Voorouderlijst Vrolijx Godefridus

 

Vrolijk(s), -kx, Vrolix(s), Vrolyks, - kx, Vroely(c)k

Bijnaam voor iemand met een vrolijk karakter.

 


 

XII - Vrolijx Godefridus (S3980), ca. 1535, x met ...

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

ESDB 1947: In het jaar 1624 kloegen inwoners van Rotselaar bij de schepenen erover dat de hond van een schipper op de Demer jacht maakte op hun eenden. Schepenen Jan Van Langendonck, Henrick Vandenbergen, Henrick Schellekens, Van Haecht en Guilliam Martini, secr der banerdije van Rotselaer, stelden een onderzoek in en aanhoorden daartoe verschillende getuigen. Goevaert Vrolijkcx, 90 jaar ( ca. 1534), was ook vier eenden kwijt ende vrouw van De Neuter had hem gezegd: compere, dat en geeft mij geen wonder want soo langhe de schipper met den bonten hondt op den Demer vaert, soe en sullen wij geene hauwen; hij sal ons eynden noch altemael haelen, want hij haelt de eene voor ende dander naer, ende draeght die naer het schip bij sijn meester.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vrolijx Godefridus, XI (S1990). 

 


 

XI - Vrolyx Godefridus (S1990), Rot+ Bet+, W+, Wez+, Til+, Buk+, L+, fs Godefridus, ca. 1570, x Rotselaar 22.08.1606 (g. Holemans Symon en Brugmans Guilielmus) met Brugmans Elisabeth (S1991), Rot+, Bet, W+, Wez+, Til+, Buk+, (deze x 1 met Geeraert Verstraeten, fs Bartholomeus en Jehanne Van Aerschot alias Vermeulen), x 2 (niet Wez, Rot, ) met Van Brussel Adriana.

 

In onderstaande akte worden  Adrianus en Cornelius Vrolijckx (x Elisabeth Peeters), beiden zonen van wijlen Godefridus, genoemd. Met dank aan Paul Peeters.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7910 fol. 81v.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers, schepenen van Loven ende eygenoten naergenoempt gestaen Adriaen Vrolijcx sone wijlen Goovaerts, woonende tot Rotselaer, bij manisse, etha., heeft opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse vijffentwintich roeyen broeck bempt, onbegrepen der maeten, gelegen tot Rotselaer voers. int Bexem Broeck, regenoten den selven opdraegere ter eenre, Guilliam Van Aersschot ter ijr., Jan De Neutter ter iijr., Hendrick De Neuter ter iiij. zijden, exposito soo sijn daer inne behoirlijck gegoeyt ende geerft ten eygen en. erffelijcken rechte Cornelis Vrolijcx, sijnen broeder, ende Elisabet Peeters, gehuysschen, present ende accepterende, per mon., etha., et waras voer vrey ende eygen goet, hier waeren over jor. Franchois de St. Victor en. jor. Gilbert Van Graeve, schepenen ende eyghenoten tot Loven, en. sr. Michiel Pannis, lieutenant des heeren meyers van Loven, en. Niclaes Vander Vorst, insgelijcx eygenoten, voerde welcke den opdraegere geloefden altoos genoech te doene oft hier inne iet te luttel oft te nauwe waere gedaen, waer voren verobligerende sijnen persoon ende goederen, present en. toecomen., met behoirlijcke renunciatie in forma, verclaerende den rechten prijs van. coop daer van te wesen de somme van hondert guldens eens, die welcke den opdraegere bekende ontfangen te hebben, passerende alsoo hier mede quitantie, actum xvij aprilis a. 1654.

 

Hieronder een akte die voor de schepenen van Leuven werd geregistreerd op 12.05.1677 (datum vorige akte), met vermelding van Adrianus en Cornelius Vrolijcx (x Elisabeth Peeters), beiden kinderen van Godefridus en Elisabeth Brugmans.  In de akte is er ook sprake van de nog minderjarige Martinus Vrolijcx, zoon van Cornelius en Elisabeth Peeters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7929 fol. 278v.

Inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den procureur Vander Heyden om tgene naerbes. staet, te Xnieuwen. ende herkennen, geconstiueert sijnde bij procuratie hier onder geinsereert ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgende.

Op heden desen xv. janry. 1672 comparerende voor mij openbaer notaris, present die getuygen naer te noemen, Adriaen Vrolijcx, woonende tot Sallaecken onder Rotselaer, den wel. heeft Xcocht., soo hij vercoopt bij desen, aen Cornelis Vrolijcx, sijnen broeder, woonende tot Rotselaer, alhier present en. in coop accepterende, soo voor hem als Elisabeth Peeters, sijne tegenwoordige huysvre., een plecke landts, alsoo de selve gelegen is onder Rotselaer voors., geheeten Stalport, groot ontrent sesse vierendelen ombegrepen der maete, regenooten tsheere straete noort, derffgen. Jan Huysmans oist, Thertogenberch suyt ende Semetrius de Vaulx west ende dat om ende voor de somme van een hondert guldens eens los gelt, te betaelen van heden date deser ende sesse weeken als schult met recht Xwonnen., waranderende t' vs; goet voor vrij, eyghen ende onbelast, daer voor altijt garantschap ende genochdoeninghe gelovende onder obligatie, submissie ende renunciatie in forma, constituerende alle thoonder deser int particulier om tgene voors. staet, voor meyer ende schepenen van Loven te vernieuwen ende te herkennen in behoorlijcker forme ende aldaer te doen ontgoedenisse ende goedenisse, rat., etha., present Henrick Crabbe ende Jos Van Hal, als getuygen tot desen gebeden, ende hebben de voors. partijen de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, ende was onderteekent W. Van Limborch, nots., den voors. geconstitueerden vuyt cracht sijnder voors. procuratie heeft den innehouden deser alhier in alle sijne pointen ende clausulen vernieuwt en. herkent, diesvolgende ter manisse des voors. heere meyers heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse de bovengeschreven sesse vierendelen lants ombegrepen der maete, in sijne regenooten indt witte deser Xmelt., exposito impositus est Guilliam Xmijlen. in qualiteyt als momboir van Merten Vrolijcx soone Cornelis ende van Elisabeth Peeters, sijne auders waeren, inden naeme, ten behoeve ende voor den vs. Merten Vrolijcx, noch minderjarich sijnde, accepterende, per mo. jure et satis den voorschreven opdraegere obligans, submittens ac renuncians in forma et waras voor vrije, eygen ende onbelast goet, coram eisdem eodem. 

 

Hierbij een akte met vermelding van Godefridus Vrolijcx de jonge en zijn vrouw Catharina (Elisabetha) Brugmans, inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 340r., akte dd. 31 juli 1626.

Item in tegenwoordicheyt des meyersr en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen jo(ncke)r Raes Van Grave, h(ee)re van Lovenjoul, et(ceter)a, tegenwoordich schepen(en) der v(oor)s(chreve) stadt, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijden(isse) een dachmael bempts, gelegen onder Rotselaer int Schipstal, regen(oten) die begijnen oft capittel van Aerschot ter ie., die Demere ter iie., Govaert Vrolijcx den oude ter iii., derffgen(aemen) Jan Fobletz ter iiiie. en(de) de kercke van Rotselaer ter ve. sijd(en), ende d(aer)vuyt ontgoidt sijnde, soo is d(aer)inne gegoidt ende geerft ten erffel(ijcken) rechte Govaert Vrolijcx den jongen ende Cathlijn Brughmans, sijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Rotselaer, per mo(nitionem) et satis obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma et waras op eenen cap(puyn) en(de) een quaert cap(puyn) aen(den) hertoge van Aerschot als op allen trecht daerop vuytgaen(de), ende vercleren partijen den rechtveerdigen prijs van tvoors(chreven) dachmael bempts te wesen die somme van twee hondert r(insguldens) eens, coram Schore, Greve, julii ult(ima), 1626.

            In de marge.

Is gebleken dat die pontpenniongen van desen cooop bet(aelt) sijn bijde quitan(tie) van M. Panhuysen in date va. 7bris. 1626. 

 

Hierbij nog een akte met vermelding van Godefridus Vrolijcx de jonge en zijn vrouw Catharina (Elisabetha) Brugmans, inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 340v., akte dd. 31 juli 1626.

Item, in presen(tia), et(ceter)a, gestaen m(eeste)r Henrick Leunis, tot des naerbes(chreven) staet te doen, hebben(de) procuratie speciael ende onwederroepel(ijck), hem gegeven bij Govaert Vrolijcx den jongen en(de) Cathlijn Brughmans, gehuysschen, woonen(de) te Rotselaer, opden xxix. july lestleden voorden not(ari)s A. Cuypers en(de) sekere getuygen, alhier gesien en(de) gebleken, heeft bekent deughdel(ijck) schuldich te sijn aen jo(uffrouw)e Josina tSerclaes weduwe jo(ncke)r Guillams Van Duffele, woonen(de) te Loven, twelff carolusgul(dens) te xx st(uyvers) Brabants t' stuck en(de) thien gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xxix. july te verschijnen en(de) binnen deser stadts wissel van Loven tot behoeff der voors(chreve) jo(uffrouw)e t' Serclaes, haere erven en(de) naercomelingen te leveren, los en(de) vrije, oock van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens duplum et tantum obligan(do) et submitten(do) indivisim personas et bona dictorum constituen(tium), met conditie dat die voors(chreve) rente tallen tijden sal mogen gequeten worden tegen den penninck xvie. teender reyse met loopen(de) munte en(d)e met volle rente, consenterende tot beter vasticheyt int maecken van mainmise over alle de goeden der voors(chreve) constituanten, meuble en(de) immeubele, en(de) int decreet van dien sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te sijn en(de) naementl(ijck) op een dachm(ael) bempts, gelegen onder Rotselaer int Schepstal, regen(oten) die begijnen oft cap(itu)le van Aerschot ter ie., die Demere ter iie., Govaert Vrolijcx den ouden ter iiie., d' erffgen(aemen) Jans Foblets ter iiiie. en(de) die kercke van Rotselaer ter ve. zijd(en), item op een pleck bempts, geheeten den Ouden Bempt, soo den selven gelegen is in sijne grachten onder Rotselaer te Becxem, regen(oten) t' clooster van Vrouwenperck ter ie., S(in)t Job tot Wesemael ter iie. en(de) sheeren straete ter iiie. zijd(en), coram Schore, De Greve, julii ultima, 1626.

 

 

Aktes met dank aan Christine Savat. 

R1605: Fo 94 (29 dec 1606):

Hendrik Van Dijcke (x Elisabeth Lauwers)  als momboir van de onbejaerde kinderen van wijlen Peter Lauwers x Cathelijne Vranckx alias Grietens met overstaen van Peter Lauwers den jongen gesondt sijnde, Joris Van Aerschot, Adriaen Briers, Geert Van Aerschot ende Adriaen Meeus x Cathelijne Van Aerschot suster des voors Geerts.

Item Merten Briers x Goedele De Cale.

Als erfgenamen van Geraert Verstraten verkopen twee vd als zijlieden waren pretenderende op een half dm gelegen te Bexem eerst de voors Geraert Verstraten toebehoort hebbende aen Goyvaert Vrolijckx de jongen met Cathelijne Brugmans sijn huijsvrouwe.

R1605 fo 107v: 18 juni 1608
Jasper, Goedele en Marie Van Halsbeke broeder en susters verkopen aan Govaert Vrolijckx een half dm lants in Rotselaer waarop Herman Janssens x Maria Van Hoevelt calengeren en vernaerderen.
R1605 fo 128: 12 nov 1609
Goyvaert Vrolijckx de jonge x Cathelijne Brugmans als tochteresse vande naers bempt te weten het derdendeel van een bunder bempts int Echnebroeck in Rotselaer reg derfgen Willem Van Eijcken, welcke de eerste comparanten bij maniere van erfmangelinge hebben geranuncheert voor soo vele als den tochte aengaet ende verder Nijte ten behoeve van Merten Briers met alle de vruchten en profijtten daeraff gecomen soo van groeffe ende hantwasse ... als voors Merten Briers transporteert ande eerste comparabnten een pleckxen lant groot 25r gelegen opt Rot onder de voors banderije Rotselaer.
RM23716 fo 9v:
Verclaeringe ende depositie van Bertholomeus De Pelsmaker, Goovaert Vrolijckx, ouderlinghen mitsgaders Merten Bries ende Hans Van Bostraete thiendenaers van het godtshuijs van Vrouwenperck ende de pastoor van Rotselaar over seker gedeelte van thiende in de Bexemsche helchtwinninge ende daer ontrent den pastoor voors alleen competerende gedaen den 8sten nove 1620, ter instantie van mijnh Bruno Mertens, pastor, met intimatie gedaen aen Goovaert Mertens, rentmeester van het godsthuijs van Vrouwenperck
Inden iersten wort verclaert bijde voors deponenten, dat van de Lindermans ham afstuijckende opde saert gracht tot opden hoeck van het crop eussels wesende hellichtwinninge den pastoor de thiende alleen heeft
Item noch van selven Lindermans ham achterwers tot het chijnsgoet toe, waer inne dat de horsten ‎(dicmaels in doude boecxens vermelt onder de monumenten van de pastorije berustende)‎ gelijck zijn.

Herman Bloms bij coop te voren Berthel Van Inthout sone Jans ... 1619 27 novembris wederom dit naervolgende perceel ingenomen op de jaerlijckxe pacht van sesse halsteren corent coram Adriaen Van Brussel ende Jooris Noppen de hellicht van seven dm lants gelegen opt Waterloos opt Haseleir.

 

In deze akte wordt melding gemaakt van Godefridus Vrolijcx en zijn tweede vrouw Adriana (Naenken) Van Brussel en hun zoon Godefridus, die gehuwd was met Judoca (Jozijne) Van Brussel. Vader en zoon werden respectievelijk de oude en de jonge genoemd. Spijtig dat enkele woorden niet konden gelezen worden omdat ze verdwenen in de plooi van het register.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8258, folio 15r., akte dd. 12 september 1636.

Item in p(rese)ntie der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen m(eeste)r Willem Impens soene Lucas vuytten naeme van Goovaert Vrolicx den ouden ende Naenken Van Brussel, gehuysschen, midtsgaders van Goovaert Vrolicx den jongen en(de) Jozijne Van Brussel, oyck gehuysschen allen woonende onder Rotselaer, bijde selve tot des naerbes(chreven) staet, valide te moghen doene, behoorel(ijck) gemachticht met procura(ti)e, gepasseert voor Jan Wouteleers als not(ari)s, in p(rese)ntie van seeckere getuygen opden ixen. deser loopen(der) maendt 7bris. 1636, alhier bij doriginele minute v(er)thoont en(de) gelesen, heeft thunnen laste tsamen voor tgheheel en(de) elck een int besonder en(de) onverscheyden voor al ter cause van xlviii r(insguldens) thu(n)nen contentemente ontfanghen, geloeft te geven en(de) te betaelen jaerelijcx opden ixen. 7bris. aen jo(ncke)r Raes Van Grave eene rente van vijffthien gulden en(de) thien stuyvers erffel(ijck) te xx st(uyvers) Brabants tstuck, den st(uyver) te drije plecken gerekent, daervan diersten v(er)schijndach wesen sal den negensten 7bris. xvic. sevenendertich en(de) soe voorts van jaere te jaere, geloven(de) de selve rente jaerel(ijcx) ten valdage wel, loffel(ijck) en(de) p(er)sonnel(ijck) te betaelen en(de) te leveren ten woonhuyse des v(oor)s(chreven) heere Van Grave oft sijns rep(rese)nteren(de), los en(de) vrije van allen subventien, ingestelt oft naermaels in(ne) te stellen, oyck mede van(de) pontpenninghen telcken v(er)schijndage als schult met recht v(er)wonnen en(de) ter manisse de rente te bepanden op suffisante goeden, onder den ...ijne [rand] deser stadt gelegen ... [rand] allen voor ...en [rand] drije dobbel rente weert zijn(de), obligans ac renunian(s) primae de duob(us) vel pluribus reis et aliis prout in forma, consenteren(de) v(er)volgens de selve procura(ti)e met p(re)judicie van des v(oor)s(chreven) is, int maecken van beleydt en(de) mainmise ende decrete der schepen(en) van Loven sonder vooral gedaecht oft geroepen te derven worden over allen der constituanten goeden, meublen en(de) i(m)meubelen, vliegen(de) erffven, p(rese)nt en(de) toecomen(de), waer en(de) tot wat plaetsen gelegen, en(de) namentl(ijck) onder andere over een halff boender lants eyghen en(de) onbelast goet, gelegen te Bexem onder Rotselaer, toebehoorende den v(oor)s(chreven) Vrolicx den ouden, regen(enoten) de Binneveldestraet ter ier. en(de) iier., derffgen(amen) Adriaen Briers ter iiier., derffgen(amen Berthel De Pelsmaecker ter iiiier., item over onderhalff dachm(ael) bempts, gelegen onder de heeren van Rivieren te Geelroy, toebehooren(de) Govaert Vrolicx den jongen, regen(oten) de Laecke ter ier., derffgen(amen) Celen Montens ter iier., liggen(de) voorts in zijn(e) grachten, alleenel(ijck) belast met ontrent een(en) halven braspen(ninck) chijns aenden heere van Rvieren v(oor)s(chreven) sonder meer, midts conditie van(de) dat de v(oor)s(chreve) rente sal mogen worden gequeten tseffens en(de) teenemaele tegen den penninck sesthiene en(de) met volle rente, los en(de) vrije , alles midts opseggen(de) een halff jaer te vooren, andersints nyet, item is te weten dat Govaert Vrolicx den jongen heeft genoten ic. r(insguldes) capitael en(de) zijnen vaeder de reste, en(de) hebben coram Loomans, Van(den) Broeck, schepenen, xii. 7bris. anno 1636.

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Vrolyx Adrianus, () Rotselaar 05.02.1608 (g. Catharina De Pelsmaker en Bartholomeus Vuedinx), x Rotselaar 24.11.1641 (g. Vrolyx Godefridus en Vrolyx Joannes) met Meeus Dijmphna,

Hierbij nogmaals aktes (met dank aan Paul Peeters), nu over het koppel Adrianus x Meeus Dijmphna:

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 216v.

Item in tegenwoerdicheyt des heeren meyers ende schepen. van Loven naergenoemt gestaen mr. Nicolaes Wouters vuyt crachte ende naer vermogen van onwederoepelijcke procuratie, hem tot tghene naerbeschreven staet te doen, als thoonder gegeven, ende waer [van] den theneur hier naer is volgende, luydende aldus.

Comparerende op heden xxij. augusti a. 1664 voer mij notario ende die getuygen naergenoemt Mathijs Noye ende Cathlijne Snoecx, gehuysschen ingeseten borgers deser stadt Loven, die welcke hebben bekent, soo sij bekennen bij ende midts desen deuchdelijck vercocht te hebben aen Adriaen Vrolijcx ende Dympna Meeus, oyck gehuysschen, innegesetenen van Rotselaer (alhier present ende accepterende), een halff boender sprinckbempt, soo ende gelijck den selven gelegen is onder Rotselaer int Sallaecken Broeck, regen. Guilliam Van Aersschot ter eenre, derffgenaemen Jan De Neuter ter ijr., derffgenaemen Hendrick Van Brussel ter iijr. ende den Demer ter iiij. zijden, om ende midts vier halsteren corens t' sjaers erffpacht onquytbaer, alle jaeren St. Andriesmisse te verschijnen, daer van d' ierste jaer sal comen te verschijnen St. Andriesmisse naestcommende ende soo voirts vervolgens van jaere [tot] jaere, belovende sij acceptanten de selve vier halsteren corens jaerlijcx ten tijde voerschreven wel ende loffelijck te betaelen ende ten huyse der voerschreven vercooperen te leveren in goet leverbaer graen, los ende vrey van bede ende van alle andere dorps lasten en. impositien, innegestelt oft inne te stellen, t' elcken jaere ende termijne als schult met recht verwonnen, is conditie dat bij soo verre naermaels bevonden wirdde, tselve goet met eenighen chijns belast te sijn (dwelck sij vercooperen ignoreren) sullen sij acceptanten gehauden sijn den selven thunnen laste te draegen sonder eenich recompens ende tot beter vasticheyt vande jaerlijcxe betalinge der voerschreven vier halsteren corens hebben sij acceptanten verbonden ende verobligeert hunne respective persoonen ende goederen met renuntiatie in forma, mede oyck geconsenteert int maecken ende slaen van mainmise oft opdracht over seecker huys ende hoff, daer inne sij tegenwoerdich sijn woonende, gelegen tot Rotselaer, groot een halff boender, midtsgaders oyck over het voerschreven halff boender sprinckbempts int Salllaecken Broeck, mede in den decrete van dijen sonder daegement, item is te weten dat tselve bempdeken voer desen aen hen acceptanten noch is vercocht geweest voer den notaris Cocx den xiije. july 1663, welcken coop midts desen wordt geannulleert ende compt te cesseren, constituerende tot dijen hinc inde een ieder thoonder deser int besonder om t' ghene voerschreven staet, te vernieuwen ende herkennen voer meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders daer des van noode mochte wesen, metten rechte van onterffenisse, erffenisse, etha., ende aldaer te consenteren als voer, mede in de condempnaite volontair met allen solemniteyten daer toe gerequireert, promittentes ratum, etha.

Actum binnen Loven ter presentie van Bernaerdt Vander Heyden ende Peeter Berthijns, getuygen hier toe specialijck geroepen ende gebeden, ende hebben die voerschreven parthijen comparanten de minute deser neffens mij notario onderteeckent, quod attestor, signatum P. Van Roost, nots., den voerschreven Wouters, geconstitueerde ende comparant, vuyt crachte ende naer vermogen als boven den boven geschreven contracte notariael alhier vernieuwt, herkendt ende gerepeteert hebbende, heeft dijen volgende in den naem van de voerschreven constituanten vercooperen bij manisse, etha., opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse het voerschreven halff boender sprinck bempt, gelegen onder Rotselaer int Sallaeck Broeck, hier voren in sijne regenoten breeder gespecificeert, ende den voerschreven opdraegere in der qualiteyt ende vuyt crachte als voer daer vuyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo is daer inne behoirlijck gegoeydt ende geerft Nicolaes Vander Vorst (present ende accepterende) in den naem van. voerschreven Adriaen Vrolijcx ende Dympna Meeus, gehuysschen, per mo. jure, etha., op den last vanden voerschreven erffpacht van vier halsteren coren onquytbaer, die daer op bij forme van erffvuytgevinge sal blijven gereserveert ende oyck het voerschreven huys ende hoff, groot een halff boender, hier voren oyck breeder gespecificeert, daer voren bij forme van opdrachte verobligeert, gelijck het selve bij manisse als voeren, daer voer en. voer de jaerlijcxe betalinge der voerschreven rente wordt opgedraegen bij desen om bij de vercooperen t' allen tijden daer op oyck te nemen hen regres per mo. redditdit, etha., ende voirts alles achtervolgende ende in conformiteyt van de boven geschreven contracte notariael, coram De Bucq, Goffaert, iiija. septembris a. 1664.  M. Peeters.  G. De Bucq.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 229v.

Item in tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen mr. Gaspar De Man vuyt crachte ende naer vermogen van onwederroepelijcke procuratie, hem, tot t' ghene naerbeschreven staet te doen, gegeven, ende waer [van] den theneur hier naer is volghende, luydende aldus.

Op heden den iiijen. september. a. 1664 comparerende voer mij openbaer notaris, bijden Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, present die getuygen naer te noemen Matthijs Noye ende Cathlijn Snoecx, gehuysschen, innegeseten. deser vs. stadt, die welcke (midts seeckere somme van penningen) die sij alsnu ten dancke verclaeren ontfangen te hebben vuyt handen van mr. Niclaes Vander Vorst, waer van sij hen ten vollen bekenden vernuecht, voldaen en. gecontenteert te wesen, renuncierende ovesulcx exceptioni non numerate pequinie hebben gecedeert en. getransporteert, soo sij cederen ende transporteren bij desen aenden selven Vander Vorst ende joe. Maria Wouters, gehuysschen (present en. accepterende) twee diversche corenrenten ontquytbaer, staende beyde tot laste van Adriaen Vrolijcx ende Dymphna Meeus, gehuysschen, innegesetenen van Rotselaer, d' ierste daer aff van vier molenvaten sjaers gehypoticeert op huys ende hoff met een bempdeken daeraen gestaen ende gelegen binnen Rotselaer voors., waerinne sij tegenwoordich sijn woonende volghens de constitutie brieven daervan sijnde in date ... [niet vermeld] ende iterativel. vuytgesteken inde goedenisse vande selve goederen, gedaen tot behoeff van Hendrick Van Vlasselaer, gepasseert voor meyer en. schepenen van Rotselaer voors. opden xen. february xvc. eenenvijfftich stylo Brabantiae ende staende aldaer geregistreert folio lv, op hen transportanten gedevolvert bij d' afflijvicheyt van wijlen Geeraert Snoecx ende Geertruyt Vander Taelen, gehuysschen waeren, grootvaeder ende grootmoeder respective der vs. Cathlijne Snoecx, ende d' andere rente van vier halsteren coren sjaers staende tot laste als boven ende bij forme van erffvuytgevinghe gehypoticeert op een halff boender sprinckbempt onder Rotselaer volghens die brieven daer van sijnde, gepasseert voor meyer ende schepenen van Loven op heden date deser, mede oock bij opdracht opden vs. iersten pandt in media ende te vorens voorden notaris Roost ende seeckere getuygen opden xxijen. augusti lestleden, alle in formis authenticis, alhier gethoont en. gebleken, jaerlijcx verschijnende die selve twee renten St. Andriesmisse, mede het loopende jaer verloops der selver twee renten, nu te verschijnen Andriesmisse naestcomende et waras voer goede, deughdelijcke, onbelaste ende onveralieneerde renten, daer voren mede voorde validiteyt ende deuchtsaemheyt der selver twee renten hebben die vs. gehuysschen t' samen ende elck in t' besunder geloeft ende geloven bij desen altijt inne te staen ende te wesen goet guarrandt ende verobligerende henne respective persoonen en. goederen, present en. toecomende, met behoorel. renunciatie in forma ende signantel. die vs. Cathlijn Snoecx privilegio senat. cons. velleiani et auth. si qua mulier, daer van onderricht sijnde, cederende ende transporterende voorts meer tot behoeff als boven allen titulen, brieven ende munimenten, die selve renten eenichsints raeckende oft concernerende, constituerende ten effecte van dijen die vs. gehuysschen transportanten Glavimans, De Man ende een ieder thoonder deser in solidum om allen t' ghene voors. is, voor meyer en. schepenen van Loven ende alomme elders te vernieuwen en. herkennen metten rechte van onterffenisse, erffenisse ende andere solemniteyten aldaer gerequireert, promittentes irrevocabiliter ratum obligantes, submittentes ac renun. ut supra, de et super quibus, etha.

Aldus gepasseert en. gestipuleert binnen Loven ten daege, maende ende jaere vs. ter presentien van d' heeren Melchior Van Bocholt en. Joes. Baptista Van Bocholt, gebroeders, studenten, studerende inde rechten allhier, beyde gelooffweerdige getuygen, hier toe versocht, ende is de minute deser bij de voors. comparanten beneffens die getuygen onderteeckent ende van mij als notaris, quod attestor, signatum N. Wouters, nots. 1664, den voors. De Man, geconstitueerde en. comparant, vuyt crachte ende naer vermogen der vs. procuratie het bovengeschreven contract notariael alhier vernieuwt, herkent en. gerepeteert hebbende, heeft dijenvolgende inden naem der voors. constituanten vercooperen bij manisse, etha., opgedraegen met behoorel. verthijdenisse die vs. twee corenrenten, d' eene van twee halsteren ende d' andere van vier halsteren sjaers, hier voren breeder gespecificeert ende den vs. opdraegere inden naem als voer daer vuyt ontgoyt en. onterfft sijnde, soo is daer inne behoirel. gegoyt ende geerft ten erffelijcken rechte mr. Niclaes Wouters, present ende accepterende inden naem ende tot behoeff vande vs. Niclaes Vander Vorst en. joe. Maria Wouters, gehuysschen, per mo. jure et satis, den vs. opdraegere obligan., submitten. personas et bona praedictorum constituentium ac renun. in forma et waras ut supra en. voirts alles achtervolghen. ende in conformiteyt vanden bovengeschreven contracte notariael, coram de Plenes, Goffart, iija. decembris 1664.  Jacques Goffart.  M. Peeters.

 

Ter info :

-     Betsum Broeck : Bexem Broeck

-     Gerard Van Gemen : vermoedelijk gaat het hier om Gerard Van Gemert (ook wel Van Gemen genoemd), geboren te Geel, zoon van Gerard.  Hij betaalde voor zijn poorterschap 97 guldens en 12 stuyvers op 14.02.1663 (S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 5285 folio 22, en register nr. 7550, folio 200v-201r).  Deze gegevens werden gepubliceerd in : CALUWAERTS Jan en ELSEVIER Lea, Poortersboeken van het Hertogdom Brabant. Deel IV. Zeventiende-eeuwse poorters van Leuven, p. 79, Leuven, 2003).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7920 fol. 427r.

Item in tegenwordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naer genoempt gestaen Adriaen Vrolijcx soone Govaerts, ingesetenen van Rotselaer, bij manisse heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse een dachmael bempts, wesende hellichtwinninge, ghelegen in Betsum Broeck onder Rotselaer voors., regenooten den Demer noort, Cornelis Vrolijcx oost, derffgenamen Guillam Van Aerschot west en. Hendrick De Neuter suydt, ende daer vuyt mits dordonnantie van recht ontgoeydt ende onterfft sijnde, soo is daer inne gegoeyt ende geerfft ten erffelijcken recht sr. Geerardt Van Gemen, ingeseten poorter deser stadt, present ende accepterende, soo voor hem als voor Margriet Keynens, sijne huysvrouwe, ende dat bij tytele van wettigen coope, aengegaen ende gemaeckt voor ende om die somme van tachtentich guls. eens boven alnoch twee pattacons voor eenen doeck aende huysvrouwe des vercoopers ende twee pattacons voor den lijcoop, bijde voors. coopers betaelt, passerende oversulx den voors. Xcoopere. mits desen absolute quitantie per mo. jure et satis et waras onder obligatie, submissie ende renunciatie in forma, coram Eynatten, De Ridder, 27 april 1668.

Jan De Ridder.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8270 fol. 335v.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen den clerck Coecx ingevolge van sijne procuratie, hem als thoonder deser gegeven bij ende van wegens Adriaen Vrolijckx ende Digna Mees, wettige gehuysschen, ende Jan Raes ende Barbara Mergouts, om den naervolgenden contracte behoorelijck te vernieuwen ende te herkennen, waer van den teneur is volgende van woorde tot woorde.

Comparerende op heden den achtsten juny 1662 voor mij notario ende die getuygen naerbes. Adriaen Vrolijckx, soo voor hem als Digna Mees, wettige gehuysschen, ende Jan Raes en Barbara Mergouts, oock wettige gehuysschen, alle innegesetenen der baendereye van Rotselaer, de welcke hebben verclaert ende gedeclareert onderlingen te hebben aengegaen een erffmangelinge ende dat inder manieren naervolghende, dat den voors. eersten comparanten ten behoeffve der voors. tweede compten. hebben gecedeert ende getransporteert vijff vierendeelen landts onbegrepen der maeten onder Rotselaer, regen. St. Job van Wesemael ter ie., Gillam Foblets ter ije., den meyer van Rotselaer ter iije. ende die voors. tweede compten. ter iiije. sijden, cheysende onder den heere hertoge van Arenberge ende Aerschot, waer tegens die voors. tweede compten. ten behoeve der voors. eerste compten. hebben gecedeert ende getransporteert een dachmael landts onbegrepen, gelegen te Bexem onder Rotselaer, regen. s' heeren straete in twee sijden, de voors. eerste compten. ter derdere, Govaert Vrolijckx ter vierdere zijden, vrije ende eygen goet, verclaerende die voors. erffmangelinge te hebben aengegaen ende gemaeckt over die acht jaeren als in wedersijden daer over ten vollen vernueght ende gecontenteert sijnde sonder eenige resolutie met warantschap prout in forma, constitueren. tot meerdere vasticheyt N. ende een ieder thoonder deser ten eynde om tgene voors. is, te vernieuwen voor meyer ende schepenen van Loven ende alomme daer des van noode soude moghen wesen ende aldaer te consenteren in voluntaire condemnatie, mede aldaer den eenen voor den anderen te gichten ende te goeden met alle solemniteyten daer toe gerequireert, promittentes prevocabiliter ratum obligando, submittendo ac renuntiando in forma, actum tot Loven ter presentien van Niclaes Lambrechts ende van Hendrick De Smet als getuyghen ende hebben die compten. de minute deser geteeckent, onderstont bij mij present als nots., inden Souverainen Raede van Brabant geadmitteert, quod attestor ende onderteeckent M. Keyens, ingevolge vande voors. procuratie soo heeft den voors. geconstitueerden den bovenges. contracte herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse vijff vierendeelen landts, gelegen onder Rotselaer, ende den voors. opdraegere inden naeme vande voors. eerste comparanten daervuyt ontgoeydt ende onterft sijnde, soo is daerinne gegoeyt ende geerft ter manisse des heere meyers den procureur Key[e]ns inden naem ende tot behoeff vande tweede comparanten ende den procureur Keyens ontgoeydt ende onterft sijnde vuyt het voors. dachmael landts, soo is daer inne gegoeyt ende geerft den clerck Coecx inden naem ende tot behoeff vande voors. eerste comparanten et satis utrobique et waras die voors. vijff vierendeelen landts op sheeren chijns ende het voors. dachmael voor vrije ende onbelast, obligando, submittendo ac renuntian. in forma, coram jor. Van. Driessche, sr. Caels, vien. february 1672.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8270 fol. 337r.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen den clerck Coecx ingevolge van sijne procurae., hem als thoonder deser gegeven om den naervolgenden contracte behoorelijck te vernieuwen, waer van den teneur is volghende van woorde tot woorde.

Comparerende op heden desen vijffden february 1672 voor mij notario ende die getuygen naerbes., Adriaen Vrolijckx ende Digna Meeus, wettige gehuysschen, innegesetene van Rotselaer, de welcke midts desen hebben gecedeert ende getransporteert aen ende ten behoeve van sr. Jaecques Van Erps ende Barbara Horsick, oock wettige gehuysschen, innegesetenen deser stadt Loven, present ende accepterende, soo voor hen, henne kinderen ende naercomelingen, een dachmael landts onbegrepen der maeten, gelegen tot Bexem onder Rotselaer, regen. sheeren straete in twee sijden, d' erffgenaemen Govaert Vrolijckx ter iije. ende die eerste compten. ter iiije. sijden, bijde selve vercregen bij mangelinge tegens Jan Raes ende Barbara Mergauts voorden notaris Keyens ende seeckere getuygen opden viijen. juny 1662 volgens d' acte daer van sijnde, welck transport ende cessie die compten. tegenwoordich sijn doende ten behoeve der acceptanten voor ende mits eene somme van tachentich guldens eens, los ende suyver gelt, waer van die voors. eerste compten. bekennen volcomentlijcken vernueght ende voldaen te wesen, waranderende het selve goet voor vrije ende onbelast, daer voor die eerste compten. verobligeren henne persoonen ende goederen, present ende toecomende, meubele ende immeubele, ende signantelijck een halff dachmael landts, oock gelegen ter voors. plaetse, regenoten het voors. dachmael ter ie. ende s' heeren straete ter andere sijden, oock vrije ende onbelast, om daer aen te verhaelen het garrandt voor die voors. acceptanten des noodt sijnde, constituerende die compten. dat die acceptanten in henne plaetse sullen worden gegicht ende gegoeyt met alle solemniteyten daer toe gerequireert voor meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders daer het van noode soude moghen wesen en. aldaer te consenteren in condemnatie voluntair, promittentes ratum actum binnen Loven ter presentien van mr. Louys Fige ende van sr. Anthoon Somers, als getuygen hier toe geroepen hebbende, die compten. en. acceptanten de minute deser geteeckent, onderstont mij present als notaris, quod attestor, ende onderteeckent M. Keyens, ingevolge vande voors. procuratie, soo heeft den voors. geconstitueerden den bovenges. contracte herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse het voors. dachmael landts ende die voors. transportanten daervuyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo is daerinne gegoeydt ende geerft per mo. jure et satis den procureur Keyens inden naem ende tot behoeff van sr. Jaecques Van Erps ende Barbara Horsick, gehuysschen, et satis den voors. opdraegere nomine quo supra, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram ijsdem eodem.

In onderstaande akte wordt melding gemaakt van Adrianus Vrolijcx, zoon van wijlen Godefridus (en Elisabetha Brugmans) en inwoner van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7531, fol. 77v., akte dd. 27 januari 1643.

Item, in presen(tia), etc., compareren(de) Adriaen Vrolijcx soene wijlen Govaerts, woonen(de) te Rotselaer, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse sijn paert en(de) deel, hem competeren(de) in een halff boender beempts, geleghen onder Rotselaer inden Schepstal, regen. Wauter Van Aerschot ter ier., den Heyligengeest van Rotselaer ter iier., Guilliam Van Aerschot ter iiier. sijden en. Peeter Foblets ter iiiier. sijden, exp(osito) imp(ositus) est Guilliam Van(der) Eycken soene wijlen Matheeus, woonen. bynnen deser stadt Loven, per mo(nitionem) his interfuerunt Borchgreeff, Dilbeeck, scabini Lovanien(sis) et allodii consortes, item domicellus Paulus De Rijcke, villicus Lovanien(sis), et Philippus Hollandt, similiter tanq(uam) allodii consortes, coram quibus satis obligan(do) et in forma, et waras voor vrije en(de) onbelast, qui quidem rogantes quod faciunt scabini Lovanien(sis) predicti, act(um) januarii xxvii., 1643.

     Uit dit huwelijk:

     Vrolijx Maria, () Rotselaar 18.01.1642 (g. Meeus Petrus en Meeus Maria),

     Vrolijx Anna, () Rotselaar 24.01.1645 (g. Janssens Wilhelmus en Meeus Anna),

     Vrolijx Elisabeth, () Rotselaar 13.10.1647 (g. Janssens Andreas en Meulemans Elisabeth),

 

Vrolyx Godefridus, () Rotselaar 23.03.1610 (g. Van Meerbeeck Johannes en Schossers Barbarina), x > 1637 (niet Rot, Wez, Hols, W, DD, ) met Van Brussel(en) Josina (Judoca),

     Uit dit huwelijk:

     Vrolijx Adrianus, () Rotselaar 17.07.1635 (g. Van Brussel Adrianus en Vrolijx Maria), 

     Vrolijx Catharina, x Rotselaar 20.01.1665 (g. Van Meerbeeck Andreas en Vrolijx Godefridus) met Van Meerbeeck Adrianus,

     aktes i.v.m. dit koppel (met dank aan Paul Peeters)  bij Van Meerbeeck,

     Vrolijx Cornelius, () Rotselaar 23.03.1637 (g. Vrolijcx Cornelius en Van Bijgaerden Catharina),

     Vrolijx Barbara, () Rotselaar 20.01.1639 (g. Vrolijx Adrianus en Brugmans Barbara),

     Vrolijx Elisabeth, () Rotselaar 06.01.1641 (g. Van Haecht? Joannes en Vrolijcx Elisabeth),

 

Vrolyx Cornelius, () Rotselaar 12.07.1612 (g. Cornelius Brugmans en Van Hoguarden Margareta), x > 1644 (niet Rot, Wez, Hols, W, DD,  ) met Peeters Elisabeth,

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7910 fol. 301v. Met dank aan Paul Peeters.

Item in tegenwoordichijt der schepenen van Loven naergenoempt gestaen Jaspar De Man, clercq vande middelschrijffcamere der stadt van Loven, vuyt crachte ende naer Xmoghen. van sijne procuratie ende bevel om tghene naerbeschreven is, validelijcken te doen passeren, gegeven, waer van den teneur van woorde tot wo[o]rde is volgende, luydende aldus.

Op heden den xiij. july 1654 comparerende voor mij als openbaer notaris ende inde presentie vande getuyghen naergenoempt Cornelis Vrolijcx ende Elisabeth Peeters, gehuyschen ende ingesetenen van Rotselaer, die welcke hebben bekent ende bekennen bij desen ontfangen te hebben vuyt handen van vrauwe Josina t' Serclaes, wede. van wijlen jor. Willem Van Duffele, in sijnen leven borghemr. deser stadt Loven, die somme van drije hondert rinsgls. eens, ter saeke van welcke somme die vs. eerste comparanten hebben geloeft ende geloven bij desen te geven ende te betaelen jaerlijcx aen ende ten behoeve der voors. vrouwe tweede comparanten oft haers actie hebbende eene rente van xviij gls. xv stuyvers erffelijck den penninck xvie., daer van den eersten termijn van betaelinghe vallen ende Xschijnen. sla den xiij. july 1655 ende soo voorts van iaere tot iaere totte quytinghe toe, welcke sal moghen geschieden als die rentgelders gelieven sal teender rijse ende met volle rente in permissien gelde, geloven. die voors. eerste comparanten die voors. rente iaerelijcx wel ende loffelijck te betaelen ende in stats wissele van Loven te leveren, los ende vrije van xe., xxe., xle., ce. ende alle andere mindere ende meerdere penninghen, impositien oft exactien, alreede inngestelt ende alnoch naermaels inne te stellen, erffelijck in toecomende tijden telcken iaere ende termijn voors. als schult met recht verwonnen, ende om die voorschreve vrouwe tweedde comparante vande voors. rente ende iaerelijcxe betalinghe der selver noch naerder te Xsekeren., soo hebben die voors. eerste compnten. Xobligeert. henne respective persoonen ende alle henne goeden, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, ende namentlijcken huys, hoff, schure, stallinghe ende alle andere appendentien ende dependentien van dijen, gestaen tot Rotselaer aenden Heycant, groot int geheel drije virendeelen, regenoten Willem Briers ter ie., sheeren straete ter ije. ende iije. ende Govaert Vrolijcx ter iiije. zijden, item een dachmael lants, gelegen aent Vossenhooft, regenoten sheeren straete ter ie. ende ije., Jan Huysmans ter iije. ende iiije. zijden, item noch een dachmael lants, gelegen aenden Heycant, regen. sheeren straete ter ie., derffgenaemen Vrolijcx ten drije andere zijden, item xxxv roeden bemps, oyck gelegen tot Rotselaer, regenoten Hendrick De Neuter ter ie., Adriaen Vrolijcx ter ije., Guilliam Van Arschot ter iije. zijden, Xclaeren. die selve goederen te wesen onbelast, consenteren. over allen die selve int maeken van belijde ende mainmise ende inden decrete der heeren schepenen van Loven daer over te gheven sonder daechsel te derven doen aen henne persoonen, hen gevende van alsnu voor alsdan voorgedaecht, constituerende onwederoepelijcken mits desen een yder thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer ende schepenen van Loven ende alle richter competent te Xnuewen. ende te herkennen, promitten. ratum, eth.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende jaere als boven ter presentien van Jan Van. Kerckhoven ende Gillis Franck, getuyghen, tot dese geroepen ende gebeden, ende hebben die voors. eerste comparanten die minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, ende was onderteeckent A. Van Heusden, nots., den voors. clercq De Man vuyt crachte als voor heeft dit contract alhier Xnuewt. herkent ende gereitereert, geloven ende consenteren prout latius inden selven, obligan., submitten. ac renuncian. in forma, coram Herthals, Willemaers, july xxviij 1654.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7912 fol. 405v.

Item in tegenwoerdicheyt der schepen. van Loven naerbeschreven gestaen Cornelis Vrolijcx ende Elisabet Peeters, gehuysschen, woonende tot Rotselaer, die welcke midts de somme van hondert vijfftich guldens eens, bij hen alsnu ten dancke ontfangen vuyt handen van heer ende mr. Michiel Van Ophem, doctoer ende iersten professeur inder medecijnen alhier (soo sij verclaerden), hebben bekent tsamen ende elck in solidum aenden selven heere wel ende deuchdelijcken schuldich te sijn neghen carolus guldens tot xx stuyvers tstuck ende seven eenen halven gelijck stuyvers, erffelijcke rente den pen. xvie., allen jaere op date deser te verschijnen ende te betaelen, ende waer aff den iersten valdach sal wesen den xviij. marty xvic. negenenvijfftich ende soo voirts van jaere tot jaere totter quytinge der selver toe, die welcke sal moghen geschieden t' allen tijden die rentgelderen gelievende t'eender reyse ende met volle rente met gelijcke somme van hondert vijfftich guldens eens in permissen gelde ende inder stadts wissele van Loven, los ende vrey van xen., xxen., cen., mindere ende meerdere penningen ende van alle andere impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, te leveren tot behoeff vanden voerschr. heere doctoer Van Ophem, sijne erfven ende naercomelingen oft actie van hen hebbende, gelovende die voerschr. gehuysschen tsamen en. elck in solidum als voer, die voerschreven rente wel ende loffelijcken te betaelen ende te leveren, los, vrey ende tot behoeff als boven, telcken valdach als schult met rechte verwonnen, obligan., submitten. ac renuncian. in forma, ende om den voerschreven heere rentheffere vande voerschreven rente van neghen guldens seven stuyvers en halven erffelijck ende jaerlijcxe betalinge der selver noch beter te verseeckeren, hebben die voerschreven gehuysschen verobligeerde, geconsenteert int maecken van beleyde ende mainmise ende int decreet der heeren schepen. sonder daer toe te derfven gedaeght oft geroepen te wordden, ende naementlijcken op een halff dachmael landts der maete onbegrepen, gelegen onder Rotselaer aen den Heycant, regen. sheeren straete ter eenre, Godevaert Vrolijcx ter ij., Adriana Van Brussel ter iij. zijden, item op een blocxken landts, groot ontrent een dachmael, oyck gelegen onder Rotselaer ontrent Sarlaecken (!), regen. het Vossen Hooft ter eenre, Willem Briers ter ijr., de straete ter iij. zijden, item op drey dachmalen bempts, gelegen aldaer, genoemt Lindemansham, regen. den Demer ter eenre en. ijr., het Zallaecken Broeck ter iij. en. Adriaen Van Vlaslaer ter iiij. zijden, et waras voer onbelast goet, behaudelijck het leste parceelen met sheeren chijns vande gronde, geloven. die voerschreven gehuysschen altijt genoten te doen oft hier inne iet te luttel oft te nauwe waere gedaen, oblig., submitten. ac renuncian. ut supra, coram St. Victor, Greeff, xviij marty a. 1658

Bron : S.AL., Inventaris Cuvelier, register nr. 7918 fol. 461r.

Item in tegenwoerdicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen mr. Niclaes Wouters om den naervolgen. contracte notariael te vernieuwen bij de procuratie daer inne geinsereert, als thoonder der selver geconstitueert sijnde, heeft den selven vernieuwt inder vueghen naer volghende.

Comparerende op heden den xviijen. meert 1665 voer mij openbaer notaris ende inde presentie vande getuygen naergenoempt Cornelis Vrolicx en. Elisabeth Peeters, gehuysschen, ingesetenen van Rotselaer, de welcke hebben bekent, gelijck sij bekennen midts desen, loffel. en. deughdelijcken ontfangen te hebben van joe. Helwigis Scheupmans, begijnken opden Cleynen Begijnhove binnen dese stadt Loven, boven de somme van sestich guldens, bij hun ierste compten. opden xiij. juny 1664 vande vs. joe. tweede compte. ontfangen alnoch de somme van viertich guldens in specie van pattacons t' stuck tot achtenviertich stuyvers, waer voer de vs. ierste compten. geloven ende verobligeren aende vs. joe. tweede compte. haere gecommitteerde oft actie hebbende, jaerlijcx tegen den penninck xvie., te betaelen eene erffel. rente van ses guldens en. vijff stuyvers als schult met recht verwonnen, los en. vrije sonder eenighe impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, waer van het ierste jaer sal innegaen en. sijnen cours nemen opden vs. xviij. meert 1665, ende den iersten verschijndach wesen sal opden xviij. meert 1666 en. soo voorts van jaere tot jaere, d' een d' ander eenpaerl. sonder middel volghende, totte quytinge ende redemptie toe, de welcke sal moeten geschieden t' eender reyse met gelijcke volle rente, insgelijcx in specie van pattacons, verobligerende de vs. compten. tot vasticheyt der vs. rente hunne persoonen ende goederen, meubel en. immeubel, present en. toecomende, hoedanich die soude mogen wesen ofte op wat plaetse gelegen, egheene vuytgenomen onder obligatie, submissie en. renunciatie in forma, ende signantel. drije dachmaelen bempts, genoempt Lindeman Ham, gelegen binnen Rotselaer voors., regenoten den Demer ter eenre, het Sallaken Broeck ter ije. en. Adriaen Van Vlasselaer ter iije. sijden, item huys, hoff, schuere, stallingen met het landt en. erffve daervan dependeren., regen. Hendrick Briers ter eenre, sheeren straete ter ije. en. iije. sijden, item alnoch een blocxken landt, groot een dachmael, gelegen onder Rotselaer vs., regenoten het Vossenhooft ter eenre, Willem Briers ter ije. en. de straete aldaer ter iije. sijden, constituerende de vs. compten. een ieder thoonder deser om te gaen voer heere meyer en. schepenen van Loven ofte wel elders daer het van noode soude mogen wesen om dese te herkennen en. vernieuwen en. te laeten verclaeren executoriael, constituerende int slaen van mainmise en. beleyde opde vs. goederen en. in het decreet sonder daer toe geroepen ofte gedaeght te moeten worden, midtsgaeders in volontaire condemnatie en. parate executie.

Aldus gepasseert binnen Loven ten daege, maende en. jaere vs. ter presentien van Adriaen Boels ende Joannes Baptista Boels, als getuygen hier toe geroepen ende gebeden, ende hebben de voorschreve ierste comparanten de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, signatum Corn. Van Mieghen, nots. pubs., 1665.

Aldus vernieuwt doer den voers. geconstitueerde coram Crabeels, Willemaerts, ija. decembris 1665.

De onderstaande akte maakt melding van volgende kinderen van Cornelius Vrolijcx en Elisabetha Peeters :

-     Maria (niet vermeld, maar gedoopt te Rotselaar op 01.04.1644 get. : Joannes Van Vlasselaer en Maria Ditens), die te Rotselaar op 08.02.1673 (get. : Cornelius Vrolijcx en Joannes ... ? [onleesbaar]) in het huwelijk trad met Anthonius Clavers, molenaar te Wezemaal.  Zij lieten volgende kinderen na :

                   -     Claevers Elisabeth, gedoopt Wezemaal 23.11.1673 (get. : Petrus Rijers en Elisabetha Vrolijcx);

                   -     Claevers Adrianus, gedoopt Wezemaal 05.06.1675 (get. : Hermanus Vrolijcx nomine Guilielmus Vermijlen en  Cornelia  Delveu pro Joanna De Rijc);

                   -     Claevers Catharina, gedoopt Wezemaal 15.10.1676 (get. : Bartholomeus Geerts en Catharina Wilms);

                   -     Clavers Dymphna, herdoopt Wezemaal 28.10.1677 'sub conditione' (get. : Henricus Vrolijcx en Dymphna       Kerstens)

                   -     N. ♀, gedoopt 28.10.1677 door de vroedvrouw.

-     Margareta, die in het huwelijk trad met Egidius (Gilis) Wouters;

Onderstaande tussengevoegde akte maakt melding Egidius (Gielis) Wouters en Margareta Vrolijcx.  Zij blijken in (Watermaal-)Bosvoorde te wonen.  Aldaar heb ik bovendien van dit gezin drie kinderen gevonden en ik denk dat zij daar voor verder nageslacht zorgden.  Merkwaardig genoeg wordt bij het derde kind de vader Octavius Egidius genoemd. De doopheffers van het derde kind zijn ook zeer merkwaardig.  Vertoefden zij in laagadellijke kringen ?

De drie kinderen waren Ludovicus, Franciscus en Ignatius Josephus Wauters.  Hieronder een weergave van de doopakten :

1.       Vigesima 8bris [1681] baptisatus e(st) Ludovicus filius Egidii Wauters et Margarite Vroilijcx, susceperunt Ludovicus Cornet (et) Margarita Wauters.

2.       16 aug(usti) [1683] baptizatus e(st) Franciscus filius legitimus Egidii Wauters et Margarita Vrolijckx, conjugum, susceperunt Franciscus Marchal et domicella Joanna Maria Van Kortenbergh, natus pridie circa nonam et decimam mane.

3.       13 augusti [1688] baptizavi Ignatium Josephum philium Octavium Aegidium Wouters et Margarita Vroelijckx, susceperu(n)t nobilis dominus Ignatius Hoppart de Digem et n(obilis) domicella Livina Theresia Joseph de Reuchembergh, natus e(st) pridie circa undecimam ante meridiem.

Zoals je ziet, het stadsarchief van Leuven geeft onbeperkte mogelijkheden.  Met de parochieregisters van Rotselaar zou het haast onmogelijk zijn om te weten te komen dat Margaretha Vrolijckx uitweek naar Watermaal-Bosvoorde. Langs de andere kant, wanneer men afstamt van dat gezin en vastloopt in Watermaal-Bosvoorde, zou het eveneens zeer moeilijk zijn om te achterhalen dat Margaretha Vrolijckx afkomstig is van Rotselaar.  In de doopakten werd immers geen melding gemaakt van haar afkomst.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7962, fol. 71r., akte dd. 2 oktober 1711.

Inde tegenwoordicheyt des heere luytenant smeyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Gielis Wouters ende Margarita Vrolijcx, gehuyschen, innegesetene van Boitsvoort, de welcke ter maenisse des voors. heere luytenant ende wijsdomme der naerbeschreve schepenen hebben opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie ierst eene broeckplecke, onverdeylt met Peeter Reyers, groot int geheel onbegrepen der maete drije dachmaelen, gelegen onder Rivieren ofte Bruggen, regenoten vande geheele plecke Hendrick Lieberechts ende de paters Predickheeren tot Loven oost, den voors. Hendrick Lieberchts ende ... [n.v.] zuyden, mijn heer De Vlieger, de kercke oft Hijligen Geest van Betecum, joncker Lowies De Persy, Paulus Vande Velde ende Jan Dauw tsaemen west, den voors. Lieberechts ende de Laeck noorden, item een derdepaert in sekere partije partije lants en. bempt, genoempt den Elst, waer van de twee resterende paerten toebehoorende Peeter Reyers ende Jan Segers wegens Anna Vermeylen voor de tochte, groot drije dachmaelen onbegrepen der maete, regenoten van tgeheel het aertstraetkien ende Broeckstraetken oost ende noort, derffgenaemen Peeter Van Vlasselaer zuyden, Adriaen Van Vlasselaer west, item alnoch ontrent onderhalff dachmael lants onbegrepen der maete, waer van de wederhellicht competeert Peeter Rijers, gelegen onder Rivieren oft Bruggen, regenoten den voors. Peeter Reyers oost ende noort, mijn heer van Bruggen met den Bruggenbosch zuyden, derffgenaemen Matthijs De Rijdt west, waranderende de voors. opdraeg[er]en de voors. goederen voor eyghen, vrije ende onbelast, vuytgenomen sheeren chijns ingevalle daer op bevonden worden, daer vooren goet guarrand gelovende, verclaerende den rechtveerdigen coopprijs te wesen de somme van vier hondert guldens wissel ende stercken gelde, welcke voors. somme de voors. opdraegeren bekennen ontfangen te hebben van Peeter Reyers ende Anneken Lauwers, gehuyschen, innegesetene van Bael, resort der stadt Aerschot, ende mits d' ordonnantie van rechten de voors. opdraegere daervuyt behoorelijck ontgoeydt ende onterfft sijnde, soo is daer inne behoorelijck gegicht, gegoeydt ende geerfft den voors. Peeter Reyers, soo voor hem, sijne huysvrouwe als henne kinderen, erffgenaemen ende naercomelingen, per monitionem jure et satis, de voors. opdraegeren obligando, submittendo ac renuntiando in forma et waras ut supra, coram d.d. Vander Dilft ende Van Winge, hac 2a. octobris 1711.

-     Henricus

-     Hermanus

-     Joannes

-     Elisabeth, die in het huwelijk trad met Petrus Witters

Het gaat om een akte van evictie of uitwinning. Henricus Witters en Heylcken (Aleydis ? Helena ?) Vertruyen, inwoners van Aarschot, hadden zich op 04.05.1638 ten aanzien Godefridus Tijpoets, licentiaat in de rechten en secretaris van de stad Leuven, verbonden met een jaarlijkse en erfelijke rente van 25 guldens. Daarbij hadden zij goederen onder Aarschot en Gelrode in pand gesteld. Ze konden hun lening echter niet afbetalen en ook hun erfgenamen waren niet bij machte of wilden niet opdraaien voor de schulden, zodat er beslag werd gelegd op de in pand gestelde goederen om openbaar te verkopen. De uiteindelijke kopers bleken Petrus Witters en Elisabetha Vrolijcx te zijn. Zij konden de koopsom ook niet volledig betalen en stelden de aangekochte goederen prompt in pand voor het nog te betalen gedeelte. Vermoedelijk ging Elisabeth Vrolijcx met haar man in Aarschot wonen.

 Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7939, folio 297v., akte dd. 17 juni 1687.

Allen die gene die dese tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, wij joncker de Pleines, Vanden Driesch, Deens en(de) Vander Veken, schepenen der stadt van Loven, doen conde ende te weten met kennisse der waerheyt dat alsoo wijlen Hendrick Witters en(de) Heylcken Vertruyen, gehuysschen, innegesetenen der stadt van Aerschot, met schepene brieven deser stadt in date vierden may 1638 in media verbonden ende verobligeert stonden aen wijlen heer ende m(eeste)r Govaert Tijpoets, licentiaet in de rechten en(de) se(creta)ris der stadt Loven, in eene erffelijcke renthe van xxv gul(den)s sjaers, den penninck sesthien, daer van sij in gebreke waeren van vastigheyt ende den voors(chreven) heere imp(etran)t om vande voors(chreve) renthe en(de) jaerelijcxe betaelinge van dijen naerder verseckert te sijn, ons v(er)socht heeft hem verleent te worden behoorelijcke provisie van mainmise, in desen dienen(de), addresseren(de) aen(den) iersten bode, hier op versocht, die welcke oock aen hem opden 6. may 1638 sijn verleent geweest op en(de) tot alle en(de) iegewelcke goederen der voors(chreve) v(er)obligeerde, vuyt crachte van welcke brieven wijlen den bode Guilliam Herts op den 8. may daernaer hem heeft getransporteert binnen der stadt van Aerschot en(de) dorpe van Geelroo volgens sijn relaes, in dorso vande v(oor)s(chreve) brieven gestelt, en(de) aldaer in sijne als in ons gen(edichs) heere en(de) deser stadts handen tot behoeff des voors(chreven) heere imp(etran)ts genomen heeft eerst seecker huys, hoff, schure en(de) stallingen met een weyde achter aenliggen(de), gelegen binnen Aerschot opt Schaluyn, regen(oten) Joos Vanden Kerckhove ter ie., sheerenstraet ter iie., stadtsvesten ter iiie., d' erffgen(amen) Peeters Verschueren ter iiiie. zeyden, item een boinder lants, gelegen buyten Schaluyn poerte, regen(oten) sheerenstraet en(de) Adriaen De Bruyn, item onderhalff daghmael lants, gelegen tot Geelroo, regen(oten) Joos Poertmans ter ie., Marcelis Montens te iie., Hendrick Van Brussel den jonghen ter iiie. seyden, item twee dagh(malen) lants tot Geelroo, regen(oten) Joos Poertmans ter ie., Anthoen Van Emelen ter iie., sheerenstraet ter iiie. seyden, allen het welck alsoo gedaen sijnde, heeft den voors(chreven) heere imp(etran)t t' eenen seeckeren gelegen daeghe den voors(chreven) Hendrick Witters en(de) Heylcken Vertruyen doen daeghen om de voors(chreve) mainmise te comen sien decreteren en(de) v(er)claeren executoriael en(de) want Laureys Witters, Peeter Witters, Adriaen De Bruyn en(de) Anna Witters, gehuysschen, Maria Witters, wed(uw)e van wijlen Jan Vetz en(de) Elisabeth De Voist, wed(uw)e van wijlen Cornelis Witters, alle erffgen(amen) ofte representanten van wijlen de v(oor)s(chreven) Hendrick Witters en(de) Heylcken Vertruyen, in faulte sijn gebleven van(de) v oors(chreve) rente te betaelen, verschenen voor diversche jaeren, soo heeft heer Ignatius Lindemans, s(ecreta)ris, Van Dilbeeck, etc(eter)a, als erffgen(amen) van wijlen sijnen broeder heer Jan Lindemans, als d' actie en(de) transport hebben(de) van heer Jan Stevenot, priester, etc(eter)a, ingevolge d' acte, gepasseert alhier voor die heeren meyer en(de) schepenen der stadt Loven den 14en. may 1678, en(de) bij den voors(chreven) heere Stevenot v(er)creghen tegens den voors(chreven) heere Tijpoits op den xiiii. novemb(er) 1652 in media, doen daeghen den voors(chreven) Laureys Witters met contbrieven deser stadt vuyt crachte van U E(dele) aucthorisatie door J. Van Moick, corte roede der stadt Antwerpen, volgens desselffs relaes, alhier gesien en(de) gebleken, mede alle die voors(chreve) erffgen(amen) ofte representanten, soo in henne eyge naemen als momboiren en(de) momboiressen van henne kinderen en(de) een ieder van(de) selve kinderen int besonder met contbrieven deser stadt, ieder int particulier door den bode Cornelis Minnen ut retulit ten eynde om de voors(chreve) brieven van mainmise anderwerve te comen sien decreteren en(de) verclaren executoriael, soo datte selve brieven mits non comparitie nochte oppositie der voors(chreven) gedaeghde op den 26en. aprilis lestleden anderwerffve sijn gedecreteert en(de) v(er)claert executoriael, vuyt crachte van welcken anderwerffven decreete heeft den heere executant naer voorgaen(de) permissie, ondert(eeckent) J. Van Besten, de voors(chreven) verobligeerde goederen ter vente doen stellen met affixie van biletten door den v(oor)s(chreven) bode Minnen ut retulit op die kerckdoren van Geelroo en(de) Aerschot op den voors(chreven) huyse en(de) herberghe binnen Aerschot, genoemt die Craen, innehouden(de) specificatie van(de) panden, designatie van(de) plaetse, dagh en(de) ure, waer en(de) wanneer men die v(oor)s(chreve) goederen vercoopen soude inder vueghen dat over de selve sijn gehouden geweest twee behoorelijcke sitdaeghen, respective op den xxxen. aprilis en(de) xiiiien. may van desen jaere 1687, alswanneer de voors(chreve) goederen int generael (mits deselve ierst int particulier opgeroepen geweest sijnde, daer vooren egeen geboth en is gedaen geweest) metten vuytganck vande brandende keersse sijn v(er)cocht en(de) gebleven als hoochsten en(de) meesten verdierdere aen s(ieu)r Geldolphus Vranckx, not(ari)s en(de) procureur der stadt Loven, etc(eter)a, in den name en(de) ten behoeffve des v(oor)s(chreven) heere executants om en(de) voor de somme van sesse hondert drijentsestigh gul(den)s eens achtervolgens conditien daer over gehouden door den gesworen clerck m(eeste)r Ingelbert Loncin, alhier in originali gesien en(de) gebleken, welcke besoignien en(de) exploicten alsoo gedaen sijnde, heeft den voors(chreven) heere executant den voors(chreven) Laureys Witters met contbrieven deser stadt vuyt crachte van U E(dele) aucthorisatie door den v(oor)s(chreven) Van Moick volgens desselffs relaes en(de) allen die voors(chreve) ged(aeghd)e wedero(mm)e ieder int particulier als vooren, mitsgaders Peeter Wijbrechts, innegesetenen van Geelroo als besitter van(den) voors(chreven) onderhalff daghmael doen daeghen door den bode Minnen ut retulit alhier voor die heeren meyer en(de) schepenen van Loven om de goedenisse deser te comen sien doen en(de) den coopere in de selve sien wijsen oft anderssints daertegens te comen segghen ofte doen, soo hennen raede gedraeghen soude, met inthimatie soo verre sij nyet en compareerden, dat men hender absentie nyettegenstaende totter interpositie vanden voors(chreven) decreete soude voorts procederen naer behooren, doen alsoo te weten dat bij ons schepenen voors(chreven) alle de voors(chreve) besoignien en(de) exploicten met allen t' gene daer aen cleeft, int lange oversien en(de) geexamineert hebben(de) en(de) geconsidereert datte voors(chreve) ged(aeghd)e en(de) geexecuteerde alhier ter payen aff van desen stadthuyse noch eens voortsgeroepen sijnde, nyet en sijn gecompareert nochte iemanden in hennen naeme, ter manisse des heere meyers en(de) onsen wijsdomme geaucthoriseert en(de) aucthoriseren bij desen die voors(chreve) besoignien, exploicten en(de) proclamatien, mede allen t' gene vuyt crachte deser bij den voors(chreven) bode is gebesoigneert geweest en(de) tegen die voors(chreve) ged(aeghd)e deffault en(de) contumatie geven(de) en(de) voort prouffijt van dijen hen van alsulcken recht oft actie als sij totte voors(chreve) geexecuteerde panden sauden moeghen hebben oft nu ofte naermaels pretenderen, verstekende, hebben de selve aengewesen en(de) aenwijsen bij desen aen Peeter Witters en(de) Elisabeth Vrolijcx, gehuysschen, die daer inne als coopers sijn genomineert bij den heere executant ten overstaen van(den) voors(chreven) procureur Vranckx volgens d' acte, bij mij clerck als not(ari)s daer over gepasseert en(de) seeckere getuyghen op den xviien. juny 1687 om de selve te hebben, houden ende besitten, gelijck henne andere eyge ende propre goederen, alles nochtans sonder datten voors(chreven) heere executant sal moeten presteren eenigh guarrandt ingevalle eenighe der voors(chreve) goederen nyet leverbaer oft vindtbaer en waeren en(de) alsoo die v(oor)s(chreve) gehuysschen egeene pen(ningen) genoch bij de handt en hebben en(de) alleenelijcken van(de) capitaelen gequeten hondert gul(den)s, soo ist datte resteren(de) drije hondert gul(den)s blijven staen op de v(oor)s(chreve) goederen sonder eenighe innovatie, ende is dijenvolgende den voors(chreven) Peeter Witters, alhier present en(de) accepterende, soo voor hem als Elisabeth Vrolijcx, sijne huysvrau(w)e, henne erffven, naercomelingen oft hens actie hebbende in de voors(chreve) goederen behoorelijck gegoeyt en(de) geerft (naer dijen den heere meyer van sijn recht van naederschap hadde gerenuntieert) en(de) dat met alle solemniteyten van rechte en(de) costuyme deser stadt daertoe [ge]requireert et waras achtervolgens die voors(chreve) conditen, actum hac xviien. juny 1687.

-     Francisca, die in het huwelijk trad met Joannes Baumans te Wezemaal op 10.02.1677.  Zij lieten volgende kinderen na :

                   -     Baumans Petronella, gedoopt te Rotselaar 19.08.1683 (get. : Petrus Baumans en Lucia Peeters);

                   -     Baeumans Cornelius, gedoopt te Rotselaar 10.08.1686 (get. : Joannes Vroelijcks en Anna Vermeylen).

 

Te noteren valt nog dat Lucia Peeters, ook in de akte vermeld, optreedt als doophefster van Petronella Baumans.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8280 fol. 224r.

 In teghenwoordigheyt der heeren meyer en. schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den boede Peter Boogarts vuyt crachte en. naer vermogen van sijne procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgen.

Op heden viij january 1682 compareren. voor mij openbaer notaris, ter presentie vande ghetuyghen naerghenoempt Hendrick ende Herman Vrolijcx, Jan Baumans, man en. momboir van Franchoise Vrolijcx, Anthoen Clavers, man ende momboir van Maria Vrolijcx, Jan Vrolijcx, Gielis Wauters, man en. momboir van Margueritte Vrolijcx, hem voor desel. sterckmaecken., dat sij tgene voors. is, sal lauderen, Peeter Witers (!), man en. momboir van Elisabeth Vrolijcx, alle present oyck sijnde, hebben verclaert gelijck sij doen bij desen, gelijck andermaelen is noch ghedaen bij acte, gepasseert den viij. octob. 1681, alhier gesien, deughdelijck vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen Lucia Peeters, haere moeycken, alhier pnt. en. in coop aenveerden., alsulcken derde parte in eenen bempt, gelegen onder den dorpe van Betecom, ghenoempt den Ingel Bempt, groot ontrent drij boinderen, wesende vrij eygen goet, gelijck die vercoopers verclaeren achter Bruggen, regenooten den heere vander Bruggen oosten, den heere grave van Rivieren mette Reesdoncken suyden, de straete weste, de weduwe Guilliam Willemaerts noorden, midts en. voor die somme van seven hondert en. vijffentwintich gul. eens ende vier gul. voor lijffcoop, is te weten dat het derde paert is belast met vier hondert gul. capitaels aen Peeter Witers, man en. momboir van Elisabeth Vrolijcx voors., te quyten den penninck sesthien met hondert gul. tseffens, welcke vier hondert guldens oft vierentwintich gul. siaers erffel. is het paert vande vs. Elisabeth Vrolijcx, tgene d' acceptante sal draegen op cortinge van haeren coop ende de de resteren. drij hondert en. vijffentwintich gul. gelooft die coopersse op te leggen en. te betaelen ten daege van. goedenisse, tellen. effectivel. die vs. some. van 325 gul., over welcke some. die compten. vande acceptante voldaen te wesen, passerende dieselve bij desen absolute quittantie, gelovende aen. voors. goet egeene actie oft pretentie meer te reserveren en. geloven altijt guarrant des noodt sijnde, ieder int particulier te presteren onder obligatie van henne respective persoonen en. goederen, present en. toecomen.

Constiueren. voorts onwederroepel. een ieder thoonder deser om te mogen compareren voor die heeren meyer ende schepenen van Loven en. aloe. elders daer des noodigh soude mogen wesen en. aldaer tgene voors. is, te Xnieuwen. en. realiseren in behoorel. forme, mede te doen ontgoedenisse ende goedenisse met alle solemniteyten daer toe gerequireert, geloven. te houden voor goet, vast en. van weerden, allen tgene hierinne sal wesen ghedaen onder obligatie als boven.

Aldus gedaen ten daege voors. ter presentien van mr. Ignatius Coecx, oyck notaris, ende Herman Louwet, ghetuyghen, tot desen geroepen en. gebeden, hebben. allen die vs. comparanten vercoopers met haere respective huysvrauwen die minute deser onderteeckent beneffens mij notario, quod attestor, en. was ondert. L. Henrion, nots. ps.

Welcken volgens heeft den vs. geconstitueerden den bovenges. contracte notariaelen in alle sijne poincten, clausulen en. arlen. vernieuwt, gerepeteert ende gerealiseert ende sijn alle die respective vercoopers en. vercooperesse vuytten vs. bempt, breeder hier boven gespecificeert, ontgoeyt, is inden selven gegoeyt en. geerft jure hereditario den notaris Henrion inden naeme vande vs. Lucia Peeters voor haer en. haer erffven oft actie hebben., et satis et waras, obligano, submittendo ac renunciando in forma, coram jor. de Pleines, sr. De Vos, hac 9 january 1682.

      N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij notariale acte in date xv xbris. 1691, gepasseert voor den nots. Neys en. andere manuale quitantie, dat die tegenstaende somme van vier hondert guldens capitaels mette Xloopen. dier is gequeten door Peeter Reyers aen Augustijn Van Yschot inden naem van Peeter Witters, den sel. Witters alhier present, t' sel. bekennende, quare sic vacat, hac 12 feb. 1700.  Arn. Gilbert.

 

Hierbij een akte van evictie, die zoals gewoonlijk zeer lang en complex is. Hierin worden vermeld :

-     Joannes Baumans (x Francisca Vrolijcx);

-     Petrus Witters x Elisabetha Vrolijcx;

-     Anthonius Clavers x Maria Vrolijcx;

-     Joannes Vrolijcx;

-     Egidius Wauters x Margaretha Vrolijcx;

-     Hermannus Vrolijcx;

alsmede wijlen hun ouders en schoonouders Cornelius Vrolijcx en Elisabetha Peeters.

Hun ouders hadden de helft van een rente van 60 guldens niet vereffend en hun kinderen werden gedagvaard.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8292, folio 5r., akte dd. 28 juni 1692.

Allen die ghene die dese letteren sullen sien oft hooren lesen, saluyt, wij de Stembor, Vander Straeten, Silvius ende Vander Veecken, alle schepenen van Loven, alsoo wijlen Cornelis Vrolijcx ende Elisabeth Peeters, gehuysschen waeren als zij leeffden, met schepene brieven deser stadt in dathe quarta may van(den) jaere 1652 verbonden staen aen vrouwe Josina Serclaes, douagiere van wijlen jo(ncke)r Willem Van Duffele, in zijnen leven borghem(eeste)r deser stadt, in eene rente van dertich guldens sjaers vuyt eene meerdere rente van sestich guldens sjaers, waervan deselve hellicht is gequeten, hebbende die vrouwe wed(uw)e vuyt crachte der voors(chreve) schepene brieven tot vasticheyt ende jaerelijcxe betaelinghe der gemelde rente versocht assistentie van rechte om ingevalle van ghebrecken t' selve te moegen verhaelen opde goederen der voornompde gehuysschen verobligeerden, welcken volgens zijn aende voors(chreve) vr(ouw)e weduwe geaccordeert geweest opene brieven van mainmise de data ut supra, addresserende aenden iersten deser stadts boden, naer vermoghen van welcke soe heeft Adriaen Stuckens, gesworen bode deser stadt, in zijne als in ons gena(dichs) heeren ende deser stadts handen tot tot (!) behoeff van die v(oor)s(chreve) vr(ouw)e wed(uw)e genomen onder andere drije dachmaelen bempts onbegrepen der maeten, geheeten Lindemans Bempt, gelegen onder Rotselaer, regenootten den Demer in twee zijden ende d' infirmerije vanden Grootten Begijnhove ter iiie. zijden, zijnde die voors(chreve) vrouwe wed(uw)e behoorelijck geleyt geweest tot dieselve goederen door wijlen den voors(chreven) bode Stuckens achtervolgens zijn relaes ende mits den consente der selver gehuysschen, verobligeerde, gedraegen int bekennen der ghemelde rente, soo is dienvolgens geconcludeert geweest prout in litteris van mainmise opden xen. der voor(chreve) maendt may ende versocht dat deselve brieven sulden worden gedecreteert ende verclaert executoriael, soo ende gelijck t' selve is geschiet over seecker huys, oock gestaen onder Rotselaer, ende voorde selve rente geevinceert de data 2. decemb(ris) 1687 in hac camera, ende midts derffgen(aemen) ende representanten van die v(oor)s(chreve) gehuysshen, verobligeerde, in faulte zijn gebleven van te betaelen een jaerelijcxschen interest der gemelde rente, soo heeft den heere collonel Gheys, tegenwoordich commandant deser stadt, in houwelijck gehadt hebbende vrouwe Juliana Bouwens vanden Boye, eender erffgenaem van vouwe Maria De Duffele, voor ghebreck ende asseurantie van dien doen daeghen Jan Bauwmans als man ende mombour van ... [n.v.] Vrolijcx met condtbrieven deser stadt geexploicteert door den bode Boogaerts om die voornompde brieven van mainmise anderwerven te comen sien decreteren ende verclaeren executoriael ende midts non comparatie der ged(aechd)e, soo zijn deselve brieven opden 28. juny vanden jaere 1687 anderwerven gedecreteert en(de) verclaert executoriael, welcken volgende heeft den voors(chreven) heere commandant versocht ende geobtineert andere deser stadts brieven van executoriales ende proclamatien, insgelijcx addresserende aenden iersten deser stadts boden opden v(oor)s(chreven) 28. juny, onderteeckent G.N. Van Dieve, innehoudende permissie om die voors(chreve) gebrecken te moeghen verhalen op die goederen ende die selve oock ter kerckgheboden te moeghen stellen, d' welck bijden bode Boogaerts is gedaen geweest naer behooren opde kerckdore van Rotselaer ende opde herberghe van Isacq Vanden Panhuyse, gestaen aldaer, met designatie van dach ende ure, zijnde dienvolgende die ghemelde executie gedreven met drije sitdaeghen ende eenen vierden vuyt crachte van permissie der heeren schepenen, daeraff den iersten sitdach is gehouden den 12. augusti, den tweeden opden lesten septemb(ris), den derden opden 21en. octob(ris), alles vanden voors(chreven) jaere 1687, soo dat die voors(chreve) goeden vercocht zijn geworden ende gebleven metten vuytganck vande brandende keersse gebleven (!) aen(den) bode Boogaerts, waertegens Peeter Witten, als getrouwt hebbende Elisabeth Vrolijcx, Anthoen Clavers als getrouwt hebbende Maria Vrolijcx, Jan Vrolijcx, Gillis Wauters als getrouwt hebbende Margriet Vrolijcx ende Herman Vrolijcx, aende heeren schepenen hebben ghepresenteert req(ues)te ten eynde van eenen voorderen sitdach, d' welck hun opden vierden novemb(ris) vanden selven jaere 1687, ondert(eeckent) Van Dieven, is geaccordeert, soo dat andermael die voors(chreve) goeden ter vente zijn gestelt ende daerover opden elffsten der selver maendt novemb(ris) ende van(den) selven jaere 1687 gehouden den vierden sitdach, als wanneer die voors(chreve) goeden weder de novo zijn opgeroepen ende metten vuytganck vande brandende keersse ghebleven aen Peeter Witten volgens de conditien daerover gehouden bijden clercq Smedts inden naem ende ten behoeve van jo(uffrouw)e Margareta Leunckens, wed(uw)e van wijlen s(ieu)r Aert Janssens den ouden, als compt te blijcken bij acte van surrogatie daerover gepasseert voorden notaris Vrancx ende seeckere getuyghen opden ... [n.v.], welcke exploicten ende besoignen alsoo gedaen zijnde, heeft die voor(chreve) Margareta Leunckens den voors(chreven) heere commandant doen aensoecken ten eynde hij haer inden voors(chreven) bempt opden voet der ghemelde conditie soude hebben te doen goeden ende erven ende mits desselffs refues, zijnde tusschen deselve partijen ontstaen proces voorde v(oor)s(chreve) heeren schepenen, waerinne soo verre is geprocedeert dat eyndelijck bij vonnisse diffini[t]ieff vanden 17. juny lestleden is geordonneert geworden dat soude worden geprocedeert tot de goedenisse van(de) voors(chreven) bempt ende tot dien den voorseyden heere commandant Gheys gecondemneert geworden inde costen van procedure vuytwijsens den selven vonnisse, geregistreert staende in hac camera, welcken volgens heeft die voors(chreve) jo(uffrouw)e Leunckens doen daeghen den voors(chreven) Jan Bauwmans q(ualita)te qua supra met condtbrieven deser stadt, geexploicteert doorden bode Cornelis Minne ut retulit, als oock den voors(chreven) heere commandant doorde dienaeren Franchoys De Pauw ende Herman Louwet, die met insinuatie vanden voorseyden vonnisse van(den) v(oor)s(chreven) 17. juny et pariter retulerunt ten eynde van goedenisse voors(chreven) ofte anderssints daertegens te doen ofte seggen prout consilii met inthimatie, et(ce)t(era), welcke exploicten ende procedure alsoo gedaen zijnde, ende daervan bescheyden als voor, comparerende alsoo den procureur Vrancx, heeft versocht geprocedeert te worden totter interpositie vanden decreete over die vercochte goederen ende partijen, voorts geroepen zijnde, en is daer niemanden gecompareert, welcken volgens is versocht geprocedeert te worden tot behoorelijcke goedenisse, doen te weten dat nu wel ende int langhe oversien hebbende bij ons schepenen van Loven die voors(chreve) schepene brieven van mainmise, decreet, herdecreet, proclamatie mette exploicten ende relatien van den bode Boogaerts, gelijck de sel(ve) exploicten en(de) relatien staen vuytgedrueckt inde voors(chreve) acte van goedenisse ende geconsidereert dat partije niet en is gecompareert, nu noch tegenwoordich voorts geroepen zijnde doorden voors(chreven) bode Minne ende procederende voorts totter interpositie vanden voors(chreven) decrete over die voor(chreve) goederen, hebben wij schepenen voors(chreven) ter manisse des heeren meyers daerover staende van wegen shertoge van Brabant bij onsen vonnisse geauthoriseert ende authoriseren bij desen die voors(chreve) kerckgeboden, proclamatien ende vercoopdaeghen daer naer gevolght ende alles des in desen bijden v(oor)s(chreven) bode Boogaerts ende Minne vuyt crachte hunder commissie gedaen is geweest ende ons decreet over die voors(chreve) vercochte goederen, soo die gelegen zjn, tot behoeff van jo(uffrouw)e Margriete Leunckens, wed(uw)e van wijlen h(ee)r Aert Janssens geinterponeert ende interponeren bij desen om bij haer ende haers actie hebbende, te houden en(de) te besitten gelijck haere andere propre goederen, behouudelijck den heere van(den) gronde sijne behoorelijcke rechten, soo is dienvolgens die voors(chreve) jo(uffrouw)e Leunckens daerinne behoorelijck gegoyt ende geerft met alle solemnitijten van rechte daertoe gerequireert, hebbende den heeren meyer gerenuntieert, actum hac 28. juny 1692.

Roch(us) Van Goidtsnoven, 1692.

Uit dit huwelijk:

     Vrolijx Maria, () Rotselaar 01.04.1644 (g. Joannes Van Vlasselaer en Maria Ditens), x Rotselaar 08.02.1673 (g. Cornelius Vrolijcx en Joannes ...) met Antonius Clavers, molenaar te Rotselaar,

     Vrolijx Margareta, () Rotselaar 30.08.1645 (g. Henselmans Anselmus en Jaspers Aloidis), x met Gielis Wouters,

     Vrolijx Henricus, () Rotselaar 24.02.1647 (g. De Neuter Henricus en Aurocx Catharina), x Rotselaar 20.06.1679 (g. Clavers Anthonius en Kerstens Godefridus) met Mombaers Elisabeth,

     Vrolijx Hermanus, () Rotselaar 18.01.1649 (g. Leijs Hermanus en Meeus Dijmpna),

     Vrolijx Joannes, () Rotselaar 27.11.1650 (g. Van Criekinge Joannes en Huygens Magdalena),

     Vrolijx Elisabeth, () Rotselaar 28.12.1652 (g. Vrolijcx Philippus en Vrolijcx Elisabeth), x met Petrus Witters,

     Vrolijx Francisca, () Rotselaar 17.01.1655 (g. Vanden Bos Francisca), x Rotselaar 10.02.1677 met Joannes Baumans, fii in Rotselaar,

     Vrolijx Martinus, () Rotselaar 03.05.1657 (g. Vanden Panhuijse Maria n. Martinus Dauwe en Viskens Anna),

 

Vrolycx Maria, X (S995), () Rotselaar 08.01.1615 (g. Van Aerschot Henricus en Vanden Berge Maria),

 

Vroelynckx Elisabeth, () Rotselaar 06.03.1618 (g. Joannes Brugmans en Lembrechs Elisabeth), x Rotselaar 13.09.1644 (g. Vrolijx Godefridus en Van Meerbeeck Henricus) met Meeus Petrus, + Rotselaar 27.12.1676,

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Henricus, Catharina en Adriana Meeus, kinderen van Petrus en Vrolijcx Elisabeth.  Petrus Meeus overleed te Rotselaar op 27.12.1676.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7929 fol. 277r.

Inde tegenwoordic[h]eyt der heeren schepenen van Loven naergenoemt gestaen den clercq Van Limborch om tgene naerbes. staet, te Xnieuwen., geconstitueert sijnde bij procuratie hier onder geinsereert, ende heeft tselve gedaen als volcht.

Op heden desen xviijen. meert 1677 comparer. voor mij onderges. nots., present die getuygen hier onder te noemen, Henrick Meeus ter ie. ende Catlijn ende Adriana Meeus, ter andere sijden, ende erffgenaemen van wijlen Peeter Meeus ende Elisabeth Vrolijcx, gehuyschen doen sij leefden, dewelcke Xclaeren., soo sij sijn doende bij desen, metten iersten comparant, hennen broeder, finael. te hebben gereekent, soo ten opsichte van diverse renten die de selven heeft gequeten ende waer vooren henne goederen indt generael waeren Xobligeert. als andersints van Xschoten. gelde, inde siecte van hennen vader als oock naer sijne doot tot des selffs begraeffenisse, soo is bevonden dat den voors. Henrick Meeus int geheel heeft Xschoten. de somme van vier hondert vijfftich guldens, waer van die voors. Catlijn ende Adriana Meeus aenden voors. hennen broeder Hendrick moeten goetdoen ider een derdendeel, belopende tsamen de somme van drije hondert guldens ende mits de selve alsnu nyet ter hant en sijn hebbende soo danige somme om den vs. hennen broedere te voldoen ende oversulcx hen regulerende naerde geloofte, bij hen gedaen mette scheydinge ende deylinge, gepasseert voor mij onderges. notaris ende seekere getuygen in date ut supra, soo gelooven die vs. twede compten. tsamen ende elck indt besundert in solidum tot behoeve vanden voors. Henrick Meeus ofte sijns actie hebbende, jaerlijcx te betaelen eene erffel. rente van xviij r. xv s. ts[j]aers, waer van het ierste jaer sal innegaen op heden date deser ende soo voorts van jaere tot jaere totte quytinge der selver, dewel. sal moegen geschieden als het de voors. twede compten. gelieven sullen teender reyse ende met volle rente ende tot naerdere asseurantie vande capitaelen ende Xloopen. van dijen, soo Xobligeren. die vs. twede compten. henne persoonen ende goederen, pnt. en. toecomende, met renunciatie in foa. ende naementl. de benef. senat. cons. vell. authentica si qua mulier ende alle andere de ys certiorate ende signantel. Adriana Meeus een halff boinder bempts, gelegen tot Rotselaer inden Gever, regenooten die Diverstraet ter ie. ende Isacq Van Hoye ter ander sijden, item Catlijn Meeus ses virendelen landts, gelegen ter plaetsen vs. opden Wijngaert, regenooten die straete ter ie., die pastorije ter ije. ende Peeter Molemans ter iij. sijden, consenteren. daer over int slaen van mainmise ende indt decreet ende herdecreet der heeren schepenen van Loven sonder voorgaende dagement, constitueren. voorts die voors. bekenderen mr. Wijnant Van Limborch ende een ider thoonder deser om desen contracte te doen ende laeten Xnieuwen, tsij voor meyer ende schepenen van Loven oft elders ende aldaer te consenteren inde volontaire condemnatie.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, jaere ende maende voors. present heer ende mr. Gaspar Van Meerbeecq, priestere, ende Jan Timmermans, als getuygen tot desen geroepen, ende is de minute deser bijde compten. beneffens mij notaris onderteekent, qoud attestor signatum J. Vanden Zande, nots.

     Uit dit huwelijk:

     Meeus Henricus, () Rotselaar 20.06.1645 (g. Van Meerbeeck Henricus en Brughmans Barbara),

     Meeus Anna, () Rotselaar 28.03.1647 (g. Vrolijcx Adrianus en Meeus Anna),

     Meeus Catharina, () Rotselaar 30.09.1648 (g. Elisabeth Van den Eynde n. Adrianus Meeus en Huysmans Catharina),

     Meeus Adrianus, () Rotselaar 30.04.1651 (g. Kerstens Adrianus en De Pelsmaker Catharina),

     Meeus Anna, () Rotselaar 21.08.1653 (g. Vrolijx Cornelius en Meeus Anna),

     Meeus Nicolaus, () Rotselaar 05.11.1655 (g. Mergaets Catharina n. Nicolaus Bergijsens en Brugmans Anna n. Barbara Vrolijx),

     Meeus Joannes, () Rotselaar 09.03.1659 (g. Vrolix Maria),

     Meeus Anna, () Rotselaar 17.10.1662 (g. Vereijt Michael en Van den Eijnde Anna),

 

3. Vrolijx Guilhelmus, () Rotselaar 01.02.1637 (g. Mommaerts Abraham en Van Gertruyt Josina),

 

Vrolyx Anthonius, () Rotselaar 24.06.1638 (g. Van Aerschot Anthonius en Brugmans Catharina), x Rotselaar 20.02.1661 (g. Vrolijx Adrianus en Vrolijx Joannes) met Vanden Panhuijsen Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Vrolijx Catharina, () Rotselaar 20.11.1662 (g. Vrolijx Cornelius),

     Vrolijx Andreas, () Rotselaar 25.12.1670 (g. Meeus Andreas en Kerstens Digna), 

     Vrolix Maria, () Rotselaar 28.02.1676 (g. Gooris Petrus en Beltens Maria), 

     Vrolijcx Catharina, () Rotselaar 27.07.1677 (g. Kerstens Godefridus en Lauwers Catharina).

 


 

X - Kerstens (Kerst - Kestens) Adrianus (S994), () Rotselaar 24.11.1619 (g. Henricx Adrianus en Van Cael Gudula), x Rotselaar 03.11.1648 (g. De Brier Cornelius en Vrolijcx Godefridus) met Vrolijcx Maria (S995), () Rotselaar 08.01.1615 (g. Van Aerschot Henricus en Vanden Berge Maria).

 

Uit dit huwelijk:

 

Kerstens Adrianus, () Rotselaar 06.10.1651 (g. Vrolijcx Adrianus en Holemans Anna),

 

Kerstens Godefridus, () Rotselaar 26.10.1653 (g. Vrolijcx Godefridus en De Brier Elisabeth), x Rotselaar 25.05.1681 (g. Kerstens Bartlolomeus en Vertiers Michael) met Castermans Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Kerstens Bartholomeus, () Rotselaar 01.01.1683 (g. Kerstens Bartholomeus en Cerneels Margarita n. Wijgaerts Maria),

     Kerstens Antonius, () Rotselaar 12.06.1688 (g. Van den Broeck Antonius en Van Casteren Clara n. Petronella De Wil),

     Kerstens Adriana, () Rotselaar 16.05.1690 (g. Van Aerschot Adrianus en Meeus Catharina n. Adriana Meeus),

     Kerstens Guilielmus, () Rotselaar 22.06.1692 (g.  De Pelsmaker Guilielmus en Van Casteren Clara),

     Kerstens Hendricus, () Rotselaar 23.05.1695 (g. De Pelmaecker Hendricus en Broekmans Jacoba),

 

Kerstens Dijmphna, IX (S497), () Rotselaar 21.12.1655 (g. Kerstens Bartholomeus en Meeus Dijmphna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom