Voorouderlijst Vertennen Niclaes                      

  

Tente(n) Van, Tenten, Vertente(n)

Familienaam uit de plaatsnaam tente, tent. Dit naar de plaats waar meiers en schepenen zitting hadden bij hun driejaarlijkse openbare rechtszittingen en waarbij ze van dorp naar dorp trokken. De betekenis van het voorwerp ging op een paar plaatsen over op de locatie, het gehucht. Dit o.a. ergens in het Waasland.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - XV - Vertennen Niclaes (S + N), ca. 1520, x met Kathlijn Moons, ca. 1525.

 

S+D Jan Moons alias Douwe x Lijsbeth Bosmans:

- Gielis Moons sone wijlen Jan Moons alias Douwe ende Lijsbeth Bosmans
- Arnt Moons
- Pauwelijn Moons x Jan Vandeneijnde
- Gielis Moons sone wijlen Arnt Moons Jansone ende Arnt Moons sone wijlen Henricq als wettige momboirs van Arnde Mathyse Peeter ende Lenaerde Vertennen wettige kinderen wijlen Nicolaes Vertennen ende Kathelijne Moons
- Jan Van Langendonck wn Susanna Moons met Henrick Moons ende Jan Van Gestel als momboirs van Jan en Lijsbeth Van Langendonck zijn kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vertennen Arnt,

 

Vertennen Mathys,

 

Vertennen Lenaert, ca. 1550, x met Barbara Spoelbergh, fa Jan en Lijsbeth Vissenaekens,

     Uit dit huwelijk:

     Vertennen Huijbrecht, x 1 met Catharina Foblets, x 2 met Catharina Verbuele/Verbulckt/Verbulleckt,

Huijbrecht Verthennen Lenaertsone verkoopt aan Hendrik Machiels x Maeijcken Thielens een pleck hoefs waer een huijs plach op te staen gelegen over de Brugge alhier.

 

Hieronder de transcriptie van een akte van emancipatie van de kinderen van Hubertus Vertennen zone Leonardus, behouden van zijn eerste vrouw Catharina Foblets en zijn tweede vrouw Catharina Verbuele (Verbullecht / Verbulckt). In 1634 had hij nog volgende minderjarige kinderen : Joannes, Walrandus, Petrus, Lambertus, Henricus, Margaretha en Maria  Vertennen. Er staat helaas niet aangeduid welke kinderen uit zijn eerste huwelijk en welke kinderen uit zijn tweede huwelijk sproten. Op de eerste link werd niet aangeduid dat Hubertus dezelfde is als op de tweede link.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 122v., akte dd. 22 mei 1634.

Transcriptie.

Item Huybrecht Vertennen soene wijlen Lenart, woen(ende)

tot Werchter, in p(rese)nt(ia), etc(eter)a, emancipavit Johannem,

Walrandum, Petrum, Lambertum, Henricum,

Margaretam en(de) Mariam V(er)tennen, sijne kinderen, bij hem

behouden, soe van Cathelijn Foblets, sijn ierste huysvrouwe, als

van Cathel(ijn) V(er)buele, sijn tweede huysvrouwe, a pane

suo modo et consueto, quo facto Huyghens

recond(uxi)t, Pulle, De Vroye, maii xxii., a(nno) 1634.

 

Hierbij een akte met vermelding van Hubertus Vertennen en zijn vrouw Catharina Foblets, inwoners van Werchter. In de randvermelding betreffende de kwijting van de rente vernemen we dat ze een kleinzoon Henricus Vertennen hadden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 240v., akte dd. 9 november 1608.

Item in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Huybrecht V(er)tennen sone wijlen ... [n.v.] Cath(elij)ne Fobeleth, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een stuck landts, groot vijff dachm(aelen), geleghen tot Werchter, ter plaetsen geheeten Tremeloo, regen(oten) Willem Rogmans ter ie., Lambrecht Van Calster ter iie., Anna Wants ter iiie., Jan Van Gestel ter iiiie. zijd(en), item noch een hoffstadt, groot ontrent drije dach(maelen), gelegen opt Tremeloo, regen(oten) sh(ee)ren straete in ii zijden, Lambrecht Van(den) Calstere ter iiie. en(de) iiiie. zijden, exp(osito) ende h(ee)r en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, licen(tiaet) ind(en) rechten, soo tot behoeff van hem als van jo(uffrouw)e Adriana Van Hougaerden, zijn(e) huysvr(ouw)e, imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t den voors(chreven) opdraege(re) om tsel(ve) goet te hebben, te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daer te voren op vuytgaen(de), te weten tvoors(chreven) stuck landts op ses mol(evaten) even(e) sh(ee)ren chijns ende de voors(chreve) hoffstadt op drije mol(evaten) even en(de) twee deelen van een hinne en(de) xxviii st(uyvers) aen tgoidtshuys van Sinte Merttens bynnen Loven tanquam prout iure, ende voorts meer op een(e) voortaen(e) rente van neghen carol(us) g(u)l(dens) ts(iaer)s te xx st(uyvers) Brabants stuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden ixe. novemb(ris) ende bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren den voors(chreven) h(ee)r en(de) m(eeste)r Peeter De Greve en(de) zijne huysvr(ouw)e, henne erffven en(de) naercomelin(gen), los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futuru(m) quolibet assecutu(m) et casu quo pignora in forma obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, geloven(de) voorts die voors(chreve) gehuysschen indivis(im) de voors(chreve) rinte van neghen carol(us) g(u)l(dens) jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije alsboven in futuru(m) quolibet assecutu(m) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, geloven(de) voorts die voors(chreve) gehuysschen opde voors(chreve) opgedraege(n) goeden bynnen een(e) toe(comen)de jaers te stellen en(de) te timmeren een huys tot meliora(ti)e van(de) voors(chreve) panden, daervore en(de) dat tselve sal gedaen wordden, heeft hem gestelt cautionaris en(de) borghe als principael Henrick Gooris sone Jans, insgel(ijckx) woonen(de) tot Werchtere, obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) gehuysschen oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van neghen carol(us) gul(den)s erffel(ijck) zullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken carol(us) gul(den) erffel(ijck) met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, coram Borcht, Vorst, novemb(ris) ixa., 1608.

            In de marge.

Is geblecken bij contract notariael, gepasseert voor den not(ari)s H. Van Roost 7. juny 1700 dat dese tegenstaende rente van negen gul(den)s sjaers wegens den heere cornet Jacobus Roose, als getrout hebben(de) vr(ouw)e Francoise Van Eynatten, gehuyschen, te voorens wed(uw)e jo(ncke)r Jan De Greve den jongen, ten overstaen van jo(ncke)r Aert Van Eynatten, schepene deser stadt, en(de) heer Gislenus Van Emelen als moederl(ijcke) en(de) vaderl(ijcke) momboirs der weesen wijlen jo(ncke)r Jan De Greve voors(chreven), geauthoriseert bij die heeren oppermombooren deser stadt Loven x. april 1700, ondert(eeckent) J. Rombouts, hebben gecedeert sonder guarrant aen Henrick Vertennen, woonende tot Werchter, als representeren(de) Huybrecht Vertennen, sijnen grootvader was, tot wiens laste dese rente alsnu was staen(de), actum 7. juny 1700.

 

Vertennen Elisabeth, XII - XIII (S + N),

 

Vertennen alias De Coen Peeter, XII - XIII - XIV (S).

 


 

XII - XIII - Vervoort Ludovicus, ca. 1555, x 1 met Elisabeth Vertennen, ca. 1560, x 2 ? met  Anna Lauwereys.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vervoort Ludovicus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervoort Catharina Maria, XI - XII (N1221 + S2133),

 

Vervoort Joannes, XI - XII (N1236 + S2992 + S3934),

 

Vervoort Petrus, ca. 1595, x met Arendonckx (Maria) Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Vervoort Joannes, 

     Vervoort Ludovicus, () Werchter 16.12.1618 (g. Vervoort Ludowicus en Vertennen Anna),

     Vervoort Anna, () Werchter 31.05.1621 (g. Michiels Nicolaus en Manuels Anna ex Rijmenam),

     x Werchter 03.09.1651 (g. Dnus Rethij Florentius en Van Tongelen Petrus)  met Joannes Coremans,

     Vervoort Catherina, () Werchter 22.01.1624 (g. Vervoort Joannes en Verbullecht Catharina),

 

Vervoort Elijsabeth, XII (N2707),

 

Vervoort Barbara, XII (S2349),

 

Vervoort Cornelius, +,

 

Vervoort Maria, x met Kerckmans Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Kerckmans Catharina, () Betekom 20.01.1618 (g. Laurentius Kerckmans en Catharina Van Vlaslaer),

     Kerckmans Arnoldus, () Betekom 25.10.1619 (g. Adrianus Uytganx en Anna Van Hurk),

     Kerckmans Joannes, () Betekom 10.12.1621 (g. Joannes Goris en Magdalena Claes),

     Kerckmans Anna, () Betekom 27.05.1625 (g. Joannes Hoolaerts en Anna Wigers),

     Kerckmans Sebastianus,  () Betekom 27.06.1632 (g.Sebastianus Vervort en Emerantiana Van Mechelen),

 

2. ? Vervoort Judocus, ca. 1600.

 

 

 

XII - XIII - XIV - Vertennen alias De Coen Peeter, ca. 1560, x met Anna Goris, fa Antoon Goris alias Bruers en Anna Wants.

 

Wer1847 fo 24: 17 mrt 1586:
Adam Serneels als dorpmeester van Werchter heeft verhuurt aan Peeter Vertennen alias De Coen de Vinnekens van het dorp van Werchter.
H835 fo 13: 8 apr 1595:
Cornelis Verhagen Francoissone x Cathlijn Nijs IJknsdochter daer vader af was Hendrik Nijs ook als momboir van Anna Nijs & Elisabeth Nijs gesusters woonende binnen de stad van Liere, met oock Paeschijnken Nijs blijkens proc, item Anna Wants als gemachtigt bij Peeter De Coene x Anna Gooris, Jan Nijs Aertsone x Cathelijn Gooris, Peeter Van Eijnde x Elisabeth Gooris, Jan Gooris & Anthoon Gooris kinderen van wijlen Anthoon Gooris x Anna Wants, alle erfgen wijlen Anthoon Gooris daer moeder af is die voors Anna blijken bij proc gepasseert voor de schepenen van Betekom op 12 mrt ll ten behoeve vande weesen Jan Ceulemans daer moeder af is Geertruijt Vercalsteren zeker half boender land gelegen int Hulstervelt ‎(we Thomas Van Hove, erfgen Merten Paelmans).‎
Wer1847 fo 102v: 9 jan 1596:
Quitantie voor peeter de schrijnmaker van peeter vertennen & anna wants
Wer1847 fo 99: 11 mei 1596:
Mangelinge tussen Peeter Van Essche en Anna Wants we Anthonis Gooris geasst met Anthonis Goris haeren sone en Peeter Vertennen haeren behoud sone.

H835 fo 40: 24 apr 1597:
Anna Wants we Antoon Goris alias Briers voor de tocht en Jan Goris, Anthoon Goris, Jan Nijs x Cathelijn Goris, Peeter Vertennen x Anna Goris, hem sterkmakende voor Peeter Van Reijme ‎(?)‎ x Elisabeth Goris alle broers en zussen kinderen en erfgen wijlen Anthonis Goris x Anna Wants verkopen vijf dm land opt Kerkhofvelt aan Hendrik Ricx x Anna Van Robbroek.

    

Uit dit huwelijk:

    

Vertennen Anna, XI - XII - XIII (S1995 + S2245 + S4981).

 


 

XI - XII - XII - Bruynincx Joannes (S1994 + S2244 + S4980), x (niet H, Bet, Rot, W+, ) Vertennen Anna (Catharina) (S1995 + S2245 + S4981), 1586-1597.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Bruynincx Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bruynincx Margaretha, X (S997), ca. 1617,

 

Bruynincx Joannes, () Werchter 12.02.1620 (g. Joannes Verhoeven ex Aarschot en Maria Wouters),

 

Bruynincx Petrus, () Werchter 20.02.1624 (g. Franciscus Stroobants en Maria Van Looffen), x Werchter 21.11.1649 bloedv. 4 de gr. (g. Bruijninx Joannes en Briers Martinus) met Elisabeth Bries (S2535), deze x 2 Werchter 26.07.1656 (g. Lauwens Petrus sr en Briers Henricus) met Lauwens Antoon (S2534), () Werchter voorregister ?, deze x 2 Rotselaar 09.04.1668 (g. Janssens a Pavie Joannes en Bets Petrus) met Vanden Panhuijsen Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bruijnincx Henricus, () Werchter 01.08.1650 (g. Goris Henricus en Goris Anna),

     Bruijnincx Martinus, () Werchter 13.02.1652 (g. Bries Martinus en Vertennen Anna),

     2. Lauwens Catharina, XI (S1267), () (niet W, Rot, H, K, Bet, S, Beer, Wes, Wak, Wez, Duf, ),

     Lauwens Petrus, () Rotselaar 13.01.1660 (g. Goris Petrus en Maria Van Eijck alias Paps nomine Margareta Goris),

     Lauwens Magdalena, () Rotselaar 15.05.1662 (g. Lauwers Joannes nomine Lauwers Petrus en Peeters Magdalena),

     3. zie Lauwens,

 

Bruynincx Catharina, () Werchter 16.06.1627 (g. Adrianus Nijs en Catharina Goris filia Henrici),

 

Bruynincx Judocus, XI - XII (S1122 + S2490),

 

Bruynincx Joanna, x Werchter 01.07.1653 (g. Crabbe Petrus en mag. Joannes Schellekens) met Arnoldus Crabbe, geen fii in Werchter,

 

Bruynincx Jacobus,

 

Bruynincx Maria, 1630-1637, x Werchter 09.07.1656 (g. Arnoldus Michiels, Joannes Bruynincx en Joannes Verhagen) met Machiels Joannes, deze x 2 Werchter 16.03.1680 (g. Anthonis Cornelius en Gooris Henricus) met Elisabeth Dox,

     Uit dit huwelijk:

     1. Machiels Arnoldus, () Werchter 09.05.1657 (g. Machiels Arnoldus en Goris Anna),

     Machiels Clara, () Werchter 08.12.1658 (g. Joannes Thijs chirurgijn en Clara Wouters),

     Machiels Joannes, () Werchter 13.02.1661 (g. Arnoldus Wouters en Magdalena Lens),

     Machiels Maria, () Werchter 13.02.1661 (g. Arnoldus Michils fs Arnoldus en Maria Wouters),

     Machiels Anna, () Werchter 02.09.1663 (g. Adrianus Van Adorp en Barbara Van Esche l. filia sua),

     Machiels Petrus, () Werchter 08.05.1666 (g. Wouters Petrus en Bruijnincx Margareta), x Werchter 17.02.1694 (g. Joannes Van Tongelen en Egidius Hoylaerts) met Anthonis Barbara,

     Machiels Hendricus, () Werchter 03.03.1669 (g. Van Langendoncx Hendric en Wouters Anna),

     Machiels Adrianus, () Werchter 16.09.1671 (g. Machiels Adrianus en Goris Anna),

     Machiels Catharina, () Werchter 24.05.1674 (g. Vandebroeck Egidius en Fobelets Catharina),

     Machiels Cornelius, () Werchter 31.10.1675 (g. Cornelius Dox en Clara Wouters),

     2. Machiels Daniel, () Werchter 12.04.1683 (g. Van Hamme Daniel dnus secr. van Werchter en De Waarsegger Anna n. Bries Maria).

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom