Voorouderlijst Vlieghs Lauwereys

 

Vliege(n), (de) Vlieghe, Vleege, Fliegen

1. Bijnaam naar het gelijknamig insect, voor een onrustig of lastig iemand.

2. Bijnaam uit het werkwoord vliegen (zich snel bewegen), voor een vliegensvlugge bode.

3. Of uit vliegen: met jachtvogels jagen.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - Vlieghs (wellicht) Lauwereijs - Lambrecht (S), ca. 1515, x met Margriet Peermans.

 

WRT11846 fo 112v: 4 apr 1565:
Merten Van Hove Huijbrechtzone als deken gesworene van den ambachte vanden schipstreckers van Werchter geasst met Hendrik Baten, Lambrecht Vlieghs, Gheerde Schrijns, Janne Vermeren, Jacop Vanden Staye, Gielis Moons alias Moetaert, Willem Spoelbergh, Peeter Vernoirt, Arnde Goris, Bernaert Vervoort, Willem Verspecken ende Janne Vlieghs als representerende tgeheel ambacht bekennen schuldig te zijn aan Arnde Smeets pr een erfelijcke rente.
WRT1846 fo 119v: 19 dec 1566:
Berbele Van Hove x Anthonis Versuyt verkoopt aan Lambrecht Vlieghs x Margriete Peermans een erfelijke rente aan de voors Berbele gevallen in S+D dd 5 apr 1551 tussen haar en Anne, Margriete ende Katheryne Van Hove heure susteren.
WRT1846 fo 138v: 13 apr 1567:
Anthonis Spoelbergh x Lijsbeth Somers zijn schuldig aan Lambrecht Vlieghs x Margriete Permans een viertel rocq sjaers.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vlieghs Jan, x met Cathlijn Vandeneijnde, x 2 met Barbara Vrancx fa Jan,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters voor akte en commentaar) een interessante akte.  Uit de akte blijkt immers dat Cathlijne Van den Eynde, eerste echtgenote van Jan Vlieghs sone Lambrechts, haar testament verleed op 1 september 1573 voor pastoor Ambrosius Loots te Werchter, die ook optrad als notaris.  Het gezin woonde in Kruis onder Werchter, thans Tremelo.  Bovendien vernemen we in de akte dat Jan Vlieghs nog een tweede maal huwde met Barbara Vrancx, dochter van Jan.  Op zijn beurt liet Jan Vlieghs een wilsbeschikking registreren voor de schepenen te Leuven.  In deze wilsbeschikking liet hij als testateur optekenen dat het huis met de tuin en een stuk land daarachter, tesamen een bunder groot en gelegen onder Kruis, dat hij en zijn eerste vrouw hadden gekocht, zou toekomen aan zijn dochterken Anneken, die hij behouden van zijn eerste huisvrouw.  De voorwaarde was wel dat zijn dochter Anneken slechts in het genot zou treden van het onroerend goed van zodra hij en zijn tweede vrouw Barbara Vrancx beiden zouden overleden zijn.  In afwachting moest aan Anneken Vlieghs een rente van 3 karolusgulden betaalt worden tot een jaar na de dood van de laatst overledene van hun beiden.

Een mooie akte dacht ik toch wel. Bovendien is de akte volledig in het Nederlands (op het verschijnen voor de schepenen en de datum na).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7861, fol. 306r, akte dd. 3 april 1577.

Condt ende kennelijck zij eenenygelijcken die dit sullen sien oft hoiren lesen dat in p(rese)ntien der schepen(en) van Loeven nabes(creven) gestaen ende gecompareert is in propren persoone Jan Vlieghs sone wijlen Lambrechts Vlieghs, woonende te Cruyssen onder die prochie van Werchteren, hebben(de) volcomen macht om tot des naebescreven es te moegen doen, blijcken(de) bij zeker instrumente van testamente ende vuytersten wille Cathlijnen wijlen Vanden Ijnde als zij leeffde, voer heeren Ambrosio Loots, priester en(de) pastoir van Werchte(re) voers(chreven), ende zeke(re) getuygen opten iersten dach der maendt van september anno xvc. drijeendetzeventich gepasseert, alhier gethoont ende gesien, metten welcken hem bij haer gegeven is zijn(en) vrijen wille te doen(e) ende dijen volgende zoe heeft hij comparant naer vermoegen vanden selven testamente en(de) in alder bester formen, vuegen ende manieren dat hij conste ende mochte gemaect, gelaten ende gegeven, laet, maeckt ende gheeft midts desen Barbara Vrancx dochter wijlen Jans Vrancx, zijn(e) jegenwoirdige huysvrouwe, alsulcken huys ende hoff met een stuck landts daer achter aen gelegen ende alle andere zijn(e) toebehoirten, groot omtrent een boender, soe tselve ter maten ombegrepen es liggen(de) te Cruyssen voerschreven, regen(oten) de goeden Peeters Van Ijssche ter eenre, Gielys Moons ter tweedere ende sheeren straete ter andere zijden, als de voers(chreven) Jan Vlieghs ende Cathlijn Vanden Eynde tselve goet staende hue(re) beyde houwel(ijck) ts(aeme)n gecocht ende vercregen hadden om naer zijn doot daermede hueren vrijen wille te doen(e) als met huer andere eygen goeden ende dit all bij forme ende maniere van testamente, codicille ende vuytersten wille ende dat opden laste van drije carolusgulden te xx stuvers erffelijcke rente, te lossen(e) den penninck achthiene ende met volle rinte tot behoeff ende oirboer van Anneken Vlieghs, zijn dochterken, behouden vand(en) voerschreven Cathlijne Vand(en) Ijnde, yerste huysv(rouw)e, welcke voerschreven erffelijcke rinte ierst vallen ende verschijnen sal opten sterffdach over een jae(re), volgen(de) naer die doot vanden lesten afflijvigen van hen nu jegewoirdige gehuysschen ende nyet eer ende soe voirtaen van jaere te jae(re) totter tijt vander lossinge der selver rinte ende soe wanneer de quytinge daeraff gebeuren sal datmen alsdan de penn(ingen), daeraff comen(de), ter selver natueren sal moeten wederom aenleggen tot behoeff der selver Anneken Vlieghs als voe(re) ende zoe dickmael ende menichwerven als tselve geschieden sal, vercleren(de) dit te wesen zijn testament ende vuytersten wille, willen(de) ende begheren(de) dit ts(elv)e sijn jegewoirdich testament ende vuytersten wille voer goet, vast, gestentich ende van weerden gehouden ende geobserveert te wordden(e), soe ende gelijck eenyegelijcx anders testament en(de) vuytersten willen alderbest naed(en) geestelijcke ende weerlijcke rechten geobserveert ende gehouden wordden, al sonder argelist, coram Roeloffs, Ympens, aprilis tertia.

     Uit dit huwelijk:

     Vliegs Anna, x met Jacob Van Roost,

 

Margriet Vlieghs, XIII - XIV (S4693 + S6960 + S13949).

 


 

XIII - XIV - Van Langendonck Jan (S), ca. 1540, x met Margriet Vlieghs (S4693 + S6960 + S13949).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Langendonck Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Langendonck Jan,

 

Van Langendonck Michael, XII - XIII (S2346 + S3480 + S6974).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom