetersone, Guilliam Wants sijn bruer, de kinderen Cathlijn Wants Anthonisdr
HCT835 fo 40v: 24 apr 1597:
Anna Wants voor de tochte ende de voors gebroeders ende gesusteren kinderen en erfgen van voors Antonis Goris x Anna Wants ende oock als erfgen van wijlen Catherijn Wants ende Marie Wants henne moije voor de erfelijkheijd verkopen aan Hendrik Ricx cs die tweederde van huis en hof drie dm groot gestaen aende Bullestraet.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wants Peeter (meester), x met Margriet Verstappen,

HCT835 fo 13: 8 apr 1595:
Mr Peeter Wants als gemachtigt van Cornelis Verhagen Francoissone x Cathlijn Nijs IJkensdochter daer vader af was Hendrik Nijs ook als momboir van Anna Nijs & Elisabeth Nijs gesusters woonende binnen de stad van Liere, met oock Paeschijnken Nijs blijkens proc, item Anna Wants als gemachtigt bij Peeter De Coene x Anna Gooris, Jan Nijs Aertsone x Cathelijn Gooris, Peeter Van Eijnde x Elisabeth Gooris, Jan Gooris & Anthoon Gooris kinderen van wijlen Anthoon Gooris saliger ende vande voors Anna Wants, alle erfgen wijlen Anthoon Gooris daer moeder af is die voors Anna blijken bij proc gepasseert voor de schepenen van Betekom op 12 mrt ll verkopen aen de weesen van Jan Ceulemans daer moeder af is Geertruijt Vercalsteren zeker half boender land gelegen int Hulstervelt regt we Thomas Van Hove ende derfgen Merten Paelmans.
HCT835 fo 50: 6 nov 1597:
Mr Peeter Wants approbeert de vercoopinge door Anna Wants x Anthonis Goris van een derdedeel aan een erve daer een huijs plach op te staen drij dm groot gelegen aen de Bullestraete aan Hendrik Ricx x Anna Van Robroeck .

     Uit dit huwelijk:

     Wants Peeter,

     Wants Guilliam

     Wants Anna, x met Willem Vandeputte, fs Mattheus,

Uit de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) blijkt dat Guilielmus (Willem) Vanden Putte, de man van Anna Wants, de zoon was van Mattheus (Matthijs). Het is merkwaardig dat deze akte zich bevindt in een register  met betrekking tot de jaren 1643 en 1644. Het echtpaar woonde in Tildonk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7532, fol. 320r., akte dd. 27 mei 1607.

Item Willem Vanden Putte soene Matthijs ende Anna Wants, zijne huysvrouwe, woenende tot Thieldonck, hebben bekint elck een voer al schuldich te zijn(e) Michielen Van Langendonck en(de) Abraham Grieten, beyde als heylige geestm(eeste)rs der prochie van Haecht, ende tot behoeff desselffs der selver prochie vier gouden carolus guldens te twintich stuyvers stuck, te quyten den pen(n)in(ck) sestiene, in plaetse van gelijcke vier rinsguldens erffelijck als wijlen Huybrecht Verpaelt, geboren van Haecht, met zijn(en) testamente, gepasseert voer schepenen van Haecht in daete den iersten juny anno xvc. lxxix tot behoeff vanden voirscreven Heylighen Geest gelegateert ende gemaeckt heeft, verschijnende jaerlijcx den iersten juny, daeraff den iersten termijn vallen ende verschijnen sal den iersten juny naestcomende ende inder stadt wissele van Loven los ende vrije, etc., oyck van ve., xe., xxe., ce., ende alle andere, meerdere ende mindere pen(n)in(gen), geimponeert ende alnoch te imponeren in toecomen(de) tijden, telcken termijne als schult met rechte verwonnen, ad mo(nitionem) pignus apud Thieldonck oft daerontrent, valens duplum et tantu(m), met conditie dat de voirscreven gehuysschen de voirs(creve) erffrinte sullen moghen lossen en(de) affquyten teenemaele ende elcken pen(n)in(ck) daeraff als voer, ende met volle rinte, coram Schore, Overbeeck, maii xxvii. 1607.

 

Hierbij een akte met vermelding van Guilielmus Vanden Putte en zijn vrouw Anna Wants, inwoners van Tildonk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 34r., akte dd. 16 november 1609.

Item in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Jan Schelckens soene wijlen Henricx, woenen(de) tot Mechelen, en(de) Willem Vanden Putte als man en(de) momboir van Anneken Wants, voerde welcke hij hem in desen es sterckmaecken(de), woenen(de) tot Thieldonck, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenissen alsulcken recht, actie ende gerichticheyt als hen opdrageren respective es competerende aen(de) goeden wijlen Jans V(er)stappen ge en(de) Barbara Vissenaecx, zijn(e) huysvr(ouwe) als zij leeffde, geleghen ten Eynde onder Werchtere, exp(osito) soo es daerinne gegoet en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Laureys Spoelberch, woenen(de) tot Werchter v(oir)s(creven) et satis die voirs(creve) opdrageren obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, et war(as) voer eene goede, ombelaste ofte onverthierde actie prout, coram Schore, Broecke, novemb(ris) xvi., 1609.

 

Hierbij een akte met vermelding van Guilielmus Vanden Putte en zijn vrouw Anna Wants. Verder ook melding van Laurentius Spoelberch, inwoner van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 161r., akte dd. 16 november 1609.

Item, in p(rese)ntia villici, gestaen Jan Schelckens sone wijlen Henricx, woonen(de) tot Mechelen, en(de) Willem Van(den) Putte als man en(de) momboir van Anneken Wants, voor de wel(cke) hij hem in desen es sterckmaecken(de), woonen(de) tot Thieldonck, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) alsul(cken) recht, actie en(de) gerechtich(eyt) als hun opdraegeren respective es competeren(de) aen(de) goeden wijlen Jans V(er)stappen en(de) Barbara Vissenaecx, zijne huysvr(ouw)e als zij leeffde, gelegen ten Eynde ond(er) Werchtere, exp(osito) soo es daer inne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Laureys Spoelberch, woonen(de) tot Werchter voors(chreven) et sat(is) die voors(chreven) opdraege(re) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et war(as) voor een(e) goede ombelaste ofte onv(er)thierde actie prout, coram Schore, Broecke, novemb(ris) xvia., 1609.

 

Wants Maria,

 

Wants Anna, XIII - XIV - XV,

 

Wants Catharina. 

 


 

XIII - XIV - XV - Goris alias Bruers Antoon (S + N), ° ca. 1540, x met Anna Wants, deze x 2 (kinderloos ?) met Jan Kerckmans, fs Bertel.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Goris alias Bruers Antoon.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goris Willem, x met Barbara Van Langendonck,

     Uit dit huwelijk:

     Goris Antoon,

 

Goris alias Bruers Joannes, XII - XIII - (N2712 + N5012 + S7220),  

 

Goris Anna, XII - XIII - XIV (M3991 + S4491 + S9963),

 

Goris Cathlijn, x met Jan Nijs,

     Uit dit huwelijk:

     Nijs Aert,  

 

Goris alias Bruers Hendrick, XIII (S9924 + S10142),

 

Gooris alias Briers Anthoon, ° ca. 1580, x 1 met Anna De Hooge, x 2 met Maria Waut(i)ers, deze x 1 met Willem Van Hove,

       R1606 Fo 181 – 188 (datum?):

     S+D tusschen derfgen Anthoon Goris x Maria Wauters, item denselven Anthoon x Anna De Hooge, item vande selve Marie Wauters  x Willem Van Hove

     - Anthoon Goris x Marie Vandenbossche

     - Peter Goris x Cathlijn Briers

     - Magdaleen Goris geasst met Christoffel Van Meerbeeck als momboirs vande weesen Magdaleen Goris behouden van Cornelis Van Aerchot,

     item van Jan Fobelets sone Jans, item van Jan Van Merbeeck sone Jans

     - Jacquemijn Goris x Goris VDP (Vanden Panhuijsen)

     kinderen van Anthoon Goris x Maeijcken Wauters

     - Marie Van Hove dochter Henderick Van Hove sone Willem Van Hove, ende Maria Wauters ende van Anna Goris dochter Anthoon Goris

     x Anna De Hooge iertse huijsvrouwe was vanden voors Anthoon Gooris soo vuijt dijen hoofde als noch noopende sekere pretensien in

     eenige naerbechreven goederen ende gedeijlt tegen den voors Anthoon, Peter Magdaleen ende Jacquemijn Gooris ten overstaen van

     Jan Boots haeren ouden toesiender ter vijffdere

     - Barbara Van Hove x Michiel Van Emelen ter sesdere sijden

     - Marie Van Hove dochter Willems Van Hove x Thomas De Cock ter sevensten sijde

     mits die doot ende aflijvigheijt van wijlen Anthoon Gooris ende Anna De Hooghe, Hendrik Van Hove & Anna Gooris, item vanden selven

     Anthoon Gooris ende d’afflijvigheijt van Maria Wautiers tweede huijsvrouwe van Anthoon Gooris voors, van Willem Van Hove ierste man

     was vanden voors Marie Wauters.

     Uit dit huwelijk:

     1. Goris Anna, x met Hendrik Van Hove,

     2. Goris Magdalena, x 1 Rotselaar 15.02.1626 (g. Anthonius Gooris, Gerardus Van Aerschot en Henricus Van Hove) met Cornelius Van Aerschot,

     x 2 Rotselaar 27.03.1629 (g. Anthonius Gooris en Guilielmus Fobelets) met Joannes Fobelets,

     x 3 Rotselaar 05.08.1631 (g. Anthonius Gooris en Joannes Van Meerbeeck) met Joannes Van Meerbeeck,

     aktes en commentaar i.v.m. dit koppel vind je in het parenteel van Joannes Van Meerbeeck. 

     Goris Maria,  

     Goris Catharina, 

     Goris Anthonius, (°) Rotselaar 08.04.1607 (g. Henricus Goris en Dcella Anna Van Os), + Rotselaar ...05.1640,

     Goris Petrus, (°) Rotselaar 29.12.1609 (g. Petrus Vanden Eynde en Anna Dauwen),

     x Rotselaar 20.10.1630 (g. Gooris Anthonius en Bries Wilhelmus) met Briers Catharina (Catlijn), akte en meer info bij Briers,

     Goris Jacoba - Jacquemyne, (°) Rotselaar 23.09.1612 (g. Joachimus hopperus per matrem suam Anna Van Esch en Barbara Schrijns),

     x Rotselaar 21.11.1632 (g. Vanden Panhuijssen Joannes en Gooris Anthonius) met Vanden Panhuijsen Gregorius,

     (°) Rotselaar 24.01.1613 (g. Vander Veken Gregorius en Aurogge Anna),

 Onder de KLIK bij 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 (met dank aan Paul Peeters) zeer interessante schepenaktes over Goris (Gregorius) Van den Panhuysen      en Jacoba Goris. Goris Van den  Panhuysen werd gedoopt  te Rotselaar op 24.01.1613 als zoon van wijlen Jan en      Dymphna Aurocx (Aurogghe/Auroghs).

   Deze laatste hertrouwde op 03.01.1634 te Rotselaar met Christoffel Van Meerbeeck.   Blijkens een schepenakte worden er heel wat goederen in pand gesteld voor de lening die Goris Vanden Panhuysen en      Jacoba Goris aangingen.  Het ging om goederen, waarvan Dymphna Aurocx nog de tochte (vruchtgebruik) had.       Het feit dat het gaat om zoveel goederen mag erop wijzen dat zijn ouders toch wel erg bemiddeld waren.       Zo hadden de ouders van Goris ook een brouwerij aan de kerk te Rotselaar. In de akte zijn ook een veelvoud aan      toponymische namen terug te vinden.   Bij 7 wordt dan weer een heel grote lening vermeld.

     3. Van Hove Hendrick,

     Van Hove Maria - Maeycken,

     Van Hove Barbara,

 

Goris alias Bruers Elisabeth, x 1 met Petrus Van In, x 2 > 1619 met Stroomans Franciscus,

S+D kinderen en erfgen wijlen Elisabeth Goris alias Bruers daer vaders af waren wijlen Peeter Van Nin & Francois Stroomants
- Anthoon Van In
- Jan Van In
‎(Arnoldus Van In?)‎
- Hendrik Aerts als moederlijk momboir met Aert Van Tongelen als vaderlijk momboir van Jan en Elisabeth Aerts ter derdere
- Wouter Van Lacqwijck wn Margriete Van In geasst met vs Jan Van In
- Wouter Stroomants
- Hendrik Stroomants
.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van In Adrianus,

     Van In Anthonius,

     Van In Joannes,

     Van In Guilielmus, 

     Van In Arnoldus,

     ? Van In Margriet, x met Wouter Van Landewijck,  

     Van In Anna,

    Van In Maria,  

     2. Stroomans Wouter, 

     Stroomans Egidius,

     Stroomans Elisabeth, 

     Stroomans Henricus, (°) Werchter 10.03.1619 (g. Stroomans Henricus en Vertennen Anna uxor Bruijnincx Joannes), meer info bij Willems2.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom