Voorouderlijst Vervloesen Joannes

 

Vervloes(s)em, Vervloes(s)en, Vervlossen

Familienaam uit de plaatsnaam Vloersem/Vlours(h)em. Deze oude plaatsnaam lag (tot 17 de eeuw op kaarten) in Harent-Rijmenam. Dit is een gehucht van het huidige Bonheiden (Antwerpen).

 


 

XII - XIII - Vervloessem ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Anna Vervloessem, (x) 1 Betekom 20.02.1636 (g. Martinus Viskens en Joannes Vervloesem) met Viskens Adrianus, deze x 2 Betekom 01.02.1644 (g. Joannes Viskens en Jacoba Foliaens?) met Margaretha Lambrechts,

Akte en logica met dank aan Paul Peeters.

Volgens de onderstaande schepenakte blijkt deze Adrianus, die oorspronkelijk als fs van onderstaande Martinus x De Roover vermeld was, daar niet past.  In de akte staat dat Adriaan de zoon is van Jan. Zijn moeder werd er niet in vermeld.  Wellicht is Adriaan geboren is voor de aanvang van de parochieregisters. Mogelijk is Adriaan wel een zoon van Joannes en de niet nader genoemde Elisabeth N., doch dat is tot nu toe evenmin bewezen. Uit de akte blijkt duidelijk dat de griffier van de schepenbank te Leuven waarschijnlijk niet erg vertrouwd was met sommige familienamen in Betekom, want Vervloessem schreef hij wel zeer eigenaardig neer en vermoedelijk is de familienaam Reygers te vereenzelvigen met Reyers. Tot slot kan nog opgemerkt worden dat de dienstdoende schepenen Fusco en De Begijnemaecker waren. Men verwijst immers op het einde naar de voorgaande akte. 

Bron van de akte : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7536, folio 212r.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naerbes. comparerende Guilliam Charliers, bode, etha., tot des naerbes. staet te doen volcomentlijck gemachticht sijnde met onwederroepelijcke procurae., hem als thoonder gegeven bij Adriaen Viskens Janssoene ende Anna Versboersum, gehuysschen, woonende tot Betecum, voorden notaris De la Bastita ende sekere getuygen opden xi. dach decembris 1648, alhier gesien ende gebleken, heeft inder voors. qualiteyt bekendt wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Philips Hollandts, present ende accepterende inden naeme ende ten behoeve van Jaecques De Jonge, schipper, woonende te Mechelen, twelff carolus guldens te xx s. Brabants tstuck ende x gelijcke stuyvers erffelijcke rente, gelovende de selve allen jaer te Bamisse te betaelen, daeraff d' ie. jaer van betaelinge sijn sal te Bamisse anno 1649 ende inder stadt wissele van Loven te leveren, los ende vrije van ve., xe., xxe., ce. ende van alle andere mindere oft meerdere penningen ende impositien, inne gestelt oft hier naermaels inne te stellen, in futurum quolibet termino tanquam debitum assecutum et ad mo. pignus infra leucam valens duplum et tantum obligando, etha., in forma, mits conditie dat die voors. rente altijts sal mogen gequeten worden alst den voors. bekendere goetduncken ende gelieven sal in twee reysen, elcke reyse met hondert guldens in goeden loopenden gelde ende met volle rente, consenterende tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over alle de goeden naerbes. ende int decreet van dijen sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te worden ende namentlijck over huys ende hoff, lande ende bossch, groot int geheel ontrent een boender, gelegen te Betecom onder de heerlijckheyt van Bruggen, regenooten de herbaen oost ende zuyden, derffgenaemen Michiel Crabbeels west ende Jan Ywaens ende He[n]rick Brugmans met meer andere noorden, item over een halff boender lants, genoempt den Pels, gelegen onder Betecom, heerlijckheyt van Revieren, regenoten mr. Willem ... [niet vermeld] tot Loven oost, die herbaen zuyden, tsheeren straete west ende Adriaen Reygers noorden, item ontrent een halff boender, soo lant als vijveren, gelegen te Betecom onder die heerlijckheyt van Bruggen, regenooten Henrick Brugmans oost, Jan Ywaens zuyden, derffgenaemen Michiel Crabbeels west, Jan De Wijngaerden ende Henrick Geens alias Bruers noorden, sijnde dese goeden alleenelijck belast met derthien guldens aende cappelle van Werchter ende met sheeren chijns ende rechten vanden gronde, coram eodem eisdem.

     Uit dit huwelijk:

     1. Viskens Joannes, () Betekom 22.03.1639 (g. Joannes Viskens en Maria Viskens),

     2. Viskens Petrus, () Betekom 26.09.1644 (g. Petrus Peeters en Lucia Peeters),

     Viskens Catharina, () Betekom 06.12.1645 (g. Martinus Viskens en Catharina Luijts),

     Viskens Gommarus, () Betekom 25.01.1648 (g. Gommarus ... en Margaretha Bysmans), x Betekom 22.06.1683 (g. Adrianus Viskens en Joannes Viskens) met Elisabeth Antonis,

     Viskens Jan, () Betekom 01.01.1651 (g. Joannes Van Vlasselaer en Anna Vertiers),

     x Betekom 05.02.1675 (g. Joannes Viskes, Adrianus Van de Loock, Joannes parens en Adrianus Vesques) met Wittemans Elisabeth, geen fii te Rot, Wez,

 

Vervloesem Joannes, XII (S2752 + S2912).

 


 

XII - Vervloossem - Vervloezen - Vervloesen Joannes (S2752 + S2912), () (niet R?, Bet!, W!, K, H, Beer, S, Bon!, Heist, ), x Betekom 25.04.1641 (g. Vande Loock Adrianus, Mertens Adrianus, De Meijer Adrianus en De Meijer Christianus) met De Maijer - De Meijer Catharina (S2753 + S2913), () (niet Bet!).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloesen Anna, () Betekom 18.06.1641 (g. De Meijer Anthonius en De Meijer Anna),

 

Vervloesem Martinus, XI (S1376  + S1456),

 

Vervloezen Adriana, () Betekom 15.11.1643 (g. Mertens Adrianus en Jansens Margarita), + Betekom 1695.

 


 

XI - Vervloesem - Vervloessen - ... Martinus (S1376 + S1456), () (niet VTBeg, W, K, R, Bon, S, P, Beer, Wez, Heist, H, Wes, Rot, Ber, L, LSt.-J, WMB, NotS, Duf, Bev, Nijl, Ges, Wiek, Huls, Kes, Berg, Perk, Bet, Wak, SKW, O, Mech, Duf, Kamp, Til, Buk, DD, Hols, Aarschot!, BMB!, St.-PR, Nieuwr, Houw!, KortD!, TielW, ), x 1 (niet Bet, R, Bon, W, S, K, H, SKW, O, Ber, I, P, Beer, Rot, WMB, Heist, Bev, Nijl, Ges, Wiek, Huls, Kes, Berg, Perk, Wez, Wak, Kamp, Mech, Til, Buk, DD, Aarsch!, Broech, L, ) met Andries (Andrissens) Elisabeth (S1377), () (niet Aarschot!, R, Bon, W, S, P, Bet, Heist, Ber, I, L?, Mech?, WMB, Kamp, Berg, Perk, Hols, St.-PR, Nieuwr, Houw!, KortD!, TieltW, Rot, Wes, Wez, Wak, K, Herent!, ), + Betekom 19.05.1669, x 2 Betekom 12.12.1670 (g. Laurentius Wesenake, Joannes Loock/Loost) met Van Geel Anna Maria, x 3 Betekom 24.10.1680 (g. Van Esche Hubertus en Vanderloock Hendricus) met Van Esche Maria.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervloesem Joannes, () Betekom 11.12.1663 (g. Joannes Jooris en Joanna Viskens),

 

Vervloesem Adrianus, X (S688+ S728), () Betekom 26.11.1665 (g. Adrianus Lambrechts en Maria Vervloessem),

 

Vervloessem Petrus, () Betekom 21.06.1668 (g. Petrus Mirocx en Catharina De Meyer),

 

2. Vervloesem Egidius, () Betekom 22.06.1670 ill. (g. Egidius Janssens en Anna Beullens), moeder Francisca Verbuken,

 

3. Vervloessem Guilielmus, () Betekom 15.01.1671 (g. Adriana Peeters en en Guilielmus Van Geel),

 

Vervloessem - Vervolousme Catharina, () Betekom 16.06.1673 (g. Jans Joannes en Catharina Van Geel),

 

Vervloessem Clara, () Betekom 04.06.1676 (g. Joannes Roost en Clara Van Geel),

 

Vervloesem Henricus, () Betekom 27.09.1679 (g. Henricus Dijck en Anna Vervlouessem),

 

4. Vervloesem Maria, () Betekom 17.12.1680 (g. Joannes Van Esch en Maria Viskens),

 

Vervloesem Barbara, () Betekom 11.10.1683 (g. Judocus Bosmans en Barbara Van de Sanden).

 


 

Vervloesem Joannes, () Betekom 11.12.1663 (g. Joannes Jooris en Joanna Viskens),  x 2 (niet W, K, R, ) met Lucia Van Hove, () Werchter 16.05.1672 (g. Petrus Van Tongelen sr en Lucia Hensmans), + Werchter 04.11.1757, deze x 1 Werchter 14.05.1694 (g. Jansens Petrus en Hoilaerts Egidius) met Van der Veken - Vanderbeken Guilielmus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van der Veken Catharina, () Werchter 10.08.1702 (g. Petrus de Hoegh en Catharina Van Roest),

 

Van der Veken Arnoldus, woonden in de Boterstraat, () Werchter 26.02.1705 (g. Arnoldus Van Hove en Catharina Scrijns), x 1 Werchter 30.01.1732 met Joanna Serneels, ex Betekom, x 2 Werchter 29.07.1759 met Petronilla Claes, () Keerbergen 16.12.1762, x 3 ca. 1763 (niet W, ) met Catharina De Coster, ex Wakkerzeel, + Werchter 24.11.1771,

     Uit dit huwelijk:

     3. Van der Veken Petrus, () Werchter 12.09.1764 (g. Petrus Decoster en Barbara Van Rillaert n. Maria Anna Ingelborghs),

     Van der Veken Maria Elisabeth, () Werchter 17.03.1767 (g. Cornelius Vanderveken en Maria Elisabeth Dewerst),

     Van der Veken Anna Elisabeth, () Werchter 13.04.1769 (g. Cornelius Vervloessem en Anna Paeps alias Van Eijcken),

     Van der Veken Anna Catharina, () Werchter 24.03.1770 (g. Cornelius Vervloessem en Catharina Degroven),

 

Van der Veken Egidius Cornelius, () Werchter 10.02.1708 (g. Egidius Van Woensel en Maria Hijligen),

 

Van der Veken Petrus, () Werchter 22.07.1711 (g. Petrus Leijsens en Anna Van Roest), x Werchter 12.02.1742 met Catharina De Groof,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Veken Lucia, () Werchter 29.06.1743 (g. Henricus Van Craesbeck en Lucia Van Hove),   

     x Werchter 12.04.1774 met Joannes Van Avont, () Werchter 04.05.1748 (g. Henricus Crabben n. Joannes Vanavont en Catharina Van Essche), fs Egidius en Anna Van Eijcken),

     Van der Veken Cornelius, () Werchter 01.09.1744 (g. Cornelius Vervloesen en Maria De Groof), x Werchter 15.05.1775 met Elisabeth Michiels, () Werchter 16.05.1748

     (g. Henricus Vanderhoeven en Elisabeth Van Aerschot, + Werchter 13.12.1805, fa Cornelius en Anna Catharina Wenderix,

     Van der Veken Anna Catharina, () Werchter 24.01.1746 (g. Joannes Vervloesem en Anna Catharina Van Essche),

 

2. Vervloesem Henricus, () Werchter 27.07.1714 (g. Verstraten Henricus en Catharina Van der Veken),

 

Vervloesem Cornelius, () Werchter 27.07.1716 (g. Cornelius Van der Veken en Catharina Holemans).

 

 

 

X - Vervloesen Adrianus (S688 + S728), () Betekom 26.11.1665 (g. Adrianus Lambrechts en Maria Vervloessem), x Werchter 11.09.1691 (g. Wellens Joannes en Wellens Guilielmus) met Van der Veken Catharina (S689 + S729), () Werchter 29.09.1665 (g. Catharina Crab).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloesen Joannes, IX (S364), () Werchter 07.09.1692 (g. Wellens Joannes en Wouters Elisabeth nomine Wouters Catharina),

 

Vervloesum Adrianus, () Werchter 12.03.1694 (g. Vander Veecken Adrianus en Vervoort Clara),

 

Vervloesen Petrus, IX (S344), () Werchter 27.02.1696 (g. De Keijser Petrus en Claes Catharina),

 

Vervloesen Jacobus, () Werchter 06.01.1698 (g. Coenaerts Jacobus en Geerts Clara),

 

Vervloesen Anna, () Werchter 20.11.1699 (g. Wellens Gielielmus en Janssens Anna),

 

Vervloesen Cornelius, () Werchter 22.03.1704 (g. Foblets Cornelius en Wouters Elisabeth),

 


 

Vervloesem Cornelius, () Werchter 27.07.1716 (g. Cornelius Van der Veken en Catharina Holemans), + Werchter 25.03.1783, x 1 Werchter 15.06.1743 met Vermijlen Catharina, () Werchter  18.04.1716 (g. Adrianus Vermijlen en Catharina Holemans), + Werchter 18.09.1748, x 2 Werchter 07.12.1748 met Maria Van der Veken (deze x 1 Werchter 02.07.1730 met Jennes Joannes).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervloesem Elisabeth, () Werchter 22.01.1745 (g. Joannes Vervloesem en Elisabet Grootaers),

 

Vervloesem Anna Catharina, () Werchter 25.06.1747 (g. Joannes Vermijlen en Catharina De Grooff), x niet Werchter 11.11.1747, met Wouters Joannes Baptist Cornelius, fs Remigius,

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8092, fol. 145r., akte dd. 24 februari 1787.

In de tegenwoordighijdt der heeren mijer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Joannes Baptista Vanderhaert, geauthoriseerden officiael der middelste schrijfcamere der selve stadt, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijcke procuratie, geinsereert in den naervolgenden contracte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, erkennen ende realiseren, gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden desen vijfden january 1787 comparerende voor mij Guillielmus Verstraeten als openbaer notaris, bij zijne majestijts Souverijnen Raede van Brabant geadmitteert, binnen de parochie van Werchter residerende, ter presentie van de getuygen naergenoempt, in persoonen Joannes Wouters, in houwelijck met Catharina Vervloessem, ende Joannes Van Mol, in houwelijck met Barbara Vervloessem, bijde innegesetenen van het voorschreve Werchter, welcke comparanten verclaeren vercoght, gecedeert ende getransporteert te hebben, soo sij doen bij desen, aen ende ten behoeve van Guillielmus Reyers, in houwelijck met Anna Maria Van Leemputten innegesetenen van het selve Werchter, den selven hier present ende in coop accepterende, dats te weten sekere partije heyde ofte vaege plaetse, groodt ses boinderen drije daghmaelen ende vijfentveertigh roeden salvo justo, soo ende gelijck het selve is afgeteeckent gelegen in de Tremeloo heyde onder het gemelt Werchter, regenoten de gemijnte in drij zijden, te weten oost, zuyt ende noort en west de baene leydende van Tremeloo naer Boisschot, los ende vrije goed, soo ende gelijck wijlen Cornelis Vervloessem, vader des respective huysvrouwen, van de voorschreve comparanten transportanten de voorse. partije heyde in coop heeft vercregen tegens de wethouderen van Werchter, als representerende het geheel corpus van de gemijne innegesetene van het selve Werchter, ingevolge de publieque wettelijcke conditien daer over gehouden in den jaere 1700 drijenseventigh, soo sij verclaeren, ende aen de transportanten voorschreve huysvrouwen toegecomen ende te competeren bij successie uyt den hoofde van weylen hunnen voornoemden vader, geschiedende dese vercoopinge, cessie ende transport om ende voor de somme van ses hondert sesentaghentigh guldens vijf stuyvers wisselgeldt, den schellinck ses stuyvers ende soo voorts alle andere specien naer advenant gerekent, zijnde de principaele coopsomme, dewelcke de transportanten alnogh schuldigh zijn te voldoen over de voorscrheve wettelijcke vercoopinge, welcke somme den cooper acceptant t' zijnen laste is nemende ende geloeft eerstdaeghs de selve somme te sullen betaelen ende voldoen aen Maria Anna Verswijveren, weduwe van wijlen Henricus Wouters, in zijn leven als ontfanger der cooppenningen der vercoghte gemijnte goederen van het gemelt Werchter, wegens die wethouderen alhier daertoe gecommiteert geweest.

Item bekennen de transportanten boven de voorschreve somme ontfangen te hebben van den cooper acceptant eene somme van hondert guldens courant geldt, die wijlen des transportants voorschreven vader over den voorschreven coop hadde betaelt aen de wethouderen alhier voor d' oncosten ende stuyversgelt, desen daer over dienende voor quittantie.

Mits welcke verclaeren de transportanten tot de voorschreve partije heyde geen recht, actie ofte pretentie meer te reserveren in eeniger manieren, directelijk ofte indirectelijk, dan den voorschreven cooper acceptant van alsnu voor alsdan te surrogeren in hunne respective plaetse ende stede met vollen rechte, consenterende alvolgens in de ontgoedenisse ende goedenisse in forma daer des behooren sal.

Tot volbrenginge ende volvueringhe van allent' ghene voorschreve is, verbinden partijen hinc inde hunne respective persoonen ende goederen haeve ende erfve, present ende toecomende, stemmende ten dien effecte in condemnatie volontair, soo in den Souverijnen Raede van Brabant, voor heeren mijer ende schepenen der stadt Loven, wethouderen van Werchter als elders ende de transportanten in de ontgoedenisse ende goedenisse als voor, waer toe sij onwederoepelijck constitueren allen thoonder deser ofte copije authentique dijer sonder voorgaende dagement met costen, niettegenstaende de surraneringhe hebbende tot dijen den cooper acceptant in handen mijns notaris gepresteert den eede, gerequireert bij haere majesteyts placcaert van den vijfthienden septembris 1753 nopende d' acquisitie van immeubile goederen ten behoeve van eenige doode handt, met constitutie op allen thoonder deser om den selven eede in zijnen naem ende ziele te vernieuwen daer des behooren sal.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Werchter ten tijde voorschreve ter presentie van Joannes Vanloey ende van Petrus Fonderie, als getuygen hiertoe aensocht zijnde, d' originele deser (becleedt met segel van vierentwintigh stuyvers) onderteekent Joannes Wouters, met het handtmerck van Joannes Van Mol in forme van een cruysken, verclaerende niet te connen schrijven, Guillielmus Reyers, Joannes Vanloey, Peeter Fonderie et a me notario, onderstont, quod attestor, signatum G. Verstraeten, nots. pubs., leegerstaet.

Copije der approbatie, staende in pede van den originelen acte als volght.

De ondergeschreve Catharina Vervloessem ende Barbara Vervloessem, respective huysvrouwen der vercoopers, lecture gehad hebbende van den bovenstaenden acte van transport, verclaeren den selven in zijnen geheelen inhoude t' aggreeren ende approberen, consenterende ende constituerende als in fine van den selven, actm den 20e. january 1787, onderteeckent C. Vervloessem, met het hantmerck van Barbara Vervloessem in forme van een cruysken, verclaerende niet te connen schrijven, leeger stont.

Hier naer volght de copije der quittantie, staende onder de voorschreve approbatie.

De ondergeteekende als d' actie hebbende van wijlen haeren man Henricus Wouters, in zijn leven gecommiteerden van wegens de wethouderen, als representerende het geheel corpus der parochie ende heerlijckhijdt van Werchter, bekent bij desen wel ende deughdelijck ontfangen te hebben van Guillielmus Reyers, in houwelijck met Anna Maria Van Leemputten, innegestenen van Werchter, de somme van ses hondert sesentaghentigh guldens vijf stuyvers wisselgelt in voldoeninge der coopsomme van sekere partije heyde, breeder in den vorenstaende acte van transport gementioneert, genumeroteert 22, waer over desen is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere ofte voordere te moeten bewijsen, actum den 20e. janry. 1700 sevenentaghentigh, onderteeckent Maria Anna Verswijveren, leeger stont, ita est, attestor, signatum G. Verstraeten, nots. pubs.

Welcken volgende den voorschreven geconstitueerden uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijcke procuratie, geinsereert in den hier vorenstaenden contracte notariael, heeft den selven alhier in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende articulen vernieuwt, erkent ende gerealiseert, eentsaementlijck ter maenisse des heere mijer naer voorgaende weysdomme der heeren schepenen naergenoempt met behoorelijcke vertheydenisse ende renuntiatie opgedraegen seker stuck heyde ofte vaege plaetse, gelegen onder Werchter in de Tremeloo Heyde, groodt ses boinderen drije daghmaelen ende vijfenveertigh roeden salvo justo, hier vorens breeder gespecificeert ende gedesigneert, ende mits d' ordonnantie van rechten den voorschreven opdraegere uyt de selve ses boinderen drije daghmaelen ende vijfenveertigh roeden ontgoeyt ende onterft zijnde, soo worden mits desen in de selve met alle solemnitijten van rechten ende locaele costuymen alhier gerequireert, behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Guillielmus Reyers ende Anna Maria Van Leemputten, gehuysschen ende innegesetene van Werchter, present den officiael P. De Coster ende voor de selve hunne hoirs ofte actie hebbende, accepterende, naer dien den voorschreven geconstitueerden in handen des heere mijer hadde vernieuwt den eede, gerequireert bij zijne majesteyts placcaert van den vijfthienden september 1700 drijenvijftigh nopende d' acquisitie van immeubile goederen bij de doode handen.

Coram joncker Gerardus Franciscus Xaverius de Herkenrode de Raetshoven ende heer ende meester Hermanus Josephus Van Langendonck, schepenen, desen 24e. february 1787.0

 

Hieronder een akte met vermelding van Joannes (Baptista Cornelius) Wouters en zijn vrouw (Anna) Catharina Vervloessem, wonende te Ninde onder Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8091, fol. 431r., akte dd. 22 november 1786.

In de tegenwoordighijt der heeren mijer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Joannes Baptista Van der Haert, geauthoriseerden officiael der middelste schrijfcamere der selve stadt, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijcke procuraetie, geinsereert in den naervolgenden contracte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, erkennen ende realiseren, gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden den negenthienden october 1700 sesentaghentigh compareerde voor mij ondergeschreven als openbaer notaris, geadmitteert bij zijne majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, present die getuyghen naergenoempt, in persoon Joannes Wouters, in houwelijck met Catarina Vervloessem, ingesetenen tot Nynde, jurisdictie van Werchter, van de welcke hij gelooft desen eerstdaeghs door sijne voorschreve huysvrouwe te sullen doen lauderen ende approberen in forma, welcken voorschreven comparant heeft bekent ende geleden, soo hij kent ende lijdt bij desen wel ende deughdelijck t' zijnen vollen contentemente ontfangen te hebben van den eerweerdigen heere Albertus Straetmans, pastor der parochie van Wackerseel, ter assistentie van Henricus Vandingenen in qualiteyt van hijlig geestmeester applicerende ende beleggende het naerbeschreve ten behoeve van de taefel der armen der voorschreve parochie van Wackerseel, de somme van vier hondert guldens courant geldt, den schellinck gerekent tot seven stuyvers ende soo voorts alle meerdere ende mindere specien naer advenant volghens zijne majesteyts placcaer ten cours hebbende, waer over desen is dienende voor volle ende absoluete quittantie sonder van andere te moeten doceren, voor welcke voorschreve cappitaele somme gelooft den comparant te gelden ende te betaelen aen den voornoemden heere pastor, alhier present, mede comparerende ende ten behoeve als voor accepterende, eene erffelijcke rente van twelf guldens gelijcke munte s' jaers, croiserende drij guldens par cent, vrij ende exempt in beyde gevallen van thienden, twintighste, meerdere ofte mindere penningen, beden, subsiditien, impositien ende generaelijck van alle andere lasten, wegens zijne majesteydt, heeren Staeten van Brabant ofte eenige overheyt gestelt, ofte int' toecomende alnogh te stellen, geene daer van uytgenomen nochte gereserveert, alwaert' dat soo de edicten ofte placcaerten het contrarie medebrochten, aen alle welcke den comparant rentgelder is derogerende bij desen ende allen de selve is nemende t' zijnen laste alleen, cours ende ingang nemende dese rente op heden date deser, waer van oversulckx het eerste jaer intrest ende van betaelinge vallen ende verschijnen sal den negenthienden october van den toecomenden jaere seventhien hondert sevenentaghentigh ende soo voorts te continueren van jaere te jaere tot de volle ende effectieve quytinge toe, die sal moeten geschieden in eene reyse met gelijcke somme van vier hondert guldens in munte van courant geldt als voren, met den interest van dien rate van tijde verschenen, mits preadverterende veerthien dagen te vorens met de costen van cassatie ende de procuratie ten dien eynde te verleyden inclues, sullende allen de ghene over het passeren deser, dobbel, segels, realisatie brieve, pontpenningen ingevalle ende des daer aen cleeft, door den rentgelder worden gedraeght ende betaelt, dese rente alle jaeren te betaelen in handen van den rentmeester der voorschreve taefel der armen, den welcken voor allent' ghene voorschreve verbind sijnen persoon ende goederen, meubilen ende immeubilen, present ende toecomende, ende speciaelijck eerst drije daghmaelen salvo jusot broeckbempt, gelegen in het Spichtbroeck onder Werchter, regenoten d' erfgenamen Simon Van Leemputte ter eerne, d' erfgenamen Joannes Demeyer ter tweedere, d' erfgenaemen Clara Michiels ter derdere zijden, los ende vrij goed.

Ende finalijck twee daghmaelen ende negentigh roeden salvo justo heyde, gelegen tot Cruys onder Werchter, regenoten Jan Lambrechts ter eenre ende de straete in twee andere zeyden, los ende vrij goed, soo ende gelijckerweys de voorschreve twee partijen van goederen, op des comparants voorschreve huysvrouwe sijn verstorven ende gesuccedeert uyt den hoofde ende als partiaire erfgenaeme van wijlen Cornelis Vervloessem ende Catarina Vermeylen, in hun leven gehuysschen ende ouders waeren, ingevolge schijdinge ende deylinge met haere sustere, aengegaen ende gepasseert voor den notaris G. Verstraeten, present getuygen, den vijfentwintighsten augusty 1700 drijentaghentigh, alhier bij extract authentieq gesien, gelovende over allent' ghene voorschreve guarrand ende waerschap ende altoos genoegh te doen oft' er naermaels iet aengebraeke onder verband van sijnen persoon ende goederen als boven, constituerende mtis dien onwederoepelijck N. ende alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentieque om in hunnen naem ende van hunnent' wegen te gaen ende te compareren in zijne majts. Souverijnen Raede van Brabant voor heeren mijer ende schepenen der stadt Loven als elders, daer het den heere rentheffer q.q. goetduncke ende gelieven sal om aldaer in cas van eenig gebreck den inhoude deser vernieuwende ende erkennende den rentgelder int' ghene voorschreve is, gewillighlijck te doen ende laeten condemneren met costen, mitsgaeders om onder de constitutie als voor te compareren voor die voorschreve heeren mijer ende schepenen der stadt Loven ende alomme elders voor hof ende heer competent om aldaer de twee partijen goederen, hier voren in hunne regenoten uytgedruckt, voor speciaele panden ende hypotheque der selve rente wettelijck te verbinden, affecteren ende oppignoreren, t' zij bij mainmiese ofte andersints met alle formalitijten naer rechten gerequireert, gelovende ende verbindende, &a.

Gedaen ende gepasseert binnen de voorschreve parochie van Wackerseel ten tijde voorschreve ter presentie van den eerweerdigen heere Ignatius Van Haelen ende van Henricus Verstraeten, als getuygen hier toe aensocht, de minute deser, becleedt met segel van twelf stuyvers, is onderteekent Joannes Wouters, A. Straetmans, pastor in Wackerseel, H. Van Dingenen, Hh. geestm., J. Van Haelen, onderpastoor in Wackerseel, H. Verstraeten, 1786, ende van mij ondergeschreven notaris, leeger stont, mij present, signatum G. Verstraeten, nots. pubs.

De ondergese. Catarina Vervloessem, huysvrouwe van Joannes Wouters, lecture gehad hebbende van den bovenstaenden acte van rentconstitutie, verclaert den selven in zijnen geheelen inhoude t' aggreeren ende approberen, consenterende ende constituerende, als in fine der selve, actum den 2. november 1786, onderteekent Cahtarina Vervloessem, onderstont, concordantiam cum suo originali attestor, signatum G. Verstraeten, nots. pubs.

Welckenvolgende den voorschreven geconstitueerden uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijcke procuratie, geinsereert in den vorenstaenden contracte notariael, heeft den selven alhier in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende articulen vernieuwt, erkent ende gerealiseert, eentsaementlijck ter maenisse des heere mijer naer voorgaende weysdomme der heeren schepenen naergenoemt met behoorelijke verthijdenisse ende renuntiatie opgedragen tot assurantie eender cappitaele rente van vier hondert guldens courant ende betere voldoneinge der jaerelijksche interesten eerst drije daghmaelen salvo justo broeckbempt, gelegen in het Spichtbroeck onder Werchter, item twee daghmaelen ende negentigh roeden salvo justo heyde, eensgelijkx gelegen onder Werchter, hier voren breeder gespecificeert ende gedesigneert, ende mits d' ordonnantie van rechten den voorsen. opdragere uyt de selve twee parceelen lants ontgoeyt ende onterft zijnde, soo worden alhier in de selve met alle solemnitijten van rechten daertoe gerequireert, behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft den heere pastor ende hijlig geestmeesters van de kercke parochie van Wackerseel, applicerende voor voor ende in den naem der kercke ofte armen der selve parochie, present alhier den officiael Bisschop ende voor de selve accepterende, quo facto eadem bona reddidit terminis tamquam op den last der voorse. cappitaele rente ende interesten dijer.

Coram joncker Gerardus Franciscus Xaverius de Herkenrode de Raetshoven ende heer ende meester Guillielmus Devienne, schepenen, desen 22. 9ber. 1786.

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Joanna Catharina, () Werchter 16.01.1772 (g. Cornelius Vervloessem en Joanna Catharina Wouters tante),

     Wouters Joannes Baptist Cornelius, () Werchter 11.11.1773 (g. Cornelius Vervloessem grootvader en Joanna Catharina Wouters tante),

     Wouters Anna Catharina, () Werchter 06.02.1777 (g. Henricus Michiels en Anna Catharina Wouters tante),

     Wouters Maria Elisabeth, () Werchter 12.06.1780 (g. Joannes Baptist De Mol en Maria Elisabeth Wouters tante), 

     Wouters Maria Theresia, () Werchter 30.08.1783 (g. Petrus Wouters oom en Maria Theresia Boeckhoorst), 

 

2. Vervloesem Barbara, () Werchter 10.06.1751 (g. Petrus Van der Veken en Barbara Vervloesem), x Werchter 10.09.1774 met Joannes Van Molle, () Werchter 07.03.1754 (g. Joannes t'Servranckx en Anna Lambrechts), fs Rumoldus en Elisabeth Servrackx,

Hieronder nog een akte met vermelding van Joannes Van Mol en Barbara Vervloessem.  Zij woonden in Ninde onder Werchter.  De akte leert ons ook dat de scheiding en deling van de goederen van haar ouders Cornelius Vervloessem en Maria Van der Veken op 25.08.1783 werd verleden voor notaris Guilielmus Verstraeten te Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8091, fol. 266r., akte dd. 4 oktober 1786.

In de tegenwoordigheyt der heeren schepenen der hooftstadt Loven naergenoempt gestaen Joannes Baptista Vanderhaert, geauthoriseerden officiael der middelste schrijfcamere der selve stadt, uyt crachte ende naer vermogen vande onwederoepelijcke procuratie, geinsereert in den naervolgenden contracte notariael, heeft om den selven alhier te vernieuwen, erkennen ende realiseren, gegeven, waervan den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden den twintighsten september seventhien hondert sesentaghtigh compareerde voor mij ondergeschreven als openbaeren notaris, geadmitteert in zijne majesteyts Souverijnen Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, ende in de presentie van de getuygen naergenoempt in persoon Joannes Van Mol, in houwelijck met Barbara Vervloessem, innegesetenen tot Nynde, jurisdictie van het voorschreve Werchter, met gelofte van deesen eerstdaeghs te sullen doen laudenren ende approberen door sijne gemelde huysvrouwe, welcken voorsen. comparant heeft bekent ende beleden, soo hij kent ende lijdt mits desen, wel, deughdelijck ende t' zijnen vollen contentemente ontfangen te hebben van den eerwe. heere Albertus Straetmans, pastor der parochie van Wackerseel, ter assisentie van Joannes Michiels als kerckmeester, beleggende ende applicerende het naerbeschreve ten behoeve der kercke van Wackerseel voorschreven de somme van seven hondert guldens wisselgeldt, den schellinck gerekent ses stuyvers ende soo voorts alle meerdere ofte mindere specien naer advenant, waer over desen is dienende voor volle ende absoluete quittantie sonder van andere te moeten doceren, voor welcke cappitaele somme gelooft den comparant te gelden ende te betaelen aen de geseyde kercke, alhier present den voornoemden heere pastor ende ten behoeve der selve accepterende, eene erffelijcke rente van vierentwintigh guldens thien stuyvers courant geldt s' jaers drije guldens thien stuyvers par cent, vrije ende exempt, in beyde gevallen van twintighste, mindere ofte meerdere penningen, beden, subsidien, impositien en contributien ende generaelijck van alle andere lasten weghens sijne majesteyt, heeren Staeten van Brabant ofte eenige andere overheyt, gestelt ofte int' toecomende alnogh te stellen, geene uytgenomen nochte gereserveert, alwaert' dat soo de edicten ofte, ordonnantien ofte uytsendingen het contrarie medebrochten, aen de welcke den comparant rentgelder is derogerende bi desen ende allen de selve is nemende t' zijnen laste alleen, cours ende ingang nemende dese rente van op heden dathe deser, waer van oversulckx het eerste jaer interest ende van betaelinge vallen ende verschijnen sal den twintighsten september van den toecomenden jaere 1700 sevenentaghentigh ende soo voorts van jaere te jaere tot de volle ende effectieve quytinge toe, die sal vermogen te geschieden in eene reyse met gelijcke cappitaele somme van seven hondert guldens in mune van wisselgeldt als voren, met den intrest dijer rato van tijde verschenen, mits preadverterende veerthien dagen te vorens, alles ten coste des rentgelders tot de cassatie inclues, dese rente alle jaeren t' elcken valdaege te betaelen in handen van den rentmeester van de voorschreve kercke, den welcken voor allent' ghene voorse. verbind sijnen persoon ende goederen, meubilen ende immeubilen, present ende toecomende, ende speciaelijck eerst sekere huyssinge, schuere ende stallinge met den hof ende land daer aen annex, samen groodt een daghmael ende drijendertig roeden salvo justo, genoempt het Bielandeken, gestaen ende gelegen in de Boterstraete onder Werchter, regenonten de straete ter eendere ende tweedere, d' erfgenaemen Anthonius Van Leemputten ter derdere ende d' abdije van Tercameren ter vierdere zeyden, los ende vrije goed.

Item een half bunder salvo justo bempt, gemijnelijck genoempt den Dopbempt, gelegen onder Werchter, regenoten s' heeren straete ter eenre, Rombaut Dauw ter tweedere ende derdere ende Jan Vanavont ter vierdere zijden, belast met een oord ende een negenmanneken chijns s' jaers aen sijne hoogheydt den hertogh van Arembergh ende Aerschodt, &., &.

Item een parceel lants, groodt vijfenseventigh roeden salvo justo, gelegen onder Werchter, gemijnelijck genoemt het Toplandeken, regenoten de straete ter eendere, Jan Van Avont ter tweedere, Rombaut Dauw ter derdere zeyden, belast met cheyns.

Ende finalijck sekere partije, soo landt als vijver, groodt een daghmael salvo justo, gelegen tot Nynde onder Werchter, regenoten Cornelis Vervloessem ter eendere, d' erfgenaemen Hendrick Verelst ter tweedere ende de straete lijdende naer Nynde ter derdere zeyden, los ende vrije goed, soo ende gelijckerweys de voorschreve partijen van goederen op des comparants voorschreve huysvrouwe sijn verstorven ende gesuccedeert uyt den hoofde ende bij aflijvigheyt van wijlen Cornelis Vervloessem ende Maria Vanderveken, in hun leven gehuysschen waren tot Nynde voorschreve ingevolge de schijdinge ende deylinge met haere sustere, aengegaen ende gepasseert voor mij notario ende sekere getuygen den vijfentwintighsten augusty seventhien hondert drijentaghentigh, alhier gesien, gelovende den voornoemde comparant over allent' ghene voorschreve guarrandt ende waerschap ende altoos genoegh te doen oft' er naermaels iet aengebraeke onder verbandt als boven.

Constituerende mits dijen onwederoepelijck alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentieque om in hunnen naem ende van hunnent' wegen te gaen ende te compareren in zijne majesteyts Souverijnen Raede van Brabant, voor heeren mijer ende schepenen der stadt Loven ende alomme elders om aldaer in cas van eenigh gebreck de rentgelders int' aghtervolgen ende volbrengen van allent' ghene voorschreve gewillighlijck te doen ende laeten condemneren met costen, mitsgaeders om onder de constitutie als voor te compareren voor de voorschreve heeren mijer ende schepenen der stadt Loven, wethouderen van Werchter ende alders voor hof ende heer competent om aldaer de gemelde partijen van goederen, hier vorens met hunne regenoten uytgedruckt, voor speciaele panden ende hypotheque der voorschreve rente te doen ende laeten affecteren ende oppignoreren, t' zij bij mainmiese ofte andersints met observantie van alle formalitijten naer rechten gerequireert, gelovende ende verbindende, &.

Gedaen ende gepasseert binnen Wackerseel ten teyde voorschreve ter presentie van Petrus Vangestel ende van Henricus Verstraeten, als getuyghen hiertoe aensocht, de minute deser, becleedt met segel van vier stuyvers, is onderteekent met een cruysken, waerbij geschreven staet, dit is het handmerck van Joannes Vanmol, verclaerende niet te connen schrijven, H. Straetmans, pastor in Wackerseel, Jan Michiels, k(erck) m(eester), P. Van Gestel, H. Verstraeten, 1786, ende van mij ondergeschreven notaris.

De ondergeschreve Barbara Vervloessem, huysvrouwe van Joannes Van Mol, lecture gehad hebbende van den bovenstaenden acte van rentbekentenisse, verclaert den selven in sijnen geheelen inhoude t' aggreeren ende approberen, consenterende ende constituerende als in fine der selve, actum den eersten october 1700 sesentaghtigh, onderteekent met een cruysken, waer bij geschreven staet, dit is het hantmerck van Barbara Vervloessem, verclaerende niet te connen schrijven, leeger staet, ons present als getuyghen, onderteekent H. Verstraeten, 1786, J.B. Helssen, leeger staet, concordantiam attestor, signatum G. Verstraeten, nots. pubs.

Aldus vernieuwt, erkent ende gerealiseert den vorenstaenden contracte notariael door den voornoemden geconstitueerden in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende articulen, consenterende als in den selven, de rentgelders obligantes, submittentes ac renuntiantes in forma.

     Uit dit huwelijk:

     Van Mol Cornelius, () Werchter 08.12.1774 (g. Cornelius Vervloessem en Elisabeth Servranckx), + Werchter 19.12.1777,

     Van Mol Anna Maria, () Werchter 09.02.1776 (g. Cornelius Vervloessem en Anna Maria Vanmolle), x Tremelo > 1793 met Philippus Jacobus Nijs,

     () Werchter 01.08.1769 (g. Philippus Opdebeeck en Anna Paeps alias Van Eijcken, + Werchter 27.12.1814, fs Servatius en Elisabeth Op de Beeck,

     Van Mol Anna Catharina, Werchter 22.03.1779, x > 1801 met Petrus Franciscus Geens, () Werchter 01.12.1777

     (g. Petrus Guens en Anna Maria Faeijaerts), fs Joannes Franciscus en Anna Maria Boidts,

     Van Mol Clara, Werchter 10.07.1782, + Werchter 07.08.1783,

     Van Molle Anna Elisabeth, Werchter ca. 1785,

     Van Molet Petrus Antonius, Werchter Tremelo 19.03.1796 (g. Petrus Jennes en Anna Catharina Wouters),

 

3. Jennes Anna Catharina, () Werchter 02.07.1730 (g. Adrianus Jennes en Catharina Holaerts),

 

Jennes Petrus, () Werchter 30.11.1732 (g. Petrus Van der Veken en Catharina Vanderveken), + Werchter 07.04.1808, x 1 Werchter 08.01.1765 met Anna Van Gheel, () Werchter 03.10.1735 (g. Servatius Stroobants en Anna Vervoort), + Werchter 14.07.1769, fa Guilielmus en Catharina Vervoort), x 2 Werchter 22.05.1771 met Anna Maria Cornelia Verlooij, ex Heist, + Werchter 04.04.1808,

     Uit dit huwelijk:

     1. Jennes Cornelius, () Werchter 02.05.1766 (g. Cornelius Vervloessem en Maria Van Geel), + Werchter 23.10.1766,

     t' Jennes Cornelius, () Werchter 19.11.1767 (g. Cornelius Vermeijlen en Anna Maria 't Jennes, + Werchter 10.09.1788,

     2. t' Jennes Barbara Maria, () Werchter 10.03.1772 (g. Franciscus Michiels en Barbara Vervloesem),

     Jennes Petrus Josephus, () Werchter 15.10.1773 (g. Petrus Van Looij en Lucia Van der Veken),

     x 1 Werchter 20.09.1802 (g. Petrus Jennes en Petrus Bruynincx vaders) met Anna Maria Bruijnincx, + Werchter 23.08.1817,

     x 2 Werchter - Tremelo 25.06.1818 (g. Carolus Van der Bucken en Cornelius Wouters) met Anna Catharina Wouters, fii in Werchter,

     Jennes Joannes Baptista, () Werchter 07.02.1776 (g. Joannes Baptist Van Campenhout en Maria Van Hoof),

     Jennes Joannes Franciscus, () Werchter 22.03.1779 (g. Joannes Baptist De Coux en Anna Van Eijcken),

     x Wezemaal 15.02.1810 met Maria Barbara Briers, ex Aarschot, fii in Wezemaal,

     Jennes Servatius, Werchter 02.05.1782 (g. Servatius Nijs en Elizabeth Paeps alias Van Eijcken), + Werchter 25.09.1783,

 

Jennes Anna Maria, () Werchter 25.02.1737 (g. Adrianus Jennes en Maria Van Hove), x Werchter 23.06.1772 met Joannes Baptista Van Campenhout, () Werchter 24.08.1740 (g. Adrianus Van Campenhout en Maria Boets), + Werchter 13.03.1823, fs Cornelius en Elisabeth Boets,

     Uit dit huwelijk:

     Van Campenhout proles, () Werchter 28.11.1768, + Werchter 28.11.1768,

         A chirurgo de Rotselaer, rompen? , baptizata in partu. Filius fornicarius Maria T'Jennes juvencula et

        Joannis Van Campenhout juvenis iuti declaravit easem Maria easem chirurgo in partu deinde Joannes

         ipse mili veclaravit quod sepius habuerit cum ipsa copulam, et velit cum eadem Maria inive matrimonium.
         Matrimonium 23/06/1772 Werchter.

     Van Campenhout Anna Elisabeth, () Werchter 04.04.1773 (g. Henricus Voet frater patris en Anna Maria t' Jennes),

     Van Campenhout Anna Maria, () Werchter 12.09.1775 (g. Petrus 't Jennes en Anna Maria Boits),

     Van Campenhout Guilielmus, () Werchter 21.08.1778 (g. Guilielmus Van Campenhout en Joanna Vanderveken),

     Van Campenhout Joannes Baptist, () Werchter 16.10.1781 (g. Joannes Baptista Van Mol en Elisabeth Boets),

 

Jennes Elizabeth, () Werchter 15.01.1740 (g. Arnoldus Vander Veken en Anna Elizabeth Jennes), + Werchter 02.02.1784, x Werchter 08.11.1763 met Petrus Mommens, () Werchter 27.12.1738 (g. Petrus Van Hoegaerden en Lucia Grootjans), + Werchter 26.11.1782, fs Joannes en Maria Clap,

     Uit dit huwelijk:

     Mommens Joannes Baptista, () Werchter 08.02.1764 (g. Joannes Mommens en Anna Maria t' Jennes), + Werchter 21.02.1765,

     Mommens Joannes Baptista, () Werchter 12.12.1765 (g. Joannes Mommens en Anna Maria t' Jennes),

     Mommens Fredericus, () Werchter 04.10.1767 (g. Fredericus Mommens en Anna Catharina Vervloesem), + Werchter 20.09.1794,

     Mommens Barbara Maria, () Werchter 15.09.1769 (g. Joannes Baptist Mommens en Barbara Vervloesem),

     Mommens Anna Maria, () Werchter 19.02.1772 (g. Petrus t'Jennes en Maria Mommens),

     Mommens proles, () en + Werchter 19.02.1772,

     Mommens Henricus, () Werchter 13.01.1775 (g. Henricus Leijssens en Ana Barbara Boogaerts),

     x Werchter 11.11.1799 (g. RD Van den Bon vicepastor en Joannes Reyers) met Anna Maria Michiels, fii in Werchter),

     Mommens Maria Elizabeth, () Werchter 28.06.1777 (g. Joannes Van Campenhout en Elizabeth Vanderveken),

     Mommens Petrus, () Werchter 21.03.1780 (g. Petrus Vermeylen en Joanna Catharina Van Linthout),

     Mommens Lucia, () Werchter 22.12.1782 (g. Henricus Van Geel en Lucia De Meijer),

 

Diennes Catharina, () Werchter 06.02.1746 (g. Arnulphus Van der Veken en Catharina Van der Veken).

 

 

 

IX - Vervloesem Joannes (S364), () Werchter 07.09.1692 (g. Wellens Joannes en Wouters Elisabeth nomine Wouters Catharina), x Betekom 09.07.1710 (g. Gousens Adrianus en Claes Laurentius) met Gousen(s) Joanna (S365), () niet Bet, S, Heist, W, K, Beer, Wez, Wak, H, Aarsch+, W?, K,

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervlousen Joannes Franciscus, VIII (S182), () Betekom 30.08.1711 (g. Vervlousen Joannes en Vervlousen Maria),

 

Vervloesen Hendricus, () Betekom 30.01.1715 (g. Willems Hendricus en Vander Veecken Catharina),

 

Vervloesem Maria Theresia, () Betekom 08.08.1717 (g. Verbrugghen Judocus en Verhijen Maria n. Gousen Maria).

 

 

 

IX - Vervloesem Petrus (S344), () Werchter 27.02.1696 (g. De Keijser Petrus en Claes Catharina), x (niet W, ) met Van Hoegaerde Catharina (S345), () Werchter 10.09.1687 (Judocus Mierkens en Catharina Van Hoegaerde), + Werchter 21.08.1729. Zij x 1 (niet W, ) met Faiarts Martinus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Faijaerts Agnes, () Werchter 11.05.1714 (g. Petrus Faiarts en Maria Agnes Van de Putte),

 

Faijaerts Maria, () Werchter 22.04.1716, (g. Joannes De Mayer en Maria Van Langendonck),

 

Faijaerts Carolus, () Werchter 01.03.1718 (g. Carolus Faijaerts en Barbara Van Houtvinck), + Werchter 27.03.1804, x Werchter 26.05.1744 (g...) met Cloots Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Feijaerts Anna Maria, () Werchter 23.04.1745 (g. Petrus Van Hoegaerde en Anna De Ionghe),

     Feijaerts Barbara, () Werchter 02.09.1747 (g. Lambertus Cloots en Barbara Goris), + Tremelo 23.02.1828,

     x Werchter 19.06.1770 (g...) met Petrus Michiels, () Werchter 07.12.1741 (g. Petrus Michiels en Elisabeth Wendericx), fs Cornelius en Anna Catharina Wenderix,

     Feijaerts Anna Catharina Natalis, () Werchter 25.12.1748 (g. Cornelius Vermeijlen en Anna Vandenbosche), x Werchter 30.06.1773 met Judocus Van Avont ex Werchter,

     Faijaerts Joannes, () Werchter 02.09.1751 (g. Joannes Vervloesem en Joanna Verstreken), x Werchter 23.11.1779 (g. Carolus Faeijaerts en Antonius Faeijaerts)

     met Maria Anna De Veuster, () Werchter 02.07.1744 (g. Egidius De Veuster en Maria Anna Van Vlasslaer), fs Petrus en Maria Brupha,

     Feijaerts Petrus Antonius, () Werchter 24.09.1753 (g. Petrus Mommens en Elisabeth Coenens),

     x Werchter 19.01.1775 (g...) met Joanna De Vorster vulgo Van der Vorst, () Werchter 16.07.1750 (g. Petrus Smets en Joanna Van Hoegaerden), fs Petrus en Maria Brupha,     

 

Faijaerts Petrus, () Werchter 05.07.1720 (g. Petrus Van Hoegaerde en Barbara De Raemaeker),

 

2. Vervloesem Henricus, VIII (S172), () Werchter 27.07.1714 (g. Faiaerts Henricus en Van der Veken Catharina),

 

Vervloesem Catharina, () Werchter 01.02.1725 (g. Vervloesem Cornelius en Holemans Catharina),

 

Vervloesem Joannes, () Werchter 21.02.1728 (g. Vervloesem Joannes en Wens Joanna).

 


 

VIII  - Vervloessum - Vervloessom Joannes Franciscus (S182), () Betekom 30.08.1711 (g. Vervlousen Joannes en Vervlousen Maria), x Betekom (x) 01.07.1736, x 10.07.1736 (g...) met Cornelis Catharina (S183), () Betekom 16.03.1712 (g. Adrianus Cornelis en Catharina Vertruyen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloessum Joannes Franciscus, () Betekom 24.01.1743 (g. Kortens Franciscus en De Peuter Catharina), x Betekom 04.05.1762 (g. ...) met De Wit Joanna Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloessum Petrus Franciscus, () Betekom 24.02.1763  (g. De Wit Petrus en Cornelis Catharina),

     Vervloesem Joannes, () Betekom 10.05.1768 (g. Vervloesem Joannes Franciscus en Govaerts Maria), 

     Vervloesem Cornelius, () Betekom 27.10.1770 (g. Van Elsen Cornelius en Vervloesem Anna Catharina), 

 

Vervloessum Joanna Maria, () Betekom 03.07.1739 (g. Cornelis Joannes en Goossens Joanna), + 1741,

 

Vervloessum Joanna Maria, () Betekom 01.03.1742 (g. Verbruggen Andreas en De Peuter Joanna Maria), + 1742,

 

Vervloessum Maria Petronella, () Betekom 19.05.1743 (g. Vissenaeckens Joannes en Opdebeeck Petronella), x Betekom 25.11.1767 (g...) met Wauters Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Wauters Elisabeth, () Betekom 07.03.1769 (g. Vervloessem Franciscus en Waeters Elisabeth),

     Wauters Henricus, () Betekom 03.06.1771 (g. Willems Henricus en Vervloessem Anna Maria),  

     Wauters Petrus, () Betekom 13.11.1773 (g. Willems Petrus en Vervloessem Anna Catharina), 

     Wouters Petrus Franciscus, () Betekom 31.05.1776 (g. Vissenakens  Petrus en Vervloessem Maria Anna,

     Wouters Guimlielmus, () Betekom 20.05.1778 (g. Claes Guilielmus en Vertruijen Anna Theresia),

 

Vervloessum Anna Maria, () Betekom 10.09.1746 (g. Van Santvoort Andreas en Van de Goor Anna), x Betekom 23.04.1772 (g...) met De Roover Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Deroever Joannes Baptist, () Betekom 27.05.1773 (g. Deroever Guilielmus en Vervloesem Anna Catharina),

     De Roover Joannes Franciscus, () Betekom 05.02.1775 (g. Elsen Joannes Baptist en Vervloessem Maria Anna),

     De Roover Petrus Franciscus, () Betekom 23.03.1777 (g. Visenakens Petrus en De Hondt An na Catharina),

 

Vervloessum (Anna) Catharina, VII (S91), () Betekom 22.03.1750 (g. Cornelis Joannes en Verbruggen Catharina),

 

Vervloessom Maria Anna, () Betekom 09.07.1753 (g. Verbruggen Joannes Franciscus en Goosens Maria Anna),

 

 

 

VIII - Vervloessem Henricus (S172), () Werchter 27.07.1714 (g. Faiaerts Henricus en Van der Veken Catharina), + Werchter 11.11.1802, x Werchter 30.11.1754 met Catharina Mommers (S173), () Werchter 29.01.1726 (g. Joannes Peeters en Barbara Wouters), + Werchter 12.10.1803.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloesem Anna Catharina, () Werchter 01.09.1755 (g. Joannes Mommens en Catharina Van Hoegarde), + Werchter 04.12.1840, x Werchter 22.06.1780  (g. Arnoldus Bols custos en Henricus Vervloessem) met Henricus Isaac Michiels, () Rotselaar 19.07.1758 (g. Isaac Huijbrechts en Elisabeth Van Langendonck), + Werchter 28.03.1829, fs Henricus en Anna Maria Van Langendonck,

     Uit dit huwelijk:

     Willems Barbara Maria, Werchter 13.10.1781 (g. Henricus Vervloesem en Barbara Mommens),

     Willems Joannes Franciscus, Werchter 04.01.1785 (g. Joannes Franciscus Olemans en Anna Maria Vervloessem),

     Willems Joannes Baptista, Werchter 07.02.1787 (g. Joannes Baptista Van den Broeck en Maria Elisabeth Vervloesem), + Werchter 15.03.1789,

     Willems Maria Elisabeth, Werchter 09.08.1789 (g. Joannes Vandenbroeck en Maria Elisabeth Vervloessem),

     Willems Joannes Baptista, Werchter 18.03.1792 (g. Joannes Baptista Rits en Marcellina Vandenabbeele), + Werchter 17.09.1794,

     Willems Joannes Baptista, kleermaker, Werchter 13.02.1795 (g. Joannes Baptista Vervloessem en Christina Van den Abeele),

     x Werchter 27.08.1816 (g. Isaac Henricus Michiels en Henricus De Mesemacre) met Maria Anna Antonia Van Roy, Brussel Capelle, kleermakersse,

     Willems Josephus, () Werchter 05.11.1797 (g. Josephus Helsen en Anna Elisabeth Mommens),

     Willems Joannes Antonius, arbeyder, dagwerker, landbouwer, () Werchter 04.04.1801 (g. Joannes Franciscus Michiels en Judoca Michiels),

     x Werchter 17.02.1824 (g. Guilielmus Van Clijnenbreugel en Henricus Van Roost) met Anna Maria Van Cleijnenbreugel, () Werchter Tremeloo 30.01.1802

     (g. Petrus Van Dessen en Anna Maria Van Cleijnenbreugel), fs Guilielmus en Joanna Catharina Van Dessen,

 

Vervloessem Joannes Baptist, VII (S86), () Werchter 04.08.1757 (g. Henricus Vervloessem en Maria Mommens),

 

Vervloessem Anna Maria, () Werchter 12.09.1760 (g. Carolus Faijaerts en Maria Claps),

 

Vervloessem Joanna, () Werchter 25.02.1764 (g. Petrus Van Geel en Joanna Verstreken), + Werchter 27.03.1765,

 

Vervloessem Maria Elisabetha, () Werchter 27.02.1766 (g. Petrus Van Hoegaerde en Anna Maria Beelders), + Werchter 25.03.1833, x Werchter 05.02.1788 (g. Henricus Vervloesem en Joannes Baptista Vervloessem) met Adrianus Vandenbroeck, dagloner, () Werchter 04.01.1766 (g. Adrianus Veerlaenen en Anna Catharina Wouters), + Werchter 28.03.1732, fs Guilielmus en Anna Catharina Vanderheijden,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Anna Maria, Werchter 18.04.1789 (g. Joannes Baptista Mommens en Anna Maria Vervloessem,

     Van den Broeck Henricus, Werchter 10.07.1791 (g. Henricus Vervloessem en Anna Catharina Vandenbroeck),

     Van den Broeck Anna Catharina, Werchter 11.11.1793 (g. Cornelius Dirixs en Anna Catharina Verheijden),

     Van den Broeck Anna Maria Theresia, Werchter 13.04.1796 (g. Michael Beekmans en Anna Maria Van den Broeck),

     Van den Broeck Joanna Catharina, () Werchter 26.11.1798 (g. Servatius Van den Broeck en Anna Catharina Vervloessem),

     Van den Broeck Barbara Maria, () Werchter 16.07.1802 (g. Joannes Franciscus Michiels en Maria Theresia Van Hoegaerden),

     Van den Broeck Joannes Baptista, () Werchter 06.04.1806 (g. Joannes Baptista Vervloessem en Anna Catharina Faeijaerts),

     Van den Broeck Henricus Josephus, dagloner, Werchter 19.07.1809 (g. Henricus Bosmans en Anna Maria De Mesemacre).

 


 

VII - Willems (Jan) Henricus (S90), () Betekom 31.08.1746 (g. Henricus Pauwels en Catharina Schepers), + Betecom 09.12.1800, x Betekom 23.11.1773 (g. Petrus Willems en Joannes Christianus Tielemans) met Vervloessem Anna Catharina (S91), () Betekom 22.03.1750 (g. Cornelis Joannes en Verbruggen Catharina), + Betecom 12.04.1819, deze x 2 Betekom 20.09.1801 met Wouters Joannes Baptist, viduus Van der Borgt Theresia.

 

Uit dit huwelijk:

 

Willems Anna Barbara, () Betekom 24.02.1774 (g. Guilielmus Wauters en Anna Barbara Willems),

 

Willems Maria Anna, () Betekom 28.09.1775 (g. Petrus Willems en Maria Anna Vervloessem),

 

Willems Maria Theresia, () Betekom 30.08.1778 (g. Joannes Henricus Vervloessem en Anna Maria Van Bael),

 

Willems Theresia, () Betekom 20.11.1780 (g. Henricus Van Nuffelen en Theresia Janssens),

 

Willems Joanna, VI (S45), () Betekom 09.09.1782 (g. Bartholomeus Foblets en Elisabeth Vermeijlen),

 

Willems Francisca Catharina, () Betekom 20.06.1789 (g. Franciscus Norbertus Breugelmans en Catharina Cleuts).

 

 

 

VII - Vervloessem Joannes Baptista (S86), dagwerker, () Werchter 04.08.1757 (g. Henricus Vervloessem en Maria Mommens), x Werchter 27.06.1780 (g. Henricus Vervloessem en Joannes Servranckx) met (Anna) Catharina Goovaerts (S87), dagwerkster, () Werchter 07.11.1757 (g. Guens Henricus en Wouters Catharina).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloesem Anna Maria, Werchter 19.05.1781 (g. Henricus Vervloesem en Anna Maria Goovaerts),

 

Vervloesem Maria Catharina, VI (S43), () Werchter 19.11.1782 (g. Guilielmus Goovaerts en Anna Maria Vervloesem),

 

Vervloessem Petrus, Werchter 04.01.1785 (g. Petrus Van Molle en Maria Elisabeth Vervloesem),

 

Vervloessem Petrus Antonius, Werchter 12.07.1787 (g. Petrus 't Servranghs en Anna Catharina 't Servranghs), x Werchter 30.09.1817 (g. Joannes Baptista Vervloessem en Gommarus Van den Eynde) met Van den Eijnde Anna Elisabeth, Werchter 07.04.1796 (g. Arnoldus Kindermans en Anna Elisabeth Mommens), fa Arnoldus en Anna Elisabeth Mommens,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloessem Gummarus Ludovicus, Werchter 26.06.1818 (g. Gummarus Van den Eijnde en Anna Catharina Goovaerts), + Werchter 28.03.1719,

     Vervloessem Gummarus Ludovicus, Werchter 21.03.1820 (g. Gummarus Van den Eijnde en Anna Catharina Govaerts),

     Vervloessem Maria Antonia, Werchter 04.04.1822 (g. Joannes Baptista Antonis en Maria Elisabeth Van Daele), + Werchter 06.04.1822,

     Vervloessem Egidius, Werchter 24.08.1823 (g. Egidius Van Espen en Catharina Govaerts), + W 26.08.1823,

     Vervloessem N, en + Werchter 08.03.1829,

     Vervloessem Guilielmus Ludovicus, Werchter 17.12.1832 (g. Guilielmus Van den Eynde en Angelina Vervloessem), + Werchter 02.07.1852,

     Vervloessem Anna Maria, Werchter 06.01.1835 (g. Joannes Henricus Briers en Anna Maria Van den Eynde),

     Vervloessem Joannes Henricus, Werchter 10.04.1837 (g. Joannes Henricus Bries en Anna Elisabeth Janssens), + Werchter 20.03.1841,

     Vervloessem Gabriel, Werchter 26.06.1839 (g. Gabriel Traban ? en Anna Catharina Wouters),

 

Vervloessem Anna Elisabetha, Werchter 09.12.1790 (g. Henricus Michiels en Elisabeth Kockelberghs nomine Elisabeth Goovaerts), x Werchter 13.09.1812 (g. Joannes Baptista Vervloessen en Cornelius Heyligen) met Petrus Heijlighen, Werchter 05.11.1790 (g. Petrus Goossens en Joanna Maria Theresia Heijlighen),  fs Joannes Baptista en Maria Petronilla Peeters,

     Uit dit huwelijk:

     Heijligen Joannes Baptista, () Werchter 13.08.1813 (g. Joannes Baptista Heijligen en Anna Catharina Govaerts),

     Heijligen Joannes Franciscus, Werchter 18.10.1815 (g. Joannes Baptista Vervloessem en Maria Petronilla Peeters),

     x Schriek > 1853 met Maria Goossens, Schriek 10.02.1820, fa Franciscus en Theresia Rappoort,

     Heijligen Cornelius Ludovicus, Werchter 25.09.1818 (g. Cornelius Vervloessem en Anna Maria Heijligen),

     Heijligen Angelina, Werchter 01.07.1821 (g. Joannes Van der Hoeven en Angelina Vervloessem),

     Heijligen Monica, Werchter 01.04.1823 (g. Joannes Baptista Kerst en Anna Elisabeth Heijligen), x Werchter 05.05.1845

     (g. Petrus Heyligen en Franciscus Heyligen) met Victor Cornelis, ex Betekom,

     Heijligen Joanna Catharina, Werchter 07.06.1825 (g. Joannes Franciscus Heijligen en Joanna Catharina Mergaerts),

     Heijligen Cornelius Josephus, Werchter 06.01.1828 (g. Cornelius Heylighen en Joanna Catharina Bosmans),

     x Werchter 30.04.1862 (g. Petrus Heyligen en Franciscus Bosmans) met Catharina Louisa Bosmans,

     Werchter 03.07.1833 (g. Franciscus Wouters en Catharina Van Hoof), fa Joannes Franciscus en Maria Verrijdt,

     Heijligen Maria Rosalia, Werchter 19.09.1830 (g. Joannes Henricus Bries en Maria Theresia Heijlighen), + W 15.09.1833,

     Heijligen Joannes Henricus, Werchter 04.01.1834 (g. Joannes Henricus Bries en Anna Maria Van der Hoeven),

     + Werchter 09.06.1909, x Werchter 22.06.1870 met Brigitta Lucia Gysemans, Werchter 14.09.1843, + Werchter 22.10.1928, fa Petrus Ferdinandus en Angeline De Kaey,

     Heijligen Rosalia, Werchter 05.03.1836 (g. Petrus Anthonius Vervloessem en Anna Catharina Heylighen),

     Heijligen Franciscus, Werchter 24.11.1838 (g. Franciscus Gysemans en Francisca Goossens),

 

Vervloessem Cornelius, () Werchter 28.10.1796 (g. Cornelius 't Servranckx en Anna Catharina Van Molle), + Werchter 16.07.1846, x Werchter 08.01.1822 (g. Joannes Baptista Vervloessem en Guilielmus Mergaerts) met Joanna Catharina Mergaerts, Werchter 29.07.1796 (g. Henricus Maes en Joanna Catharina Mergaerts), + Werchter 19.01.1876, fa Guilielmus en Elisabeth Butkens vulgo Geeraerts,

      Uit dit huwelijk:

     Vervloessem Elisabeth, Werchter 18.07.1822 (g. Joannes Baptista Vervloessem en Elisabeth Geeraerts),

     x Werchter 02.06.1846 (g. Henricus Van Leemputten en Norbertrus Naets) met Henricus Van Leemputten,

     Werchter 17.10.1819 (g. Henricus De Bruijn en Elisabeth Pelgrims), fs Henricus en Lucia Geens,

     Vervloessem Guilielmus Ludovicus, Werchter 30.09.1824 (g. Guilielmus Mergaerts en Catharina Goovaerts),

     Vervloessem Petrus Antonius, Werchter 23.11.1826 (g. Petrus Franciscus Mergaerts en Angelina Vervloessem),

     Vervloessem Maria Rosa, Werchter 23.10.1828 (g. Petrus Antonius Vervloessem en Maria Theresia Mergaerts),

     Vervloessem Catharina, Werchter 05.10.1830 (g. Petrus Heijlighen en Anna Catharina Mergaerts),

     Vervloessem Leopoldus, Werchter 22.01.1833 (g. Antonius Goossens en Elisabeth Vervloessem), + W 17.03.1833,

     Vervloessem Anthonius Vitalis, Werchter 08.02.1834 (g. Anthonius Goossens en Tarsilla Vercaeren),

     Vervloessem Petrus Franciscus, werchter 03.02.1837 (g. Petrus Nys en Anna Maria Mergaerts),

     Vervloessem Anna Angelina, Werchter 02.02.1839 (g. Henricus Van Eycken en Anna Elisabeth Vervloessem),

     Vervloessem Maria Catharina, Werchter 02.03.1841 (g. Ludovicus Vervloessem en Rosalia Mergaerts),

 

Vervloessem Angelina, () Werchter 05.06.1802 (g. Josephus Laurentius 't Servranckx en Anna Maria 't Servranckx, x Werchter 14.02.1827 (g. Cornelius Van Geel en Joannes Vervloessem) met Joannes Henricus Briers, dienstbode te Werchter, Rotselaar 18.10.1803, fs Josephus en Maria Theresia Van Langendonck,

     Uit dit huwelijk:

     Briers Joannes Ludovicus, Werchter 19.09.1827 (g. Joannes Baptista Vervloessem en Maria Theresia Van Langendonck),

     Briers Anna Catharina, Werchter 04.08.1829 (g. Cornelius Van Geel en Anna Catharina Goovaerts),

     Briers Monica, Werchter 18.03.1832 (g. Joannes Baptista Briers en Elisabeth Vervloessem),

     Briers Petrus Anthonius, Werchter 29.03.1834 (g. Petrus Anthonius Vervloessem en Elisabeth Briers),

     Briers Cornelius, Werchter 15.02.1837 (g. Cornelius Vervloessem en Barbara Verhagen),

     Briers Maria Francisca, Werchter 16.06.1839 (g. Hieronijmus Philibertus Van Geel en Maria Francisca Michiels),

     Briers Joannes Franciscus, Werchter 24.08.1841 (g. Franciscus Meulemans en Anna Elisabeth Vervloessem),

     Briers Ludovicus Josephus, Werchter 30.05.1844 (g. Ludovicus Vervloessem en Catharina Bries), x > 1872 met Maria Coleta Heyligen, ex Haacht.

 


 

VI - Michiels Benedictus (S42), () Wezemael 07.06.1778 (g. Joannes De Meulder en Elisabeth Bols), x (niet W, ) met Vervloessen Maria Catharina (S43), () Werchter 19.11.1782 (g. Guilielmus Goovaerts en Anna Maria Vervloesem).

 

Uit dit huwelijk:

 

Michiels Guilielmus, () Werchter 14.03.1807 (g. Michiels Guilielmus en Goovaerts Anna Catharina),

 

...

 

Michiels Maria Barbara, V (S21),  Rijmenam 08.01.1823.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom