Voorouderlijst Verswijver Jan

 

Familienaam afgeleid van een (bijna verdwenen) plaatsnaam Suiuenghem/Suivengem (= woning van de lieden van Swibo - momenteel geëvolueerd via Swijvelstein naar Zavelstee) in Rijmenam (Antwerpen).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - XVI - Verswijver ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Verswijver Jan, XIII - XIV - XV,

 

Verswijver Barbara, x met Hendrick Verhoeven,

 

Verswijver Joanna, x met Jan Voet.

 


 

XIII - XIV - XV - Verswijver Joannes (S + N), ° ca. 1525, x met Catharina Frans.

 

RMN5: 17 nov 1567:
Jan De Bijn x Catharina Truyens hebben vercocht aen Henricken Claus x Lijsbeth Van Swijver een huijs metten hove daerachter aene groot tsaemen een half dagmael bij de brugge tot Rijmenam tusschen de kinderen en erfgen wijlen Jans Van Aken alias Soetmont ter eenre, Henrick Vandeneijnde erfgen ter tweeder ende derder welck voors huijs gewaerborgd op eenen pot wijns der kercken van Rijmenam, de kinderen Jans Verhaegen al erfel sonder meer commers.
KB1189 fo 151: 14 jun 1673:
Merten Verswijver heeft beseth gedaen op seker huijs en hof in Cruijs genaemt de Voshoeve competerende David Van Nuffelen.
KB1189 fo 165: 15 sep 1677:
Drossaert van KB legt beslag op sekere struijcken soo geroijde als ongeroijde staende op sekere bossschen gelegen binnen de selve heerl achter den Craenbergen gen de Craenbosschen dselve struijcken competerende Merten Verswijver Peeter Moons Andries Lavaerts oft soo wie omme te verhaelen de som van 250 gl.
RMN8 fo 5: 20 feb 1576:
Andries Verswijver & Elisabeth Verswijver x Willem Van Vloersem, item de zeven wettige momboiren van Hansken en Merten Verswijver ende de momboiren van de weeskinderen Reijnier Liekens daer moeder af was wijlen Catharina Verswijver alle resp kinderen & kintskinderen & erfgen wijlen Jan Verswijver x Catharina Frans hebben vercocht aen Hendrik Verhoeven x Barbara Verswijver een huijs metten hove & toebehoorten groot een bunder.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

Verswijveren Elisabeth, ° ca. 1550, x met Willem Vervloessem, deze x 2 Mechelen Rom 12.02.1584 (g. Voets Henricus en Rogmans Jeronimus) met Voets Elisabeth,

HCT835 fo 104: 30 apr 1654:
Getuijgen verhoort ter instantie van Nicolaes Van Vloersem tegens sr Theodoor Mantels drossaert des hertoghs ende lants van Aerschot
- Reijnier Vermeiren poorter der stadt Mechelen oudt 42 jr gedaegt door Hendrick Vermijlen dienaer verclaert als wanneer in de maent meij sieck geworden sijnde Wilm Van Vloersem des ‎()‎ sijns grootvader geassisteert ende gewaeckt te hebben in sijnen sieck bedde ende voor sulcx te weten dat den voors Willem Vervloesem dese werelt is comen te overlijden den tienden of elfsten meij 1637 hebbende eenen Adriaen Vervloesem sijnen overwonnen bastaert meester gemaeckt van alle sijne haefelijcke goeden, schulden, acties ende credieten, denwelcken Adriaen hem dijenvolgens oock alle die selve goeden onder welcke waeren vele penningen in de aerde ende elders verstecken soo hij comparant van wegens den voors Adriaen versocht sijnde ten iersten daege naer de doot des voors Wilms om naer deselve penningen te soecken, verclaert onder den dorpel vande keucken duere ofte schuer deure alsoo sij bij malcanderen in de keucken sijn staende alleen gevonden te hebben een cleijn potteken waerinne dat waeren tussen die 25 ende 26 stucken gout
- Guilliam Van Spelbroeck oudt 50 jr hoffenier woonende op Neckerspoel bij mechelen verclaert dat het potteken waerin soude bevonden sijn geweest die pretense stucken gout ende ducaten niet gesien te hebben, verclaerende ten tijde van het overlijden bij den selve Wilm innegewoont te hebben als huerlinck tignoreren wat meubelen oft penningen den voors wijlen Adriaen Vervloesem, alhier binnen Haecht comen woonende mach mede gebrocht hebben, alsoo hij middeler tijd noch tot mechelen gewoont hadde
- Jacques Voet lantman tot Rijmenam out ontrent die 80 jaeren verclaert seer veel gekent te hebben Wilm Vervloesem ende metten selven als met hem deponent geboren in Rijmenam meermael te hebben verkeert hoewel verclaert sijnen sterfdag tignoreren mits hij deponent diversche jaeren is in dienste geweest als soldaet ende wel te weten dat denselven heeft gehadt ende verstorven is van zijn huijsvrouwe eenen sone bij naeme Jan denwelcken getrout geweest sijnde met Cathlijn Neijen geboren van Meerbeecke, daervan tot Rijmenam heeft verweckt eenen sone met naeme Niclaes Vervloesem, verclaerende dat hij deponent ten tijde van de belegering van Bergen op den Zoom met den voors Jan gedient te hebben op het fort tot Rijmenam, vandaer vertrocken naer de voors belegeringe ten tijde vanden markies de Spinola alwaer sekere soldaet insgelijckx van hunne compagnie, onder die wandelinge genoemt Cat, tot twee ofte drie dagen gewerckt te hebben in deselve belegeringe waermede veel gelt hadde gewonnen, comende bij den selven Jan Vervloesem in eene tente heeft uijttreckende sijne boorse met het gelt geseyt, siet dat heb ik al gewonnen hadt gij met mij gegaen gij soudt van gelijcken hebben, waerover den voors Jan spoetgewijs seggende dat het mogen schaalien oft rotsen sijnde, heeft den selven cat den voors jan daermede op het hooft geslaegen ende daerinne een groot gat geresen sulckx dat den selven daervan sieck wordende ende gevoert vandaer naer het oosters huijs in Antwerpen, corts daernaer is comen te sterven, verclaerende voorts te weten dat den voors Wilm Vervloesem noch heeft verwonnen gehadt eenen bastaert bij naeme Adriaen Vervloesem geleden bath die twee jaeren alhier binnen Haecht gestorven, den welcken hij deponent verclaert gekent te hebben ende verstaen te hebben van wegens den voors Willem opgevoeijdt ende onderhouden geweest te sijn ende naer sijn doot vande voors Wilm vele te hebben geerft ende vercregen
- Jan Cornelis meijer der heerlijckheijt van Rijmenam oudt 54 jr segt wel gekent te hebben Wilm Vervloesem gewoont hebbende van soo lange als hem gedenckt in Rijmenam vuijtgenomen de troubele tijden, dat hij is gaen woonen geweest in Neckerspoele alwaer den selven geleden de 16 og 17 jaer is comen te sterven, verclaerende wel te weten dat den voors Wilm Vervloesem in sijn houwelijcken staet mat Cathlijn n heeft verweckt eenen soon bij naeme Jan, den welcken soldaet geworden bij de belegeringe van Bergen op den Zoom aldaer gequetst zijnde is gevoert geweest naer het vorsters huijs in alwaer hij doenter tyd is gestorven, verclaerende dat den voors Wilm alnoch heeft verworden een bastaert bij naeme Adriaen geleden die twee jaeren alhier binnen Haecht jonkman zijnde gestorven, den welcken hij verclaert gewoont te hebben tot Mechelen bij Jan De Vos.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloessen Joannes, x Keerbergen 26.03.1610 (g. Van Hove Hubertus sr en Van Vloessem Guilhelmus) met Catharina Van IJlen, ex Boortmeerbeek,

          Uit dit huwelijk:

          Vervloorsem Catharina, (°) Rijmenam 04.10.1613 (g. Adam Tronckers en Catharina Van Vloorsem),

          Van Vloessem Joannes, (°) Rijmenam 10.01.1617 (g. Jan Brouwers en Barbara Fierens),

          Vervloorsem Nicolaus, (°) Rijmenam 22.10.1621 (g. Nicolaes Nicolai en Elisabeth Van Dorn),

     Van Vloerssem Petrus, (°) O.L.V.Waver 01.08.1568 (g. Cornelius Op de Beecke sr en Catharina Verswijvere),

     Van Vloerssem Martinus, (°) O.L.V.Waver 10.07.1571 (g. Martinus Vincx en Anna Raeijmaeckers),

     Van Vloerssem Guilielmus, (°) O.L.V.Waver 06.12.1573 (g. Guilielmus Ribouts en Catharina tSerneels),

     Van Vloerssem Andreas, (°) O.L.V.Waver 19.03.1576 (g. Andreas Verswijvere en Elisabeth Van Vloerssem),

     2. Vervloessem Adriaen, fs ill., 

 

Verswijver Catharina, x met Reijnier Liekens,

 

Verswijver Martinus, XIII (N2328 + S5362 + S7186 + N7834 + S8422 + S15842),

 

Verswijver Andreas, XIII - XIV (S6508 + S7388 + N8098),

 

Verswijveren Anna,

 

Verwijveren Joannes.

 


 

XIII - Verswijvere Martinus Janssone (N2328 + S5362 + S7186 + N7834 + S8422 + S15842), ° ca. 1560, x met Bullens alias Keldermans Elisabeth Jansdr (N2329 + S5362 + S7187 + N7834 + S8422 + S15843).

 

In bijlage hun testament. Met dank aan Willy De Vos.

 

Schepenakten O.L.V.Waver - Bonheiden - Rijmenam - bewerking van Karel Lemmens 1998

1302 p 114 Verkoop 30.01.1613 Rijmenam:

Merten Verswyver x Elisabeth Bullens mangelden de 5 B  "de Leperschyte" te Rijmenam-Zwartwaterbeke met Antheunis Reymers Janssone x Catharina Vereycken  welke in de plaats van hun 5 B volgende gronden verwerven:

a. 1/8 van 50 roeden beemd te Rijmenam.

b. 1/8 van een veldeken.

c. 1/8 van 3 D bos aen de Swertwaterbeek en de Gemeyne Heide. 

 

In de volgende akte (dank Paul) emancipeert Martinus Van Swijvere (Verswijvere), inwoner van Rijmenam, zijn kinderen Egidius, Andreas, Joannes, Martinus, Guilielmus, Mattheus, Catharina, Anna en Barbara, die hij behouden heeft van Elisabetha Bullens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 382r., akte dd. 23 juni 1615

Transcriptie.

Item in p(rese)ntia scab(inorum), etc(etera), Martinus Van Swijvere,

habitans in Rijmenant, ema(n)cipavit modo debito in

for(m)a Egidiu(m), Andrea(m), Jo(hann)em, Guilielmu(m),

et Matheum, Catarina(m), Anna(m) et Barbara(m), suas proles,

quas retinuit ab El(i)z(abe)t Bullens, sua coniuge, quo

facto G. Impens easdem reconduixt, cora(m)

Vorst, Lievens, junii 23., a(nn)o 1615.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verswijvere Egidius, XI (N1164), fs Martinus, (°) Mechelen P&P 25.07.1589 (g. Loeraens Gielis en Van Swijvere Enneken),

 

Verswijvere Andreas, fs Martinus, (°) Mechelen Petrus en Paulus 20.11.1590 (g. Van Swijvere Andreas en Cuijters Maeijken), x 1 Rijmenam 04.10.1615 (g. Merten Verswijvere en ... Bercx) met Berckx (Verbeerck) Elisabeth, x 2 Rijmenam 10.04.1622 (g. Merten Verswijvere en Peeter Geens) met Smets Elisabeth, (°) Haacht 11.07.1599, fa Jan x Elisabeth Bols,

     Uit dit huwelijk:

     1. Verswijvere Egidius, (°) Rijmenam 28.10.1616 (g. Gillis Verswijver en Catlijn Berckx),

     Verswijvere Adriana, (°) Rijmenam 15.11.1618 (g. Franchen Verhaghen en Adriana Verswijvere),

     Verswijvere Catharina, (°) Rijmenam 09.06.1621 (g. Cornelis Verberck en Anna Verswijvere),

     2. Verswijvere Adriana, (°) Rijmenam 14.07.1624 (g. Wouter De Laure en Adriana Van der Meren),

     Verswijvere Martinus, (°) Rijmenam 03.10.1627 (g. Martinus Verswijvere en Anna Versteveren),

     Verswijvere Catharina, (°) Rijmenam 01.10.1630 (g. Peeter Van Langendonck en Catharina Peeters),

     Verswijvere Maria, (°) Rijmenam 15.12.1633 (g. Jacobus Firens en Maria Smets), x Werchter 05.08.1653 met Melijn - Melin - De Melijn - Moeleijn Martinus,

              Uit dit huwelijk:

              De Melijn Guilielmus, (°) Werchter 10.01.1655 (g. Dewijngarde Guilelmus en Verswijver Catharina),

              Melin Maria, (°) Werchter 06.06.1657 (g. Van Loo Cornelius en Verswijver Anna),

              Melijn Elisabeth, (°) Werchter 09.10.1659 (g. Van Inthaudt Philippus en Verswijver Elisabeth),

              Moeleijn Gerardus, (°) Werchter 22.12.1662 (g. Van Roost Cornelius n. Raechs Gerardus en Schrijns Maria),

              Melijn Joannes, (°) Werchter 08.12.1667 (g. Smets Elijsabeth),

     Verswyver Elisabeth, (°) Putte 29.03.1639 (g. Mattheus Verswyver en Elisabeth Bullens),

 

Verswijvere Catharina, XIII (S4211),

 

Verswijvere Jan, (°) Mechelen P&P 06.09.1592 (g. De Wint Jan en Vervloersem Lincken), x Rijmenam 19.07.1615 (g. Franche Verbuken en Joannes Versteveren) met Verbuken Catharina,

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°267v - dd 16.05.1620:

Willem Vervloossem de jonge, preter van Rijmenam, oud ongeveer 34 jaar, Hans Verswijveren, zoon van Hans Marten Verwijveren, oud ongeveer 28 jaar en wonend in Rijmenam, Tanneken Manuels, echtgenote van Pauwels Boquet, waard op tzwart water, oud ongeveer 46 jaar, kregen de attestie voorgelezen die Elijsabet Coppens, dochter van Willem Coppens aflegde.

     Uit dit huwelijk:

     Verswijvere Anna, (°) Rijmenam 03.05.1617 (g. Andries Verswijvere en Anna Verswijvere),

     x Rijmenam 04.05.1642 (g...) met Ceulemans Adrianus,

     Verswijvere Andreas, (°) Rijmenam 12.02.1620 (g. Andries Verswijvere en Barbara Verswijvere),

     Verswijvere Egidius, (°) Rijmenam 18.01.1622 (g. Gilis Verswijveren en Catlijn Verswijveren),

     (x) Rijmenam 28.09.1647 (g. Andreas Verswijvere en Joannes Verswijvere) met Wellens Joanna,

              Uit dit huwelijk:

              Verswijvere Elisabeth, (°) Rijmenam 07.11.1648 (g. Petrus Wellens en Elisabeth Verreth),

              Verswijvere Anna, (°) Rijmenam 03.03.1650 (g. Gommarus Van Hambeeck en Elisabeth Van Broechem),

              Verswyver Joannes, (°) Putte 10.09.1651 (g. Joannes Verswyver en Maria Welles),

     Verswijvere Maria, (°) Rijmenam 11.02.1624 (g. Wilhem Verswijvere en Maria Vlemincx),

     x Putte 28.12.1644 (g. Andreas Ceulemans, Petrus Ceulemans, Gilis Ceulemans en Gilis Verswijver) met Ceulemans Jan,

     Verswijvere Mattheus, (°) Rijmenam 22.07.1627 (g. Mattheus Verswijvere en Catharina Custermans),

     Verswijvere Martinus, (°) Rijmenam 10.01.1630 (g. Martinus Verswijvere en Anna Van den Eijnde),

     Verswijvere Joannes, (°) Rijmenam 15.01.1632 (g. Salomon Van Lishout en Dlla Maria du Pin), onder de Laet,

     x Keerbergen 17.01.1662 (g. Willem Fierens en Jan Valgarens) met Gebuers Clara,

              Uit dit huwelijk:

              Verswijver Cornelia, (°) Werchter 16.04.1662 (g. Gebuers Daniel en Straetmans Cornelia),

              Verswijver Joanna, (°) Werchter 10.04.1664 (g. Deckers Wilhelmus en Fierens Joanna),

              Verswijver Joannes, (°) Werchter 28.01.1667 (g. De Jonge Joannes en Verswijver Maria),

              Verswijveren Catharina, (°) Werchter 04.09.1669 (g. Van der Veken Cornelius en Gebuers Catharina),

     Verswijvere Guilielmus, (°) Rijmenam 14.11.1634 (g. Guilielmus Van de Voort en Catharina Peeters),

     Verswijvere Joanna, (°) Rijmenam 07.12.1638 (g. Adrianus Leijns en Johanna Peeters),

 

Verswijvere Anna, fa Martinus, XII (S2681 + S3593 + N3917 + S7921),

 

Verswijvere Barbara, fa Andreas, (x) Rijmenam 21.06.1626 (g. Martinus Verswijvere en Joannes Verswijvere) met Custermans Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Custermans Catharina, (°) Rijmenam 31.01.1627 (g. Arnoldus Custermans en Catharina Verbuken),

 

Verswijvere Guilielmus, fs Martinus, (x) Rijmenam 30.05.1627 (g. Joannes Geens en Joannes Verswijveren) met Peeters Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Verswijvere Maria, (°) Rijmenam 19.11.1627 (g. Peeter Geens en Maria Brems),

     Verswijvere Elisabeth, (°) Rijmenam 03.10.1629 (g. Martinus Verswijvere fs Martinus en Elisabeth Smets), + Rijmenam 20.08.1637,

     Verswijvere Henricus, (°) Rijmenam 03.12.1631 (g. Henricus Gebuers en Petronilla Verlinden),

     Verswijvere Catharina, (°) Rijmenam 29.05.1634 (g. Andreas Verswijvere en Catharina Verswijvere),

     Verswijvere Adrianus, (°) Rijmenam 16.08.1635 (g. Adrianus Van Beke en Maria Van Elst), x Rijmenam 22.04.1665 (g. Augustinus Verswijver en Matthias ...) met

     Van Nuffel Martina, (°) Keerbergen 01.03.1639 (g. Henricus Wouters en Martina Van Avont),  

     Verswijvere Andreas, (°) Rijmenam 02.12.1637 (g. Andreas Verswijvere fs Joannes en Margaretha Matthijs),

     Verswijvere Augustinus, (°) Rijmenam 10.04.1640 (g. Augustinus Daems en Catharina Peeters),

      x Itegem 24.05.1668 (g. Gummarus Luymen en Petrus Vercammen) met Van Leemputte Catharina, fii in I, R,

 

Verswijver Martinus, (°) Rijmenam 26.11.1606 (g. Merten Meert en Naenken Vlemincx), x Rijmenam 23.03.1627 (g. Lucas Herremans en Petrus Custermans) met Brempts Maria, geen fii te R, Bon,

 

Verswijver Mattheus, (°) Rijmenam 07.06.1609 (g. Mattheus Bots en Anna Silvorts), x Rijmenam 18.07.1628  (g...) met Verlinden (Van Linden) Petronella (Cornelia),

     Uit dit huwelijk:

     Verswijvere Martinus, (°) Rijmenam 02.08.1630 (g. Martinus Verswijvere, Cornelia Van Bergen en Petronilla Joostens),

     Verswijvere Anna, (°) Rijmenam 29.09.1632 (g. Egidius Verswijvere en Anna Verlinden),

     Verswijvere Guilielmus, (°) Rijmenam 24.10.1634 (g. Guilielmus Verswijvere en Anna Verswijvere),

     Verswijvere Petronella, (°) Rijmenam 26.02.1637 (g. Joannes Verswijveren en Petronilla Joostens),

     Verswijvere Catharina, (°) Bonheiden 10.04.1639 (g. Anthonius Van Linden en Catharina Verswijver),

     Verswijvere Maria, (°) Bonheiden 17.9.1641 (g. Joannes Verswijver en Maria Bombeeck).

 

 

 

XIII - XIV - Verswijvere Andreas (S6508 + S7388 + N8098), x Mechelen Jan 17.05.1586 (g. Machiels Andries) met Goivaerts Anna - Enneken (S6509 + S7389 + N8099).

 

Schepenakten O.L.V.Waver - Bonheiden - Rijmenam - bewerking van Karel Lemmens 1998

1123 p 98 Verkoop 05.11.1611 Bonheiden:

Anna Goyvaerts Petersdr (die het erfde van haar ouders) x Andries Verswyver verkopen aan Andries Keldermans x Barbara Van der Veken voor hun kinderen Kerstiaen en Anna Cathelyn 2 D beemd te Bonheiden op 't Hoochbroeck belast met 8 pond payments aan de kerk van Bonheiden.

1206 p 104 Verkoop 06.01.1612 Bonheiden:

Anna Goyvaerts Petersdr x Andries Verswyver verkopen voor 60 gd aan Franchyne Darckennes Jansdr we Jan Matheus en haar dochter Elisabeth Matheus 1 D winnend land te Bonheiden.

1435 p 148 Verkoop 03.12.1614 Rijmenam:

Jan Palmaerts Janssone fs Elisabeth Van Puddeghem verkoopt aan Andries Verswyver x Anna Goyvaerts 1 B winnend land "de hoeve" te Rijmenam aan de Heyde.

 

RMN8 fo 33: 17 mrt 1584:
Hendrik Loerans meijer tot Rumpst & Andries Verswijveren als momboirs vande onmondige kinderen wijlen Hendrik Van Rijmenam daer moeder af was Margriet Thys ter eenre ende Anna vVncx achtergelaten we des voors wijlen Hendrik Van Rijmenam ter andere zijde hebben accoort gemaeckt over den uijtcoop.
RMN8: 31 okt 1589:
Mariken Vrancx Jansdochter oudt 31 jr heeft vercocht aen Andries Verswijver x Anna Goijvaerts een afgebrande stede mette schuere boogaerde etc, item noch een half bunder lant met toebehoorten, item ...
RMN8: 20 sep 1597:
Merten Optebeke x Lijsken Vandevoorde voor d'een helft en Anneken Vandevoorde Woutersdochter x Merten Goijvaerts voor d'ander helft hebben verkocht aen Andries Verswijveren x Anneken Goijvaerts een bunder bempt geheeten den Plaschaert gelegen int Broeck aen de Dele.
RMN8: 13 jul 1598:
Andries Verwijver x Anneken Goijvaerts hebben gecocht een woonstede met eertyts drij woningen op staende gelegen achter de kercke, item noch een half bunder bempt daerop een schuere plach te staen.
RMN8: 8 feb 1599:
Henricus Hanemans & Catharina Hanemans sijn sustere hebben vercocht aen Andries Verswijver x Anneken Goijvaerts drij dagwant bosch bijt Zwart Water.
RMN8: 3 jun 1602:
Andries Verswijver x Anna Goijvaerts heeft vercocht aan Peeter Verbiest Gijsbrechtsone x Margriete Gillevorts ende Janneken Verbiest heurlieden dochter een hofstede daeraf de huijsinge door de troublen sijn afgebrocken gelegen bij den Brackelenberg ende met als pand een half bunder land dat gelegen es voor Jans Versteveren woonstede Rontomme in de heye ende noch een half bunder op den Conijnberg.
RMN8: 22 mrt 1604:
Andries Verswijver Janssone wijlen heeft vercocht aen Gielis Claes alias Maes Hendriksone wijlen x Barbara De Vriese een woonstede metten hutten daerop eertyts een huijsinge heeft gestaen, hove, bogaerde, winnende land ende toebehoorten houdende samen een bunder gelegen bij den Zwert Water.
RMN8: 30 apr 1607:
Andries Verswijver ende Aert Holemans h geestmrs hebben vercocht aen Jan Volckaerts tot behoef van heer en mr ‎(Schuens)‎ greffier vanden grooten raede x Anna De Mares een dagwand winnend land daer eertyts een huijsken plach op te staen gemeijnelijck geheeten H Geestveldeken gelegen te Wayenesse.
RMN8: 30 apr 1607:

Hendrik Persoons voor hem zelven en gemachtigt van Catharina Vlemincx Gilisdochter wijlen ‎(BMB)‎ midts over eenige jaeren is geworden cranck van sinnen heeft gecedeert aen Andries Verswijver ende Aert hHlemans als provisoren vanden h geest alle zijn en zijns huijsvrouwe actie ende recht aen een hofstede waer eertyts een huijs plach op te staen groot 25 roeden gelegen bij de kercke.
RMN8: 16 okt 1607:
Willem Leijns onsen medeschepen heeft vercocht aen Andries Verswijver x Anna Goijvaerts twee bunder schaerbosch met gronden ende toebehoorten.
RMN8: 19 okt 1609:
Catharina Mommaerts Jansdochter wijlen daer moeder af was Catharina Guens, x Adriaen Boots heeft verkocht aen Andries Verswijver x Anna Goijvaerts een half bunder bempt gelegen bij den Zwerten Water.
RMN8 fo 185: 29 nov 1610:
Merten Goijvaerts Peetersone wijlen ende Anna Goijvaerts sijn sustere x Andries Verswijver hebben vercocht aen Barbara Van Vuijthem Francoisdochter wijlen bejaerde dochter dwelck in haer naem is accepterene Jan De Wint en Huijbrecht Roose twee bunders winnend land gelegen te Wayenesse.
RMN8: 27 jul 1611:
Jan De Maijere Mathijssone uit Antwerpen heeft vercocht aen Andries Verswijveren x Anna Goijvaerts een stuck winnende land genaemt Tlanckvelt met noch een cleijn veldeken daeraen gelegen waeraf een houskcken bosch es, groot samen negen dagwanden gelegen te Peulis .

 

Uit dit huwelijk:

 

Verswijvere Jan, fs Andreas, pachter en schepene, (°) Mechelen P&P 05.04.1590 (g. Van Keerbergen Goivaert en Custers Joanna)

 

Verswijvere - Van Zwijvere Andreas, XII (S3254 + S3694), (°) Mechelen P&P 26.04.1592 (g. Goijvarts Cornelis en Swinte Lesken),

 

Verswijvere Joannes, (°) Mechelen P&P 03.09.1594 (g. Voet Jan en Verhagen Enneken), + Rijmenam 22.02.1633, x Rijmenam 19.11.1618 (g. Joannes Versteveren en Andries Verswijveren) met Versteveren Elisabeth, x 2 Rijmenam 07.01.1629 derde graad (g. Joannes Van den Eijnde en Andreas Verswijvere) met Van den Eynde Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Verswijvere Catharina, (°) Rijmenam 30.08.1619 (g. Petrus Verswijvere en Catharina Versteveren),

     x 1 Rijmenam 07.07.1643 (g. Petrus De Roeck en Philippus Van Laeck) met De Roeck Bartholomeus,

     Verswijvere Joannes, (°) Rijmenam 16.08.1620 (g. D. Joannes Boonen (kapelaan) en Anna Versteveren), x > 1646 met Claes Joanna,

     Verswijvere Maria, (°) Rijmenam 25.01.1623 (g. Jan De Cauter en Maria Versteveren),

     2. Verswijvere Andreas, (°) Rijmenam 12.10.1629 (g. Joannes Van den Eijnde en Elisabeth Reijcx),

     Verswijvere Maria, (°) Rijmenam 12.01.1631 (g. Mr Joannes Verhaghen en Maria Van den Eijnde), + Rijmenam 24.03.1633,

     Verswijvere Petrus, (°) Rijmenam 01.11.1632 (g. Petrus Wouters en Catharina Verswijvere),

     Verswijvere Martinus, (°) Rijmenam 11.11.1633 (g. Martinus Verswijvere en Elisabeth Reijcx),

 

Van Swijvere Petrus, (°) Mechelen P&P 28.12.1596 (g. Vervloet Jan en Verhage Lincken),

 

Verswijvere Catharina, XII (N4049).

 


 

XI - Verswijvere Egidius (N1164), fs Martinus, (°) Mechelen P & P 25.07.1589 (g. Loeraens Gielis en Van Swijvere Enneken), x 1 Rijmenam 21.12.1622 (g. Merten Verswijvere en Joannes Van Elst) met Van Elst Maria (N1165), x 2 Rijmenam 05.02.1646 (g. Joannes Cornelis en Bartholomeus Rix) met Geens Adriana,

    

Uit dit huwelijk:

    

1. Verswijvere Maria, (°) Rijmenam 21.11.1627 (g. Nicolaus Van Elsse en Maria Buellens), x Bonheiden 04.07.1651 (g. Egidius Verswijver en Bartholomeus De Punder) met De Roeck Petrus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R,

     De Roeck Adrianus, (°) Rijmenam 07.07.1652 (g. Adrianus Van den Eijnde en Catharina De Grove),

     De Roeck Anna, (°) Rijmenam 11.08.1655 (g. Nicolaus Van Else en Anna Aerts),

    

Verswijvere Anna, (°) Rijmenam 23.10.1631 (g. Martinus Verswijvere en Anna Verswijvere),

    

Verswijvere Gummarus, X (N582), (°) Rijmenam 29.10.1635 (g. Guilielmus Nijs n. D. Adrianus Kims (canonicus van Lier) en Catharina Van Elsse),

    

Verswijvere Elisabeth, (°) Rijmenam 13.10.1638 (g. Petrus Geens en Catharina Van Hove n. Elisabeth Van den Brande),

    

2. Verswijvere Petrus, (°) Rijmenam 11.12.1646 (g. Petrus De Roeck en Joanna De Grove),

    

Verswijvere Guilielmus, (°) Rijmenam 17.05.1648 (g. Guilielmus Verswijver en Maria Goijvaerts),

    

Verswijvere Joannes, (°) Rijmenam 12.03.1652 (g. Joannes Van Rompaij en Maria Van Laeck).

 

 

 

XIII - Vereeckt Bartholomeus (S4210), x Rijmenam 10.08.1616 (g. Jan Verswijvere en Jan Verstevere) met Verswijvere Catharina (S4211).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vereeckt Anna, (°) Rijmenam 04.09.1617 (g. Margriet Vereeckt en Anna Hoijnaerts),

 

Vereeckt Catharina,  (°) Rijmenam 22.12.1618 (g. Andries Van den Eijnde en Catharina Vereeckt),

 

Vereeckt Jan, (°) Rijmenam 01.01.1621 (g. Joannes Verswijvere en Johanna Vereeckt), x Putte 24.01.1645 (g. Andreas Gunts, Egidius Gunts, Joannes Gunts en Bartholomeus Vereedt) met Geens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Vereedt Joannes, (°) Putte 31.02.1645 (g. Joannes Hunts en Barbara Vereedt),

 

Vereeckt Barbara, XII (S2105), (°) Rijmenam 18.10.1622 (g. Joannes Geens en Barbara Verswijvere),

 

Vereeckt Maria, (°) Rijmenam 30.11.1624 (g. Gilis Van Hove en Maria Van Elsse),

 

Vereeckt Guilielmus, (°) Rijmenam 02.01.1626 (g. Wilhelm Verswijvere en Margaretha Vereeckt), + Rijmenam 07.11.1639,

 

Vereeckt Petrus, (°) Rijmenam 20.11.1628 (g. Petrus Vereeckt en Petronilla Verlinden),

 

Vereeckt Antonius, (°) Rijmenam 29.05.1631 (g. Joannes Van Roosbroeck en Anna Van den Eijnde),

 

Vereeckt Bartholomeus, (°) Rijmenam 31.08.1633 (g. Martinus Verswijvere en Elisabeth Reijcx),

 

Vereect Joanna, (°) Rijmenam 10.02.1636 (g. Henricus Gebuers en Elisabeth Van Gele).

 

 

 

XII - Geens Jan jr. (S2680 + S3592 + N3916 + S7920), x Rijmenam 20.06.1619 (g. Petrus Geens en Martinus Verswijvere) met Verswijveren Anna (S2681 + S3593 + N3917 + S7921), + Rijmenam 10.11.1637.

 

Uit dit huwelijk:

 

Geens Adrianus (Andreas), XI (S1340 + S1796 + N1958 + S3960), (°) Rijmenam 04.04.1622 (g. Adrianus Geens en Barbara Verswijvere),

 

Geens Elisabeth, (°) Rijmenam 02.06.1624 (g. Guilielmus Verswijvere en Elisabeth Van Broeckhoven), x Putte 24.01.1645 (g. Andreas Gunts, Egidius Gunts, Joannes Gunts en Bartholomeus Vereedt) met Vereedt Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, P,

     Vereedt Joannes, (°) Putte 31.02.1645 (g. Joannes Hunts en Barbara Vereedt),

 

Geens Petrus, (°) Rijmenam 25.08.1626 (g. Petrus Custermans en Catharina Verswijvere),

 

Geens Petrus, (°) Rijmenam 20.07.1628 (g. Solomon Van Lijshout en Maria Brems), x 1 ca. 1645 met Nijs Maria, x 2 Putte 08.05.1658 (G. Andreas Gunts en Joannes Ceulemans) met Verhoeven Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gunts Egidius, (°) Putte 25.12.1645 (g. Egidius Gunts en Anna Van Rijmenant),

     Gunts Joannes, (°) Putte 19.02.1648 (g. Joannes Op de Beeke en Catharina Vereckt), x Putte 30.07.1675 (g. Petrus Guns en Petrus Bogaerts) met Gysemans Maria,

     Gunts Maria, (°) Putte 28.08.1650 (g. Adrianus Coddens en Maria Van Hoeff),

     Gunts Anthonius, (°) Putte 27.09.1656 (g. Anthonius Uyterhoeven en Adriana Van Hoeven),

     2. Gunts Nicolaus, (°) Putte 08.05.1658 (g. Nicolaus Verhoeven en Elisabeth Gunts),

     Gunts Catharina, (°) Putte 14.09.1660 (g. Adrianus Gunts en Catharina Verswyver),

     Gunts Ludovicus, (°) Putte 06.11.1662 (g. Ludovicus Meerbeeck en Elisabeth Verhoeven),

     Theuns Elisabeth, (°) Putte 10.02.1665 (g. Verhoeven Petrus en Senninckx Elisabeth),

     Teuns Joanna, (°) Putte 25.02.1668 (g. Verswijver Matheus en Veret Joanna),

 

Geens Clara, (°) Rijmenam 24.08.1630 (g. Philips Van Laeck en Clara Verlinden), + Rijmenam 15.02.1649,

 

Geens Emmanuel, (°) Rijmenam 27.11.1633 (g. P. Emmanuel Verswijvere pater Allegianorux en Catharina Peeters),

 

Geens Lucas, (°) Rijmenam 19.08.1635 (g. Lucas Croeij en Elisabeth Verswijvere).

 

 

 

XII - Van Haecht Arnoldus (N4048), (°) Haacht 29.08.1597, x 1 Rijmenam 10.05.1620 (g. Joannes Van Haeght en Joannes Verswijvere) met Verswijvere Catharina (N4049), + Haacht 07.02.1652, x 2 Haacht 20.06.1659 met Smets Cecilia (S2749), (°) Haacht 08.08.1607, + Haacht 02.12.1689. Deze x 1 Haacht 24.10.1627 met Gijselinckx - Gheijselinckx Arnoldus (S2748), (°) (niet H, Wes!, K!, R, Til!, Buk!, Wak, Kamp, ), + Haacht 21.11.1655.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Gijselinckx - Gheijselinckx Arnoldus .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gijselinckx Petrus, (°) Haacht 18.09.1628, x (niet H, Wak, W, Wes, ) met Goris Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Gijselincx Joannes, (°) Haacht 01.03.1662,

     Gijselincx Theresia, (°) Haacht 10.04.1664,

     Gijselincx Petronella, (°) Haacht 10.05.1665,

     Gijselincx Petrus, (°) Haacht 19.02.1668,

     Gijselincx Henricus, (°) Haacht 01.09.1669,

 

Gijselinckx Adrianus, (°) Haacht 23.12.1630, x Haacht 13.02.1661 met Joanna Van Langendonck, (°) Haacht 20.01.1641, fa Petrus en Elisabeth Delanghe, deze x 2 (niet H, Wes, ) met Abraham Grietens, deze x 1 Haacht 16.11.1664 met Vloebergh Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gijselinckx Petrus, (°) Haacht 27.11.1661, + Haacht 27.03.1729 68 j., schepen te Haacht vanaf 1712,

     x Haacht 19.01.1712 met Catharina Van Langendonck, fii in Haacht,

     Gijselinckx Andreas, (°) Haacht 26.12.1663,

     Gijselinckx Elisabeth, (°) Haacht 07.03.1666, + Haacht 02.01.1737,

     x Haacht 04.01.1688 (g. Egidius Van Adorp en Norbertus Van Adorp) met Franciscus Van Meldert, + Haacht 04.01.1741,

     2. Grietens Catharina, (°) Haacht 29.09.1665,

     Grietens Joannes Baptista, (°) Haacht 25.11.1666,

     Grietens Abraham Fredericus, (°) Haacht 17.05.1671,

     3. geen fii in H,

 

Gheijssen Jan, (°) Haacht 25.07.1633,

 

Gijselinckx Anna, (°) Haacht 29.08.1634, x Berg 21.01.1653 (g. Arnoldus Gijselinckx en Jacobus Van Steenweghe) met Jacob Van Steenwegen, rentmeester van de kerk van Berg, fs Jacobus en Maria Toeback,

     Uit dit huwelijk:

     Van Steenweghen Jacobus, ° 28.11, (°) Berg 03.12.1653 (g. Jacobus Van Steenweghen en Maria Verhuycht), + Berg 24.03.1725, x Berg 24.02.1675

     (g. Jacobus Van Steenweghen en Frans Van Os pastoor) met Margareta Van Espen, (°) Kampenhout 01.11.1638, + Berg 29.04.1678, fa Petrus en

     Gertrudis Van Hamme, zij x 1 Berg 08.02.1667 3 de gr. bloedverw. en 2 de gr. aanverw. (g...) met Van Hamme Cornelius (M2930),

     hij x 2 Berg 18.01.1679 (g. Jacobus Van Steenweghen en Joannes Winnepenninckx) met Agnes De Coster,

     (°) Berg 10.08.1659, + Berg 26.06.1725, fa Matthias en Emerantiana Mommens,

     Van Steenweghen Joannes, (°) Berg 09.01.1657 (g. Joannes Van Abbeel en Margareta Loys), pastoor,

     Van Steenweghen Petrus, (°) Berg 10.02.1660 (g. Petrus Gijselincx en Maria Toeback), + Berg 23.04.1727 wn,

     x Humelgem 29.06.1695 (g. Jacobus Van Steenweghen en Guilielmus Van Ham) met Anna Van Hamme, fii in Berg,

     Van Steenweghen Judoca, (°) Berg 13.09.1662 (g. Artus Mommens en Judoca Van Steenweghen), + Berg 21.10.1662,

     Van Steenweghen Joanna, (°) Berg 13.09.1662 (g. Artus Van Haecht en Joanna Van Langendonck), + Berg 10.10.1662,

     Van Steenweghen Arnoldus, (°) Berg 29.11.1663 (g. Henricus De Witte en Petronella Smedts), + Berg 05.05.1735,

     x (niet Kort, Berg, ) met Anna Schuermans, (°) Berg 28.06.1670, + Berg 17.05.1670, fa Gerardus en Joanna Keirinckx, fii in Kortenberg,

     Van Steenweghen Maria, (°) Berg 05.04.1666 (g. Stephanus Van Espen l. Petrus Van Espen en Maria Van Espen),

     x 1 ca. 1689 (niet Berg, Kamp, ) met Steven Corbeel, (°) Kampenhout 27.12.1651, fs Joannes en Anna De Coster,

     x 2 ca. 1702 (niet Berg, Kamp, ) met Petrus Van Haecht,  (°) Kampenhout 15.12.1674, fs Rumoldus en Maria Verhulst, fii in Kampenhout,

     Van Steenweghen Joanna, (°) Berg 10.12.1668 (g. Jacobus sr l. Servaes Schovaers en Joanna Hinckaert), geest. dochter,

     Van Steenweghen Isabella Anna, (°) Berg 03.03.1671 (g. Cons. Dnus Frans Van Os en Anna ...), + Kortenberg 16.09.1749 kerk,

     x ca. 1699 (niet Kort, Berg, ) met Abraham Schuermans, pachter, (°) Berg 03.10.1656, + Kortenberg 13.10.1728, fs Gerardus en Joanna Kerincx, fii in Kortenberg,

     Van Steenweghen Adrianus, (°) Berg 11.05.1673 (g. Jacobus Van Steenweghen sr l. Adrianus Schovaers), + Kamp 02.08.1729,

     x ca. 1701 met Petronella Van Doren, (°) Berg 05.05.1680, + Kampenhout 19.10.1731, fa Petrus en Anna Van Espen,

     Van Steenweghen Catharina, (°) Berg 08.04.1679 (g. Petrus ... l. Gerardus De Coninck),

     Van Steenweghen Anna, + Melsbroek, vv Guilielmus Van Bever, koster,

 

Gheijselinckx Jan, XI (S1374), (°) Haacht 26.08.1637,

 

Gijselinckx alias Schelinx Philippus, (°) Haacht 08.04.1640, x 1 Haacht 01.10.1673 met Catharina Verbeeck, x 2 Haacht 01.04.1679 met Verbeeck Maria, x 3 Haacht 04.06.1691 met Elisabeth Van Hal,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gijselinckx Philippus, (°) Haacht 07.02.1677,

     2. Gijselinckx Jan, (°) Haacht 12.09.1679,

     Geijselinckx Maria, (°) Haacht 14.01.1681,

     Geijselincx Guilielmus, (°) Haacht 21.04.1682,

     Geijselincx Augustinus, (°) Haacht 29.08.1683,

     Geijselincx Guilielmus, (°) Haacht 07.08.1685 (g. Geijselincx Guilielmus en Huijbreghts Joanna),

     Geijselincx Cornelius, (°) Haacht 17.09.1686 (g. Antonis Cornelius en De Pau Elisabeth),

     Geijselincx Catharina, (°) Haacht 12.03.1688 (g. Breukaerts Joannes en Van Meerbeeck Catharina),

 

2. Van Haecht Petrus, XI (N2024), (°) Haacht 14.09.1623,

 

Van Haecht Jan, (°) Haacht 23.10.1625,

 

Van Haecht Elisabeth, (°) Haacht 22.02.1628,

 

Van Haecht Jan, (°) Haacht 22.12.1630,

 

Van Haecht Catharina, (°) Haacht 02.10.1633,

 

Van Haecht Catharina, (°) Haacht 08.11.1637, x Haacht 18.12.1656 met Verpoorten Judocus, geen fii in H,

 

Van Haecht Anna, x (niet H, ) met Snijers Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Snijers Petrus, (°) Haacht 01.03.1668,

     Snijers Maria, (°) Haacht 01.07.1671,

     Snijers Abraham, (°) Haacht 02.06.1672.

 

 

 

XII - Verswijvere - Van Zwijvere Andreas (S3254 + S3694 ), (°) Mechelen P&P 26.04.1592 (g. Goijvarts Cornelis en Swinte Lesken), + Rijmenam 04.01.1639, x 1 Rijmenam 12.07.1615 (g. Joannes Verswijvere en Joannes Volcaerts) met Anna Volcaerts, x 2 Rijmenam 06.12.1622 (g. Joannes Verswijvere en Hendrick Reycx) met Reycx Elisabeth (S3255 + S3695), (niet O, ), + Rijmenam 18.01.1641.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verswijvere Catharina, (°) Keerbergen 04.09.1616 (g. Jan Volckers en Catharina Verswijver),

 

Verswijvere Joannes, (°) Rijmenam 18.07.1619 (g. Jan Volcaerts en Elisabeth Versteveren),

 

2. Verswijvere Anna, (°) Rijmenam 09.05.1621 (g. Willem De Wint en Anna Verswijvere),

 

Verswijvere Barbara, (°) Rijmenam 17.03.1624 (g. Jan Van den Eynde en Barbara Verswijvere),

 

Verswijvere Elisabeth, (°) Rijmenam 15.03.1626 (g. Jan Verswijvere en Elisabeth Van Leemput), + Rijmenam 09.08.1630

 

Verswijvere Barbara, XI (S1627 + S1847), (°) Rijmenam 26.06.1628 (g. Arnoldus Van Haegt en Barbara Reycx),

 

Verswijvere Maria, (°) Rijmenam 03.02.1630 (g. Mattheus Camps en Maria Versteveren),

 

Verswijvere Petronella, (°) Rijmenam 10.08.1632 (g. Joannes Verswijvere en Petronilla Verlinden),

 

Verswijvere Elisabeth, (°) Rijmenam 02.04.1634 (g. Salomon Van Lishout en Joanna Bosmans uxor),

 

Verswijvere Joanna, (°) Rijmenam 28.08.1636 (g. Henricus Reycx en Magdalina Van Eynde).

 


 

X - Verswijveren Gommarus (N582), (°) Rijmenam 29.10.1635 (g. Guilielmus Nijs n. D. Adrianus Kims (canonicus van Lier) en Catharina Van Elsse), x Rijmenam 08.02.1661 (g. Cornelius Verreth en Petrus De Rouck) met Van Loo (Van Loye, Van Loo, Verloij, ...) Maria (N583), (°) Bonheiden 21.10.1646 (g. Peeters Joannes en Vleeminx Maria).

 

Not. Swiggers 104/27.10.1713: SD van goederen te Harent Rijmenam tussen de kinderen van Gommer Verswijver x Maria Van Loye, nl. Elisabeth Verswijver (echtg. Peter Frans) en Petronella Verswijver x Jan Van Roosbroeck.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verswijveren Augustinus, (°) Rijmenam 11.08.1663 (g. Augustinus De Rouck en Maria Van Immel),

 

Verswijveren Elisabeth, VIII (N291), (°) Rijmenam 07.08.1664 (g. Guilielmus Claes en Elisabeth Van den Eijnde),

 

Verswijveren Adrianus, (°) Rijmenam 06.10.1667 (g. Adrianus De Rouck en Adriana Claes),

 

Verswijveren Jan, (°) Rijmenam 12.11.1668 (g. Gummarus De Vries nomine Joannes Verswijveren en Genoveva Kerremans),

 

Verswijveren Antonius, (°) Rijmenam 24.09.1671 (g. Antonius De Meert en Maria Cornelis),

 

Verswijveren Henricus, (°) Rijmenam 12.08.1674 (g. Henricus Verbiest en Barbara De Mert),

 

Verswijver Petronella, (°) Rijmenam 21.09.1677 (g. Joannes Van Hoorebeek loco Martinus Verswijveren en Petronella Stuijck), x Putte 13.08.1713 met Jan Van Roosbroeck,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, K, P, Bon, O, S, H, SKW, Ber, Heist;

     Van Roosbroeck Petrus, (°) Rijmenam 16.06.1716 (g. Petrus Janssens en Joanna Van Craem), + Rijm. 04 fructidor XI.

 

 

 

XI - Van Adorp Egidius (S1846), (°) Haacht 20.05.1615, + Keerbergen 14.03.1668, x 1 Haacht 18.10.1650 met Verswijver(en) Barbara (S1627 + S1847), (°) Rijmenam 26.06.1628 (g. Arnoldus Van Haegt en Barbara Reycx), + Keerbergen 20.09.1676 en x 2 Keerbergen 18.02.1669 (g. Jan Van Rillaer en Jan Valgarens) met Van Rillaer Franciscus (S1626), + Rijmenam 04.05.1706.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.Van Adorp Maria, (°) Keerbergen 21.11.1651 (g. Joannes Van Rompay en Maria Verswijver),

 

Van Adorp Petronella, X (S923), (°) Keerbergen 06.10.1652 (g. Petrus De Grove en Francisca Van Dessel),

 

Van Adorp Petrus, (°) Keerbergen 08.11.1654 (g. Petrus Van Haecht en Maria Verswijver),

 

Van Adorp Maria, (°) Keerbergen 28.01.1657 (g. Paulus De Kuyper en Maria Van Balier),

 

Van Adorp Adriaen, (°) Keerbergen 13.11.1658 (g. Adriaen Docx en Catharina Van Adorp), x (niet K, ) met Maria Anna Soetens, + Overboelare 02.10.1729, fa Jooris Soetens en Suzanne Mostaert,

     Uit dit huwelijk:

     Van Adorp Henricus, (°) Overboelare 25.11.1697, + Overboelare 31.08.1783,

     x Haacht 22.08.1719 met Anna Marie Poplimont, (°) Haacht 03.08.1697 (g. Van Keerbergen Cornelius en

     Van Doren Anna n. Poplimon Anna Maria), + Overboelare 09.04.1782, fa Adrianus en De Smet Margareta,

         Uit dit huwelijk wordt na 5 generaties (Cornil Joseph Antoine, Augustinus, Dominique en Elise Lambertine)

          in Schaarbeek op 08.04.1919 Jacques Brel geboren. Meer info op http://www.decock-marchand.be

 

Van Adorp Jan, (°) Keerbergen 04.01.1661 (g. Joannes Van Horick en Anna Vermuyten), x 1 Keerbergen 14.02.1686 (g. Swiggers Jacobus, De Grove Adrianus, Scheppers Antonius en Van Schore Ludovicus) met Catharina Van der Roost, x 2 Keerbergen 07.01.1695 (g. De Grove Joannes, Cleijheijns Henricus en Vanden Plas Petrus) met Maria Van de Plasse,

     Uit dit huwelijk:

     2. Van Adorp Joannes, (°) Keerbergen 12.07.1697 (g. Joannes Wittemans en Elisabeth Ceulemans),

     Van Adorp Joannes, (°) Keerbergen 18.06.1699 (g. Petrus Verbinnen n. Joannes Heremans en Anna Van Rillaer n. Maria Verswijver),

     Van Adorp Guilielmus, (°) Keerbergen 01.05.1701 (g. Koremans Guilielmus en Michiels Maria),

     Van Adorp Anna, (°) Keerbergen 17.06.1703 (g. Swiggers Joannes n. Cleijnhens Joannes en Van Meerbeeck Anna),

 

Van Adorp Egidius, (°) Keerbergen 03.07.1666 (g. Egidius en Anna Van Adorp),

 

2. Van Rillaer Anna X (S813), (°) Keerbergen 18.01.1671 (g. Petrus De Grove en Anna Van Eynde).

 


 

IX - Frans Petrus (N290), (°) Bonheiden 15.04.1653 (g. Petrus Keremans en Margriet Keersmaeckers), x Bonheiden 14.02.1685 (g. Martinus Heremans en Joannes Frans) met  Verswijver Elisabeth (N291), (°) Rijmenam 07.08.1664 (g. Guilielmus Claes en Elisabeth Van den Eijnde), + Rijmenam 14.08.1760.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Frans Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Frans Catharina, (°) Bonheiden 06.12.1686 (g. Cornelius De Neef en Catharina Verelst),

 

Frans Adriana, (°) Rijmenam 20.10.1689 (g. Michael Holemans en Adriana Lens), x Bonheiden 28.05.1734 (g. Matthias Bennens en Petrus Goris) met Persoons Petrus, + Bonheiden 05.06.1751, deze x 1 Bonheiden 10.04.1720 (g. Martinus De Belser en Petrus Goris) met De Belser Magdalena, + Bonheiden 18.03.1734,

     Uit dit huwelijk:

     1. Persoons Martinus, (°) Bonheiden 13.03.1726 (g. Martinus De Belser en Catharina De Grove),

     Persoons Joanna, (°) Bonheiden 16.03.1730 (g. Joannes Van Loeck en Joannes Van Hoef), + Bonheiden 29.03.1762,

     2. Persoons Elisabeth, (°) Bonheiden 08.08.1735 (g. Cornelius Witters en Elisabeth Verswijver), + Bon 29.08.1735,

     Persoons Maria, (°) Bonheiden 05.06.1738 (g. Cornelius Switsers en Maria Brauwers), + Bonheiden 30.10.1741,

 

Frans Joanna, (°) Bonheiden 25.07.1992 (g. Guilielmus Verschoren en Joanna Frans),

 

Frans Maria, (°) Bonheiden 25.09.1695 (g. Petrus Van Houtven en Maria Frans),

 

Frans Anna, VII (N145), (°) Rijmenam 15.05.1702 (g. Petrus Van den Eynde en Anna Verreth),

 

Frans Joanna Maria, (°) Rijmenam 31.08.1705 (g. Martinus Verswijver en Joanna Frans),

 

Frans Joannes, (°) Rijmenam 05.08.1711 (g. Joannes Lens en Francisca Heremans).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom