Voorouderlijst Vissenaeckens Joannes

 

Vissena(e)ken(s), Vissenackens

Familienaam uit de plaatsnaam Vissenaken (Vlaams-Brabant).

 


 

XI - Vissenaeckens Joannes (S1472), x Betekom 22.10.1617 (g. Smets Joannes en Mertens Henricus) met Mertens Barbara (S1473), + > 12.03.1638.

 

De vader van Barbara Mertens was Hendrik Mertens. Dit kwam uit het opzoekwerk van Paul Peeters tevoorschijn. Meer info onder de KLIK bij 2 en natuurlijk bij de Mertens-lijn zelf.

 

Akte met dank aan Christine Savat

Aarschot 6912
18. Laureijs Vissenaeken Janssone daer moeder af was Barbara Martens out 18 jr dd 12 mrt 1638 coram De Meijer & Hendric Claes schepen is als gichtdrager vande Graenhoeve in de Meulenstraet
- Peeter Vissenaeckens te voren Wilm Viskens Jakobsone met drij dm lants regt. Jan Holaerts.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens Bet, W, S, Wez, Rot,

 

Vissenaecken Chatarina, () Betekom 29.07.1618 (g. Smets Henricus en Vandevoertken Catharina),

 

Vissenaecken Laurentius, X (S736), () Betekom 26.04.1620 (g. Smits Laurentius en Peters Elisabeth),

 

Vissenaeckens Joannes, () Betekom 29.05.1625 (g. Leemans Joannes en Smets Susanna),

 

Vissenaken Elizabeth, () Betekom 24.05.1627 (g. Mertens Joannes en Michiels Elizabeth),

 

Vissenaken Margareta, () Betekom 07.09.1629 (g. Van de Loock Hubertus en Huijge Margareta).

 


 

X - Vissena(e)ken(s) Laurentius (S736), wonend Dorpsplein nabij het kerkhof, schepen, () Betekom 26.04.1620 (g. Smits Laurentius en Peters Elisabeth), + Betekom 15.04.1701, x 1 Betekom 24.09.1641 (g. Plu Joannes, Vande Loock Adrianus, De Meijer Anthonius en De Meijer Christianus) met Claes Maria (S737), () (niet Bet?, K, W, Rot, Beer, S, Wez, R?, ), + Betekom 30.12.1683, x 2 Betekom 09.04.1684 (g. Henricus Jores en Joannes Aerts) met Vervarent Maria (wellicht kinderloos), + Betekom 19.11.1700.

 

Dit alles met dank aan Paul Peeters.

Boeiende info (aktes) die het bewijs levert dat Laurentius Vissenaekens de zoon is van Joannes x Mertens Barbara ...

Bovendien info over de status van Laurentius en een pak plaatselijke Betekomse geschiedenis.

Ook een heleboel boeiende randinformatie i.v.m. gewoontes en geld zitten bij de KLIK onder 1 a en b.

Dan zijn er aktes die info geven over het tweede huwelijk van Laurentius en over verkoop van gronden door hemzelf en zijn kinderen. Zie hiervoor bij de KLIK onder 1 c.

Gegevens over de kinderen van Laurentius vind je dan weer, gestoffeerd met aktes, bij de KLIK onder 3 en 4.

Dan ook nog een akte onder KLIK bij 5, waarbij Laurentius Vissenaekens zich borg stelt voor Elisabeth Claes weduwe Henricus Van Lantwijck.

De afgekorte woorden uitzonderlijk voluit geschreven. De weggelaten letters staan in de transcriptie cursief.

 

Onder deze KLIK zit een interessante akte waarbij i.v.m. een lening van Betekom bovenstaande betrokken was.

 

Hieronder dan nog een akte van goedenis dd. 15.03.1685 waarin Laurentius Vissenaeckens en wijlen zijn eerste vrouw Maria Claes met hun kinderen worden vermeld.  De akte komt uit een register met protocollen van goedenissen en andere akten betreffende de heerlijkheid van Rivieren te Betekom (periodes 1681-1701 en 1715-1723) en wordt ondertekend door Christiaan Immens, greffier van de heerlijkheid Rivieren te Betekom, maar tevens notaris te Betekom.

Bron : R.A.L., Schepengriffies Vlaams-Brabant, arrondissement Leuven, nr. 7195 akte dd. 15 maart 1695

Sij condt en. kennelijck dat inde tegenwordicheyt van de naerbeschreven schepenen in Betecum personelijck sijn gecompareert Laurijs Vissenakens, met hem gevoeght sijne beiaerde kinders, verweckt bij wijlen Maria Claes, sijne ierste huysvrouw, Jan, Peeter, Adriaen, Hendrick, Lenaert en. Aerdt Vissenakens ofte bij procuratie, d' een op d' ander verlecht met Jan Vande Velde als man en. momboir van Elisabeth Vissenakens, dochter van Laurijs voors., welcke eenpaerelijck beneffens hennen vader Laurijs hebben opgedragen met behoorelijcke vertijdenisse ierst huys en. hoff, gestaen op de plaetse alhier, regten. de straet oist en. suyden, d' erffgen. Niclaes Van Remunt west, d' erffgen. Ardt Nijs norden.

Item seker pleck hoff, gelegen aende pastorije, regten. Hendrick Janssens oist, de straet west, de pastorije norden.

Item sekere dachmael landt, gelegen alhier inde Hulsche straet, regten. Jan Van Langendonck oist, de straet zuyden, d' erffgen. mijn heer Crabeels en. jor. Eynatten zuyden en. noorden, chijnsende onder den heere van Riviren, mitsgaeders het voors. dachmael onder den cuere en. alle de voors. opdrageren vertegen en. ontgoyt sijnde, is ter behoorelijcker manisse en. wijsdomme der naerbeschreven schepenen daer in gegicht, gegoyt en. geerfft met alle sollemnitijten en. ten erffelijcken rechte met ban en. vrede op slodt, lot en. alle ordinaire recht Jan Van Leemputten en. en. Barbara Luyten, gehuyschen, soo voor hen als henne naercomelingen, soo geloven de voors. opdrageren altois vollen guarantschap op den voors. heerelijcken chijns en. vuytsteckesels volgens de conditie van heur, gehouden voor den nots. Immens en. sekere getuygen opden iersten meerdt 1695, waer inne compt de coopsomme te monteren tot vijff hondert guls. sonder de hoogen daer op geset en. ongelt, waer op de voors. gegoyde en. cooper heeft getelt tweehondert eenen negentich guldens, welcke somme de voors. opdrageren bekennen ontfangen te hebben en. rakende de resterende twee hondert en. negen guldens belofft den voors. Van Leemputten te betaelen binnen den tijt van 14 dagen ofte de voors. opdrageren te ontlasten bij rente, op het voors. goet staende, hier waeren over Jan Peeters en. Hendrick Librechts, schepenen, aldus gegoyt en. geerfft binnen Betecum desen 15. meerdt 1695.

C. Immens, mijer.

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Laurentius Vissenaekens en zijn tweede vrouw Maria Vervarent enerzijds, Michael Van de Velde (zoon van Henricus en Joanna Cleynhens) en zijn dochter Anna Van de Velde (x Henricus Anthonis) anderzijds en nog anderen uit de familie Van de Velde.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arrondissement Leuven), register nr. 7195, akte dd. 12 januari 1701.

Gestaen inden tegenwordicheyt vande ondergenoempde schepenen van Riviren in Betecum, Laurijs Vissenaken vuyt crachte van den testamente, aen hem gelaeten bij wijlen Maria Vervarent, sijne gewesene tweede huysvrouw, gepasseert voor mij onderges., in dier qualitijt als nots. en. sekere getuygen, voor de hellicht en. Peeter Vande Velde met sijne consorten, de welcke hebben gegeven dese naervolgende onwederroepelijcke procuratie en. luydt aldus van worde tot worde als volght.

Op heden desen 7en. janry. 1701 comparerende voor mij onderges. als openbaer nots., geadmitteert bijden Souverijnen Raede van Brabant, tot Betecum residerende, en. inde presentie vande getuygen naergenoempt, Machiel Vande Velde met consent en. overstaen van sijne consorten als erffgen. van Hendrick Vande Velde, Hendrick Antonis als man en. momboir van Anna Vande Velde, hem sterckmakende voor sijne mede erffgen., als erffgen. van Michiel Vande Velde, Peeter Geraets als man en. momboir van Anna Van Leemputten, hem sterckmakende voor sijne consorten, gelijck oock Joos Bosmans als man en. momboir van Catlijn Verbulck als een der vuytten struyck van Maria Vande Velde, alle welcke verclaeren als erffgen. van Goris Vande Velde te consenteren inde vercoopinge, geschidt op den ... [n.v.], gepasseert voor wijlen den nots. Vanden Loock, constituerende oversulcx onwederroepelijck N.N. en. ider thoonder deser om als cooper te gichten en. goeden Peeter Rijers ofte die hij noemen sal, in seker parceel bempt, geheten die Tighelrije, alles in gevolge de voors. conditie, waranderende het selve tgoet als inde selve, gelovende sij compten. en. constituanten voors. alle het gene voors. is, te houden voor goet, vast en. van werden sonder in het voors. goet noch eenich recht te connen oft willen pretenderen mits dat ideren stack sal raecken seven guldens negen sts. ofte naer raete der voors. conditie, de welcke dese onderteekent, bekennen ontfangen te hebben, di[e]nende dese oversulcx voor absolute quitt., aldus gedaen ten date voors. ten huyse van Jan Van Langendonck ter presentie van Peeter Lauwers en. Jan Van Langendonck en. was die minute deser onderteekent met het marcq van Machiel Vande Velde, Peeter Van Vlasselaer, Martien Vande Velde, met het marcq van Hendrick Antonis, met het marcq van Joos Bosmans, Peeter Geeraets, onder stondt quod attestor, en. onderteekent C. Immens, gref.

Den ondergeschreven geve volle macht om te doen goyen het paert van het bemdeken van Goris Van. Velde, het welcke Catharina Van. Velde ofte haere kinderen pretenderen, actum den 2. jannewaris 1701 en. was onderteekent Adriaen Janssens.

Ingevolge dese geinsereerde proucratien als oock die personele comparitie van Laurijs Vissenaken en. Peeter Vande Velde en. naer dat de selve hebben opgedragen als in s' heeren haden vanden gronde met behoorelijke vertijdenisse seker parceel wijde, geheten die Tighelrije, groot ontrent een halff bonder oft soo het selve is gelegen onder desen dorpe van Betecum, regten. de La[e]ck zuyden, d' aertstraken west, die straet norden en. als sij daer vuytgedaen en. metten rechte daer van vertegen, soo is ter behoorelijcker manisse des mijer, wijsdomme van schepenen en. orlove des heere vanden gronde daer inne gegicht en. gegoyt met alle gerequireerde sollemnitijten Peeter Rijers ende Peeter Lauwers Peeterson, ider voor de hellicht, als henne naercomelingen als hun wettich goet op schot, loth en. geburelijcken rechte, behoudelijck een ider sijenn goeden rechte, waranderende sij vercoopers het voors. goet op den heerelijcken chijns, te weten jaerelijcx ofte eenen cap. en. 6 pen. Lovens mits gaeders in sijn aende[e]l in pertsceur sonder meer en. ingevalle iedt te nauw waere geschidt, soo geloven sij altois genoch te doen, den warachtigen coop wordt verclaert op twee hondert en. vier guls., welcke voors. somme sij opdrageren bekennen ontfangen te hebben, hier waeren over Hendrick Mirocx, meyer, Hendrick Librechts, Jan Van Langendonck en. Laurijs Claes, schepenen, actum desen 12. janry. 1701.

Coram iisdem comparvit Paulus Vande Velde als momboir van de wesen van wijlen Andries Peeters en. Maria Vande Velde, die heeft getrocken voor en. ten behove vande voors. weese eenentwintich sts. eenen halven, consenterende oversulcx in dese goedenisse, gelijck oock sijn gecompareert Jacq Vande Berghe en. Jan Peetters (!), die insgelijcx kenne voldaen te sijn en. consenteren als voor.

Den selven Peeter Vande Velde heeft van dese somme geconsigneert in handen van Hendrick Mirocx, meyer, de somme van vijfftien guldens en. dat ad quis jus habentis oft het gebuerde noch imandt recht toe hadde.

Item heeft den voors. Peeter Vande Velde van het voors. gelt noch geconsigneert de somme van twelff guldens om, etta.

Gelijck oock doet Laurijs Vissenaeken, die laet thien guls. in handen van Peeter Lauwers Peeterson.

C. Immens, greffr.

Nogmaals een akte met vermelding van Laurentius Vissenaekens en Maria Claes uit Betekom.  Dat Laurentius met zijn familie steeds weer terug opduikt in de archieven, allicht deels door zijn openbare functies, mag toch het bewijs zijn van een gegoede positie op lokaal vlak.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8265 fol. 374r.

In tegenwoordicheyt der heere[n] schepenen van Loven naerbes. gestaen den clerck Van Heusden vuyt crachte van sijne procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waer van den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus.

Op heden den derthienden april 1667 comparerende voor mij als openbaer nots., inden Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen hier ondergenoempt, Laureys Vissenaeckens ende Maria Claes, gehuysschen ende ingesetenen van Betecum, de welcke hebben bekent ende bekennen bij desen ontfangen te hebben vuyt handen vanden eerw. heere Carolus Brans, licentiaet in de h. godtheyt ende deserviteur der parochiale kercke van Ste. Jacobs alhier, hebbende mr. Guilelmus Anthonius Van Schutteput, licentiaet inde rechten ende tegenwoordich raedt deser stadt, ende  Jan Willemaers den ouden, oudt borgemeester deser stadt Loven, respective H. Geestmeesters der parochie voors., de somme van twee hondert gul. eens in permissien gelde, waer door de voors. comparanten ten behoeve van den H. Geest voors. geloven te betaelen eene erffelijcke rente van twelff gul. thien stuy. sjaers den penninck sesthien, waer van den iersten valdach sal wesen den 13en. april a. 1668 ende soo voorts vervolgens totte quyttinge toe, de welcke sal mogen geschieden als de voors. gehuysschen gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente in munte als voor, gelovende deselve rente jaerlijcx wel, loffelijck ende personelijc te betaelen ende in stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije van alle impositien oft exactien, innegestelt ende alnoch inne te stellen, erffelijck in toecomende tijden t' elcken jaere ende termijne voors. als schult met recht verwonnen, daer voor verbindende hunne respective persoonen ende alle hunne goederen, meubelen ende inmeubelen, present ende toecomende, ende namentlijc ierst ontrent vier dachmalen lants, genoempt die Bruggenhoeve, gelegen onder Betecum, regen. Lucia Peeters oosten, d' erffgen. Adriaen Neys zuyden, mijn heere Theodorus Van Eynatten ende den heere van Brugge westen ende Hendrick Vlemincx noorden, belast alleenelijck met vier halsteren coren sjaers, item noch een dachmael lants, gelegen onder den heere van Reviren, regen. Hendrick Verbulckt oosten, de straete zuyden, d' erffgen. Crabeels ende den voors. jor. Eynatten westen ende den voors. jor. Eynatten alleen noorden, item noch een dachmael oft hoywas, gelegen int Hulsbroeck aldaer, regen. Aert Timmermans oosten, den Demer zuyden, d' erffgen. Hendrick Merttens westen, verclaerende dese twee parceelen alleenlijc belast te wesen met sheeren chijs vanden gronde sonder meer, consenterende over de voors. goederen int maecken van beleyde ende mainmise ende int decreet van dijen sonder daer toe geroepen ofte gedaeght te sijn, constituerende voorts de voors. comparanten onwederoepelijck een yeder thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer ende schepenen van Loven ende alle hoff ende heer competent te vernyeuwen ende te herkennen, promittens ratum, etha. ende is te weten dat dese penningen sijn procederende vuytte capitaele van eene corenrente van vijffthien halsteren coren sjaers, gequeten bij het clooster van de Halfstraet alhier.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentie van sr. Hendrick Van Thienen ende Adriaen Berckmans, als getuygen tot dese geroepen ende gebeden, ende hebben de voors. gehuysschen de minute deser neffens mij notario onderteeckent, quod attestor A. Van Heusden, nots.

Den voors. geconstitueerden vuyt crachte als voor heeft dit contract alhier vernyeuwt, herkent ende gereitereert, gelovende ende consenterende pro ut latius in den selven, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram Crabeels, Santels, hac 14. aprilis 1667.

G. Vander Heyden, J.F. Santels.

Laurentius Vissenaekens en Petrus Claes springen als gevolmachtigden nog maar eens in de bres voor de Betekomse gemeenschap.  De gemeenschap ging een lening van 650 karolus guldens aan om de subsidie (lees : belasting) van de Staten te kunnen betalen.  Laurentius Vissenaekens stelde zijn woonhuis "de Bruggehoeve" in pand.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8264 fol. 329r.

In tegenwoordicheyt der heeren schepen. van Loven naerbes. gestaen den clercq Coecx als gemachticht met procurae. om den naervolgenden contracte te vernieuwen, waervan den teneur is volgen. van woorde tot woorde.

Op heden den viijen. may 1662 compareren. voor mij ondergeschreven nots., inden Souverainen Raede van Brabt. geadmitteert, tot Loven residerende, en. inde pntie. van. getuygen ondergenoemt, de eersaeme Peeter Claes en. Laureys Vissenaeken, beyde innegesetenen van Betecum, welcke volgens commissie, aen hen gegeven van. schepen. en. andere meer innegesetenen opden 26. april 1662, geteeckent bij diversche innegesetenen en. van. sris. A. Vanden Loock, besegelt met een. groenen segel, waer in gedruckt staet een. segel, de wel. hebben bekent, gelijck sij bekennen midts desen ontfanghen te hebben vuyt handen van. eersaemen Henrick Schaloens ende Jenneken Hermans, gehuysschen, de somme van ses hondert vijftich carolus guldens, den gulden gerekent tot twintich stuyvers in goeden ende gevalueerden gelde om daermede ten comptoire te betaelen een partije in subsidie van. jaer 1661 van wegen den heeren Staeten, hen toegesonden in meert 1662, waer voor sij compten. geloven van wegen het dorp aen. voors. Schaloens, present ende accepteren., te betaelen een jaerel. rente van veertich guldens twelff stuyvers eenen halffven, waervan het eerste jaer sal vallen opden viijen. dach van may vanden jaere 1663 ende oft gebeurden dat de voors. rente jaerel. niet preciselijck en wierde betaelt oft en conde betaelt worden ten minsten ses weken naerden valdach, soo verobligeren sij compten. henne persoonen ende goederen, namentl. het woonhuys en. hoff vanden voors. Laureys Vissenaeken met noch een stuck erffven, genaemt de Brugge Hoeve, regen. de heer van Brugge west, Henrick Vlemincx noorden, d' erffgen. Adriaen Peeters oist, item een halff boinder landts, genaemt aen. Tiwis, competeren. Peeter Claes, regen. d' erffgen. Adriaen Van. Schrieck ter ie., Sijken De Roover ter ije., met conditie dat sij compten. oft iemandt van wegen t' dorp de voors. rente sullen mogen lossen met gelijcke ses hondert ende vijftich guldens met vollen interest, die opden verschijn dach naestvolgende sal sijn verschenen, consenteren. in het maecken van mainmise, decreet en. herdecreet vande voors. gespecificeerde goeden tot versekeringe van. voors. capitaelen, constitueren. een ieder thoonder deser om te compareren voor meyer en. schepen. van Loven ende te vernieuwen tgene voors. is en. elders daer het van noode soude sijn, begerende hier van bij mij noto. gemaeckt te worden acte naer behooren onder obligatie, submissie en. renunciatie prout in forma.

Aldus gedaen ten daege, maende voors. t' mijnen woonhuyse, gestaen opde Koystraet, in pntie. van Geeraerdt Brants en. mr. Judocus Senus, als getuygen hier toe geroepen en. gebeden, ende hebben de compten. de minute deser beneffens mij noto. ondt., quod attestor, ende was ondt. T. Swijsen, nots. pub., naer vermogen vande voors. procurae. soo heeft den geconstitueerden den bovenges. contracte in alle sijne pointen, clausulen en. arlen. met alle solemniteyten van rechts wegen daertoe gerequireert, herkent en. vernieuwt, mede geconsenteert in het maecken van mainmise, decreet en. herdecreet der heeren schepen., obligando, submitten. ac renuntiando in foa., coram Willemaers, Van. Veken, xxxen. meert 1665.

J. Van Espen.

En nog een akte met vermelding van de gebroeders Leonardus en Petrus Vissenaekens.  De geschreven taal in de akte is redelijk erbarmelijk.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7195, akte dd. 23.03.1720.

Gestaen inde teghenwordighijdt vande onderghes. schepenen van Riviren tot Betecum en. Jan Van Horck in absentie vanden mijer Jan Liberechts als tot het ghene naerbeschreven onwederoepelijck gheconstitueert sijnde bij den contracte, gepasseert voor den nots. Immens en. sekere ghetuygen op zegel, gepasseert opden 20. meert 1720, alhier in originali gesien en. ghebleken, welcke om corthijdt wille alhier worden gehauden voor ten vollen geinsereert en. gerepeteert, dienvolghende den voors. geconstitueerden vuyt crachte als opghedraeghen als in s' heeren handen vanden gronde de hellicht van een halff boinder lants, soo het selve gheleghen is binnen Betecum, onverdijelt teghen Peeter Vissenaecken, reghten. de gheheele plecke s' heerenstraet oist, den Molenbergh west, Peeter Van Hacht noordt, Jan Van Santvoordt zuydt, om en. voor eene somme van hondert en. acht guldens courant gelt boven de onkosten, item alnoch de juste hellicht van het paert en. deel dat Lenaert Vissenaekens voors. is compiterende in het landt, genoompt den Hooghen Wegh, oock onverdijlt teghens Peeter Vissenaekens, waer van de wede. Hendrick De Roover compiteert d' ander hellicht, de wede. Hendrick De Roover west, de straet zuydt, Timmekens straetken oist, Jan Janssens noordt, waeranderen. het eerste parceel volgens contrackte op den heerelijcken chijns en. peertscuer en. het tweede parceel, te weten de hellicht met Peeter Vissenaken op vier guldens rente jaerelijcx aende erffgen. Crabeels en. den gerechtighen heeren chijns, die alle staen tot laste des coopers en. intrest vande voors. rente die verschenen is date deser, staedt tot laste vanden vercooper, den waerachtigen coop van desen lesten pandt woordt verclaert op viertien guldens achtervolghens den voors. contrackte en. naer dat den voors. geconstitueerden inden naem vanden voors. vercooper van alle sijne rechte hadde verteghen, soo is ter manisse des dienaers noe. pretoris en. wijsdomme der naerbenoompde schepenen inde voors. panden offte paerten en. deelen ghegicht en. geerfft met alle gherequireerde sollemnitijten mr. Jan Rolly en. Geertruydt Tossin, gehuyssen en. ingesetenen van Betecum, als hen eyghen goedt, soo voor hen als henne naercomelingen, alles inghevolghe de voors. contrachte, aldus gegicht en. gegoydt desen 23. meert 1720, coram en. ten overstaen van Jacobus Vande Bergh, Ardt Van Vlasselaer en. Jan Janssens, schepenen, als oock den voors. Horck noe. pretoris.

Op heden desen 23. meert 1720 comparvit Peeter Vissenakens, broder en. bloodtverante vanden voors. Lenaert Vissenakens, tot kennisse ghecomen sijnde, dat sijnen voors. broder heefft vercockt de goederen, in dese goedenisse vermelt, mitsgaeders het paert en. deel offt hellicht van sessensestigh royen, onverdijlt teghens den voors. naederlinck, gheleghen tot Betecum, reghten. de straet oist, Jan Jacobs zuyt, Jan Mertens west, Machiel Van Roist noordt, voor de somme van seventhien guls. en. dat aen Hendrick Janssens Dilis sone en. die parceelen, breeder inde voors. goedenisse gespecificeert, aen mr. Jan Rolly voor de somme, aldaer vuytghesteken, soo verclaert den voors. Peeter hem te draeghen als naederlinck vande voors. goederen, dijen volgens de voors. te calengieren bij desen, tot welcken eynde den voors. naederlinck heefft geconsigneert in handen van Ardt Van Vlasselaer gaudt en. silver, naementlijck een pistoel in gaudt en. in silver eenen blamuser, met presentatie van te voldoen aende coopsomme en. ontkosten volghens costuyme der stadt Loven, coram Ardt Van Vlasselaer, Jacq Vande Bergh en. Jan Janssens, schepenen van Riviren, en. voor het leste parceel onder Bruggen, den mijer Jacobs, Andries Torffs en. Guilliam Elsen, verclaerende ten eynde voors. die voors. coopers te hebben doen daeghen.

Comparvit de huysvre. van mr. Jan Rolly, de welcke in absentie van haeren man bekent ontfanghen te hebben haer verschoten penninghen, mits welcken sij cedeert aenden voors. naederlinck, de coopen vermelt in dese voors. goedenisse en. die goedenisse te behoeve vanden voors. naederlinck.

Comparvit Hendrick Janssens voors., den welcken bekent ontfanghen te hebben sijne verschoten penninghen mitsgaeders consenteert in het voors. naederschap, hier van is copije ghemackt op zegel competent.

Quod attestor, C. Immens, greffr.

 

Hieronder een akte met vermelding van Laurentius Vissenaekens (S736), zoon van wijlen Joannes. Het is wel merkwaardig dat Laurentius Vissenaekens reeds optrad op 20-jarige leeftijd, dus nog minderjarig. Mogelijk was hij reeds ontvoogd ingevolge het overlijden van zijn vader. Of zou het hier toch om een andere Laurentius gaan ?

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8257, fol. 298r., akte dd. 19 juni 1640. 

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen Lauereys Vissenaekens sone wijlen Jans, heeft bekendt ende gelegen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen sr. Herman Willemsen Heddinga heer ende mr. Adriaen Vanden Zande als rentmr. pater vande Collegie vande Aerme Standoencken ende tot behoeff vande selve collegie eene erffelijcke rente van twelff guldens ende thien stuy. erffelijck tsiaers, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, allen jaere date deser te verschijnen ende in deser stadts wisselle los ende vrije, soo van x., xx., c., meerdere ende mindere penn. als van alle andere impositien ende subentien subventien, alreede innegestelt oft alnoch inne te stellen, als schult met rechte verwonnen, ten behoeve der voors. collegie te leveren ende te betaelen, daer voor verbindende sijnen persoon ende goeden, meuble ende immeuble, present ende toecomende, hoedanich die souden mogen wesen oft tot wat plaetse gelegen, met renunciatie in forma, ende om de voors. collegie noch naerder te versekeren van hunne voors. collegie rente ende iaerlijcxe betaelinge der selver, soo heeft den voors. Lauereys Vissenaekens geconsenteert int maeken van beleyde ende mamise over alle sijne goederen, mede int decreet der selve daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden, ende naementlijck over drij dachmaelen landts, gelegen tot Bael onder den hertoge van Aerschot, regen. Jan Mertens noorden, Willem Serneels westen ende suyden, Chaerel Coremans oisten, belast met sheeren chijns vanden gronde, item twee dachmaelen landts, oick gelegen tot Bael voors., regen. Jan Mertens westen, Jan Claes noorden, den selven Lauereys Vissenaekens oisten, insgelijcx belast met heeren chijns vanden gronde, item vier dachmaelen bleckbosch, oick gelegen tot Bael onder A Aerschot, regenoten sheeren straet noorden, Jan Van Vlasselaer Claessoen oosten, Willem Vermijlen westen, belast met sheeren chijns vanden gronde, met conditie vande voors. rente te mogen lossen alst den rentgelder gelieven sal, elcken gulden met sesthien gelijcke guldens teender reyse ende met volle rente, goet ende gevalueerde munte ende losgelt, coram Lievens, Gudelinus, xix. junii 1640.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Viscenakens Joannes, () Betekom 24.06.1642 (g. Mertens Joannes en Mertens Joanna),

 

Vissenaeckens Petrus, () Betekom 14.05.1645 (g. Van Inthout Bartholomeus en Montens Adriana), x (niet Mech, Bet, DD, ) met Fil(l)et, Fallet, Vallet Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Vismans (Filet) Petronella, () Mechelen Kat 21.04.1678 ill. (g. Gilis Henricus en Neuts Joanna),

     Visnaeckens Maria, () Mechelen St.-Jan 10.03.1680 (g. Verhaeghen Petrus en Verhoeven Maria),

     Vissenaers N, () Mechelen St.-Jan 31.10.1683 (g. Van Rijmenam Joannes en Van Dijck Maria),

     Visnaeckens Petrus, () Mechelen St.-Jan 14.11.1685 (g. Op den Bosch Petrus en Ots Maria),

     Vissenaeckens Joannes, () Mechelen St.-Jan 08.03.1691 (g. Nees Cornelius n. Vissenaeckens Joannes en Vissenaeckens Elisabeth),

 

Vissenakens Adrianus, () Betekom 25.03.1649 (g. Mertens Adrianus en Mertens Catharina), x Betekom 13.05.1681 (g. Vissenaken Laurentius en De Wijngaert Adrianus) met De Roover Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Vissenakens Petrus, () Betekom 27.09.1682 (g. Mirocx Petrus en Vande Loock Anna),

     Vissenaken Leonardus, () Betekom 03.02.1684 (g. Vissenaken Leonardus en Jansens Lucia),

     Vissenaken Johanna, () Betekom 02.08.1685 (g. Vander Loock Hendricus en Jansens Johanna),

     Vissenaken Maria, () Betekom 03.08.1686 (g. Claes Laurentius en Van Inde Maria),

     Vissenakens Johana, () Betekom 10.02.1688 (g. Vissenakens Laurentius n. Vissenakens Joannes en Jansens Joanna),

     Vissenaken Guielmus, () Betekom 03.01.1690 (g. Vissenakens Laurentius en Nijs Elisabeth),

 

Vissenakens Elizabeth, () Betekom 07.07.1652 (g. De Meijer Guihelmus en Nuijts Elisabeth), + Betekom 30.12.1700, x Betekom 12.04.1680 (g. Vissenaken Laurentius en Vissenaken Joannes) met Vandevelde - Van de Velde Joannes, deze x 2 Mechelen 12.03.1701 (g. Petrus Lauwers en Petrus Wauters) met Maria Timmermans, () Betekom 23.07.1673 (g. Verhelst Hendricus en Van Wuijthem Maria), + Betekom ...01.1704, fa Adrianus en Mertens Anna, x 3 Betekom 20.02.1704 (g. Adrianus De Meyer en Laurentius Claes) met Adriana Antonis,

Verschillende boeiende aktes en andere gezinsinfo onder de KLIK bij 4, met dank aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vandevelde Adrianus, () Betekom 30.04.1680 (g. Vissenake Adrianus en Vanden Peut Catharina),

     Vandevelde Joannes, () Betekom 02.02.1682 (g. Vissenaken Joannes en Van de Velde Barbara),

     Vandevelde Maria, () Betekom 22.04.1684 (g. Bloems Joannes en Vervarent Maria),

     Vande Velde Anna, () Betekom 22.02.1687 (g. Vandevelde Michael en Vandevelde Anna),

     Vande Velde Theodorus, () Betekom 05.06.1690 (g. Verreet Theodorus en Van Tongeren Maria),

     Van de Velde Theodorus, () Betekom 25.02.1696 (g. Verhaert Theodorus en Buerchmans Philippina),

     Van de Velde Martinus, () Betekom 15.04.1698 (g. Martinus Van den Velde en Anna Jooris ?),

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Martinus Van de Velde, zoon van Jan en Elisabetha Vissenakens.  In de akte wordt ook melding gemaakt van Jan Van de Velde en Elisabetha Van Vlasselaer uit Betekom, maar het is gevaarlijk om te veronderstellen dat deze Jan eveneens een zoon is van voornoemd echtpaar, omdat zowel de familienaam Van de Velde als Van Vlasselaer veelvuldig voorkomen in Betekom.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7195, akte dd. 31 nov. 1723.

Gestaen inde tegenwordicheyt van Jacobus Vande Bergh nomine pretoris, Ardt Van Vlasselaer ende Pr. Lauwers, schepenen van Riviren tot Betecum, Mertinus Vande Velde, den welcken bij titel van wettich vercoop heeft opgedragen als in s' heeren handen vanden gronde een just vierde paert van het landt, genoempt genoempt (!) de Beke, gelegen binnen Betecum, regten. Hermanus Van Landewijck nordt en. oist, Jan Dauwen suydt, Ardt Vissenaken west, groot ontrent 50 r., dat den opdragere vercregen heeft bij schijdinge en. dijlinge tussen d' erffgen. en. kinderen van Jan Vande Velde en. Elisabet Vissenakens, en. naer dat den voors. opdragere van allen sijnen rechte hadde vertegen en. metten rechte daervuyt gedaen, soo sijn ter behoorelijcker manisse en. schepenen wijsdomme daerinne gegoyt en. geerfft met alle gerequireerde sollemnitijten Jan Vande Velde en. Elisabet Van Vlasselaer, gehuyschen en. ingesetenen van Betecum voors., waranderende hij opdragere het voors. paert en. deel op het aenpaert op den gerechtigen s' heeren chijns en. rechten vanden gronde daer op bevonden vuyt te gaen, den waerachtigen coop wordt bij den opdragere en. gegoyde verclaert op vijffentwintich guldens, welcke voors. somme den opdragere bekent ontfangen te hebben, dinende dese voor absolute quitt., actum desen 31. 9bris. 1723, coram als voor.

Hier aff is copije gemackt op segel competent.

C. Immens, greffr.

     2. Vande Velde Barbara, () Betekom 03.12.1702 (g. De Meijer Leonardus en Timmermans Barbara),

     3. Vande Velde Anna, () Betekom 15.11.1704 (g. Van Vlasselaar Arnoldus en Anthonis Anna),

     Vande Velde Lambertus, () Betekom 09.02.1708 (g. Van Nuffel Martinus en Antonis Elisabeth),

     Vande Velde Joannes Franciscus, () Betekom 14.03.1711 (g. Antonis Joannes en Wittemans Elisabeth),

     Van de Velde Maria, () Betekom 21.06.1714 (g. Dauwens/ Lauwens Adrianus en Chrispijne Maria),

 

Vissenakens Henricus, () Betekom 05.12.1655 (g. Mertens Henricus en Claes Maria), wellicht x (Aarschot? ) met Anna Zerck,

Ze woonden in Aarschot en hadden een zoon Cornelius. Zie onder de KLIK bij 3.

 

Vissenaken Leonardus, IX (S368), () Betekom 19.02.1659 (g. Wouters Leonardus en Claes Maria n. Degens Barbara),

 

Vissenakens Arnoldus, () Betekom 21.06.1662 (g. Nijs Arnoldus en Viskens Catharina), x Betekom 01.08.1700 (g. Claes Laurentius, Vissenakens Laurentius en Vissenakens Leonardus) met Meijnens -

M(e)ijnes Catharina, ex Nieuwrode,

     Uit dit huwelijk:

     Vissenaken Anna, () Betekom 25.11.1700 (g. Elsen Nicolaus en Pelgrims Anna),

     Vissenaecken Joannes, () Betekom 01.02.1704 (g. Vande Velde Joannes en Librechts Joanna), + Betekom 1741,

     Vissenaeck Maria, () Betekom 08.07.1707 (g. De Meijer Simon en Vande Velde Maria),

     Vissenaeck Jacobus, () Betekom 05.09.1709 (g. Claes Jacobus en Vervarent Susanna), + Betekom 1741,

     Vissenaeck Franciscus, () Betekom 14.10.1713 (g. Vissenaeck Adrianus n. Vissenaeck Petrus en Vissenaeck Anna).

 


 

IX - Vissenaekens - Vissenake(n) Leonardus (S368), () Betekom 19.02.1659 (g. Wouters Leonardus en Claes Maria n. Degens Barbara), + Betekom 03.07.1702, x Betekom 19.02.1691 (g. Van Haecht Petrus en Vissenake Laurentius) met Peeters Adriana (S369), () (niet Bet, W?, Wez, Bet, S, Heist?, Aarsch!, K, ), zij x 1 (niet Bet, ) met Philippus Boon (+ Betekom 02.09.1690, deze x 1 Betekom 08/18/of 28.02.1682 (g. Van Vlasselaer Joannes en Vandevelde Georgius) met Van Vlasselaer Catharina), zij x 3 (niet Bet, B, ) met Cornelis Colebunders.

 

VT Betekom 1702: de weduwe Lenaert Vissenakens met 4 kinderen, een koeij.  Hulp van H. Geest.

Info over dit gezin werd verwerkt in de gezinssamenstelling en onder de KLIK bij 3. Met dank aan Paul Peeters.

 

Onderstaande fii niet () te Bet, S, K, B, Heist, Beer, P, H, Rot, W, VTBeg, Berg, Perk, Wak, Til, Buk, Herent, Wink, Wils, Holsb, Langd, Kamp, Leu, Neder, Steen, VeltB, wellicht in Aarschot/Gelrode.

 

Hieronder (met dank aan Paul) nog een akte met vermelding van o.m. Leonardus Vissenakens, die gehuwd was met Adriana Peeters.  Deze laatste was een eerste keer gehuwd met Philippus Boon en een derde keer met Cornelius Colebunders.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7195, akte dd. 22.06.1718.

Gestaen inde tegenwordighhijdt van Hendrick Mirocx, mijer, Ardt Van Vlasselaer ende Jan Janssens, schepenen in Betecum, Ardt Cornelis, Peeter ende Lenaert Vissenakens, Cornelis Colebunders als man ende mombaer van Adriana Peeters over de kinderen, verweckt bij Lenaert Vissenakens ende de voors. Adriana, Jan Vande Velde als mombaer ende vader van Catarina ende Jenno Vande Velde, alle welcke samen der handt hebben opgedraghen als in s' heeren handen vanden gronde ontrent een dachmael brockx, gelegen binnen Betecum onder de heerelijckhijdt van Riviren aldaer, reghten. Goris De Mijer noort, de Predicheeren van Loven oist, den Demer zuyt, Machiel Van Roist west, ende naerdat de selve van alle henne rechten hadden verteghen, soo is ter manisse des mijers ende wijsdomme der voors. schepenen in het voors. parceel gegoyt ende gegicht met alle gerequireerde sollemnitijten sr. Guilliam ende Baptista Charlier, waeranderende sij opdrageren het voors. parceel op den heerelijcken chijns ende peertscuer ende gelijck dit parceel was belast aen de voors. Charliers met een hondert guldens capitael wisselgelt offte soo de selve was bepandt bij maienmiese voor schepenen van Loven de date ... [n.v.], soo ist dat de voors. Charliers desen voors. pandt hebben aengenomen voor de voors. rente metten intrest van dien tot date deser ende ncoh opgeleght aende vercoopers ende transportanten eene somme van thien guldens ende thien sts., waermede de voors. ghegoyde, alhier present sijnde, verclaeren dat de voors. rente metten intrest van dien compt te cesseren, doodt ende te niet te sijn sonder eenighe reserve, consenterende oversulckx inde casatie, daer ende alsoo, ende ingevalle iedt te nauwe waere geschiet, soo geloven de voors. opdrageren altois des aensocht sijnde, genoch te doen ende te wesen recht guarant tegens een igelijck, actum desen 22. juny 1718, coram als voor, hier aff is copije uytgegeven op segel van 10 sts.

Quod attestor, C. Immens, greffr.

Hieronder nog een mooie akte m.b.t. deze familie Vissenaekens en aanverwanten. Nog eentje om over na te denken.

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7196, akte dd. 20.07.1745.

In de tegenwoordigheyt van Peeter Jacobs, schepene der heerlijckheden van Bruggen, Riviere in Betecom, &c., als ad hunc actum loco praetoris geauthoriseert wesende, ende voor mede schepenen der selve heerlijckheden hier onder te noemen, gestaen Jan Vissenaeckens, Adriaen Janssens als momboir van Jan Baptist Vissenaeckens, Jan Verbruggen met sijne huysvrouwe Maria Vissenaeckens, den selven Verbruggen voorders als geauthoriseert wesende bij Adriaen Colebunders, ende Gillis Van Reet in houwelijck sijnde met Joanna Catharina Janssens, te vooren wede. wijlen Bartholomeus Vissenaeckens, representerende te saemen wijlen Cornelis Colebunders ende Adriana Peeters, de welcke bekennende in hunne voors. qualiteyten ontfangen te hebben ende deughdelijck voldaen te wesen vande coopsomme, aenpaert van palmslagh ende hooghen op den voet ende in conformiteyt van de conditien van vercoopinghe, welckers teneur van woorde tot woorde is volgende ende luydt aldus.

Conditien ende voorwaerden achtervolgens de welcke men van weghens Adriaen Coleboinders, Jan Vissenaeckens, Jan Verbruggen ende Adriaen Janssens als momboir der weesen en. d' erfgenaemen wijlen Bertel Vissenaeckens ende Anna Govaerts, publieckelicjk sullen vercoopen met palmslagh, hooghen ende uytganck der brandende keirse het huys ende erve, hier naer te noemen, ten overstaen van d' heeren borghemr. en. schepenen der stadt en. lande van Arschot ende op macht van d' authorisatie door de selve heeren daer over te verleenen.

In den eersten sal men het naerbeschreven huys op ofte afroepen ende vercoopen aen de meestbiedende, met carolus guldens in loopenden gelde, den pattacon tot twee guldens sesthien stuyvers ende d' andere specien naer advenant gerekent.

Item sal het naerbeschreven huys vercocht worden op de groote ende servituyten daer over, soo ende van auts behoorende voor los ende vrije, behoudelijck op die commeren ende lasten, hier onder naeder te specificeren, waer van die vervallen verloopen tot den dagh der vercoopinghe bij de vercoopers sullen geeffent ende aenbetaelt worden dan de gene naer date van dese vercoopinghe te vervallen sullen wesen tot laste des coopers ofte cooper.

Item dat alle lasten, soo pontpenningen als alle andere, sullen wesen tot laste des coopers.

Item dat ingevalle naermaels eenighe lasten ofte commeren bevonden wierden uyt te gaen boven de gene hier naer te specificeren, excederende in de jaerlijcksche betaelinghe de drij stuyvers, daer over sullen de vercoopers de coopers ofte cooper guaranderen, met te quyten die quytbaere, soo die te quyten staen, ende de ontquytbaere teghens den penninck seven en twintigh.

Item sal het naerbeschreven huys en. erve vercocht worden met drij ofte vier behoorelijcke sithdaeghen, d' eenen d' andere van acht tot acht daeghen vervolghende, ende sullen de vercoopers dese conditien moghen veranderen tot den palmslagh inclues.

Ende den palmslagh sal men geven den derden ofte vierden sithdagh naer geliefte der vercoopers.

Item dat alle geboden in dese vercoopinghe bij geschrifte te stellen, sullen ter optie van de vercoopers moghen gehouden worden voor goet ofte niet, alhoewel daer over egeenen palmslagh en sal moeten volghen.

Item is conditie dat de gene den palmslagh sullen hebben becomen, sullen winnen ende prouffiteren van de genen die het selven huys ende erve met den uytganck der brandende keirsse sal comen te blijven de somme, gelijck daer bij sal sijn geannoteert, ende den palmslagh alsoo hebbende, soo hij daer op voor alle andere vermoghen te stellen soo veele hooghen ofte verdieren als het hem goetduncken ende gelieven, waer af elcke hooghe doen sal eenen gulden in munte als voor, d' eene hellicht daer van ten behoeve van de vercoopers ende d' andere hellicht ten behoeve van den cooper ofte bieder ende ingevalle den coop blijft aen den genen die den palmslagh alvorens sal hebben becomen, die sal het recht van den selven palmslagh ende van sijne gestelde hooghen aen sijn selven vinden.

Item dat coopers het selven huys sullen mogen aenveerden instantelijck, van gelijcke de huere proufiteren vant landt ende huys die naer deser sullen vervallen.

Item dat men de keirse over het naerbeschreven huys en. erve instantelijck sullen branden naer het geven van den palmslagh ende vierthien daeghen naer het branden der selver keirsse sullen coopers ende vercoopers malcanderen moeten voldoen, te weten de coopers oplegghen ende betaelen de penninghen van hunnen coop met het gene daer aen dependeert ende vercoopers hun consent in de ontgoedenisse ende goedenisse, daer ende alsoo, met gelofte van guarand ende waerschap voor de quantiteyt der penninghen, bij hun te ontfanghen.

Item sullen coopers als dan oock in promptis moeten betaelen van ideren gulden der principaele coopsomme eenen stuyver in munte als voor tot verhael der ontcosten, in dese vercoopinghe geschiedt ende alnoch te geschieden, van gelijcken sesse stuyvers aen den heere meyer voor het banden ende branden der keirsse, mede voor het maecken deser conditien ses en dertigh stuyvers ende voor godtspenninck aen eenen blamuser, mitsgaeders de rechten van 't schrijven ende plecken der billetten ende den noodighen seghel deser.

Item dat coopers hunne beloffde coopsomme sullen moeten voldoen in handen van de voors. vercoopers ten teyde als voorschreven is, precies sonder voorderen uytstel als schult met recht verwonnen, waer voor sij sullen gehouden sijn instantelijck naer het coopen te stellen goede ende suffisante borghe ten contentemente van de vercoopers, wesende deser jurisdictie van Aerschot bedwinghbaer, die haer mits desen stelt als principael ende verobligeert in solidum om bij faute van prompte betaelinge der beloffde coopsomme op den gedesigneerden tijdt ende voldoeninghe deser conditien, de selve op hem borghe ende sijne goederen te verhaelen bij parate ende reele executie, renuntierende de selve borghe ten effecte van dijen aen het beneficie ordinis et excussionis van het uytwercksel dijer, door mij ondergeschreven secretaris alvorens geinformeert sijnde, voor het stellen van welcke borghe sij sullen gehouden sijn instantelijck te betaelen seven stuyvers twee oorden.

Item ofter in het lesen deser conditien, geven van den palmslagh, branden der keirsse, &c., eenigh abuys quaeme te geschieden dat men het selven soo dickwils sal moghen redresseren als sulckx voorvallen sal sonder contradictie van imanden, blijvende niettemin goet alle gestelde hooghen ende geboth.

Item ofter imandt cochte ende dese conditien in 't geheel ofte ten deele niet en conde nochte wilde voldoen, dat men het bij hem gecochte instantelijck ofte met eenen naederen sithdagh alleen opnieuw sullen oproepen ende vercoopen sonder meer ende sonder eenighe andere rechtsvoorderinghe dan alleenelijck advertentie doende aen den gebreckelijcken cooper door eenen dienaer ende het gene bij dese iterative vercoopinghe minder sal comen te gelden als het eerst vercocht was, sal men de selve minderinsse met de costen dijer verhaelen tot laste van alsulcken gebreckelijcken cooper, blijvende de meerdernisse ingevalle ten prouffijte der vercoopers alleen ende het sal de vercoopers liber wesen eenen te moghen aenveerden die daer op sal hebben gehooght, die het selven goet sal moeten aenveerden voor den prijs, bij hem verdiert.

Eyndelijck sullen coopers ofte cooper ende hunne borghe gehouden sijn van hun naer den inhaude der voors. conditien punctuelijck te reguleren onder obligatie, submissie ende renuntiatie als naer recht, constituerende tot meerdere vastigheyt onwederroepelijck alle thoonders deser ofte copije authenticq om het selve te herkennne ende vernieuwen in den Souvereynen Raede van Brabant, voor heeren meyer ende schepenen van Loven, die van Aerschot ende alomme elders daer het van noode wesen sal ende aldaer te consenteren in de vernieuwinghe deser ende condemnatie voluntair met costen, mede om te compareren voor heer ende hof competent van het naerbeschreven huys ende erve ende de vercoopers aldaer naer den ontfanck der coopsomme uyt de selve te ontgichten, ontgoeden ende onterven ende de coopers ofte cooper daer inne te gichten, goeden ende erven met alle formaliteyten van rechte daer toe gerequireert, alles sonder voorgaende daeghement, specificatie van pandt, den palmslagh sal doen twee guldens, half en half.

Te weten seker vervallen huys ende erve, gestaen ende geleghen tot Betecum in de Molenstraete, groot ontrent een daghmael der maete onbegrepen, regenoten de straete oost ende suydt, Jan Liberechts erfgen. west ende noort, waranderende het selven voor vrij, eygen en. onbelast dan enckelijck met 'sheeren chijns aen den heere van Brugghen jaerlijckx eenen cappuyn en. de rechten vanden gronde sonder meer.

Op heden desen vierthiensten juny 1700 vijfenveertich ten twee uren naer middagh ten huyse van Philippus Vanden Zavel naer voorgaende affixie van billet, gehouden den eersten sithdagh ende de voors. conditien d' omstaenders voorgelesen sijnde, mede gevraeght ofter iemandt eenigh gebodt wilde doen voor het voors. huys en. erve en. en is niemandt gecompareert die eenigh gebodt heeft gedaen ende is den sithdagh gesloten, coram D. Guillis, borghemeester, d. Vloebergh ende Van Aenvanck, schepenen.

Op heden desen een en twintighsten juny 1700 vijfenviertich ten twee uren naer middagh ten huyse en. plaetse voors. naer voorgaende affixie van billetten, gehouden den tweeden sithdagh en. de voors. conditien d' omstaenders voorgelesen sijnde, mede gevraeght ofter iemandt eenigh gebodt wilde doen voor het voors. huys en. erve ende en is niemandt gecompareert die eenigh gebodt heeft gedaen en. is den sitdagh gesloten coram d. Guillis, borghemeester, d. Vloebergh en. Van Aenvanck, schepenen.

Op heden desen acht en twintighsten juny 1700 vijfenviertich ten twee uren naer middagh ten huyse ende plaetse voors. naer voorgaende affixie van billetten gehouden den derden sithdagh en. de voors. conditien d' omstaenders voorgelesen sijnde ende gevraeght ofter iemandt eenigh gebodt wilde doen voor het voors. huys en. erve en is niemandt gecompareert die eenigh gebodt heeft gedaen en. is den sithdagh gesloten coram d. Vloebergh en. Van Aenvanck, schepenen.

Op heden desen twelfsten july 1700 vijfenviertich ten twee uren naer middagh ten huyse en. plaetse voors. naer voorgaende affixie van billeten, gehouden den vierden sithdagh en. de voors. conditien d' omstaenders voorgelesen sijnde en. gevraeght ofter iemandt eenigh gebot wilde doen voor het voors. huys en. erve, is gecompareert Jan Verbrugghen, den welcken daer voorens heeft geboden een hondert twintigh guldens, den selven biedt tot hondert vijffentwintitgh guldens, Guilliam Vander Borght heeft geboden hondert sessentwintigh guldens, den selven Vander Borght biedt tot hondert een en dertigh guldens, Jan Verbrugghen biedt tot hondert vier en dertigh guldens en. heeft daer vorens den palmslagh gecregen, stellende daer op twee hooghen, scheydende daer mede af, Guilliam Vander Borght noch een hooghe en. niemandt voorder ofte meerder hooghende, is den selven Guilliam Vander Borght met den derden stockslagh in plaetse van keirsbrandinghe cooper gebleven, soo voor hem als den genen bij hem te denomineren, borghe sr. Philippus Vanden Saevel, sijnde d' originele minute deser bekleet met segel competent ende waeren onderteeckent met een marck bij form van een cruys, waer bij stont, dit is t' hantmerck van Jan Vissenaeckens, item met een marck bij form van een cruys, waer bij stont, dit is 't hantmerck van Jan Verbrugghen, item Adriaen Janssens, Giliam Vander Borght, Philippus Van de Savel.

Aldus gedaen ende vercocht ten teyde voors. coram d. Guillis, borghemeester, d. Vloebergh en. Staes, schepenen, ende van mij ondergeschreven secretaris behoorelijck onderteeckent, leeger stont quod attestor ende was onderteeckent C.J. Verloey, sris.

De voorgeinseerde conditien alhier in forma authentica gesien ende gebleken, herkennende ende vernieuwende, hebben opgedraegen met wettighe vertijdenisse onder waerschap ende voorts meer als bij de selve het vervallen huysken ende erve daer bij geindividueert in handen des voorn. loco meyers als in 'sheeren handen van den gronde ende naer dien de selve opdraegeren in hunne respective qualiteyten met maenisse desselfs loco meyers ende wijsdomme der mede schepenen hier over staende, waeren ontgoeyt ende onterft, soo is ter selve maenisse ende wijsdomme met alle gewoonelijcke ende gerequireerde solemniteyten in het voors. huys ende erve gegicht, gegoeyt ende geerft op schot ende lot, te gelden aen den heere onder de heerlijckheyt van Riviere ende eenen iegelijcken sijnen goeden rechte behoudende, Guilliam Van der Borght, present ende accepterende, acdtum desen 20en. july 1745, coram den selven loco meyer, Corn. Nuyts, Hend. Van Nuffelen, Hend. Vander Borght ende Antoon De Wit, mede schepenen.

Dit is 'tmerck van + Jan Vissenaeckens.

Adriaen Janssens.

Dit is 'tmerck + van Jan Verbruggen.

Dit is 'tmerck van + Maria Vissenaeckens.

Dit is tmerck van + Gillis Van Reet.

Peter Jacobs

't merck van CN Cornelis Nuyts.

Hendrick Van Nuffelen.

Hendrick Vander Borght.

Dit is 't merck + van Antoon De Wit.

Mij present E.S. Thiry, greffr., 1745.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Boon kinderloos ?,

 

2. Boon Catharina, () Betekom 26.08.1686 (g. Van Vlasselaer Arnoldus en Peeters Catharina),

 

Boon Joanna Theresia, () Betekom 22.04.1689 (g. Claes Laurentius en Boon Catharina n. Boon Johanna),

 

3. Vissenaekens Joannes, VIII (S184), () Betekom 25.06.1692 (g. Vissenaken Laurentius en Van Loo Anna),

 

Vissenaeckens Maria, + Betekom 30.10.1773 vv, (x) Betekom 25.11.1725 (g. Andreas Verbruggen en Cornelius Colebunders) met Verbruggen Joannes,

Communicanten te Betekom 1743: vierde wijck:

Jan Verbruggen en Maria Vissenaekens, verhuisd,

Dries               30.05.1726   *   *  

Cathrien         12.02.1729   *   *   obiit 1748

Jenne Marie   08.11.1731   *   *

Jan Francis   10.06.1736   0   *

Guiliam          09.04.1742   0   *

Communicantenlijst 1768:

Jan Verbruggen Betecom en Maria Vissenakens Betecom

3 kinderen.

     Uit dit huwelijk:

     Verbruggen Andreas, () Betekom 30.05.1726 (g. Andreas Verbruggen en Magdalena Janssens),

     Verbruggen Anna Catharina, () Betekom 12.02.1729 (g. Vissenaekens Joannes en Mijntenaers Catharina),

     Verbruggen Joanna Maria, () Betekom 08.11.1731 (g. Bartholomeus Vissenaeckens en Maria Verbruggen),

     Verbruggen Joannes Franciscus, () Betekom 10.06.1736 (g. Judocus Verbruggen en Joanna Vissenaekens),

     Verbruggen Petrus Josephus, () Betekom 28.11.1738 (g. Petrus Adriaens en Anna Vissenaekens), + 1741,

     Verbruggen Guilielmus, () Betekom 09.04.1742 (g. Guilielmus Van de Put en Joanna Catharina Janssens),

 

Vissenaekens Bartholomeus, + Betekom 17.04.1742 mv, x 1 Betekom 02.02.1726 (g. Adrianus Roekeloos en Cornelius Colebunders) met Govaerts Anna, + Betekom 30.04.1731, x 2 Betekom 28.02.1732 (g. Henricus Janssens en Cornelis Colebunders) met Janssens Joanna Catharina, deze laatste x 2 Betekom 15.09.1742 (g. Andreas Van der Reeth en Joannes Van Goethem) met Egidius Van der Reeth, + Betekom 02.05.1748, x 3 Betekom 05.10.1748 disp. (g. Guilielmus Coremans en Jacobus Janssens) met Petrus Gilis,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte waarin melding wordt gemaakt van Bartholomeus Vissenaeckens en Joanna Catharina Janssens.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 57, akte dd. 12.07.1751.

Alsoo Peeter Suilis [Gilis] in houwelijck met Joanna Catharina Janssens beneffens de momboiren der weesen, achtergelaeten bij wijlent Bertel Vissenaeckers, daer moeder af leeft de voors. Joanna Catharina Janssens, uyt crachte van authorisatie bij borghemrs. en. schepenen der stadt en. lande van Arschot in date 4 juny 1750 hadde vercocht hondert tachentigh roeden lants, gestaen en. gelegen onder Betecom, teghens de paelen van Bael, regnoeten oost en. zuyt seckere aert straetien, west Carolus Lauwmans en. noordt, aen ende ten behoeve van Joannes Baptista Van Ca[m]p en. Joanna Maria Jacobs, gehuysschen en. inwoonders van Betecom en. dat voor eene somme van vijf en twintigh guldens courant boven den last van eene capitale rente van drij hondert guldens wisselgelt ten proffijte der borsen, achtergelaeten bij wijlent Jan Baptist Van der Cammen, in sijn leven pastoor van het begijnhof alhier, en. alsoo de selve 180 roeden lants waeren gegoede erfven, waer toe den voors. Peeter Guilis nomine uxoris maer alleen het recht van erftochte en hadde en. a[l]reede op haere voorkinderen was gedevolveert ende want den voors. Peeter Guilis en. Joanna Catharina Janssens, sijne huysvrouwe voor eerst sijn besitttende secker huysinghe en een half boinder lant, gestaen en. gelegen tot Moorsum onder Betecom, regn. oost de straet, zuyt het Leenleyn Plijncken, west Adriaen Van Vlasselaer en. noordt Peeter Loots.

Item ende finalijck de hellicht van Joncker Harens Heyde, gelegen oock onder Betecom, groodt onder half daghmael, regn. oost het Leemstraetien, zuydt den heere van Bruggen, west derfgen. Peeter Heylen en. noordt Hermanus Van Landeweyck, de gene sijn ongegoeyt, degene volghens coustuyme locael aen den lanckxlevenden van den bedde volghen, soo dat de voorkinderen, het sij van den e[e]rsten ofte tweeden bedde van de voors. Joanna Catharina Janssens daer toe geen het minste recht en hebben dan om alle questien en. geschillen die daer naermaels souden connen comen uytspruyten en. te prevenieren, soo sijn op heden desen 12en. july 1751 voor borghemr. en. schepenen der stadt ende lande van Arschot gecomen en. gecompareert Peeter Guilis en. Joanna Catharina Janssens, gehuysschen en. inwoonders van Betecom, ter eendere, Jacobus Janssens beneffens Joannes Vissenaeckers in qualitijdt van geeede momboirs over de kinderen, achtergelaeten bij wijlent Bertel Vissenaeckers, daer moeder af leeft de voors. Joanna Catharina Janssens, mede oock voor het minderjaerigh kindt, achtergelaeten bij wijlent Guilis Van Reedt, daer de voors. Joanna Catharina Janssens moeder af is, ter tweedere en. andere zijden, welcke voors. twee eerste comparanten verclaeren van stonden af af te stappen en. in vollen eygendom te cederen de juste hellicht der voors. ongegoeyde goederen aen ende ten behoeve soo der eerste als tweeden voorkindt, verweckt met Bertel Vissenaeckers, in haeren eersten houwelijck als het gene verweckt met Guilis Van Reedt in haeren tweeden houwelijck door de voors. Joanna Catharina Janssens om de hellicht der voorseyde ongegoeyde goederen onder de selve kinderen naer hunne doode hoofde gelijck gedeylt te worden salvo dat de voors. eerste comparanten hun leven lanck sijn reserverende de tochte der voorseyde goederen, het ghene de tweede comparanten ten behoeve der voors. weesen hebben geaccepteert, dan in cas dat den voors. Peeter Guilis quamp aflijvigh te worden sonder wettighe hoir achter te laeten, soo sullen de resterende hellicht der ongegoeyde goederen retourneren en. gedeylt worden hoofde gelijck bij de kinderen, alreede bij sijne huysvrouwe Joanna Catharina Janssens, het sij uyt den eersten [ende/ofte] tweeden bedde ende bij haer in wettighen houwelijck te verwecken, verclaerende over sulckx hun hinc inde naer den inhouden deser althoos te sullen reguleren, renuntierende ten dijen fine aen alle brieven van relivement, mitsgaders instructien tot destructie deser eenighsints dienstig hebbende tot meerdere vastigheyt van allent ghene voor en. naerbes. onwederoepelijck mits desen geconstitueert den persoon van [n.v.] en. alle thoonders deser ofte copije authenticque dijer om te gaen en. te compareren voor den Souverijnen Rade van Brabant, meyer en. schepenen van Loven, die van Arschot en. alomme elders voor heer en. hof competent, daer het partije geintresseerde goedtduncken en. gelieven sal om aldaer den inhouden deser vernieuwende en. herkennende den gebreckelijcken in het onderhouden deser volontairelijck te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende daghement als daerinne vrijwillighlijck consenterende.

Aldus gedaen en. gepasseert binnen Arschot desen 12en. july 1751, coram d. Clerens, borghemr., d. De Wit en. Vloebergh, schepenen.

Dit ist handt PS merck van Peeter Gilis, Xclaerende. niet te connen schrijven.

(get.) Jacobus Janssens

Ita est J. Van Cantelbeeck, scris.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vissenaeckens Joannes Baptista, () Betekom 03.04.1726 (g. Vissenaeckens Joannes en Gijses Anna Catharina),

     Vissenaekens Anna Catharina, () Betekom 10.10.1728 (g. Guilielmus Janssens en Catharina Janssens), +,

     2. Vissenaekens Joannes Franciscus, () Betekom 14.01.1734 (g. Joannes Franciscus Van Calster en Anna Maria Janssens),

     Vissenaeckens Jacobus, () Betekom 08.01.1740 (g. Jacobus Janssens en Anna Maria Lauwreijs), 

     3. Van der Reeth Petrus, () Betekom 27.02.1746 (g. Petrus De Wijngaert en Van der Reeth Elisabeth), + Betekom 03.03.1759,

 

Vissenaekens Joanna, + Betekom 21.10.1741 vv, x Betekom 07.07.1736 (g. Joannes Van Horck, Joannes Nijs en Henricus Tielemans) met Van Horck Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Van Horck Anna Elisabeth, () Betekom 26.09.1736 (g. Petrus Adriaens en Anna Vissenaekens),

     Van Horck Joannes Cornelius, () Betekom 07.01.1738 (g. Cornelius Van Horck en Anna Catharina Librechts),

     Van Horck Josephus, () Betekom 21.02.1740 (g. Joannes Verbruggen en Elisabeth Van Horck),

 

Vissenaekens Anna, x Betekom 01.02.1742 (g. Petrus Adriaens en Adrianus Janssens) met Peeters Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Maria Theresia, () Betekom 04.10.1742 (g. Peeters Adrianus en Vissenaekens Maria), + Betekom 09.10.1742;

     Peeters Adrianus, () Betekom 28.04.1744 (g. Adrianus Van de Velde en Anna Swants), + 1748,

     Peeters Anna Elisabeth, () Betekom 26.12.1746 (g. Joannes Verbruggen en Anna Elisabeth Wenderix),

 

4. Coelebunders Adrianus, () Betekom 25.03.1704 (g. Henricus Gouvaerts n. Adrianus Rouvoet en Susanna Coelebunders),

 

Coolebunders Petrus, () Betekom 25.03.1704 (g. Petrus Claes en Catharina Peeters),

 

Colebonders Joannes Franciscus, () Betekom 22.03.1709 (g. Joannes Colebonders en Maria Keulmans).

 


 

VIII - Vissenaekens Joannes (S184), () Betekom 25.06.1692 (g. Vissenaken Laurentius en Van Loo Anna), + Betekom 29.11.1771, x Betekom 01.05.1738 (g. Joannes Cornelis en Bartholomeus Vissenaekens) met Cornelis Maria Anna (S185), () Betekom 11.05.1709 (g. Cornelis Petrus en Pirs... Maria Anna), + Betekom 1786.

 

Communicanten te Betekom 1743:

Heetsveldt, den derde wijck

Jan Vissenaekens en Marie An Cornelis

                           com  con (vormsel)

Anna Cathrien  09.12.1739     0          *

Jan           25.02.1743     0          *

Jan Francis    07.12.1744                0

Jan Baptist    15.12.1748

VT Betekom 1755:

Jan Visnaeckens, hantwercker, vrouw, kind. 5 11, 9, 7, 5, 3 j., arm

 

Uit dit huwelijk:

 

Vissenaekens Anna Catharina, () Betekom 09.12.1739 (g. Bartholomeus Vissenaekens en Catharina De Peuter),

 

Vissenaekens Jan, () Betekom 25.02.1743 (g. Joannes Verbrughen en Catharina Cornelis),

 

Vissenaekens Jan Franciscus, () Betekom 07.12.1744 (g. Joannes Franciscus Vervloessen en Maria De Swert),

 

Vissenaekens Jan Baptist, () Betekom 11.10.1748 (g. Joannes Cornelis en Anna Van de Goor ), landbouwer, x (niet Bet, Hers, ) met Catharina Heylen, ex Aarschot, ex Herselt,

     Uit dit huwelijk:

     Vissenaekens Anna Maria, () Betekom 06.07.1782 (g. Petrus Vissenaekens en Anna Maria Heijlen),

     x Betekom 06.05.1813 met Joannes Baptist De Rijck, () Betekom 29.10.1781, fs Henricus x Maria Teresia Cornelis,

     Vissenackens Franciscus, 29.08, () Betekom 30.08.1784 (g. Joannes Franciscus Vissenaekens en Joanna Heylen),

     Vissenackers Anna, () Betekom 29.11.1786 (g. Joannes Antonius Schepers en Maria Anna Verbeeren),

     Vissenaekens Joanna, () Betekom 10.09.1789 (g. Henricus Schepers en Joanna Van der Borgt ex Betekom),

 

Vissenaekens Petrus, VII (S92), () Betecom 01.07.1754 (g. Petrus Cornelis en Joanna Maria Verbruggen).

 


 

VII - Vissenaekens Petrus (S92), () Betekom 01.07.1754 (g. Petrus Cornelis en Joanna Maria Verbruggen), + Betekom 22.03.1834, x Betekom 04.05.1779 (g. Verbeiren Petrus pater, Vissenakens Joannes Franciscus en Cornelis Marianna mater) met Verbeiren (Van Beiren) Maria Anna (S93), () Betekom 22.07.1758 (g. Verheijen Maria Anna en Mertens Henricus), + Betecom 11.09.1810.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vissenaekens Franciscus, () Betekom 19.07.1779 (g. Vissenaekens Joannes Franciscus en Verheyen Anna),

 

Vissenaekens Joanna, () Betekom 20.11.1781 (g. Verberen Anna Catharina en Joannes Baptist Vissenakens),

 

Vissenakens Anna, () Betekom 01.01.1784 (g. Anna Catharina Heylen en Petrus Verberen),

 

Vissenakens Theresia, () Betekom 30.11.1785 (g. Catharina Theresia Van Gestel en Jacobus Vissenakens),

 

Vissenaekens Joannes Baptist VI (S46), () Betekom 22.06.1789 (g. Verbeiren Petrus en Joanna Maria Wittockx ex Hestenhergh),

 

Vissenaekens Anna Catharina - Maria Catharina, () Betekom 16.09.1792 (g. Bols Anna Catharina en Petrus Braes), x Betekom 29.04.1823 (g. Rijmenants Jacobus en Vissenaekens Petrus) met Rijmenams Joannes Franciscus ex Ramsel, fs Jacobus x Joanna Verhaegen,

     Uit dit huwelijk:

     Vissenackens  Joannes Baptista, () Betekom 25.03.1823 (g. Vissenaeckens Joannes Baptista en Verhaegen Joanna), gewett. bij x,

     Rijmenants Ludovicus, () Betekom 26.12.1824 (g. Rijmenants Jacobus en Govaerts Maria Theresia),

     Rijmenants Angelica, () Betekom 15.04.1827 (g. Lambrechts Franciscus en Wendrickx Anna Elisabeth),

     Rijmenants Bernardina, () Betekom 18.11.1828 (g. Matthues Guilielmus en Rijmenants Joanna Maria),

     Rijmenans Felix, () Betekom 02.02.1830 (g. Vissenaekens Henricus en Rijmenans Anna Maria),

     Reijmenants Carolina, () Betekom 12.11.1832 (g. Wouters Franciscus en Jacobs Carolina),

     Reymenants Joannes Baptist, () Betekom 23.03.1836 (g. Huybrechts Joannes en Reymenants Anna Catharina),

 

Vissenaekens Henricus, () Betekom 30.01.1796 (g. Willems Anna Barbara en Van Bael Henricus), x 1 met Geens Elisabeth, ex Schriek/Heist, x 2 met Betekom 22.11.1849 Angelina Doms, ex Begijnendijk,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vissenaeckens Joannes Baptist, () Betekom 03.07.1828 (g. Vissenaeckens Joannes Baptist en Geens Joanna Maria),

     Vissenaekens Bernardina, () Betekom 23.01.1831 (g. Vissenaekens Petrus en Vissenaekens Catharina Elisabeth),

     Vissenaeckens Carolina, () Betekom 30.03.1832 (g. Verbeiren Henricus en Vissenaeckens Catharina Elisabeth),

     Vissenaekens Joannes Josephus, () Betekom 29.04.1834 (g. Huybreghts Joannes en Holemans Maria Christina),

     Vissenaekens Petrus Franciscus, () Betekom 16.07.1836 (g. Govaerts Joannes Baptist en Van Casteren Anna Maria),

     Vissenaekens Angelina, () Betekom 13.09.1838 (g. Pelgrims Henricus en Vissenaekens Angelina),

     Vissenaekers Carolus, 10.03, () Betekom 10.03.1841 (g. Vissenaekers Carolus en Vissenaekers Theresia),

     2. Vissenaekens Rosalia, () en Betekom 19.04.1850 (g. Doms Josephus en Vissenaekens Angelina),

 

Vissenaekens Joanna, () Betekom 08.06.1799 (g. Verbeeren Anna Catharina en Franciscus Vissenaekens),

 

Vissenaekens Maria Anna, () Betekom 10.10.1804 (g. Anna Maria Vissenaeckens en Lambrechts Josephus).

 


 

VI - Vissenaekens Joannes Baptist (S46), () Betecom 22.06.1789 (g. Verbeuren Petrus en Anna Maria Wittockx ex hestenhergh), + Betecom 06.02.1865, x Betecom 04.10.1817 (g. Guilielmus Wendrickx pre en Vissenaekens Pierre, pre) met Wenderickx Anna Elisabeth (S47), () Betecom 24.03.1794 (Bruyndonckx Anna Elisabeth en Wendriks Josephus), + Betecom 07.03.1865.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vissenaekens Angelina, Betecom 04.06.1818 (g. Maria Theresia Vissenaeckens en Guilielmus Wenderickx), x Betekom 28.06.1844 met Joannes Henricus Opdebeeck,

Vissenaekens Dorothea, Betecom 07.10.1820 (g. Maria Theresia Wendrickx en Petrus Vissenaekens), x 1 Betekom 26.10.1852 met Joannes Frans Peeters, x 2 Betekom 22.06.1854 met Verbruggen Franciscus,

Vissenaekens Joanna Catharina, V (S23), Betecom 17.03.1823 (g. Wendrickx Joannes Baptist en Vissenaeckens Joanna Catharina),

Vissenaekens Anna Angelina, Betekom 07.08.1825 (g. Anna Barbara Van Langendonck en Henricus Vissenaeckens), x Betekom 31.10.1848 met Petrus Antonius Janssens,

 

Vissenaekens Anna Maria, Betekom 22.03.1828 (g. Anna Elisabeth Wendrickx en Franciscus Lambrechts), x Betekom 22.11.1850 met Ludovicus Kersselaers,

 

Vissenaekens Anna Elisabeth, Betekom 27.08.1830 (g. Joanna Michiels en Petrus Franciscus Vissenaekens),

 

Vissenaekens Petrus Franciscus, Betekom (veldwachter te Betecom) 26.10.1833 (g. Maria Theresia Vissenaekens en Petrus Frans Wenderickx), x 1 Betekom 18.11.1854 (g. Vissenaekens Jan Baptist en Verbruggen Louis) met Anna Catharina Verbruggen, () Betekom 05.03.1829 (g. Claes Petrus Josephus en Verbruggen Anna Catharina), + Betekom 23.05.1873, fa Petrus Ludovicus en Elsen Maria Elisabeth, x 2 Betekom 13.10.1875 (g. Van Camp Guilielmus onderwijzer; Jan Baptist Van Vlasselaer landbouwer, Joannes Van Doren burgemeester en Franciscus Tservranckx) met Borglevens Maria Dorothea, we van Joannes Henricus Michiels ex Baal,

Dit gezin met dank aan Jos Michiels.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vissenaekens Maria Sarah, () Betekom 12.10.1854 ill. (g. Vissenaekens Henricus en Verbruggen Maria Sarah), + Aarschot 19.06.1936, x Aarschot 11.05.1881 met Moons Carolus,

     Vissenaekens Jan Baptist, () Betekom 07.06.1856 (g. Vissenaekens Jan Baptist en Elsen Maria), + Betekom 02.05.1927,

     x Betekom 20.09.1890 (g. Vissenaeken Petrus Franciscus en Claes Jacobus) met Claes Anna Catharina,

     Vissenaekens Angelina, () Betekom 19.10.1857 (g. Verbruggen Petrus Ludovicus en Vissenaekens Angelina), + Betekom 25.02.1873,

     Vissenaekens Petrus Ludovicus, () Betekom 26.05.1859 (g. Verbruggen Franciscus en Wenderickx Anna Elisabeth), + Betekom 11.01.1863,

     Vissenaekens Joannes Felix, () Betekom 11.02.1861 (g. Verbeeck Joannes en Verbruggen Dymphna),

     + Nederokkerzeel 06.05.1926, x Betekom 10.01.1889 (g. Vissenaekens Petrus Franciscus en Elsen Bernard) met Elsen Elisabeth Emerantia,

     Vissenaekens Peter Ludovicus, () Betekom 03.07.1863 (g. Verbruggen Franciscus en Wenderickx Anna Elisabeth);

     + Betekom 15.05.1929, x Betekom 17.10.1892 (g. Vissenaekens Petrus Franciscus en Elsen Joannes) met Elsen Maria Theresia,

     Vissenaekens Cornelius, hoofdonderwijzer en burgemeester in Betekom, () Betekom 13.02.1865 (g. Wijns Cornelius

     en Vissenaekens Dorothea), + Betekom 12.04.1948, x 1 ? met Vissenaekens Maria Francisca, x 2 met Bosmans Rosalia,

     Vissenaekens Theresia, () Betekom 17.03.1867 (g. Janssens Petrus en Verbruggen Maria Theresia),

     Vissenaekens Maria Sidonia, () Betekom 02.07.1868 (g. Verbeeck Henricus en Vissenaekens Maria Sarah), + Betekom 02.03.1877,

     Vissenaekens Joanna, () Betekom 01.02.1870 (g. Kerselaers Louis en Vissenaekens Joanna), + Betekom 21.01.1930,

     x Betekom 09.04.1894 (g. Vissenaekens Petrus Franciscus en De Messemaekers Victor) met Van Espen Dionisius,

     2. Vissenaekens Josefina, () Betekom 29.06.1876, + Heverlee 26.04.1952,

     Kloosterzuster bij de Zusters Annunciaten te Heverlee onder de naam Vital-Marie.

     Ze vertrok naar de missies in Belgisch Congo op 29.04.1931.

 

Vissenaekens Henricus, Betekom (landbouwer) 10.09.1836 (g. Goovaerts Catharina Elisabeth en Wuyts Henricus), x Begijnendijk 24.09.1865 met Isabella Maria Nijs.

 


 

V - Verbeeck Joannes (S22), Betecom 02.11.1811 (g. Verbeeck Andreas en Vervloessem Anna Catharina), + Betekom 28.04.1880, x Betecom 10.02.1847 met Vissenaekens Joanna Catharina (S23), Betekom 17.03.1823 (g. Wendrickx Joannes Baptist en Vissenaeckens Joanna Catharina), + Betekom 14.11.1885.

 

Uit dit huwelijk:

 

Beeck Anna Theresia, 16.06, () Betekom 16.06.1848 (g. Beeck Petrus Antonius en Wenderickx Anna Elisabeth),

 

Verbeeck Joannes Baptista, 21.04, () Betekom 21.04.1851 (g. Vissenaekens Joannes Baptist en Wenderickx Angelina),

 

Verbeeck Henricus, Betecom 01.07.1854 (g. Dorothea Vissenaekens en Joannes Henricus Verbeeck) .

 

Verbeeck Felix, Betekom 15.10.1857 (g. Angelina Vissenaekens en Joannes Baptist Verbeeck),

 

Verbeeck Joanna Florentina, IV (S11), Betekom 15.03.1860.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom