Voorouderlijst Vi(j)ts Henrick

 

1. In het Middelnederlands is vitse een soort wikke, linze, peulvrucht.

2. Vitse is ook een kleurnaam: bleekpaarse kleur. De kleur van wikke dus.

Is vitse nu afgeleid van de kleur of van de plant ? Grote vraag.

Mogelijk een beroepsnaam: handelaar in wikke (werd en wordt als voederplant, grondverbeteraar, dierenvoeding gekweekt) of van een handelaar in stoffen waarvan de bleekpaarse kleur in het geheugen bleef hangen.

 


Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

 

Vijts Henric (fs Jan ?), ca. 1430, x met ...

 

Henrick Vits Janssone heeft ontfaen na de doot Henricken Vercouteren die voors half bunder euselen opten 8 dag van october 1504.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vits Henric.

 


 

Vits Henric, ca. 1470, x met ...

 

- 22 april 1492: Henricq Fijts nae doode Henricq zijns vaeders heeft ontfangen een huijs ende hof met een schure groot een half dm gelegen tot Rotselaer vercregen tegen Beatrix Vandenbosche ‎(Willem Vandenbosche)‎
- op dezelfde dag heeft Henrick Fijts het voors huis en hof opgedragen aan Henrick De Pelsmaker Reijniers sone oplast van een rinsgulden sjaers
- 20 sept 1534: Katlijne De Pelsmaker dochter wijlen Hendrick uit kracht van testament gemaeckt bij Hendrick De Pelsmaker x Margriete Vankelfs heeft ontvangen een huis en hof ‎(die voeghdie, Hendrick De Keijser)‎ Jan Vogels als m+m doet eed van trouw ...
- Jan Vijts Henrick sone heeft te leene bij cope teghens Jacop De Pape Henricq sone tderdendeel van die voors dagm gelegen int Langbroeck tot behoef van hemself en van Meeten Vyts syn suster.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vits Joannes,

 

Vits Meeten, fa.

 


 

Vits Joannes, ca. 1500, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Vits Anthoon.

 


 

Vits Anthoon fs Joannes , ca. 1530, (hij was griffier te Wezemael), x met Van Wesembeecke Anna.

 

R1604: Fo 107v: 19 nov 1572
Wij schepenen ... dat op heden 24 me 1572 ... gecomen is Willem Schermers ende heeft opgedragen tot behoef van Willem Van Emelen tvierendeel van een half bunder bempts gelegen int Bexhembroeck wesende Springbeempt in welcken Sprincbempt deijlen Joos Van Aerschot ende Anthonis Vijts, gelegen tusschen den Demer, de goeden Willems Van Emelen, ende den Allemans ham.
Wez 4539 ‎(1565)‎ Fo 14v
- van Anthoon Vyts by coope tegen derfgen Jans De Custer ende Jans Vyts ...
 

 

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters

Hieronder met enig voorbehoud volgt hieronder een akte met vermelding van Joannes Vits, zoon van Anthonius.  Mogelijk is hetzelfde als op uw website, doch evengoed is het andere Vits.  Zijn vrouwe noemde Catharina Mijnsheeren, een merkwaardige familienaam, maar het kan mogelijk wel een aliasnaam zijn.  Enkele namen kon ik niet met zekerheid lezen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7478, fol. 184r, akte dd. 13 februari 1586

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) scepen(en) van Loeven(e) naebescreven gestaen Jan Vits soene wijlen Anthonis vuyt crachte en(de) nae vermoegen van(den) zekeren testame(n)te, gemaeckt en(de) gepasseert bij wijlen Cathlijn(e) Mijnsheeren, zijnder huysvrouwen, alst blijcken[de] was bij zekere v(er)claeren daeraff, ged(aen) bij Jacoppen De Witte, borgem(eeste)r, ende Jan Bruyninx, schepen(en) der stadt van Aerschoth opden xxiien. dach der maendt van maio a(nn)o xvc. lxxxtich., eensamentlijck bij zekere getuychnisse daeroppe opd(en) lesten maii daernaer geleydt, alles alhier gesien en(de) gebleken, p(er) mo(nitionem) heeft opgedrag(en) met behoorl(ijcke) verthijdenisse een block landts, groot drije dachm(aelen) oft d(aer)ontrent met een(en) boomgaert daer vast bij geleg(en), groot insgel(ijcx) ontrent drije dachm(aelen), d(aer)oppe een huysken plach te staen(e), geleg(en) Sinte Peeters Rode bij tslot vad(er) Horst, genaempt tgoet van Anna Baens ?, regen(oten) tCouweblock ter eende(re), sheeren strate vand(er) Horst naede kercke ter tweede(re), tgoet van Henrick Balhuys ? ter derde(re) zijd(en), exp(osito) ende is dese goedin(ge) in sheeren hand(en) gestelt tot behoeff Gregoris Deyns om hem die te laten uyte sheeren hand(en) lichten, soe wanneer die voers(creven) opdrage(re) van(den) coope zal wes(en) voldaen, per mo(nitionem) et sat(is) oblig(ando) et submitt(endo) et war(as) op sheeren chijns van(den) gronde terminis tanq(uam) prout, coram Grave, Duffle, februararii xiiia

            In de marge.

S(olvi)t.

Item Wielandts, bode, heeft v(er)claert de conde bij des(en) ged(aen) te hebben(e) aen Gregoris Deyns, hierinne geruert, act(um) eodem.

Opd(en) xviien. dach der maendt van meert a(nn)o lxxxvi heeft Jan Vijts verclaert he(m) bij coope voldaen te zijn(e) en(de) geconsenteert dat Gregoris(en) Deyns, soe voer zijn selven als tot behoeff van Thorothea Van(den) Calste(re), zijnd(er) huysv(rouwe), int v(oor)s(creve) goet gegoedt en(de) geerft geweest, cor(am) Liedekercke, Goerdts, martii xviien., lxxxvitich.

 

Nog een akte met vermelding van Joannes Vits, zoon van wijlen Anthonius.  Elisabetha Van Wesenbeke was zijn tante (moeye).  Het betreft hier de laatste akte van het register en de akte werd op het einde van de folio afgebroken. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7863, fol. 452v, akte dd. 5 mei 1580.

Item Jan Vits sone wijlen Anthuenis heeft opgedraeghen met resche en(de) rijse een stuck lanths, besloten in zijn grachten, groot vijff dach(maelen), gelegen te Wijchmaele, regenooten sheeren strate in twee zijden, Jan Van Valckenborch ter derdder ende derffgenaemen Bernaerts Van Meerbeke ter vierder zijden, hem verstorven bijder afflijvich(eyt) van Elisabeth Van Wesenbeke, zijnd(er) moeye als zij leeffde, soe hij vercleerde, et bonificavit dictis bonis Henricu(m) Van Vlasselaer filiu(m) quond(am) Henrici et Catharina Smeesters, eius uxoris, hiis interfuerunt Liedekercke, Termonde, tanquam scabini Lovanien(sis) et allodii consortes, item Carolus Meerbais et Berwouts similiter allodii consortes, qui hec rogan(tes) quod faciunt, coram quibus satis obligan(do) et waras voer ... [akte afgebroken].

 

Uit dit huwelijk:

 

Vits Jacoba (Jacomyne),

 

Vits Anna,

 

Vijts Jan, in 1608 secretaris van de Baronie, x met Nueteleers Margareta,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) schepenaktes met vermelding van Joannes Vits, zoon van Anthonius (en van Anna Van Wesembeecke). 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7867, fol. 430r., akte dd. 19 juni 1587.                                            

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven nabescreven gestaen Jan Vits zoene wijlen Antheunis heeft opgedragen met behoorlijcke verthijdenisse een stuck bempts, groot ontrent vijff dachmaelen, gelegen onder die prochie van Wesemaele, regenoten het clooster van Ouwergem ter eenre, den wech naer het watermoleken aldaer ter andere, den Molenbempt ter derder en(de) sheeren straete ter vierd(er) zijden, staen(de) beplant rontso(m)me met schoone strunck opgaen(de) eycken, in alder vuegen en(de) manieren tzelve parceel hem opdragere is v(er)storven en(de) gedevolveert mits der doot en(de) aflijvicheyt van sijn(e) ouders, zoe hij v(er)caerde, exp(osito) imp(ositus) est heer en(de) m(eeste)r Thomas Bruynincx, licen(tiaet) inde medecijn(en) en(de) regent inde Borchtschole binnen deser stadt van Lovenen, per mo(nitionem) et satis de voers(creven) opdrage(re) obligan(do) et submittten(do) et waras op twee capp(uynen) en(de) vier penn(ingen) Lovens tanq(uam) prout jure, coram Edelheer, Voshem, junii xix, a(nn)o xvc. lxxxvii.

Item de voers(creve) partijen, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben in wederzijden vercleert den rechtveerdigen coop van desen v(oer)s(creven) parcheele te wesen vijffentzeventich rinsg(uldens) te xx st(uyve)rs tstuck eens, los gelts, los en(de) vrij van pontpenn(ingen), ter causen van desen v(er)schenen, die den coopere tsijnen laste alleen sal moeten draegen, behalven dat de voers(creve) goeden den v(oer)s(creven) coopere volgen sullen en(de) gelevert moeten worden, los ende vrij van allen gevallen chijnsen totten daege van(de) guedinge incluys verschenen en(de) daerop ten lijcoop gestelt te sijn twee rinsguld(ens), die den coopere oyck alleen tsijn(en) laste moet draeghen, coram eisdem

 

Hierna een dubbele akte met vermelding van Joannes Vits, zoon van Anthonius (x ? Gailly Margaretha).  Ook hij vluchtte blijkbaar tijdelijk naar Leuven.

Enkele toelichtingen :

-     Van Westere is vermoedelijke een schrijffout van de klerk voor Van Wesere.

-     Attenhoven is was een vroegere plaatsnaam en heerlijkheid onder Holsbeek.

-     Miserere Mei Deus is een psalm (nr. 51) en betekent "Wees mij genadig, God".

-     de Profundus, in feite 'de Profundis clamavi ad te Domine" is eveneens een psalm (nr. 130) en betekent "Uit de diepten roep ik tot u, o Heer".

-     moyete : moeite.

-     pellen : statie- of pronkgewaad (voor mannen en vrouwen), ook een kleed dat in de processie boven het heiligdom of boven de hoge geestelijken wordt gedragen.

-     was (van kaarsen).

-     bair : baarstoel, lijkbaar.

-     prochiaen : pastoor, parochiepriester.

 Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7865, fol. 385r, akte dd. 5 april 1585.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), Jan Vits sone wijlen Anthonis, nu ter tijt bynnen Loeven(e) resideren(de), anderssints tot Wesemaele woonende, heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse tderdendeel van zekere erve, daer eertijts een huys op plach te staen, wesende bempt ende eensdeels boogaert, liggen(de) zoe onde(r) Wesemaele als Aerschot, ter plaetsen geheeten Vuytem, groot omtrent vijff boenderen ombegrepen der maten, regen(oten) Jan Van Vlasselaer ter eenre, Anthoen Van Kelft ter ande(re), Jan Vercouteren ter derde(re) en(de) sheeren straete ter vierde(re) zijden, item tderdendeel van een(en) boogaert, liggen(de) ter plaetsen voirs(creven), groot int geheel twee boenderen oft meer ombegrepen der maten, regen(oten) sheeren straete ter eenre, derffgen(aemen) Henricx Van Westere ter ande(re), de voirs(creven) Anthonis Van Kelft ter derdere ende derffgen(aemen) Weybrechts ter vierder zijden, item tderdendeel van eenen bempt, groot vijff dach(maelen), liggen(de) zoe ond(er) Wesemaele als Attenhoven, regen(oten) sheeren straete ter eenre, den Muelen Bempt ter ande(re), ... [n.v.], in alder vuegen als hem opdragere de zelve goeden aenbestorven zijn bijder afflivicheyt van zijn ouders ende alnoch tusschen hem ende zijn(e) mede erffgen(aemen) onverscheyden ende onverdeylt zijn liggen(de), exp(osito) imp(ositus) hee(r) Aert Van Bruessele, priester ende pastoir van[de] kercke van Nyeurode inden naem ende tot behoeff der zelver kercken, per mo(nitionem) reddidit ende voirts meer op twee rinsguld(en) te xx st(uyvers) tstuck, elcken stuver tot drie plecken Brabants gerekent ende twee gelijcke stuvers erffelijcke rente, alle jaere opten vijfsten aprilis te betaelen ende inde(r) wissele der stadt van Loeven(e) te leveren, quite et libere, et satis obligan(do) et submitten(do) et waras, alle de voirs(creve) goeden op sheeren chijs tanq(uam) prout, geloeven(de) de voirs(creven) Jan Vits obligan(do) et submitten(do) de voirs(creve) rente jaerlijcx wel ende loffelijck te betalen necnon a x., xx. et c. den(ariis), quol(ibe)t assecutum et casu quo pignora et tantum, met conditie dat de voirs(creven) Jan Vits de voirs(creve) rente zal moegen lossen ende affquyten tallen tijden alst hem gelieven zal, elcken penn(inck) daeraff met zesthiene gelijcke penn(ingen) ende met volle rente, coram Griecken, Greve, aprilis quinta.

Item es te weten zoe partijen verclaeren de penn(ingen) deser rente gecomen ende getelt te zijn bij mij vrouwe Quarre, huysvrouwe van mijn hee(re) van Cigoingne ende dat tot onderhout van(de) jaergetijde jaerlijcx te celebreren ind(er) kercken van Nyeurode voirs(creven) met een singgende misse van requiem met diaken en(de) subdiaken, zoe verre daer zoe vele priesters zijn ende naerde(re) missen te lesen den psalm Miserere Mei Deus ende Deprofundus metter collecte daer toe dienen(de), alle jaere opten xxvien. augusti bijden voirs(creven) pastoir van Nyeurode ter tijt wesen(de) te doen ende celebreren voer de zalicheyt van jonch(ee)r Peeter Muyssaert eeuwelijck ende erffelijck inder voirs(creve) kercken van Nyeurode, van ende vuyt welcke rente van twee rinsguld(en) twee stuvers erffelijck de voirs(creve) kercke hebben zal alle jaere voer het was vanden voirs(creven) jaergetijde zess stuvers ende voer het beste pellen viii stuvers ende den coster voer het luyen ende andere moyete, van het bair te stellen ende anderssints vier stuyvers, den prochiaen voer het sondaechs gebet twee stuvers ende de resteren(de) xxii stuvers den prochiaen ende ande(re) voer het celebreren ende singen vander voirs(creve) misse metten diaken ende subdiaken als boven, met conditie indijen de voirs(creve) rente quame in toecomen(de) tijde affgeleet en(de) affgequeten te wordden dat de voirs(creven) prochiaeen gehouden zal zijn gelijck hij geloeft mits desen voer hem ende zijn(e) naecomelinghen de voirs(creve) penn(ingen) wedero(m)me ter zelver natueren te employeren ende aen te liggen ende tvoirs(creven) jaergetijt inder manieren voirs(creven) eeuwelijck ende erffelijck te onderhoud(en) ende zoe wanneer de voirs(creve) quytinge ende lossinge deser rente geschieden zal, wordt de voirs(creven) Jan Vits gehouden de pontpenn(ingen) tzijnen laste te draghen, coram eisdem.

            In de marge van het eerste gedeelte.

S(olvi)t iiii st(uyvers).

 

Item heer Gielis Claes, p(res)b(yte)re ende pastoir, teghenwoird(ichlijck) der kercken van Nyeurode, heeft bekendt ontfanghen te hebben vuyt handen van Andries Van Salnis ? de hootpenn(ingen) van(de) rente van twee rinsguldens ende twee stuyvers erffelijck als die zelve tzijnen alste ghenomen ghehadt hebben(de) int coopen en(de) vercrijghen vande pand(en) en(de) goeden, waerop de zelve bij Jan Vits volghen(de) des contracte hadde was beseth, schelden(de) alsoo die voirgen(oempden) heer Gielis de zelven Andries(en) mede oyck den voirschreven Jannen Vits van(de) v(oir)s(chreve) rente gheheel(ijck) en(de) volcomentl(ijck) oyck bij desen tot hunlieder meerde(re) ontlastinghe de zelve hootpen(ningen) wedero(m)me ter zelver natueren aenseggen, des toirconden heeft die zelve her Gielis dese quitan(tie) en(de) gheleufte met zijn(en) naem en(de) toenaem ond(er)teeckent den xvien. augusti anno 1624.

Gielis Claes.

 

Hieronder drie opeenvolgende akten van dezelfde datum met vermelding van Joannes Vits met zijn zusters Jacobina en Anna Vits, allen kinderen van Anthonius (x Anna Van Wesenbeke).  Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van Joannes Van Wesenbeke, zoon van Joannes.  Joannes Van Wesenbeke junior is mogelijk en zelfs waarschijnlijk de broer van Anna Van Wesenbeke.  Dat Anna Vits de zuster is van Joannes en Jacobina Vits, is een totaal nieuw gegeven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7863, fol. 377v, akte dd. 22 maart 1580.

Item, in p(rese)ntia vil(lici), etc(etera), gestaen Jan Van Wesenbeke zone Jans p(er) mon(itionem) heeft opgedraeghen met behoorlijcke v(er)thijdenissen een stuck landths, groot een halff boendere, wairaff deen dachmael is veertschooff, geleghen te Wesemael int Hellegat, regenooten de wech gaende naer tHellegat ter eenre, Ysaac Vanden Panhuyse ter andere, Peeter Vercoutheren ter derdder ende Jacop Dauwen ter vierder zijden, item noch een stuck landths, groot een dachmael, gelegen int Hellegat v(oir)s(creve)n, reg(enooten) derffgenaemen Henricx Vanden Panhuyse ter eenre, den wech naer tRossch ter andere en(de) derffghenaemen meester Henricx Van Haecht ter iiir. zijden, exp(osito) imp(ositus) Jan Vits, zoo voir hem zelven als inden naem en(de) tot behoeff van Jacobijne ende Anna Vits, zijne susteren, p(er) mon(itionem) vuyt saecke van mangelinghe teghen die goed(en) naerbescreven et inserantur jure et satis oblig(ando) et submitten(do) et waras op sheeren chijs vanden gronde, tanqua(m) prout, coram Liedekercken, Luenis, martii xxiia.

            In de marge.

S(olvi)t.

Dese guedinge bij erfmangelinge zijn gecasseert bij p(ar)tijen prout habetur junii va., a(nn)o 1595 et sic vacat.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7863, fol. 377v, akte dd. 22 maart 1580.

Item is tusschen p(ar)thijen geconditionneert ende bevoirweert indije(n) naermaels bevonden wordde eenighe vande v(oir)s(creve) goeden belast te zijn met eenighen peertskeur, dat die v(oir)s(crev)e opdraegere voir deerste reyse zal moeten betalen tghene dat ten laste van Jan Vits soude co(m)men, ghelijck die voirs(creve)n Jan Van Wesenbeke obligan(do) gheloeft te volco(m)men, coram eisdem.

            In de marge.

S(olvi)t.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7863, fol. 377v, akte dd. 22 maart 1580.

Item Jan Vits sone wijlen Anthuenis, zoe inden naeme van hem zelven als hem sterckmaken(de) ende principael maeckende voer Jacopmijne en(de) Anna Vits, zijne susteren, ende die sulcx en(de) indijen te hebbene dat zij deze guedinghe des v(er)socht zijnde, sullen lauderen ende approberen, in p(rese)ntia, heeft opged(raege)n met ressche ende rijse een stuck landths, groot een halff boendere, gelegen ond(er) Herent te Wijchmael opt Lyndevelt, regenooten die Molenstrate ter eenre, Mertten Coomans ter andere, Jan Van Wesenbeke ter derdder ende die cappelrije van Herent ter vierder zijden, et bonificavit in dictis bonis p(re)d(ic)tu(m) Johannem Van Wesenbeke filiu(m) Johannis ratione p(ro)mitationis erga bona prescripta et inserantur hiis interfuerunt Liedekercken, Luenis, scabini Lovan(iensis) et allod(ii) consortes, item Johannes Francq et Berwouts similiter allodii consortes, qui hec rogan(tes), quod faciunt, coram quibus satis et waras pro vero allodio inoverato, actu(m) eod(em).

Item es te weeten zoo die voirscreven p(ar)thijen v(er)cleren dat die voirschreven Jan Van Wesenbeke tot melioratie vande goeden, bij hem v(er)creghen, noch moet toegheven de somme van xiiii rinsg(uldens) eens, van welcke voirs(creve) somme die v(oir)s(creven) Jan Vits hem bekende tevreden en(de) v(er)nueght te zijne, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

S(olvi)t.

 

Hieronder nogeen akte met vermelding van Joannes Vits, zoon van Anthonius.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7473, fol. 100v., akte dd. 14 december 1579.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven(e) naerbes(creven) gestaen Jan Vitz sone wijlen Anthonis, woonen(de) Sinte Peeters Rode, per mo(nitionem) heeft opgedragen zijn vierde paert ende deel van(de) goeden naerbescreven, ende yerst tvierde paert van een(en) huyse metten schueren, stallen ende boomgaerde, groot int geheele twee ... [n.v.] onbegrepen vander maeten, gelegen tUythem onder Gheelrode tusschen sheeren sttrate in twee zijden, die goeden der weduwen ende erffgen(aemen) Aerdts Van Vlasselaer ter andere ende die goeden der erffgen(aemen) m(eeste)rs Bartholomeeus Van(den) Heetvelde ter vierde(re) zijd(en), item alnoch tvierde paert van onderhalff dachm(ael) beempts, daer een huys op plach te staen(e), gelegen onder Wesemale tusschen sheeren strate in twee zijden, derffgen(aemen) Henr(ick) Van Wesere ter derdere ende de weduwe Jans Verelst ter vierdere zijden, item alnoch tvierde p(aer)t van een dachm(ael) landts, gelegen opden Steenackere onder Wesemale voers(creven) tusschen sheeren strate in deene ende derffgen(aemen) Bertrandts Otten ter tweede(re) zijd(en), item alnoch tvierde paert van een eussele, groot drije dachmaelen, gelegen tot Vuythem voers(creven) aende molen tusschen den Molenbeempt in deene, die goeden van(den) clooste(r)e van Ouwerghem ter iire. ende sheeren strate ter derde(re) zijden, item alnoch tvierde paert van een dachm(ael) landts, ond(er) Wesemale int Ros gelegen tusschen derffgen(aemen) Jozijn(e) Van Kelffs in deene, derffgen(aemen) Anthonis Vuyterhellicht ter andere ende zekere bane aldaer ter derde(re) zijd(en) ende derffgen(aemen) Eustaes Lambrechts ter iiiire. zijd(en), item alnoch tvierde paert van een dachm(ael) landts, geleg(en) boven Vuythem voers(creven) tusschen derffgen(aemen) Henr(ick) Willems in deene, die voers(creve) wed(uw)e Verelst ter ande(re), derffgen(aemen) Henricx De Keyse(re) ter derde(re) ende die voers(creve) weduwe Verelst ter vierdere zijd(en), exp(osito) imp(ositus) est Henrick Vercoutheren sone wijlen Michiels, woonende nu tertijt te Loven(e), per mo(nitionem) en(de) dat om daeraene te v(er)halen viertich carolusg(ulden) eens, daervoe(r) die voers(creven) Henrick is borge gebleven voerd(en) voers(creven) Janne Vitz aen Janne Hoots, woonen(de) tot Mechelen, anders oft voerde(re) nyet, et sat(is) et war(as) op sheeren chijns en(de) recht van(den) gronde, tanq(ua)m prout jure, obligan(do) et submmiten(do), cor(am) Termonde, Greve, decembris xiiiia.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Vits, zoon van wijlen Anthonius en inwoner van Wezemaal.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 236r., akte dd. 20 oktober 1608.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Vits sone wijlen Anthonis, woonen(de) tot Wesemael, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) vijff vieren(deelen) landts, wesen(de) vierde schoeff, gelegen tot S(in)te Peeters Rode, regen(oten) het Ee(n)neken ter ie., die straete gaen(de) naerde Twee Veecken ter iie., Henrick Lemmens ter iiie., derffgen(aemen) Jooris Vuytterhellicht ter iiiie. zijd(en), exp(osito) soo es daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Gooris Dens, soo tot behoeff van hem als van Barbara Boddens, zijn(e) huysv(rouw)e, p(er) mo(nitionem) et sat(is) die voors(chreven) opdraegher obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma et war(as) opden voors(chreven) last van vierde schoeff tanquam prout iure, coram Borcht, Broecke, octob(ris) xxa., 1608.

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Vits (Vijts) zone Anthonius en zijn vrouw Margaretha Neuteleers (Nuetelers), inwoners van Wezemaal.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7886, folio 136r., akte dd. 29 november 1610.

Item in tegenwoirdicheyt der scepenen van Loven naebes(creven) gestaen Jan Vits soone wijlen Antonis ende Margriete Neuteleers, sijne huysvrouwe, woonende te Wesemael, hebben bekindt indivisim et insolidum schuldich te sijne m(eeste)r Gerardt Cornu ende jo(uffrouwe) Catharina Misch, zijne huysvrouwe, dertien goude penningen, geheeten carol(us) guldens, te xx stuyvers t' stuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden date deser te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrije van xe., xxe., c., ende alle pe(n)nin(gen) ende impositie[n], ordinaris oft extraordinaris, innegestelt oft inne te stellene, te leveren den voors(creven) Cornu ende Catharina Musch oft huns actie hebbende, erffel(ijck) in toecomen(de) tijde, telcken termijn als schult met recht verwonnen, gelovende voirts indivisim die selve rente ter manisse te panden op goede loffel(ijcke) panden, gelegen onder het bescrijven deser stadt Loven, weirt sijnde, boven alle commeren daerop uyt gaende, dobbel rente, et tantum obligan(do), submitten(do) ac renuncian(do) indivisim in forma, met conditie dat die voorscreven bekinders die selffve rente sullen mogen lossen ende affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal teen(der) reyse ende elcken penninck daervan met sestien gel(ijcke) penningen ende met volle rente ende om de voors(creven) Cornu ende sijne huysvrouwe noch beter te verseeckeren, soo consenteren die voors(creve) bekinderen in het maecken van(de) manisse over alle haere goeden op hennen coste ende special(ijck) opde goeden naerbescreven, te weeten op vier dachmalen uyt vijff dachmalen bempts, waeraff t' vijffde dachmael leen is, gelegen in een stuck, soo onder Holsbeeck als Wesemael, regen(oten) t' goidtshuys van Ouwergem, die Molenbempt ende sheerenstraet.

Item twee stucken bempts, bij een gelegen tot Weesmael, ter plaetse geheeten Utem, groot twee boender, s' heeren straete, Jan Vits selffve, derffgenamen Heetvelts ende derffgenamen Leonarts Bartholmeus.

Item noch op een huys ende hoff, gelegen onder Geelrode, groot weesende ontrent vi dachmaelen.

Item noch een halff boender ende lx roeyen lants, gelegen onder het Welleken, regenooten sheren bosch ter eenre, derffgenamen Henr(ick) Willems ter iir. ende derffg(enaemen) sVischers, item noch een dachmael, int Ros geleghen, regenooten Anthonis Loycx ter ire., derffgenamen Peeter Truyts ter iire. ende den bosch ter derdere, noch een halff boender hellicht winninghe, gelegen op het Geroeyde onder Weesmael, den voors(creven) Jan Vits in deylinghe gebleven voor schepenen van Weesmael xxviii. january a(nn)o xvc. lxxxvi, consenterende voirts meer oock int decreet daerop te geven, coram Van(der) Vorst, Beringen, novemb(ris) xxix., anno 1610.

    Uit dit huwelijk:

     Vijts Anthonius fs Jan, secretaris en baronatus, + ..10.1615, x Wezemael 13.07.1608 (g. Vijts Joannes secr. baronie en

     Vander Linden Carolus) met Joanna Vander Linden, fa Carolus Wthem,(gezin bij Bries) zij x 2 Wezemaal 06.02.1616 (g. Vijts Joannes secr. in baronatus en Pasteels Adrianus)

     met Van Salm Andreas,

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) annex wordt melding gemaakt van Carolus Verlinden (Van der Linden) en Maria Cools als inwoners van Wezemaal. In de kwitantie die volgt op de akte blijkt dat hun schoonzoon Anthonius Vits (x Joanna Vander Linden) is.

Bron : S.A.L., Inventarus Cuvelier, register nr. 7504, folio 3r., akte dd. 28 juni 1613.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Cornelis Van Emelen soene wijlen Jans en(de) Margriete Van Troonbeke, sijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Geelrode, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) ierst huys en(de) hoff, groot ontrent een halff boen(der), gelegen tot Geelrode voors(chreven), regen(oten) sheeren straete in ii zijden en(de) Ph(i)l(ip)s Franck ter iiie. zijden, item een stuck bempts, geheeten den Meulen Bempt, groot drije dach(maelen) ombegrepen der maeten, gelegen tot Rillaert, regen(oten) die straete ter eenre, het Rommeleren Broeck ter iie. ende Adriaen Van Troonbeke ter iiie. zijden, exp(osito) imp(ositus) Marie Cools huysvr(ouw)e Charles V(er)linden, soo voor haer als voor den sel(ven) haeren man, woonen(de) tot Wesemael, per mo(nitionem) redd(idi)t opde lasten daerop vuytgaen(de), te weten het voors(chreven) huys op ie. capp(uyn) heeren chijns en(de) den voors(chreven) bempt voor vrije en(de) ombelast, ende voorts meer op alsulcke vijffentwintich carol(us) gul(den)s erffel(ijcke) rente als die voors(chreve) opdraegeren personelijck hebben bekindt gehadt aen(den) voors(chreven) Charles V(er)linden en(de) sijne huysvr(ouw)e voor schepen(en) alhier opden iiiien. may anno 1605 in hac ca(mer)a, verschijnen(de) jaerl(ijcx) 4a. maii, geloven(de) de voors(chreve) opdraeg(er)en de selve rente ten behoorlijcken tijde en(de) termijne volgen(de) de voors(chreve) personele bekenten(isse) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrije, etc(etera), blije blijven(de) die sel(ve) brieven desen nyet tegenstaen(de) alsoo in hen geheel en(de) vigeur in alle sijne poincten en(de) conditien, et satis die voors(chreven) opdraeghe(re) ind(ivisim) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma et waras als boven et casu quo pignora, etc(etera), coram Schore, Tympel, junii xxviiia., 1613.

Op heden den xxvien. dach der maent van januario 1615 soo bekindt Marie Cools, jegewoordighe huysvr(ouw)e Carels V(er)linden, en(de) Anthonis Vits, schoonsoene van(de) voors(chreve) Marie, het capitael van dese xxv rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) mette v(er)loopen van dijen vuyt handen van Cornelis Van Emelen ontfanghen te hebben, consenteren(de) alsoo inde cassatie van desen, des toircond(en), etc(etera), actum ut supra, ond(erteecken)t Anthoin Vits.

 

In de onderstaande akte met annex wordt melding gemaakt van Carolus Verlinden (Van der Linden) en Maria Cools als inwoners van Wezemaal. Verder wordt er ook melding gemaakt van hun schoonzoon Anthonius Vits (x Joanna Vander Linden) is.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 165v., akte dd. 4 mei 1605.

Item in tegenwoordich(eyt) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Cornelis Van Emelen sone wijlen Jans ende Marg(rie)te Van Troonbeeck, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Gheelrode, hebben bekindt en(de) bekinnen midts desen indivis(im) en(de) insolidu(m) schuldich te zijn Charles V(er)linden en(de) Marie Cools, gehuysschen, woonen(de) tot Wesemael, vijffentwintich carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers) Brabants stuck, erffel(ijcke) rinte, alle jaere opden iiiie. dach may te betaelen en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) alle andere meerde(re) oft minde(re) penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m) et tantu(m) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinders de voors(chreve) rente van xxv rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal met vier rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) smaels, maer nyet min en(de) elcken carol(us) guld(en) erffel(ijck) met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s, loopen(de) munte, ac cum, geloven(de) voorts die voors(chreve) bekinders henne goeden nyet voorder te belasten oft v(er)thieren in eeniger manieren sond(er) consente, wille en(de) weten des voors(chreven) Charles V(er)linden totter tijt toe dese voors(chreve) rente sal wesen geredimeert, coram Liebrechts, Rivieren, maii iiiia., 1605.

Senten(tiatum) p(er) predict(um) Carolu(m) V(er)linden, coram Beringhen, Maes, januarii ultima, 1611.

Senten(tiatum) p(er) predict(um) Carolu(m) V(er)linden, coram Roeloffs, Leunis, maii via., 1613.

Op heden den xxvie. dach der maendt van januario 1615, soo bekindt Marie Cools, jegenwoordige huysvr(ouw)e Carels V(er)linden, en(de) Anthonis Vits, schoensone van(de) voors(chreve) Marie, het capitael van dese xxv rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) mette v(er)loopen van dijen vuyt handen van Cornelis Van Emelen ontfangen te hebben, consenteren(de) alsoo ind(er) cassatie van des(en), des toircond(en), etc(etera), act(um) ut supra, onder(teecken)t Anthoin Vits.

        Uit dit huwelijk:

        2. Vits Jacoba, x 1 Wezemaal 23.07.1628 (g. Christianus Smoors en Adrianus Van Salm) met Vanden Panhuyse Guilielmus,

        deze x 2 Leuven St.-Michiel 27.12.1642 met Peter Vandencautere, fs Adriaan,

            Onder de KLIK bij 1a zitten aktes van emancipatie (gezinssamenstelling) en schuldbekentenis, dit met dank aan

             Paul Peeters. Onder de KLIK zitten nog een paar aktes betreffende dit gezin..

        Vijts Joannes, () Wezemaal 28.12.1611 (g. Vanden Panhuys Joannes, mayerus Rotselaar en Van Eijnatten Anna),

        Vijts Carolus, () Wezemaal 13.10.1613 (g. Vander Linden Carolus en Goeijenaerts Anna),

       Vijts Anthonius, () Wezemaal 14.04.1615 posthumus (g. Van Dorne Carolus en Neutelers Carola, dlla Aarschot).

        Een paar schepenaktes waarin deze Antonius genoemd wordt, vind je onder de KLIK. Met dank aan Paul Peeters.  

        2. fii Van Salm bij Van Salm Andreas.

 


 

Aurocxs Christianus, ca. 1560, x Leuven (Sint-Geertrui) 29.07.1581 met Jacoba (Jacomyne) Vits. Deze x 2 met Petrus Van Meerbeeck.

 

"Gulielmus Vanden panhuyse et Jacomijn Vits contraxerunt matrimonium in Ecclesia nostra de Wesemael hac xxviij Julij An. 1628 coram Christiano smoors et Adriano van Salme,
et quis erunt in quarti gradu consanguinei, obtinuerunt ab Illustrissimo maurio bruxellensi fabio, de lagonissa et marchionibus montes Eraile, dispensatione".

Onderstaande aktes van emancipatie, gezinssamenstelling en schuldbekentenis met dank aan Paul Peeters.

Christiaen Ourogge was in 1597 een van de meest bemiddelde boeren van zijn geboortedorp (Rotselaar): "Christiaen Aurocx, landbouwer, bewoont hem toebehorende huys ende hoff, groot anderhalff dachmael, houdt eenen ploegh met vier peerden, seven koyen, labeurt syn eighen vier bunderen een dachmael een vierendeel landts; in hueringhe twee bunderen twee dachmaelen een vierendeel landts, maybemden syn eighen twee bundren, twee een halff dachmael, houdt denselven als weybempden ende maybempden in hueringhe tsamen ontrint vier bundren XXV royen, houdt den selven in hueringhe als weywasse een elft weyen een drickel, groot sesse dachmaelen. Item desgelyckx een halff boender een halff dachmael".
"Scheydinge ende deylinge der erffg. Kerstiaen Aurogge ende Jacquemyne Vits, dd.29/2/1633.
Compareerden ... Digna Aurogge, weduwe wylen Jans van den Panhuysse voor de toght ...
Jan van den Panhuysse,
Gielis van den Panhuysse,
Goiris van den Panhuysse,
Anna van den Panhuysse x Adriaen Briers,
Maria van den Panhuysse x Andries Dauwen,
Henrick van den Panhuysse, en Helena van den Panhuysse, alle sonen en doghters van Jan van den Panhuysse, getrouwd met Digna Aurogge."
Akte dd.16/1/1635.

 

Deze akte (met dank aan Paul Peeters) bestaat uit twee delen die elkaar opvolgen in het register. In de akte wordt melding gemaakt van Jacomijne (Jacoba) Veydts (Vits) dochtere Anthonis en haar echtgenoot Christiaen Aurocx (Ouwrogs). De vermelding "woonende nutertijdt tot Rotselaer" laat vermoeden dat zij er nog niet lang woonden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7483 fol. 214r, akte dd. 26.04.1591.

Item in tegenwordicheyt des meyers ende der schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Jacomijne Veydts dochtere wijlen Anthonis ende huysv(rouw)e Christiaen Ouwrogs ende heeft met consente, wille, weeten ende overstaene desselffs Christiaens Ouwrogs, haers mans, woonende nutertijdt tot Rotselaer, per mo(nitionem) opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenisse huys ende hoff met twee blocxkens landts ende alle andere zijne toebehoorten inder grootten, gelijck tzelve gelegen is tot Geelroye, regenoten Jan Portmans ter eenre, Anthonis Van Bettenrode ter iie., tsheeren straete ter iiie. ende Lambrecht Van Bruessel ter iiiie. zijden, ende de voors(chreve) opdraegeren daervuyt ontgoidt ende onterfft zijnde, soo zijn d(aer)inne gegoidt en(de) geerfft ten erffel(ijcken) rechte Willem Poertmans ende Anna Wouters, gehuysschen, woonende tot Geelroye voors(chreven) per mo(nitionem) et satis de voors(chrev)en gehuysschen opdraegeren obligan(do) et submitten(do) indivisim se et sua in forma et waras opde commeren ende lasten naerbes(chreven), te weeten ierst op drije carolus gul(dens) ende ii s(tuyvers) erffel(ijck) aen Aerden Vanden Putte, op xxxii s(tuyvers) t' siaers aen Anthonis Van Emelen, op xvi s(tuyvers) tsiaers aen(de) begijnen van Aerschot, op een halster corens t' siaers aenden heere van Rivieren ende op t' sheeren cheyns vanden gronde, ten behoorl(ijcken) en(de) gewoonel(ijcken) tijde en(de) termijne te betaelen tanquam prout jure aut, coram Leunis, Liebrechts, aprilis xxvia.

In de marge.

S(olvi)t.

Item es te weeten dat den coop vande voors(chreve) goeden is aengegaen, soo partijen in wederzijden verclaerden om ende voor die so(mm)e van vierhondert ende vijffentwintich carolus gul(dens) te xx s(tuyvers) t' stuck, los gelts eens, te betaelen in twee payen ende termijnen, te weetene deene hellicht gereet, van welcke hellicht, bedraegende tweehondert twelff carolus gul(dens) ende x s(tuyvers) eens de voors(chreven) Christiaen ende zijne huysvrouwe bekenden vanden voors(chreven) Willem Poortmans ende sijnder huysv(rouw)en ten vollen voldaen ende vernuecht te zijne ende d' andere hellicht bedraegende gelijcke tweehondert twelff carolus guldens ende x s(tuyvers) eens binnen tsiaers naer datum deser assecutum ende dat op conditien soo verre de voors(chreve) gehuysschen coopers inde voors(chreve) goeden binnen den selffven middele tijde moghen peyselijcken ende vredelijcken blijffven sitten ende ingevalle ter contrarien dat zij moeten vluchtich worden, dat sij coopers voors(chreven) indijen gevalle sullen gestaen midts voorde voors(chreve) resteren(de) hellicht bekennende jaerl(ijcxe) renten voor schepenen van Loven tegen den pen(ninck) xvie. ende dat de voors(chreven) Christiaen ende zijne huysv(rouw)e den voors(chreven) Willem zullen te goye coemen tot behoeff vanden pondtgelde xx s(tuyvers) eens, alle welcke conditien, etc(eter)a, obligan(do) et submitten(do) hinc inde in forma, coram eisdem.

In de marge.

S(olvi)t.

Hierbij een akte met vermelding van Jacoba (Jacobina) Vits dochter wijlen Anthonius en haar man Christianus Ourogs (Aurocxs). Verder in de akte ook de vermelding van Joannes Vits en zijn vrouw Margaretha Nueteleers (Noteleers) en hun kinderen Anthonius en Joannesron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7488, folio 397r., 13 juni 1597.

Ite(m) in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loeven(en) naebes(chreven) gestaen Jacquemijn(e) Vits dochte(re) wijlen Anthoenis, met consente, wille, weten(e) en(de) overstaen(e) Christiaen Ourogs, haers mans, heeft opgedragen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse twee stucken beemps, bij een gelegen tot Wesemale, te(r) plaetsen geheeten Utem, groot twee boen(der), reg(enoten) Jan Vits te(r) ie., shee(ren) strate te(r) iie., derffgen(amen) Heetvelts te(r) iiie. en(de) derffgen(amen) Leonarts Barth(o)l(omeeu)s te(r) iiii. zijd(en), exp(osito) imp(ositus) est Jan Vits, soo inden naem(e) van sij selven en(de) van sijne kinde(ren), bij he(m) behouden van Margriete Nu te weten Anthuenis en(de) Jan Vits, bij he(m) behouden van Margriete Nueteleers, et sat(is) obligan(do), submitten(do) et war(as) opde lasten daerop vuytgaen(de), met welck waerschap de voors(chreven) Jan Vits he(m) is contenteren(de), behoudel(ijck) den v(oor)s(chreven) Vits inde v(oor)s(chreve) goeden sijn(e) perceptie en(de) vrije dispositie sijn leeffdage lanck dueren(de), coram Duffle, Roeloffs, junii xiii., 1597.

 

Uit dit huwelijk:

 

Aurocx Dymphna, ca. 1585, + Rotselaar 23.09.1666 (sepultus in ecclesia), x 1 Rotselaar 05.06.1599 met Vanden Panhuijsen Johannes (brouwer en burgemeester van Rotselaar), x 2 Rotselaar 03.01.1634 (g. Joannes Van Meerbeeck en Joannes Vanden Panhuysse) met Christoffel Van Meerbeeck,

Scheydinghe ende deylinge van de kinderen ende erffgenaemen wylen Jan van den Panhusse, daer moeder aff is Digna Aurogg.
Compareerden ...
Jan van de panhysse, onsere meyer,
Gielis van de Panhuysse; Meyer der heerlyckheit van Wespelaar ter desen geassiteert met Abraham, Isaack ende Andries van den panhuysse ende Jan Vernun als man ende momboir van Joanna van den Panhuysse... kinderen behouden van wylen Elisabeth Grietens syne ierste huysvrouwe,
Goiris van de Panhuysse,
Henrick van den Panhuysse, Licentiaat in beijder Rechtern, Merten Briers, Aemerentiana Briers... met Carel de Brier, haeren man, Helena Briers, Jan Fobelets als vader... van Janneken Fobeleths, zijnes sone behouden van Maria Briers, kinderen wylen Adriaen Briers, ende Elisabeth... met Mr Jan Thijs haeren man... met den voirs. Merten Briers... momboir... voor Joos, Abraham en Christina Mommaerts, kinderen Abrahams ende daer moeder aff was Anna van den Panhuysse, Merten Dauwen... ende Cathleyn Dauwen... den voors. Merten Dauwen... Momboir van Joannes, Anna, Joanne ende Antonis Dauwen, syne minderjaerige broeder ende susters... ten overstaen van Digna Aurogge hunne respectieve moeder ende grootmoeder... mits die doot ende afflijvicheit van wylen Jan van den Panhuysse d'oude te zynen tyde meyer deser baenderije, hunne respective vader ende grootvader...".

Gehuwd voor de kerk (1) op 05-06-1599 te Rotselaar, "...affidati coram me (pastoor de Mera) et testibus fide dignis, Joannes van den Panhuysse et Digna Aurocx. Testes fuerunt Isaack van de Panhuysse et Emerentiana ejus uxor, pater et mater sponsi, Christianus Aurocx et Jacoba Vits ejus uxor, pater et mater sponsae;" met Joannes van den Panhuys, geboren ca1575, overleden op 11-12-1632 te Rotselaar. In de ouderdom van 57 jaar. Hij was brouwer en burgemeester van Rotselaar van 1606 tot 1633.
Hij woonde aan de kerk, op de plaats waar nu het gemeentehuis staat. Het bezit van deze brouwerij en herberg Sint-Antonius, Rotselaars voornaamste herberg, waar de schepenen vergaderden, waar alle belangrijke verhuringen en verkopen plaatsvonden, verleende hem een niet onaanzienlijke bron van inkomsten. Jan kocht regelmatig goederen, zodat hij bij zijn dood de rijkste en grootste grondeigenaar van Rotselaar was.
Zijn bezit werd bij zijn dood gevalueerd op ca 30.000 gulden (ter vergelijking : een goede boer liet in de jaren 1600-1660 zo'n 4.500 tot 6.500 gulden na.

     Uit dit huwelijk:

     1. Anna Vanden Panhuijs, () Rotselaar 1602, x 1 Rotselaar 18.10.1620 (g. Adrianus Briers en Anna Vanden Panhuyze) met Briers Adrianus,

     + Rotselaar 22.04.1633, x 2 Rotselaar 10.01.1634 (g. Vanden Panhuyssen Joannes en Lemmens Ludovicus) met Mommaerts Abraham,

     "i8 octobris (1620) solemnizatus est matrimonium Adriani briers et Anna vanden panhuyse coram me ... Adriano briers,

    Joanne van panhuyse, Martini briers ...

              Uit dit huwelijk:

              1. Briers Anna, () Rotselaar 02.12.1621 (g. Henricus Briers n. Petrus Briers en Anna Aurogge),

              Bries Emerantiana, x Rotselaar 16.10.1644 (g. Vanden Panhuijsse Joannes en Dnus Vanden Panhuijsse Henricus) met De Brul Carolus - De Brier Carel,

              Briers Merten, x (niet W, Rot, H, S, Wak, ) met Meeus - ... Elisabeth,         

              Bries Helena, () Rotselaar 25.01.1628 (g. Henricus Goris en Helena Vanden Panhuijsen),

              x Rotselaar 22.02.1650 (g. Vanden Panhuijsen Joannes en Vanden Panhuijsen Gregorius) met Walterus Van Inthoud, fs Dionisius en Aleijdis Keijsers,

              Briers Maria, x 1 (niet Rot, ) met Joris Van den Eynde, x 2 Rotselaar 21.01.1653 disp. 3 gr. (g. Vanden Panhuijsen Gregorius en Goris Petrus)

              met Foblets Joannes, fii te Rot,

              2. Mommaerts Elizabet, () Rotselaar 02.07.1637 (g. Van Merbeke Christophorus en Pallmaers Elizabeth),

              Mommaerts Judocus, () Rotselaar 21.11.1639 (g. De Cleijn Judocus en De Pair Catharina),

              Mommaerts Abraham, () Rotselaar 09.11.1642 (g. Van Hoeve Xudonicus en Bries Catharina),

              Mommaerts Christina, () Rotselaar 29.10.1645 (g. Mommarts Gregorius Versinea n. Christina Goossens),

     Vanden Panhuyssen Maria, () Rotselaar 03.07.1605 (g. Fobeleths Johannes en Aurox Catharina),

     Vanden Panhuyssen Egidius, () Rotselaar 04.11.1607 (g. Raeps Egidius en Meeckels Margareta),

     Vanden Panhuijsen Helena, () Rotselaar 15.06.1610 (g. Berckel Joannes en Wauters Helena),

     Vanden Panhuijsen Gregorius, () Rotselaar 24.01.1613 (g. Vander Veken Gregorius en Aurogge Anna),

     x Rotselaar 21.11.1632 (g. Vanden Panhuijssen Joannes en Gooris Anthonius) met Gooris Jacoba,

     () Rotselaar 23.09.1612, fa Antoon Gooris alias Bruers (fs Anthoon met Catharina Van Bettenrode) en Maria Wau(t(i)ers,

     Onder de KLIK bij 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 (met dank aan Paul Peeters) zeer interessante schepenaktes over Goris (Gregorius) Van den Panhuysen

     en Jacoba Goris. Goris Van den  Panhuysen werd gedoopt te Rotselaar op 24.01.1613 als zoon van wijlen Jan en

     Dymphna Aurocx (Aurogghe/Auroghs).

     Deze laatste hertrouwde op 03.01.1634 te Rotselaar met Christoffel Van Meerbeeck.   

     Blijkens een schepenakte worden er heel wat goederen in pand gesteld voor de lening die Goris Vanden Panhuysen en

     Jacoba Goris aangingen. Het ging om goederen, waarvan Dymphna Aurocx nog de tochte (vruchtgebruik) had. 

     Het feit dat het gaat om zoveel goederen mag erop wijzen dat zijn ouders toch wel erg bemiddeld waren. 

     Zo hadden de ouders van Goris ook een brouwerij aan de kerk te Rotselaar. In de akte zijn ook een veelvoud aan

     toponymische namen terug te vinden. 

     Bij 7 wordt dan weer een heel grote lening vermeld.

          Uit dit huwelijk:

          Vanden Panhuijssen Franciscus, () Rotselaar 27.11.1635 (g. Gooris Anthonius en dcella Borchgraef Francisca),

          Vanden Panhuijsen Joannes, () Rotselaar 15.11.1637 (g. Vanden Panhuysen Joannes en Van Hove Maria),

          Vanden Panhuysen Petrus, () Rotselaar 16.01.1641 (g. Goris Petrus en Aurogge Dijmpna),

          Vanden Panhuysen Anna, () Rotselaar 07.12.1642 (g. Dekens Antonius en Goris Anna),
          Vanden Panhuysen Maria, () Rotselaar 07.12.1642 (g. Vanden Schrieck Joannes en Vanden Bos Maria),

          Vanden Panhuysen Adrianus, () Rotselaar 19.03.1645 (g. Vanden Schrieck Adrianus en Aurogx Maria),

          Vanden Panhuijsen Johanna, () Rotselaar 12.05.1647 (g. Berckmans Guilielma n. mariti Martinus Berckmans en Van Oppen Johanna),

          Vanden Panhuijsen Michael, () Rotselaar 29.05.1650 (g. Raeymaekers Michael en Aurocx Gertrudis),

          Vanden Panhuijsen Elisabeth, () Rotselaar 22.07.1654 (g. Van Meerbeeck Christophorus l. Abraham Ricx en Meulemans Elizabeth),

     Vanden Panhuysse Catharina, () Rotselaar 03.04.1615 (g. Bercke Nicolaus en Custers Catharina),

     Van Panhuijsen Henricus, () Rotselaar 13.12.1617 (g. Van Kerckhove Joannes en Sels Margareta),

     Vanden Panhuyssen Martinus, () Rotselaar 04.05.1620 (g. Luenckens Henricus en Van Lantrop Emerantiana),

     Vanden Panhuysse Margareta, () Rotselaar 05.06.1622 (g. Van Rhyseghem Nicolaus en Van Hougaerden Margareta),

 

Aurocx Anna (Anneken), ca. 1586, + Rotselaar 25.11.1624, x ca. 1605 (niet Wez,) met Jan Fobeleths junior,

     Uit dit huwelijk:

     Foblets Joannes, () Rotselaar 18.11.1606 (g. Vanden Panhuysse Joannes en Kerckmans Catharina),

     Foblets Johannes, () Rotselaar 13.03.1608 (g. Vits Johannes en Machiels Martina),

     Foblets Maria, () Rotselaar 11.12.1610 (g. De Neutre Thomas en Fobleths Maria),

     Foblets Henricus, () Rotselaar 13.02.1613 (g. Paeps Henricus en Gally Margareta),

     Foblets Margareta, () Rotselaar 06.09.1615 (g. Van Dorme Walterus en Vanden Berge Margareta),

     Foblets Guilhelmus, () Rotselaar 11.03.1617 (g. Fobelets Guilhelmus en  Aurogge Digna),

     Foblets Anna, () Rotselaar 07.06.1620 (g. Vander Elst Ludovicus en Van Eynde Anna),

     Foblets Jacoba, () Rotselaar 12.04.1622 (g. Vermylen Joannes en Vanden Panhuysse Anna),

 

Aurocx Anna Catharina, x Rotselaar 20.11.1612 (g. Gyzens Arnoldus, Aurogge Guielmus, Vanden Panhuysse Joannes en Janssens Guielmus) met Reyniers Joannes, Rot+, 

     Uit dit huwelijk:

     Reyniers Jacoba, () Rotselaar 25.08.1613 (g. Rongen Joannes en Vits Jacoba), + Rotselaar 09.04.1689 we,

     x Rotselaar 27.01.1636 (g. Reyniers Joannes en Vermylen Joannes) met Van Geel Gualterus,

     Reyniers Catharina, () Rotselaar 05.04.1615 (g. Geyselincx Arnoldus en Aurogge Catharina),

     x Rotselaar 09.09.1640 (g. Van Geendertaele Anthonius, Brants Gualterus en Van Geel Gualterus) met Van Geendertael Petrus,

     Reyniers Joannes, () Rotselaar 22.06.1617 (g. Foblets Joannes en Meulemans Barbara),

     x Rotselaar 16.01.1648 (g. Foblets Joannes en Pelsmaecker Gregorius) met Foblets Anna,

     Reyniers Maria, () Rotselaar 13.08.1619 (g. Vermylen Joannes en Vande Venne Maria),

     Reyniers Wilhelmus, () Rotselaar 06.06.1621 (g. Vander Heyden Joannes en Aurogge Dymphna),

     Reyniers Joachimus, () Rotselaar 23.06.1627 (g. Vanden Wauwer Joachimus en Van Mechelen Emerantiana).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom