Voorouderlijst Viskens Willem

 

Viskens, Vitskens, Veskens, Ve(e)schkens

1. Afgeleide uit vis. Bijnaam ? Beroepsnaam?

2. In sommige gevallen een patroniem afgeleid van Ludovicus.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVI - Viskens Willem (S + N), ca. 1470, x 1 met Berbele Vandendriessche, x 2 met Anna Moons.

 

R1599: anno 1536:
Pontpenningen tot Werchter: Ida Wouters cs hebben vercocht Willem Viskens vijf dm bempt gelegen tot Werchter int Schoubroeck regt den Demer, Joes Van Bierbeke & Willem Paeps
- Willem Viskens heeft gehuert een boender eusels op de Morter en anderhalf dm genoemt Dettinge ter Varent wijlen Jan Vanderhulst kinderen.
R6297: pontpenningen onder Werchter anno 1542
- Jan Vileer heeft vercocht Willemen Viskens huijs en hof met een stuck lants daeraen gelegen op Tremelo tussen Peeter Kennen, den h geest en Sheerenstraete.
WRT1846 fo 108: 8 jan 1565 ‎(wsl 1566):‎
Hendrik Viskens Willemsone verkoopt namens zijn vader aan Jan Verdonck x Kathelijn Storms een half bunder land in Werchter opden Hulst tussen de we Jan Mergaerts, de goeden Jans De Schrijmaecker en de goeden wijlen Vrancx Verpaelt.
WRT1846 fo 119: 10 dec 1566:
Willem Viskens wn Berbele Vandendriesche draagt op aan Hendrik Viskens zijn zoon de tocht in een half bunder bempt gelegen te Wakkerzeel ‎(Jehanne Goirts)‎ om samen te verkopen aan Hendrik Douwe x Katheryne Schrijns.
WRT1846 fo 178: 26 jul 1569:
Hendrik Viskens Willems sone verkoopt aan Willem Viskens zijnen vader x Anna Moons zijn tegenwoordige huijsvrouwe de propt ende erfelijkheid van een rente van 30 st sjaers daer af den vs Willem Viskens de tocht is besittende staende op huis en hof te Wakkerzeel toebehorende Janne De Schrijnmaker .
1577: derfgen Willem Viskens van eenen hofstad gelegen opt Sollevelt
- Peeter Viskens Willemssone ‎(fo 33)‎.

 

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Henricus, XIV - XV,

 

Viskens Peeter,

 

Viskens Barbara, x met Jan De Coene,

 

Viskens Adriaen.

In onderstaande aktes (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Adriaen Viskens sone wijlen Willem, wonende te Betekom, en wijlen Peter Viskens. Mogelijk zijn Adriaen Viskens en wijlen Peter Viskens kinderen van Willem (x Berbele Vandendriessche xx Anna Ooms), doch dit is helemaal niet zeker. Voorzichtigheid is dus geboden. Later komen misschien nieuwe elementen aan het licht die meer zekerheid bieden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7483 fol. 11r, akte dd. 06.07.1590.

Item in tegenwordicheyt der schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Adriaen Viskens sone wijlen Willems, woonende te Bethekem, heeft gelooft ende gelooft midts desen Lambrechten Van Minderschey sone wijlen Lambrechts, woonende binnen Loven ende bode op Vrieslant, de so(mm)e van xxxvi r(insguldens) eens te xx s(tuyvers) t' stuck ende die te betaelen inde termijnen naervolgende ende te Loven te leveren, los ende vrije in forma, te weten te Loven kermisse naestcomende zesse rinsgul(dens) eens, te Kersmisse naestcomende oyck sesse rinsgul(dens), S(in)t Jansmisse a(nn)o 1591 xii rinsgul(dens) ende te Kersmisse daernaer oyck xii rinsgul(dens), t' elcken termijne als schuldt met rechte verwonnen, obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat als de voors(chreve) somme van xxxvi gul(dens) te vollen sal betaelt zijn, dat alsdan de voors(chreve) Lambert sal gelijck hij geloeft midts desen doot, te nyeuwte doen ende casseren alsulcke personele geloefte van xxxv s(tuyvers) erffel(ijck) mette verloopen ter causen van dijen verschenen, als Peeter wijlen Viskens ende Jan Van Gestelle hebben aenden selven Lambrecht bekent jaerl(ijcx) te bet(aelen) opden xxiien. martii libro xvc. lxxvi in media, coram Duffle, Beringen, julii ixa..

In onderstaande akte wordt ook melding gemaakt van ene Petrus Viskens, mogelijk de broer van Adrianus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8230 fol. 6v, akte dd. 9 juli 1590.

Item in tegenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Adriaen Viskens soene wijlen Willems, woonen(de) te Betecom, heeft geloeft en(de) geloeft midts desen Lambrechten Van Minderscha soene wijlen Lambrechts, woonende bynnen Loven ende bode op Vrieslandt, die somme van sessendertich rinsg. eens te twintich st(uyvers) tstuck ende die te betaelen ende te Loven te leveren, los en vrije in forma, inde termijnen naervolgende, te weten te Lovenkermisse naestcomende zesse rinsg(uldens) eens, te Kersmisse naestcomen(de) oyck zesse rinsguldens, Sint Jansmisse anno eenentnegentich twelff guldens ende te Kersmisse daer naer oyck twelff rinsg(uldens), telcken termijne als schult met rechte verwonnen, oblig(ando) et submitten(do) ac renuntian(do) in forma, met conditie dat als die voirs(creve) somme van zesendertich guldens te vallen, zal betaelt zijn dat alsdan die voirs(creven) Lambert zal, gelijck hij geloeft midts desen doot, te nyete doen en(de) casseren, alsulcke personele geluefte van vijffendertich stuyvers erffel(ijck) mette verloopen ter causen van dijen verschenen als Peeter wijlen Viskens en(de) Jan Van Ghestele hebben aenden selven Lambrecht bekindt jaerlijcx te betaelen opten xxiien. martii lib(r)o xvc. lxxvi in media, cora(m) Duffle, Beringhen, julii ix.

 


 

XIV - XV - Viskens Henricus (S + N), ca. 1495, x met Margriet Leerse, deze x 2 met Merten Tipvijts, x 3 met Willem Van Aeschot, wonen Lier.

 

OLA, juni 2006, p. 105:
Henricus Viskens had twee zonen:
1) Jan Viskens den Oude, bijgenaamd Oudt Viskens, waarvan Jonck Viskens. Deze huwde met Elisabeth Swinters, waarvan Jan Viskens die op 8 juli 1634 dispensatie kreeg voor zijn huwelijk met Maria Vanderveken uit Bael onder Aerschot;
2) Jacob Viskens, waarvan Petronella Viskens. Deze huwde met Goris Mirocx, waarvan Elisabeth Mirocx; zij huwde ‎(ca 1600?)‎ met Petrus Vanderveken, waarvan Maria Vanderveken x Jan Viskens.

 

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Jan "den ouden", XIII (S5744 + S6944),

 

Viskens Jacobus, XIII - XIV (N4282 + S4618 + S5140 + S5720 + N7162 S7700 + N7840 + S7988 + S8458 + S8908 + S11888 + S14354),

 

Viskens Henrick.

 


 

XIII - Viskens Jan "den ouden" (S), ca. 1525, x met Margriet Vanden Dijcke alias Van Kelfs (S), deze x 1 ? met ... Van Vlasselaer.

 

R1605: Fo 34 ‎(13 nov 1601)‎:
Jan Viskens Janssone,.. alle erfgen van wijlen Servaes x Cathelijne Schemers resp oom & moijcken der voors erfgenamen.
R1604: Fo 22v ‎(2 jan 1567)‎:
Margriete Vandendijcke x Jan Viskens.
Rotselaer 1570: Janne Viskens x Margriete Van Kelfs alias Vandendijcke
1570: Joos Vanden Dijcke soone wijlen Jans, Margriet Vanden Dijcke x Janne Viskens, Jacop Standaerts sone wijlen Anthonis, Lysbeth Standaerts dochter wijlen Anthonis met Janne Viskens heuren momboir
R1604: Fo 155 ‎(5 april 1575)‎:
Margriete Vandendijcke x Jan Viskens heeft gegeven aan Jan Van Vlasselaer heuren natuurlijken soene in puurder aelmoessen ende om godswille de somme van twee hondert karolus gulden eens die te hebbene ende te heffene nae de doot van die voors Margriete Vandendijcke sijne moedere en Janne Viskens heuren man op alle hunne goeden beijde have ende erffve en zij nu heeft ende noch sal moeghen vercrijgen ende die te geven ende te betalen bijden genen naede doot van heur ende den voors Janne Viskens heuren man heure erffekijcke ende haeffelijke goeden sullen willen aenveerden, ende of gebeurde dat de voors Margriete Vanden dijcke quame van levende lijfve ter doot voire den voors Janne Viskens dat in dijen gevalle de voors Jan Viskens alle de voors heure oedensal blijven besitten ende gebruijcken sijn leefdaghe lanck dienen sonder niemans tegenseggen ende naer syn doot zijne kinderen ingevalle hij eenighe crege, ende oft ghebeurde dat de voors Jan Van Vlasselaer huer soene quame van leven lijfve ter doot voire de voors Margriete Vandendijcke sijne moedere ende Janne Viskens heuren man achterlatende kindt ofte kinderen, dat de selve kindt ofte kinderen sullen staen in de plaetse vanden voors Janne Van Vlasselaer hunnen vadere, begherende de voors Margriete Vandendijcke met consente vande voors Janne Viskens heuren man/ dat de voirs gifte ende aelmoesse in plaetse van alimentatie den voors Janne Van Vlasselaer heuren soene gegeven ende bewesen sal stadtgrijpen ende effectsorteren voor alle heeren ende gerechten geestelijcke ende wereldlijcke ...

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Vlasselaer Jan,

 

2. Viskens Martinus, XII (S2940 + S2972 + S3472),

 

Viskens Jan,   ca. 1560, x met Elisabeth De Winter,

Hierbij een akte (met dank aan Paul) met vermelding van Joannes Viskens zone Joannes met zijn vrouw Elisabetha De Winter dochtere Joannes, inwoners van Betekom. Daarnaast worddt ook Martinus Viskens als broer van Joannes Viskens zone Viskens vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 86r., akte dd.5 juni 1615.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naebeschreven gestaen Jan Viskens sone wijlen Jan en(de) El(i)z(abe)t De Wintere dochtere wijlen Jans, zijn(e) huysvrouwe, woonen(de) te Bethecum, per mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorel(ijcke) verthijden(isse) huys en(de) hoff met allen sijn(e) toebehoorten, gestaen en(de) geleg(en) te Bethecum voers(creven), groot drije dachm(aelen) der maeten ombegrepen, regen(oten) Jan Stormus erffgen(aemen) ter eenre, Jan De Roover noird ter tweeder en(de) sheeren straete ter derder zijd(en), gel(ijck) tv(oer)s(creven) goet Jan Viskens in deylinge gebleven is tegen Merten Viskens, zijn(en) broeder, voer schepen(en) van Bethecum des geleden drije jaren, zoo hij verclaerde, en(de) de voers(creven) opdraegere daervuyt behoorl(ijck) ontgoet en(de) onterft zijnde ende Jacop Wouters daerinne behoorel(ijck) gegoet en(de) geerft zijnde bij manisse, etc(etera), heeft van weghen als voere den voers(creven) opdraegere de voers(creve) goeden wederom overgegeven om die te hebben houden en(de) te besitten opt recht ende co(m)mere daer te voren op vuytgaen(de), ten behoorel(ijcken) en(de) gewoonel(ijcken) tijde en(de) termijn(e) te betalen, ende voerts meer op neghen carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck, munte in Brab(an)t cours en(de) loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden datum van des(en) te betalen en(de) inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij, etc(etera), oyck van xe., xxe., ce., mindere ende meerdere pen(ningen), te leveren den voers(creven) Jacop, sijn(e) erven en(de) naercomeling(en) oft actie van hen hebben(de), erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en) als schult met rechte verwonnen, iure et satis die voers(chreven) opdraege(re) indivisim oblig(ando) et submitt(endo) in forma et waras op shee(ren) chijns van(den) gronde, tanq(uam) prout, ende om den voers(creven) Jacop Wouters van(de) v(oer)s(chreve) erffente van neghen carolusg(uldens) en(de) van(de) jaerl(ijcxe) betalinge der selver noch bat te versekeren, soo hebben de v(oer)s(creve) gehuysschen ind(ivisi)m et insolidum geloeft, gel(ijck) zij geloven mits des(en), des(elv)e rente alle jaere ten tijde en(de) termijn(e) v(oer)s(creven) wel en(de) loffel(ijck) te betalen en(de) leveren, los en(de) vrij als voere, telcken termijn als verreyckte schult, oblig(ando) et submitt(endo) ind(ivisi)m ut sup(ra), met condit(ien) dat de v(oer)s(creve) bekenderen de v(oer)s(creve) rente sullen mog(en) loss(en) en(de) affquyten tallen tijd(en) alst hen gelieven zal teender reysen teg(en) d(en) pen(ninck) zesthiene en(de) met volle rente, ende is te weten dat dit bekin is gedaen in plaetse van alsulcke rente van vijff rinsg(uldens) erffel(ijck) als d(en) v(oer)s(creven) Jan Viskens aen(den) v(oer)s(creven) Jacop Wouters heeft bekent alhier voer schepen(en) van Loven opd(en) iersten octobris 1601 in dese camere mette verloopen van dijen en(de) costen van mainmise en(de) procedure daerop gevolght, mits d(en) welcken de v(oer)s(chreve) rente van vijff rinsg(uldens) mits desen is gecasseert, doot en(de) te nyette gedaen, gel(ijk) zij wort gecasseert bij deen, behoudel(ijck) nochtans dat die mai(n)mise bijden v(oer)s(creven) Jacop opde goeden der v(oer)s(creve) gehuysschen gedaen ten respecte der v(oer)s(creve) rente van vijff rinsg(uldens) en(de) v(er)loopen der s(elve)r, sal stadt prijpen en(de) haer cracht en(de) macht vigeur blijven ten respecte de van dese alsnu bekende rente van neg(en) rinsg(uldens) over de panden ten tijde der v(oer)s(creve) mainmise gesayseert, daer inne de v(oer)s(creve) gehuysschen expressel(ijck) hebben geconsenteert, gel(ijck) zij doen mits desen, coram Lievens, Maes, junii quinta, 1615.

            In de marge.

Ite(m) Jacop Wouters heeft bekent ende geleden, soo hij bekent ende lijdt mits desen die capitale penninghen mette v(er)loopen van dese rente van negen guldens, in desen v(er)melt, volcomentlijcken ontfanghen te hebben vuyt handen van Jan Viskens, consenterende inde cassatie ende extinxtie, mitsgaders inde cassatie van(de) mai(n)mise et sic vacat ter presentien van Jaspar Va(n) Schutteput en(de) Jan Thylmans, actu(m) undecima octob(ris) 1619.

Het  +  hantteken van Jacop Wouters.

Mij p(rese)nt als clerck, J. Ghijseleers.

Die schepen quicterende van desen, habetur xi. octob(ris) 1619 in hac camera.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Viskens zone Joannes en zijn vrouw Elisabetha De Winter dochtere Joannes, inwoners van Beteom. Daarnaast ook de melding van Martinus Viskens, broer van Joannes Viskens zone Jans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 552r., akte dd. 5 juni 1615.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen Jan Viskens sone wijlen Jans ende Elisabeth De Wintere dochtere wijlen Jans, sijne huysvrouwe, woonende te Betechum Bethecum, per monitionem hebben opgedraegen met behoirlijcke vertijdenisse huys ende hoff met alle sijne toebehoorten, gestaen ende gelegen te Bethecum voorschreven, groot drije dachmaelen der maeten ombegrepen, regenooten Jans Storms erffgenaemen ter ie., Jan De Roover ter iie. ende sheeren straete ter derdere sijden, ghelijck tvoorschreven goet den voorschreven Jan Viskens in deylinghe gebleven is teghen Merten Viskens, sijnen broeder, voor schepenen van Bethecum des geleden drije jaeren, soo hij verclaerde, ende de voorschreven opdraegere daervuyt behoirl(ijck) ontgoet ende onterft sijnde ende Jaecop Wouters daerinne behoirl(ijck) gegoet ende gheerft sijnde bij manisse, heeft van weghen als voor den voorschreven opdraegeren de voorschreven goeden wederom overgegeven om die te houden ende te besitten opt recht ende com[m]ere daer te vooren op vuytgaende, ten behoirl(ijcken) ende gewoonel(ijcken) tijde ende termijn, te betaelen ende voorts meer op neghen carolusguldens te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden datum van desen te betaelen ende inder stadts wissele van Loven, los en(de) vrije, oock van(de) xe., xxe., ce., mindere ende meerdere penninghen, te leveren de voorschreven Jacop, sijnen erffven ende naecomel(ingen) oft actie van hen hebben(de), erffel(ijck) in toecomenden tijden als schult met rechte verwonnen, iure et satis die voorschr(ev)en opdraegeren indivisim obligan(do) et submitten(do) in forma et waras op sheeren chijns vanden gronde tanquam prout ende om den voorschreven Jacop Wouters vande voorschr(ev)en erffel(ijcke) rente van neghen carolusguldens ende vande jaerlijcxe betaelinghe der selver noch beter te verseckeren, soo hebben die voorschreven gehuysschen indivisim et insolidum geloeft, ghelijck sij geloeven midts desen, de selve rente alle jaere ten tijde ende termijn voorchreven wel ende loffel(ijck) te betaelen ende leveren, los ende vrij als voore, telcken termijn als verreyckte schult, obligan(do) et submitten(do) indivisim ut sup(ra), met conditien dat die voorschreven bekinderen de voorschreven rente sullen moghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reyse teghen den penninck xvie. ende met volle rente, ende is te weeten dat dit beken is gedaen in plaetse van alsulcke rente van vijff rinsguldens erffel(ijck) als den voorschreven Jan Viskens aende voorschreven Jacop Wouters heeft [bekent] alhier voor schepenen van Loven opden iersten octobris 1601 in dese camere mette verloopen van dijen ende costen van mainmise ende proceduere daerop ghevolcht, midts den welcken de voorschreven rente van vijff rinsguldens is ghecasseert, doot ende te nyet gedaen, ghelijck sij wordt ghecasseert midts desen, behoudel(ijck) nochtans dat die mainmise bijden voorschreven Jacop opde goeden der voors(chreven) gehuysschen gedaen ten respecte der voorschreven rente van vijff rinsguldens ende verloopen der selver sal stadt grijpen ende in haer cracht ende vigeur blijven ten respecte van dese alsnu bekende van ix rinsguldens over de panden, ten tijde der voorschreven mainmise ghesaiseert, daerinne de voorschreven expressel(ijck) hebben gheconsenteert, gelijck sij doen midts desen, coram Livens, Maes, junii quinta, 1615.

         In de marge.

Item Jan Wouters heeft bekent ende geleden, soo hij bekent ende lijdt midts desen, die capitaele penninghen mette verloopen van desen rente van neghen guldens, in desen vermelt, volcomentl(ijck) ontfanghen te hebben vuyt handen van Jan Viskens, consenterende alsoo inde cassatie ende extinctie, midtsgaders inde cassatie vande mainmise et sic vacat ter p(rese)ntien van Jaspar Van Schutteput en(de) Jan Thielmans, actum xi. o(cto)bris 1619, ende hadde die voorschreven Wouters met sijn merck gheteeckent, onder stondt, ende mij present als clerck Ghijseleers.

Hierbij een akte met vermelding van Elisabetha sWinters (De Winter), vrouw van Joannes Viskens en zuster van Margaretha.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7488, folio 48v., akte dd. 28 augustus 1595.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Elizabeth sWinters dochter wijlen Jans, ie[ge]woirdighe huysvr(ouw)e Jans Viskens, he(n) sterckmaeckende voer Margriete sWinters, suster der voirs(chreve) Elizabeth, woonende tot Baerle onder Betekem, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse de hellicht van drije dachm(aelen) landts, geleghen tot Werchtere, geheeten tPerrevelt, in twee stucken, haer opdraegersse aengestorven bijder doot en(de) afflijvicheyt Peeters wijlen Verhulst, daeraff deen(e) groot es ii dachm(aelen) tusschen die goeden des goidtshuys van Perck in deen(e), de Lake ter iie., Anna Wants ter derder en(de) Peeter Van Ijssche en(de) Peeters Van Haecht ter vierder en(de) ver. zijd(en), ende dander stuck groot een halff dachm(ael), gelegen tusschen die goeden Jans Van Langendonck in twee zijd(en), Huybrecht Van Hoegaerden ter derdere zijd(en) en(de) Henrick Schrijns ter vierder zijd(en), exp(osito) imp(ositus) est Peeter Paeps al(ia)s Van Eycken, soe inden naem(e) en(de) tot behoeff Marie Loomans, sijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere, per mo(nitionem) et satis indivis(im) obligan(do) et submitten(do) et waras op een(en) st(uyver) heeren chijns, tanquam prout iure, coram Rijcke Griecken, Rijcke, augusti xxviii., 1595.

            In de marge.

Es gebleken van bet(aeling)e van(de) pontpen(ningen) en(de) heerlijcke rechten bij quytan(tie) Willems Rogmans, als geco(m)mitteerde van jouff(vrouwe) Botnia in date xxviia. octobris anno 1596.

 

Elisabetha sWinters (De Winter), dochter van Joannes, en haar man Joannes Viskens zone Joannes, inwoners van Betekom, dragen een perceel land van drie dagmaal land onder Veldonk over aan Baptista Van Baelen (Van Bael), zoon van Gerardus en inwoner van Veldonk (Vellinck) onder Werchter (thans Tremelo).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7488, folio 118r., akte dd. 28 november 1595.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naebes(chreven) gestaen Elisabeth sWinters dochter wijlen Jans, tegenwoirdige huysvr(ouw)e Jans Viskens zone wijlen Jans, met consente en(de) overstaen(e) desselffs Jans, woonende tot Betekem, bij manissen heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse een stuck landts, groot drije dachm(aelen), gelijck tsel(ve) ombegrepen der maeten gelegen is onder Werchter, ter plaetsen geheeten Veldonck, tusschen de goeden Peeters Vermijlen in deen(e), derffgen(aemen) Jan Nijs ter tweeder en(de) die Werchter Heye ter derder sijd(en), expos(ito) impos(itus) est Baptist Van Baelen zone wijl(en) Geerts, woonen(de) tot Vellinck onder Werchter, per mo(nitionem) et satis obligan(do) et submitten(do) et waras op sheeren chijns van(den) gronde prout iure, coram Liebrechts, Hoeven, novembris xxviii., 1595.

     Uit dit huwelijk:

     Viskens Joannes,  

 

Viskens Elisabeth, ca. 1580,  x met Petrus Vekemans, fs Joannes,

Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 13 feb 1624:
Peeter Vekemans x Lijsbeth Viskens Jansdochter dragen op tot behoef van Willem Viskens Jacobs sone x Maijcken Spoelbergh twee dm bempts, doe opdragers waranderen die voors erfe op sheeren rechten vande gronden en op twelf gl erfelijck die (Henrick Van)‎ Hove vanwege sijne huijsvrouwe Anneken Goris daerop treckende is..

     Uit dit huwelijk:

     Vekemans Catharina, x Betekom 21.08.1632 (g. Gaspar Gents, Joannes Gents, Petrus Vekemans vader en Joannes Theunis) met Adrianus Michiels,

Uit de onderstaande akte blijkt dat Catharina Vekemans, dochter van Petrus en Elisabetha Viskens, huwde met Adrianus Michiels Haar zuster Anna Vekemans trouwde dan weer met Joannes Van Vlasselaer. Adrianus Michiels en Catharina Vekemans huwden te Betekom op 21.08.1632 Zij  lieten volgende kinderen dopen :

-     Joannes Michiels, gedoopt Betekom 06.04.1633 (ss. : Joannes Michiels en Elisabetha Vervloussen).

-     Andreas Michiels, gedoopt Betekom 25.03.1635 (ss. : Andreas Geerts en Elisabetha Cocx).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7524, folio 324v., akte dd. 4 februari 1636.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Cathlijn Vekemans dochter wijlen Peeters, daer moeder aff was Elisabeth Viskens, met consente, wille, wete en(de) overstaen van Adriaen Michiels, haers mans, item de selve gehuysschen met Jan Van Vlasselaer, hem sterckmaecken(e) voer Anna Vekemans, suster der v(oir)s(chreve) Cathlijn, geloven(de) de momboirs der sel(ve) Anna binnen acht daegen naestcomen(de), in dijen te hebben, dat sijl(ieden) dese naerbes(chreve) belastinghe sullen voer schepen(en) alhier sullen comen lauderen ende approberen, alle woonen(de) tot Bethecom, per mo(nitionem) hebben tsaemen opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse huys en(de) hoff metter erfven daeraen gelegen tot Bethecom v(oir)s(chreven), groot vijff dachmael, geheeten de Beeck, regenoot in drije sijden tsheeren straete west, Louys Van Meerbeeck en(de) derfgen(aemen) Peeters Vissenaecken ter vierdere sijden, expos(ito) ende s(ieu)r Herman Heddinga als rentm(eeste)r van(den) Collegie van Standonck inden naem en(de) tot behoeff van(den) sel(ven) collegie, imp(ositus) per mo(nitionem) reddidit aen(de) v(oir)s(chreve) opdraegeren om tsel(ven) huys en(de) hoff met sijne toebehoirten te hebben, te houden en(de) te besitten op sheeren chijns en(de) op tweendertich stuyvers erfel(ijck) aen het cappittel van Aerschot, tanquam prout jure ende voirts meer op een(e) vortaen(e) rente van negen carolus gul(dens) te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) vii gel(ijcke) stuyvers erffelijcke rente, alle jaer op heden date deser te betaelen en(de) binnen dese stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede en(de) van alle andere impositien, alreede inne gestelt oft inne te stellen, ten behoeve der v(oir)s(chreven) collegie in toecomen(de) tijden, t' elcken jaere en(de) termijn(e) als schult met rechte verwonnen, obligan(do) et indivisim submitten(do) ac renuncian(do) en(de) naementl(ijck) de v(oir)s(chreve) vrouwen van het beneficie senatus consulti vel(liani) heurl(ieden) d(aer)aff ierst onderricht sijnde en(de) van alle andere in behoirlijcke forme, geloven(de) de v(oir)s(chreve) bekinders de v(oir)s(chreve) rente van negen gul(dens) en(de) vii st(uyers) erfel(ijck) jaerlijcx ten tijde en(de) termijne voirs(chreven) indivisim en(de) insolildum de v(oir)s(chreve) rente van negen gul(dens) en(de vii st(uyvers) jaerlijcx wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als vore, los en(de) vrije als vore te leveren onder de sel(ve) obligatie en(de) submissie, geloven(de) d(aer)enboven de v(oir)s(chreven) Jan Van Vlasselaer dat bij soe v(er)re den pandt, in desen opgedraegen voer de v(oir)s(chreve) rente, naermaels bevonden wirde insufficienet te sijn, dat hij daervoer sal inne staen en(de) goetdoen, obligan(do) et submitten(do), met conditie dat sijl(ieden) de v(oir)s(chreve) rente sullen moegen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal t' eender reysen, elcken gul(den) erfel(ijck) d(aer)aff met sesthien gelijcke guldens, loop(ende) munte, en(de) met volle rente, coram Lunckens, Van(der) Hulst, februarii quarta, anno 1636.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Vekemans en Elisabetha Viskens, inwoners van Betekom. Dat Elisabetha de dochter was van Joannes, was reeds bekend, maar dat Petrus Vekemans de zoon is van Joannes, is NIEUW. Verder vernemen we dat Henricus Van Hove man is van Anna Gooris. Henricus was de zoon van Guilielmus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7893, folio 31v., akte dd. 14 mei 1621.

Item in teghenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven naerbeschreven ghestaen Peeter Vekemans zone wijlen Jans ende Lijsbeth Vischkens dochtere wijlen Jans, zijn(e) huysvr(ouwe), woonende te Bethekom, hebben ombesund(er)t ende elck een voir al als principael bekendt schuldich te zijn(e) Henricken Van Hove zone wijlen Willems ende Anne Gooris, zijn(e) huysvrouwe, p(rese)nt en(de) dat accepteren(de) voir hen, hunne erven en(de) naercomelinghen sesse carolus guldens te xx st(uyvers) tstuck, mu(n)te in Brabant cours en(de) ganck hebben(de), erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xiiiien. dach der maendt van mey te betaelen en(de) inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van allen lasten, ende impositien en(de) van beden ons hee(re)n shertoghen van Braba(n)t, oock van xe., xxe., hondertste, minde(re) en(de) meerdere pen(ningen), te leveren, den voirghen(oempden) Henricken Van Hove, zijn(e) huysvr(ouwe) en(de) hunne naercomel(inghen) erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en), telcken termijn(e) als schult metten rechte verwonnen, gheloven(de) voirts die voirs(creven) Peeter en(de) Lijsbeth, ghehuyss(chen), en(de) elck van hen als principael die voirs(creve) rente van zess(e) car(olus) gul(dens) alle jaere ter manissen te besetten en(de) te hypothiceren op goede, loffel(ijcke) ende sufficiente panden en(de) gronden van erffven, tot Bethekom en(de) daerontrent gheleghen, weert zijn(de) boven allen voircommeren d(aer)vuyt gaen(de), dobbel rente, en(de) voirts meer zoo vele te doen dat den v(oir)s(chreven) Henricken en(de) zijn(e) huysvr(ouwe) erffel(ijck) in toecomen(de) tijden sal moghen ghenoech zijn, d(aer)voir ombesundert en(de) elck een voir al verbinden(de) hunlieder persoon(en) en(de) alle hunne goederen, p(rese)nt en(de) toecomen(de), ende om den v(oir)gen(oempden) Henricken en(de) zijn(e) v(oir)s(creve) huysvrouwe van allen tgheene v(oir)s(creven) is, noch beter te v(er)zekeren, soo consenteren midts des(en) die v(oir)gen(oempde) ghehuysschen, bekinders der zelver rente, van stonden aen sullen moghen maecken beleydt en(de) mainmise op en(de) over alle hunlieder goederen, beyde haeve en(de) erffve en(de) namentl(ijck) op een stuck bempts, gheheeten het Arcxken, groot een halff boender ombegrepen der mathen, gheleghen te Bethekom voirs(creven), reghen(oten) mijn(e) heere van(der) Brugghen oigst, die riviere, gheheeten de Wijpe, zuyden, Peeter Verstraten west en(de) Peeter Lijfftocht noerden, der v(oir)gen(oempde) Lijsbeth onder ande(re) in deylinghe ghevallen en(de) ghebleven teghen haere medeerffg(enaemen) opden xen. feb(rua)ry anno 1612, zoo zij v(er)cleerden bij des(en), belast met alnoch een ande(re) rente van zess(e) car(olusguldens) erffel(ijck) aen(de) v(oir)s(creve) Anna Gooris v(er)claeren(de) opd(en) xxiiiien. octobris anno 1616 in media, v(er)claeren(de) voirts die v(oir)s(creven) Peeter Vekemans en(de) zijn(e) huysvr(ouwe) tzed(er)t egheen(der) voir meer renten opt v(oir)s(creven) goet ten co(m)mere ghehaelt, noch belast te hebben voirder dan met des(er) rente oock van vi r(insguldens) erffel(ijck), consenteren(de) zij ghehuyss(chen) oyck mede int decret bij schepen(en) van Loven over de v(oir)s(creve) brieven van mainmise te geven sonder daertoe te derven oft te moeten ghedaeght oft geroepen te wordden, met conditien dat zij ghehuysschen bekenders van de voirs(creve) rente van zess(e) r(insguldens) sullen mogen lossen en(de) quyten t' allen tijden alst hen ghelieven sal teen(der) reys(en), elcken gul(den) dairaff met xvi ghel(ijcke) guld(ens) en(de) met volle rente, coram Van(der) Vorst, Greve, maii xiiii., 1621.

            In de marge.

Item Henrick Van Hove, in des(en) c(on)tracte ghenoempt, heeft bekent ontfanghen te hebben vuyt handen van Willem Vischke[n]s die hootpen(ningen) van(de) rente van zess(e) carolus gul(dens) erffel(ijck), int wit van des(en) v(er)melt, en(de) dat als coopere van zeke(re) goeden v(er)creghen van Peeteren Vekemans en(de) Lijsbeth Vischke[n]s, originele bekinders van(de) v(oir)s(creve) rente, schelden(de) den zelven Willemen, mede oock den v(oir)s(creven) Peeteren Vekemans en(de) Lijsbeth Viscke[n]s van(de) zelve rente volcomel(ijck) quyte, consenteren(de) oock mede inde cassatie van des(en) contracte en(de) ande(re) bescheeden d(aer)van zijn(de), te dijen eynde des(er) quytan(tie) ond(er)teeckent hebben(de) den xxiien. meerte anno 1624 et sic vacat.

Hendrick Van Hove.

 

Bijgaand een akte met vermelding van :

- Elisabetha Viskens dochtere Joannes als vrouw van Petrus Vekemans, inwoners van Betekom;

- Anthonius Gooris met zijn dochter Anna, die hij behouden heeft van zijn eerste vrouw Anna De Hooghe.

In de randvermelding wordt bevestigd dat Anna huwde met Henricus Van Hove en dat zij in Werchter woonde.

Verder leert ons de akte dat Anna De Hooghe op 17.10.1616 reeds overleden was.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 100r., akte dd. 24 oktober 1616,

De onderstaande akte, geregistreerd in het register nr. 7891, blijkt ook geregistreerd te zijn in het register nr. 7890.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Lijsebeth Viskens dochtere wijlen Jans, huyssvr(ouw)e Peeter Veckemans, met consente, wille, wete en(de) overstaen des selffs Peeters, heurs mans, woonende te Betekom, per monitionem, etc(eter)a, heeft opgedragen met behoorelijcke vertheydenisse Berthy Denissen een stuck bemps, geheeten het Arcxken, groot een halff boender ombegrepen der maeten, geleghen te Betekom voorschreven, regenooten mijnheere vanden Brugghen oigst, die rieviere, geheeten de Wijpe, zuyden, Peeter Verstraten west ende Peeter Lijfftocht noorden, haer opdragersse onder andere in deylinghe ghevallen en(de) ghebleven tegen haere medeerffgenamen op den thiensten february anno 1612, expos(ito) ende Antheunis Gooris inden naem ende tot behoeff van Anna Gooris, sijne dochtere, bij hem gehouden van wijlen Anna De Hooghe, sijne eerste huyssvrouwe, daerinne gegoet ende gheerft sijnde, der manisse der voorschreven meyers, heeft t' voorschreven goet den voorghenoempden ghehuysschen opdrageren wederom overgegheven om tselve ten erffelijcken rechte te houden ende te besitten op s' heeren cheys ende recht vanden gronde, ten behoorelijcken tijde ende termijn te betalen ende voorts meer op sesse carolus guldens te twintich stuyvers 't stuck, munte in Brabant cours ende loop hebben(de), erffelijcke rente, alle jaere opden vierentwintichsten octobris te betaelen, ende inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van allen lasten ende beden oft impositien, oock van xe., xxe., hondertste, mindere en(de) meerdere pen(ningen), hen te leveren die voors(chreven) Antheunissen tot behoeff als boven, erffelijck in toecomende tijden, t' elcken termijn als schult met recht verwonnen, iure et satis die voors(chreve) gehuysschen opdrageren ind(ivisim) obligan(do) et submitten(do) et satis die voor(chreve) gehuysscxhen ut supra, geloven(de) daerenboven die voorgen(oempde) ge[huy]sschen indivisim et insolidum die voors(chreve) rente alle jaere ten tijde ende termijne voors(chreven) wel ende loffelijck te betalen en(de) te leveren, los ende vrij als boven, q(uo)l(i)b(e)t assec(utum), oblig(an)tes et submittentes in forma, met conditien dat sij geloveren die voors(chreve) rente sullen moghen lossen t' eender reyse tegen den pen(ninck) xvie. en(de) met volle rente, coram Roeloffs, Van(der) Heyden,, die xxiiiia. actobris a(nn)o 1616.

            In de marge.

Item Henrick Van Hove als man ende momboir van Anna Gooris, woonen(de) nu ter tijt binnen den dorpe van Werchter, heeft bekent ontfangen te hebben uyt handen van Willem Viskens die capitale pennin(gen) van(de) rente van sesse rinsg(u)l(dens) erffel(ijck), in dese contracdte vermelt, en(de) dat als coopere van het half boender bemps, voor de voors(chreve) rente verpant en(de) verbonden, schelden(de) alsoo den selven Willem(en) midtsgaders oock Peeteren Vekemans en(de) Lijsebeth Vischkens, originele voorde voors(chreve) rente verbonden, van(de) selve rente volcomentlijck quyte, consenteren(de) voor sulcx inde cassatie van desen contracte, et sic vacat, te dijen eynde dese quittantie onderteeckent hebbende den 22en. meert 1624 en(de) was onderteeckent Hendrick Van Hove.

     Vekemans Anna, () Betekom 23.04.1617 (g. Viskens Martinus en Viskens Anna), x met met Joannes Van Vlasselaer,

     Vekemans Wilhelmus, () Betekom 25.10.1620 (g. Van Vlaslaer Wilhelmus en De Winter Elizabeth),

? Viskens Adrianus, (x) 1 Betekom 20.02.1636 (g. Martinus Viskens en Joannes Vervloesem) met Anna Vervloessem, x 2 Betekom 01.02.1644 (g. Joannes Viskens en Jacoba Foliaens?) met Margaretha Lambrechts,

Akte en logica met dank aan Paul Peeters.

In de akte staat dat Adriaan de zoon is van Jan. Zijn moeder werd er niet in vermeld.  Wellicht is Adriaan geboren is voor de aanvang van de parochieregisters. Mogelijk is Adriaan wel een zoon van Joannes en de niet nader genoemde Elisabeth N., doch dat is tot nu toe evenmin bewezen. Uit de akte blijkt duidelijk dat de griffier van de schepenbank te Leuven waarschijnlijk niet erg vertrouwd was met sommige familienamen in Betekom, want Vervloessem schreef hij wel zeer eigenaardig neer en vermoedelijk is de familienaam Reygers te vereenzelvigen met Reyers. Tot slot kan nog opgemerkt worden dat de dienstdoende schepenen Fusco en De Begijnemaecker waren. Men verwijst immers op het einde naar de voorgaande akte. 

Bron van de akte : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7536, folio 212r.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naerbes. comparerende Guilliam Charliers, bode, etha., tot des naerbes. staet te doen volcomentlijck gemachticht sijnde met onwederroepelijcke procurae., hem als thoonder gegeven bij Adriaen Viskens Janssoene ende Anna Versboersum, gehuysschen, woonende tot Betecum, voorden notaris De la Bastita ende sekere getuygen opden xi. dach decembris 1648, alhier gesien ende gebleken, heeft inder voors. qualiteyt bekendt wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Philips Hollandts, present ende accepterende inden naeme ende ten behoeve van Jaecques De Jonge, schipper, woonende te Mechelen, twelff carolus guldens te xx s. Brabants tstuck ende x gelijcke stuyvers erffelijcke rente, gelovende de selve allen jaer te Bamisse te betaelen, daeraff d' ie. jaer van betaelinge sijn sal te Bamisse anno 1649 ende inder stadt wissele van Loven te leveren, los ende vrije van ve., xe., xxe., ce. ende van alle andere mindere oft meerdere penningen ende impositien, inne gestelt oft hier naermaels inne te stellen, in futurum quolibet termino tanquam debitum assecutum et ad mo. pignus infra leucam valens duplum et tantum obligando, etha., in forma, mits conditie dat die voors. rente altijts sal mogen gequeten worden alst den voors. bekendere goetduncken ende gelieven sal in twee reysen, elcke reyse met hondert guldens in goeden loopenden gelde ende met volle rente, consenterende tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over alle de goeden naerbes. ende int decreet van dijen sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te worden ende namentlijck over huys ende hoff, lande ende bossch, groot int geheel ontrent een boender, gelegen te Betecom onder de heerlijckheyt van Bruggen, regenooten de herbaen oost ende zuyden, derffgenaemen Michiel Crabbeels west ende Jan Ywaens ende He[n]rick Brugmans met meer andere noorden, item over een halff boender lants, genoempt den Pels, gelegen onder Betecom, heerlijckheyt van Revieren, regenoten mr. Willem ... [niet vermeld] tot Loven oost, die herbaen zuyden, tsheeren straete west ende Adriaen Reygers noorden, item ontrent een halff boender, soo lant als vijveren, gelegen te Betecom onder die heerlijckheyt van Bruggen, regenooten Henrick Brugmans oost, Jan Ywaens zuyden, derffgenaemen Michiel Crabbeels west, Jan De Wijngaerden ende Henrick Geens alias Bruers noorden, sijnde dese goeden alleenelijck belast met derthien guldens aende cappelle van Werchter ende met sheeren chijns ende rechten vanden gronde, coram eodem eisdem.

     Uit dit huwelijk:

     1. Viskens Joannes, () Betekom 22.03.1639 (g. Joannes Viskens en Maria Viskens),

     2. Viskens Petrus, () Betekom 26.09.1644 (g. Petrus Peeters en Lucia Peeters),

     Viskens Catharina, () Betekom 06.12.1645 (g. Martinus Viskens en Catharina Luijts),

     Viskens Gommarus, () Betekom 25.01.1648 (g. Gommarus ... en Margaretha Bysmans), x Betekom 22.06.1683 (g. Adrianus Viskens en Joannes Viskens) met Elisabeth Antonis,

     Viskens Jan, () Betekom 01.01.1651 (g. Joannes Van Vlasselaer en Anna Vertiers),

     x Betekom 05.02.1675 (g. Joannes Viskes, Adrianus Van de Loock, Joannes parens en Adrianus Vesques) met Wittemans Elisabeth, geen fii te Rot, Wez.

 

 

XIII - XIV - Viskens Jacobus (N4282 + S4618 + S5140 + S5720 + N7162 S7700 + N7840 + S7988 + S8458 + S8908 + S11888 + S14354), ca. 1530, x met Aerts Elisabeth (N4283 + S4619 + S5141 + S5721 + N7163 + N7701 + S7989 + S8909 + S11889 + S14355).

 

1577: Henrick Aerts Michielsone van huijs en hoeve metten hoefken gelegen te Baerle groot een half bunder met den uijtvange daeraen gelegen ende van noch een ander uijtvanck neven thuijs
nu Jakob Viskens nu Cathelijn Viskens Jakobsdochter nu Jan Holemans bij houwelijck.

1542-1543: Jan V... heeft gecocht Willemen Viskens huys ende hoff met eenen stuck lants daeraen gelegen onder Werchtere op Tremelo tusschen de heijlighen geest goeden ter eendre Peeter Kennes ter andere ende tsHeerenstraete ter derdere zijden.
Werchter 1542-1543: Henrick Spoelberch heeft ... gehaelt aen Willem Viskens drie risngulden erffe op huijs ende hoff ende op een halff boender bemp gelegen tusschen de bosch..? ter eendre Peeter Van Camerson? ter andere ende meester Jan Vanderlinden ter derder zijde.
Werchter 1542-1543: Willem Viskens heeft gehuert een boender eusels opte Moetere ... De voors. Willem heeft gehuert 3 dachm lants genoempt dettingheter Varent wijlen toebehor Janne Verhulst.
Werchter 1545: Ida Verthiers met Antheunis Lenaerts hebben vercocht tvierendeel van drije dachm lants gelegen tot Blaesbroeck reg Willem Viskens& tsHeeren strate daer is toecomende Willem Remeys kinderen & die kinderen Wouters.
Werchter 1548: Hendrick Van Haecht alias Stuisvelt heeft vercocht Willem Viskens een vordele aenden vonderbempt, reg. de voors. Willem.
GVC 17 nov 1671:
Willem en Jan viskens gebroeders, Goris Mirocx x Petronella Viskens suster des vs, Cathlijn en Elisabeth Viskens erfgen wijlen Jacop Viskens x Elisabeth Aerts verkopen een erfrente van vijf rinsgl sjaers op een dm bempt ter betaling van de montcosten bij Jan Aerts Hendriksone van voors Jan Viskens aan Jan Aerts x Cathlijn Smeijers.3
Deze rente is ten overstaen van Jan Aerts gelost bij Laureijs Spoelbergh op 20 okt 1598.
Aarschot 6887: anno 1632:
Peeter Claes Janssone over Jakob Viskens te voren Hendrik aerts int Kerckenbroeck ontrent onderhalf dm
nu Hendrik Vandenbrande
nu Goris Vandevelde & Francois Van Vlasselaer.
Aarschot 6912 baal: 1639:
Merten brugmans te voren Jan Holemans te voren Jakob Viskens voor een utvanck metten waghenhuijse te Baerle gelegen voor zijn huijs.
SAL 7541 fo 16v: 8 okt 1653:
Geerardt Viskens x Clara Van Calsteren verkoopt sijn aenpaert hem verstorven van sijnen vaeder Jan Viskens Jacops soene volgens S+D28 jan 1653 aan Jan Peeters x Catlijn Viskens ... ‎(?)‎ te betalen een hondert gulden capitaels vuytgaende opde goeden van Geerardt Viskens vs te weeten op huijs en hof tot Werchter gelegen
.

 

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Petronilla, ca. 1560, x met Goris Mirocx, fs Egidius x Schrijns Catharina,,

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Gregorius (Goris) Mirocx en zijn vrouw Petronella Viskens. Volgens deze akte hadden zij een zoon Petrus die toen in Leuven woonde. Gregorius is de zoon van Egidius (en allicht Catharina Schrijns).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, folio 144v., akte dd. 25 november 1638.

Item Goris Mirocx sone wijlen Gielis ende Petronella Viskens, gehuysschen, en(de) Peeter Mirocx, hen(ne) sone, woonen(de) te Loven, in p(rese)ntia, hebben indivis(im) en(de) insolidum en(de) elcken een als principael bekindt schuldich te sijn aen heer Hubertus de Tombeur, p(res)b(yte)re en(de) cappellaen van Sinte Peeters alhier, twelff carolus gul(dens) te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) thien gelijcke stuyvers erfelijcke rente, alle jaer op heden date des(er) te verschijn(en) en(de) te betaelen, en(de) binnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede en(de) alle andere impositien, alreede innegestelt oft inne te stellen, ten behoeve des v(oor)s(chreven) heere Tombeur in toecomen(de) tijden, t' elcken jaere en(de) termijn(e) als schult met rechte verwonnen, obligan(do) et indivis(im) submitten(do) ac renuncian(do) en(de) naementl(ijck) de v(oor)s(chreve) Petronella van het beneficie senatus consulti vel(liani) auct(hentica) si qua mulier, etc(etera) haer d(aer)aff ierst onderricht sijn(de) en(de) van alle andere in behoirl(ijcke) formen, met conditie dat de v(oor)s(chreve) bekinders de v(oor)s(chreve) rente van xii gul(dens) x st(uyvers) erfel(ijck) sullen moegen lossen ende affquyten tallen tijden als hun gelieven sal t' eender reysen, elcken gul(den) erf(elijck) d(aer)aff met sesthien gel(ijcke) guldens loopen(de) munte en(de) met volle rente ende om den v(oor)s(chreven) heere Tombeur te bat te v(er)sekeren, soo hebben de v(oor)s(chreve) gehuysschen geconsenteert int maecken van beleyde en(de) mainmise en(de) int decreet der schepen(en) van Loven sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te worden then(nen) coste, ende signantelijck op drije dachm(aelen) landts, gelegen onder Rivieren en(de) Bethekem, regenoot die Borckelstraet ter eenre, derfgenaemen Jan Holemans ter tweedere, derfgen(amen) Henrickx Marien ter derdere en(de) Sueppers Bosch ter viedere sijd(en), item noch een halff boender landts metten hoff daeraen geleghen, regen(oot) die Borchelstraete ter eenre, Henrick Bruers ter tweeder en(de) derder, Jan Hoolaert ter vierdere sijd(en), item huys ende hoff, gelegen onder Bael, groot tsaemen een dachm(ael), regenoot sheeren straete in twee sijden, Jan Aerts ter iiie. ende het Rets Vindeken ter vierdere sijden, item een stuck landts, geheeten de Zils Hoeve, groot ontrent twee boenderen, regenoot de straete in twee sijden, Jan Smets ter iiie. en(de) de kinderen Peeter Strijpen ter vierdere sijd(en), wesen(de) de v(oor)s(chreve) twee parceelen belast met sheeren chijns aen(den) hertoge van Aerschot, coram Fusco, Bagijnemaecker, novembris xxv., 1638.

            In de marge.

Opden 31. decemb(ris) 1663 is alhier gebleken sekere quitantie, daervan den teneur hier is volgende, luyden(de) aldus.

Ick onderges(chreven) bekenne ontfanghen te hebben vuyt handen van Jan Mirocx de somme van twee hondert guldens capitael penninghen van eene rente van xii gul(dens), actum desen 22. novemb(ris), met den achterstel, was onderteeckent Hubertus de Tombeur.

Wesen(de) de voors(chreve) quitan(tie) bij copije der tegenstaende rente en(de) andere bescheeden daer van sijnde, et sic vacat.

     Uit dit huwelijk:

     Mirocx Petrus, 

 

Viskens Willem, ca. 1565, x met Maria Spoelbergh, fa Peeter x Maria De Rijcke, fa Laureijs,

Willem Viskens Jakobsone van Smeppers goeden gelegen te Baerle ende daer leijt ondere Jaeken Raeps, Jan Suetincx, jouffr Calenbergh, Henrick Aerts, Jan Nijs met meer andere goeden ontrent 21 dagwant.
VT Betekom 1592: Wonend ter plaetsen ten Kerckhove Willem Viskens.
Wer1847: Fo 77: 16 jun 1593:
Deijlinge Petronella Spoelbergh
- Petronella Spoelbergh met Jans Schrijns haaren momboir en oom we Daneel Peeters
- Laureijs Spoelbergh broeder van Petronella
- Willem Viskens x Marie Spoelbergh zuster
kinderen en erfgen Peeter Spoelbergh x Marie De Rijcke dochter wijlen Laureijs
hunne ouders
1) Petronella Spoelbergh
- huis en hof met bakhuis neffens malcanderen staande en nog een cleijn stalleken naest de zelven huise wesende op de noortsijde met de helft van de lande oostwaerts etc
2) in de deylinge van Laureijs Spoelbergh: die messe met de koestalle en schuren etc
- op Marie Van Emelen dochter wijlen Cornelis daer moeder af was Cathlijn De Rijcke bij S+D erfgen Laureijs De Rijke
3) Viskens:
- vijf dm land in de Wijngaertstraat ‎(erfgen Jan Vandenberghe, Jan Hoots alias appelmans
- een half boender int Blaesbroeck (erfgen Michiel Poortmans)
- een dm land gen het Croonvelt
- vijf dm te Hanewijk etc.
Wer1847 fo 104v: 19 mrt 1596:
Willem Viskens x Marie Spoelbergh verkopen onderhalf dm land int Blaesbroeck aan Jan Van Hove alias Thijs x Barbara Verthiers
Jan Van Hove sone Jans 5 jaar voor de protp met exclusie van voorkinderen.
Aarschot 6887/ 2: 28 mrt 1613:
Willem Viskens Jakobsone cappel meester van Ste Anna cappelle tot Bael met Jan Aerts als regeerder heeft uitgeset in gereede penningen aen Jan Viskens Jakobsone de somme van 32 rinsgulden op jaerlijckse rente daervoor te moeten betaelen aende cappelle hypothekeert op een stuck lant gelegen onder bruggen.
Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 13 feb 1624:
Peeter Vekemans x Lijsbeth Viskens Jansdochter dragen op tot behoef van Willem Viskens Jacobs sone x Maijcken Spoelbergh twee dm bempts, doe opdragers waranderen die voors erfe op sheeren rechten vande gronden en op twelf gl erfelijck die (Henrick Van)‎ Hove vanwege sijne huijsvrouwe Anneken Goris daerop treckende is..
Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 6 aug 1624:
Willem Viskens Jacobsone presenteert naerderschap van het twelfste deel van een dm bempt genoemt den Bugt, welck deel Peeter Vermijlen wn Paeschijn Nijs heeft verkocht aen Adriaen Peeters krachtens autorisatie van de weeskamer van Loven welck naerderschap Adriaen Peeters den voors Willem Viskens bekent.
Aarschot 6887: anno 1632:
Willem Viskens Jakobsone over Willem Van Aerschot te voren derfgen Jan Clauwens de hellicht van twee dm bempts geheeten den Buijtvoort
nu Maeijcken Spoelbergh
nu Peeter Peeters sone Rolant
fo 27: den elfsten keure te Nijnde
Hansken Viskens Janssone oudt vijf jr is op deze keure gestelt dd 3 nov 1604 present Hendrik Timmermans, Jan Nijs schepen, Peeter Goossens meijer, te voren Henneken Brugmans Symonssone over Heijn Viskens Henricsone vande heijblocken
- Willem Viskens over derfgen Jan Storms van anderhalf dm lants regt Jan Viskens, Huijbrecht Spoelbergh
nu Marie Spoelbergh
nu Peeter Yenten/ Genten

     Uit dit huwelijk:

     Viskens Catharina, x (niet W, ) met Matheus Mertens, 

     Viskens Elisabeth, () Werchter 18.11.1620 (g. Viskens Jacobus en Rogmans Elisabeth),

 

Viskens Joannes, XII - XIII (S2570 + S2860 + S3850 + N3920 + S3994 + S4454),

 

Viskens Cathlijn, x met Jan Holemans,

Aarschot 6911 betekom: anno 1577:
1577: Jakop Viskens van een vuijtvanck metten waegenhuijs gelegen te Baerle voer zijn huijs tvildegat vande Messehoeve
nu Cathlijn Viskens dochter Jakobs
nu Jan Holemans
 bij houwelijck.
     Uit dit huwelijk:

     Holemans Joannes, x Werchter 04.05.1645 (g. Paeps Petrus en Van Tongelen Arnoldus) met Anna Ricx

 

Viskens Elizabeth, XII - XIII (N2141 + S2309 + N3581 + S4229 + S7177).

 


 

XII - Viskens Martinus (S2940 + S2972 + S3472), x (niet Bet, W, Heist, S, ) met Catlyn De Roover - Derover - Roovers - ... (S2941 + S2973 + S3473).

 

Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 20 apr 1618:
Merten Viskens x Kathelijn De Roovere om te aenveerden een heythoven groot twee dm toebehorende den H. Geest van Betecom ende alsoo den heer pastoir van Betecom heer Jan De Rijcke ende de schepenen geraden vonden dat men deselve gront beter ter rente uitgaf dan dat denselven gront alsoo blijft liggen.
Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 23 mrt 1619:
Philips Van Hove woonende tot Hoijckt ende derfgen Nicasius Van Hove Jan Philips ende Guilliam Van Hove als lasthebbende ende consent van Huijbrecht Van Hove ende Cornelis Van Rijmenam x Cathlijn Van Hove ende met consent van Peeter sijnen broeder als momboir van zijne kinderen, Jan Van Hove voors voor zijn zelven ende oock als momboir van Hendrik sijnen broeder ende oock noch Hendrick Smets x Lijsbeth Verh/ g komende in tsevende deel door vonnisse van mainmise van Jan Vereijcken x Lijsbeth Van Hove dragen samen op 2 dm bosch onder de hoeve van bruggen ende verkocht met authorisatie van de weeskamer van Loven dd 17 jan 1619 over de weesen van Philips en Frederick Van Hove voors en daerin wordt gegoed Merten Viskens x Kathelijne De Roovere.
Betekom 5830: rekeningen 1632:
- costen geschiet ten huijse van Jan Meijs dorpmeester, item gehat ij vrouwen van Bosbeeck die Merten Viskens heeft gevoert naer Oosterwijck
- Merten Viskens den iij meert gehat eenen ruijter ende eenen voerman, gevoert twee vrouwen van Bosbeeck tot Oosterwijck.
Aarschot 6887 /Betekom: anno 1632:
Merten Viskens Janssone heeft in de voors seven dm vier dm nu oock huijs en hof regt erfgen Willem Viskens, Jan Viskens Janssone.
De voors zeven dm zijn gecomen van Jan Viskens den ouden nu in twee parcelen gestelt sijn eenen chijns ende blijven altoos onverscheijden.
nu Merten Viskens en Anneken Viskens.
Fo 272: 7 juli 1648:
Anna Viskens, bejaerde dochter Martinus heeft verpacht aan Merten Viskens haeren broeder de helcht van huis en hof, schueren en stallinge gelegen onder Betekom ... voor een termijn van vijf jaren.

Wer1849/ 2 fo 52: 12 okt 1656:
S+D kinderen en erfgen Peeter Van Rijmenant x Barbara Smets
- Jan Van Rijmenam
- Jan Van Leemput x Cathlijn Van Rijmenam
- Merten Viskens wn Maeijcken Van Rijmenam met Jan Viskens als vaderlijk momboir van zijne kinderen
.
Wer1849/ 2 fo 147: 28 maart 1662:
Maria Van Rijmenam dochtere Jans eene rente van 7 gl 17 st ten laste van Merten Viskens Mertensone
Merten Viskens als vader tot desen geasst met Jan Viskens ende Jan Van Leemputt als wettige momboirs van Merten Viskens sijne sone behouden van wijlen Maria Van Rijmenam sijne ierste huijsvrouwe was volgens S+D 12 okt 1656 ‎(zie hoger)‎

R1608 fo 35v: 28 feb 1662:
Adolphus Van Rijmenam in eigen naam en als momboir beneffens Lucas Meijnaers van Peeter, Anna, Catharina ende Maria Van Rijmenam alnoch minderjarich ende Adriaen Vandeperre x Barbara Van Rijmenam, alle kinderen van wijlen Jan Van Rijmenam voor deerste paert.
Merten Viskens wn wijlen Maria Van Rijmenam ende momboir beneffens Jan Van Leemput van Merten Viskens sijne sone behouden van vs huijsvrouwe voor het tweede paert.
 

 

Uit de eerste akte (met dank aan Paul) blijkt dat Martinus Viskens sone Joannes (x Catharina De Roover) ook een dochter Maria had . Verder wordt in de akte melding gemaakt van zijn kinderen Adrianus en Martinus. Helaas was de twee akte licht beschadigd (akte onderaan folio 46v afgesneden), waardoor er enkele woorden ontbreken. In die akte maakt men melding van Petrus Van Bostraeten sone Joannes. Het gaat hier waarschijnlijk om de zoon van Joannes en Margaretha Van Hoegaerden. Zie hiervoor : Van Bostraten2.htm.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 46v., akte dd. 6 maart 1638.

Item Merten Viskens soene wijlen Jans en(de) Marie Viskens, dochter des voors(chreven) Mertens, woonen(de) tot Bethecom, soo in sijnen eyghen naem als vuyt crachte van(de) procuratie, hem tot des naerbeschreven staet te doen, hem gegeven bij Adriaen en(de) Merten Viskens, sijne kinderen, voorden notaris Notelaers opden xxixen. december 1637, alhier gesien en(de) gheblecken, en(de) hebben inder voors(chreve) qualiteyt bekendt wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen Hans Bartholomeeus, present en(de) tselve accepteren(de), seven rinsg(uldens) vijff stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere opden vierden february te v(er)scheynen, daeraff dierste jaere van betalinghe sijn sal den vierden february 1639 en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penninghen en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um), quolibet assecut(um) et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et tant(um) obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die voors(chreve) rente alteyts sal moeghen gequeten woorden als den voors(chreven) bekenderen goet duncken en(de) gelieven sal ten twee reysen eens met ses r(insguldens) vijff stuyvers erffel(ijck) en(de) noch met twintich stuyvers erffel(ijck) teghen den penninck sesthien enb(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerdere vasticheyt int maecken van mainmise over de goeden naerbes(chreven) en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te dorven gedaeght oft geroepen te woorden, en(de) naementl(ijck) over huys en(de) hoff metten toebehoortten, groot drije boenderen, gelegen onder de heerlicheyt van(der) Bruggen, regen(oten) Adriaen Meys west, Jan Ywens (?) west, Cathlijn Verhoeven noorden en(de) derffgen(aemen) Henrick Brugmans oost, regenoten) dander huys, groot een boender, geleghen daerontrent, regen(oten) derffgen(amen) Jans Viskens ter ier., de straete ter iier. en(de) Willem Viskens in twee andere sijden, sijnde alleenel(ijck) belast met sheeren chijns, midts welck voors(chreven) bekenne doot en(de) te nyet gedaen wordt alsulcke rente als van ses r(insguldens) vijff stuyvers erffel(ijck) als Reymeys en(de) Guill(iam) Schrijns waeren gelden(de) volgens de brieven daer aff sijnde in date xxii. aprilis 1627 in prima, en(de) aen(den) voors(chreven) Jan Bartholomeeus getransportert opden xxven. may 1632 al in prima, cor(am) Van Grave, Gudelinus, martii xa., 1638.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 46v., akte dd. 6 maart 1638.

Item die voors(chreven) Hans Bartholomeus, in presen(tia), etc(etera), heeft gecedert, getransporteert en(de) overgegeven, gelijck hij cedert, transportert en(de) geeft over midts desen aen Peeter Van Bostraeten soene Jans, woonen(de) tot Werchter, present en(de) tselve accepteren(de) ... ... ... [beschadigd] erffelijck als Merten Viskens en(de) sijne kinderen op heden aen(den) voors(chreven) Hans Bartholomeus heeft in prima hebben bekendt vuytte vii r(insguldens) v s(tuyvers) erffel(ijck), per mo(nitionem) et satis obligan(do), etc(etera), in forma, et waras voor een goede rente prout, cederen(de), transporteren(de) en(de) geven(de) voorts over tot behoeff als voor derffbrieven daer aff sijnde in date voors(chreven) mette brieven van mainmise, over des voors(chreven) Mertens goederen te slaen tot vasticheyt der v(oor)s(chreve) rente, alles ten selven rechte, eisdem.
    

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Joannes, XI (S1736),

 

Viskens Maria,

    

Viskens Adrianus, () Betekom 13.10.1611 (g. Antonius Claes en Joannes De Soemer),

AVT2: 18 mei 1671:

Jan Vermijlen, Rombout Van Tongelen, Peeter Vermijlen alle kinderen van wijlen Gielis Vermijlen ende Elisabeth Van Bael ter eenre ende

Geraert Van Criekinge x Anna Van Tongelen

Kathelijn Van Tongelen we Peeter Goossens

Elisabeth Van Tongelen we Adriaen Van Looije

+ Thijs als momboir etc (iin de marge toegevoegd)

kinderen wijlen Jan Van Tongelen x Anneken Vermijlen

hebben ontvangen van Adriaen Viskens Mertensoone uit Betekom de som van 100 gl eens wesende het cap van een rente ... sodat de obligatie van 200 gl nu ten volle betaalt is.

 

Viskens Anna, () Betekom 21.08.1616 (g. Joannes Vissenaeken en Anna Viskens),

    

Viskens Andreas, () Betekom 06.01.1618 (g. Andreas Van Snick en Anna Wiggers),

    

Viskens Martinus, XI (S1470 + S1486), () Betekom 31.12.1620 (g. Wilhelmus Brugmans en Maria Krijters),

 

Viskens Lucia, () Betekom 22.01.1623 (g. Joannes Iwaens en Lucia Van Lantrop),

    

Viskens Anna, () Betekom 19.01.1625 (g. Joannes Van Vlaslaer en Anna Arts vel Tommen).

 

 

 

XII - XIII - Viskens Joannes (S2570 + S2860 + S3850 + N3920 + S3994 + S4454), ca. 1570, x 1 met Pauwelijn Moons (deze x 1 met Jan Vandeneijnde), x 2 met Aleit Geraerts (S2571 + S2861 + S3851 + N3921 + N3995 + S4455).

 

Wer1847 fo 129: 11 mrt 1597:
Jan Van Langendonck zone wijlen Willems woonende in Werchter voor de tocht in de naerbes rente, Pauwelijn Moons x Jan Viskens Jacopsone end Peeter Vertennen zone wijlen Niclaes en van Cathlijn Moons voor derfelijkheijt in de rente hebben samen opgedragen een rente van 22 st sjaers bepant op huijs en hof aan den heiligen put aan dijmborgh groenveer voor heur
VT Begijnendijk/ Baal 1597:
Wonend onder Baal Jan Viskens Jacopssone
woonende in sijn eijghen huys ende heeft een peert, eenen halfven waeghen met Jan De Coene, heeft twee koeien, eenen rindeken ende wint omtrint vijff dachmaelen lants liggende onder den dorpe van Beetecum, die hij huert van Blockerije, woonende tot Loven, noch seven dachmaelen lants hem toebehorende, geleghen onder Nieugoet ende noch een dachmael onder Beetecum geleghen, dat hij huert van de voerschreven Jan Decoene.
Wer1848 fo 43v: 9 okt 1609:
Heer Godefroij Van Gent, pastoir in Betlehem met procuratie van de we Jan Verhofstadt Anthonissone voor schouteth ende schepenen der stadt van Delft dd 14 sept 1609 verkoopt aan Jan Viskens Jacobssone x Alijt Geeraerts een half bunder land half gelegen onder heer Vanderbruggen en half onder Werchter ‎(Willem Viskens)‎.
Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 5 mei 1624:
Jacques Boots x Cathlijn Vogelsanck uit Loven verkopen een stuck lant gen die lange staecke aen Jan Van Vlasselaer sone wijlen Jans x Anna Viskens dochter Jans Viskens wijlen Jakobsone woonende tot Bael onder dNieuwe Goet bij Betekom.
DLB fo 238-239: 26 mrt 1648:
Jan Viskens Jacobssone verpacht een huis verkoopt aan Jan Peeters Janssone x Cathlijn Viskens Jacopsdochter - Willem Viskens Jacopssone.
R1605 f 34: 13 nov 1601:
Jan Viskens Janssone, Anthonijne Moons dochter wijlen Peeter x .... Vandevelde, Elisabeth Moons oyck Peeters dochter x Jans Maerschalclx, Marie Moons oock Peeters dochter x Dierick Cruchten, oock sterkmakende en vervangende Hansken Verhaegen minderjarige daer moeder aff was Catharina Schemers & voorts nog mede vervangende... alle erfgen van wijlen Servaes x Cathelijne Schemers resp oom & moijcken der voors erfgenamen quijten aan Willem Janssens x Cathelijne Rogmans.

AVT2: 1 feb 1676:
Ten huise van Gielis De Cock bij Anneken Hoijlaerts we Huijbrecht De Cock ... tot Varenth ten versoeke van de we Geraert Viskens dat op 16 mei 1652 testament gemaakt door Jan Viskens soone Jakobs ende deselve we of sij wilde afstand doen van alsulcken goederen als sij was gebruijckende van haer broer Willem Hoijlaerts namentlijk door Jan Viskens gemaeckt bij testament aan den voors Geraert Viskens.

Meester Jan Geraerts coster heeft een huijsken met een koelhof ende een stuksken land groot twee dm hebbende drij koijen.
Wer1847: Fo 137: 18 jan 1597:
Christoffel Verstraeten x Barbara Cluppels verkopen huis en hof met een bloksken en duiventoere ‎(?)‎ daeraen aan de plaets te Werchter achter de kerk eetryts toebehoort hebbende Cathelijn Nijs groot een half bunder aan mr Jan Geraerts x Goedele Dillen .
 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Joannes Viskens zone Jacobus, wonende te Werchter. Ik veronderstel dat het hier gaat om Joannes Viskens, die gehuwd was met Pauwelijn Moons en Aleit Geraerts.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7505, folio 188v., akte dd. 5 januari 1615.

Item in presen(tie) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Viskens zone wijlen Jacops, woonen(de) tot Werchter, heeft bekindt en(de) bekindt midts desen schuldich te zijne a[en] m(eeste)r Jacques Bouchorst inden naeme en(de) tot behoeve der kercke van Wesemael twee rinsg(u)l(dens) en(de) thien stuyvers erffel(ijcke) rente, vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) jaerl(ijcx) datum des(er) en(de) ind(er) stadt wissel van Loven te leveren, los en(de) vrije van xe., xxe., xle., ce. en(de) ande(re), meerdere p oft mindere penn(ingen) en(de) lasten, inne gestelt oft inne te stellen, termin(is) quolibet assecutu(m) et satis ende tot meerder v(er)seeckerh(eyt) der voors(chreve) kercke heeft den voors(chreven) Jan Viskens voorde voors(chreve) erffel(ijcke) rente en(de) die jaerl(ijcxe) betaelin(ge) der sel(ve) gestelt voor een(en) wettigen onderpande een stuck landts, groot ontrent i dach(mael) ombegrepen der maeten, gelegen tot Werchter voors(chreven), regen(oten) sheeren straete ter ie. en(de) iie., Willem Viskens ter iiie. en(de) Jacques Boets ter iiiie. zijden, geloven(de) den voors(chreven) Viskens de voors(chreve) rente jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen telcken termijn als schult met rechte v(er)wonnen et satis obligan(do) et submitten(do) in forma, met conditie nochtans dat den voors(chcreven) Janne Viskens desel(ve) rente van twee rinsg(u)l(dens) en(de) x st(uyvers) sal mogen quytten ende affleggen tallen tijden alst hem gelieven sal, elcken penn(inck) daeraff met xvi gel(ijcke) penn(ingen), ac cum, coram Maes, Leunis, januarii va., 1615.

Verclaren p(ar)tije[n] hinc inde des voors(chreve) ii rinsg(u)l(dens) x st(uyvers) erffel(ijck) te wesen de reste van(den) coop van(den) voors(chreven) lande, waeraff dander is aen(den) voors(chreven) Bouchorst in promptis betaelt geweest.

            In de marge.

Is gebleken bij quittantie in date lesten december 1696 datten heere ad(vocae)t Vander Straeten, prior, de capitaele deser rente heeft ontfanghen vuyt handen van Geeraidt De Keyser in permissen gelde de somme van viertich guldens, midtsgaders in voldoen(inge) van d' openstaende verloopen de somme van tweeentwintich guldens thien stuyvers et sic vacat, hac xvi. januarii 1697.


 

Uit dit huwelijk:

 

1. Viskens Joannes, x ? (niet Bet, W, ) met Lijftockx Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Viskens Susanna, () Betekom 14.02.1640 (g. Adrianus Van Loock en Susanna Smets),

     Viskens Maria, () Betekom 12.02.1642 (g. Adrianus Meys en Maria Mertens),

     Viskens Adrianus, () Betekom 14.04.1643 (g. Adrianus Van Vlasselaer en Maria Spoelberchs),

     Viskens Anna, () Betekom 08.12.1644 (g. Guilielmus Van Vlasselaer en Anna Vervloesem),

     Viskens Joanna, () Betekom 16.04.1647 (g. Joannes Van Vlasselaer en Joanna Brugmans),

     Viskens Catharina, () Betekom 17.11.1649 (g. Adrianus ... en Catharina Lijftockx),

     Viskens Joanna, () Betekom 16.07.1653 (g. Egidius Colebunders en Joanna Wons),

 

2. Viskens Catharina, x Werchter 12.11.1647 (g. Wilhelmus Peeters en Joannes Viskens) met Peeters Joannes,

Geerardt Viskens x Clara Van Calsteren verkoopt sijn aenpaert hem verstorven van sijnen vaeder Jan Viskens Jacops soene volgens S+D 28 jan 1653 aan Jan Peeters x Catlijn Viskens ... ‎(?)‎ te betalen een hondert gulden capitaels vuytgaende opde goeden van Geerardt Viskens vs, te weeten op huys en hoff tot Werchter gelegen.

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Anna, () Werchter 07.04.1649 (g. Boijts Petrus en Vanden Berge Anna),

     Peeters Joannes, () Werchter 26.06.1652 (g. Juaerts Joannes en Viskens Anna),

     Peeters Petrus, () Werchter 14.12.1656 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Van Casteren Clara),

     Peeters Cornelia, () Werchter 28.09.1659 (g. Vinckx Petrus en Van Meerbeeck Catharina),

     Peeters Adrianus, () Werchter 20.11.1662 (g. Van Vlaschelaer Adrianus en Viscens Maria).

    

Viskens Guilielmus,

    

Viskens Laurentius, XI (S1430),

    

Viskens Jacobus fs Joannes, x 1 (niet Bet, W, S, ) met Hoelars Maria, x 2 Betekom 29.09.1623 (g. Joannes Viskens en Arnoldus Timmermans) met Timmermans Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Viskens Joannes, () Werchter 10.12.1619 (g. Holemans Joannes en De Hoen Joanna),

     2. Viskens Catharina, () Werchter 27.08.1624 (g. Viskens Wilhelmus en Timmermans Catharina),

     Viskens Laurentius, () Werchter 15.04.1626 (g. Timmermans Laurentius en Janssens Aleijdis),

     Viskens Adriana, () Werchter 01.04.1627 (g. Timmermans Henricus en Geerarts Adriana fa. Petrus),

     Viskens Arnoldus, () Werchter  26.04.1633 (g. Arnoldus Timmermans en Catharina Geerts),

    

Viskens Anna, XI - XII (S1285 + S1925 + S1997 + S2227),

    

Viskens Gerardus fs Joannes, XII (N1960).

 

 

 

 XII - XIII - Claes Petrus (N2140 + S2308 + N3580 + S4228 + S7176), x met Elizabeth Viskens (N2141 + S2309 + N3581 + S4229 + S7177).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Claes Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Adrianus,

 

Claes Joannes, x ca. 1638 met Denckens Maria (S1699), deze huwde nadien met Guens Jan (S1698), () Keerbergen 02.06.1624 (g. Joannes Van Rompay en Elisabeth Claes),

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Bernardus, () Keerbergen 24.07.1639 (g. Bernardus Wijns en Elisabeth Vermijlen), (+) Keerbergen 19.10.1720,

     x Keerbergen 04.03.1669 (g. Schrens Judocus en Geens Joannes) met Schrens Joanna,

     Claes Sebastianus, () Keerbergen 19.09.1641 (g. Sebastianus Vercalsteren en Maria Huybrechts),

     Claes Petrus, () Keerbergen 02.03.1644 (g. Petrus Claes en Maria Hoolaers),

     Claes Anna, () Keerbergen 08.04.1645 (g. Joannes Wijns en Anna Van Rompaye),

     Claes Michael, () Keerbergen 12.09.1646 (g. Michael Luyten en Elisabeth Wijns),

     2. Guens Joannes, () Keerbergen 20.09.1651 (g. Petrus Claes en Catharina Docx),

     Guens Guilielmus, () Keerbergen 24.10.1656 (g. Joannes Valgaerens nomine Guilielmus De Grove en Barbara Vercalsteren),

     Guens Antonius, () Keerbergen 11.08.1659 (g. Antonius Claes en Maria Van den Eynde),

     Guens Egidius, () Keerbergen 11.08.1659 (g. Dus Joannes Borny nomine Egidius Tubbens en Catharina Meeus),

     Guens Maria, () Keerbergen 24.12.1661 (g. Petrus Nagels en Maria Geens),

     Guens Catharina, X (S849), () Keerbergen 24.12.1661 (g. Joannes Van de Valgaren nomine Adriaen Van Laer en Catharina Guens),

     Guens Egidius, () Keerbergen 22.08.1663 (g. Guilielmus Nagels en Joanna Van Rompay).

 

Claes Henricus, XII (S3588),

 

Claes Elisabeth Petersdr, () Keerbergen 17.06.1607 (g. Jan Claes en Elisabeth Holemans), x (niet S, K, Heist, ) met Weyns Hubertus, deze x ? 1 met Raets Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Wyns Jan (uit overspel), () Schriek 26.08.1629 (g. Adam Raets en Elisabeth Wyns),

     2. Weyns Judocus, () Keerbergen 28.02.1630 (g. Judocus Weyns en Barbara De Winter),

     Wyns Adriaen, () Schriek 25.01.1633 (g. Adriaen Dynckens en Catharina Claes),

     Wyns Maria, () Schriek 25.08.1634 (g. Peter Claes en Maria Deynckens),

     Wyns Anna, () Heist 16.10.1643 (g. Jan Holemans en Anna Wyns),

     Wyns Bernardus, () Heist 09.07.1645 (g. Levinus Van den Eynde en Cornelia Van den Eynde),

     Wyns Andreas, () Heist 11.10.1646 (g. Joannes Wyns en Elisabeth Tilemans),

 

Claes Petrus, XI - XII (N1070 + S1154 + N1790 + S2114), () Keerbergen 09.05.1610 (g. Arnoldus Huybrechts en Joanna Neffs),

 

Claes (Barbara), () Keerbergen 21.12.1612 (g. Cuppens Joannes en Mertens Anna),

 

Claes Catharina, () Keerbergen 19.01.1614 (g. Joannes Viskens Jacobssone en Elisabeth Gas).

 


 

XI - Viskens Joannes (S1736), x Werchter 21.02.1645 (g. Roefs Judocus en Van Bostraten Petrus) met Roefs Catharina , () Werchter 01.12.1624 (g. Verstraten Anthonius en Van Aerschot Catherina).

 

Wer1849/ 2 fo 125: 10 mei 1661:
Henrick Stroomants verkoopt aan Jan Viskens x Cathlijn Roefs anderhalf dm broeck inde Ham ‎(Joos Roefs, Cornelis De Raeymaker).‎
Wer1849/ 2 fo 125: 13 mei 1661:
Merten Briers x Elijsabeth Meeus verkoopt aan Jan Viskens x Cathlijn Roefs een boender land en bempt gelegen tot Peijrre als den transportant vercregen had tegens Jan en Clara De Keuster.
AVT2:
Alsoo questie ende geschil
? tussen Jan Van Hove jonkman woonachtig in Rotselaer ende Jan Viskens ingesetene alhier over de huur van huis en hof mette lande annex hetgene den vs Viskens in huere was houdende vanden vs Van Hove den vs Viskens sal te half meerte verhuijsen .
Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 20 feb 1664:
Jan Viskens x Cathlijn Roefs hebben samen opgedragen een half bunder bosch gelegen onder Betekom en is daerin gegoet Jan De Wortelaer x Anna Van Bostraeten
AVT3: 17 juli 1668:
Jan Viskens uit Werchter cedeert en transporteert aan Jan Coenraets een rente van 6 gl en 5 st die hij C es hebbende ende heijssende opde goeden van Anna Gobelijns eertyts we van Peeter Van Loij.
AVT2: 3 dec 1671:
Cathelijne Cootmans we Joos Roefs, Jan Viskens ‎(als momboir van sijne kinderen?)‎ met Guilliam Van Hoegaerden getrouwt hebbende Maeijcken Viskens Jansdochter zijn veraccordeert over die meubelen van die voors Joos Roefs welcke soude toecomen aan die voors we dan alsoo die schulden comen veel meer te bedragen als die meubelen weert sijn soo hebben die voors C veraccordeert waermede zij heur tevreden is houdende, eerst twee vierdelen en half coren eens ende het bedde waaerin Jan Cootmans haeren broeder is liggende, eene sargie met twee paer slaeplakens ende den hooftpuelinck met haere hemden ende eene kiste ..
1675:
Alsoo over eenige jaeren die riviere alhier de Demere was doorgebrocken ende nu aenveert eenen nieuwen schoot tegens die goederen van de kercke op het Hooghland tot Winbraecken ende den iersten zijnen van waters op een ander daer beneffens is loopende soo ist dat den voornoempden ouden schoot der vs riviere was ongescheyden ende ingediviseert gebleven tegens derfgen opde syde aldaer van Maria Holemans ende Jan Viskens, end ehetselve nootsakelijck waere gediviseert te worden soo ist dat op heden desen 8 mei 1676 zijn gecompareert deersame personen ter instantie van Hendrik Van Avont & Peeter De Keijser kerkmeesters, Jan De Keijser out 65 jr, .. Crabbe out 46 jr, Francois out 41 jr, Peeter Wouters Aertsone 51 jr, ten overstaen van heer pastoor Carolus Cogge den meijer Guilliam schrijns, ende Hendrik Van Leemputten schepene,
- Sebastiaen Vervoort als momboir van de kinderen Jan Coremans als gepresenteerde erfgen des voors Maria Holemans
- Jan Viskens als momboir van zijne minderjarige dochter Lisken Viskens soo dat die voors kercke is roepende die voor reg des voors Marie Holemans ende Jan Viskens vernoempt met die met die tegenwoordigh vloeiende Demer
item hebben die voors declaranten alnoch naer hunne leste kennelijkcheijt aengewesen ende afgelinieert ten overstaen als voor op dander zijde inde oude Demer tegens derfgen Peeter Van Eijcken doude ende Antoon Van Dijck met consente van Jan Van Eijcken den voors Peeter Van Eijcken oudsten zoon te weten die voors Demere halft ende dat die voors Van Eijcken erfgen grachte daerover sullen vermits die goeden des voors kercke zijn gereputeert voor broeck ofte broeckbempt

 

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Maria, () Werchter 21.09.1649 (g. Van Tongelen Arnoldus en Viskens Lucia), x Werchter 13.10.1671 (g. Van Hoegaerden Henricus en Tombeur Petrus) met Van Hoegaerde Guilielmus (S690), () Werchter 13.09.1643 (g. Schrijns Guilielmus en Van Hogaerden Margareta), deze x 2 Werchter 11.01.1677 (g. Petrus Van Hove en Joannes Castermans) met met Joanna Van Hove (S691), gezin bij Van Hoegaerden en bij Van Hove,

 

Viskens Petrus, X (S868), () Werchter 17.10.1652 (g. Van Tongelen Petrus en Holemans Maria),

 

Viskens Anna, () Werchter 24.02.1655 (g. De Keijser Joannes en Van Hove Anna), x Werchter 11.08.1674 (g. Goris Adrianus en Worteleers Joannes) met Castermans Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, Wak,

     Castermans Adriana, () Werchter 05.09.1676 (g. Vertiers Michael en Castermans Adriana),

 

Viskens Elisabeth, () Werchter 26.08.1660 (g. Mr Van Roost Cornelius en Thijs Elisabeth),

 

Viskens Joanna, () Werchter 28.10.1663 (g. Van Krieckinge Gerardus en Vander Meeren Joanna).

 

 

 

XI - Viskens Martinus (S1470 + S1486), () Betekom 31.12.1620 (g. Wilhelmus Brugmans en Maria Krijters), (x) Betekom 31.08.1649, xx 1 Wakkerzeel 03.03.1647 (g...) met Van Rijmenam Maria, fa Petrus x Barbara Smets, x 2 Betekom  01.02.1649 (g. Joannes Iwaens, Hendricus Van Meerbeck, Arnoldus Timmermans en Petrus Peeters) met Van Meerbeeck Anna (S1470 + S1487), () mogelijk Aarschot, deze x 2 Rotselaar 05.11.1665 (g. Adrianus Vrolijx en Engelbertus Vermolen) met Henricus Engelen.

 

VT Betekom 1702

Merten Viskens, blindt zijnde.

Komt in VT 1709 niet meer voor.

 

Onderstaande akte waarin de wellicht tweede echtgenote van vader Hendrik van Meerbeeck vermeld wordt met dank aan Paul Peeters.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7910 fol. 2007v.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenoept gestaen Merten Viskens en. Anna Van Meerbeeck, gehuysschen, woonende tot Betecom, bij manisse, etha., hebben opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse een dachmael, soo landt als bosch, gelegen tot Zellaecken onder Rotselaer, regen. heer ende mr. Jacobus Goffart ter eenre, Jan Spoelberch ter ije., Christiaen Van Langenhoven ter iijr., de Broeckstraete ter iiijr. zijden, item noch een vierendeel bosch onbegrepen der maeten, gelegen onder Geelroy, regen. sheeren straete ter ie., Jan Spoelberch ter ijr., den heere van Wesemael ter iiijr. zijden, expositus soo is daer inne behoirlijck gegoeydt ende geerft ten erffelijcken rechte Henrick Van Meerbeeck (present en. accepterende inden naeme ende tot behoeff van Cathlijn Meeus, sijne tegenwoerdige huysvrauwe ende van haere kinderen, vanden selven geprocreert en. alnoch te procreeren) per mo. jure et satis die voerschreven opdraegers obligan., submitten. ac renuncian. in forma et waras die voerschreven twee parceelkens op clijnen heeren chijns vanden gronde, die daer op souden mogen vuytgaen, verclaerende parthijen den rechten prijs vanden coop te wesen de somme van hondert vijfftich guldens eens, waer van die voerschreven opdraegeren bekenden voldaen te sijn, passerende also

hier mede quitantie, coram Peeters, Willemaert, ixa. february 1654.

 

Hieronder een akte met vermelding van de kinderen van Martinus Viskens, zijn eerste vrouw Maria Van Rijmenam en zijn tweede vrouw Anna Van Meerbeeck.  De akte werd geschreven door Christiaan Immens, die niet alleen notaris was te Betekom, maar ook griffier van de heerlijkheid Rivieren te Betekom.  Zoals je kan vaststellen is zijn taal zeer slordig.  Het register waaruit de akte komt, bevat protocollen van goedenissen en is niet gefolieerd.

Bron : R.A.L., Schepengriffies Vlaams-Brabant arrondissement Leuven, register nr. 7195.

Alsoo Merten Viskens heeft ontfangen de somme van twee hondert rinsguldens vuyt handen van Jaques De Jonge, schipper tot Mechelen, bepant op seker plecke lant van een halff boender, geheeten de Persch, onder Betecum o[n]der de heerl. van Rievieren, regen. Willem ... [n.v.] tot Loven oist, de heerbaen suyden, t' heeren straet west, Adriaen Rijers noorden, volgens acte, gedateert den xien. desember xvic. achtenveertich, gepasseert voor den nots. De la Bastita, welck voors. goet nu compiteert bij sucsessie Merten Viskens, ingesetene als voor, op den last vande voors. rente dan alsoo den voors. Viskens nu onmoegelijck is te betaelen de verloopen van ontrent sess jaeren en. dat den voors. Jaques De Jonge de selve verloopen te cunnen becomen met het cappitael, genootsaeckt soude worden te prosenderen opt selve stuck lants, alsoo tot groote costen, soo is gecompareert Guilliam Caelewaerts als last en. commissie hebben. vande mombaers vande minderjaerige kinderen van Jan Dekens, den welcken verclaert dat den voors. De Jonge tselve rente heeft getransporteert aen Jan Dekens, tot welcken eynde alhier is gesien en. gebleken de bescheeden en. goedenisse, soo is alhier gecompareert Merten Viskens, met hem gevoeght Gregorius Viskens en. Geeraert Janssens als man en. mombaer voor hunne susters, alle kinderen van Merten Viskens, de welcke om reden voors. voor meyer en. schepenen van Rievieren onder Betecum wettelijck hebben opgedraeghen in handen voors. met vertijdenisse, alles op condietie vande agriatie van d' erffgenaemen Jaques De Jonge en. daer van onterft en. ontgoeyt sijnde, soo hebben wij meyer en. schepenen voors. ter behoorel. wijsdomme en. vonnisse inne het voors. goet gegoeyt en. geerft met alle gerequireerde solnemniteyten die kinderen van Jan Dekens en. dat op den heerl. chijns oft andere rechten vanden gronde daer op bevonden, metten verloopen van. twee leste gevallen chijns, ter mo ... [n.v.] wae, alles op condietie dat de gegoeyde aen den opdraeger sullen moeten betaelen de somme van dertich guldens eens voor sijn vuytschijden en. betaelen de openstaende lasten van twee jaeren, lest verschenen aen het dorp van Betecum, hier waeren over Jan Peeters, Hendrick Liebrechts, Adriaen De Meyer, Jan Van Langendonck, schepenen van Rievieren, aldus gepasseert desen 23. 9ber. 1695.

Quod attestor,

C. Immens, greffier, 1695.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7945, folio 13v., akte dd. 28 juli 1692.

Inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Eeremans vuyt crachte en(de) naer vermoegen van sekere procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te moegen doen vernieuwen en(de) passeren, hem gegeven, heeft t' selve gedaen inder manieren naervolgende, luydende aldus.

Alsoo die proviseurs ende president van het Cleyn Collegie binnen d' universiteyt van Loven hadden doen evinceren opden dertichsten april 1692, vuyt crachte van mainmise sekeren huyse, schuere ende stallingen, gestaen ende gelegen binnen den dorpe van Wackerseel, competerende Merten Viskens, als getrauwt gehadt hebbende Mayeken Van Reymenant, ende dat om te comen tot betaelinge der verloopen eender rente van negen gul(dens) vii st(uyvers) t' siaers, opden voors(chreven) huyse ende sijne toebehoorten beneffens andere panden vuytgaende, en(de) want den voors(chreven) Merten Viskens tegenwoordich nyet en is versien van behoorel(ijcke) penningen, soo ist dat den v(oor)s(chreven) Viskens den voors(chreven) huyse ende toebehoorten, appendentien ende dependentien van dijen, groot onder halff dachmael, regenoten s' heeren straete in twee zijden, Rombaut Dauw ter iiir. ende die representanten Jan Van Reymenant ter vierdere zijden, heeft vercocht, gecedeert en(de) getransporteert, soo hij doet bij desen aen ende ten behoeve van Jan Van Dijck ende Anna Lauwens, gehuyschen, de selve alhier present ende den voors(chreven) huyse accepterende, op conditie dat den voors(chreven) Van Dijck ende sijne huysvr(ouw)e instantelijck sullen hebben te betaelen twelff jaeren verloops der v(oor)s(chreve) rente beneffens die costen van executie, beloopende ter somme van 37 - 18 , item dat den voors(chreven) Van Dijck ende sijne huysvr(ouw)e alnoch sullen moeten draegen het v(oor)s(chreven) capitael van 9 - 7 st(uyvers) t' siaers van t' v(oor)s(chreven) Cleyn Collegie beneffens noch eene rente van hondert vijffentwintich g(u)l(den)s capitael met vier jaeren verloops der selver, die den v(oor)s(chreven) Merten Viskens  naer date heeft gelicht gehadt van jo(uffrouw)e Catharina Stenes tot Aerschot, item dat den voors(chreven) Jan Van Dijck ende sijne huysvrauwe alnoch sullen gehouden wesen te betaelen seven stuyvers t' siaers aen(de) kercke van Wackerseel beneffens eenige chijnsen, daer op vuytgaende vuyt den v(oor)s(chreven) huyse, alle welcke capitaelen, verloopen ende costen comen te bedraegen vier hondert sevenenveertich g(u)l(den)s vijfthien stuyvers eenen halven, welcke somme den voors(chreven) Jan Van Dijck ende sijne huysvrauwe geloven te betaelen, behaudelijck dat tot laste vanden voors(chreven) Merten Viskens noch sal blijven staen vuyt die voors(chreve) somme van vier hondert sevenenveertich g(u)l(den)s vijfthien stuy(ver)s eenen halven tweentwintich g(u)l(den)s vijfthien stuy(vers) eenen halven ingevalle dat de v(oor)s(chreve) renten comen te verscheynen voor S(in)t Andriesmisse, voorder oft anderssints nyet, tot dijen dat die chijnsen bijden voors(chreven) Merten Viskens sullen moeten effen gemaeckt worden totten dach vande goedenisse, waer tegens dat den voors(chreven) Van Dijck sal trecken die huere van desen loopeneden jaere, te verscheynen halff meert naerstcomende, verclaerende den voors(chreven) Viskens het voors(chreven) huys nyet voorder belast te wesen als de gene hier boven vuytgedruckt, daer voorens altijt guarant gelovende, ende tot naerdere versekeringe van t' selve, soo stelt den voors(chreven) Viskens tot onderpant onder halff dachm(ael) lants, gelegen tot Wackerseel opt Wackerseel Veldeken, regen(oten) d' erffgen(aemen) Jan Van Bockhorst  ter eenre, Peeter Smets erffgen(aemen) ter tweedere ende d' erffgen(aemen) Willem Van Langendonck ter iiir. ende de Wittevrauwen tot Loven ter vierdere zijden, nyet voorder belast als met s' heeren chijns om in cas van noode daer aen te verhaelen sijn gebreck, tot dijen eynde constituerende een ieder thoonder deser ten eynde van vernieuwinge, goedenisse en(de) ontgoedenisse in forma, voor die heeren meyer ende schepenen van Loven als alomme elders daer des van noode soude moegen wesen, pro ut moris et stili, promitten(tes) irrevocabiliter ratum, obligando ut supra, actum binnen Loven desen 26. july 1692 ter presentien van heer ende meester Franciscus Van Buggenhoudt en(de) Joannes Stockmans, getuygen hier toe versocht, ende hebben die voors(chreve) respective comp(aran)ten ende getuygen de minute deser beneffens mij not(ari)s onderteeckent, quoad attestor, ende was onderteeckent J. Vanden Brande, not(ariu)s, 1692.

Dijenvolgende den voors(chreven) geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors(chreven) procuratie, heeft den bovenges(chreven) contracte notariael in allen en(de) iegewelcke sijne poincten, clausulen ende conditien, daer inne breder vermelt, alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert, mitsgaeders bij manisse des v(oor)s(chreven) heere meyers heeft opgedraegen met behoorelijcke vertheydenisse ende renunciatie den bovenges(chreven) huyse, schuere, stallingen en(de) allen andere toebehoorten, appendentien ende dependentien van dijen, groot onderhalff dachm(ael), inden bovenges(chreven) contracte in sijne regenoten breeder geruert ende gespecificeert, ende mits d' ordonnantien van rechte den voors(chreven) opdraegere daer vuyt behoorel(ijck) ontgoyet en(de) onterft sijnde, bij manisse des v(oor)s(chreven) heere meyers, soo is daer inne gegoyet ende geerft den v(oor)s(chreven) not(ari)s Vanden Brande, alhier present ende accepterende inden naeme ende ten behoeve des v(oor)s(chreven) Jan Van Dijck en(de) Anna Lauwers, gehuyschen, henne erffven, naercomelingen oft hens actie hebbende, per monitionem jure et satis, den voors(chreven) opdraegere vuyt crachte als boven, obligando, submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras ut supra, tot asseurantie van welcken heeft den v(oor)s(chreen) geconstitueerden vuyt crachte als boven opgedraegen ende verobligeert voor onderpandt het bovenges(chreven) onder halff dachm(ael) lants, gelegen tot Wackerseel opt Wackerseel Veldeken, expos(ito) impos(itus) est den v(oor)s(chreven) not(ari)s Vanden Brande, alhier present ende accepterende inden naeme der v(oor)s(chreve) gehuyschen, ten eynde om in cas van noode daer aen te verhaelen henne wettige pretensien, voorder en(de) andersints nyet, per monitionem, etc(etera), coram Stembor, Caels, xxviiia. julii 1692.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Viskens Martinus,

 

2. Viskens Anna, X (S735 + S743), () Betekom 12.04.1651 (g. Henricus Van Meerbeeck en Anna Wiggers),

 

Viskens Maria, () Betekom 10.08.1653 (g. Andreas Van Meerbeeck en Maria Viskens),

 

Viskens Catharina, () Betekom 20.11.1655 (g. Franciscus Van Vlasselaer en Van Meerbeeck Catharina),

 

Viskens Elizabeth, () Betekom 27.03.1658 (g. Theodorus Sijpinxs en Anna Viskens), x Betekom 09.02.1687 (g. Viskens Martinus en Viskens Goris) met Jansens Gerardus,

     Uit dit huwelijk:

     Jansens Gerardus, () Betekom 13.02.1687 (g. Viskens Martinus en Schrijns Johanna),

     Jansens Barbara, () Betekom 27.06.1688 (g. Jansens Joannes en Naets Elisabeth n. Scrijns Barbara),

     Jansens Catharina, () Betekom 29.05.1691 (g. Viskens Georgius en Jansens Catharina),

     Jansens Margareta, () Betekom 29.05.1691 (g. Librechts Henricus en Vandevelde Margareta),

 

Viskens Gregorius, () Betekom 09.09.1660 (g. Gregorius Van de Velde en Lucia De Roover),

 

Viskens Maria, () Betekom 14.04.1664 (g. Martinus Verheijen en Maria Van den Broeck),

 

3. Enghelen Maria, () Rotselaar 08.06.1666 (g. Peeters Guilielmus en Meeus Maria),

 

Engelen Catharina, () Rotselaar 20.05.1668 (g. Adrianus Vrolijckx en Dymphna Meeus n. Catharina Meeus),

 

Engelen Anna, () Rotselaar 21.11.1670 (g. Van Meerbeeck Wilhelmus en Van Hemelen Maria n. Beijens Anna),

 

Engelen Petrus, () Rotselaar 05.02.1673 (g. Van Criecken Petrus en Huens ? Gertrudis),

 

Engelen Maria, () Rotselaar 03.10.1676 (g. Van Meerbeeck Adrianus en Vrolincx Maria).

 

 

 

XI - Viskens Laurentius (S1430), x Lubbeek 26.08.1618 (g. Hubertus Colebunders en Guilielmus Viskens) met Maria Colebunders (S1431).

 

BRON : Rijksarchief Leuven, Schepengriffies van Vlaams-Brabant (met dank aan Paul Peeters),

Arrondissement Leuven, nr. 6887, folio 102r

(Cijnsboek van de heerlijkheid vander Bruggen, 17e eeuw).

Transcriptie.

Le 11 de desembre 1641

est mis pour keurdrager ou

sterfman Hendrick Viskens,

fils de Lauwereys, sa meire

Maeyken Colbonders, eage

de 13 an, en presense du

mayeur Jan Janse et de

Jan Nijs, Adriaen De Meyer,

escheveins.

Commentaar.

De foto werpt een nieuw licht op de samenstelling van het gezin van Laurentius Viskens en Maria Colebunders.  Zij hadden geen drie, maar minstens vier kinderen.  Hun zoon Henricus, ongeveer 13 jaar oud en dus geboren omstreeks 1628, werd op 11.12.1641 aangestelt als keurdrager of sterfman bij de 38e keur te Heetvelt onder Betekom.

    

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Catharina, X (S715),

    

Viskens Anna () Betekom 04.05.1625 (g. Joannes Van Vlasselaer en Aleydis Viskens alias Geerardts onder Werchter),

    

Viskens Wilhelmus, () Werchter 15.07.1626 (g. Leemans Christianus en Caiarts Christina).,

 

Viskens Henricus, ca. 1628.

 

 

 

XI - XII - Van Vlasselaer Joannes (S1284 + S1924 + S1996 + S2226), x Betekom 21.05.1617 (g. Petrus Brugmans en Joannes Viskens) met Anna Viskens (S1285 + S1925 + S1997 + S2227).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Vlasselaer Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Vlasselaer Franciscus, X (S998),

 

Van Vlasselaer Jan, () Betekom 02.01.1624 (g. Joannes Holemans en Catharina Schrijns), x Werchter 30.04.1671 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Van Hoegarden Petrus) met Van Hoegaerden Margaretha,

     Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Joannes, () Werchter 05.02.1672 (g. Van Hoegarden Joannes en Van Vlasselaer Maria),

     Van Vlasselaer Adrianus, () Werchter 30.09.1674 (g. Van Vlasselaer Adrianus en Van Hoegaerden Gasparina), x Werchter 11.04.1677 met Margarita Geeraerts,

     Van Vlasselaer Anna, () Werchter 12.09.1677 (g. Van Roost Cornelius n. Van Vlasselaer Franciscus en Van Hougaerden Anna),

     Van Vlasselaer Guilielmus, () Werchter 27.11.1678 (g. De Wijgaerde Guilielmus en Serneels Catharina),

     Van Vlasselaer Carolus, () Werchter 27.04.1683 (g. De Wijgaert Carolus en Van Geel Maria), x Baal 14.02.1706 (g. Petrus Neijs en Joannes Verstraeten) met Aldegondis Verstraten, fii te W,

 

Van Vlasselaer Anna, () Betekom 03.02.1625 (g. Adrianus ... en Anna Claes),

 

Van Vlasselaer Maria, XI (S1113), () Betekom 03.04.1627 (g. Adrianus Peters en Maria Crijters),

 

Van Vlasselaer Carolus, () Betekom 02.12.1629 (g. Gielis Petrus n. Hinckaert en Dnus de Bruggen Carolus en Elisabeth Roggemans),

 

Van Vlasselaer Magdalena, () Betekom 22.05.1631 (g. Joannes Van Vlasselaer en Magdalena Van Vlasselaer),

 

Van Vlasselaer Elisabeth, () Betekom 05.07.1633 (g. Gerardus Viskens en Elisabeth Van Vlasselaer),

 

Van Vlasselaer Petrus, wonen Baal, () Betekom 01.02.1636 (g. Adrianus Van Vlasselaer n. Petrus Lauwers en Elisabeth Aerts/Staes), x Werchter 21.10.1664 (g. Abraham Rix en Franciscus Van Vlasselaer) met Anna Rix - Ricx - Rits - Ridts, () Wakkerzeel 24.09.1636 (g. Batholomeus Rix en Petronella Stoeps), fa Abraham en Maria Languendonxs.

Schepenakte Aarschot d.d. 27.06.1671 (SG Vlaams-Brabant reg. 10, fol 75 verso): Petrus Van Vlasselaer x Anna Rickx, fs Anna Viskens. Meer info bij Van Vlasselaar.

     Uit dit huwelijk: dit gezin met dank aan Paul Peeters, geen andere fii te S, W, Heist, mogelijk Aarschot,

     Van Vlasselaer Catharina, () Betekom 27.07.1665 (g. Rieckx Joannes en Holemans Catharina),

     Van Vlasselaer Petrus, () Betekom 25.07.1667 (g. Luyten Joannes n. Rix Petrus en Peeters Lucia),

     Van Vlasselaer Elisabeth, () Betekom 05.11.1673 (g. .... Joannes en Vellemans Elisabeth),

     Van Vlasselaer Abraham, () Betekom 01.11.1679 (g. Rics Abraham en Vlasselaer Petronella),

 

Van Vlasselaer Adrianus, X (S642 + S962), () Betekom 10.04.1640 (g. Adrianus Meijs en Anna Peters).

 

 

 

XII - Viskens Gerardus (N1960), + Werchter 1675, x 1 Betekom 13.05.1634 (g. Joannes Verstreken en Jacobus Viskens) met Verstreken Anna, x 2 (niet Bet, W, S, Wak, H, K, ) met Van Calsteren Clara (Vercalsteren - Van Kasteren) Clara (N1961), () Haacht 24.04.1612.

 

Geerardt Viskens x Clara Van Calsteren verkoopt sijn aenpaert hem verstorven van sijnen vaeder Jan Viskens Jacops soene volgens S+D 28 jan 1653 aan Jan Peeters x Catlijn Viskens ... ‎(?)‎ te betalen een hondert gulden capitaels vuytgaende opde goeden van Geerardt Viskens vs, te weeten op huys en hoff tot Werchter gelegen.

Rotselaar 1607: Fo 148 (4 dec 1652):
SD kinderen Michiel Van Caster x Barbara Holemans
- Jan Van Caster
- Christoffel Van Caster
- Guilliam Van Caster
- Machiels Campts als wettig momboir vande voorkinderen van wijlen Anneken Van Caster vercregen met wijlen... haeren iersten man was ende Adriaen De Keuster leste wn vande voors Anna Van Caster als vader van de kinderen achtergelaten bijde selve zijne huijsvrouwe ter asstie van Wilm Molemans als medemomboir uit de wet
- Cristiaen Vrients x Catharina Van Caster
- Servaes Antheunis x Margareta Van Caster
- Geraert Viskens x Clara Van Caster


Oonderstaande aktes en zoekwerk met dank aan Paul Peeters.

Uit de onderstaande schepenakte dd. 13.10.1653 blijkt dat Gerard Viskens zoon is van Joannes, maar kleinzoon van Jacob Viskens (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7541, folio 16v).  

Item in tegenwoordicheyt des meyers en. schepen. van Loven naerbeschreven compareren. Geerardt Viskens als man en. momboir van Clara Van Calsteren per mo. heeft opgedraeghen, gecedeert en. getransporteert sijn aenpaert, hem verstorven van sijnen vaeder Jan Viskens Jacops soene volgens de scheydinghe en. deylinghe daer van sijnde, geschiedt den xxviijen. january 1653 en. die voors. opdraeger daer vuyt ontgoydt en. onterft sijnde, soo is daer inne gegoydt en. geerft ten erffelijcken rechte Jan Peeters, soo voor hem als voor Catlijn Viskens, sijne huysvrauwe per mo. jure et satis, obligan., etha., in forma, et waras opden chijns en. last daerop vuytgaen. ende dat om en. voorde somme van drije hondert en. tachtentich gulden los en. vrije, gangbaer gelt, en. dat te betaelen in diversche reysen, te weeten dierste paye hondert vijftich gulden, te weeten bynnen vierthien daghen naestcomen. ende aen ... ... (?) een hondert gulden capitaels, vuytgaen. opde goeden van Geerardt Viskens vs., te weeten op huys en. hoff, tot Werchter geleghen, bijden vs. cooper te betaelen den vijen. february 1654 tot ontlastinghe des vs. Gerardts de vier payen, sijnde vijftich gulden te betaelen halff meert 1654 toecomen. en. de resteren. tachtentich guldens te Kersmisse anno 1654 over midts den vs. cooper het selve goet sal moghen aenverden ten daeghe van. goedenisse, dies sal den cooper moeten betaelen die huere tot halff meert naestcomen. onder obligatie hinc inde, submissie en. renuntiatie in forma, coram Van Grave, Herthals, octobris xiij 1653.

 

Hierbij ook een schepenakte, waarin Gerard Viskens en Clara Vercalsteren een schuld van 41 guldens erkennen aan Joos Mannaerts, koopman in leer en leertouwer te Leuven, dit uit hoofde van geleverde huiden.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7910 fol. 290r.

Op heden den xxxen. meert 1654 comparerende voor mij notaris ende die getuygen naerbes. d' eersaeme Joos Mannaerts, coopman van leyren ende leyrtouwer binnen deser stadt Loven, ter ire. ende Geeraerdt Viskens met Clara Vercalstere, gehuysschen, woonen. tot Werchter ter andere zijden, die welcke midts desen bekennen finalijcken affgerekent te hebben nopende die leveringe van huyden bijden voors. iersten comparant aende tweede comparanten gedaen inder vueghen dat boven alle voorgaende betalingen opde selve leveringe tot date deser incluys, die voors. tweede comparanten midts desen deuchdelijcken bekennen schuldich ende ten achter te blijven aen den voors. iersten comparant de somme van eenenviertich guldens en. acht stuyvers eens, gelovende die selve somme te betaelen aenden voors. Mannaerts oft sijns actie hebbende tusschen date deser ende Loven kermisse 1654 toecomende als schult met recht verwonnen, daervoor verobligerende hunne persoonen ende goeden, meublen ende immeublen, present en. toecomende in forma, constituerende bij desen onwederoepelijcken elcken thoonder deser int besundert om in hunne naemen t' ghene voors. is voor alle hoven en. richteren te laeten vernieuwen en. herkennen en. verclaeren executoriael, mede te laeten slaen beleyde ende mainmise over allen ende iegelijcke hunne goeden in forma, consenterende midts desen over t' decreet van dijen in gewillige condemnatie, promitten. ratum, etha., obligan., submitten. ac renun. in forma.

Aldus gedaen ten daeghe, maende ende jaere voors. ter presentie van Cornelis Boets ende Wouter Laermans, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende is d' originele minute deser bijde voors. respective comparanten met hunne naemen onderteeckent ende van mij notaris, binnen Loven residerende, quod attestor, J. Boels, nots.

 

Bovendiende akte van emancipatie van het gezin Viskens-Van Calster:

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7924, folio 266r, akte dd. 02.05.1672.

Je kan onderstaande afbeelding vergroten door er op te klikken.

Transcriptie.

Item inde tegenwoordicheyt der

heere schepenen van Loven naer-

beschreven gestaen Geraert Viskens,

woonende tot Werchter, heeft ge-

emancipeert ende wettelijcken

vuytten broode gedaen Geraert,

Peeter, Maeyken, Clercken, Jenneken

ende Anna Viskens, sijne wettige

kinderen, bij hem verweckt. vuytten

schoode van Clara Van Calstere,

sijne huysvrouwe., quo facto Van Limborch

reconduxit, coram Eynatten, Caels,

ijen. may 1672.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. ....

 

2. Viskens Maria, () Wakkerzeel 02.02.1637 (g. Verboomen Gerardus en Holemans Maria), x Werchter 06.05.1668 (g. Viskens Gerardus Peter en Viskens Gerardus frater) met De Belder Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     De Belder Guilielmus, () Werchter 11.06.1671 (g. De Belder Joannes en Holemans Maria),

     De Belder Clara, () Werchter 20.01.1673 (g. Luijten Joannes en Viskens Clara),

     De Belder Joannes, () Werchter 15.10.1674 (g. Viskens Gerardus en Guens Catarina),

     De Belder Michael, () Werchter 20.10.1676 (g. Van Roost Cornelius n. Vertiers Michael en Van den Bosch Maria n. Verstraeten Maria),

    

Viskens Gerardus, X (N980), () Werchter 18.11.1640 (g. Boons Gerardus en Verstraten Elisabeth),

    

Viskens Petrus, () Werchter 24.08.1643 (g. Van Tongelen Petrus en Hollemans Elisabeth),

    

Viskens Catharina, () Werchter 26.12.1645 (g. Viskens Joannes en Luijten Catharina),

    

Viskens Clara, () Werchter 07.05.1648 (g. Stroobants Henricus en Holemans Anna),

    

Viskens Joanna, () Werchter 03.07.1650 (g. Fondri Antoen en De Bavieres Anna Maria n. Tombuer Joannes),

    

Viskens Anna, () Werchter 26.12.1652 (g. Boijts Petrus en Goris Anna),

    

Viskens Catharina, () Werchter 12.03.1656 (g. Peeters Petrus en Viskens Catharina).

      


 

X - Viskens Petrus (S868), () Werchter 17.10.1652 (g. Van Tongelen Petrus en Holemans Maria), x Betekom 16.04.1681 (g. Michael Van de Velde en Joannes Viskens) met Elisabeth (Catharina) Van de Velde (Van de Ven) (S869), () Betekom 27.04.1660 (g. Adrianus Van de Loock n. P. Georgius Van de Velde en Elisabeth Nuijts).

 

Wer1876/2: 1703: Fo 14:

Antoon Smets sone Jakobs te vorens Jakob Smets over Peeter Michiels voor hem den heere Van Loombeeck comende van Gillis Absalons van een half bunder land op den Brimberg

Nu Jan Smeulders bij coop

Ontvangen van Adriaen Goris tot 1726 we Mathijs nu Jan Aerts

Wer1876/2: 1703:

Fo 15: derfgen Peeter Viskens over Joos Roefs te voren Wauters sone Berbels wijlen Peeter Wautiers voor hem Jan Van Hove eertyts Willem Smets cleermaecker van een half bunder land bij den Brimbergh

Nu Hendrik Van Ermen bij coop vanaf 1731.

 

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Catharina, () Werchter 21.10.1682 (g. Martinus Viskens en Catharina Verbullick), + Werchter 22.08.1760, x Werchter 04.11.1705 (g. Joannes Castermans en Martinus Van Geel) met Guilielmus Van Geel, () Werchter 17.07.1680 (g. Guilielmus Van Geel n. Van Ro... en Gertrudis Crabeels), + Werchter 17.04.1760,

     Uit dit huwelijk:

     Van Geel Maria, () Werchter 05.03.1706 (g. Joannes Castermans en Maria Lontiers), x Werchter 24.02.1732 met Joannes Van Houtvinck, () Werchter 26.02.1763,

     Van Geel Henricus, () Werchter 29.10.1707 (g. Henricus Van de Velde en Maria Van Geel), + Werchter 13.12.1759,

     x 1 Werchter 12.02.1741 met Elisabeth Van Haeght, x 2 Werchter 04.07.1751 met Elisabeth Wouters,

     Van Geel Anna, () Werchter 11.07.1709 (g. Martinus Van Geel en Anna Viskens),

     Van Geel Guilielmus, () Werchter 02.03.1711 (g. Guilielmus Van Geel en Anna Viskens),

     Van Geel Petrus, () Werchter 31.03.1713 (g. Petrus Viskens en Adriana Brugmans), + Werchter 06.11.1776, x Werchter 31.05.1746 met Catharina Van Casteren,

     Van Geel Elisabeth, () Werchter 15.09.1715 (g. Joannes Smets en Elisabeth Van Vlasselaer),

     Van Geel Barbara, () Werchter 21.02.1717 (g. Adrianus Van Eijken en Barbara Van Geel),

     Van Geel Cornelius, () Werchter 20.11.1718 (g. Cornelius De Meijer en Maria Van Geel),

     Van Geel Catharina, () Werchter 22.12.1720 (g. Egidius Van Laeck en Catharina Verbiest), + Werchter 30.06.1760,  x Werchter 12.04.1750 met Guilielmus Van Espen,

     Van Geel  Lucia, () Werchter 25.10.1722 (g. Norbertus Van Gorp en Lucia Verbiest), + Werchter 11.08.1794,

     x 1 Werchter 22.06.1749 met  Joannes Franciscus Boumans, x 2 Werchter 06.07.1760 met Egidius Goris,

     Van Geel Joanna, () Werchter 20.04.1726 (g. Henricus Van Ermen en Joanna Bries),

     Van Geel Joanna, () Werchter 31.12.1727 (g. Martinus Van Meerbeeck en Joanna Bries),

 

Viskens (Visch) Petrus, IX (S434), () Werchter 26.11.1685 (g. Henricus Van de Loock en Barbara Van de Velde),

 

Viskens Anna, () Werchter 11.02.1688 (g. Henricus Van Leemput en Anna Van den Venne), + Werchter 27.11.1759, x 1 Werchter 16.02.1708 (g. Joannes Castermans en Guilielmus Van Geel) met Arnoldus Van Eijken, x 2 > 1725 (niet W, ) met Henricus Van Ermengem,

Hieronder (met dank aan Paul) wee opeenvolgende akten, met vermelding van Henricus Van Ermeghem / Van Ermen en Anna Viskens, hun dochter Joanna Van Ermen (x Henricus Kestens) en hun kleinkinderen Anna Maria Ke(r)stens (x Anthonius Stroobants), Joanna Ke(r)stens, Petrus Ke(r)stens en Maria Catharina Ke(r)stens.  De goederen van Henricus Van Ermeghem / Van Ermen en Anna Viskens werden verdeeld bij akte dd. 23.05.1781 voor notaris Henricus Mertens te Betekom.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8092, fol. 60r., akte dd 20 januari 1787.

In de tegenwoordigheyt des heere meyer ende die heeren schepenen der hooftstadt Loven gestaen Petrus De Coster, officiael der tweede secretarije kamer alhier, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederroepelijcke procuratie, geinsereert in den naervolgenden acte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, herkennen ende realiseren, als thoonder dijer geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen als volght.

Op heden desen 12. janry. 1787 compareerde voor mij nots., bij den Souv. Raede van Brabant geadmitteert, binnen Loven residerende, ter presentie van de getuygen naergenoemt Anthoon Stroobants, als in houwelijck hebbende Anna Maria Kestens, ende door de welcke hij gelooft dese te sullen doen lauderen ende approberen binnen den tijdt van acht daegen, Joannes Kestens, Peeter Kestens ende Maria Catharina Kestens, alle kinderen ende schoonkindt van Henricus Kestens ende wijlen Joanna Van Ermen, welcke comparanten verclaeren bij desen onwederroepelijck te constitueren alle thoonders deser ofte copije auth. dijer om te compareren voor heeren meyer ende schepenen van Loven, wethouderen van Werchter ende Rotselaer als alomme elders ende aldaer met alle formaliteyten volgens rechte gerequireert, te doen goeden, vestigen ende erven Joannes Van Loey, ingesetene van Werchter, eerst in een daghmael broeckbempt, gelegen in 't Schipstal onder Rotselaer, regten. Andries Meeus oost, jonr. De Persy suydt, de Winge west, Jan Kest noord, belast met eenen cheyns van twee halsteren even aen sijne hoogheyt den hertogh van Arenberg, item twee daghmaelen salvo justo, soo bosch als landt, met de boomen ende houdtgewasch daer op staende, genoemt de Quaede Heusels, gelegen onder Werchter, regten. jonr. De Persy oost, s' heeren straete suyt, ... [n.v.] west, Jan Goossens noort, belast met eenen halven cappuyn ende twee halsters haever s' jaers aen sijne hoogheyt den hertogh van Arenberg, aen de comparanten constituanten ten deele gevallen onder de letter B bij scheydinge ende deylinge, aengegaen ende gepasseert met hunne mede condividenten voor wijlen den nots. Henricus Mertens, tot Betecom geresideert hebbende, ende sekere getuygen in date 23. mey 1781 over de naerlaetentheyt van wijlen Henricus Van Ermen ende Anna Viskens, hunne grootouders waeren, welcke goederen de comparanten constituanten onder andere hebben doen te koop stellen ingevolge die conditien daer van sijnde ende onder mij ondergeschreven nots. berustende, bij de welcke blijckt dat de selve sijn verbleven aen den voorsen. Van Loey als hooghsten ende lesten verdierder, respectivelijck den 18. ende 27. xber. lestleden voor de somme van acht hondert vierensestigh guldens en drij stuyvers wisselgelt, daer onder begrepen het stuyvergelt ende hoogen, welcke somme bekennen de comparanten constituanten uyt handen van den acceptant cooper alsnu in onse presentie opgetrocken ende ontfangen te hebben, dienende dese voor volle ende absolute quittantie van voldoeninge sonder van andere te moeten doen blijcken, verclaerende de comparanten constituanten tot de voorse. goederen geen recht, actie ofte pretentie meer te hebben nochte nochte behouden, surrogerende den acceptant cooper in hunne plaetse ende stede met den selven rechte in conformiteyt der voorgeciteerde publieke conditien van vercoopinge, de welcke alhier worden gehouden voor geinsereert ende gerepeteert.

Ten effecte voorse. onwederroepelijck constituerende alle thoonders deser ofte copije auth. dijer om te compareren, soo voor den Souv. Raede van Brabant, heeren meyer ende schepenen van Loven als alomme elders daer het versocht sal worden, consenterende aldaer in cas van eenig gebreck in het volbrengen deser in de condemnatie voluntair sonder voorgaende daegement met costen.

Hebbende den cooper verclaert onder eedt, in handen mijns nots. alsnu gepresteert, dat den voorsen. coop directelijck ofte indirectelijck niet en is geschiet ten behoeve van eenige doode handt, constituerende alle thoonders deser ofte copije auth. dijer om desen eedt in sijne ziele te vernieuwen daer ende alsoo.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven date ut supra ter presentie van sr. Guillielmus Du Moulin ende van Sebastianus Mertens, als getuygen hier toe aensocht sijnde, d' originele minute deser, bekleedt met segel van twelf stuyvers, onderteeckent met het handtmerck van Anthoon Stroobants in forme van een cruys, verclaerende niet te connen schrijven, Joannes Kestens, Peeter Kestens, Maria Catharina Kestens, Joanus Van Loey, item met het handtmerck van Guillielmus Du Moulin in forme van een cruys, verclaerende niet te connen schrijven, S. Mertens et a me notario, onder stont, quod attestor, signatum P. De Coster.

Aldus vernieuwt, herkent ende gerealiseert door den voornoemden geconstitueerden den vorenstaenden acte notariael in alle ende iegewelcke poincten, clausulen ende artikelen, den welcken diensvolgens ter maenisse des heere meyer ende wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen, heeft met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie opgedraegen in handen des voorse. heere meyer eerst een daghmael broeckbempt, gelegen in 't Schipstal onder Rotselaer, item twee daghmaelen salvo justo, soo bosch als landt, met de boomen ende houtgewasch daer op staende, genoemt de Quaede Heusels, gelegen onder Werchter, respectivelijck ten voorsen. acte notariael in regten. naerder uytgedruckt ende mits d' ordonnantie van rechten den voorsen. opdraegere in den naem sijnder constituanten daer uyt ontgoeyt ende onterf sijnde, wordt daer inne mits desen met alle solemniteyten volgens rechte gerequireert behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Joannes Van Loey, ingesetenen van Werchter, den offciael Van der Haert alhier present ende in den naem van den selven accepterende, alles naer dien den voornoemden geconstitueerden hadde gereitereert den eede in handen des heere meyer conform den 15. art. van het placcaert van. 15. 7ber. 1753.

Coram heer ende meester Hermanus Josephus Van Langendonck ende heer ende meester Guilluielmus De Vienne, schepenen, hac 20a. anni 1787.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8092, akte dd. 20 januari 1787.

In de tegenwoordigheyt des heere meyer ende die heeren schepenen der hooftstadt Loven naergenoempt gestaen Petrus De Coster, officiael der tweede secretarije kamer, alhier uyt crachte ende naer vermogen van de onwederroepelijcke procuratie, geinsereert in den naervolgenden acte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, herkennen ende realiseren, als thoonder dijer geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen als volght.

Op heden desen 12. janry. 1787 comparerende voor mij nots., bij den Souv. Raede van Brabant geadmitteert, binnen Loven residerende, ter presentie van de getuygen naergenoemt, Anthoon Stroobants, als in houwelijck hebbende Anna Maria Kestens ende door de welcke hij gelooft dese te sullen doen lauderen ende approberen binnen den tijdt van acht daegen, Joannes Kestens, Peeter Kestens ende Maria Catharina Kestens, alle kinderen ende schoonkindt van Henricus Kestens ende wijlen Joanna Van Ermen, welcke comparanten verclaeren bij desen onwederroepelijck te constitueren alle thoonders deser ofte copije auth. dijer om te compareren voor heeren meyer ende schepenen van Loven, wethouderen van Werchter als alomme elders ende aldaer met alle formaliteyten volgens rechte gerequireert, te doen goeden, vestigen ende erven sr. Petrus Muls, ingesetenen van Wilzele, in een half daghmael hoywasch, gelegen onder Werchter voorse. op het Steenham in 't Schipstael, regenoten jonr. De Persy oost, de Winge suyt, ... [n.v.] west, Guilliam Reyers met den Ouden Demer noord, vrij ende onbelast, aen de comparanten constituanten ten deele gevallen onder de letter B bij scheydinge ende deylinge, aengegaen ende gepasseert met hunne mede condividenten voor wijlen den nots. Henricus Mertens, tot Betecom geresideert hebbende, ende sekere getuygen in date 23. mey 1781 over de naerlaetentheyt van wijlen Henricus Van Ermen ende Anna Viskens, hunne grootouders waeren, welck stuck landt de comparanten constituanten onder andere hebben doen te coop stellen ingevolge die conditien daer van sijnde ende onder mij ondergeschreven nots. berustende, bij de welcke blijckt dat het selve is verbleven aen den voorsen. sr. Petrus Muls bij keirsbrandinge, voorgevallen den 18. xbris. lestleden voor de somme van drij hondert en vijfthien guldens wisselget, daer onder begrepen het stuyvergelt ende hoogen, welcke somme bekennen de comparanten constituanten uyt handen van den acceptant cooper alsnu in onse presentie opgetrocken ende ontfangen te hebben, dienende dese voor volle ende absolute quittantie van voldoeninge sonder van andere te moeten doen blijcken, verclaerende de comparanten constituanten tot het voorse. stuck landt geen recht, actie ofte pretentie meer te hebben nochte te behouden, surrogerende den acceptant cooper in hunne plaetse ende steden met den selven rechte in conformiteyt der voorgeciteerde publiecke conditien van vercoopinge, de welcke alhier worden gehouden voor geinsereert ende gerepeteert.

Ten effecte voorse. onwederroepelijck constituerende alle thoonders deser ofte copije auth. dijer om te compareren, soo voor den Souv. Raede van Brabant, heeren meyer ende schepenen van Loven als alomme elders daer het versocht sal worden, consenterende aldaer in cas van eenig gebreck in het volbrengen deser in de condemnatie voluntair sonder voorgaende daegement met costen.

Hebbende den cooper verclaert onder eedt, in handen mijns nots. alsnu gepresteert, dat den voorsen. coop directelijck ofte indirectelijc niet en is geschiet ten behoeve van eenige doode handt, constituerende alle thoonders deser ofte copije auth. dijer om desen eedt in sijne ziele te vernieuwen daer ende alsoo.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven date ut supra ter presentie van sr. Guillielmus Du Moulin ende van Sebastianus Mertens, als getuygen hier toe versocht, sijnde d' originele minute deser, bekleedt met segel van twelf stuyvers, onderteeckent met het handtmerck van Anthoon Stroobants in forme van een cruys, verclaerende niet te connen schrijven, Joannes Kestens, Peete[r] Kestens, Maria Catharina Kerstens, item met het handtmerck van Guillielmus Du Moulin in forme van een cruys, verclaerende niet te connen schrijven, S. Mertens et a me notaro, onder stont, quod attestor, signatum P. De Coster, nots.

Aldus vernieuwt, herkent ende gerealiseert door den voornoemden geconstitueerden den vorenstaenden acte notariael in alle ende iegewelcke poincten, clausulen ende artikelen, den welcken diensvolgens ter maenisse des heere meyer ende wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen heeft met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie opgedraegen in handen des voorse. heere meyer een half daghmael hoywasch, gelegen onder Werchter op het Steenham in 't Schipstal, ten voorsen. acte notariael in regenoten naerder uytgedruckt, ende mits d' ordonnantie van rechten den voorsen. opdraegere in den naem sijnder constituanten daer uyt ontgoeyt ende onterft sijnde, worden daer inne mits desen met alle solemniteyten volgens rechte gerequireert, behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft sr. Petrus Muls ende Anna Van der Hoeven, gehuysschen, den officiael Vanderhaert alhier present ende in den naem van de selve accepterende, alles naer dien den voornoemden geconstitueerden hadde gereitereert den eede in handen des heere meyer conform den 15. art. van het placcaert van den 15. 7ber. 1753.

Coram heer ende meester Hermanus Josephus Van Langendonck ende heer ende meester Guillielmus De Vienne, schepenen, hac 20. anni 1787.

 

Hieronder nog twee opeenvolgende akten van 24.12.1786, met vermelding van Henricus Van Ermeghem / Van Ermen en Anna Viskens, hun dochter Joanna Van Ermen (x Henricus Kestens) en hun kleinkinderen Anna Maria Ke(r)stens (x Anthonius Stroobants), Joannes Ke(r)stens, Petrus Ke(r)stens en Maria Catharina Ke(r)stens.  De goederen van Henricus Van Ermeghem / Van Ermen en Anna Viskens werden verdeeld bij akte dd. 23.05.1781 voor notaris Henricus Mertens te Betekom.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8091, fol. 502r., akte dd. 24 december 1786.

In de tegenwoordigheyt des heere meyer ende die heeren schepenen der hooftstadt Loven naergenoemt gestaen Petrus De Coster, officiael der tweede secretarije kamer alhier, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederroepelijcke procuratie, geinsereert in den naervolgenden acte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, herkennen ende realiseren, als thoonder dijer geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen als volght.

Op heden desen 22. xber. 1786 compareerden voor mij nots, bij den Souv. Raede van Bbant. geadmitteert, binnen Loven residerende, ter presentie van de getuygen naergenoemt Anthoon Stroobants ende Anna Maria Kestens, gehuysschen, Joannes Kestens ende Peeter Kestens, soo voor hun als voor hunne suster ende schoonsuster Maria Catharina Kestens, voor de welcke sij hun solidairelijck sijn sterckmaekende ende geloven dese door de selve te sullen doen lauderen ende approberen binnen den tijdt van acht daegen, alle kinderen ende schoonkindt van Henricus Kestens ende wijlen Joanna Van Ermen, welcke comparanten verclaeren bij desen onwederroepelijck te constitueren alle thoonders deser ofte copije auth. dijer om te compareren voor heeren meyer ende schepenen van Loven, wethouderen van Werchter als alomme elders ende aldaer met alle formaliteyten volgens rechte gerequireert, te doen goeden, vestigen ende erven Petrus Rits ende sijne huysvrouwe Lucia Van Espen, present ende accepterende, in onderhalf daghmael landts, gelegen onder Werchter op het Demerbroeck, regten. Margarita De Wortelaer oost, de Demerstraete suyt, Henricus Wauters west, de leybeke noordt, belast met ander goedt daer aen paelende met eenen cheyns van drij oorden salvo justo s' jaers aen sijne hoogheyt den hertogh van Arenberg, aen de comparanten constituanten toegekomen bij deylinge, aengegaen ende gepasseert met hunne mede condividenten voor wijlen den notaris Henricus Mertens, tot Betecom geresideert hebbende, ende sekere getuygen in date 23. mey 1781 over de naerlaetentheyt van wijlen Henricus Van Ermen ende Anna Viskens, hunne grootouders waeren, welck stuck landt de comparanten constituanten onder andere hebben doen publieckelijkc te coop stellen ingevolge die conditien daer van sijnde ende onder mij ondergeschreve nots. berustende, bij de welcke blijckt dat het selve is verbleven aen Gaspar Rits als hooghsten ende lesten verdierder bij keirsbrandinge, voorgevallen den 18. deser, voor de somme van drij hondert seven en veertigh guldens elf stuyvers wisselgelt, daer onder begrepen het stuyvergelt ende hoogen, den welcken alhier present ende mede comparerende, verclaert desen incoop gedaen te hebben in den naem ende ten behoeve van sijnen broeder Petrus Rits voorse., welcke somme van drij hondert seven en veertigh guldens elf strs. wisselgelt bekennen de comparanten constituanten uyt handen van den selven Petrus Rits alsnu in onse presentie opgetrocken ende ontfangen te hebben, dienende dese voor volle ende absolute quittantie van voldoeninge sonder van andere te moeten doen blijcken, verclaerende de comparanten constituanten tot het voorse. stuck landt geen recht, actie ofte pretentie meer te hebben nochte te behouden, surrogerende den acceptant cooper cum sua in hunne plaetse ende stede met den selven rechte in conformiteyt der voorgeciteerde publiecke conditien van vercoopinge, de welcke alhier worden gehouden voor geinsereert ende gerepeteert.

Ten effecte voorse. onwederroepelijck constituerende alle thoonders deser ofte copije authentique dijer om te compareren, soo voor den Souv. Raede van Brabant, heeren meyer ende schepenen van Loven als alomme elders dazer het versocht sal worden, consenterende aldaer in cas van eenigh gebreck in het volbrengen deser in de condemnatie voluntair sonder voorgaende daegement met costen.

Hebbende den cooper verclaert, onder eedt in handen mijns nots. alsnu gepresteert, dat den voorsen. coop directelijck ofte indirectelijck niet en is geschiet ten behoeve van eenige doode handt, constituerende alle thoonders deser ofte copije auth. dijer om desen eedt in sijne ziele te vernieuwen, daer ende alsoo.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven date ut supra ter presentie van Petrus Muls ende van Sebastianus Mertens, als getuygen hier toe aensocht, sijnde d' originele minute deser bekleedt met segel van twelf stuyvers, onderteeckent met het handtmerck van Anthoon Stroobants in forme van een cruys, verclaerende niet te connen schrijven, Anna Maria Kerstens, Joannes Kestens, Peeter Kestens, Peeter Reits (!), Gaspar Rits, Peeter Muls, S. Mertens, onder stont, mij present, signatum P. De Coster, nots., voorder stont.

De ondergeschreve Maria Catharina Kestens, lecture gehadt hebbende van den vorenstaenden acte van procuratie tot goedenisse, verclaert den selven te lauderen ende approberen in sijnen geheelen inhoude, actum 12. janry. 1787, onder stont onderteeckent Maria Catharina Kerstens, onder stont, concordantiam attestor, signatum P. De Coster, nots.

Aldus vernieuwt, herkent ende gerealiseert door den voornoemden geconstitueerden den vorenstaenden acte notariael in alle ende iegewelcke poincten, clausulen ende artikelen, den welcken diensvolgens ter maenisse des heere meyer ende wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen heeft met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie opgedraegen in handen des voorse. heere meyer onderhalf daghmael landts, gelegen onder Werchter op het Demerbroeck, ten voorsen. acte notariael in regten. naerder uytgedruckt, ende mits d' ordonnantie van rechten den voorsen. opdraegere in den naem sijnder constituanten daer uyt ontgoeyt ende onterft sijnde, worden daer inne mits desen met alle solemniteyten volgens rechte gerequireert, behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Petrus Rits ende Lucia Van Espen, gehuysschen, den officiael Van der Haert alhier present ende in den naem van de voorse. gehuysschen accepterende, alles naer dien den voornoemden geconstitueerden hadde gereitereert den eede in handen des heere meyer conform den 15. art. van het placcaert van den 15. 7ber. 1753.

Coram jonr. Gerardus Franciscus Xaverius de Herckenrode de Raetshoven ende Henricu sieur Georgius Hubertus Van den Berck, schepenene, hac 24a. xbris. 1786.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8091, fol. 503v., akte dd. 24 december 1786.

In de tegenwoordigheyt des heere meyer ende die heeren schepenen der hooftstadt Loven naergenoemt gestaen Petrus De Coster, officiael der tweede secretarije kamer alhier, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederroepelijcke procuratie, geinsereert in den naervolgenden acte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, herkennen ende realiseren, als thoonder dijer geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen als volght.

Op heden desen 22. xber. 1786 comparererde voor mij nots., bij den Souv. Raede van Bbant. geadmitteert, binnen Loven residerende, ter presentie van de getuygen naergenoemt Anthoon Stroobants ende Anna Maria Kestens, gehuysschen, Joannes Kestens ende Peeter Kestens, soo voor hun als voor hunne suster ende schoonsuster Maria Catharina Kestens, voor de welcke sij hun solidairelijck sijn sterckmaeckende ende geloven dese door de selve te sullen doen lauderen ende approberen binnen den tijdt van acht daegen, alle kinderen ende schoonkindt van Henricus Kestens ende wijlen Joanna Van Ermen, welcke comparanten verclaeren bij desen onwederroepelijck te constitueren alle thoonders deser ofte copije auth. om te compareren voor heeren meyer ende schepenen van Loven, wethouderen van Werchter als alomme elders ende aldaer met alle formaltiteytne volgens rechte gerequireert, te doen goeden, vestigen ende erven Egidius Maerschalck, ingesetenen van Werchter, beneffens sijne huysvrouwe Magdalena De Wijngaert, in een half boinder landt, gelegen tot Paire onder Werchter aen het Hooghlandt, genoemt het Venneken, regenoten Peeter Gorus (!) oost, d' erfgen. Peeter Vermijlen suyt, Peeter Maerschalck west ende de wede. van Peeter Van Geel noort, belast aen sijne hoogheyt den hertogh van Arenberg met eenen cheyns van twee oorden s' jaers, aen de comparanten constituanten ten deele gevallen onder de letter B bij scheydinge ende deylinge, aengegaen ende gepasseert met hunne mede condividenten voor wijlen den nots. Henricus Mertens, tot Betecom geresideert hebbende, ende sekere getuygen in date 23. mey 1781 over de naerlaetentheyt van wijlen Henricus Van Ermen ende Anna Viskens, hunne groot ouders waeren, welck stuck landt de comparanten constituanten onder andere hebben doen te coop stellen ingevolge die conditien daer van sijnde ende onder mij ondergeschreven nots. berustende, bij de welcke blijckt dat het selve is verbleven aen den voorsen. Egidius Maerschalck bij keirsbrandinge, voorgevallen den 18. deser, voor de somme van vijf hondert seventhien guldens derthien stuyvers wisselgelt, daer onder begrepen het stuyvergelt ende hoogen, welcke somme bekennen de comparanten constituanten uyt handen van den acceptant cooper alsnu in onse presentie opgetrocken ende ontfangen te hebben, dienende dese voor volle ende absolute quittantie van voldoeninge sonder van andere te moeten doen blijcken, verclaerende de comparanten constituanten tot het voorse. stuck landt geen recht, actie ofte pretentie meer te hebben nochte te behouden, surrogerende den acceptant cooper cum suo in hunne plaetse ende stede met den selven rechte in conformiteyt der voorgeciteerde publiecke conditien van vercoopinge, de welcke alhier worden gehouden voor geinsereert ende gerepeteert.

Ten effecte voorse. onwederroepelijck constituerende alle thoonders deser ofte copije auth. dijer om te compareren, soo voor den Souv. Raede van Brabant, heeren meyer ende schepenen van Loven als alomme elders daer het versocht sal worden, consenterende aldaer in cas van eenig gebreck in het volbregen deser in de condemnatie voluntair sonder voorgaende daegement met costen.

Hebbende den cooper verclaert onder eedt, in handen mijns notaris alsnu gepresteert, dat den voorsen. coop directelijck ofte indirectelijck niet en is geschiet ten behoeve van eenige doode handt, constituerende alle thoonders deser ofte copije auth. dijer om desen eedt in sijne ziele te vernieuwen daer ende alsoo.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven date ut supra ter presentie van Petrus Muls ende van Sebastianus Mertens als getuygen, hier toe aensocht sijnde, d' originele minute deser bekleedt met segel van twelf stuyvers, onderteeckent met het handtmerck van Anthoon Stroobants in forme van een cruys, verclaerende niet te connen schrijven, Anna Maria Kerstens, Joannes Kestens, Peeter Kestens, Egidius Maerschalck, Peeter Muls, S. Mertens, onder stont, mij present, signatum P. De Coster, nots., leeger stont.

De ondergeschreve Maria Catharina Kestens, lecture gehadt hebbende van den vorenstaenden acte van procuratie tot goedenisse, verclaert den selven te lauderen ende te approberen in sijnen geheelen inhoude, actum 12. janry. 1787, onderteeckent Maria Catharina Kerstens, onder stont, concordantiam attestor, signatum P. De Coster, nots.

Aldus vernieuwt, herkent ende gerealiseert door den voornoemden geconstitueerden den vorenstaenden acte notariael in alle ende iegewelcke poincten, clausulen ende artikelen, den welcken diensvolgens ter maenisse des heere meyer ende wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen heeft met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie opgedraegen in handen des voorse. heere meyer een half boinder landt, gelegen tot Paire onder Werchter aen het Hooghlandt, genoemt het Venneken, ten voorsen. acte notariael naerder uytgedruckt, ende mits d' ordonnantie van rechten den voorsen. opdraegere in den naem sijnder constituanten daer uyt ontgoeyt ende onterft sijnde, worden daer inne mits desen met alle solemniteyten volgens rechte gerequireert, behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Egidius Maerschalck ende Magdalena De Wijngaert, gehuysschen, den officiael Van der Haert alhier present ende in den naem van deselve accepterende, alles naer din den voornoemden geconstitueerden hadde gereitereert den eede in handen des heere meyer conform den 15. art. van het placcaert van den 15. 7ber. 1753.

Coram jonr. Gerardus Franciscus Xaverius de Herckenrode de Raetshoven ende sieur Georgius Hubertus Van den Berck, schepenen, hac 24. xbris. 1786.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Eijken Anna, () Werchter 15.11.1709 (g. Joannes Castermans en Anna Hof), + Werchter 30.04.1781,

     x Werchter 19.05.1735 met Joannes Nijs, x 2 Werchter 23.05.1747 met Egidius Van Avont,

     Van Eijken Joannes, () Werchter 07.01.1712 (g. Joannes De Maijer en Maria Van Eijken),

     Van Eijken Maria, () Werchter 08.11.1714 (g. Guilielmus Van Eijken en Maria Van Hoof), + Werchter 12.10.1782, x Werchter 03.06.1742 met Petrus Van Linthaut,

     Van Eijken Petrus, () Werchter 25.02.1717 (g. Petrus Viskens en Maria Van Eijken),

     Van Eijken Catharina, () Werchter 12.01.1720 (g. Petrus Viskens en Catharina Viskens), x Werchter 06.04.1749 met Petrus Van den Bosch,

     Van Eijken Adrianus, () Werchter 21.09.1723 (g. Adrianus De Wijgaert en Maria Lontiers),

     2. Van Ermen Guilielmus, () Werchter 07.12.1725 (g. Guilielmus De Wortelaer en Maria Van Langendonck),

     Van Ermengem Elisabeth, () Werchter 05.06.1727 (g. Petrus Leijsens en Elisabeth Tombeur), x Werchter 20.04.1750 met praenobilis dominus Joannes Franciscus Terhorst,

     Van Ermengem Joanna, () Werchter 20.02.1730 (g. Guilielmus Van Geel en Joanna Bruijnincx), + Rotselaar 07.09.1763, x Werchter 12.01.1754 met Henricus Kerstens,

 

Viskens Henricus, () Werchter 28.12.1690 (g. Henricus Van de Velde en Anna Van de Velde loco Maria De Rijcke),

 

Viskens Joannes, () Werchter 25.10.1693 (g. Castelmans Joannes en Van de Velde Maria).

 

 

 

X - Vertruyen Joannes (S734 + S742), () Betekom 29.09.1655 (g. Petrus Joannes Vertruyen en Anna Van den Bulck), x 1 Betekom 10.07.1668 met De Roover Elisabeth, (deze x 1 ca 1655 met Adrianus Lijftochs), x 2 Betekom ...01.1678 (g. Joannes Librexs, Maria Naijs, Henricus Librexs en Arnoldus Naijs) met Viskens (Visques) Anna (S735 + S743), () Betekom 12.04.1651 (g. Henricus Van Meerbeeck en Anna Wiggers).

 

Mogelijk is zij ook de dochter van Gerardus (zie boven). 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Lijftochs Anna, () Betekom 13.10.1656 (g. Anna Hole en Joannes De Roover),

    

Lijftochs Guilelmus, () Betekom 02.05.1658 (g. Maria De Kijser en Guilelmus Mertens),

    

Lijftochs Catharina, () Betekom 16.01.1661 (g. Catharina Lyftochs en Adrianus Lembrechts),

    

Lijftochs Petrus, () Betekom 02.02.1662 (g. Catharina Lyftochs n. Maria Holemans en Petrus Ceulemans),

    

Lijftocxs Joannes, () Betekom 03.09.1665 (g. Catharina Cresens ? en Joannes De Roover),

    

Lijftocxs Petronella, () Betekom 05.12.1666 (g. Elisabeth Claes en Petrus Van de Sande),

 

2. Vertruyen Catharina, () Betekom 25.03.1671 (g. Catharina Raps en Petrus Vertruyen),

    

Vertruyen Petrus, () Betekom ..07.1674 (g. Catharina Leyftocxs en Petrus Vertreuy),

 

3. Vertruyen Petrus, () Betekom ...08.1679 (g. Petrus Laumans en Elisabeth Lijftockx),

 

Vertruyen Catharina, () Betekom 05.10.1681 (g. Joannes Nijs en Catharina Lijftochs), x Betekom 02.11.1720 (g. Wouters Joannes en Wouters Joannes) met Van de Goor Egidius (wr Catharina Michiels), () Keerbergen 12.11.1684 als fs Gommarus x Maria Hamers, + Betekom 27.10.1728,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vandegour Elisabeth, () Betekom 24.07.1715 (g. Van Meerbeeck Hendricus en Vandegour Anna n. Van Bever Elisabeth),

     Van de Gour Petrus, () Betekom 09.10.1717 (g. De Kuijper Petrus en Cobbe Anna),

     2. Vande Goure Gulielmus, () Betekom 15.12.1721 (g. Jacobs Gulielmus en Geraerts Maria),

     Van de Goor Anna, () Betekom 05.04.1724 (g. Van Meerbeeck Adrianus en Jacobs Anna),

 

Vertruyen Elisabeth, IX (S371), () Betekom 08.06.1685 (g. Frans Vertruyen en Elisabeth De Roover).

 

Vertruyen Maria, () Betekom 26.04.1688 (g. Carolus Peeters en Maria Van Aerschot). 

 

 

 

X - Vanderloock Adrianus (S714), magister, () (niet Bet, Aarschot of Betekom > register), x Betekom ...11.1640 (g. Mertens Matheus en Coleboonders Egidius) met Viskens Catharina (S715), () (niet Bet, W?, ).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vanderloock Adrianus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vanden Loock Joannes, () Betekom 03.01.1643 (g. Holemans Joannes en Kerckmans Elisabeth), + Betekom 27.05.1668,

 

Vanden Loock Maria, () Betekom 06.09.1644 (g. Peeters Petrus en Van Vlasselaer Maria),

 

Vanden Loock Elizabeth, () Betekom 08.08.1646 (g. Kerckmans Amandus en Vanden Loock Elizabeth), x Mechelen Capella Taboort 24.07.1677 (g. Vander Loock Adrianus en Van Else Cornelius) met Van Haecht Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Haecht Catharina, () Betekom 19.04.1679 (g. Stroijbants Joannes en Vander Loock Catharina),

     Van Hacht Maria Anna, () Betekom 04.11.1682 (g. Vander Loock Adrianus en Vander Loock Maria),

     Van Hacht Petrus, () Betekom 04.05.1684 (g. Van Leemputten Joannes n. Van Leemputten Petrus en Vanderloock Anna),

     Van Haecht Joannes Josephus, () Betekom 02.02.1687 (g. Vanderloock Henricus en De Carel Joanna Maria n. Vanderloock Anna),

     Van Haecht Catharina Theresia, () Betekom 20.08.1688 (g. Persij Ludovicus en Vanderloock Catharina),

 

Vanden Loock Adrianus, () Betekom 24.11.1648 (g. Brugmans Adrianus en Vanden Loock Magdalena),

 

Vanden Loock Franciscus, () Betekom 05.06.1650 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Nuijts Catharina), + Betekom 14.11.1653,

 

Vanden Loock Joanna, () Betekom 30.11.1652 (g. Colebonders Egidius en De Soen Joanna),

 

Van den Loock Adrianus, () Betekom 02.05.1657 (g. Van Langendonck Adrianus en Smets Anna), + Betekom 29.11.1664,

 

Vanden Loock Henricus, () Betekom 22.05.1659 (g. Peeters Henricus en Vanden Loock Anna), x 1 Betekom 26.07.1686 (g. RD Mertens Judocus vicepastor en Van Haecht Petrus) met Van Langendonck Elisabeth, x 2 Betekom 17.09.1686 (g. Claes Laurentius en De Meijer Adrianus) met Veret - Vereid)t Christina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vanderloock Josephus, () Betekom 14.05.1687 (g. Brugmans Adrianus en Craesbeeck Catharina),

     hier is wat vreemds aan de hand: twee verschillende Henricussen, foute data, of koekoeksgedrag,

     2. Vanderloock Petrus, () Betekom 08.06.1687 (g. Van Vlasselaer Petrus en Warans Anna),

     Vanderloock Adrianus, () Betekom ...11.1689 (g. Vanderloock Adrianus en Vandevelde Anna),

     Vanderloock Elisabeth, () Betekom 28.03.1692 (g. Vander Loock Guilielmus en Nijs Elisabeth),

     Vanden Loock Abraham, () Betekom 10.03.1695 (g. Vereth Abraham en Lijftockx Catarina),

     Vanden Loock Joannes, () Betekom 02.06.1697 (g. Mertens Joannes en Vanden Loock Barbara),

 

Vanden Loock Catharina, () Betekom 19.12.1661 (g. Vissenakens Laurentius en Janssens Lucia),

 

Vander Loock Anna, () Betekom 27.04.1664 (g. Van Eepoel Adrianus en Viskens Anna), x (niet Bet, ) met Persi Ludovicus,

     Uit dit huwelijk:

     Persi Johanna Catharina, () Betekom 31.12.1685 (g. Persi Joannes Baptista en Vander Loock Johanna);

 

Vander Loock Barbara, IX (S357), wellicht n van de bovenstaande zussen, of toch in Aarschot gedoopt ?

 

 

 

X - Viskens Gerardus (N980), () Werchter 18.11.1640 (g. Boons Gerardus en Verstraten Elisabeth), + Keerbergen 02.12.1724, x Werchter 05.07.1672 (g. Viskens Gerardus en Tkint Franciscus) met Catharina Guens - Geens (N981), () Keerbergen 16.10.1650 (g. Joannes Van Rillaer en Catharina Meeus).

 

KB1168: Fo 129v: 14 jul 1677:

Cathelijn Guens x Geeraert Vis hebben verkocht aan Francois Janssens voor de propt en Guilliam Janssens voor de tochte een vijfde paert van een stuk land genoempt de Heijschanse groot ontrent een half bunder.

SW2: 15 jul 1702:

Jan Lankens momboir van het minderjarige kint van Michiel Guens daer moeder af was Margriet Marien beneffens Margriet De Kinder x Van Doren ter eenre verhuren aan Geraert Viskens x Catelijn Guns ter tweeder huis en hof aan malcanderen gelegen groot ontrent vier bunderen mits Antoon Guens een vierdepaert daer inne competeert het welck alhier niet mede verhuert wordt.

    

Uit dit huwelijk:

         

Viskens Joannes Franciscus, IX (N490), () Keerbergen 04.09.1673 (g. Joannes Vermijlen en Maria Guens),

        

Viskens Maria, () Keerbergen 31.05.1675 (g. Joannes Guens en Maria Viskens), + Rijmenam 28.07.1747, (x) Rijmenam 08.11.1711 (g. Andreas Guens en Michael Guens) met Guens - Geens Jan,  deze x1 Keerbergen 11.01.1697 (g. Gillis Guens, Bernard Claes en Henricus Cornelis) met Cornelis Anna,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, K, P, S, O, Duf, H, Bon, W, - met dank aan Bert Dhooge,

     1. Guens Cornelius, a medico Renerio ex Put in neccesitate, () Keerbergen 27.09.1697 (g. Cornelis Claes en Anna Vermijlen),

     Guens Anna, () Keerbergen 27.09.1697 (g. Petrus Geens en Anna Claes),

     2. Geens Joannes, () Rijmenam 14.03.1712 (g. Joannes Van den Eijnde en Barbara Fierens), x Rijmenam 25.02.1748 met Van Hove Catharina, + Rijmenam 15.11.1749,

     Geens Barbara, () Rijmenam 19.09.1715 (g. Michael Viskens en Barbara Geens),

     x Rijmenam 03.11.1745 met Doms Petrus Adrianus, () Putte 17.07.1718, + Rijmenam 09.11.1801, fs Gommarus en Maria Wouters,

        

Viskens Petrus, () Keerbergen 26.09.1677 (g. Petrus Kints en Maria Van Dessel), x Keerbergen 05.02.1704 (g. Gerard Viskens en Laurent Boedts) met Magdalena Boedts, geen fii te R, K, P, S, O, Duf, H, Bon, W,

         

Viskens Henricus, () Keerbergen 08.02.1680 (g. Henricus Vermijlen en Joanna Viskens),

         

Viskens Anna, () Keerbergen 02.04.1682 (g. Joannes Swiggers n. Joannes Dirckx en Maria Van den Bosch n. Anna Viskens),   

         

Viskens Lambertus, () Keerbergen 20.06.1683 (g. Lambertus Vermijlen en Catharina Van Casteren),

         

Viskens Adrianus, () Keerbergen 05.05.1686 (g. Adrianus Van Rompa en Anna Scheppers),

         

Viskens Michael, () Keerbergen 31.07.1689 (g. Michael Boets en Catharina Troey),

         

Viskens Elisabeth, () Keerbergen 03.11.1692 (g. Adrianus Van Rompay en Elisabeth Goris), x Keerbergen 12.06.1725 (g. Willem Spruyt en Michiel Viskens) met Peeters Jan,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, K, P, S, O, Duf, H, Bon, W,

     Peeters Cornelius, () Keerbergen 11.02.1726 (g. Nicolaus Verschoren en Maria Viskens).

 


 

IX - Viskens (Visch) Petrus (S434), () Werchter 26.11.1685 (g. Henricus Van de Loock en Barbara Van de Velde), + Werchter 02.03.1732, x (niet H, W, Wak, Til, Buk, Rot, ) met Van Langendonck Maria (S435), () Werchter 30.04.1684 (g. Maria Smets n. Joannes Smets en Maria Vermijlen).

 

In deze akte (met dank aan Paul) wordt melding gemaakt van Petrus Viskens en Maria Van Langendonck uit Werchter. In de akte is er ook sprake van Anna Viskens, die haar testament verleed op 27.07.1715 voor notaris Joannes Michael Vander Straeten te Werchter. Mogelijk gaat het hier om de tante van Petrus Viskens en was zij gehuwd met Joannes Castermans, waarvan een dochter Adriana Castermans en wellicht reeds overleden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7600, fol. 450v., akte dd. 7 april 1717.

Inde tegenwoordich(ey)t der heeren schepenen van Loven naer te noemen gestaen den clercq Croons om die naervolgen. acte notariael alhier te vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijnde bij die onwederoepel. procuratie daer inne geins(ereer)t, als thoonder vande selve, heeft dat gedaen als volght.

Op heden desen vijffden april 1717 comparerende voor mij notaris, inden Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ter presentie vande getuyghen naergenoempt Peeter Viskens ende Maria Van Langendonck, gehuysschen, innegesetenen van Werchter, de welcke hebben bekent deughdelijck ontfanghen te hebben, soo sij bekennen bij desen, vuyt handen van sr. Carel Henskens als meyer van het hooghweerdigh inde kercke van Ste. Peeters alhier binnen Loven ende voorts gemachtight vande andere meesters de somme van vier hondert guldens courant gelt, den pattacon gerekent tot twee guldens ende sestien stuyvers ende andere specien naer advenant, dienende dese voor absolute quittantie, voor welcke somme de voors. comparanten geloven jaerelijckx te gelden ende te betaelen eene rente van twintigh guldens sjaers, croyserende alsoo tegens den penninck twintigh ende in cas van preciese betaelinge vuytterl. drije maenden naer den valdagh, dat sij sullen gestaen met sestien guldens courant gelt, waer van het ie. jaer sal betaelinge beginnen cours te nemen date deser, sulcx dat het ie. jaer van betaelinge sal comen te verschijnen den 5. april vanden toecomenden jaere 1718 ende soo voorts van jaere tot jaere totte effective quytinghe toe, die altijt sal moeghen geschieden als het de rentgelders gelieven sullen t' eender reyse ende met volle rente, los ende vrije van alle lasten ende impositien, xe., xxe., mindere oft meerdere penningen, contributie, ettha., geene vuytgenomen oft gereserveert, nyettegenstaende eenighe tegenwoordighe oft toecomen. placcaerten van sijne mat. oft staeten vuyt te seynden, waeraen hij comparant heeft gederogeert, soo hij derogeert bij desen, alles onder obligatie van hunne persoonen ende goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, ende naementlijck seker huys, schuere, stallinghen, appendentien ende dependentien van dijen, soo het selve gestaen en. gelegen is tot Peir onder Werchter, groot der maete onbegrepen een halff boinder, regenoten de Peire Berghen ter ie., d' erffgenaemen Augustijn Wittemans ter iie., Jaecques Van Tonghe[le]n ende derffgen. Aert Van Hove ter iiiie. sijden, aenden iersten comparant competerende vuytten hooffde van Anna Viskens volgens den testamente, gepasst. voor den nots. Vander Straeten, tot Werchter residerende, opden 27. july 1715, item drije dachmaelen lants onbegrepen der maete vuyt een meerder stuck van sesse dachmaelen, gelegen tot Pair onder Werchter voors., regenoten de leybeke, Jan De Wortelaer ende Peeter Mommens in twee andere sijden, bij den iersten compt. vercregen bij publicque vercoopinghe, gedaen voor meyer ende schepenen van Werchter wegens Adriaen Vlasselaer cum suis den 16. meert 1717, signatum Vander Straeten, consenterende daer over int slaen van beleyde ende mainmise, decreet ende herdecreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder voorgaende daegem(en)t, gelovende voorts in cas van noode voordere panden te stellen, constituerende voorts onwederoepel. alle thoonders deser oft copije authenticq om te compareren, soo voor den Souvereynen Raede van Brabant, de heeren meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders ende aldaer te consenteren inde vernieuwinge ende realisatie deser, mede inde condemnatie voluntair, parate en. reele executie sonder voorgaende daegemt. onder obligatie als voor.

Aldus gedaen ten tijde ende plaetse voors. ter presentie van Joos Goris ende Martinus Vanden Plas als getuyghen ende heeft den iersten comparant de minute deser beneffens mij notario onderteeck(en)t, geannexeert den behoorel. segel, onderst(ont), quod attestor, ende was onderteeckt. G. Beetens, nots., 1717.

Aldus vernieuwt ende herkent bij den voors. geconstitueerden de voors. acte notariael in alle haere poincten, consenterende als bij de selve, coram d(omi)no Adonia et sr. Sneyers, hac 7a. aprilis 1717.

T. Van Besten, 1717.

 

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Anna, () Werchter 11.12.1711 (g. Henricus Viskens en Anna Viskens), + Nieuwrode 27.05.1767, x Werchter 13.07.1737 met Adrianus Maeijnaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Maeijnaerts Cornelius, () St.-Pieters-Rode 29.06.1738 (g...),

     Maeijnaerts Bartholomeus, () St.-Pieters-Rode 15.06.1740 (g. Joannes Baptista Beken en Catharina Van Meensel),

     Maeijnaerts Petrus, () St.-Pieters-Rode 22.10.1742 (g. Petrus Meijnaerts en Christina Vis),

     Maeijnaerts Elisabeth, () Nieuwrode 05.04.1745 (g. Joannes Meijnaerts en Elisabeth Bastens), + Nieuwrode 20.09.1794,

     x Nieuwrode 11.09.1774 (g. Joannes Mertens en Andreas Claes (koster)) met Joannes Baptist Deckers,

     Maeijnaerts Barbara, () Nieuwrode 20.03.1748 (g. Joannes Claes en Barbara Maeijnaerts),

 

Visch(kens) Maria, () Werchter 17.02.1713 (g. Joannes Castermans en Maria Verbeeck), + Werchter 19.07.1783, x 1 Werchter 02.05.1744 met Matthias Claes, x 2 Werchter 16.12.1747 met Van Dessel Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Petrus, () Werchter 21.07.1745 (g. Petrus Wouters en Lucia Viskens), x Werchter 17.05.1774 (g...) met Anna Maria Dirix,

     uit dit huwelijk werd na 3 generaties Franciscus Claes, alias Halve So geboren, deze 100-jarige werd op 17.04.1860 geboren te Keerbergen en overleed er op 01.05.1960,

     Claes Joannes, () Werchter 11.07.1747 (g. Servatius Bols n. Joannes Verhaegen en Maria Van Langendonck),

     2. Van Dessel Joanna, () Werchter 05.12.1751 (g. Petrus Van Dessel en Joanna Viskens),

     Van Dessel Petrus Antonius, () Werchter 03.02.1753 (g. Petrus Claes en Anna Vaneijcken), + Werchter 24.01.1755,

     Van Dessel Guilielmus, () Werchter 13.06.1757 (g. Guilielmus Claes en Anna Paeps alias Van Eijcken), + Werchter 07.11.1760,

 

Viskens Catharina, () Werchter 21.06.1714 (g. Guilielmus Van Langendonck en Catharina Viskens),

 

Viskens Henricus, () Werchter 29.07.1716 (g. Guilielmus Van Langendonck en Anna Van Avont),

 

Viskens Lucia, VIII (S217), () Werchter 01.04.1718 (g. Arnoldus Van Eijken en Lucia De Kijser),

 

Viskens Cristina, () Werchter 22.04.1720 (g. Guilielmus Van Geel en Cristina Verbeeck), + Werchter 28.09.1794, x Baal 28.08.1745 (g. Rijers Joannes en Boumans Joannes, dispensationis in tribus bannis) met Verhaghen Joannes Baptista,

     Uit dit huwelijk:

     Verhaegen Anna Maria, () Baal 22.03.1747 (g. Verhaegen Adam en Viskens Maria),

     Verhaegen Joannes Franciscus, () Baal 27.02.1749 (g. Verhaegen Joannes Josephus en Marien Elisabeth),

     Verhaegen Petrus, () Baal 16.10.1750 (g. Van Vlasselaer Petrus en Viskens Joanna),

     Verhaegen Elisabeth, () Baal 04.04.1754 (g. Peeters Philippus en Van Vlasselaer Elisabeth),

     Verhaegen Catharina, () Baal 29.07.1756 (g. Van Dessel Joannes en Verhaegen Catharina),

 

Viskens Petrus, () Werchter 16.10.1721 (g. Petrus Van Vlasselaer en Maria Van Linthout), + Nieuwrode 17.05.1801, x 1 Tildonk 29.12.1751 (g. Philippus Peeters en Georgius Marant) met Maria Marant, x 2 Nieuwrode 26.07.1763 (g. Thomas Van Renghen en Adrianus Meijnaerts) met Anna Verengen - Van Renghen,

     Uit dit huwelijk: niet ex Tildonk.

     1. Viskens Maria, () Tildonk 24.03.1752 (g. Joannes Betram en Maria Marant), + Nieuwrode 10.11.1826,

     x Nieuwrode 13.04.1779 (g. Petrus Viskens en Martinus Verhengen) met Egidius Vandeneijnde ex Heist,

     Viskens Philippus, () Wakkerzeel 04.12.1753 (g. Philippus Peeters en Elisabeth Gordts),

     x Nieuwrode 27.06.1776 (g. Petrus Viskens en Andreas Claes) met Oostens Joanna Maria, fii in Nieuwrode,

 

Visch Joannes, () Werchter 20.03.1724 (g. Joannes Wauters en Anna Visch),

 

Visch Joanna, () Werchter 28.10.1725 (g. Judocus Goris en Joanna Smets),

 

Viskens Norbertus, () Werchter 13.03.1728 (g. Norbert Van Adorp en Maria Van Gorp).

 

 

 

IX - Viskens - Vis(ch) Joannes Franciscus (N490), () Keerbergen 04.09.1673 (g. Joannes Vermijlen en Maria Guens), x 1 (niet W, K, S, B, Heist, H, Wak, Rot, Bet, P, Beer, Buk, Til, R, Mui, Bon, Ber, O, Mech, Wez, Aarsch, DD, Westel, Hert, ) met Huijbrechts - Huibreghts - Huijbreghts Maria (N491), () St.-Pieters-Rode 27.08.1678 (g. Quirinus Huijbrechts en Maria De Meur), + Werchter 08.04.1723, x 2 Wakkerzeel 01.02.1724 (g. Lambrechts Daniel, Van Put Guilielmus en Van de Put Rumoldus) met Lambrechts Anna.

 

Onder de KLIK zitten een heleboel gegevens over deze ouders. Met dank aan Christina Savat.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Visch Catharina, () Werchter 04.11.1707 (g. Tombeur Cornelius en Geens Catharina),

 

Viskens Anna, VIII (N245), () Werchter 25.01.1711 (g. Viskens Michael en De Cock Anna), moeder Jacobs,

 

Vis Maria, () Werchter 01.01.1714 (g. Viskens Michael en Viskens Maria),

 

Viskens Clara, () Werchter 03.10.1717 (g. Verbinnen Adrianus en Viskens Clara),

 

Viskens Joannes Baptist, () Werchter 26.02.1723 (g. Van der Linden Joannes Baptist en Huijbrechts Catharina),

 

2. Viskens Henricus, () Werchter 07.10.1724 (g. Viskens Henricus en Van Hoef Maria).

 


 

VIII - Verhaegen (Verhaghen) Adam (S216), () Baal 17.11.1727 (g. Hersens Adam en Sneesens Anna n. Van Looij Elisabeth), x 1 Baal 07.05.1748 (g. Verhaegen Joannes en Verhaegen Joannes Josephus) met Viskens Lucia (S217), () Werchter 01.04.1718 (g. Van Eijken Arnoldus en De Kijser Lucia), x 2 (niet B, W, ) met De Backer (Baecker - Beckker - Beicker - ...) Catharina, x 3 (niet B, ) met Geens (Geerts) Maria Theresia (Anna), ex Heist.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verhaegen Petrus, VIII (S108), () Aarschot 19.02.1754 (ook vermeld als ex Gelrode),

 

2. Verhaegen Joannes Franciscus, () Baal 17.01.1757 (g. Verhaeren Joannes Josephus en Viskens Christina),

 

Verhaegen Joannes Franciscus, () Baal 06.08.1758 (g. Sernels Joannes Franciscus en De Beicker Adriana), x 1 Betekom 07.06.1781 (g. Adam Verhaegen en Joannes Wouters) met Wouters (Wauters) Lucia, x 2 Baal 16.04.1798 (g. Reijers J. en Reijers Catharina) met Braes Anna Catharina, ex Rillaer,

     Uit dit huwelijk:

     1. Verhaegen Joannes Baptista, () Baal 23.06.1782 (g. Verhagen Adam custos en Goesens Lucia),

     Verhaegen Catharina, () Baal 22.02.1785 (g. Wouters Joannes en De Becker Catharina),

     Verhaegen Anna Maria, () Baal 25.01.1788 (g. Wouters Joannes Baptista en Verhagen Anna Catharina),

     Verhaegen Petrus, () Baal 04.01.1791 (g. Van Eldere Petrus en Verhaegen Joanna Catharina),

     Verhaegen Franciscus, () Baal 12.11.1793 (g. Verhagen Joannes Baptista en Van Eldere Maria Anna),

     Verhaegen Theresia, () Baal 24.11.1796 (g. Wouters Guilielmus en Verhaegen Theresia),

     2. Verhaegen Petrus, () Baal 18.01.1799 (g. Denkens Petrus en Van Elderen Theresia),

     Verhaegen Elisabeth, () Baal 23.12.1801 (g. Verhagen Adam smid en Van Cauwenberg Arnould),

     Verhaegen Joannes, () Baal 12.04.1804 (g. Van Tichelen Joannes Baptista en Braes Anna Elisabeth),

 

Verhaegen Joanna Catharina, () Baal 11.10.1761 (g. Serneels Joannes en De Hoef Anna Barbara),

 

Verhaegen Joanna Maria, () Baal 04.07.1764 (g. Van Casteren Joannes en Geluijckens Joanna Maria),

 

Verhaegen Andreas, () Baal 20.06.1767 (g. Baumans Andreas en Van Eldere Anna Francisca), x (niet B, W, ) met (Paps alias ) Van Eijcken Maria Theresia,

     Uit dit huwelijk:

     Verhaegen Catharina, () Baal 25.01.1792 (g. Vaneijcken alias Paeps Christianus ex W en Debiecker Catharina ex Lubbeek),

     Verhaegen Petrus, Baal 04.10.1793 (g. Van Eijcken Petrus ex Tremelo en Verheggen Joanna Catharina),

     Verhaegen Maria, () Baal 13.01.1796 (g.  Verhagen Joannes Franciscus en Goessens Anna Maria),

     Verhaegen Joannes Franciscus, () Baal 19.11.1797 (g...),

     Verhaegen Joanna, Baal 19.11.1800 (g. Verhaegen Anna Catrina),

     Verhaegen Joannes Henricus, Baal 04.11.1802 (g. Verhaegen Joannes Baptista en Braes Anna Catharina),

 

Verhaegen Joanna Catharina, () Baal 11.02.1770 (g. Verhaegen Joannes en Verhaegen Joanna Maria),

 

Verhaegen Anna Catharina, () Baal 03.05.1771 (g. Verhaegen Joannes Franciscus en Verhaegen Joanna Maria),

 

Verhaegen Joannes Baptista, () Baal 14.02.1776 (g. Verhaegen Joannes Baptista en Van Elder Maria),

 

Verhaegen Catharina Theresia, () Baal 31.05.1779 (g. Verhagen Petrus (hab. W) en Verhaegen Anna Catharina (hab. B)),

 

3. Verhaegen Joannes, () Baal 09.06.1797 (g. Verhaegen Joannes ex Baal en Van Beethoven Anna Catharina ex Heist),

 

Verhaegen Franciscus, () Baal 13.08.1798 (g. Van Elderen Petrus ex Putte en Verhaegen Anna Catharina ex Baal).

 

 

 

VIII - Wauters Andreas (N244), () Putte 18.10.1709, + Rijmenam 21.07.1762, x Keerbergen 13.06.1734 (g. Jan Thijs en Jan Rijmenants) met Visschers (Viskens, Vischkens) Anna (N245), () Werchter 25.01.1711 (g. Viskens Michael en De Cock Anna).

 

Uit dit huwelijk:

 

Wauters Joannes Baptista, () Putte 22.07.1735, + Putte 12.10.1750,

 

Wauters Adrianus, () Putte 14.12.1736,

 

Wauters Joannes, () Putte 23.02.1738,

 

Wauters Carolus, () Putte 23.04.1739,

 

Wauters Barbara, () Putte 01.04.1740,

 

Wauters Maria Francisca, () Putte 04.06.1741,

 

Wauters Maria, () Putte 20.09.1742,

 

Wauters Joannes Franciscus, VII (N122), () Putte 19.10.1743,

 

Wauters Joannes, () Putte 15.01.1745,

 

Wauters Elisabeth, () Putte 23.01.1746, + Putte 01.07.1820,

 

Wauters Catharina, () Putte 23.01.1746,

 

Wauters Anna Maria, () Putte 08.05.1747, x (niet S, P, K, W, ) met Thijs Adrianus, () Keerbergen 30.03.1738, + Werchter 19.04.1782, fs Joannes x Dox Maria, Adrianus x 1 Schriek 02.03.1778 met Holemans Maria Elisabeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, S, P, K,

     1. Thijs Anna Catharina, () Werchter 25.12.1778 (g. Wouters Joannes avunculus (moedersbroer) en Thijs Anna amita),

     Theijs Andreas, () Werchter 07.02.1780 (g. Wouters Andreas ex Putte en Theijs Joanna h. Schriek),

     Theijs Petrus Joannes, () Werchter 09.06.1781 (g. Brendonck - Braundoenk Petrus ex K en Cornelis Elisabeth ex W),

     Thijs Joanna Maria, () Werchter 29.03.1782 (g. Joannes Wouters ex Putte avunculus en Joanna Maria Van Camp ex W),

 

Wauters Maria Theresia, () Putte 09.02.1749,

 

Wauters Anna Barbara, () Putte 12.10.1750 (g. Joannes Van den Brande en Anna Van Herck), + Putte 04.10.1750,

 

Wauters Egidius, () Putte 26.02.1756 (g. Egidius Vermeijlen en Lucia Van Hoof), x ca. 1788 met Peeters Anna Maria.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom