Voorouderlijst Vervoort Bernaert

 

Zeer verspreide plaatsnaam die verwijst naar een voorde = doorwaadbare plaats.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - Vervoort  Bernaert (S + N), schipstrekker bij het gilde van Werchter, ° ca. 1525, x met ...

 

WRT11846 fo 112v: 4 apr 1565:
Merten Van Hove Huijbrechtzone als deken gesworene van den ambachte vanden schipstreckers van Werchter geasst met Hendrik Baten, Lambrecht Vlieghs, Gheerde Schrijns, Janne Vermeren, Jacop Vanden Staye, Gielis Moons alias Moetaert, Willem Spoelbergh, Peeter Vernoirt, Arnde Goris, Bernaert Vervoort, Willem Verspecken ende Janne Vlieghs als representerende tgeheel ambacht bekennen schuldig te zijn aan Arnde Smeets pr een erfelijcke rente.

WRT1847 fo 83: 24 mrt 1593:
Jan Hoots ter eenre & Loijck Vervoort als momboir van de weese Eustaes Vervoort daer moeder af was Elisabeth Vermijlen ter andere zijde hebben S+D te weten dat
Jan Hoots een boender bempt welck Wijtham is geweest geheeten de Mutters, item een dm bempt in Neseneusel, en noch een boender bempt te Perre, item noch een dm bempt in den Aelmortere
Loijck Vervoort als voors drij dm lants genaemt Strepens dijck, vijf dm bempt tot Winbraecken, item het terwelant lanx op en neer, item een dm bempt in den Aelmortere.
 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) de transcriptie van een emancipatieakte, waarbij Bernardus Vervoort als inwoner van Werchter zijn zoon Eustachius emancipeert. Helaas staat er niet bij wie de vader is van Bernardus.  Vermits zijn andere zoon Ludovicus (x Elisabetha Vertennen) niet in de akte werd vermeld, vermoed ik dat Ludovicus ouder is dan Eustachius en reeds meerderjarig was. De datering is gebaseerd op de datum van de vorige akte, die werd verleden voor (De) Bucq en (Van) Dormale, schepenen van Leuven.  Uit de akte blijkt ook duidelijk dat Vervoirt en Vervoert grammaticaal volledig dezelfde waarde heeft. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7855, fol. 274v., akte dd. 12 februari 1570.

Item Bernardus Vervoirt, co(m)morans apud Werchte(re),

in p(rese)ntia, emancip(avit) Eustachiu(m) V(er)voert, eius filiu(m), a

pane suo modo debito, quo facto Berckel recond(uxi)t,

cor(am) eisd(em).

 

Uit de onderstaande transcriptie van een akte van emancipatie blijkt dat Bernardus Vervoort niet twee maar minstens drie kinderen had, met name Ludovicus, Eustachius en Adriana.  Op 12.02.1570 emancipeerde Bernardus zijn zoon Eustachius nog eens, doch waarom dit nogmaals gebeurde, is niet duidelijk.  In die akte is er merkwaardig genoeg geen sprake meer van Adriana.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7854, fol. 125r., akte dd. 3 oktober 1569.

Item Bernardus Vervoert, co(m)morans apud

Werchte(re), in p(rese)ntia, emancipavit Eustachiu(m)

et Adrianam Vervoirt, suos liberos, a pane

suo modo debito, quo facto Berckel recond(uxi)t,

coram Lynden, Dormale, tertia octobris.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervoort Ludovicus, XII - XIII,

 

Vervoort Eustaes, x met Elisabeth Vermijlen,

 

Vervoort Adriana.

 


 

XII - XIII - Vervoort Ludovicus (S + N), ° ca. 1555,  x 1 met Elisabeth Vertennen, ° ca. 1560, x 2 met  Anna Lauwereys.

 

Wer1847: Fo 34: 1 jul 1587:
Jan Vandeneijnde alias Nellemans & Loick Vervoirt dorpsmrs van Werchter bekennen
? Jan Van Hove zone wijlen Hendrik in naam van Hendrik Dries een rente.
Wer1847: Fo 46: 15 apr 1589:
Lodewijk Vervoirt x Elisabeth Vertennen hebben gederft drij dm land in Tremelo ‎(Aert Holemans, Lambrecht Vercalsteren)‎ aan Aert Holemans x Marie Wouters.
Wer1847: Fo 47v: dd:
Loijck Vervoort tot behoef van Philips Groenveer x Anna Molijns een huis en hof aan de brug in Werchter.
Wer1847: Fo 64v: 26 mei 1589:
Loijck Vervoort bij titele van naderschap van huijs en hof opt Sluijsvelt dewelck Jan Vandeneijnde getransporteert heeft met een proc met Machiel Van Grootvin aan Hendrik Vermijlen x Cathlijn Van Hove en welk Loijck Vervoort van hen heeft gekocht wordt nu gegoet aan Peeter Vertennen van maegschapswese van Jan Vandeneijnde van Peeters voors sijn huijsvrouwe.
Wer1847: Fo 46: 18 okt 1589.
Peeter Vertennen draagt op huis en hof van vijf dm gelegen opt Sluijsvelt aan Lodewijck Vervoirt x Elisabeth Vertennen als Peeter voors bij vernaderinge becomen hadde.
Wer1847: Fo 79: dd?:
Loijck Vervoort als momboir van weeskinde wijlen Eustaes Vervoort x Elisabeth Vermijlen ter eenre en Jan Goots ter andere zijde zijn veraccordeert....
SAL 6340/ B: bedezetting Werchter °1597: de naervolgende personen nijet goedt hebbe verclaert op hunne waerheijt
139. Loick Vervoort heeft huis & hof met vijf dm en een derdedeel bempt, huert een bunder land en ses bunderen bempt, hebbende een ploeg, twee peerden, drij koijen, ende een veerse een veulen.
Wer1847: Fo 134v: 20 mei 1597:
Catherijn De Man x Niclaes Sloetkens tot Mechelen verkopen aan Loick Vervoort x Elisabeth Vertennen
?.
Wer1847: Fo 8:
Accoordt ende evene gemaeckt tusschen de vrinden Willems Van Hove afflijvig ter eenre & Loijck Vervoirt als vermoirt hebbende den voors Van Hove op Aerschot kermisse dagh inden jaeren 1599
Inden iersten sal hij Loijck Vervoirt doen den voet val bervoets bloots hoofs in sijne lijne cleederen met de halme in de handt
Item sal deselve Loijck den blocken & gereet hebben opden dag vande zegeningen ende verdeelen broots, item noch eene veerde op asschedag 1600 & eene naest & van gelijcken noch op de asschadag 16&twee & drije telckens .... broot van een viertele rocx gebacken & drie ... in handen vande heijlighen geestmeester om voerden armen gedistribueert te worden
Item sal die voers Vervoirt ierst en voor allen moeten schouwen ende mijden die weduwe vande aflijvige & die vrienden soo wel van de weduwe als vande aflijvige zijden bestaende dat in alle plaetsen & passagien daert te passe souden moegen coemen ende sal hij altijt ten neder zijde moeten afwijcken ‎(soo verre hem dwaelijck sij)‎ & van den wegen gaen
Item en sal die voors Vervoirt in geene feeste, bhanquetten, herbergen oft tgelaegen moegen coemen, daer eenige vande weduwe vrienden zijn & ist quaeme ofte gebeure dat sij daer bevonden worden sal hij aenstonts moeten vertrecken, & daervoer een quartier vanden uren niet mogen blijffen
Item gemerckt de meijningen & intentie vande vrienden was dat hij Vervoirt soude hebben de te maecken een ijzeren cruijs in sulcke gevoegde lengde dickte ende ten hooge verheven in eenen staen gelijck dhen een is staende opden wegh van Wackerzeel naer Loeven te gaene/ ende hij Vervoirt heeft doen maecken een ander op den andere .... zijn de vrienden daer mede te vrede per salvo ... ende tselve alsoo verheven opt graff vanden aflijvigen
Item en sal die voors Vervoirt de vrienden, maegen & naer bestaenden soo wel vande zijden vanden aflijvige als van de we, met woorden wecken nog in eenighe manieren niet moegen creijten ofte quellen, tzij achter rugge ofte voor ogen, moegen verwijten ofte enige blamatie molestatie ofte quellingen de vrienden aen doene
Item en sal hij Vervoirt niet mogen draegen eenig geweer roer pijcke, zijn geweer oft iet daermee iemanden mede soude moegen quetsen hinderen ofte letten & voor soo vele een broot mes hem .. sal hij een mogen hebben oer salvo dat de point afgebrocken sal sijn; de lengde van twee dweerse vingeren & als die gemeynte opde vijant sal moeten vuijtloopen wordt hem toegelaten een pijcke te moegen dragen
Item sal die voors Vervoirt alle des puncten strictelijck ende onwederroepelijck moeten houden op pene
Item alle costen lasten tot nogh toe geschiet ende nogh te geschieden sal hij Vervoirt alleene moeten draegen & betaelen.
Wer1848: Fo 37: 16 juni 1609:
Accoort gemaeckt bij Jaspar Van Hertsroede alias Thielemans ter eendre ende de dorpmeester des dorps van Werchter ter andere
- Walrant Van Lantrop meijer
- Jan Leerbels, Peeter Michiels, Jan Van Hove, Henrick Gobbeleijns, Peeter Van Thongeren, Libecht Van Essche ende Willem De Witte, schepenen
- Jan Van Dycke, Jan Van Hoegaerden, dorpsmeesters
- JanMichiels en Willem Serneels, kerkmeesters
- Bertholomeus Luijten en Jan De Wortelaer, h geestmeesters
- Jan Van Langendonck, Jan Peeters daude, Lambrecht Van Calsteren, Henrick Van Dycke, Cristoffel Verstraeten, Jan Scrijns doude, Lodewijck Vervoort alle auderen ende gemeyntenaers.
ESDB 1947: In het jaar 1624 kloegen inwoners van Rotselaar bij de schepenen erover dat de hond van een schipper op de Demer jacht maakte op hun eenden. Schepenen Jan Van Langendonck, Henrick Vandenbergen, Henrick Schellekens, van Haecht en Guilliam Martini, secr der baenderije van Rotselaer, stelden een onderzoek in en aanhoorden daartoe verschillende getuigen. Lodewijck Vervoort, 60 jr, wonende tot Werchter had gezien dat 'Huijbrecht in de wandelinghe steencrijter' uit zijn schip aan land kwam met een roer en een bonte waterhond. "Laet den hont loopen, hij sal ons wel wat thuys brengen" zei de schippersvrouw, die naar uit de zaak bleek, veel erger was dan haar vent.
 

 

Hierbij een akte betreffende de familie Vervoort. De akte gaf wel perspectieven. Eén ding is zeker, in de familie Vervoort boterde het niet. Om uit het geschil te geraken werd beroep gedaan op rechtsgeleerden te Leuven. Het akkoord werd op 06.06.1628 door notaris Libertus Vanden Berghe in een akte gegoten, die op 14 juni 1628 te Leuven voor de schepenen Vander Heyden en Van Beringhen werd vernieuwd. Ik heb zo een idee, maar of ik het bij het juiste eind heb, weet ik niet. Ik doe een poging.

Wijlen Ludovicus (Loyck ) Vervoort was twee maal gehuwd, te weten met Elisabeth Vertennen en vermoedelijk met Anna Lauwereys. In de akte spreekt men van een tweede huwelijk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 365v., akte dd. 14 juni 1628.

Item Jan Brugmans om deze transactie te v(er)nieuwen, geconstitueert sijnde, heeft t' selve gedaen inder manieren als volght.

Comparerende op heden den sesten juny a(nn)o 1628 voor mij Librecht Van(den) Berghe, not(ari)s, in Brabant geadmitteert, tot Loven resideren(de), en(de) die getuyghen naergen(oemp)t, Jan Vervoyrt en(de) met hem Anthonius Claes als man en(de) momboir van Cathlijn V(er)voyrt, geloven(de) dat sij het gene naerbes(chreven) staet, sal lauderen en(de) approberen, hen sterckmaecken(de) t' saemenderhandt voor Niclaes Michiels als vaederl(ijcken) momboir van sijne kinderen, bij hem behouden van wijlen Barbara V(er)voyrt, en(de) voorts als d' actie hebbende van Jan Kerckmans als man en(de) momboir van Maria V(er)voyrt en(de) oock als d' actie hebbende van Jan Verbeeck als man ende momboir van Elizabeth V(er)voyrt, als partijen ter ie., ende Anna Lauwereys weduwe wijlen Loyck V(er)voyrt en(de) Joos V(er)voort, haeren sone, ter anderen, die welcke hebben v(er)claert te hebben getransigeert en(de) geacccordeert over sekere diff[e]renten, geresen ter saecken van t' kindtsgedeelte van Cornelis V(er)voyrt, der eersten comp(aranten broeder, d' welcke sij v(er)claerde aen hennen vadere niet te hebben v(er)cocht, soo sij daerbeneffens oock sustineerden het v(er)coop van hen respective kindtsgedeelte vercocht te sijn vele onder die weerden, dan alsoo dyesaengaende swaere processen souden hebben geresen onder soo naer maeghschap, hebben aengegaen het accordt inder manieren naervolgen(de), te weten dat die twee ie. comp(aran)ten, soo in hennen eygen naem als die gene daer vore sij hen hebben sterckgemaeckt, renuncieren absolutel(ijck) van allen het recht, actie en(de) pretensie, d' welcke sij eenichssins tot datum deser hebben gehadt oft souden hebben connen pretenderen totte goeden, bij hennen vaedere, moedere en(de) broedere achtergelaeten, oock van(de) conquesten die hennen overleden vaedere soude moghen gedaen hebben, soo in sijnen weduwel(ijcken) staet als tweeden houwel(ijck), geen gereserveert oft vuytgescheyden, en(de) dat mits eene somme van twee hondert vijffentwintich guldens eens, aen(de) eerste comp(aran)ten te betaelen, hondert guldens gereedt en(de) die resterende hondert vijffentwintich guldens te Bamisse naestcomen(de), d(aer)mede d' eerste comp(aran)ten renuncieren van relievem(ente), recissie en(de) allen beneficien ter contrarien, en(de) over t' ghene voors(chreven) is, compareren(de) Peeter Vervoyrt, heeft verclaert sijnshalven insge(lijcx) te renuncieren en(de) over lange gerenuncieert te hebben van t' gene hij opden voet van(de) eerste comparanten insgel(ijcx) souden hebben mogen pretenderen, soo hij bekendt daer van v(er)nuecht en(de) betaelt te sijne, d' welcke bij de tweede comp(aran)ten is geaccordeert ende aengaende het paert van(de) weesen des voors(chreven) Niclaes Michiels, heeft den voors(chreven) Peeter als momboir der selver weesen dese transactie geapprobeert en(de) gelaudeert, constitueren(de) hinc inde partijen om t' gene voors(chreven) is, te v(er)nieuwen voor meyer en(de) schepenen der stadt Loven, s' dorps van Werchter oft inden Raede van Brabant, Ph(i)l(ip)s Hollandts en(de) ... [n.v], int witte van desen te stellen, tsaemen en(de) elcken van hen int besundere thoonder deser, geloven(de) al t' gene wes bijde geconstitueerde in t' gene voors(chreven) is, sal worden gebesoigneert, te houden voor goedt, vast en(de) van weerden onder obligatie, sub(miss)ie en(de) ren(untia)tien in forma, aldus gedaen binnen Loven ten huyse van heer en(de) m(eeste)r Niclaes Berckel, licentiaet inde rechten, present den selven en(de) p(rese)nt heer en(de) m(eeste)r Guilliam Rogghe, insgel(ijcx) licentiaet inde rechten, testibus, en(de) is d' originele deser bij partijen geteeckent, ende bij mij Librecht Vanden Berghe, not(ari)s, quod attestor, en(de) was ondert(eeckent) Vanden Berghe.

Sic renovatum, coram Heyden, Beringhe, junii xiiii., 1628.    

 

Hierbij een akte met vermelding van Ludovicus Vervoort, eerst in huwelijk met Ellsabetha Vertennen en een tweede maal in huwelijk met Anna Laureys (Lauwerijs). Verder worden in de akte eveneens volgende kinderen van Ludovicus Vervoort en Elisabetha Vertennen vermeld :

-     Catharina Vervoort x Anthonius Claes;

-     Maria Vervoort x Joannes Kerckmans.

Beide kinderen woonden te Betekom.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 310v., akte dd. 23 maart 1620.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Cathlijn V(er)voort met consente, wille, wete en(de) overstaen Anthonis Claes, haers mans, en(de) Marie V(er)voort ten overstaen van Jan Kerckmans, haers mans, woonen(de) tot Betecom, per mo(nitionem) hebben indivisim en(de) elck in solidum opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) alsulcke proprieteyt, actie, paert en(de) kintsgedeelte, wesen(de) elck een seste paert, mitsgaeders oock de vliegen(de) erffve, bij Lodewijck V(er)voort, hennen respective vaeders, v(er)cregen oft v(er)storven en(de) op hen eenichsints gedevolveert bij doot en(de) afflijvicheyt van Elisabeth V(er)tennen, sijne moedere saeliger, en(de) oock tgene sijn(en) vaeder met Anna Laureys, sijne tegenwoordighe huysvr(ouw)e soude moegen v(er)crijgen oft alreede v(er)creghen mach hebben, tot wat plaetsen die gelegen oft bevonden sullen wordden, egeen gereserveert, en(de) dat midts seeckere so(mm)e van penn(ingen), die de voors(creve) opdraeg(er)en van(den) voors(creven) Lodewijck, hennen vaedere, bekinnen ontfan(gen) te hebben, exp(osito) imp(ositus) est die voor(creven) Loduwijck V(er)voort et satis, etc(etera), et waras erffel(ijck) nyet te hebben belast noch v(er)thiert in eeniger manieren prout, met expresse conditie dat ingevalle die naerkinderen des voors(creven) Loduwijcx coemen afflijvich te worden sonder wetttige oir achter te laeten, deselve goeden wederom sullen succederen naerde doot des voorscreven Loduwijcx opde voors(creve) opdraegeren oft henne kinderen, coram Roeloffs, Beringhen, martii xxiiia., 1620.

 

Hierbij een akte met vermelding van Ludovicus (Loyck) Vervoort en Anna Laureys (Lauwereys), inwoners van Werchter. De regeerders van Werchter dragen ingevolge verkoop een aantal vijvers of vinnen onder Tremelo over aan Ludovicus Vervoort en zijn kinderen, die hij verwekt had met Anna Laureys. De akte vermeldt de identiteit van heel wat regeerders van Werchter. Er werd geconditioneerd dat wanneer de vijvers of vinnen droog zouden komen te staan of wanneer het water zou afgelaten worden, dat de inwoners van Werchter daar turf mochten gaan steken zoals zij dat in vroegere tijden altijd hebben gedaan. De regeerders van Werchter hadden de toelating (octrooi) om de vijvers te verkopen, verleden op 18 september 1619 in de Raad van Brabant.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 403r., akte dd. 3 maart 1623.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen m(eeste)r Ph(i)l(ip)s Hollandts, als onwederroepel(ijck) geconstitueert zijn(de), respectivel(ijck) bij Jannne Van Lantrop, meyer, Peeteren Michiels, Jan Lerbijls, Jan(ne) Van(den) Hove, Henricken Gobbelijns, Peeteren Van Tongeren, Libert Van Ijssche en(de) Jan Van Langendonck, schepen(en) van Werchtere, Jheroen Van Hove, Willem Peeters, dorpm(eeste)ren, Jan Lauwars en(de) Peeter Stoop den ouden, kerckm(eeste)ren, Peeter Verstraeten en(de) Jan De Crijtere, heylige geestm(eeste)ren, Jan Bruynincx, Loyck V(er)voort, Henrick Gooris, Henrick Boschmans en(de) vele meer en(de) diversche ande(re) van(de) gemeynte aldaer, volgen(de) henne signaturen ende gewoonelijcke marcken, tot tgene naerbes(creven) staet te doene, geconsenteert en(de) geaccordeert, representeren(de) alsoo tgemeyn en(de) geheel corpus van Werchtere voors(creven), wesende van(der) daet via. marty 1619, ond(erteecken)tr L. Van(den) Berghe, substitut secret(aris), mede oock volgen(de) zeke(re) schepen(en) brieven opene brieven van octroy, tot dijen eynde inden Raede van Brabant v(er)worven van(der) daet xviii. septemb(ris) 1619, ond(erteecken)t Wauwere, beyde alhier gesien en(de) gebleken, die sel(ven) m(eeste)r Ph(i)l(ip)s vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen van(de voors(creve) respective procura(ti)e en(de) octroy, bij manisse heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) ierst zeker vinne oft vijver, genoempt Oliviers Put, gelegen inde Tremelrije Heyde, regen(oten) derffgen(aemen) Cornelis V(er)haegen ter ie., den voetwech loopen(de) naer Peeter Volder ter iie., de gemeyn heyde ter iiie. en(de) iiiie. zijd(en), affwateren(de) tusschen die goeden Franchois Stroomans, item noch een vinne oft vijvere, genaempt d' Berckvinne, item noch drije vinnekens, genaempt die Kuyten, affwateren(de) door tvoors(creven) Berckvinne, en(de) voorts den loop affloopen(de) tusschen die voors(creve) goeden van Franchois Stroomans, regen(oten) die gemeyn heyde in alle zijd(en), item noch een vinne oft vijvere, genaempt het Swelenvinne, met noch een savoyrken daerbij gelegen, regen(oten) dieselve heyde in alle zijd(en), item noch een vinne oft vijvere, genoempt het Waterleese Vinne, met noch een cleyne vinne daerbij gelegen, wateren(de) door malcanderen, regen(oten) die voors(creve) gemeyn heyde in alle zijd(en), exp(osito) imp(ositus) est Loyck Vervoirt, soo in zijn(en) eygen(en) name als ind(en) name van zijn(e) kinderen, die hij v(er)weckt heeft oft macht v(er)wecken van Anna Laureys, woonen(de) tot Werchtere, behoudel(ijck) dat die voors(creven) Loyck is hierinne reserveren(de) zijn(e) vrije dispositie en(de) voorheffven om die sel(ve) goeden te mogen v(er)setten oft v(er)coopen aen iemanden sonder iemants contradictie, et sat(is) die voors(creve) geconstitueerde obligan(do) et indivis(im) submitten(do) allen dinnecomen van het corpus van Werchtere voors(creven) ac renun(tiando) in forma et war(as) elck parcheel op ix (mij)ten ts(iae)rs heeren chijns, tanqua(m) prout iure, coram Vorst, Beringhen, martii iiia., 1623.

Item partijen v(er)cleren den rechtveerdigen coop te wesen om en(de) voorde somme van twee hondert en(de) xl rinsg(u)l(dens) eens, die wel(cke) sullen geemployeert wordden tot ontlastin(ge) van(de) lasten van(den) gemeynen dorpe ende es in desen merckel(ijck) ondersproken dat soo wanneer die sel(ve) vinnen sullen vuytdroeghen oft als die sullen affgelaeten wordden, dat alsdan die gemeyne ingesetenen van Werchtere aldaer vrije sullen moghen torff steecken en(de) hacken, gel(ijck) zijlieden hier voortijts en(de) van oudts altijt hebben gedaen, coram eisd(em).

 

In de volgende akte maakt men melding van Ludovicus (Loyck) Vervoort, alsmede van zijn eerste vrouw Elisabetha Vertennen en zijn tweede vrouw Anna Laureys. Tevens wordt er melding gemaakt van Petrus Vervoort, inwoner van Werchter en zoon van voornoemde Ludovicus en Elisabetha Vertennen. In een tweede akte, die onmiddellijk volgt op de eerste en van dezelfde datum is, emancipeert Petrus zijn kinderen Joannes, Ludovicus, Barbara, Anna en Catharina..

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7514, folio 242v., akte dd. 14 juli 1625.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) der schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Peeter Vervoort sone Loycx, woonen(de) tot Werchtere, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijden(isse) sekere proprieteyt, actie ende kindtsgedeelte, wesen(de) een seste paert, midtsgaeders de vliegen(de) erffve, hem opdraegere verstorven midts de doot en(de) afflijvicheyt van wijlen Elisabeth V(er)thennen, sijne moedere, item t' gene sijnen voors(chreven) vaeder met Anna Laureys, sijne huysvr(ouw)e, souden mogen hebben vercregen oft sullen v(er)crijgen, tot wat plaetsen die gelegen sijn oft bevonden sullen wordden, egeen(e) gereserveert, en(de) dat midts sekere so(m)me van pennin(gen), d(aer)mede de voors(chreven) opdraegere bekendt van(den) voors(chreven) Loyck, sijn(en) vader, v(er)nueght en(de) betaelt te sijn(e), expos(ito) impos(itus) est die voors(chreven) Loyck V(er)voort et satis, et(ceter)a, et waras van(de) sel(ve) actie en(de) proprieteyt nyet te hebben belast noch v(er)thiert in eeniger manieren, coram Borchgreeff, Paep, julii xiiiia., 1625.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7514, folio 242v., akte dd. 14 juli 1625.

Item Petrus V(er)voort filius Ludovici, commorans apud Werchtere, in p(rese)ntia, et(cetera), emancipavit Joannem, Ludovicum, Barbaram, Annam et Catharinam V(er)voort, suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto H. Van Roost reconduxit, coram eisdem.

 

Hierbij een akte met vermelding van Ludovicus (Loyck) Vervoort en zijn vrouw Anna Laureys. Het echtpaar werd door de meyer en de dorpsmeesters van Werchter gegoed in een erf onder de Bollo nabij de Raambeek te Tremelo, om daar een vijver te maken. De gemeente werd hiertoe gemachticht ingevolge een octrooi van 18.09.1615.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 145r., akte dd. 13 februari 1626.

Item, in presen(tia), et(ceter)a, gestaen Jan Van Lantrop, meyer, etc(etera), die welcke vuyt crachte en(de) naer vermogen van sekere procuratie, hem gegeven bij Jan Van Lantrop, Peeter Michiels, Jan Leerbeyls, Jan Van Hove, Henrick Gobbleyns, Peeter Van Rijmenam, Peeter Stoop en(de) Jan Bruynincx, respective meyer, schepenen en(de) dorpm(eeste)ren des dorps van Werchtere, voorden not(ari)s H. Van Hove en(de) sekere getuygen opden xien. feb(ruary) 1626, alhier gesien en(de) gebleken, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorelijcke) v(er)thijdenisse sekere erffve om eenen vijver oft vinne d(aer)aff te maecken, gelegen in de Bolloye ontrent den Cleynen Rame, regen(oten) die Bolloye ter ie., die gemeyne heyde rontomme ter andere zijden, en(de) de voors(chreve) opdraegere vuyt crachte als voor daer vuyt ontgoidt en(de) onterft sijnde, soo is daerinne gegoidt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Loyck V(er)voert inden naem en(de) tot behoeff van sijne kinderen, bij hem v(er)weckt vuytten lichaeme van Anna Laureys ende die hij alnoch sal mogen van haer v(er)wecken, behoudel(ijck) sijnen vrijen eygen wille daermede te doen, en(de) dit alles volgens seker octroye den voors(chreven) constituanten verleent opden xviiien. 7bris. 1615, per mo(nitionem) et satis et waras en(de) opde conditien, prijs en(de) restrictien, naerder inde voors(chreve) procuratie begrepen, eisdem coram Vorst, Greve, feb(ruarii) xiiia., 1626.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervoort Catharina (Maria), XI - XII (N1221 + S2133),

 

Vervoort Joannes, XI - XII (N1236 + S2992 + S3934),

 

Vervoort Petrus Adrianus, ° ca. 1595, + 27.08.1635, x met Arendonckx (Maria) Barbara,  + Werchter op 10.12.1663.

Wer1849/1: Fo 15v (31 maart 1626):

Machiel Luijten sone Jans verkoopt aan Peeter Vervoort x Maeijcken Van Arendonck een stuk land genoempt het Pereleerland gelegen te Tremeloij (Jan Van Aerschot, Jan Schrijns) waarop een erfelijke rente 

(in de marge: compareerden Maria Van Desschel x Adriaen Claes heeft bekend over de rente van ses gl vijf st sjaers ontfangen te hebben van wegens mijnheer Crabeels de somme van 50 gl wesende de hellicht vant capitael ende noch 50 gl ... voor de jaren 1681 ev). 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Petrus Vervoort zone Ludovicus (Loyck) en zijn vrouw Maria Van Arendonck (Arendonckx), inwoners van Tremelo onder .

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 339v., akte dd. 29 april 1630.

Item in p(rese)ntie des lieutenants meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Peeter Vervoort soene wijlen Loyckx ende Maycken Van Arendoncck, wettige gehuyssschen, woo,nende tot onder Werchter tot Tremeloo, ende hebben tsaemen en(de) elcken van hen besonder opgedraghen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse, ressche ende rijse drije dach(mae)len lants, gelegen onder Schrieck te Groo[t]loo, regen(ooten) die Tremeloo Heyde ter suyt ier., Jaecq(ues) De Becker oist ter iier., Henrick Schreyns west ter iiier., dieselve opdrageren noort ter vierdere zijden, alleenel(ijck) belast wesen(de) met een(en) halffven stuyver tsheeren chijns sonder meer, expositis ende s(ieu)r Lie Henrick Stevens, ingeseten(en) deser stadt, per mo(nitionem) iure haereditario et allodiali imposito idem reddidit terminis ende voorts meer op een(e) voortaene rente van vier rinsgul(dens) tsiaers, loopen(de) munte, te xx st(uyvers) tstuck den gul(den) ende den st(uyver) te drije plecken Brabants gerekent, erffelijcke rente, alle jaere opden xiie twelffsten dach van septembris te v(er)schijnen, waer van den iersten termijn van betaelin(ge) vallen sal den twelffsten septembris 16 sesthien hondert ende dertich naestcomen(de), alles in conformiteyt van(de) schepenen contracte over gelijcke bekentenisse van vier gul(dnes) erffel(ijck, alhier gepasseert den xiien. septemb(ris) anno xvic. elffve tusschen Jan Luytens alias Hollemans ende den voors(chreven) rentheffere, d' welck midts desen wort gecasseert, gelovende die v(oor)s(chreve) gehuysschen sonder p(re)judicie van des v(oor)s(chreven) is, tsaemen voor tgheheel ende elck een int besonder onder v(er)bintenissen van hunl(ieden) respective p(er)soonen ende goeden, beyde meuble ende immeuble, tegenwoirdighe ende toecomende, met renunciatie van allen en(de) yegewelcke privilegien van rechte, namentl(ijck) der privilegie van v(er)scheyde v(er)obligeerden, non numeratae pec(uniae) ende de v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soone alnoch der constitut(ie) s(enatus) c(onsul)ti vel(leiani) et auth(entica) si qua mulier, daer van gecertioreert, en(de) van allen anderen in forma, de voors(chreve) rente jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdaeghe wel, loffel(ijck) ende personnelijck te betaelen ende te leveren ten behoeve des voors(chreven) Stevens oft sijns actie hebben(de) oft rep(rese)nteren(de), binnen deser stadts wissele van Loven, alles los ende vrije van xe., xxe., xle., ce., mindere oft meerdere penninghen, impositien oft exactien, alreede ingestelt oft naermaels inne te stellene, mede van pontpenninghen in futurum assecut(um) telcken termijne ende v(er)schijndaeghe als als schult met recht v(er)wonnen, et casu quo alia et tantum, met conditie van(de) v(oor)s(chreve) rente te moeghen quyten t' eender reyse teghens den penninck sesthiene ende met volle rente, al losgelts, en(de) aen(den) rentheffere te leveren, coram Van Assche, Van Grave, aprilis 29., 1630.

            In de marge.

Op heden den derden meert 1685 is gebleken bij origineele contract, gepasseert voor den not(aris) Van Hoff en(de) seeckere ghetuygen op heden date deser, dat dese rente van vier gul(dens) siaers mette v(er)loopen van dijen is gequeten door jo(uffrouw)e Louise Otto aen jo(uffrouw)en Barbara Utens wed(uw)e wijlen men heere Jo(ann)es Ph(i)l(ipp)us Van Schutteput als representant van Sebastiaen Vervoort Henr(ick) Stevens et sic vacat, promitten(tes) non alloqui, testor L. Henrion.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Vervoort zone Ludovicus met zijn vrouw Maria Doncx (Arendonckx/Van Arendonck), inwoners van Werchter. Maria Doncx ondergaat hier toch wel een merkwaardige naamswissel, want in werkelijkheid is het dezelfde als Maria Van Arendonck/Arendonckx ! Adrianus Vervoort was reeds overleden op 27.08.1635 zoals blijkt uit de randvermelding. Maria overleed te Werchter als Maria Van Arendonck op 08.12.1663.

Overlijdensakte van Maria Van Arendonck te Werchter op 10 december 1663.

Transcriptie overlijdenakte.

8. 10bris [decembris] obiit Maria Van Arendonck, munita

o(mn)ibus ecclesiasticis sacramentis.

(munita omnibus ecclesiasticis sacramentis = voorzien van alle kerkelijke sacramenten).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 278v., akte dd. 17 september 1626.

In tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Adriaen Vervoort, soe woonende tot Werchtere, soone Adriaens Lowyck Vervoort, met Marie Doncx, sijne huysvrouwe, hebben opgedragen met behoorlijcke verthijdenisse een block landts, groot bat dan drije dachmaelen, liggende tot Werchtere voors(chreven) opte Sluysvelt, regenot(en) Hans Hove west Jeroen V ende noorden, Adriaen Vervo Louyck Vervoort ter iii. ende seker straetken w zuyden ter iiii. zijden, opden last van omtrent eenen st(uyver) chijns.

Item een ander bloxken landts van omtrent i ˝ dachm(ael), rege niet verre van het voors(chreven) block, regenoten het voors(chreven) straetken noorden ter i., Vrouwenperck ter ii., de kercke van Werchtere ter iii. ende een ander straetken ter iiii. zijden, belast met omtrent xxxiii st(uyvers) aen den Heyligen Geest van Werchtere.

Item een bloxken van omtrent een dachm(ael) bij de voors(chreve) stucken, regenot(en) Vrouwenperck noorden ter i., Louyck Vervoort ter ii., Vrouwenperck ter iii. ende t' straetken west ter iiii. zijden, belast alleenlijck met omtrent eenen st(uyver) chijns aen.

Exposit(o) et Theodorico Willemssen per monit(ionem) imposit(us) idem reddidit terminis ende voorts meer op eene voortaene rente van twelff guld(ens) thien st(uyvers) siaers te xx st(uyvers) den guld(en) ende te drije plecken Brab(ants) elcken stuyver gerekent, jaerlijcx te verschijnen opden xvii. septembris, telcken te leveren aenden renthebbere, los ende vrije van allen subventien, ingestelt oft inne te stellen infuturum assecutum, et sub hisce satis et waras obligantes se suaq(ue) insolidum met renunc(iatie) novae constitut(ioni) de duobus reis en(de) privileg(io) s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) et authent(ica) si qua mulier et aliis in forma, belovende voorts onder gelijcke oblig(atie), etc(etera), dese rente loffelijc te betaelen ende aenden rentheffere te leveren assecutum et casu quo ad monit(ionem) alia et tantu(m) prout aut, met conditie van te mogen lossen teender oft ten twee gelijcke reysen telcken de gerechte hellicht, den penn(inck) xvi. ende met volle rente naerder lossinghe, al losgelt, aenden renthebbere te betalen, eod(em) eisdem.

            In de marge.

27. augusti 1635 gestaen Dierick Willems, heeft bekent vuyt handen van Marie Doncx wed(uwe) wijlen Adriaen V(er)voort, ontfangen te hebben de capitaele penningen van vier r(insguldens) tsiaers op corttinge der rente van xii r(insguldens) x st(uyvers) tisaers, in desen v(er)melt, consenteren(de) inde cassatie van(de) v(oor)s(chreve) vier r(insguldens) erffelijck, mede in allen de v(er)loopen totten 17. 7bris. 1635 incluz, sulcx dat de rente noch jaerlelijckx blijft acht gulden thien stuyvers tisaers, promitten(tes), etc(etera), et subsignavit.

Dit merck  +  merk heeft Dierick Willems hier gestelt.

     Uit dit huwelijk:

     Vervoort Joannes, 

     Vervoort Ludovicus, (°) Werchter 16.12.1618 (g. Vervoort Ludowicus en Vertennen Anna),

     Vervoort Anna, (°) Werchter 31.05.1621 (g. Michiels Nicolaus en Manuels Anna ex Rijmenam), x Werchter 03.09.1651 (g. Dnus Rethij Florentius en Van Tongelen Petrus)

     met Joannes Coremans,

     Vervoort Catherina, (°) Werchter 22.01.1624 (g. Vervoort Joannes en Verbullecht Catharina),

 

Vervoort Elijsabeth,

 

Vervoort Barbara, XII (S2349),

 

Vervoort Cornelius, +,

 

Vervoort Maria, x met Kerckmans Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Kerckmans Catharina, (°) Betekom 20.01.1618 (g. Laurentius Kerckmans en Catharina Van Vlaslaer),

     Kerckmans Arnoldus, (°) Betekom 25.10.1619 (g. Adrianus Uytganx en Anna Van Hurk),

     Kerckmans Joannes, (°) Betekom 10.12.1621 (g. Joannes Goris en Magdalena Claes),

     Kerckmans Anna, (°) Betekom 27.05.1625 (g. Joannes Hoolaerts en Anna Wigers),

     Kerckmans Sebastianus,  (°) Betekom 27.06.1632 (g.Sebastianus Vervort en Emerantiana Van Mechelen),

 

2. Vervoort Judocus, ° ca. 1600.

 


 

XI - XII - Claes - Klaes Antonius (sr) (N1220 + S2132), x (niet Bet, W!, ) met Vervo(e)rt Catharina (Maria) (N1221 + S2133).

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Franciscus, x met Cathelijne Deghens,

 

Claes Gerardus,

 

Claes Anna, x 1 met  (niet Bet, Aars,) met Joris alias Ossemans Joannes, fs Joannes x Maria Vermijken, + 20.08.1629,  x 2 x Betekom 04.06.1631 (g. Vervarent Henricus, Claes Hendricus, Blancaerts Joannes en Janssens Adrianus) met Janssens Joannes,  fs Walterus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Joris Laurentius,

     Joris Joannes, x Betekom 15.07.1642 (g. Joannes Janssens en Joannes Smets) met Susanna Smets,

      Joris Adrianus, (°) Betekom 23.07.1617 (g. Adrianus Claes en Maria Vermijlen),

     Joris Catharina, (°) Betekom 26.01.1620 (g. Brugmans Bartholomeus en Claes Catharina),

     Joris Maria, (°) Betekom 07.11.1622 (g. Van Vlaslaer Joannes en Claes Maria),

     Joris  alias Ossemans Henricus, (°) Betekom 05.09.1625 (g. Henricus Van Hoove e n Catharina De Preeter),

     Joris Catharina, (°) Betekom 22.08.1628 (g. Vanden Eijnde Joannes en Backers Catharina),

     2. Janssens Lucia, (°) Betekom 15.05.1632 (g. Moens Lucia),

 

Claes Catharina fa Antonius, x (niet B, ) met Vande(n) Berg(e) Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Vande Berge Petrus, (°) Betekom 13.01.1630 (g. Vanden Berge Petrus en Claes Catharina fa Adrianus),

     Vande Berg Anna, (°) Betekom 04.04.1632 (g. Batta Anna),

 

Claes Joannes fs Anthonius, (°) Betekom 28.10.1611 (g. Nuts Joannes en Claes Anna), x (niet Bet, Heist, ) met Jacops Maria,

     Uit dit huwelijk posthumus:

     Claes Egidius, ° Heist, (°) Betekom 10.07.1639 (g. Claes Petrus en Vrancken Anna),

     Claes Joannes, ° Heist, (°) Betekom 10.07.1639 (g. Vanden Loock Adrianus n. Claes Adrianus en Claes Maria),

 

Claes Petrus, X - XI (S610 + N1066), (°) Betekom 29.03.1618 (g. Vervoert Petrus en Claes Magdalena),

 

Claes Nicolaus, (°) Betekom 02.08.1620 (g. Machgiels Nicolaus en Kercmans Anna/Van der Loock), moeder Maria, x Betekom 06.09.1651 (g. Janssens Joannes en Smets Joannes) met Valenteijns Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Henricus, (°) Betekom 21.05.1652 (g. Vlemincx Henricus en Valenteijns Johanna),

     Claes Anna, (°) Betekom 18.06.1654 (g. Vlemincx Joannes en Claes Anna),

     Claes Susanna, (°) Betekom 13.08.1656 (g. W... Henricus en Smets Susanna),

     Nicolai Andreas, (°) Betekom 14.04.1659 (g. Wilms Henricus n. Vander Beken Alexander en Nuijts Barbara),

 

Claes Anna, (°) Betekom 21.04.1623 (g. ... Anna), moeder Maria,

 

Klaes Maria, (°) Betekom 12.10.1625 (g. Viskens Joannes fs Jacobus en Vervort Maria),

 

Claes Gaspar, (°) Betekom 08.10.1628 (g. Gents Gaspar en Nuijts Anna).

 

 

 

XI - XII - Vervoort Joannes (N1236 + S2992 + N3934), x (niet Bet, S, W, Heist, Beer, H, K, Rot, ) met Maria Viskens (N1237 + S2993 + N3935).

 

Uit dit huwelijk: geen verdere info S, Heist, Bet, Beer, H, K, Rot, Wez, Wak,

 

Vervoort Sebastianus, x 1 ca. 1640 met Van Bael (Balen) Maria, x 2 Werchter 19.10.1655 (g. Coremans Joannes en Mr Van Roijst Cornelius) met Mesmaekers Anna,

AVT2: 19 okt 1676:

Sebastiaen Vervoort ende Jan Lensclaes als momboirs van Hendrik Guens daer vader af was Peeter Guens ende Margriet Verstraten zijn moedere ter eenre, ende Francois Verhaegen tot Keerbergen gewesene man van Maeijcken Guens den vs Hendrik sustere was wijlen ter tweedere

gaat over nagelaten schulden.

AVT2: 21 maart 1672.

Anthoon Guiliam ende Hendrik Vervoort alle kinderen Sebastiaen Vervoort x wijlen Maria Van Bael verklaren hoe zij op hun goederen zijn nemende 2 gl erfelijck als Jan Henckens is pretenderende ende twee gl erfelijck als derfgen Jan Van Bael oock sijn pretenderende op de S+D vanden voors Sebastiaen Vervoort x wijlen Maria Van Bael was ten laste gelijt duijtweijsens van hunne scheijde brieve sulckx dat het land onder Schriek genoempt de Waterleese was gevallen ende gebleven aende voors gehuisschen met de last vande voors twee renten beloopende tsamen in cap ter somme van 64 gl eens ende alsoo die  voors gehuiisschen tsamen in leven vande voors Maria Vanbael het voors lant hebben verkocht aan Jan Vermijlen alias Muijskens volgens d’uijtwijse vanden erfbrief daer van sijnde en hebben die voors vercoopers int vercoopen vant voors lant die voor renten daerop niet vuijtgesproken noch daerop gewarandeert soo dat die mombaers van weesen vande voors Jan Vermijlen x Adriana Guens willen ontslagen ende ontlast sijn vanden voors renten sonder deselven te willen laeten staen op hunne voors pant .. soo verobligeren sij eerste C .. en stellen een vaste hypotheque op huijs en hof mletten lande annex groot ontrent die drije dm glegen in Sluijsdonck onder Werchter toebehoorende den voors Sebastiaen Vervoort voorde tochte sijne drij voors sonen voor de erfelijkheijt (erfgen Antoon Vervoort).

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters)  een akte met vermelding van de zoons Hendrik en Guilielmus Vervoort.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8286 fol. 35r°.

In tegenwordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt compareerden den clerck Goemans, tot het naerbeschreve als thoonder ghemachticht bij die procuratie, geinsereert inden contracte, daer van den teneur hier naer is volgende.

Op heden den tweeden january xvic. negenent'seventich compareerden voor mij notario, bij den Raede van Brabandt geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie van. getuygen naer te noemen Guilliam ende Hendrick Vervoort, gebroeders, woonen. tot Werchter, die welcke hebben bekendt t' hennen contentemente in gereede en. gevalueerde penn. ontfangen te hebben van jouffre. Paschasia Staes, begijnken opden Grooten Begijnhove binnen deser stadt, die somme van hondert guldens eens, gelovende daer voor aende selve Staes, dat accepterende, jaerelijcx op date deser te betaelen eene rente van sesse guldens ende vijff stuyvers, daer van d' eerste jaer vallen ende verscijnen sal den tweeden january xvic. tachentich ende soo voorts van jaere tot jaere binnen Loven aende acceptante ofte haers actie hebbende, te leveren los ende vrije van xe., xxe., hondertste, mindere ofte meerdere penningen en. impositien, innegestelt oft inne te stellen, bedacht ofte onbedacht, t' elcken valdaeghe als schult met rechte verwonnen, geloven. den voornoempden Guilliam sijne huysvrouwe Maria Scrijns indijen te hebben dat sij dese acte binnen den tijt van drije weken sal comen approberen en. ratificeren, daervoor t' saemen en. een voor all int besundert verobligeren. henne persoonen ende goederen, en. die der voors. Marie Scrijns haeve en. erffve, tegenwordighe en. toecomende, met submissie en. renunciatie als naer stiel, special. hebben daer voor verbonden eerst den voorn. Guilliam vijff dachlen. landts, gelegen tot Werchter achter sijn huys, regenoten t' sheeren straete ter eenre, t' Groot Collegie vander Godtheyt binnen Loven ter ije., Vrouwe Perck ter iije. en. vierdere, ende die erffgenaemen Sebastiaens Vervoort ter vijffdere zijden, item den voors. Hendrick Vervoort twee derdendeelen van een halff bunder landts, daer van t' resteren. derdendeel toecompt Anthoon Vervoort, oock gelegen onder Werchter tot Sluysvelt, regenooten van t' geheel stuck t' Gansen oft Gaereussel ter eenre, d' wechstraetken ter ije. ende derdere zijden, waranderende die voors. partijen op s' heeren chijns sonder meer, consenteren. daer over int maecken van beleyde en. mainmise, mede inden decrete der heeren schepenen deser stadt sonder daer toe gedaeght te moeten worden, gelijck oock in condemnatie voluntaire, alles t' hennen coste, constituerende voorts onwederroepelijcken alle thoonders deser om t' ghene voorsch. is, voor die voorsch. schepenen ende elders, daer des versocht soude moghen wesen, te vernieuwen ende herkennen, promittentes ratum ac gratum, obligando, ettha., ut supra, met conditie dat die voors. rente t' allen tijden sal moghen ghequeten worden alst die rentgelders ghelieven sal t' eender rijse met gel. somme ende volle rente.

Actum binnen Loven ten daeghe voors. ter presentie van Niclaes Longinus en. Merten meester Truyens, getuygen hier toe aensocht, ende is die minute deser van. compten. neffens mij notario ondert., onderstondt quod attestor, en. was onderteeckent, C. Van Moockenborch, nots., leeger stondt, depost den sesthiensten january xvic. neghenen t' seventich compareerden die voorghemelde Marie Schrijns, diewelcke ten overstaen haers voorsch. mans lecture gehadt hebbende van dese voors. acte, die selve in alles heeft geapprobeert, gelovende in haeren regarde, verbindende, consenterende ende constituerende als boven, actum binnen Loven ter presentie van heer ende mr. Sebastianus Van Rivieren, licentiaet inde rechten, en. Henrick Van Rivieren, jurist, getuygen hier toe aensocht, en. is die minute deser van. compte. neffens mij notario onderteeckent, onderstondt quod attestor en. was ondert. C. Van Moockenborch, nots.

Innegevolghe die procuratie inden voors. contracte gheinsereert, soo heeft den voorgen. geconstitueerde den innehoude ten prouffijte der erffgenaemen jouffre. Paschasia Staes alhier herkendt en. vernieuwt, gelovende voorts prout in eodem procuratorio, obligan., ettha., coram Stembor, Dens, xxviijen. augusti 1686.

 

In de akte maakt men melding van Joannes Vervoort, zoon van Ludovicus en Elisabetha Vertennen en inwoner van Werchter. Verder wordt ook Anna Laureys vermeld, tweede vrouw van zijn vader Ludovicus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7509, folio 221v., kate dd. 17 juni 1619.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), gestaen Jan Vervoert zone Lodewijcx, woonen(de) tot Werchtere, per mo(nitionem) hebben heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse alsulcke proprieteyt, actie, paert en(de) kintsgedeelte, wesen(de) een seste paert, mitsgaeders oyck de vliegen(de) erffve bij Lodewijck Vervoert, sijnen voors(creven) vaeder, v(er)cregen oft v(er)storven en(de) op haer eenichsints gedevolveert bij doot en(de) afflijvicheyt van Elisabeth Vertennen, zijne moedere saliger, en(de) oock tgene zijn(en) vaeder met Anna Laureys, sijne tegenwoordighe huysvr(ouw)e, soude mogen v(er)crijgen oft alreede v(er)cregen mach hebben, tot wat plaetsen die gelegen oft bevonden sullen worden, egeen gereserveert, en(de) dat midts seeckere somme van pe(n)nin(gen), die den voors(creven) opdraegere van(den) voors(creven) Lodewijck, zijnen vaeder, bekent ontfangen te hebben, exp(osito) imp(ositus) de voors(creven) Lodewijck Vervoir[t], woonen(de) tot Werchter, et satis, etc(etera), et waras derffelijckheyt nyet te hebben belast noch v(er)thiert in eenigher manieren proiut, coram Schore, Impens, junii xviia., anno 1619. 

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Vervoort en zijn vrouw Maria Viskens, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 372v., akte dd. 30 juni 1627.

In tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Jan Vervoort ende Marie Viskens, gehuysschen, woonende tot Werchtere, hebben opgedragen met wettige verthijdenisse een huys, hoff ende toebehoorten, groot int geheel een halff dachm(ael), regenot(en) sheeren straete in twee zijden, Jan Van Landtrop in dandere twee zijden, belast aenden heere van Werchtere met xxii ˝ st(uyvers).

Item een stuck landts, groot een halff boender, genoempt den Heyligen Put, regenot(en) sheeren straete ter i., Peeter Stoop ter ii., derffgenaem(en) derff Jans Van Haecht ter iii., derffgenaemen Willems Schrijns ter iiii. zijden, belast met eenen penn(inck) boon ende twee cappuynen aende die (!) weduwe Schellekens, exposit(o) et imposit(us) Theodorico Willems per monit(ionem) imposit(us) idem reddidit terminis ende voorts meer op eene voortaene rente van sesse guld(ens) siaers te xx st(uyvers) den guld(en) ende te drije plecken Brab(ants) elcken st(uyver) gerekent, jaerlijcx te verschijnen opden date deser, daervan het eerste jaer sal vallen den 29. 28. juny 1627 et sic deinceps te leveren binnen deser stadt wissele aenden voors(chreven) Dierick Willems, los ende vrije van allen subventien, ingestelt oft inne te stellen in futurum quolibet assecutum et sub hisce satis et waras obligantes se suaq(ue) insolidum met renunciatie respectivelijck privilegio s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) auth(entica) si qua mulier, nove constitut(ioni) de duobus reis, hun al voorgehouden, et aliis in forma, voorts onder gelijcke obliga(ti)e, etc(etera), hebben dopdrageren beloeft dese rente jaerlijcx loffelijck te betalen ende aenden renthebber los ende vrije te leveren, quolibet assecutum et casu quo alia et tantum prout vel redimere, welcke redemptie sal tallen tijden mogen geschieden den penn(inck) xvi tseffens ende teenemael ende met volle rente, al vrije ende losgelt aenden renthebbere te leveren, coram Roeloffs, Willemarts, junii 30., 1627.

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervoort Anthoon,

     Vervoort Guielmus, (°) Werchter 03.01.1640 (g. Worteleers Guielmus en Stoop Maria), x Werchter 06.05.1666 (g. Vervoort Sebastianus en Tombeur Petrus) met Schrijns Maria,

     AVT3: 3 feb 1687:

     Guilliam Vervoort Sebastiaensone heeft ontvangen van Peeter Vermijlen Gielissone jonkman ...

     Vervoort Henricus, (°) Werchter 06.03.1642 (g. Schuermans Henricus en Vervoort Anna),

     2. Vervoort Nicolaus, (°) Werchter 21.10.1657 (g. Bloms Nicolaus en Vermijlen Adriana),

     Vervoort Maria, (°) Werchter 24.08.1660 (g. Verschueren Joannes en Van Bael Maria),

     Vervoort Catharina, (°) Werchter 10.12.1663 (g. Claes Petrus en Van Arschott Catharina),

     Vervoort Joannes, (°) Werchter 23.01.1667 (g. Castermans Joannes en Verbeeck Anna),

 

Vervoort Barbara, XI (N1967),

 

Vervoort Antonius, (°) ca. 1614, x Werchter 01.07.1647 (g. Vermijlen Cornelius en Luijmoeij Cornelius) met Vermijlen Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Vervoort Antonius, (°) Werchter 22.08.1648 (g. Antonius Vervoort en Anna Vervoort),

     Hierbij (met dank aan Paul Peeters) een akte, waarbij Anthonius Vervoort sone Anthonius (en Elisabeth Vermijlen) aan  

     Adrianus Michiels en Guilielmus Vervoort, beiden wonende te Werchter, twee vijvers op de Tremeloheide verkoopt.

     Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7927 fol. 106r°.

     Item inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den procur. Le

     Riche om tgene naerbes. staet, te Xnieuwen. ende herkennen, geconstitueert sijnde bij procuratie hier onder

     geinsereert ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgende.

     Op heden desen xxijen. december 1674 comparerende voor mij openbaer nots., present die getuygen naer te noemen,

     Anthoon Xvoort. soone Anthonis heeft vercocht, soo hij doet bij desen, aen ende tot behoeve van Adriaen Michiels ende

     Guilliam Vervoort, beyde woonende tot Werchter, present ende in coop aenveerdende, twee vijvers, gelegen inde

     Tremeloosche Heyde, geheeten d' eene Tochte Ven ende d' andere de Waterlees, groot tsamen ontrent de drije

     Boinderen waters, regenooten die heyde in alle canten ende dat voor eene somme van penninghen, daer aff den

     voors. vercoopere hem haut ten vollen voor gecontendeert (!) vande voors. cooperen, passerende dese oversulcx voor

     quitancie absolut, waranderende de voors. vijvers voor los ende vrije, daer voor altijt garant gelovende onder obligatie,

     submissie ende renunciatie in forma, constituerende ten effecte van dijen alle thoonder deser indt particulier om tgene

     voorschreven staet voor meyer ende schepenen deser stadt Loven ende alders daer des behooren sal, te Xnieuwen.

     ende herkennen, mede aldaer te doen onterffenis ende erffenisse pro ut moris et stily promittens ratum et gratum,

     obligan., submitten. ac renuncian. in foa.

     Actum binnen Loven present Peeter Van Limborch ende Balthasar Peetes, als getuygen tot desen gebeden, ende

     hebben Xcooperen. en. cooperen de minute deser onderteekent, mij present als nots., quod attestor, ende was

     onderteekent W. Van Limborch, den voors. geconstitueerden vuyt crachte sijnder proae. heeft den innehouden vande

     bovengeschreven procuratie oft instrumente notariael alhier in alle sijne pointen ende clausuelen Xnieuwt. ende

     herkent, eentsaementlijcken heeft ter manisse des voors. heere meyers opgedraegen met behoorel. verthijdenisse de

     twee vijvers, hier boven indt witte vanden notaelen. contracte vermelt, exposito imp. est den clercq Van Limborch, pnt.

     inden naeme ende tot behoeffve van Adriaen Michiels ende Guilliam Vervoort accepterende per mo. jure et satis, ob.,

     sub. ac renuncian. in forma et waras ut supra, coram de Glimes, Hoppenbrauwer, xvi febry. 1675.

 

Vervoort Anna, (°) ca. 1616, x Werchter 19.07.1645 (g. Tombeur Petrus en Van Tongelen Arnoldus) met Verstreken Barthomomeus,

     Uit dit huwelijk:

     Verstreken Joannes, (°) Werchter 15.04.1646 (g. Joannes Luyten en Catharina Van den Wijngaert),

     Verstreken Maria, (°) Werchter 05.05.1649 (g. Michael Luyten en Maria Stroy n. Maria Van Bael),

     Verstreken Anna, (°) Werchter 17.12.1651 (g. Guilielmus Crosaerts en Anna Verstreken),

     Verstreken Petrus, (°) Werchter 08.12.1654 (g. Petrus Tombeur en Petronella Leenaerdts),

     Verstreken Henricus, (°) Werchter 02.03.1657 (g. Judocus Vervoort n. Henricus Holemans en Anna Verbeeck), x Werchter 13.05.1676 (g. Verstreken Bartholomeus

     en Van Roost Cornelius) met Van Geel Joanna, (°) Werchter 06.01.1648 (g. Van Geel Henricus n. Zoelaerts Adrianus en Brugmans Joanna),

     Verstreken Francisca, (°) Werchter 24.04.1659 (g. Franciscus Valckeneers en Antonia Maes),

 

Vervoort Judocus, (°) Werchter 19.08.1618 (g. Michaelis Van Langendonck en Margaretha Van Diependael), x Werchter 13.01.1641 (g. Vervoort Sebastianus en Verloij Joannes) met Verboven Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Vervoort Joannes, (°) Werchter 02.01.1641 (g. Joannes Maes en Maria Verboven),

     Vervoort Georgius, (°) Werchter 02.01.1644 (g. Georgius Verbeeck en Catharina Verbeeck), moeder Verbeeck Anna,

     x Werchter 17.02.1672 (g. Van Tongelen Arnoldus en Vervoort Petrus) met De Rijck Maria,

     Vervoort Petrus, (°) Werchter 26.12.1646 (g. Petrus Tombuer en Jacobina Vellema), x > 1671 met Maria Bernaerts,

     Vervoort Sebastianus, (°) Werchter 18.02.1649 (g. Sebastianus Vervoort en Elisabeth Vermijlen), x Werchter 17.02.1672 (g. Vervoort Judocus en Van Tongelen Arnoldus)

     met Adriana Markott, deze x 1 Werchter 27.07.1664 (g. Dnus Tollenaers Ludovicus en Mr Van Roijst Cornelius) met Zegers Joannes,

     Vervoort Henricus, (°) Werchter 06.05.1653 (g. Henricus Goris en Anna Rix),

     Vervoort Margaretha, (°) Werchter 06.05.1653 (g. Joannes Van den Bosch en Margaretha Van den Panhuysen),

     Vervoort Anna, (°) Werchter 07.10.1654 (g. Catharina Van Aerschot n. sui ... en Anna Grima... n. Anna De Witte),

     Vervoort Adrianus, (°) Werchter 05.01.1658 (g. Adrianus Coenraerts en Maria Bruynincx),

 

Vervoort Joannes, XI (S1496), (°) Werchter 26.08.1621 (g. Petrus Vervoort en Barbara Vervoort),

 

Vervoort Theodorus, X (N618), (°) Werchter 11.09.1624 (g. Theodorus Willems en Maria Vervoort),

 

Vervoort Anthonius, (°) Werchter 06.10.1627 (g. Anthonius Vervoort en Anna De Worteleer).

 

 

 

Verbeke Joannes, fs Joannes, x (niet W, ) met Vervoort Elisabeth.

 

De volgende akte maakt melding van Joannes Verbeeck en Elisabetha Vervoort, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 71r., akte dd. 14 april 1610.

Condt zij allen lieden dat comen es zijn voer meyer en(de) schepenen van Loven naerbescreven Marie Loomans en(de) Peeter Paps al(ia)s Van Eycken, gehuysschen, woenen(de) tot Werchtere, hebben ten erffve vuytgeg(even) aen Jan V(er)beeck ende E(lisa)b(e)th Vervoirt, zijn(e) huysvr(ouwe), insgel(ijcx) woenen(de) tot Werchtere, die oyck vande selve bekinnen ten erffve genomen te hebben van hunnen erffven en(de) naecomelinghen een stuck lants, groot ontrint een dachmael ombegrepen der maeten, geleghen onder Kerckhoven tot Werchter, geheeten het Saecht Leven, reg(enoot) derffge(n)a(m)en Ph(i)l(ip)s Van Haecht ter ie., derffge(n)a(m)en Christoffel Van Straeten ter ie., derffge(n)a(m)en Christoffel Van Straeten ter iie., de kercke van Bethecu(m) ter iiie., derffge(n)a(m)en Ph(i)l(ip)s Zegers ter iiiie. zijden, weghen(de) over tgoet van(de) v(oir)s(creve) erffge(n)a(m)en Ph(i)l(ip)s Van Haecht, erffel(ijck) te hebben, te houden en(de) te besitten opde commeren ende lasten, daer te voeren op vuytgaen(de), te weten op ontrint een(en) st(uyver) tsiaers chijns, tanquam prout iure, ende voorts meer op eene voertaene rinte van ses carolusgul(dens) tsiaers te xx st(uyvers) Brabants tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) verschijnen(de) opden xiiiie. dach april(is) en(de) bynnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere meerdere oft mindere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futurum quolibet ass(ecu)t(um) obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma et war(as) ut supra, met conditie dat de voirs(creve) erffnemeren oft henne naecomelin(gen) de voirs(creve) rinte van ses rins(guldens) erffel(ijck) sullen moghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken gulden erffel(ijck) met sesthien gelijcke carolus guldens, loopende munte, ac cum, coram Broecke, Loomans, feb(ruary) april(is) xiiii., 1610.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Verbeeck en zijn vrouw Elisabetha Vervoort, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, fol. 231v., akte dd. 14 april 1610.

Condt zij allen lieden dat comen zijn voor meyer en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) Marie Loomans en(de) Peeter Paps al(ia)s Van Eycken, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, hebben ten erffve vuyt vuytgegeven aen Jan V(er)beeck en(de) E(lisa)b(e)th Vervoirt, zijn(e) huysvr(ouw)e, insgel(ijcx) woonen(de) tot Werchtere, die oock van(de) sel(ve) bekinnen ten erffve genomen te hebben voor hun, hunnen erven en(de) naercomelin(gen) een stuck landts, groot ontrent een dachm(ael) ombegrepen der maeten, gelegen ond(er) Kerckhoven tot Werchter, geheeten het Saecht Leven, regen(oten) derffgen(aemen) Ph(i)l(ip)s Van Haecht ter ie., derffgen(aemen) Christoffel Van Straeten ter iie., de kercke van Bethecum ter iiie., derffgen(aemen) Ph(i)l(ip)s Zegers ter iiiie. zijden, wegen(de) over tgoet van(de) voors(chreve) erffgen(aemen) Ph(i)l(ip)s Van Haecht, erffel(ijck) te hebben, te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daer te voren op vuytgaen(de), te weten op ontrent een(en) stuyver ts(iae)rs chijns tanquam prout iure, ende voorts meer op een(e) voortaene rinte van ses carol(us) g(u)l(dens) ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xiiiie. dach april(is) en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, meerdere oft mindere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et war(as) ut supra, met conditie dat die voors(chreve) erffnemeren oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) rente van ses rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) sullen mogen lossen ende affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvie. gelijcke carol(us) g(u)l(dens) loopen(de) munte, ac cum, coram Broecke, Loomans, april(is) xiiiia., 1610.

 

De onderstaande 2 opeenvolgende akten van dezelfde datum geven NIEUWE gegevens prijs.

De tweede akte is een emancipatie-akte, waarin bevestigd wordt dat Joannes Verbeeck (x Elisabeth Vervoort) de zoon is van Joannes. Hij emancipeert zijn kinderen Petrus , Jacobus, Guilielmus, Georgius, Judocus en Anna.

Bron : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 341r., akte dd. 4 mei 1620.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Elysabeth Vervoort dochter Louyx, met consente, wille, weten ende overstaen(e) Jan V(er)beeck Janss(one), woonen(de) tot Werchtere, per mo(nitionem) hebben indivis(im) opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) alsulcke proprieteyt, actie, paert ende kindtsgedeelte, wesen(de) een seste paert, mitsgaeders oock die vliegen(de) erffve, bij Loduwijck V(er)voort, hennen voors(creven) vaeder v(er)cregen oft v(er)storven en(de) op hem eenichsints gedevolveert bij doot en(de) afflijvicheyt van Elisabeth V(er)tennen, henne moedere saliger, en(de) oock tgene hennen vaeder met Anna Laureys, sijne jegenwoordighe huysvr(ouw)e, soude mogen v(er)crijgen oft alreede v(er)cregen mach hebben, tot wat plaetsen die gelegen oft bevond(en) sullen worden, egeen vuytgenomen, en(de) dat midts seeckere somme van penn(ingen), die de voors(creve) opdraegeren van(den) voors(creven) Loduwijck, hennen vaeder, bekennen ontfangen te hebben, exp(osito) imp(ositus) est die voors(creven) Loduwijck Vervoort, woonen(de) tot Werchter voors(creven), et satis, etc(etera), et waras van derfflijckheyt nyet te hebben belast noch v(er)thiert in eeniger manieren prout, coram Lievens, De Vroye, maii iiiia., 1620.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 341r., akte dd. 4 mei 1620.

Item Joh(ann)es V(er)beeck filius quond(am) Johannis, co(m)morans apud Wecter, in presen(tia), etc(etera), eman(cipavit) Petrum, Jacobum, Guilhelmum, Georgium, Judocum et Annam V(er)beeck, suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto Ph(i)l(ippu)s Hollandts recond(uxi)t, coram eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Petrus,

 

Verbeeck Jacobus, ° ca. 1615, x Werchter 12.05.1640 (g. Stroomans Henricus en Verloij Joannes) met Verbeeck Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Petrus, (°) Werchter 01.05.1641 (g. Petrus Claes en Maria Van Bael),

     Verbeeck Maria, (°) Werchter 16.04.1642 (g. Christophorus Verbeeck en Maria Van Bael),

     Verbeeck Clara, (°) Werchter 27.10.1644 (g. Georgius Verbeeck en Clara Wouters

    Verbeeck Anna, (°) Werchter 10.12.1646 (g. Nicolaus Machiels en Anna Verboven),

     Verbeeck Catharina, (°) Werchter 02.06.1649 (g. Sebastianus Vervoort en Catharina Verbeeck),

     Verbeeck Elisabeth, (°) Werchter 24.08.1651 (g. Henricus Stroomans en Anna Dauwe),

     Verbeeck Joanna, (°) Werchter 03.03.1654 (g. Joannes Van der Veken en Maria Holemans),

     Verbeeck Joannes, (°) Werchter 17.09.1656 (g. Joannes Boets en Anna Vervoort),

     Verbeeck Petrus, (°) Werchter 30.03.1659 (g. Petrus Stoop en Anna Van Hove),

 

Verbeeck Guilielmus,

 

Verbeeck Anna,

 

Verbeeck Georgius, (°) Werchter 26.04.1618 (g. Michaelis alias pallo Nicolaes en Rogmans Catharina), x Werchter 01.02.1650 (g. Van Langendonck Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Van Leempoel Elisabeth, haar zus Barbara x met  Wouters Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Barbara, (°) Werchter 06.11.1650 (g. Bartholomeus Verstreken en Barbara Van Leempoel),

     Verbeeck Lucas, (°) Werchter 19.01.1653 (g. Lucas Mertens en Barbara Van Neck),

     Verbeeck Sebastianus, (°) Werchter 22.04.1655 (g. Sebastianus Vervoort en Anna Van Hove),

     Verbeeck Catharina, (°) Werchter 16.09.1657 (g. Joannes Bruynincx en Catharina Van Leempoel),

     Verbeeck Petrus, (°) Werchter 20.01.1666 (g. Petrus Wouters en Lucia Wortelers),

     Verbeeck Maria, (°) Werchter 06.01.1669 (g. Joannes Worteleers en Maria Verbeeck),

 

Verbeke Judocus, (°) Werchter 01.04.1620 (g. Vervoort Judocus en Luppekens Paschasia),

 

Verbeke Maria, (°) Werchter 10.06.1621 (g. Verstraten Petrus en Vervoort Barbara).

 

 

 

XII - Michiels alias Pallo Nicolaus (S2348), ° ca. 1580, x 1 (niet W, ) met Barbara Vervoort (S2349), ° 1580-1599, fa Ludovicusx Elisabeth Vertennen, x 2 (niet W, ) met  Margaretha Van Mellaert.

 

Jan De Wijngaerde x Lucia Van Lantrop hebben opgedragen ten behoef van Niclaes Machiels een dm land gelegen op den Bremberg.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Michiels alias Pallo Arnoldus, x ? met Wauters Clara, fii in W,

 

Michaelis dicto Pallo Anna, (°) Werchter 13.01.1619 (g. Joannes Michiels en Anna Paeps alias Van Eycken),

 

Michiels alias Pallo Petrus, (°) Werchter 19.01.1620 (g. Petrus Vervoort en Anna Van Langendonck),

 

Michiels Maria, (°) Werchter 17.12.1620 (g. Judocus Vervoort en Maria Wouters),

 

Michiels alias Pallo Nicolaus, XI (S1174), (°) Werchter 01.02.1622 (g. Nicolaus Tijs, timmerman en Maria Viskens),

 

Michiels Anna, (°) Werchter 05.09.1623 (g. Paeps alias Thay en Anna Ricx),

 

Michiels Henricus, (°) Werchter 19.01.1625 (g. Henricus Michiels en Maria Roeffs),

 

2. Michiels dicti Pallo Catharina, (°) Werchter 30.09.1626 (g. Petrus Van Tongel en Catharina Van de Vloet),

 

Machiels Guilielmus, (°) Werchter 22.02.1628 (g. Guilielmus Van Mellaert en Anna Kuesters).

 


 

XI - Tombeur Petrus (N1966), (°) (niet W!, Wak, H, Rot, Wez, Hols, K, S, Heist, Wes, Til, Buk, Mech, DD, SJW, SPR, Nieuwr, Houw!, KortD!, TieltW, Lubb, Pell, ), + Werchter 25.12.1680,  x Werchter 03.08.1642 (g. Maes Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Vervoort Barbara (N1967), (°) (niet W, ), + Werchter 31.03.1668, x 2 (niet W,) met Anna Cluppels. Deze x 1Werchter 10.07.1668 (g.Theodorus Cluppels en Petrus Serneels) met Leonardus Geybels.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Tombeur Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Tombeurs Joannes, (°) Werchter 26.04.1643 (g. Tombeurs Joannes en Vervoort Maria), + St.-Joris-Winge 27.03.1681, x St.-Joris-Winge 12.02.1673 (g. Elen Joannes, Vanden Brouck Guilielmus, Tambeur Petrus en Tambeur Guilielmus) met Vanden Brouck - Vande Broeck Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Tambeur Roelandus, (°) St.-Joris-Winge 24.10.1673 (g. De Sterdu Rolandus en Clippels Anna), + St.-Joris-Winge 28.11.1716,

     Tambeur Maria, (°) St.-Joris-Winge 07.06.1675 (g. Vande Kelft Henricus en Rossels Maria),

     Tambeur Andreas, (°) St.-Joris-Winge 24.05.1677 (g. Tambeur Andreas en Vanden Brouc Barbara), + St.-Joris-Winge 13.11.1677,

     Tambeur Petrus, (°) St.-Joris-Winge 07.02.1679 (g. Vande Broeck Guilielmus en Lemmes Agneta),

     Tambeur Joannes, (°) St.-Joris-Winge 16.06.1681 (g. Vande Broeck Guilielmus en Van Hoof Virgine), + St.-Joris-Winge 04.10.1692,

 

Tombeurs Arnoldus, (°) Werchter 06.11.1644 (g. Kerckmans Arnoldus en Van Tongelen Anna),

 

Tombeur Guielmus, (°) Werchter 22.07.1646 (g. Holemans Guilielmus en Tombuer Maria),

 

Tombuer Andreas, (°) Werchter 02.08.1648 (g. Vanden Bosch Joannes n. Tombuer Andreas en Dox Anna),

 

Tombuer Maria, (°) Werchter 29.04.1651 (g. Vervoort Judocus en Van Arendonck Maria n. Dox Maria),

 

Tombeur Maria, (°) Werchter 15.0.1653 (g. Michael Luyten en Maria Bruynincx),

 

Tombeur Elisabeth, X (N983), (°) Werchter 22.11.1654 (g. Bogaerts Petrus en Van Hasselt Elisabeth),

 

Tombeur Catharina, (°) Werchter 26.11.1657 (g. Vervoort Joannes en Boons Catharina).

 

 

 

XI - Vervoort Joannes (S1496), (°) Werchter 26.08.1621 (g. Petrus Vervoort en Barbara Vervoort), x Werchter 12.10.1645 (g. Rixs Abraham en Vervoort Judocus) met Van den Panhuysen Margaretha (S1497), (°) (vermoedelijk Rotselaar in de niet - register - periode).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervoort Maria, (°) Werchter 13.01.1647 (g. Godifridus Van den Panhuysen en Maria Hollemans),

 

Vervoort Anna, (°) Werchter 06.09.1648 (g. Bartholomeus Verstreken en Anna Holemans),

 

Vervoort Petrus, (°) Werchter 07.03.1651 (g. Petrus Tombeur en Anna Van den Panhuysen),

 

Vervoort Arnoldus, (°) Werchter 12.03.1653 (g. Arnoldus Van Tongelen en Maria Van den Panhuysen),

 

Vervoort Elisabeth, (°) Werchter 01.03.1654 (g. Judocus Vervoort en Elisabeth Van den Panhuysen),

 

Vervoort alias Viskens Guilielmus, (°) Werchter 23.12.1657 (g. Guilielmus Van Aerschott en Anna Vervoort), x Werchter 02.04.1679 met Massa Margaretha,

     Uit dit huwelijk:

     Vervoort Henricus, (°) Werchter 08.05.1682 (g. Vervoort Henricus en Boecksteijns Catharina),

     Vervoort Anna Cornelia, (°) Werchter 31.03.1680 (g. Anthoni Cornelius en Masla Anna),

     Vervoert Catharina, (°) Werchter 28.12.1684 (g. Rix Petrus en Vande Straeten Catharina),

     Vervoort Michael, (°) Werchter 27.06.1687 (g. Wendricx Michael en De Jonghe Petronilla n. Peetermans Maria),

     Vervoort Catharina, (°) Werchter 30.10.1690 (g. Ballau Guilielmus en Wouters Catharina),

 

Vervoort alias Viskens Henricus, X (S748), (°) Werchter 12.03.1662 (g. Henricus De Brier en Anna Verbeeck).

 

 

 

X - Vervoort - Vervort Theodorus - Theodoricus - Dirick (N618), (°) Werchter 11.09.1624 (g. Theodorus Willems en Maria Vervoort), + Werchter 17.08.1693, x 1 Werchter 20.02.1651 (g. Vanden Bosch Joannes en Vervoort Sebastianus) met Verschueren (Verscuren - Verschuren) Maria (N619), (°) Keerbergen 09.12.1629 (g. Anthonius Haneberchs en Maria Wouters), + Werchter 30.04.1683, x 2 Werchter 28.05.1686 (g. Boschmans Michael en Vervoort Cornelius) met Bullens Petronilla.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervoort Egidius, (°) Werchter 26.04.1647 (g. Peeters Egidius en Holemans Adriana),

 

Vervoort Bernardus, (°) Werchter 28.12.1651 (g. Bogaerts Bernardus en Daens Maria),

 

Vervoort Maria, (°) Werchter 11.02.1654 (g. Antonis Petrus en Bruijninckx Maria), x Werchter 29.04.1679 (g. Van Roost Cornelius en Vervoort Theodorus) met Pelgrims Paulus, + Werchter 11.11.1687,

     Uit dit huwelijk:

     Pelgrims Cornelia, (°) Werchter 16.01.1680 (g. Antonis Cornelis en Verstraten Elisabeth),

     Pelgrims Henricus, (°) Werchter 02.06.1682 (g. Van Leemput Henricus en Peeters Lucia),

     Pelgrims Petrus, (°) Werchter 21.06.1684 (g. Borckelaers Petrus en Gillis Maria),

     Pelgrims Cornelius, (°) Werchter 10.12.1686 (g. Vervoort Cornelius en Van Aerschot Elisabeth),

 

Vervoort Anna, IX (N309), (°) Werchter 11.06.1656 (g. Van Rixt Cornelius en Mesmakers Anna),

 

Vervoort Petrus, (°) Werchter 24.10.1658 (g. Van Tongelen Petrus (pretor Werchter) en Rhijns Elisabeth),

 

Vervoort Cornelius, (°) Werchter 27.03.1661 (g. Antheunis Cornelius en Van Roost Anna), x 1 Werchter 06.02.1681 (Cornelius Vervoort en Angelus Everaerts) met Sybilla Peeters, (+) Werchter 29.01.1694, x 2 Werchter 01.06.1694 (g. Peeters Henricus en Van Lemputte Henricus) met Peeters Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervoort  Elisabeth, (°) Werchter 11.04.1684 (g. Elisabeth Van Gestel n. Sebastianus Vervoort en Elisabeth Lijftochs),

     Vervoort Maria, (°) Werchter 05.12.1685 (g. Henricus Vervoort en Maria Pelgrims),

     Vervoort Anna, (°) Werchter 28.06.1689 (g. Joannes Lambert en Anna Vermijlen),

     Vervoort Joannes, (°) Werchter 08.02.1691 (g. Catharina Claes n. Joannes Lambrechts en Maria Van Esche),

     2. Vervoort Anna, (°) Werchter 20.05.1695 (g. Wouters Henricus en Vervoort Anna),

     Vervoort Guilielmus, (°) Werchter 20.09.1696 (g. Massa Margarita n. Vervoort Guilielmus en Vervoort Anna n. Verbeke Barbara),

     Vervoort Michael, (°) Werchter 28.04.1699 (g. Verstraelen Michael en Vanderveken Margareta),

     Vervoort Catharina, (°) Werchter 01.07.1701 (g. Henricus Lambeert en Catharina Van Wonsel),

     Vervoort Cornelia, (°) Werchter 25.03.1703 (g. Arnoldus Van Roest en Cornelia Peeters), 

     Vervoert Cornelius, (°) Werchter 03.08.1704 (g. Van Tongelen Cornelius en Everaerts Petronilla),

     Vervoort Joanna, (°) Werchter 06.11.1708 (g. Wellens Henricus en Boegaerts Maria),

     Vervoort Margaretha, (°) Werchter 16.08.1711 (g. Wauters Arnoldus en Peeters Margaretha),

 

Vervoort Catharina, (°) Werchter 04.03.1664 (g. Holemans Henricus en Adriaens Catharina),

 

Vervoort Barbara, (°) Werchter 20.02.1667 (g. Lemmerechts Joannes en Verhulst Barbara),

 

2. Vervoort Catharina, (°) Werchter 29.02.1688 (g. Verhulst Jacobus en Claes Catharina),

 

Vervoort Guilielmus, (°) Werchter 29.02.1691 (g. Peeters Guilielmus en Verstraeten Margareta).

 


 

X - Vervoort Henricus (S748), (°) Werchter 12.03.1662 (g. Henricus De Brier en Anna Verbeeck), x Werchter 01.02.1689 (g. Vervoort Guilielmus, Van Gorp Petrus en Van Roost Cornelius) met De Fuma(e)l (Simal) Maria (S749), (°) (niet W, H, S, B, Bet, Rot, K, L, Wes, Heist, Wez, Kamp, Berg, Perk, Wak, Buk, Til, Mech, Hols, Wink, Herent, DD, Viss, KorbLo, TieltW, Bert, Mech, naam uit Luik (naar de gelijknamige plaatsnaam), komt o.a. in Waals-Brabant, Namen en Luik voor, wellicht iemand uit het soldatenmilieu.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervoort Arnoldus, (°) Werchter 02.12.1689 (g. Hoilaerts Egidius nomine Van Roost Arnoldus en Rixs Joanna), x (niet W, ) ca. 1730 met Coomans Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Vervoert Petrus, (°) Werchter 02.10.1718 (g. Vervoert Petrus en Peeters Anna),

     Vervoert Guilielmus, (°) Werchter 21.07.1720 (g. Vervoert Guilielmus en Vervoert Maria),

     Vervoert Joannes, (°) Werchter 03.02.1722 (g. Van der Linden Joannes n. Coemans Joannes en Coemans Anna),

     Vervoert Maria, (°) Werchter 10.12.1723 (g. Coemans Henricus en Stoffels Maria),

     Vervoert Catharina, (°) Werchter 22.01.1726 (g. Van Hautvinck Joannes en Van der Linden Catharina),

     Vervoert Servatius, (°) Werchter 17.10.1727 (g. Stroobants Servatius en Van Vlasselaer Maria),

     Vervoort Petrus, (°) Werchter 29.12.1731 (g. Vervoort Petrus en Van Aerschot Elisabeth),

     Vervoort Joannes Baptista, (°) Werchter 20.01.1734 (g. Van Meerbeeck Joannes Baptista en De Kerpel Catharina),

 

Vervoort Margareta, (°) Werchter 16.09.1693 (g. Quadens Franciscus en Massaert (Massa) Margaretha),

 

Vervoort Maria, IX (S374), (°) Werchter 10.11.1696 (g. Hoilaerts Egidius nomine De Fumal Michael en Valckeneers Maria),

 

Vervoort Petrus, (°) Werchter 09.12.1699 (g. Geerens Petrus en Vervoort Anna).

 

 

 

IX - Everaerts Engelbertus (N308), (°) Wezemaal 02.01.1656 (g. Vermeulen Engelbertus en Meeus Maria), + Werchter 16.08.1705 (als Angelina), x 1 Wezemaal 05.02.1676 (g. Gerardus Van den Schrieck en Joannes Everaerts) met Maria Dierickx, x 2 Werchter 18.01.1680 (g. Van Roost Cornelius en Van Hiel Josimus) met Anna Vervoort (N309), (°) Werchter 11.06.1656 (g.Van Rixt Cornelius en Mesmakers Anna).

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Engelbertus Everaerts met zijn vrouw Anna Vervoort, Maria Vervoort als weduwe van Paulus Pelgrims, Cornelius Vervoort en wijlen hun overleden broer Petrus Vervoort. Cornelius Vervoort was eerst gehuwd met Sybilla Pelgrims te Werchter op 06.02.1681 met als getuigen Cornelius Vervoort en Angelus (= Engelbertus) Everaerts.

 

De akte bevat een verwijzing naar een vroegere goedenisakte die op 25.10.1688 werd verleden (zie tweede akte), met vermelding van de gebroeders Cornelius en Petrus Vervoort (toen nog in leven). Deze laatste is vrijgezel gebleven. Hij overleed tussen de datum van de eerste akte en de datum van de tweede akte. In die periode overleden er twee Petrussen Vervoort, te weten op 23.01.1691 en op 22.11.1693. Op 22.11.1693 kan hij niet overleden zijn, want het ging om Petrus Vervoort, zoon van Sebastianus, 2 ˝ jaar oud. Hij overleed dus op 23.01.1691 (begraven op 24.01.1691). Bij zijn overlijdensakte staat “celebs” (vrijgezel).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7946, folio 259v., akte dd.29.05.1694.

Inde teghenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenompt gestaen den clercq Lijftocht vuyt crachte ende naer vermoeghen van sekere procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te moeghen doen, hem gegeven, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgende, luydende aldus.

Opden 29en. may 1694 comparerende voor mij notaris, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuyghen naergenompt, Ingel Everarts, in hauwelijck hebbende Anneken Vervoert, belovende t' gene naerbeschreven door de selve huysvrauwe te doen approberen, ende Maycken Vervoert weduwe wijlen Pauwel Pelgrims, die welcke verclaeren vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben, gelijck sij sijn doende bij desen, aen Cornelis Vervoert, hunnen broeder ende swaeger, present ende accepterende ten behoeve van sijne kinderen, verweckt vuytten schoot van sijne kinderen, verweckt vuytten schoot van Sibille Pelgrims, wijlen sijne huysvrauwe, seker paert, actie ende gerechticheyt, op hun transportanten verstorffven bij doode van Peeter Vervoert inde hellicht van seker huys, hoff ende andere sijne toebehoorten, gestaen ende gelegen binnen de heerelijckheyt van Werchter, groot een halff dachmael onbegrepen der maete tot Cruys, regenooten Jacques Verelst ter ire., Jan Gobbelijns ter iire. ende sheeren straete ter iiire. sijden, waervan d' ander hellicht den acceptant is competerende volgens de goedenisse daer van sijnde, gepasseert voor schepenen van Loven den 25en. octobris 1688 in tertia, dat voor de somme van viertich guldens eens, waer van sij transportanten kennen voldaen ende vernught te wesen, dien[en]de dese voor quittantie ende dat boven de chijnsen ende lasten daer op vuytgaende, geexprimeert inde voors(chreve) goedenisse in date 25. otobris 1688, de welcke den acceptant tsijnen laste is nemende, verclaerende sij transportanten aen het getransporteerde geen recht oft actie meer te hebben, allen tselve cederende aenden acceptant om daer mede te doen als sijn eyghen, constituerende onwederoopelijcken een ieder thoonder deser om den voors(chreven) inhaudt te doen vernieuwen ende realiseren voor meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders ende aldaer te doen goedenisse ende ontgoedenisse in forma, promitten(tes) ratum et gratum in forma, actum binnen Loven ter presentien van Valentijn Nijverseel ende m(eeste)r Bartholomeus Melans als getuyghen ende hebben de comparanten de minute deser beneffens mij not(ari)o onderteeckent, quod attestor, signatum H. Van Roost, not(ariu)s, 1694.

Dijenvolgende den voors(chreven) geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors(chreve) procuratie heeft den bovenges(chreven) contracte notariael in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende articulen, daer inne breeder vermelt, alhier vernieuwt, herkent en(de) gereitereert, mitsgaders bij manisse des voors(chreven) heere meyers heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie die hellicht van seker huys ende hooff met allen sijne toebehoorten, inden bovenges(chreven) contracte tusschen henne regen(ooten) breeder geexprimeert, expos(ito) impos(itus) est Cornelis Vervoort, alhier present ende accepterende inden naem enden ten behoeve van sijne kinderen, verweckt vuytten schoot van Sibilla Pergrims (!), wijlen sijne huysvrauwe, oft hens actie hebbende, per monitionem jure et satis den voors(chreven) opdragere obligando, submittendo ac renun(tiando) in forma.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, akte dd. 8288, folio 145v., akte dd. 25 oktober 1688.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Peeter Boogaerts en(de) Anna De Wil, gehuysschen, innegetene van Rotselaer, de welcke hebben opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse seecker hunnen huyse metten hoff ende andere sijne toebehoorten, gestaen binnen Werchter, groot een halff dachmael onbegrepen der maete tot Cruys onder Werchter voors(chreven), regenoten Jaecques Ver Elst ter ie., Jan Gobbeleyns ter iie. en(de) s' heeren straete ter iiie. ende de voors(chreve) opdraegeren midts d' ordonannatie van rechte vuyt het voors(chreven) huys en(de) hoff, groot een halff dachmael ontgoyt ende onterfft sijnde, soo sijn ter manisse des heere meyers daerinne behoorelijcken gegoyt en(de) geerft Cornelis en(de) Peeter Vervoort, gebroeders, alhier present ende t' selve accepterende voor hun, hunne erffven ende naercomelingen, quo facto eodem bona reddidit terminis tanquam en(de) voorts meer op eene voortaene rente van sesse gul(dens) vijff stuyvers t' jaers, den pen[n]inck sestien, den gul(den) tot xx st(uyvers) en(de) den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent, alle jaeren precies te betaelen opden 25en. october, los en(de) vrey van x., xxe., ce. mindere en(de) meerdere pen[n]inghen als van alle impositien en(de) subventien, alreede innegestelt ofte naermaels inne te stellen, daer voor verbindende hunne persoonen en(de) goederen, obligan(do) en(de) elck int besondert met ren(untiatie) in forma, op conditie van dese rente te mogen lossen tegens den pen[n]inck sesthien als voor t' eender reyse, waranderende de voors(chreve) opdraegeren het voors(chreve) huys, hoff en(de) toebehoorten opden chijns van negen stuyvers t' jaers aen sijne ex(cellen)ce den hertoghe van Aerschot sonder meer, die de coopers moeten draegen tot hunnen laste, mitds bijde vercooperen aff te doen alle verloopen jaeren tot date deser verschenen, coram s(ieu)r Cremers et Vander Veeken, desen 25en. october 1688.

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Everaerts Michaelis, (°) Werchter 12.03.1680 (g. Michaelis Minnen en Catharina Antonis),

 

Everaerts Clara, (°) Werchter 24.02.1681 (g. Petrus Vervoort en Clara Van Woensel), + Werchter 16.03.1692 (g. 12 annorum),

 

Everaerts Petrus, VIII (154), (°) Werchter 20.09.1683 (g. Petrus Vervoort en Elisabeth Peeters),

 

Everaedts Petronilla, (°) Werchter 09.10.1686 (g. Gasparus Bruchmans en Maria Van den Put nomine Petronella Vermeulen), x ca. 1713 (niet W, ) met Henricus Van Eijken, deze x Putte 07.01.1720 met Uyterhoeven Catharina, geen fii te P,

     1. Van Eijken Maria, (°) Werchter 01.10.1714 (g. Joannes Huwens en Maria Van Eijken),

     Van Eijken Guilielmus, (°) Wercher 04.07.1716 (g. Guilielmus Van Eijken en Joanna Everaerts),

     Van Eijken Joannes, (°) Werchter 28.07.1718 (g. Joannes Vervloesem en Joanna Everaets), + Werchter 30.12.1773,

     x Werchter 02.11.1738 met Maria Catharina Van Woensel, + Werchter 18.05.1774, fa Egidius en Anna Middelaers,

 

Everaerts Joannes, (°) Werchter 31.01.1689 (g. Joannes Van Uffelen en Maria Van Casteren),

 

Everaerts Henricus, (°) Werchter 13.05.1691 (g. Egidius Hoilaerts loco Henricus Vervoort en Margaretha Massa), + Werchter 20.09.1693 (duorum annorum),

 

Everaerts Henricus, (°) Werchter 04.11.1694 (g. Petrus Everaerts en Elisabeth Van Esche n. Maria Van Esche), + Werchter 16.11.1695 (unius anni juvenis),

 

Everaerts Maria Anna, (°) Werchter 23.01.1699 (g. Arnoldus Van Roost n. Egidius Van Woensel en Maria Wouters n. Anna Beterams), + Werchter 28.01.1699 (6 dierum).

 


 

IX - Verbeeren Cornelis (S372), ° Aarschot, (°) Baal 06.06.1695 (g. Luijten Cornelius en Luijten Barbara), ex Begijnendijk (volgens Baal), x Betekom 08.07.1721 (g. Guilielmus Van Berom, Arnoldus Vervoort en Laurentis Claes) met Vervoort Maria (S374), (°) Werchter 10.11.1696 (g. Hoilaerts Egidius nomine De Fumal Michael en Valckeneers Maria).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verbeeren Cornelis.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Berem Petrus, VIII, (186), (°) Betecom 11.03.1723 (g. Van Leemput Anna en Petrus Ververt),

 

Van Beeren Anna Maria, (°) Betekom 02.03.1725 (g. Joannes Joris en Maria Van Baten), x (niet Bet, ) met Petrus De Haes, ex Schriek,

Hun achterkleinzoon Petrus Bernardus De Haes (x Catharina Verhaegen) emigreerde naar Argentinië, waar ze heel wat nakomelingen hebben. Hun site.

Van Beeren Joannes, (°) Baal 05.04.1727 (g. Geeraets Joannes en Briers Anna), x (niet Bet, B, ) met Smets Joanna Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeren Joanna, (°) Baal 23.02.1757 (g. Verbeeren Cornelius en Op de Beeck Joanna),

     Verbeiren Anna Maria, (°) Baal 29.07.1759 (g. Verbeiren Joannes Franciscus en Van den Broeck Anna Maria),

     Verbeeren Adrianus, (°) Baal 21.03.1762 (g. Heremans Adrianus en Peeters Catharina),

     Van Beiren Petrus, (°) Baal 18.12.1764 (g. Van Beiren Petrus en Van Beiren Catharina),

 

Van Beeren Catharina, (°) Baal 27.02.1729 (g. Van Meerbeeck Guilielmus en Coomans Catharina), x Betekom 06.04.1750 (g. Van Beiren Cornelius en Van Bael Henricus) met Van Bael Guilielmus, deze x 1 Betekom 30.01.1742 (g. Bosmans Joannes en Tielemans Henricus) met Catharina Bosmans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Bael Henricus, (°) Betekom 20.12.1742 (g. Van Bael Henricus en Iwants Anna),

     Van Bael Joannes Baptista, (°) Betekom 11.03.1744 (g. Bosmans Joannes en Coremans Anna),

     Van Bael Anna Maria, (°) Betekom 17.11.1745 (g. Van Bael Henricus en Iwants Anna),

     2. Van Bael Joanna, (°) Betekom 07.02.1751 (g. Van Bael Henricus en Van Beiren Joanna),

     Van Bael Joannes Franciscus, (°) Betekom 25.03.1754 (g. Van Beiren Joannes Baptist en Van Tongheren Joanna Maria),

     Van Bael Petrus, (°) Betekom 09.07.1757 (g. Van Beiren Petrus en Smets Maria Elisabeth),

     Van Bael Anna Catharina, (°) Betekom 04.01.1760 (g. Van Beiren Cornelius en Verheijen Anna),

     Van Bael Anna Elisabeth, (°) Betekom 04.01.1763 (g. Van Beiren Joannes Franciscus en Van Beiren Anna Elisabeth),

     Van Bael Anna Maria Theresia, (°) Betekom 30.04.1766 (g. Opdebeek Joannes en Verberen Anna Maria),

 

Van Beren Joanna, (°) Baal 03.05.1731 (g. Van Dijck Joannes en Van der Auera Joanna),

 

Van Beeren Joannes Franciscus, (°) Baal 10.05.1733 (g. Helsen Franciscus en Iwens Anna), x Baal 24.07.1765 (g. Van Beeren Cornelius en Van Rompaij Joannes) met De Swert Anna Catharina, ex Baal,

     Uit dit huwelijk:

     Van Beeren Petrus, (°) Baal 04.05.1766 (g. Van Dijck Petrus en De Swert Elisabeth),

 

Van Beeren Maria Joanna, (°) Baal 05.04.1735 (g. Luijten Josephus en Van den Brock Maria),

 

Van Beeren Anna, (°) Baal 02.03.1738 (g. Vervoort Arnoldus en Van Eepoel Anna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom