Testament Martinus Verswijver x Elisabeth Bullens d.d. 30.06.1623

 

Met dank aan Willy De Vos.

SAM, Not 1765, Jan Verhaghen, 30 juni 1623 : 

Samenvatting : Testament van Martinus Verswijver, Janszoon x Elisabeth Bullens, Jansdochter.

Jnden naem des heeren amen, bijden jnhouden van desen tegenwoordigen jnstrumente sij kennel. eenen jegelijcken, dat op heden den lesten Junij 1623 voir mij notario openbaer ende jnde presentie vande getuijgen naergenoempt personnel. comen ende gecompareert sijn Merten Verswijver wijlen Janss. ende Elisabeth Bullens Jansdochtere wettige gehuijsschen Jngesetenen van Rijmenant mij notario wel bekendt,  beijde gesont van lichaem ende haere memorie ende verstant machtich wesende, de welcke overdenckende dongestadicheijt etc. hebben gemaeckt heur testament ende vuijttersten wille jnder manieren naerbesr.

Ende jerst bevelen huerl. zielen Godt almachtich, Maria, etc. ende heurl. lichaemen der geweijder aerden, willende dat tot [v…] van heurl. zielen sal geschieden een degel. vuijtvaert, comende voorts tot dispositie van heurl. tijttel. goeden, willen ende begeren dat de lancxtlevende van heurl. beijden, sal hebben houden ende blijven gebruijcken sijn leeffdaege lanck, allen heurl. haeffelijcke ende erfel. goeden, die sij nu hebben ende noch naermaels souden moghen vercrijgen, om mette selve haeffelijcke goeden te doen sijen oft heuren vrijen wille, ende erffelijcke goeden te besitten jn tochte sijnen oft heuren leeffdaege gedurende, sonder de selve te mogen vercoopen oft belasten, ten waer jnden vuijttersten noot, wel verstaende nochtans jndijen, de lancxtlevende naermaels quame te herhouwen, dat de selve van alsdan sal moeten reguleren naer gemeijn landtrecht, ende naer de doot vanden lancxtlevenden van hen beijden willen sij testateur en haere achter te laetene goeden soo haeffve als erffve sullen bij heurl. kinderen gepaert ende gedeijlt worden hooft hooftsgel., de meijskens soo [d..] als de knechts, de selve daerjnne sulcx jnstituerende ende heure erffgen. noemende midts desen, verclarende zij testateuren hennen wille oijck te wesen dat jndijen naerde doot van een van heurlieden eenige van heurl. kinderen geraeckten te comen tot houwel. staet dat de selve, bijden lancxtlevende sullen worden vuijtgeset gelijck henne gehoude kinderen, ende jndijen eenige van heurl. kinderen noch nijet en waeren gecomen tot houwel. staet ter wijlen zij testateuren leeffden, willen sij dat de selve voer hen houwel. goet sullen voer vuijttrecken vuijtten gereetsten elck hondert guldens eens,

Allen welcke verclaerden de voorsr. testateuren te wesen hun testament ende vuijttersten wille, willende ende begerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren, nijettegenstaende eenige [….] solemniteijten oft costumen oft landt rechten ter contrarien,

Aldus gepasseert ten daege, maende ende jaere voorsr. ten comptoire mijns notaris ter presentie van Sr. Jean Franchois De Wilde clerck vanden procureur Mr. Henrick Lodewicx, ende Jan Vanden Eijnde schepene Vanden hove van Beffere als getuijgen hierover geroepen ende [……] gebeden, hebbende zij testateuren dese met heurl. gewoonel. handtteeckenen (overmidts sij nijet schrijven en conden) ondert. beneffens de voorsr. getuijgen,

Toirconden etc.

(ondertekend)

dit is het + merck van de voirsr. Merten

d’merck van Elisabeth

Jean Franc. De Wilde

d’merck H van Jan Vanden Eijnde

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom