Voorouderlijst Verthiers Jan

 

Dethier(s), De Thier, Dethié, -ie, Dethière, Detier(e), -ierre, Let(h)ier, De Tier, Latiers, Verthiers

Plaatsnaam uit het verspreide Waalse tiér: helling. Verthiers is wellicht een verdwenen Vlaamse vorm.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVII - XVIII - Verthiers Jan (S + N), ° ca. 1470, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Verthiers Jan, XV - XVI - XVII (S + N).

 


 

XV - XVI - XVII - Verthiers Jan (S + N), ° ca. 1500, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Verthiers Maria, x met Antoon Lenaerts,

 

Verthiers Willem,

WRT1875 fo 595:
- 5 mrt 1547: Anthonis Lenaerts woonende tot Rotselaer x Marie Verthiers heeft verheven na doode van Jans wijlen Verthiers den ouden ende Jans wijlen Verthiers den jongen, tot behoef van derselven Maria ende Willem, Margriete ende Lijsbet Verthiers kinderen Jans wijlen Verthiers, blijvende Willem Verthiers sone wijlen Jans als sterfman van desen leene, heeft ontvangen een half bunder rogland gelegen in den Varent in Werchter gelijck Jan wijlen Verthiers dd 4 jan 1451 vercregen heeft gehadt tegen Laureijs Timmermans ende Wouter Sroeden
- 14 aug 1666: Maria Troije verheft na de dood van Willem Vertiers tvoors half bunder.
 

 

Verthiers Cathlijn, XV - XVI (S + N),

 

Verthiers Elisabeth, XIV (S),

 

Verthiers Margriete. 

 


 

XV - XVI - Van Hoegaerden Jan (S + N), ° ca. 1500, x met Catlijn Vertiers.

 

WRT1846 fo 29: 31 mrt 1562
S+D wijlen kathelijn Vertiers hunne moeder
- Jan Van Hoegaerden sone wijlen Jans Van Hougaerden ende Kathlijn Vertiers gehuijsschen als zij leefden in deen zijde
- Huijbrecht Van Hoegaerden broeders des voors Jans van vader en moeder inden tweeden zijde
- Lijsbeth Van Hoegaerden x Anthonis De Raeijmaker in den derde zijde
- Margriete Van Hoegaerden x Jan Meijnaerts in den vierde zijde
1) Jan Van Hoegaerden
een huijs en hof te Perre, item noch een bunder land naast het voors huijs tussen Henrick Van Eijcken en Joris Van Aerschot ende noch een plexken land bij den Breembergh tussen de goeden Jan Schrijns en de goeden derfgen Dierick Lints belast aen de we Peeter Moons, aen Jooris Van Aerschot, aen Hendrik en Geerde Schrijns gebroeders en aen derfgen mr Willem Vandevinne
2) Hubrecht Van Hoegaerden
den helft van eenen bempt genoemt Schoutbroeck ende nochden helft van een plexken gelegen over den Demer daeraf dander helft toebehoort Joorijse Van Aerschot tussen Jan Moons, derfgen Peeter Willems en moet jaerlijks geven aen Lijsbeth Van Hoegaerden x Anthonis De Raeijmaker een erfelijcke rente van 20 st, item aen Margriete Van Hoegaerden x Janne Meijnaerts een erfelijcke rente van twee karolus gulden
3) Lijsbeth Van Hoegaerden x Anthonis De Raeijmaecker
drij dm lants genoemt Jan Ooms hoff tussen derfgen Jan Schrijns ende Jan Van Hougaerden, item noch een half bunder lants geheeten Trouw enen block regt Marie Verhoeven en te trecken van Huijbrecht Van Hoegaerden als boven
4) Margriete Van Hoegaerden x Jan Meynaerts
in den iersten de hellicht van een half bunder terwelant daeraf dander hellicht toebehoort de we en erfgen Peter Wouters gelegen opt groot Terwelant, item noch een half bunder lants opt Croonvelt tussen derfgen Willem De Clerk, Lauwerijs De Rijcke ende Wouter Van Hove, item noch onderhalf dm lants als wesende de hellicht van drij dm genoemt den Holeberg daeraf dander hellicht toebehoort Joris Van Aerschot tussen Jan Tymermans ende Joris Van Aerschot en sal trecken van den voors Huijbrecht als boven.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hoegaerden Hubertus, XIV - XV (N10046 + S14462 + S19870 + S20270), ° ca. 1540,

 

? Van Hoegaerden Jan, x met Barbara Schemers,

 

Van Hoegaerden Margriete, x met Jan Meijnaerts,

 

Van Hoegaerden Lijsbeth, XIV - XV.

 

 

 

XIV - Van Aerschot Joris (S9556 + S9620 + S9684), ° ca. 1525, x met Elisabeth Vertiers (S), fa Joannes.

 

Deijlinge van erfgen Jooris Van Aerschot ende de kinderen wijlen Rombouts De Cale x Marie Van Aerschot:
- erfgen Joris Van Aerschot met momboiren Willem Van Aerschot en Jeroen Craen
- kinderen Rombout De Cale x Maeijcken Van Aerschot
- Geert Van Aerschot met Anneken Van Eijcken zijn huijsvrouwe Wouter Van Doren, heeft nu de huijsvrouwe van Geert Van Aerschot tochteresse daer vader aff was Joris Van Aerschot doude met Elisabeth Verthiers moeder af was.
Fo 16v: Jeroen Craen zone wijlen Rombouts en Joris Van Aerschot zone wijlen Joris hebben de eed van mombarije gedaen over de voors kinderen Rombout De Cale zone wijlen Jacops x Marie Van Aerschot dochter des voors wijlen Joris.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Aerschot Maeijcken, ° ca. 1550, x met Rombout De Cael, fs Jacop,

     Uit dit huwelijk:

     De Cael Gudula, x met Bries Martinus, fii bij Bries,

 

Van Aerschot Geert, ° ca. 1555, x met Anna Paeps alias Van Eijcken, deze x 2 met Wouter Van Doren, fs Anthonis x Elisabeth Vandenberge,

Wer1847: Fo 78v: 5 mei 1593:
- Wouter Van Doerne x Anna Van Eijcken eertyts we wijlen Geert Van Aerschot
- Joris Van Aerschot broers des voors Geert
zijn veraccordeert over de schulden.

- 22 jun 1574: mr Wouter Vanderborgh ten behoef van Marie Absaloens sijn swagerinne bij doode heer Anthoen Absaloens in zijne tyt ridder van Jeruzalem wijlen heurs broeders heeft ontvangen een bunder land gelegen ter Heyden onder Werchter opt Croijvelt
- 8 okt 1575: Maria Absaloens x jonker Aert Vandenwijngaerden verkoopt aan Artuer Van Eijcken x Lijsbeth Douwen
- 6 nov 1595: Wouter Van Dorne x Anna Van Eijcken dochter wijlen Jans woonende te Werchter mits de dood van Aert Van Eijcken broeder des voors Anna heeft te leen ontvangen
- 2 dec 1620: Peeter Paeps alias Van Eijcken na doode van Wouter Van Doorne op hem verstorven na de dood van Anneken Paeps sijne sustere
- 13 feb 1637: Jan Stroobants x Elisabeth Van Eijcken alias Paeps na de dood van Peeter Paeps haar vader.
 

 

Van Aerschot Joris, XIII (S4778 + S4810 + S4842).

 

Terug naar startpagina  Terug naar startpagina stamboom