Voorouderlijst Verthiers Wouter

 

Dethier(s), De Thier, Dethié, -ie, Dethière, Detier(e), -ierre, Let(h)ier, De Tier, Latiers, Verthiers

Plaatsnaam uit het verspreide Waalse tiér: helling. Verthiers is wellicht een verdwenen Vlaamse vorm.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV- Verthiers Wouter (S + N), ° ca. 1540, x met Fierens Anna, +, ex Rijmenam.

 

WRT1847 fo 71v: 4 feb 1563:
Remeijs en Anne Verthiers kinderen wijlen Wouter x Anna Fierens met Andries Fierens en Hendrik Schrijns als momboirs om te voldoen aen Willem Vertiers heuren broeder vanden uijtcoop van sijn paert en deel als hem competeerde in die erfgoederen verkopen aen Jakop De Leen een stuck lants groot drij dachmael gelegen ter Heyden.

WRT1875 fo 692:
- 8 mei 1606: Remeijs Vertiers x Marie Schrijns als ook hem sterk makende voor Hendrik Schrijns woonende tot Villers sijnen swager heeft ontvangen na de dood van Willem Schrijns hunnen broeder heeft verheven een bunder soe lant als bempt
op den voors dag verkopen Remeijs Schrijns cs aan Cristoffel Verstraeten x Barbara Cluppels ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Verthiers Remeijs, x met Schrijns Maria, fa Hendrik x Lijsbeth Van Hoegaerden,

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Maria Schrijns, weduwe van Remigius Verthiers en inwoonster van Werchter, optredende voor het vruchtgebruik (de tocht). Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van Joannes Verthiers en Anna Verthiers, hun kinderen, voor de naakte eigendom (erffelijckheyt). Anna Verthiers was gehuwd met Michael Van Haecht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 344r., akte dd. 25 mei 1609.

Item in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Marie Schrijns wed(uw)e wijlen Remeys V(er)thiers, woonen(de) tot Werchter, voorde tocht, Jan V(er)thiers sone wijlen Remeys, hem sterckmaecken(de) voor Machiel Van Haecht en(de) Anna V(er)thiers, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Haecht, voor derffelijckh(eyt), p(er) mo(nitionem) hebben tsamen opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) drije dachm(aelen) besloten bempt, gelegen tot Werchtere bijd(en) Ham, regen(oten) de Demer ter ie., de wed(uw)e wijlen Gregorius Otto ter iie., de Weygracht straete ter iiie. en(de) Margriet Scrijns dochter wijlen Jacops ter iiiie. zijd(en), exp(osito) imp(ositus) est Peeter Otto sone wijlen Gregoris, soo tot behoeff van hem als van Marie Corbeels, zijn(e) huysvr(ouw)e, p(er) mo(nitionem) et sat(is) obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et war(as) op een hal(ven) blanck chijns aen jo(ncke)r Botma en(de) dat tsel(ve) es liggen(de) in een ghicht, item noch xx (mij)t(en) aen(de) kercke van Werchter en(de) noch twee rinsg(u)l(den)s erffel(ijck) vuyt vier rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) aen(de) Collegie van Dieven, geloven(de) voorts die voors(reven) Jan V(er)thiers den voors(creven) bempt van(de) resteren(de) andere twee rinsg(u)l(dens) costeloos en(de) schaedeloos tontlasten, behoudel(ijck) zijn v(er)hael op dandere mede erffgen(aemen) van Margriet Scrijns tanqua(m) prout iure, coram Borcht, Asscha, maii xxva., 1609.

     Uit dit huwelijk:

     Verthiers Joannes,

     Verthiers Anna,  x Haacht 17.11.1597 met Michael Van Haecht, fs Remeys x Elisabeth Wouters,

Bijgaand een akte met vermelding van Michael Van Haecht zone wijlen Remigius (Remeys) en zijn vrouw Anna Verthiers, inwoners van Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 206v., akte dd. 31 december 1629.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt verschijnende Machiel Van Haecht soone wijlen Remeys met Anna Verthiers, sijne huysvrouwe, woonende tot Haecht, obligerende ende submitterende persoonen ende goeden een vooral ende elck voor tgheheel, hebbe met renuncia(ti)e die vrouwe persoone privilegio s(enatus) c(onsul)ti vell(eani) authentic(a) si qua mulier ende beyde tsamen no(mi)ne constit(uentis) de duobus reis, hun personelijck voorgehouden, hebben bekindt schuldich te sijne aen Herman Willemssen Hiddinga, tselve accepterende eene ten behoeff vanden Armen Standoncken binnen deser stadt eene rente van vijffthien rinsguld(ens) erff(elijck) tot xx st(uyvers) den gulden ende te drije plecken Brabants elcken st(uyver) gerekent, jaerlijcx te verschijnen opden date deser, daervan deerste jaer sal vallen den lesten dach decembris des toecommende jaers xvic. dertich ende soo voorts van jaere te jaere telcken termijn als schult met recht verwonnen, welcke rente sij comparanten hebben geloeft een voor al ende yeder voor t' geheel ter manisse wel ende loffelijck te besitten ende te versekeren op goede suffisante panden onder den beschrijff deser stadt, dobbel rente weert sijnde, boven alle voorcommere et tantum prout vel redimere, welcke redemptie sal tallen tijden mogen ghebeuren den penn(inck) xvi tseffens ende teenenmaele ende met volle rente, al losgelt, aende Standoncken te leveren, consenterende inde mainmyse, beleydt ende decreet sonder daertoe gedaecht te derven worden, onder andere op negen dachm(aelen) geheeten beempts, geheeten den Molendijcq, regenoten de Dijle ter i., Laureys Lauwers ter ii., het goidtshuys van Grimbergen ter iii. ende Adriaen Verloo ter iiii. zijden, bij hem Machiel vercregen ter zaecken van naerderschap tegen Jannen Van Haecht voor schepenen van Haecht den xi. meerte 1610 bij brieven, geteeckent Van Vorspoel, actum coram Van Assche, Gudelin, decemb(ris) ult(ima), 1629.

            In de marge.

12. may 1701 is gebleke bij notariaele quittantie, op heden gepasseert voorden not(ari)s Henrion en(de) seeckere getuygen, dat dese aenstaen(de) rente van xv rinsg(uldens) siaers aen(den) eerw(eerdgen) pater Judocus Pandenom van het Collegie Standonck, is gequeten door Cornelis Mommens capitaele en(de) v(er)loopen et sic vacat.

     Uit dit huwelijk:

     Van Haecht Catharina, (°) Haacht 01.03.1601,

     Van Haecht Elisabeth, (°) Haacht 05.02.1602, 

     Van Haecht Maria, (°) Haacht 17.06.1603, 

     Van Haecht  Anna, (°) Haacht 22.01.1606,

     Van Haacht Joannes, (°) Haacht 03.08.1608, 

     Van Haecht Remigius, (°) Haacht 03.11.1611, 

     Verhaecht Petrus, (°) Haacht 15.02.1615, 

     Van Haecht Michael, (°) Haacht 06.12.1617, 

 

Verthiers Anna,

 

Verthiers Willem, XVIII - XIV (S + N). 

 


 

XIII - XIV - Verthiers Willem (S + N), ° ca. 1565, x met Barbel Verthiers, +, deze x 2 met Van Hove alias Thijs Joannes, fs Joannes.

 

WRT1848 fo 80v: 3 jul 1608
Jan Vervoert verkoopt aan Cornelis Verthiers Willemsone met zijn huijsvrouwe een stuk bempt geheeten het Streepensdyck onder Blaesbroeck met nog een dm en een bunder daer neven gelegen aen de Broeckstraete
.

WRT1847 fo 71: 4 feb 1563
Willem Vertiers zone wijlen Wouter Verthiers ende Anna Fierens gehuischen als zij leefden verkoopt aan Remeijs ende Anne Verthiers zijn broeder en suster al zijn actie paert en deel in de erfelijke goederen op hem verstorven bij wijlen Wouter Vertiers x Anna Fierens zijn ouders behalve een erfelijke rente op de kinderen Jan Van Hove tot Wayenesse onder Rijmenam en heeft daerinne gegoet Andries Fierens en Hendrik Schrijns als momboirs van Remeijs en Anna Verthiers.
WRT1847 fo 71v: 4 feb 1563
Remeijs en Anne Verthiers kinderen wijlen Wouter x Anna Fierens met Andries Fierens en Hendrik Schrijns als momboirs om te voldoen aen Willem Vertiers heuren broeder vanden uijtcoop van sijn paert en deel als hem competeerde in die erfgoederen verkopen aen Jakop de leen een stuck lants groot drij dachmael gelegen ter Heyden .
 

 

De bijgaande akte (met dank aan Paul Peeters) is vrij interessant en bevat NIEUWE gegevens.

Barbara Verthiers, die gehuwd was met Guilielmus Verthiers, blijkt nadien nog een huwelijk aangegaan te hebben met Joannes Van Hove alias Thijs de oude. Deze laatste was op het ogenblik van de onderstaande akte nog in leven. In de akte wordt ook melding gemaakt van Cornelius Verthiers, zoon van voornoemde Barbara met haar eerste man Guilielmus. Van haar tweede man Joannes Van Hove alias Thijs behield zij nog twee zonen, met Joannes de jonge en Petrus.

Op voornoemde link gaf je als eerste kind een onbekend kind van Guilielmus Vertiers en Barbara Vertiers op, gedoopt te Mechelen (Sint-Katelijne) op 08.04.1566. Ik ga er van uit dat het gaat om ene Willem (Guilielmus), vermits elke doopakte begint met de voornaam van het kind. Er staan helaas geen ouders of doopheffers bij.

Doopakte van Wille(m) Vertiers te Mechelen (Sint-Katelijne) op 06.04.1566.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7893, folio 503r., akte dd. 30 maart 1623.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven ghestaen Jan Van Hove alias Thijs als weduwer van wijlen Barbara V(er)thiers voir de tocht, Cornelis Verthiers zone wijlen Willems, daer moeder aff was die voirgen(oempde) Barbara, ende Jan Van Hove alias Thijs den jonghen, sone des v(oir)s(chreven) Jans, henlieden al tsamen in desen als principael sterckmaecken(de) voir, en(de) Peeter Van Hove, oyck sone des v(oir)s(chreven) Jans den ouden, bij hem behouden van wijlen Barb te des(en) p(rese)nt, voer zoo vele tghene des naerbes(chreven) staet, hen eenichs(int)s soude moghen raecken oft aenghaen, alle als erflieden oft proprietarys(sen), bij manisse des v(oir)s(chreven) meyers, etc(etera), hebben opghed(raeghen) met behoorlijcke v(er)thijden(isse) een stuck bempts, groot ontrent drije dachmaelen ombegrepen der mathen, gheleghen te Werchtere, reghenooten de Dijle ter eenre, tcapittel van Aersschot ten twee andere zijd(en) en(de) joncker Philips Van Schore ter vierder zijden, ende die voirs(chreve) opdraeghers midts ordinan(tie) van rechte dair aff ontgoet en(de) onterft zijn(de), soo is d(aer)inne gheghoeyt en(de) gheerft ten erffelijcken rechte Jan Riecx zone wijlen Henricx, zoo voir hem zelven als oyck tot behoeff van Marie Wouters, zijn(e) huysvr(ouwe), p(er) mo(nitionem) iure, etc(etera), et satis die v(oir)s(chreve) gh... [rand] opdraegheren ind(ivisi)m obligan(do) et submitten(do) hunne respective p(er)soonen en(de) alle hunne goederen, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de), et waras op sheeren chijns van(den) gronde, te weeten op twee mijten oft een ½ bl(an)c d(aer)voir aen(den) heere prelaet van Perck als heere van(den) gronde, als op allen het recht en(de) co(m)mer d(aer)op vuytgaen(de) sonder meer, met conditie dat den v(oir)s(chreven) bempt alnoch v(er)huert es aen Henrick Riecx, des v(oir)s(chreven) Jans voir een(en) termijn van zesse jaeren, inneghegaen te halff meert 1622, die hem sal volghen ende boven dijen wordt den zelven termijn van hueringhe bij middele van des(en) c(on)tracte van coop tusschen den v(oir)s(chreven) tot prouffijte des v(oir)s(chreven) huerlincx met consent des v(oir)s(chreven) Jans Ricx coopers gheprolongeert en(de) v(er)linght noch een(en) anderen termijn van neghen jaeren, inne te gaen terstonts naer d' expireren van(den) v(oir)s(chreven) iersten termijn van zess(e) jaeren, dat voir elff r(insguldens), oyck met conditie dat den cooper tzijn(en) last alleen draeghen e(de) betaelen de pontpen(ninghen), ter saecken van desen coop verschenen, ende dat p(ar)thijen halff moeten draeghen en(de) betalen daervan goedinghelt en(de) ten lijcoop daerop ghestelt te zijn xxx r(insguldens), halff en(de) halff te betaelen, coram Borchgraeff, Beringhen, martii xxx., 1623.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Van Hove (alias Thijs), weduwnaar van Barbara Verthiers. Daarnaast is er ook sprake van Cornelius Verthiers zone Guilielmus. Deze laatste is allicht de zoon van Barbara Verthiers, de stiefzoon van Joannes Van Hove (alias) Thijs en de man van Elisabetha Vander Veken.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8250, folio 11v., akte dd. 11 augustus 1622.

Item in p(rese)ntie des meyers gestaen Jan Van Hove Cornelis Verthiers sone wijlen Willems en(de) met hem Jan Van Hove weduwer wijlen Barbara Verthiers, en(de) hebben opgedraegen met behoirl(ijcke) vertijdenisse onderhalff dach(mae)l be(m)pts, int Sallaecken Broeck ontrent onder Rotselaer gelegen, onbegrepen der mate, rege(noten) Jan Molemansoist noort, Niclaes De Vorster oist, den heere hertoge van Arschot, gen(oempt den Zaef, west, op hun verstorven bij de aflijvicheyt des v(oor)s(chreven) Willems Verthiers, expositis impositus Jan Wouters per mo(nitionem) et satis ob(ligerende), sub(mitterende) en(de) renutieren(de) in for(m)a, et waras op sheeren chijns, bij aldijen men bevint eenigen chijs d(aer)vuyt te gaen, ende voorts dat dit stuck is onderworpen hellicht win(ninge), verclaeren(de) de contrahenten dat Jan Hove aen Cornelis Verthiers vercocht te hebben een stuck van elff roeden be(m)pts op dandere sijde van(den) Demere en(de) hem dien aengaen(de) vernueght te sijn en(de) is insgel(ijcx) de selve Cornelis daer inne gegoet en(de) geerft en(de) gewarandeert voor onbelast, item den rechtverdigen coope is xlv rinsg(uldens) boven den lijcoope een daldere, coram Borchtgrave, Maes, den elfsten augusti 1622.

 

In deze akte maakt men melding van Barbara Verthiers en haar tweede man Joannes Van Hove alias Thijs, inwoners van Werchter, en hun zoon Joannes. Uit de akte blijkt dat Joannes (man van Barbara) de zoon is van ... Joannes. Op voornoemde pagina heb je van Joannes Van Hove alias Thijs en Barbara Verthiers twee kinderen vermeld : Petrus en junior (zonder voornaam !).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8246, folio 296r., akte dd. 6 juni 1617.

Item Jan Van Hove al(ia)s Thijs sone wijlen Jans ende Jan Van Hove, zijnen sone, daer moeder aff was Barbara Vertiers, woonen(de) tot Werchtere, in p(rese)ntia, ind(ivis)im oblig(ando) et sub(mittendo), hebben bekent en(de) bekennen midts dezen jo(uffrouw)e Anna Govarts wed(uw)e Michiel Van Ophem, p(rese)nt ende accepteren(de), zesthien carolusg(uldens) te xx st(uyvers) t' tstuck, loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op datum van dezen te betaelen ende inder stadts wissele van Loven, los ende vrije van allen lasten ende impositien, te leveren, t' elcken termijne als schuldt met rechte v(er)wonnen, ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens duplum et tantum, met conditie dat die voors(chreve) bekinders die voors(chreve) rente van zesthien carolus guld(ens) zullen moghen redimeren alst hen gelieven zal t' eender reysen, elcken carolusgulden) met xvi gelijcke carolusg(uldens) en(de) met volle rente, ende om de voors(chreve) jo(uffrouw)e Anna Govarts van hare voors(chreve) rente beter versekeringhe te doen, hebben die voors(chreve) bekinderen geconsenteert ende consenteren midts dezen int beleydt en(de) mainmise over allen hunder beyder goeden, haeve en(de) erffve, p(rese)nt en(de) toecom(ende), ende int decreet der selver sonder daer toe te derven geinsinueert oft gedaecht te worden, coram Duffle, Heyde, junii vi., 1617.

Joannes Van Hove alias Thijs en zijn vrouw Barbara Verthiers, inwoners van Werchter, namen goederen te Blaasbroek onder Werchter in erfcijns.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7488, folio 227r., akte dd. 15 november 1596.

Condt sij eenen iegelijcken dat jouff(vrouw)e Helena Van Langele dochter wijlen m(eeste)r Reyniers, in sijn leven doctoor inde medecijnen, ende huysvrouwe m(eeste)r Peeters De Greve, l(icentiatus) utriusque iuris, in p(rese)ntia, etc(eter)a, heeft met consente, wille, weeten ende overstaene desselffs m(eeste)r Peeters, haers mans, voor haer, haere erffven ende naercomelingen vuytgegeven ende bekindt mits desen ten erve vuytgegeven te hebben Jannen Van Hove alias Thijs en(de) Barbara Vercautheren Verthiers, gehuysschen, woonende tot Werchtere, die welcke bekenden voor hen, henne erffgen(aemen) ende naercomelingen vande voors(chreve) Helena met consente als voor ten erve genomen te hebben die goeden naerbeschreven, ierst een stuck erven, soo landt als bempt, groot ses dachmaelen oft daerontrent, onbegrepen der juster maeten, gelegen onder Werchtere v(oor)s(chreven) te Blaesbroeck aldaer, regen(oten) sheeren straete in twee zijden ende sPapen Eussel ter iiie. zijden, item een stuck landts, daertegen over gelegen, groot ontrent een halff boender, insgelijcx onbegrepen der juster maeten, regenoten Anthonis Van Ijssche ter ie., de voors(chreve) erffnemers ter iie. ende iiie. ende ... [n.v.] ter iiiie. zijden, erffel(ijck) te houden ende te besitten opt recht en(de) commeren daer te voorens vuytgaende, ende voorts meer op eene voortaene erffel(ijcke) rente van veerthien carolusgul(dens) erffel(ijck), den gul(den) tot xx st(uyvers) ende den stuyver tot drije plecken gerekent, erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xxixen. octobris te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrije van schote, lothe, bede ons gen(aedichs) heeren des conincx als hertoge van Brabant, mede oyck van xe., xxe., ce. ende van alle andere penningen ende lasten, soo geimponeert als in toecomende tijden te imponeren, van wat natuere die souden moghen wesen, te leveren de voors(chreve) erffvuytgeveren, hunne erven ende naercomelingen in toecomende tijden, t' elcken termijne als schuldt met rechte v(er)wonnen, met conditie dat de voors(chreve) gehuysschen erffnemers die v(oor)s(chreve) rente van veerthien carolus gul(dens) erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) quyten t' allen tijden alst hun gelieven sal ten viermaelen, maer nyet min dan elck vierendeel daeraff teenemaele ende elcken penninck daeraff met xvien. gel(ijcke) penningen, munte ten tijde vander quytinge cours ende loop hebbende in Brabant en(de) met volle rente, ende dat d' erffnemers de pontpennin(gen) ter saecken der v(oor)s(chreve) rente, te verschijnen tot hunnen laste, sullen moeten draegen en(de) betaelen et satis die voors(chreve) erffvuytgevers obligan(tes) et submitten(tes) ac praedicta d(omice)lla Helena renun(tiantes) privilegio senatuscons(ulti) velleani cum consensu praedicti sui mariti et praedicto m(agist)ro Petro renuntian(tes) privilegio almae universitatis oppidi praedicti et waras tvoors(chreven) ierste parceel op s' heeren cheyns vanden gronde, daermen jaerlijcx gewoonelijck is voor te betaelen ses stuyvers en(de) tvoors(chreven) tweede parcheel insgel(ijcx) op sheeren cheyns vanden gronde, daermen jaerl(ijcx) gewoonel(ijck) is voor te betaelen drije stuyvers, indyen men bevindt soo vele daervuyt te gheven terminis, etc(eter)a, tanquam prout promitten(tes) praedicti coniuges obligan(tes) et submitten(tes) indivisim se et sua in forma praed(ictum) hereditarium reditum singulis annis ad terminum praescriptum bene et legaliter p(er)solvere et deliberare quite et libere ut supra, et tantum assecutum, ende om de voors(chreve) vuytgeveren van des v(oor)s(chreven) es, te bat te v(er)seeckeren, soo hebben de v(oor)s(chreve) erffnemers met consente en(de) overstaene villici Lovaniensis et scabinorum Lovanien(sis) subscript(is) verobligeert ende v(er)obligeren midts desen voor eenen wettigen onderpande hun huys metten toebehoorten, teghen over de voors(chreve) goeden gelegen, regenoten sheeren straete ter ie. ende iie., en(de) tvoors(chreven) stuck landts ter iiie. zijden, et satis obligan(tes) et submitten(tes) ut sup(ra) et waras op sheeren cheyns van(den) gronde tanquam prout, coram Angelis, Hougaerden, novembris xva., 1596.

            In de marge.

De quictantie van dese xiiii r(insguldens) erffel(ijck) habetur octobris xixa., a(nn)o xvc. xcix in hac camera.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vertiers Guilielmus, (°) Mechelen Kat 08.04.1566 (g...),

 

Vertiers Catharina, (°) Mechelen Kat 25.09.1567 (g. Van Axel Jacop en Jacques Lijnken),

 

Vertiers Anna, (°) Mechelen Kat 28.01.1569 (g. Quinget Jan en Van Ecxsel Dorothea),

 

Vertiers Anna, (°) Mechelen Kat 09.09.1572 (g. Vertiers Remijs en Vertiers Anna),

 

Verthiers Cornelius, XII - XIII (N2526 + S4522 + S4972 + S5056),

 

2. Van Hove alias Thijs Joannes jr,

 

Van Hove alias Thijs Petrus.

 


 

XII - XIII - Verthiers Cornelius (N2526 + S4522 + S4972 + S5056), ° ca. 1585, x met Van der Veken Elisabeth (N2527 + S4523 + S4973 + S5061).

 

Jan Vervoert verkoopt aan Cornelis Verthiers een stuk bempt geheeten het Streepens dyck onder Blaesbroeck met nog een dm en een bunder daer neven gelegen aen de Broeckstraete.
Wer1849/ 1: Fo 5: 24 jan 1626
Hendrik Machiels sone Dionijs met procuratie van Cornelis Verthiers voor notaris Librecht Vandenberghe op 27 april 1625 verkoopt aan Jan Van Lantrop x Marie Holemans een half boender land opt groot terwelant
,  ten waere dat bevonden wordt dien helcht leengoet te wesen dan wordt wel verclaert dat het een dachmael is gecomen van Huijbrecht Van Hove ... den welcken als leenman heeft gestaen op den leenboeck van jouffr Anna Vandervorst

Maria Troijen x Willem Verthiers voor dene hellicht en Rombout Smets ende den vs Willem Verthiers als momboirs van Maeijcken ende Jenneken Van Linden, kinderen wijlen Jans Van Linden x Maria Troijen voor de andere hellicht verkopen aan Jan Peeters x Jenneken Gijselinckx huis en hof met blok annex ten Houtten.
Wer1849/ 2: Fo 127: 21 juni 1661
Jan Van Haecht Machielssone verkoopt aan Maria Troijen x Willem Vertiers een besloten bempdeken van een dm gelegen int Blaesbroeck.
Wer1849/ 2: Fo 182v: 23 jan 1663
Gielis Machiels x Margriete Vertiers verkopen aan Aert Crabbé x Johanna Bruijnincx huis en hof twee en half dm groot gelegen tot Winbraecken.
Wer1850: Fo 154: 27 nov 1680
S+D voor Marie Willems x Cornelis Van Geel sone Peeters als erfgenaem van Marie Verthiers ‎(haar moeder)‎, en voor Jan Van Criekinge sone Jans daer moeder aff was Elisabeth Kenis als erfgen van wijlen Barbara Verthiers ‎(haar moeder)‎.
ARL-Rijm: 17 feb 1685: Aert Troij, Hendrik ..., Jan Verbuecken ‎(?)‎ alle erfgen van Maria Troij lest x Jan Bruijnincx tevoren we Willem Verthiers uit Werchter.

willem vertiers sone wijlen cornelis heeft te leene verheven na doode voors cornelis een bunder bempt int blaesbroeck
Wezemaal 1661: item die erfgen van wijlen Cornelis Vertiers x Elisabeth Vekemans gelt jaerlijcks eene rente van drij gulden erffelicjk ... voor welcke rente Henderick De Brier ghelooft voor die deucht deselven rente altijts inne te staen die capitale penningen gecomen sijnde door het afquijtten vande erfgen Pauwel Dierix.
Wezemaal 1691: Bertel Kestens over derfgenaemen Cornelis Vertiers ende Elisabeth Vekemans gelden eene erffelijcke rente van drije guldens verschijnende jaerlijkcs den vijffden julij welcke rente Hendrick De Brier ghelooft voor die deught der selve vor altijt inne te staen, die capitaele penninge gecomen sijnde door het affleggen vande erffgenamen Paulus Diricx.

 

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Cornelius Verthiers en Elisabetha Vekemans (Vander Veken).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 1r., akte dd. 26 juni 1645.

Item Hendrick De Brier, woonen(de) te Rotselaer, in presen(tia), etc(etera), heeft gecedert, getransporteert en(de) over gegeven, gelijck hij cedert, transporteert en(de) geeft over midts desen aen Peeter Peeters, rentm(eeste)r vanden H(eyligen) Geest van Wesemael, priester en(de) accepteren(de) inden naem en(de) ten behoeve van(den) selven Heyligengeest alsulcke drije gulden twee stuyvers eenen halffven erffelijck, vallen(de) jaerlijx den vijffden july, als Simon Hollemans aen(den) v(oor)s(chreven) transportant heeft getransporteert opden xven. juny 1638, in tertia, en(de) ten behoeff des voors(chreven) Simons bekent bij Cornelis Verthiers en(de) Elisabeth Vekemans, gehuyschen, opden vijffden july 1624, oyck in tertia, per mo(nitionem) jure et satis obligan(do), etc(etera), in forma et waras voor eene goede, onbelaste en(de) overthierde rente prout, geloven(de) voorde deucht der selver rente altijts inne te staen, obligan(do), etc(etera), in forma, cederen(de), transporteren(de) en(de) geven(de) voorts over ten behoeve van(den) v(oor)s(chreven) Heyligengeest derffbrieven daeraff sijnde in date voors(chreven) met alle en(de) iegewelcke geloeften en(de) conditien daer inne begrepen, midtsgaeders het loopen(de) jaer, eisd(em).

 

Bijgaand een akte met vermelding van Cornelius Verthiers, inwoner van Werchter. Het betreft hier de zoon van Guilielmus (en van Barbara Verthiers).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 84v., akte dd. 26 november 1625.

Transcriptie.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Cornelis V(er)thiers sone wijlen

Willems, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) heeft opgedraegen

met behoorel(ijcke) v(er)thijden(isse) een dachm(ael) bempts onbegrepen der

maeten, gelegen tot Werchter ten Blaesbroeck, regen(oten) den

abt van Villers ter ie. en(de) Henrick Gooris in drije zijden,

woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) et satis obligan(do), et(ceter)a,

et waras op sheeren chijns ingevalle daer eenighen op

is vuytgaen(de), tanquam prout, coram Maes, Berckel,

9bris. xxvi., 1625.

Item partijen vercleren den rechtveerdigen prijs van(den) v(oor)s(chreven)

coop te sijn hondert lxxv r(insguldens) en(de) ses gul(dens) voor eenen

doeck voorde vrouwe des v(oor)s(chreven) v(er)coopers, eisdem.

 

Hierbij gaat een akte met vermelding van Cornelius Vertiers zone wijlen Guilielmus en zijn vrouw Elisabetha Vekemans (Vander Veken), inwoners van Werchter. Zoals dikwijls is de datum van de akte gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7893, folio 366v., akte dd. 28 april 1622.

Item in tegenwordich(eyt) des meyers en(de) schepenen van Loven naebeschreven gestaen Cornelis Vertiers sone wijlen Willems ende Lijzabeth Vekemans dochtere wijlen Jacops, gehuysschen, woonende onder Werchter, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraghen met behoirlijcke verthijdenisse een halff dachmael bemps, geleghen onder Rotselaer int Schepstal, regenooten de Winghe ter eenre, Hendrick Van Mallecot ter tweedere, derffgenamen Carels Bloms in twee andere zijden, belast met onderhalff molenvat even, item noch drij vierendeelen bemps, gelegen ter plaetsen voirschreven, regenooten jo(ncker) Raes Van Grave in drij zijden, stuyckende opt goet van Aert Fobletz ter vierdere zijden, onbelast, opden voirs(chrev)en opdraghere v(er)storven, soo hij verclaerden mits die doot vanden voirschreven zijnen vader, expositis imposit(us) est Symon Hollemans, woonende tot Rotzelaer, p(er) mo(nitionem) iure et satis die voirschreven opdragheren indivisim obligantes, submittentes ac renunciantes in forma et waras als boven sonder meer, ende inge(val)le namaels bevonden worde tvoirs(chrerven) goet meer belast, dat geloven die vercooperen aff te draghen ende den coopere, zijne erven ende nacomelingen daervan tegen eenen iegelijcken costeloos ende schadeloos tontheffen ende te indemneren, ende dat bij titule van coop om ende voir (soo partijnen hinc inde verclaerden) hondert ses guldens eens, waervan die v(er)cooperen hun hielden te vollen voir gecontenteert ende twee guldens thien stuyvers voir lijcoop, coram eisdem eodem.

 

Hierbij een akte met vermelding van Cornelius Verthiers en zijn vrouw Elisabetha Vekemans (Vander Veken), inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8250, folio 174v., akte dd. 6 augustus 1624.

Item in p(rese)ntie der scep(enen), etc(etera), gestaen Cornelis Verthiers en(de) El(i)z(abe)t Vekemans, gehuyschen, woonen(de) te Werchter, die welcke obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renunt(ierende), elck een besondere in for(m)a, merckel(ijck) s(enatusconsult)o v(elleian)o en(de) auth(entica) si qua mul(ier), daeraff onderricht sijn(de), hebben bekent en(de) beke(n)nen bij desen Symon Hollemans sone Lamb(recht) drij guld(ens) ii ½ st(uyvers) tot xx st(uyvers) den guld(en), loopen(de) munte, los en(de) vrij van xe., xxe. meerde(re) en(de) minde(re) impo(siti)en, erfel(ijck) in toecom(ende) tijden, telcken iaere als schult met recht verwo(n)nen, geloven(de) ter maenisse pandt te stellen, onder tresort van Loven gelegen, weerdt sijn(de) boven allen lasten dobbele rente, en(de) soe vele te doene dat den rentheffere, erfgen(aemen) en(de) actie hebben(de), in toecom(ende) tijden genoch sal sijn, consenteren(de) int beleyde, mai(n)mise en(de) decrete, des sal dese rente mogen gelost wordden teen(der) reyse met vijftich rinsg(uldens) en(de) met volle rente, los en(de) vrij van allen ongelt, coram Huelet, De Pape, julii vi. augusti sexta, anno 1624.

Uit dit huwelijk:

 

Verthiers Guilielmus, x Werchter 10.01.1660 (g. Briers Henricus en Brugmans Joannes) met Maria Troijen, zij x 2 Werchter 04.05.1666 (g. Coolwijck Franciscus en Vander Linden Henricus) met Jan Bruijnincx, geen fii H, W, Wak,

 

Verthiers Anna, ° ca. 1615, x 1 (niet W, Rot, ) met Joannes De Neuter (°) Rotselaar 27.05.1607 (g. Joannes Fobelets en Martina Foblets), x 2 Rotselaar 07.07.1658 (g. Henricus De Nueter en Cornelius De Brier) met Bartolomeus Kerstens (kinderloos),

Hieronder een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Bartholomeus Kerstens en Anna Vert(h)iers uit Rotselaar.  In de akte wordt ook melding gemaakt van Cornelius Kerstens en Elisabeth Peeters uit Rotselaar, doch deze is niet direct op de pagina terug te vinden en er is ook geen familieverband vermeld met Bartholomeus Kerstens.  Wellicht was het wel familie van mekaar op de een of andere manier.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7936 fol. 115r°.

Inde teghenwoordicheyt des meyers en. schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Van Limborch om tgene naerbes. staet, te vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijnde bij procuratie, hier onder geinsereert, ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgende.

Op heden desen 19. meert 1677 comparerende voor mij onderges. nots., present die getuygen hier onder te noemen, Cornelis Kerstens ende Elisabeth Peeters, gehuyschen, innegesetene der banderije van Rotselaer, de welcke bekennen te hebben Xcocht., gecedeert ende getransporteert, soo sij sijn doende bij desen aen Bertel Kerstens ende Anna Vertiers, insgelijcx gehuyschen ende ingesetene der voors. baenderije, alhier present ende in coop accepterende, een halff dachmael lants, gelegen binnen de vs. banderije tot Beversluys op den Hoogen Leempoel, regenooten de weduwe N. Huysmans oft d' erffgenaemen Geraert Van Arschot west ende tsheerenstraet noort, item alnoch xxxiij royen lants, gelegen als het bovenges. parceel opden Hoffacker, regen. d' erffgenamen Guilliam Van Arschot oist, d' erffgenamen van wijlen den here licentiaet Panhuysen noort, bij de voorscreve transportanten Xcregen. tegen henne mede erffgenamen volgens die scheydinghe ende deylinge daer van sijnde, gepasseert voor mij onderges. nots. ende seeckere getuygen in date den 22. meert 1677, beyde om ende voor de somme van een hondert ende twintich guldens eens, de welcke die voors. transportanten als nu bekennen te hebben ontfanghen, waranderende voorts die voors. twee parceelen voor vrij ende onbelast, mits welcke somme verclaeren die vs. transportanten aen de voors. twee parceelkens lants geene actie oft pretentie meer te hebben oft te reserveren dan de selve totalijcken aenden voors. Bertel Kerstens ende Anna Vertiers, gehuyschen, te hebben gecedeert ende getransporteert pro ut ante in forma, gelovende, etha., onder obligatie, submissie ende renunciatie in forma, constituerende voorts die voors. transportanten den notaris ende clercq Van Limborch ende een ider thoonder deser om desen contracte te doen ende laeten vernieuwen, tsij voor meyer ende schepenen van Loven, Rotselaer oft elders, ende aldaer te consenteren inde volontaire condemnatie, meden hen transportanten vuytte vs. twee parceelkens lants tontgoeden ende onterfven ende daerinne goeden, gichten en. erffven den vs. Bertel Kerstens ende Anna Vertiers pro ut moris et stily promittens, ob., sub. ac ren. ut ante.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maent ende jaere voors., present Jan Timmermans ende Matthias Bolens, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben de compten. de minute deser neffens mij nots. onderteeckent, quod attestor, signatum J. Vanden Zande, nots.

Aldus vernieuwt ende herkent bij den voors. geconstitueerden, diesvolgens ter manisse des voors. heere meyers heeft opgedraegen met behoorlijcke verthijdenisse de twee plecxkens lants, hier boven indt witte deser met henne regenooten ider gespecificeert, exposito impositus est Bertel Kerstens voors. oft sijns actie hebbende, per mo. jure et satis den voors. opdraegere obligans, submittens ac renuncians in forma et waras ut supra, coram Plaines, De Vos, 5a. january 1684.

     Uit dit huwelijk:

     De Neuter Nicolaus, (°) Rotselaar 15.10.1636 (g. Nicolaus Van der Veken en Margareta Vertiers),

     x Rotselaar 31.01.1668 (g. Walterus Vollens en Mr Bartholomeus Kerstens en ... De Nuetere) met Jacoba Vollens,

     De Neuter Philippus, (°) Rotselaar 14.09.1638 (g. Vleese Philippus en Fobelets Margarita),

     x Rotselaar 13.07.1666 (g. Guilielmus De Pelsmaker en Mr. Petrus Hueens) met Jacoba De Pelsmaker,

     De Neuter Maria, (°) Rotselaar 31.05.1641 (g. De Neuter Wilhelmus en Brugmans Maria),

     De Neuter Guilielmus, (°) Rotselaar 22.01.1643 (g. Verthiers Guilielmus en De Neuter Anna), x Rotselaar 22.02.1678 (g. Joannes Fobelets en Godifridus De Pelsmacker) met Maria Foblets,

     De Neuter Adrianus, (°) Rotselaar 05.02.1645 (g. De Neuter Adrianus en Verthiers Barbara),

     x Rotselaar 03.02.1674 disp. 4 de gr.  (g. Walterus Van Aerschot en Bartholomeus Kerstens) met Maria Van Aerschot,

     De Neuter Maria, (°) Rotselaar 11.02.1648 (g. De Pelsmaker Bartholomeus en Arthoijs Maria),

     x 1 Rotselaar 27.02.1672 (g. Gerardus Van Meerbeec en Bartholomeus Kerstens) met Joannes Stas, + Rotselaar 26.03.1672,

     x 2 Rotselaar 22.05.1672 (g. Petrus Loots en Joannes Loets) met Loots Petrus,

     De Neuter Catharina, (°) Rotselaar 15.02.1654 (g. De Neuter Martinus en De Pelsmaker Catharina), x Rotselaar 07.05.1701 met Petrus Verbeeck,

 

Vertiers Maria, XI (N1263), ° ca. 1617,

 

Vertiers Barbara, ° 1618, x ca. 1639 met Kennis Arnoldus,

     Uit dit huwelijk:

     Kennis Anna, (°) Werchter 20.12.1639 (g. Van Hove alias Thys Joannes en Vertiers Anna),

     Kennis Petronilla, (°) Werchter 13.02.1642 (g. Willems Petrus en Bols Margareta),

     Kennis Joannes, (°) Werchter 10.09.1643 (g. De Noter Joannes en Jansens Maria),

     Kennis Guilielmus, (°) Werchter 10.09.1643 (g. Vertiers Guielmus en Vertiers Margareta),

     Kennis Arnoldus, (°) Werchter 04.02.1646 (g. Vande Ninde Arnoldus en Spoelberchs Catharina),

     Kennis Elisabeth, (°) Werchter 01.04.1648 (g. Vanden Putte Egidius en Brugmans Elisabeth), x Werchter 26.10.1673 (g. Van Kriekinge Gerardus en Van Roijst Cornelius)

     met Jan Van Criekinge,

 

Vertiers Margaretha, (°) Werchter 05.05.1619 (g. Joannes Boets en Maria Roeffs), x Werchter 30.06.1648 (g. Lauwens Petrus en Van Tongelen Arnoldus) met Egidius Michiels,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Joannes, (°) Werchter 15.07.1649 (g. Van Eijken Joannes en Michiels Anna),

     Michiels Anna, (°) Werchter 20.04.1651 (g. Gielis Rumoldus en Verthiers Anna),

     Michiels Petrus, (°) Werchter 07.09.1652 (g. Crabbe Petrus en Michiels Catharina),

     Michiels Maria, (°) Werchter 29.10.1654 (g. Vekemans Adrianus en Koenens Maria),

     Michiels Catharina, (°) Werchter 22.03.1657 (g. Vertiers Remigius en Crab Catharina),

     Michiels Joannes, (°) Werchter 16.04.1659 (g. Crab Joannes en De Brier Caecilia),

     Michiels Arnoldus, (°) Werchter 01.02.1661 (g. Arnoldus Crabbe en Lucia De Worteleere),

 

Verthiers Joannes, (°) Werchter 09.01.1622 (g. Joannes Peeters en Margaretha Verthiers),

 

Verthiers Georgius, (°) Werchter 25.05.1625 (g. Georgius Van Aerschot en Margaretha Peeters),

 

Verthiers Catharina, XII (S2262), (°) Werchter 16.03.1627 (g. Joanna Verthiers fa Joannis en Poortmans Catharina),

 

Vertiers Remigius (Henricus), XII (S2486 + S2530).

 


 

XI - Willems Petrus (N1262), x Werchter 08.05.1640 (g. Conrardus Coens en Eligius Geens) met Maria Vertiers (N1263).

 

Uit dit huwelijk:

 

Willems Arnoldus, (°) Werchter 18.03.1641 (g. Arnoldus Kennis en Christina Caiaerts),

 

Willems Joannes, (°) Werchter 12.10.1643 (g. Joannes De Meuter en Catharina Gobbelens), x Werchter 20.04.1673 disp. geest. verwantschap (g. Vander Veken Adrianus en Van Roijst Cornelius) met Ludovica Jaddon, deze x 1 Werchter 03.07.1656 (g. Egidius Cleynhens en Cornelius Van Roost)  met Wouters Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     1. Wauters Catharina, (°) Werchter 08.03.1657 (g. Walter Boons n. Joannes Viskens en Catharina Geens),

     Wouters Barbara, (°) Werchter 23.11.1658 (g. Adrianus Van der Veken en Barbara Elincx),

     Wouters Elisabeth, (°) Werchter 01.10.1660 (g. Arnoldus Wouters en Catharina Boschmans),

     Wouters Maria, (°) Werchter 23.11.1664 (g. Laurentius Wauters en Maria Hoolaerts),

     Wouters Arnoldus, (°) Werchter 05.06.1667 (g. Arnoldus Machiels en Catharina Holemans),

     Wouters Joannes, (°) Werchter 2308.1671 posthumus (g. Joannes Willems en Margaretha Bruynincx),

     2. Willems Barbara, (°) Werchter 28.06.1673 (g. Catharina Wauters n. Gu... Willems en Barbara Vertiers),

     Willems Anna, (°) Werchter 22.11.1676 (g. Cornelius Van Geel en Anna Vertiers),

 

Willems Guilielmus, (°) Werchter 24.12.1645 (g. Guilielmus Vertiers en Catharina Machiels), x Werchter 03.05.1685 (g. Van Eijcke Henricus en Van Geel Cornelius) met Margaretha Van Hove, (°) Werchter 22.12.1661 (g. Petrus Wauters en Margaretha Van Langendonck), fa Arnoldus en Elisabeth Lauwens,

     Uit dit huwelijk:

     Willems Petrus, (°) Werchter 08.12.1686 (g. Petrus Crabbe en Anna Bols),

     Willems Maria, (°) Werchter 27.09.1688 (g. Cornelius Van Geel en Maria Willems),

     Willems Anthonius, (°) Werchter 31.08.1691 (g. Anthonius Lauwens en Anna Van Tongelen),

 

Willems Maria, X (N631), (°) Werchter 20.01.1649 (g. Henricis Goris en Maria Van den Bosch),

 

Willems Elisabeth, (°) Werchter 17.12.1651 (g. Conrardus Coens en Elisabeth Briers),

 

Willems Martinus, (°) Werchter 20.02.1656 (g. Elisabeth Mieus nomine mariti sui en Catharina Machiels n. Barbara Vermijlen).

 

 

 

XII - Coens Christophorus (S2260), (°) Werchter 14.03.1619 (g. Christophorus Spoelberch en Maria Michiels filia Petri), x 1 (ex fornicatione) met Catharina Vertiers (S2261), (°) Werchter 16.03.1627 (g. Joanna Verthiers fa Joannis en Poortmans Catharina), x 2 Werchter 25.07.1645 (g. Paeps Petrus en Van Tongelen Arnoldus) met Elisabeth Raeymaekers.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Coens Henricus, XI (S1130), ex fornicatione (°) Werchter 06.01.1642 (g. Coens Henricus en Jansens Maria),

 

Coens Remigius, ex fornicatione (°) Werchter 06.01.1642 (g. Vander Brugghe Anna),

 

2. Coens Catharina, (°) Werchter 05.09.1647 (g. Coens Joannes en Van de Loeijck Anna n. Raeijmaekers Catharina),

 

Coens Elisabeth, (°) Werchter 12.01.1649 (g. Coens Guilielmus en Smets Elisabeth),

 

Coens Adriana, (°) Werchter 30.09.1650 (g. Willems Joannes en Steemans Adriana),

 

Koens Joannes, (°) Werchter 13.10.1652 (g. Roofs Catharina nomine Viskens Joannes en Koens Maria),

 

Coens Joanna, (°) Werchter 27.12.1656 (g. Van Roost Cornelius Mr. en Bruijninx Joanna), x (niet W, Wak, ) met Guilielmus Van den Ende,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Eynde Barbara, (°) Werchter 13.08.1687 (g. Joannes Van den Eynde en Barbara Van den Eynde), x ca. 1714 (niet W, ) met Adrianus Izemborgh,

     Van den Ende Margaretha, (°) Werchter 30.11.1688 (g. Joannes Brughmans en Margaretha Peeters),

     Van den Ende Guilielmus, (°) Werchter 29.11.1690 (g. Guilielmus Verhaeghen en Barbara Van Nin),

 

Coens Margareta, (°) St.-Pieters-Rode 09.07.1659 (g. Vanden Bosche Quintinus en Coens Maria n. Coens Margareta),

 

Coens Petrus, (°) Werchter 15.02.1661 (g. Paeps alias Van Eijcken Petrus en Andries Adriana),

 

Coens Arnoldus, (°) Werchter 11.02.1663 (g. Crab Arnoldus en Vertiers Maria).

 

 

 

XII - Vertiers Remigius (Henricus) (S2486 + S2530), ° ca. 1629, x 1 Werchter 07.01.1649 (g. Van Geel Petrus en Gerans Nicolaus) met Crabbeels Catharina, x 2 Werchter 25.06.1650 (g. Wauters Petrus en Goerans Nicolaus) met Meelkens Petronella (S2487 + S2531), ° ca. 1629.

 

Akte met dank aan Christine Savat. 

Wer1849/2: Fo 85v: 27 feb 1658:

S+D kinderen Merten Briers behouden van wijlen Cathlijn Goris over die goederen op hen verstorven bij dode Henrick Goris x Maria Van Loosvelt (hun grootouders)

- Henrik Briers

- Jan Briers geasst met Jan Janssens Pavie

- Peeter Briers geasst met Merten Briers sijn vader

- Elisabeth Briers x Anthoon Lauwers met Jan Bruijnincx als grootvader van haar kinderen behouden van wijlen Peeter Bruijnincx.

Alle kinderen wijlen Cathlijn Goris alias Bruers daer vader af is den vs Merten Briers hebben overeengekomen over S+D over gronden en erven en renten als op hun voor hun paert en deel zijn verstorven mits die doot en aflijvigheijt van Henrik Goris Alias Briers x wijlen Maria van Loosvelt hunnen resp grootouders, salvo dat het vierde paert ende deel van seker blockxen lant alhier gelegen tot Varent aenden voors Hendrik Briers voor vuijtgelaeten in recompense vanden enuntiatie vande voorkeuse ende consent gedreagen totter lotinghe van deser deylinge, waervan aenden vs Hendrik alnoch een vierde paert was competerende vuijt crachte & naer vermogen vande testamente van wijlen Cathlijn Poortmans, ende die resterende hellicht competeert aan Remeijs Verthiers, het selve een vierde paert bij den vs Hendrik wordt overgelaten & gecedeert aenden voors Jan Briers sijn broeder in recompense ende dancksegginge van de permutatie van malcanderens lotinge …

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vertiers Michael, (°) Werchter 23.12.1649 (g. Van Haecht Michael en Stoop Maria n. Van Esch Margareta), x Werchter 01.07.1674 (g. Vertiers Remigius en Castermans Hubertus) met Van Casteren Clara, geen fii te W, Rot, S, H, Heist, K, B, Wak, Bet,

 

2. Vertiers Maria, XI (S1243 + S1265), (°) Werchter 29.05.1651 (g. Adrianus Van der Veken en Maria Bruchmans),

 

Vertiers Elisabeth, (°) Werchter 17.12.1652 (g. Antonius Van Dijck n. ... Wauters en Elisabeth Van Bostraeten),

 

Vertiers Joannes, (°) Werchter 06.09.1654 (g. Joannes Van Langendonck en Maria Vertiers),

 

Vertiers Petrus, (°) Werchter 06.07.1656 (g. Petrus Crabbe en Elisabeth Lauwens),

 

Vertiers Catharina, (°) Werchter 25.03.1658 (g. Cornelius De Raymaker en Catharina Serneels),

 

Vertiers Joanna, (°) Werchter 30.01.1661 (g. Joannes Brugmans en Elisabeth Luyten).

 


 

XI - Claes Joannes (S1242 + S1264), (°) Betekom 13.07.1644 (g. Vanden Leemputte Joannes en Noots Anna), woonden te Betekom, x Werchter 09.06.1676 (g. Vertaes Remigius en Van Roost Cornelius) met Vertiers Maria (S1243 + S1265), (°) Werchter 29.05.1651 (g. Adrianus Van der Veken en Maria Bruchmans).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Claes Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Clara, (°) Werchter 24.02.1677 (g. Andreas Claes en Clara Van Caster),

 

Claes Joannes, (°) Werchter 01.09.1678 (g. Joannes Vertiers en Elisabeth Mens n. Petronella Meerckens),

 

Claes Anna, (°) Werchter 12.11.1679 (g. Joannes Hoijens en Anna Van den Loock),

 

Claes Petrus, X (S632), (°) Werchter 04.10.1682 (g. Petrus Van Leenput en Elisabeth Vertiers),

 

Claes Maria, (°) Werchter 02.01.1684 (g. Adrianus Mierkens n. Mierkens Arnoldus en Maria Van Hoegarde n. Luyten Petronella),

 

Claes Petronella, X (S621), (°) Werchter 24.03.1686 (g. Petrus Vertiers en Catharina Viskens).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom