Vervloet-Vaes: huwelijkse voorwaarden en meer...

 

OSA Keerbergen nr. 1169 f° 109 v° en 110 r° en v°.

            A. Petrus Hullet onwederroepelijk gemachtigd van Jan Vervloet weduwaer van Joanna van Deurne, Guilliam Verhocht met Elisabeth van Deurne, syne huysvrouwe ende consoirten blijcende bij letteren van procuratie gepasseert voor de notaris J.B. Slabbeeck ende seeckere getuygen in date 18 july 1704 van den teneur van woorde tot woorde is volgende ende luydt altus:

            Op heden den 18 july 1704 compareerde voor mij openbaer notaris present de getuygen naergenioemt: Jan Vervloet weduwaer van Joanna van Deurne Syne huyvrouwe die hij ten naervolgende assisteerde ende authoriseerde, Isabella van Deurne oudt 23 jaeren ende Jacobus van Deurne oudt omtrent 21 jaeren kinderen van wijlen Gillis van Deurne over dewelcke de voorseyde Jan Vervloet ende Guilliam Verhocht alsoock over Maria van Deurne, stom ende doof synde mits grs.over de twee minderjarige kinderen van voornoemde Jan Vervloet daer moeder af was Joanna van Deurne hun sulidair als principael tot volcomen effect van naervolgende vercoopinge sijn sterckmaeckende bij desen onder geloofte van desen coop bij de voorseijde minderjaerige tot hunne competenten ouderdom gecomen sijnde te doen iterativelijck jegens de voornoemde minderjaerige ende alle andere te doen effect forteren ter eenre,

            Heer ende Joannes Judocus de Boyen secretaris ordineir in sijne majesteits grooten Raede etctera ter anderen sijde welckeeerssstee comparanten hebben dese forme ende naemens aen den tweeden heere comparant tselve accepterende vercoght gecedeert ende getransporteert soo sij verkoopen cederen ende transporteren bij desen eersten twee kinderen, soo landt, bempt als bosch neven elkanderen gelegen onder Keerbergen de verbrande hoeve ende rijcxblock genoemt met alle het hougewasch daer opstaende appendentiën enzovoorts……

 

B:    Een tweede maal huwde Jan Vervloet, nu met Catharina Docx.  Dit  huwelijk werd voltrokken te Keerbergen

op 01-04-1694.  Getuigen daarbij waren : Jan de Grove en Maarten van Rillaer.Dit huwelijk bleef kinderloos, want reeds op

19-01-1695 overleed Catharina Docx.

 

 C:   Een derde huwelijk werd gesloten te Keerbergen op 25 september 1697.  De bruid was nu Maria Vaes. 

Getuigen hierbij waren : Jan Vaes, haar  broer en Jan Swiggers, notaris en koster van Keerbergen. 

Een ondertrouw is niet te vinden.

              

Dit huwelijk werd voorafgegaan door twee akten:

 

 ONA Keerbergen, bewaard te Brussel ARA op microfilm nr.770864 onder notariaat Jan Swiggers :

 Op den 15e juli 1697 comparerende voor mij Jan Swiggers openbare Notaris bij den Raede van Brabant geadmitteert tot Keerbergen residerende inde presentie van de getuygen naer genoemt Maria Vaes meerderjarige dochter soo sij verklaerde tegenwoordich woonachtig alhier tot Keerbergen voorseijd geassisteert van eenen vremden momboir haer bij mij Notaris ex officio verleent en welcke heeft geconsisteert ende onwederroepelijck machtich gemaect midts desen Jan Vaes haeren broeder woonachtig tot Schoenbroeck inde parochie van Rethi om in haeren naeme ende van haeren twegen te versetten ofte te vercoopen haer erff paert ende deel daer genomt gecomen van Helena Straelen (? Zal ook wel Verstraelen zijn) haeren comparante grootmoeder gelegen tot Rethi inde Metsen aen sulcken persoon of personen ende tot sulcken prijse ende condities als den selven Vaes haeren broeder sal bevinden te behooren mitsgaeders om den cooper ofte coopers van dijen daer inne behoorlijck voor hoff ende welgaen (?) compelerendee des behooren sal te goeden ende terffin daer aff waerschap te geloven ende voorts anderssints daer inne te doene gelijck sij constituante allomme present ende voor oogen wesende soude comen of mogen doene geloven te houden voor goet vast gestaede van weerden ende breckelijck tot eeuwige daegen allen tgene voirseyden broeder daer aen cleeft is endee daerinne gedaen sal worden midts daer behoorlijcke rekeninge ende bewijs des versocht.

            Belovende ande verbindende etcatera.  Renante ut in forma aldus gedaen ende gepasseert huyse mijns Notrs. Ter presentie van Sieur Adrianus Couplet ende Mr. Hendrick van Sesthain oock Notaris getuygen hier toe versocht.

           

Twee dagen voor het huwelijk wordt een huwelijkscontract opgemaakt, namelijk op 23 september 1697.

ONA Keerbergen Notariaat Jan Swiggers bewaard op microfilm te Brussel ARA.

          Op den 23 September 1697 comparerende voor mij Jan Swiggerss openb. Nots. Bijden Raede van Brabant geadmitteerd

          tot Keerbergen residerende ende inde presentie van de getuygen naergenoemt,

          Jan Vervloet innegesetene alhier lest weduwaer van Cathalijn Docx te voiren van Jenneken van Deurne waer van hij

          heeft twee minderjaerige dochterkens toecomende bruydegom ter eendre ende Maria Vaes jonge dochter

          geassisteert van Jan Vaes haeren broeder ende geëde momboir toecomende bruyt ter andere sijde

          Welcke comparanten hebben verclaert aen te willen gaen den toecomende huwelijck In dijen onse Moeder de H. Kercke

          dat toelaet ende omme te verhoeden alle questien disputen ende cavillatien die naer de doot van deen oft dander

          van hun beyde mogte comen voor te vallen tusschen den langstlevenden ende de vrienden van den

          eerst stervende/  hebben sij comparanten met malcanderen aengegaan dit contract van houwelijck hetgene sij

          willen ende begeiren dat sal volbacht ende achtervolght worden als houwelijck voorwaerde ende dat

          in de naervolgende manieren als te weten dat/ de lanxtlevende van hun beyden sal blijven besitten ende gebruycken

          allen de haeffelijcke goeden hoedanich die mochten wesen ende naer de doot van de lancxlevende bij mancquement

          can kint oft kinderen sullen de selve gedeylt worden halff ende halff te weten dat de sijde vande eerste comparant deen

          helft/ van de sijde van de de tweede comparant de andere.

          Item is geconditioneert ingevalle datte eebigelijcke goedes gecomen van Jenne (#) eerste comparants huysvrouwe

          Jenneken van Deurne verkocht wirden, dat de selve weder inde selve natur sullen aengeleyt worden,  gelijck

          ooick eensgelijcx sal geschieden de penniagen die tegen winst aen te trecken aft uytgeset gecomen ende ge..?rij over

          de vercochte erffelijcke goeden op haere tweede comparant van haeren vaders sullen behouden den natuer van erffgoet

          afte de selve gerealiseert oft niet soe daenich als aft die alsnu alle aeren gegrieft ende gerealiseert consenterende

          den…? Bruydegom van nu aff alsdan dat de selve daer nu sal worden gequeyt ende geerst (?) eenen vrempden sijnde

          oock onderspreken ende gecatianeert dat is dijen gevalle eenige der selve pe…taelt of rentes gequeten dat die weder

          sullen moeten geleyt ende geremplaceert worden altijd behouden natuere van erffgoet van haere sijde gecomen.

          Item is geconditioneert dat in cas van kint of kinderen bij hun tsaemen te verwecken dat selve zullen deylen hooft

          alegelijck sonder eenige prerogative van …sene??…behoudens dat de twe beg…ende wille is van de bruydegom

          dat sijne kint ……onleesbaar

          Jenneken van Deurne sijne eerste huysv….   Onleesbaar.

 

          In de kantlijn: in gevalle dat het soo quam dat de selve penningen en waeren behoorlijck aengeleyt ten sterfdaege in

          den voirs…onleesbaar…soo sal sijns…bruyt haererepresentanten de selve etcetera.

          Jan Vervloet en Marie Vaes zetten hun  handtekening.  Jan Vaes, Merten van Rillaer en  Adriaen Koomans  getuigen

          een zetten een kruisje.

 

ORA Rijmenam, 29-12-1699: comp. Rombout van Veltom als gemachtigde van Jan, Marie en Frans Vervloet en Rumoldus van Nuvel als gemachtigde van Adriaan Vervloet, won. Ekeren, mondige kinderen van wijlen Niclaes Vervloet en Elisabeth van der Auwera. Idem de voorsz. van Nuvel en Jan Vervloet als momboirs van de drie onmondige kinderen van de voorsz Niclaes en Elisabeth. Zij verkopen land onder Rijmenam. 

 

OSA Keerbergen nr. 1169 f° 109 v° en 110 r° en v°.

          Petrus Hullet onwederroepelijk gemachtigd van Jan Vervloet weduwaer van Joanna van Deurne, Guilliam Verhocht met Elisabeth van Deurne, syne huysvrouwe ende consoirten blijcende bij letteren van procuratie gepasseert voor de notaris J.B. Slabbeeck ende seeckere getuygen in date 18 july 1704 van den teneur van woorde tot woorde is volgende ende luydt altus:

            Op heden den 18 july 1704 compareerde voor mij openbaer notaris present de getuygen naergenioemt: Jan Vervloet weduwaer van Joanna van Deurne Syne huyvrouwe die hij ten naervolgende assisteerde ende authoriseerde, Isabella van Deurne oudt 23 jaeren ende Jacobus van Deurne oudt omtrent 21 jaeren kinderen van wijlen Gillis van Deurne over dewelcke de voorseyde Jan Vervloet ende Guilliam Verhocht alsoock over Maria van Deurne, stom ende doof synde mits grs.over de twee minderjarige kinderen van voornoemde Jan Vervloet daer moeder af was Joanna van Deurne hun sulidair als principael tot volcomen effect van naervolgende vercoopinge sijn sterckmaeckende bij desen onder geloofte van desen coop bij de voorseijde minderjaerige tot hunne competenten ouderdom gecomen sijnde te doen iterativelijck jegens de voornoemde minderjaerige ende alle andere te doen effect forteren ter eenre,

            Heer ende Joannes Judocus de Boyen secretaris ordineir in sijne majesteits grooten Raede etctera ter anderen sijde welcke eerste comparanten hebben dese forme ende naemens aen den tweeden heere comparant tselve accepterende vercoght gecedeert ende getransporteert soo sij verkoopen cederen ende transporteren bij desen eersten twee kinderen, soo landt, bempt als bosch neven elkanderen gelegen onder Keerbergen de verbrande hoeve ende rijcxblock genoemt met alle het houtgewasch daer opstaende appendentiën enzovoorts…

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom