Voorouderlijst Verstraeten Steven

 

Van de(r) Strate, Van de Straat, Van der Straate(n), Van de(r) Straete(n), Van der Stracten, Verstra(a)ten, Verstraete(n), Verstraet(s), Verftraete, Van der Streten, Van de Strade, Straet(e)

Familienaam uit de zeer verspreide plaatsnaam strate: (heer)weg, straat.

,,


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - XVI - XVII - Verstraeten Steven (S), ° ca. 1520, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Vanderstraeten Maria, ° ca. 1550, x met Ludovicus Smets,

 

Verstraeten Cristoffel, XIII - XIV - XV,

 

Verstraeten Zeger, XIV -XV - XVI.

 


 

XIII - XIV - XV - Verstraeten Cristoffel (S), ° ca. 1550, x 1 met Cluppels Barbara (S), fa Niclaus en Barbara Van Haeltert (deze x 1met broer Segerius Verstraeten), x 2 met Maria Holemans (deze x 2 met Joannes Van Lantrop).

 

Willem De Witte & Cristoffel Verstraeten als momboirs van de weeskinderen Loijck Smets.
Wer1847 fo 64v: 20 feb 1591:
Remeijs Verthiers x Maria Schrijns verkopen een hofstad aan de plaets in Werchter aan Christoffel Verstraeten x Barbara Cluppels ‎(erfgen Willem Spoelbergh)‎ item noch een dm bempt ‎(erfgen Anthonis Goris alias Briers)‎.
Wer1847 fo 71: 13 jan 1593:
Christoffel Verstraeten zone wijlen Steven x Barbara Cluppels verkopen aan derfgen wijlen Cathelijn Spoelbergh een erfelijke rechte van drij rinsgl – erfgen wijlen Hendrik Schrijns?
Wer1847 fo 81v: 8 mrt 1594:
Christoffel Verstraten zone wijlen Steven met proc van Haacht om te doen bij Janne Van Coelpit & Peeter Vanderschippen momboirs van de wesen wijlen Adriaen Van Coelpit gegeven en verleent mede ook bij Adriaen samen erfgen testamentaire van wijlen Hendrik Van Loossen ... verkopen een blok land met een bempdeken in Wakkerzeel een bonder groot aan Hendrik Dries zone wijlen Jans x Barbara Moons woonende tot Haacht.
SAL 6340/ B: bedezetting Werchter °1597: de naervolgende personen nijet goedt hebbe verclaert op hunne waerheijt
127. Christoffel Verstraeten heeft huis & hof noch een huijsken met een schure groot tsamen twee bunderen drij dm noch een bunder land …
Wer1847 fo 137: 18 jan 1597:
Christoffel Verstraeten x Barbara Cluppels verkopen huis en hof met een bloksken en duivenvoere ‎(?)‎ daeraen aan de plaets te Werchter achter de kerk eertyts toebehoort hebbende Cathelijn Nijs groot een half bunder aan mr Jan Geraerts x Goedele Dillen.
Wer1847: 14v: 17 mei 1600:
Barbele De Rijcke dochter wijlen Gielis, x Maximilianus Broeckmans ten behoef van Marie Verstraeten we tochte van Willem De Witte & Cristoffel Verstraeten ten behoef van Aert & Berbel Smets weeskinderen van Loijck Smets voor de erfelijkheid een besloten bempdeken van een half boender gelegen onder Wakkerzeel achter de kercke ‎(heer Niclaes Cluppels, Aert De Rijcke)‎.
Wer1847 fo 10v: 9 jan 1601:
Jan en Huijbrecht Spoelberghs hebben bekend gekweten te zijn van een erfelijke rente van 20 st sjaers op hen verstorven na dood en aflijvigheid van Willem Spoelbergh x Cathlijne Ven hun grootvader ende grootmoeder staende gehypotekeert opde goeden wijlen Hendrik Schrijns, ende dat uit handen van Cristoffel Verstraeten.
Wer1848 fo 32: 31 jan 1609:
Margriete Daneels we Gielis Van Loosvelt verkoopt aan Christoffel Verstraeten x Maeijcken Hollemans haar tochte in onderhalf dm lants aent Demerbroeck
.

Uit de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) blijkt dat Barbara Cluppels, de vrouw van Christophorus (Christoffel) Verstraeten, voordien gehuwd was met Segerius (Zeger) Verstraeten. Volgens uw gegevens zijn Christophorus en Segerius broers. Dit zou betekenen dat Barbara Cluppels na het overlijden van haar eerste man Segerius met haar schoonbroer Christophorus huwde. Toch wel heel bijzonder !!!

Jacobus Cluppels die bij volmacht van Elisabetha Kijnen en haar man Franciscus Van Lare optrad om een perceel land van 5 dagmaal onder Werchter over te dragen, was allicht de broer van Barbara.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7485, folio 129r., akte dd. 5 april 1593.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) scepen(en) van Loeven(en) naebescreven gestaen Jacop Cluppels, woonen(de) tot Wackerseel, vuyt crachte en(de) nae vermoegen van zekere procuratie, hem gegeven bij Elizabeth Kijnen, met Franchois(en) Van Lare, hueren wettighen man en(de) mo(m)boir, woonen(de) tot Antwerpen, den ixen. marty lestleden voor wethouderen der v(oor)s(creve) stadt A(ntwerpen), naerdere blijcken(de) bijde selve procuratie in daete voors(creven), alhier gesien, geblecken en(de) hier naer geinsereert, de selve vuyt crachte en(de) nae v(er)moegen voors(creven) bij maniss(en) heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) vertijeniss(en) een stuck lants, groot vijff dach(maelen), gelijck tselve o(m)begrepen der maeten gelegen is onder Werchtere, geheeten den Hincxt, der v(oor)s(creve) co(n)stituante toegeco(m)men en(de) verstorven midts der doot en(de) afflijvicheyt Huybrechts Kijnen, haers vaders, tusschen die goeden Cristoffels Verstraeten in deen(e), Gielis Snarens, schippere, ter andere, sheeren straete ter derder en(de) die goeden der kercken van Wes[e]mael ter vierder sijd(en), exp(osito) impositi su(n)t de voors(creven) Cristoffel Verstraeten en(de) Barbara Cluppels, sijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere voors(creven), zoe wel tot behoeff van(de) voerkinderen der v(oor)s(creve) Barbara, bij haer behouden van Zeger V(er)straeten, haeren iersten man, als die sij heeft en(de) metter gratien Goedts gecrijgen sal van(den) v(oor)s(creven) Cristoffelen, haeren tegenwoirdigen man, en(de) dat halff en(de) halff onder hen te deylen(e), behoudel(ijck) den voors(creven) gehuysschen daerinne henne voorheffen ende vrije dispositie, tzij bij testamen(te) als anderssints, om de selve vijff dach(maelen) te vercoopen(e), belasten(e) en(de) alieneren(e), zoe en(de) gelijck hun sal goet duncken, et sat(is) obligan(do) et submitten(do) et war(as) vuyt crachte en(de) nae vermoegen voors(creven) op sheeren chijs van(den) gronde tanq(uam) prout iure aenden hertoch van Aersschot, op iiii r(insguldens) erffel(ijck) aen Willem(en) Rogma(n)s, mo(m)boir van(de) kinderen Augustijns W... (?) oft ... [beschadigd], op iii ½ r(insguldens) erffel(ijck) aen m(eeste)r Jan(nen) Van Couwenhoven, aen(de) taefele van(den) Heyligegeest tot Werchtere met xviii st(uyvers) ii pl(e)c(ken), met twintich st(uyvers) aen Jacop Ourogx, soe verre men bevindt de selve d(aer)vuytgaen(de), ende aende kercke van Werchter, tanq(uam) prout iure, coram Griecken, Tymple, aprilis quinta, a(nn)o xvc. xciiitich.

Uit de onderstaande akte blijkt dat Maria Holemans, inwoonster van Werchter, eerst gehuwd was met Christophorus Verstraten en vervolgens in het huwelijk trad met Joannes Van Lantrop. Hierdoor worden de twee genoemde links met mekaar verbonden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7886, folio 229v., akte dd. 18 maart 1611.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende scepenen van Loven naerbes(creven) gestaen Maycken Holemans, ierste weduwe Christoffels wijlen Verstraten ende nu tegenwoirdige huysvrouwe Jans Van Landtrop, haers mans, woonende te Werchteren, per mon(itionem) heeft met consente ende bijsijn, wille ende wete des voors(creven) haers mans opgedragen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een erve oft hoffstede, daer eertijts een huys plach op te staene, inder vuegen ende gel(ijck) grooten gel(ijck) die gelegen is te Kerckhove onder Werchter voors(creven) tusschen die straete aldaer ter eenre, Dierck Crouchten ter derder (!) ende derffgenamen Philips Gruenzeels alias Zijgels ter vierdere zijden, ind (!) allder vuegen ende manieren gel(ijck) die voors(creven) wijlen Christoffel V(er)straten deselve erffve onder andere uyt hunne vercregen goederen der voorgen(oempde) Marie Holemans, opdragersse, gelaten ende gemaeckt heeft gehadt met sijnen testament, gepasseert voor heer Michiel Lannijns als cappellaen der kercke van Werchtere ende den getuygen daerinne genoempt opden achsten meerte 1610, alhier gesien ende gebleecken, waeruyt wort bevonden bijden voors(creven) Christoffel haer voorgen(oempde) Marie zoo veele van zijne vercregen goeden (daer onder dit parcheel oock is begrepen, soo zij Marie vercleerde) gelaten ende gemaeckt te sijn als nootel(ijck) zullden sijn tot lossinge ende quytinge vande renten ende tot betalinghe vande sculden, bij hem achtergelaten, exp(osito) soo is daerinne gegoeyt ende geerft ten erffel(ijcken) rechte Peeter Vander Rivieren zoone Jans, soo tot behoeff van hem selven als oock inden naem ende tot behoeff van Dorothea Van Opstal, zijne tegenwoirdige huysvr(ouwe), ende dat ter p(rese)ntien ende met consente des voors(creven) Diercx Van Chrouchten, den welcken die voors(creve) hoffstede bij uytganck vander bernerder kerrsen is gebleven gew(ees)t opden xxen. decembris lestleden tot behoeff des voors(creven) Peeters, soo hij alsnu vercleerde ende bekinde, per mon(itionem) iure et satis die voors(creven) opdrageren, zoo in hunnen eygen naeme als oock die voors(creve) Marie uyt crachte  ende naer vermeugen vanden voors(creven) testamente, die zij hierinne is gebruyckende, indivisim obligan(do) et submitten(do) et waras op sheeren chijs daeruyt gaende, te weeten eenen penningh Lovens, aenden Heyl(igen) Geest aldaer iii ½ st(uyvers) ende aenden pastoir aldaer vijff capp(uynen) tanquam prout, coram Schoore, Roeloffs, martii xviiia., anno 1611.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verstraeten Jacobus, XII - XIII - XIV,

 

 

 

 XIV - XV - XVI -Verstraeten Zeger, x met Cluppels Barbara (?).

 

Uit dir huwelijk:

 

Verstraeten Petrus, (S4392 + S12392 + S38904),

 


 

XII - XIII - Verstraten Jacobus (S2582 + S2598 + S3862 + S3878  + S4598 ), ° ca. 1585, fs Christoffel en Barbara Cluppels, x ca. 1615 met Holemans Anna (S2583 + S2599 + S3862 + S3879 + S4598). Deze x 2 met Boons Geeraert (S2278), zie daar verder.

 

NGB 14278 - 3/10/1648:
"Anna Holemans verhuurt aan zwager Cornelis De Brier een bunder land te Rotselaer en een stuk land van 5 vierendelen te Rotselaer aan het Boechot Hofken voor 3 mudden koren".

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

Wer1849/ 2: Fo 47: 25 jan 1656:
Hendrik Crabbé x Elisabeth Verstraeten voor henzelf en hen sterk makende voor Jan Gielis ende Maeijcken Verstraeten, mede voor de kinderen Jacques De Roover daer moeder aff was Beijcken Verstraten, Wouter Booms x Cathlijn Verstraeten, zich mede sterk makende voor Jacques Verstraeten, Peeter Huens x Margriete Verstraeten, met Dierick Cluppels als erfgenamen van wijlen heer Niclaes Cluppels, priester, verkopen die hellicht van een half boender bempts gelegen bij Wackerzeel aan Anthoon Van Dijck x Anna Paeps.
 

 

Jacobus Verstraeten, zoon van wijlen Christophorus en inwoner van Werchter, emancipeert zijn kinderen Jacobus, Barbara, Elisabetha, Maria, Catharina, Anna en Margaretha.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7898, folio 199v., akte dd. 23 mei 1633.

Transcriptie van de emancipatieakte (met dank aan Paul Peeters).

Item Jacobus V(er)straten filius quondam Christophori, co(m)mor(ans)

in Werchteren, in p(rese)ntia, emancipavit Jacobu(m), Barbaram,

Elisabeta(m), Mariam, Catharina(m), Annam et Margaritam V(er)straten,

suas p(ro)les, a pane suo modo debito et consueto, quo facto V(er)beke

reconduxit, cora(m) Borchgraeff, Greve, maii xxiii., 1633.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verstraten Barbara, x met Jacobus De Roover, ° ca. 1610,

     Uit dit huwelijk:

     Rovers Maria, (°) Betekom 12.01.1633 (g. Verstraten Petrus en Holemans Maria),

     De Roover Joannes, (°) Betekom 04.06.1634 (g. Wauters Joannes en Verstraten Elisabeth).

 

Verstraten Elisabeth, XI (S1299 + S1939),

 

Verstraeten Catharina, (°) Werchter 06.10.1619 (g. Wilhelmus Cluppels en Catharina Holemans), x > 1644 met Walterus Boons,

     Uit dit huwelijk:

     Boons Maria, (°) Werchter 20.03.1644 (g. Van Dael Joannes en Holemans Maria),

     Boons Margareta, (°) Werchter 08.11.1645 (g. Gielis Joannes en Verstraeten Margareta),

     Boons Gasparina, (°) Werchter 07.06.1648 (g. Bernaerts Andreas en Verhulst Gasparina),

     Boons Cornelius, (°) Werchter 08.01.1651 (g. De Brier Cornelius en Vanden Panhuijsen Anna),

     Boons Joannes, (°) Werchter 11.02.1653 (g. Verstraeten Joannes en Stoop Maria nomine Verstraeten Maria),

     Boon Guilielmus, (°) Werchter 07.11.1655 (g. Van Arschot Guilielmus en Verstraten Elisabeth),

     Boons Franciscus, (°) Werchter 29.10.1658 (g. Viskens Gerardus nomine Schonaei Franciscus Dnus en Holemans Anna),

     x 1 Rotselaar 03.04.1684 (g. Leijs Isaacus en Van Crieckinge Andreas) met Van de Put Anna,
     x 2 Rotselaar 31.10.1693 (g. Van Hurck Michael en Merdael Philippus) met Van Hurck Maria,

     Boon Catharina, (°) Werchter 05.07.1662 (g. Verhulst Jacobus en Mommaerts Elisabeth nomine Troch Catharina Brigitta Dlla),

 

Verstraten Anna, (°) Werchter 04.08.1622 (g. Petrus Van Rijmenam en Anna Claes n. Vervoort Loij),

       

Verstraten Anna, (°) Werchter 17.12.1624 (g. Simon Holemans en Anna Holemans),

 

Verstraten Jacobus, x (niet W, ) met Van Es(s)ch(e) Catharina,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

AVT2: 8 dec 1671:

Cornelis Anthonis en Michiel Lembrechts beide uit Kruis hebben in der minne geregelt over sekere veerse die voors Cornelis Anthonis hadde afgecocht van Jacques Verstraten d’oude welcke veerse hadde toebehoort Jacques Verstraten den jongen die gecomen is te overlijden in Antwerpen – welke veerse volgens rechtsgeleerden soude toekomen voor een helft aan … en dander helft aan zijn twee susters Maeijcken en Elisabeth.

 

Nog een akte i.v.m. dit gezin (met dank aan Paul Peeters):

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8263 fol. 120r°.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen mr. Ignatius Coecx als geconstitueert met procuratie om tgene naerbeschreven te vernieuwen, waer van den teneur is volghende van woorde tot woorde.

Comparerende op heden den ien. decembris 1660 voor mij nots. ende getuygen naerbes., Philips Van Inthaut ende Anna Peeters, sijne huysvrauwe, woonende onder Werchter, de welcke hebben bekent te hebben ontfanghen vuyt handen van jor. de Lahault, sris. der stadt Loven, de somme van seven hondert guldens in pattacons, waer voor sij geloven aen hem te betaelen eene erffel. rente van drijenveertich gul. ende vijfthien stuyvers, waer aff den eersten valdach sal wesen opden eersten december 1661 ende soo voorts totte redemptie toe, de welcke sal mogen gebeuren met gelijcke somme in pattecons met volle rente, gelovende ondertusschen de voors. rente jaerel. wel en. loffel. te betaelen, binnen dese stadt te leveren aen. voors. sris. ende sijne actie hebbende, vrij van alle impositien ende tot verseeckertheyt van dijen hebben verobligeert hen huys ende hoff, gelegen binnen Werchter tot Cruys, groot ontrent 75 roeden, regenoten de Baesdongestraete ende herbaene naer Mechelen, vrij ende eygen goet, bij hen vercregen tegens Jaecques Verstraeten ende Cathelijn Van Essch, gehuysschen, bij goedenisse gepasseert voor den meyer en. schepenen van Werchter opden 27en. november lestleden ende tot noch meerder verseeckertheyt, soo is noch gecompareert Jan Serneels, den welcken soo in sijnen eygen naeme als inden naeme van Jasparijne Verhulst, sijne huysvrauwe, de welcke vuyt crachte van procurae., bijde selve gepasseert voor schepenen van Werchter ten selven daege, heeft hem ende sijne huysvrauwe verobligeert tot naerdere vasticheyt ende betaelinge der voors. rente, heeft opgedraegen sijn woonhuys metten hoff ende allen dependentien, gelegen binnen Werchter tot Hanewijck, groot een halff boinder, regenoten den selven Serneels met een halff boinder leengoet ende Jan Janssens Pavy oostwert, Aert Michiels zuyde, sheeren straete west ende Jan Wouters noort, item noch een stuck landts van vijff dachmaelen, regen. sheeren straete ter ie., de Broeckstraete ter ije. zuydtwaert, Jan Janssens met den Heyligen Gheest van Werchter ter iije. ende Aert Wouters ter iiije. sijde, ten eynde om in cas van insuffisantie vanden voors. originelen pandt bijde voors. compten. verobligeert, daer op bijden voors. sris. te verhaelen sijne courtresse, des hebben de selve comparanten elck in solidum geloeft en. geloven bij desen den voors. Serneels en. sijne voors. huysvrauwe costeloos ende schaedeloos, mitsgaeders goederen t' ontheffen in sulcker vuegen dat sij van. voors. rente geen schaede noch draegen en sullen hebben, consenteren. de voors. compten. beneffens den voors. henne borge in het maecken van mainmise over de voors. goederen ende in het decreet ende herdecreet sonder daer toe te worden gedaecht, constitueren. een ieder thoonder deser ten eynde om tgene voors. is, voor meyer ende schepenen deser stadt en. alomme te laeten vernieuwen, promittentes irrevocalbiliter ratum obligando, submittendo ac renunciando in forma.

Actum tot Loven ter pntien. van Guilliam Van. Poel en. van Franciscus Willemaert, ghetuygen, hier toe geroepen, hebbende de voors. compten. beneffens den voors. Serneels de minute deser geteeckent, onderstont mij pnt. als nots. pub. ende was ondt. G. Loesen, vuyt crachte van welcke procuratie soo heeft den voors. geconstitueerden den bovens. contracte in alle sijne poincten vernieuwt, mede eentsaementl. geconsenteert in het maecken van mainmise, decreet ende herdecreet der heeren schepenen, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram de Angelis, Hoppenbrauwer, xi. decembris 1660.

J. Van Espen.

     Uit dit huwelijk:

     Verstraten Maria, (°) Werchter 15.01.1640 (g. Gilis Henricus en Van Essche Maria),

     Verstraeten Joannes, (°) Werchter 09.11.1643 (g. Portmans Clara nomine Joannes Aegidius en Goris Anna),

     Verstraten Margareta, (°) Werchter 27.06.1645 (g. Holemans Antonius en Meeus Margaretha),

     Verstraeten Catharina, (°) Werchter 02.02.1648 (g. Cluppels Theodorus en Verstraeten Catharina),

     Verstraten Jacobus, (°) Werchter 28.07.1652 (g. Van Tongelen Petrus en Holemans Anna),

     Verstraeten Elisabeth, (°) Werchter 02.12.1655 (g. Boons Wauterus en Verstraeten Elisabeth),

 

Verstraeten Maria, XI - XII (S1291 + S1931 + S2299),

 

Verstraeten Margareta, (°) Werchter 26.09.1627 (g. Anna Lauwers en Margaretha Timmermans), x 1 Werchter 12.01.1648 (g. Crabbe Henricus en Boons Walterus) met Antheunis Joannes, x 2 Werchter 27.01.1651 (g. Van Tongelen Arnoldus en Sielis Joannes) met Vandael Jan, x 3 Werchter 01.06.1653 (g. Salants Walterus minoriet en Schellekens Joannes magister) met Guens Petrus, x 4  Werchter 01.06.1677 (g. Verhagen Franciscus en Van Roost Cornelius) met Gebuers Daniel, 

Aktes met dank aan Christine Savat

KB1160: Fo 112v: 13 jul 1650:

Cathelijne Vertiers Jansdochter x Niclaes Geijsjans (?) hebben verkocht aan Jan Anthonis Hendriksone x Margriete Verstraeten de helft van

vijf dagwant lants te Cruijs int Sandt (Jan Hollemans x Maijcken Moijen) bij haer ouders op haer verstorven bij S+D.

KB1167: Fo 215: 25 apr 1663:

Margriet Verstraeten we Jan Antheunis met minderjarig kint, Michiel Mesmakers ende Hendrik Crabbé beijde als momboirs van het selve kint,

draagt op aan Adriaen Docx x Anna Van Adorp een vijfde paert van seker huijs hoff en lant gestaen ende gelegen op den Spickelenbergh.

GVC 8 jan 1664:

Margareta Verstraeten we Jan Anthonis wonende tot Cruijs onder Werchter verclaert ten versoecke van Adriaen Peeters sone Roelants onthouden

te hebben ...

AVT2: 19 okt 1676:

Sebastiaen Vervoort ende Jan Lensclaes als momboirs van Hendrik Guens daer vader af was Peeter Guens ende Margriet Verstraten zijn moedere

ter eenre, ende Francois Verhaegen tot Keerbergen gewesene man van Maeijcken Guens den vs Hendrik sustere was wijlen ter tweedere gaat

over nagelaten schulden.

      Uit dit huwelijk:

      1. Antheunis Cornelius, (°) Werchter 31.05.1648 (g. Aerts Franciscus nomine Dams Cornelius en Willems Catharina),

       Anteunis Joannes, (°) Werchter 27.06.1650 (g. Egidij Joannes en Aerts Paschasia),

       x (niet S, Mech, K, W, ) met Van Dijck Maria, (°) Mechelen, fii in Schriek,

     Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

       AVT2: 18 maart 1671:

       De H Geest van Wechter ontlast de H Geest van Schriek inzake Jan Anthonis uit Werchter x Maria Van Dijck geboren in Mechelen

       item Guilliam De Keijser Janssone geboren in Werchter x Maria De Maijer uit Betekom.

       AVT3: 16 dec 1681:

       Daniel Gebuers x Margriet Verstraeten & agregerende met Jan Antonis uit Schriek hem sterkmakende voor Hendrik Geens (Huens?) sijnen

       halven broeder zijn akkoord dat Hendrik Crabbé swager des vs Margriete Verstraeten bij S+D van wijlen zijns vs Crabbe vrouw en vader

       Jacob Verstraten x Anna Holemans de goederen was te laste geleijt op beternisse van zijne scheydinge op te leggen aende vs

       Margriet Verstraeten over die 200 gl (…).

     3. Hoens Maria, (°) Werchter 10.03.1654 (g. Vervoort Guilielmus nomine sui patrus Sebastianus en Verstraten Maria),

     Huens Henricus, (°) Werchter 18.03.1658 (g. Crab Henricus en Vanden Panhuijsen Margareta).

 

 

 

XIII - XIV - XVI - Verstraeten Petrus, (S4392 + S12392 + S38904), ° ca. 1590, x met Anna Paeps (S4393 + S12393 + S38905), fa. Petrus Paeps alias  Van Eycken (?),

 

Uit de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) van emancipatie kunnen weer een aantal andere zaken afgeleid worden.

Petrus Verstraeten, zoon van wijlen Zegerus en inwoner van Werchter, emancipeert zijn kinderen Petrus, Guilielmus, Joannes, Adrianus en Nicolaus. Aan de hand van de parochieregisters van Werchter konden enkele van deze kinderen teruggevonden worden. Volgens die registers was hij gehuwd met Anna Paeps alias Van Eycken.

Met andere woorden, hij had minstens zes kinderen, allemaal zonen !

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 369v., akte dd. 23 juni 1628.

Transcriptie.

Item Petrus Verstraeten filius quondam Zegeri, commorans

apud Werchter, in p(rese)ntia, emancipavit Petrum, Wilhelmum,

Jo(ann)em, Adrianum et Nicolaum V(er)straeten, suas proles, a pane

suo modo debito et consueto, quo facto N. Van Cranenbrouck

reconduxit, coram Schoer, Beringhen, junii xxiiia.,

1628.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Verstraeten, zoon van Segerus en inwoner van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7506, folio 280v., akte dd. 30 mei 1616.

Item, in presen(tia), etc(etera), Peeter V(er)straeten sone wijlen Segers, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een(e) erffel(ijcke) rente van negen carolus guldens te xx st(uyvers) stuck, te quytten den penn(inck) xvi., staen(de) desel(ve) bepandt op seeckere goeden, gelegen onder Werchter, vallen(de) jaerl(ijcx) opden v. dach may volgen(de) die briefven daeraff zijnde in date iiiia. quinta maii 1614 in media, exp(osito) imp(ositus) heer ende m(eeste)r Jan Mussen, licen(tiaet) ind(er) h(eyliger) godtheyt, als president van Collegie van Savoye bynnen Loven, tot behoeff der sel(ve) collegie, per mo(nitionem) et satis die voors(creven) opdraegere obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras voor een(e) goede ombelaste onv(er)alieneerde ende onv(er)thierde rente prout, coram Schoer, Nijverseel, maii xxxa., 1616.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Verstraeten en Anna Paeps.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 288v., akte dd. 24 februari 1620.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Willem Hermans, tot Rotzelaer woonen(de), als onwederroepel(ijck) gemachticht bij Jannen Vrancx voorde tochte, blijckende bij dacte daervan zijnde in date thiensten des(er) maendt, gepasseert voorden not(ari)s Librecht Van(den) Berghe en(de) zeecker getuygen, alhier gesien eb(de) gebleecken, Anna Vrancx met consente, wille, wete en(de) overstaen des voors(creven) Willem Hermans, haers mans, ende momboirs, voerde proprieteyt, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) drije dachmaelen bosch ombegrepen der maeten, gelegen tot Bale onder Arschot, regen(oten) derffgen(aemen) Heymans ter eenre en[de] tweedere, den waeterloop ter iiie. en(de) Drinckstraete ter iiiie. zijden, waranderen(de) tselve op een(en) cappuyn, een vierendeel van een(en) cappuyn, een halff hinne heeren chijns ende daerenboven noch op drije st(uyvers) heeren chijns indien men bevindt die daerop vuyt te gaen, waervan dopdraegeren ignoreren sonder meer, daerop waerschap geloven(de), exp(osito) imp(ositus Peeter Verstraeten en(de) Anna Paeps, gehuysschen, opt schot, loth, etc(etera), et satis die voors(creve) opdraegeren obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras opde lasten voors(creven) tanquam prout iure, coram Maes, Beringhen, februarii xxiiiia., 1620.

    

Uit dit huwelijk:

 

Verstraten Petrus,

 

 Verstraten Guilielmus,  

 

Verstraten Joannes, XII - XIII - XV (S2196 + S6196), (°) Werchter 25.08.1619 (g. Paeps alias Van Eijken Joannes en Van Dorne Maria),

    

Verstraten Martinus, (°) Werchter 24.04.1622 (g. Van Lantrop Joannes en Van Tongel Maria), jong overleden,

    

Verstraten Adrianus, (°) Werchter 19.02.1624 (g. Paeps alias Thaij Petrus en Cerneels Catharina),

    

Verstraten Nicolaus, (°) Werchter 16.02.1627 (g. Cluppels Nicolaus en Paeps alias Van Eijken Maria).

 


 

XI - Crabbe Henricus (S1298 + S1938), (°) (niet W!, H, S, K, Bet, R, Rot, Beer,  ), x (niet W!, K, Bet, R, S, Rot, Beer,  ) met Verstraeten Elisabeth (S1299 + S1939), (°) (niet Rot, W!, K, S, wellicht ex W ).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Crabbe Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Crabbe Petrus, (°) Werchter 28.12.1639 (g. Petrus Crabbe en Margaretha Worteleers),

 

Crabbe Henricus, (°) Werchter 31.01.1641 (g. Joannes Kerstens en Catharina Verstraten),

 

Crabbe Maria, (°) Werchter 25.09.1642 (g. Abraham Rix en Maria Verstraten),

 

Crabbe Catharina, X (S649 + S969 + S19452), (°) Werchter 26.02.1645 (g. Joannes Gielis en Catharina Van Esch),

 

Krabbe Adriana, (°) Werchter 17.05.1646 (g. Cornelius De Brier en Adriana Holemans), x Wezemaal 16.11.1668 (g. Petrus Geerts en Joannes Crabben) met Andreas Bloms,

     Uit dit huwelijk: 

     Bloems Joannes, (°) Wezemaal 29.09.1669 (g. Joannes De Raeymaecker en Catharina Verstraeten),

     Bloems Elisabeth, (°) Wezemaal 14.11.1671 (g. Gerardus Marissen en Elisabeth Holemans),

     Bloems Maria, (°) Wezemaal 19.11.1673 (g. Joannes Van Inthout en Maria Verstraeten),

 

Crab Petrus, (°) Werchter 19.03.1649 (g. Petrus Van Tongelen jr nomine Petrus Van Tongelen en Anna Docx),

 

Crabbe Anna, (°) Werchter 03.10.1650 (g. Joannes Antheunis en Anna Holemans), x Werchter 07.11.1684 (g. Hoelaerts Egidius en Machiels Arnoldus) met Van Hoegaerde Jan, (°) Werchter 22.05.1647 (g. Joannes Van Hove en Barbara Zegers), fii Petrus Van Hoegaerden en Catharina Serneels,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hoegaerde Joanna, (°) Werchter 06.12.1684 (g. Cornelius De Maeyere en Joanna Van Hoegaerde), + W 14.12.1722, x (niet W, ) ca. 1706 met De Voster Joannes, + Werchter 02.07.1765,

     Van Hoegaerden Petrus, (°) Werchter 10.07.1686 (g. Petrus Mommens en Maria Crabbe),

     Van Hoegarde Maria, (°) Werchter 02.08.1688 (g. Guilielmus Van Hoegarde en Maria Crabbe), + Werchter 02.03.1759,

     x 1 (niet W, ) ca. 1717 met Petrus Uijterhoven, x 2 (niet W, ) ca. 1721 met Henricus Verhoeven, x 3 Werchter 27.11.1728 met Joannes Verswijveren, ° Elewijt 08.03.1768,

     Van Hoegaerde Henricus, (°) Werchter 10.09.1691 (g. Egidius Hoelaets n. Henricus Geert en Elisabeth Bloms),

 

Crab Petrus, (°) Werchter 25.04.1652 (g. Petrus Hoodonx en Barbara Holemans),

 

Crab Henricus, (°) Werchter 11.11.1654 (g. Henricus Stroomans en Maria De Pelsmaker),

 

Crabbe Margaretha, (°) Werchter 22.10.1656 (g. Mattheus Gentia en Margaretha De Boscher).

 

 

 

XI - XII - Calstermans Arnoldus (S1290 + S1930 + S2298), (°) (niet W!, S, H, ...), x (niet  H, S, K, W, Bet, Rot, R, Beer, O, SKW, Bon, Ber, P, Wes, I, Wak, ) met Verstraten Maria (S1291 + S1931 + S2299), (°) (niet W, H, S, K, Heist, P!, I!, Beer, Bon!, O, Ber, Wak, ), deze x 2 Werchter 17.04.1640 (g. Silis Henricus en Boons Gerardus) met Joannes Gielis, x 3 Werchter 28.08.1659 (g. De Worteleerse Remigius en Lenseclaes Petrus) met Jan Lensclaes.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Calstermans Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Calstermans Catharina, XI (S645 + S965 + S1149), (°) Werchter 16.10.1639 (g. Joannes Calstermans en Catharina Verstraten),

 

2. Gielis Joannes, (°) Werchter 17.11.1641 (g. Joannes Van Lantrop en Christina Caiaerts), + > 3/1657,

 

Gielis Maria, (°) Werchter 19.01.1645 (g. Maria Vermijlen), x Werchter 01.07.1667 (g. Lensclaes Joannes en Worteleers Remigius) met Van Gestel Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gestel Maria, (°) Betekom 01.05.1669 (g. Van Gestel Adrianus en Van Gestel Maria),

     Van Gertel Anna, (°) Betekom 30.03.1672 (g. Van Vlasselaer Petrus en Serniels Anna),

     Van Gertel Hendricus, (°) Betekom 30.03.1672 (g. Gilis Henricus en Crabe Maria),

     Van Gestel Joannes, (°) Betekom ca. 14.03.1675 (g. Mertens Joannes en Verstraten Margareta, vader Petrus,    

 

Sielis Henricus, (°) Werchter 05.06.1647 (g. Henricus Van Aerschot en Catharina Holemans),

 

Gielis Elisabeth, (°) Werchter 24.05.1649 (g. Henricus Schuermans en Elisabeth Holemans), x Werchter 04.07.1677 (g. Gielis Rumoldus en Van Roost Cornelius) met Hendrik Lensclaes, + Wakkerzeel ...09.1683, x 2 Wakkerzeel 15.12.1683 (g. Joachim Van Gorp en Anthonius Vanden Put) met Guilielmus Vanden Put,

Met dank aan Paul Peeters.

De eerste is een nogal complexe akte.

Elisabeth (Lisken) Gielis (Sielis), dochter van Joannes en Maria Verstra(e)ten, was eerst gehuwd met Henricus Lensclaes. Haar eerste man overleed te Wakkerzeel in september 1683 (NIEUW). Ze huwde een tweede maal met Guilielmus Vanden Put (Zie ook : http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/Vandeputte.htm). Elisabetha woonde met haar tweede man in Wakkerzeel. Haar eerste man Henricus Lensclaes was de broer van Petrus en Joannes Lensclaes. Petrus Lensclaes wonende in het gehucht Assent onder Buken. Henricus Lensclaes was reeds overleden en had zijn testament verleden voor Guilielmus Zeebots, pastoor te Wakkerzeel.

Oliverius Vanden Put en Anna Vervoort lieten volgende kinderen dopen :

-     Maria Vanden Putte, gedoopt Wakkerzeel 16.01.1639 (ss. : Joannes Vervoert en Maria Gobelijns);

-     Elisabetha Vanden Putte, gedoopt Wakkerzeel 09.12.1640 (ss. : Petrus Vanden Putte en Elisabetha Haene), huwde te Wakkerzeel op 24.11.1665 (ss. : Walterus Van Gorp en Joannes Vervoert) / ondertrouw 08.11.1665 met Joachim Van Gorp/Van Gurp;

-     Guilielmus Vanden Putte, gedoopt Wakkerzeel 04.11.1644 (ss. : Guilielmus Vanden Putte en Catharinia Vincks);

-     Anthonius Vanden Putte, gedoopt Wakkerzeel 28.10.1648 (ss. : Antonius Fondry en Margareta Wouters);

-     Ermelendis Vanden Put, gedoopt Wakkerzeel 13.03.1652 (ss. : Joannes Vanden Put en Anna Abs);

-     Guilielmus Vanden Putte, gedoopt Wakkerzeel 30.09.1657 (ss. : Guilielmus Wauti en Maria Mertens), huwde te Wakkerzeel op 15.12.1683 (get. : Joachim Van Gorp en Anthonius Vanden Put) met Elisabetha Zielis (Gielis/Sielis).

-     Helena, gegevens doop onbekend (zie ook S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 8278, folio 3v. hieronder).

Verder wordt in de akte tevens melding gemaakt van Peeter Gu(e)ns en Catharina Ca(l)stermans, inwoonders van Werchter .

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7939, folio 253r., akte dd. 7 april 1687.

Inde tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Jo(ann)es Mattheus Willemaers vuyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale procuratie om die naervolghende acte acte notariael validel(ijck) te moghen doen vernyeuwen ende herkennen, hem gegeven, heeft t' selve gedaen inde maniere naervolgende, luydende aldus.

Comparerende op heden desen xviien. feb(rua)ry 1685 voor mij onderges(chreven) not(ari)s, tot Werchter residerende, ende ter presentie vande getuyghen naer te noemen, Peeter Lensclaes, innegesetenen van Assent onder Buecken, ende Guilliam Vanden Put Olivierss(one), ingeseten(en) alhier, tot Wackerzeel, ten bij sijne ende overstaen van Lisken Sielis, sijne huysvr(ouw)e, den voors(chreven) Peeter Lensclaes representerende hem als erffgenaem van wijlen Jan Lensclaes, sijnen broeder, bij successie ende den voornoemden Vanden Put voor sijne huysvr(ouw)e, gewesene weduwe wijlen Henrick Lensclaes, oock broeder was ende erffgenaem des voornoempde Lensclaes bij testamente, aen haer gemaeckt door den voors(chreven) Henrick Lensclaes vuytwijsens desselffs testament, gepasseert voor d' heer Guilielmus Zeeboots, pastoir tot Wackerzeel, ende sekere getuygen aldaer dathe ... [n.v.], welcke voors(chreve) comp(aran)ten hebben ingevolghe de leste wille ende vuytterste begeerte vanden voors(chreven) wijlen hunnen broeder en(de) swaeger Jan Lensclaes saliger begeert dat hem sal naer gedaen worden inde parochiaele kercke van Wackerzeel iaerlijcx twee iaergetijden in singende missen tot laeffenisse sijnder ziele, mede oock tot laeffenisse vande ziele van Maria Verstraeten, gewesene huysvr(rouw)e des v(oor)noempde Jan Lensclaes ende moedere der voorseyde Lisken Sielis, te weten een te geschieden in februario ende dander te laeten geschieden te halff oost toecomende, ierst alsnu te beginnen in dese maendt ende dan vervolghens te halff oost naestcomende ende soo voorts van iaere tot jaere vervolgende, soo lange den pandt ofte obligatie hier van mellende, sal wesen suffisant oft duerende, waeromme hebben opgedraegen ten behoeve van(de) voors(chreve) iaergetijden aende kercke van Wackerzeel sekere obligatie, hier mede gaende, gepasseert den xiien. july 1680 voor den not(ari)s m(eeste)r Jo(ann)es Vanden Zande ende sekere getuyghen, tot Loven residerende, ons ten desen gesien ende gebleken, om daer aen te verhaelen den loon ende salaris der voortaene te doene ende geschiedene goidts diensten ende officien tot laste van Peeter Guns ende Catlijn Castermans, gehuysschen, tot Werchter residerende, ofte den pande daer vooren verobligeert bij den voorgenoempen contracte, te weten een halff boender lants, gelegen tot Werchter voors(chreven) genoempt Julianus Veldeken, regen(oten) die Wijngaert straete ter ie., die Schuytbroeck straet ter iie. en(de) d' erffgen(aemen) Peeter Lauwens ter iiie. zijden, jaerlijcx sesse gul(den)s vijff stuy(ver)s, alles breeder als inde selve acte, willende dese voors(chreve) comp(aran)ten en(de) erffgen(aemen) des v(oor)noempden Jan Lensclaes ende Maeyken Verstraeten ten behoeffve vande voors(chreve) kercke ende officien voor heere ende hoff competent de voors(chreve) rente mette interesten van dijen van nu voortaen ende ten eeuwigen daeghen, tot dijen constituerende onwederoepelijcken de selve alle ende een ieder thoonder deser, alhier int witte te stellen, om het voors(chreven) is, naerder te doen versekeren ende v(er)nyeuwen met gelofte, obligatie, submissie ende reuncia(ti)e als naer rechte, consenterende, ec(eter)a, aldus gedaen ende gepasseert ten huyse mijns not(ari)s ter presentie van Jan Ricxe, bourgm(eeste)r, en(de) Peeter Van Nuffelen den ouden, als getuyghen hier toe geroepen ende gebeden, ende hebben de voors(chreve) comp(aran)ten die minute deser beneffens mij not(ari)s onderteeckent, toirconde, etc(eter)a, onderstont quod attestor, signatum J. V. Tongelen, not(ariu)s pub(licu)s.

Dijenvolghende den voors(chreven) geconstitueerde vuyt crachte sijnder voors(chreve) procuratie, heeft die voors(chreve) acte notariael in alle sijne poincten ende clausulen, daerinne breeder v(er)melt, alhier vernyeuwt, herkent ende gerealiseert, mitsgaeders bij manisse des voors(chreven) heere meyers heeft opgedraeghen met behoorlijcke verthijdenisse ende renunciatie het de voors(chreve) rente vijff van sesse gul(den)s vijff stuy(ver)s tsiaers mette verloopen der selver, beseth op het halff boender boender (!) lants, hier voorens in sijne regenoten breeder vermelt, expositus impositus est m(eeste)r Peeter Vanden Put, alhier present ende inden naeme vande kercke van Wackerzeel accepterende, per mon(itionem) iure et satis den voors(chreven) opdraegere vuyt crachte als voor, obligan(do), submitten(do) ac renuncian(do) in forma, alles op die prout in procuratorio, coram eisdem eodem jo(ncke)r de Pleines, Vander Veken, septima aprilis 1687.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8278, folio 3v°, akte dd. 3 juli 1679.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den clerck Coecx ingevolge van sijne speciale ende onwederoepelijcke procuratie, aen hem als thoonder deser gegeven om den naervolgenden contracte behoorelijck te vernieuwen, waer van den teneur is volghende van woorde tot woorde.

Op heden desen xxxen. juny 1679 comparerende voor mij openbaer notaris, tot Loven residerende, present die getuyghen naer te noemen Anna Vervoert wed(uw)e wijlen Olivier Van(den) Put voor de tochte, Joachim Van Gurp als man ende momboir van Elisabeth Vanden Put, Anthoen, Guilliam ende Helena Vanden Put, alle kinderen ende erffgenaemen vanden voorschreven wijlen Olivier, voor de proprietijt, alsoo tocht ende proprietaris vergadert sijnde, verclaeren te hebben gecedeert, soo ende gelijck soo sij doen bij desen, aen s(ieu)r Jan De Haes ende Jasparina Berckmans, gehuysschen, alhier present ende in coop accepterende, seker huys ende erffve, geleghen onder Wackeseel op de Hooghstraete, groot drije dachmaelen onbegrepen der maete, regenoten jouff(rouw)e Heetvelde ter eenre, Lucas Mertens ter iie. ende s' heeren straete ter iiie. sijde, item noch een dachmael landts, oock onder Wackeseel voorschreven gelegen opden Vossum, regenoten Wauter Van Vorck ter ie., jouff(rouw)e Heetvelde ter iie., d' erffgenaemen Christijn Pops ter iiie. ende laybeeck ter iiiie. ende dat in voldoeninge der capitaelen van twee diversche renten, die de voors(chreve) cooperen waeren treckende opden voors(chreven) huyse ende landt, d' een wesende van thien guldens ende achthien stuyvers een blanck ende d' ander van twelff ende thien stuyvers tsiaers, den peninck sesthien, ende verloopen van dien tot dathe deser geresen, waermede oversulx bekennen de voors(chreve) cooperen aen hen wel ende deughdelijck gequeten te sijn die voors(chreve) twee renten ende bij desen geloeven geen recht nochte actie te reserveren tot laste der voors(chreve) vercooperen, maer wel sijn consenterende inde cassatie der selver, te geschieden voor alle heer ende hoff ende sijn die voors(chreve) vercooperen tsamen ende elck een indivisim waranderende den voors(chreve) huyse jaerelijckx op een meucken coren aende kercke van Wackeseel voors(chreven) ende op eenen chijns van drije stuyvers aen sijne excellentie den hertoghe van Aerschot ende voorts op eene rente van sesse guldens ende vijff stuyvers aen(den) aultaer van het hooghweerdich binnen die kercke van S(in)te Geertruyden alhier sonder meer, alles onder obligatie van henne respective persoonen ende goederen met submissie ende renuntiatie als in bester forme, alle welcke lasten die voors(chreve) vercooperen sijn nemende tot hennen laste, waermede die voors(chreve) vercooperen geloven geen recht ofte actie meer te reserveren tot die voors(chreve) getransporteerde huyse ende dachmael landts, maer geheelijck sijn cederende ten behoeve vande voors(chreve) acceptanten, constituerende tot dien onwederoepelijck een ieder thoonder deser om dese te mogen vernieuwen ende herkennen voor heere meyer ende schepenen van Loven ende aldaer die voors(chreve) transportanten vuyt den voors(chreven) huyse ende dachmael landts t' ontgoeden en(de) onterffven ende daer inne te goeden en(de) erffven die voors(chreve) acceptanten, prout in forma, promitt(ens), etc(etera), obligan(do), sub(mittendo) ac renunt(iando) ut in forma, aldus gedaen als boven ter presentien van Anthoen Thaels ende Peeter Perdoen, als getuygen tot dese versocht, ende hebben die voors(chreve) respective comp(aran)ten de minute deser met mij not(ari)s onderteeckent, onderstont quod attestor, ende onderteeckent P. Van Hoff.

Ingevolge vande voors(chreve) procuratie, soo heeft den geconstitueerden den bovenges(chreven) contracte in alle sijne pointen, clausulen ende ar(tike)len met alle solemniteyten van rechts wegen daertoe gerequireert, herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse het voors(chreven) huys ende een dachmael landts ende die voors(chreve) transportanten daer vuyt ontgoeydt ende onterft sijnde, soo is daer inne gegoeydt ende geerft per monitionem jure et satis  den procureur Van Hoff inden naem ende tot behoeff van s(ieu)r Jan De Haes en(de) Jasparina Berckmans, gehuysschen, et waras prout latius in praefato contractu obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram Ketelboeter, De Ridder, den derden july 1679.

 

Gielis Peter,

 

Gielis Rumoldus, (°) Werchter 07.01.1652 (g. Rumoldus Gielis en Anna Holemans),

 

Gielis alias He... Anna, (°) Werchter 11.09.1654 (g. Servatius Estaignier en Anna Van Tongelen),

 

Gielis Joannes, (°) Werchter 21.03.1657 (g. magister Joannes Thijs en Maria Kamps).

 

 

 

XII - XIII - XV - Verstraten Joannes (S2196 + S6196 + S19452), (°) Werchter 25.08.1619 (g. Paeps alias Van Eijken Joannes en Van Dorne Maria), + Werchter 13.12.1658, (+) Werchter 14.12.1658 in kerk, x Werchter 10.11.1641 (g. Stroobants Joannes en De Wijngaert Joannes) met De Worteleer (Worteleers) Lucia (S2197 + S6197 + S19453), ze x 2 Werchter 25.09.1659 bloedv. (g. Schrijns Guilielmus pater, De Wortelere Guilielmus frater en Van Tongelen Arnoldus koster/schepene) met Wilhelmus Schrijns. Deze x 1 met Janssens Joanna, x 2 Werchter 22.01.1667 (g. Verstreken Joannes en Janssens Carolus) met Verstreken Maria.

 

Onderstaande bewijsvoering en akte met dank aan Paul Peeters.

Tussen de verwekking van het jongste kind van Joannes Verstraten en Lucia De Worteleer, nl. Henricus (gedoopt te Werchter op 10.01.1657 en het tweede huwelijk van Lucia De Worteleer met Wilhelmus Schrijns op 25.09.1659, overleed te Werchter slechts één Joannes Verstraeten. Het gaat hier ongetwijfeld om de man van Lucia Verstraeten. In de overlijdensakte werd vermeld dat hij overleed op het feest van de Heilige Lucia, m.a.w. op 13.12.1658. Hij werd de dag nadien begraven in de kerk.

Lucia De Worteleer deed op 28.04.1659 nog een leenverhef. In de akte worden haar kinderen Peter, Jan, Hendrik en Anna vermeld als de naakte eigenaars (erffelijkheid). Zoon Hendrik wordt aangeduid als sterfman. Remigius (Remeys) De Wortelaer die als eedsman optrad, is wellicht de broer van Lucia. De akte van leenverhef volgt hierna (leenregister Werchter 1681, art. 303).

Opden 28en. april 1659 voor heer Theodor Mantels, stadthr., d' heer Jan Van Leyen en. Lambrecht Pexstraets, leenman., heeft Lucia Wortelers te leene verheven naer doode Jan Verstraete, haeren man, voor de tochte ende voor Peeter, Jan, Henrick ende Anneken Verstraete voorde erffelijckheyt het voors. boender, soo lant als bempt, gelegen ter plaetse ende regen. als voor, blijvende den voors. Henrick Verstraeten sterffman ende heeft Remeys De Wortelaer als voorganger gedaen manschap,

hulde ende eedt van trouwen.  Thergeweyde    18 - 0

 

Nog meer boeiende info, met dank aan Paul Peeters.

Verkorte transcriptie van de akte, die op 14.06.1677 werd verleden voor notaris Lambert Massart te Leuven en die herbevestigd werd voor de schepenen van Leuven (bron : Stadsarchief Leuven, Fonds Cuvelier, register nr. 7564, folio 171v°).  De afkortingen (weggelaten letters) werden in italic gezet.  Uit de akte blijkt ook dat Guilliam Schrijns en Lucia De Worteleer medeëigenaar waren van een brouwerij (brouwcamme), die blijkbaar gelegen was te Kerkhoven in Werchter, m.a.w. aan het huidige Werchterplein (het vroegere kerkhof) bij de kerk van Werchter.

Comparerende Guilliam Schrijns ende Lucia De Wortelaers, wettighe gehuysschen, ter eenre, ende Anneken Verstraeten dochtere wijlen Jans Verstraeten ende der voorschreve Lucia De Wortelaer, in haeren ien hauwelijck verweckt, ter andere zijden, welcke ie comparanten hebben verclaert gecedeert te hebben, soo ende gelijck sij cederen bij desen, absolutelijcken bij titule van gifte ende donatie inter vivos aende voorschreve tweede comparante, alhier present ende sulcx accepterende, sekere paerten ende deelen die de voorschreve ie comparanten hebben vercreghen van d' erffgenamen van wijlen Maria Holemans, respectivelijck opden xixen meert 1675 ende xxiijen april vanden selven jaere voor meyer ende schepenen der heerelijckheyt van Werchter, in seker huys, brouwcamme, hoff ende erffve daer aen, gelegen onder Werchter voorschreven te Kerckhoven, regenoten die straete aldaer tegen het kerckhoff oost, het voetstraetken vant' kerkchoff mette Capelle straete naer de brugge zuyd, die brugghe naer de kercke met het huys ende hoff Joos Vervoorts noordtwarts ende dat opde hellicht vande heerelijcke chijnssen daer op vuytgaende ende volgens de brieven daer van sijnde in date voorschreven, onderteeckent Panhuysen, alhier gesien ende gelevert in handen der voorschreve tweede comparante om daer mede te doen haeren eyghen wille ende proffijt op conditie nochtans dat in cas de voorschreve tweede comparante soude comen afflijvich te worden sonder wettich kindt oft kinderen achter te laeten oft kindtskinderen, de voorschreve paerten ende deelen int voorschreven goet sullen wederkeeren aen haere halve sustere Catharina Schrijns oft haere wettighe kinderen ofte kindts kinderen, ende in cas dat de voorschreve kinderen der selver Catharina Schrijns souden comen te sterven sonder wettighe kinderen achtertelaeten oft kints kinderen, alsdan de selve paerten ende deelen sullen wederkeeren aen Jan ende Hendrick Verstraeten, eyghen broeders der voorschreve tweede comparante oft wel aende kinderen ende kindts kinderen der voorschreve Jan ende Hendrick Verstraeten, alles successivelijck ende oft gebeurde dat den voorschreven Jan ende Hendrick Verstraeten daer naer oock quaemen te sterven sonder wettich kint oft kinderen achter te laeten, dat alsdan de voorschreve paerten ende deelen sullen volgen ende toecomen aen d' erffgenaemen Remijs De Wortelaer, oom der voorschreve Anneken Verstraeten oft sijne erffgenamen, gelovende hinc inde de voorschreve comparanten hun volghens t' ghene voorschreven is te reguleren.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Jan Van Eijcken alias Paeps als momboir van Jan Verstraeten sone Peeters heeft te leene verheven naer doode deselfs Peeter Verstraeten tot behoef van de voors Jan Verstraeten een bunder lants als bempt gelegen te Werchter opden Hoenderbergh.
KB1166 fo 30: 22 apr 1643:
Jan Verstraeten Peetersone daer moeder af was Anneken Van Eijcken verkoopt aan Peeter Claes d'oude een dagm lants deel van seven dagmalen gelegen in den Loosen hoek onder de laet, op de cooper verstorven van Anneken Van Eijcken zijn moeder en op haar verstorven van Peeter Van Eijcken haar vader en sijnen C grootvader.
 

 

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Joannes Verstraeten en Lucia Worteleers (De Worteleer).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7903, folio 281v., akte dd. 7 december 1643.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Willem Serneels, woonende te Bael onder Aersschot, soo inden naem van sijn selffven als oyck vuyt crachte ende naer vermogen van speciale ende onwederoepelijcke procuratie, hem tot des naerbeschreven staet te doen, gegeven bij en(de) van wegen Elisabet Hollemans, sijne tegenwoerdighe huysvrauwe, volgens den instrumente notariael daer van sijnde, gepasseert voerden notaris N. Vander Vorst, tot Loven residerende, ende seeckere getuygen opden xxviien. aprilis 1643, die naerbeschreven schepen(en) in desen volcomentlijck gethoont ende gebleken, en(de) waer van den theneur van woerde te woerde hier naer sal worden geinsereert, per mo(nitionem), etc(eter)a, heeft opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse met ressche en(de) rijse een stuck landts, groot ontrent twee boenderen, nu gelegen in twee stucken onder de heerlijckheyt van Betecum, genaempt het Groot en(de) Cleyn Vosgoet, regenoten tclooster van Roosendael oosten, de kercke van Betecum en(de) Jan Aerts zuyden, Hendrick Gooris westen en(de) den voerschreven Willem Zerneels noorden, opde voers(chreve) Elisabet Hollemans verstorven bij der doot en(de) afflijvicheyt van wijlen haere auders, exposit(o) impos(iti) sunt Jan Verstraeten ende Lucia Worteleers, wettige gehuysschen, per mo(nitionem) jure et satis die voerschreve opdraegere, hem sterckmaeckende voer sijne voerschreven huysvrauwe, obligan(do), submitten(do) ac renuncian(do) in forma, et waras op sheeren rechte chijns vanden gronde diemen sal bevinden daer op vuyt te gaen, met conditie dat den voerschreven opdraegere den voerschreven Jan Verstraeten oft actie van hem hebbende, sal schuldich ende gehauden sijn te laeten weghen ter naester straete neven de goederen van Anna Van(den) Casteele west, verclaerende die voerschreve parthijen den rechten prijs vanden voerschreven coop te wesen de somme van vijff hondert achtentwintich rinsguldens eens, los gelt, behaudelijck dat den voerschreven opdraegere sal moeten aen(den) cooper te goye comen zeven gulden eens ... [rand] het pontgelt soe verre daer eenich compt te verschijnen, welcke voerschreven achtentwintich guldens den voerschreven opdragere als nu bekendt ontfangen te hebben en(de) aengaende de resterende vijff hondert guldens sal den voers(chreven) Jan Verstraeten, hem sterkmaecken(de) voer sijne voerscheven huysvrauwe, in plaetse van die tot sijnen laste nemen, gelijck hij is nemende bij desen, alsulcken rente van vijffentwintich rinsguldens erffelijck, die den voers(chreven) opdraegere is geldende vuyt eene meerdere rente van vijfftich guldens erffelijck en(de) als en(de) opde voerschreve twee boenderen landt sijn treckende die heere president en(de) proviseurs van het Collegie van Standonck, blijckende bijde constitutie brieffven daer van sijnde, gepasseert voer schepen(en) van Loven in date xviii. septemb(ris) 1614 in tertia, jaerlijcx ten gewoonelijcken tijde en(de) termijne te verschijnen ende) te betaelen, etc(eter)a, en(de) tot meerder versekeringe van dijen die voerschreve renthe van vjffentwintich g(u)l(den)s heeft den voers(chreven) Jan Verstraeten, hem sterckmaecken(de) als boven, alnoch ten onderpande gestelt de goederen naerbeschreven, ierst eenen bempt, groot sesse dachmaelen, gelegen tot Werchter, geheeten den Croemmen Wilel, regen(oten) de sheeren straete in twee zijden, heer Adriaen Michiels ter iiie., en(de) Anthoen Van Emelen ter iiiie. en(de) d' erffgenamen Bertholomeus Hoffmans ter ver. zijden, item noch een stuck landts, mede tot Werchter gelegen, groot vijff dachmaelen, geheeten den Hincxt, regen(oten) sheeren straete ter eenre, die kercke van S(in)t Job tot Wesemael ter iie., den H(eyligen) Geest van Werchter ter iiie., d' erffgenamen Jacop Verstraeten ter ver. zijden, item noch een halff boender landts, gelegen tot Werchter onder Kerckhoven, regenoten Willem Peeters ter eenre, sheeren straete ter iie. en(de) iiie. en(de) Hendrick Gooris ter iiiie. zijden, en(de) nopende de resterende hondert gulden en(de) boven allen dwelck voerscheven is heeft den voerschreven Jan ende nopende de resterende hondert guldens, rest vande voerschreven vijffhondert guldens, heeft den voerschreven Jan Verstraeten boven die voerschreven rente van vijffentwintich guldens alnoch bekent eene sesse guldens vijff stuyvers erffelijcke rente tot behoeff vande voerschreven collegie, alle jaere op heden datum van desen te betaelen en(de) inder stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrey van xen., xxen., cen., mindere en(de) meerdere penningen tot behoeff als boven, t' elcken termijn als schult met recht verwonnen, obligan(do), submitten(do) ac renuncian(do) in forma, en(de) namentlijck die voerschreven goederen, hier vorens breeder gementioneert en(de) gespecificeert, in bekentenis van welcke voerschreve respective renten van vijffentwintich guldens en(de) sesse guldens vijff stuyvers erffelijck die voerschreve heer en(de) m(eeste)r Adriaen Van(den) Zande, licentiaet inder godtheyt en(de) president van het voerschreven Collegie van Standonck, heeft den voerschreven Willem Zerneels en(de) sijne huysvrauwe oft actie van hen hebbende, van(de) voerschreve rente van xxv g(u)l(den)s erffelijck uyt de voerscheve rente van vijfftich guldens, mede van twee jaeren verloops der voers(chreve) rente van vijfftich guldens, volcomentlijck ontslaegen en(de) quytgescholden, so gelijck hij is ontslaende en(de) quytschelende bij dese, mede de goederen van het voerschreve collegie, ac renuntian(do) ut supra, inden verstande nochtans dat die voers(chreve) twee boenderen landt voerde voers. rente van vjffentwintich g(u)l(den)s, bijden voers(chreven) Jan Verstraeten bekendt, oyck sullen bljven verobligeert en(de) daer op blijven geaffecteert inder forme, vuegen ende maniere gelijck de selve in date als boven is geconstitueert met conditie dat die voers(chreve) rentgelders de voers(chreve) rente sullen mogen lossen en(de) affquyten alst hen gelieven ten twee reysen tegen den pen(ninck) xvie., te weeten elcke rente int geheel en(de) met volle rente, coram Borchgraeff, Craenevelt, viia. decemb(ris) 1643.

            In de marge.

Op heden den vien. september 1649 (?) compar(erende) d' eerw(eerde) heere Adrianus Vanden Zande, pater in het Collegie Standonck, heeet bekent, gelijck hij bekent bij desen ontfangen te hebben vuytte handen van Jan Verstraeten de capitale penningen van dese tegenstaende rente van vjffentwintich gul(den)s erffelijck mette verloopen van dijen, consenteren(de) oversulcx inde cassatie der selver, promitten(tes) non amplius alloqui sed semper satis et waras, erga quoscumque et sic vacat, blijvende die rente van sesse guldens vijff stuyvers erffelijck, inden selve contracte genomineert, alnoch in haer vigeur, actum eodem.

A. Vanden Sande.

 

Uit dit huwelijk:

   

1. Verstraten Petrus, XI - XII - XIV (S1098 + S3098 + S9726), (°) Werchter 12.04.1643 (g. Van Tongelen Petrus en Serneels Catarina),

    

Verstraten Guielmus, (°) Werchter 25.06.1645 (g. Worteleer Guilielmus en Verstraten Maria),

    

Verstraten Joannes, (°) Werchter 16.04.1648 (g. Van Eijcken Joannes en Van Essche Barbara), + Werchter 13.08.1720 in ecclesia, x Werchter 23.03.1686 (g. Van Roest Cornelius en Vander Haghen Joannes) met Anna Van Roost, (°) Werchter 19.08.1666 (g. Gerardus Van Krieckinge en Anna Paeps), + Werchter 16.04.1741 in ecclesia, fa Cornelius en Anna Van Tongelen,

     Uit dit huwelijk:

     Verstraeten Lucia, (°) Werchter 02.02.1687 (g. Cornelius Van Roost en Lucia Worteleers, + Werchter 11.05.1766, x (niet W, ) met Guilielmus Wauters, (°) Werchter 15.11.1683

     (g. Joannes Wauters n. Guilielmus De Pauw en Margaretha Van Langendonck), + Werchter 12.09.1764, fs Arnoldus en Adriana Van Langendonck,

     Verstraeten Joannes, (°) Werchter 03.02.1689 (g. Guilielmus Van Roost n. Van R.... en Anna Verstraeten),

     Verstraeten Anna, (°) Werchter 05.03.1691 (g. Henricus Verstraten en Anna Van Tongelen),

     Verstraeten Arnoldus, ° (niet W, ) ca. 1695, + Werchter 16.05.1745 in ecclesia, x ca. 1725 met Maria De Wijgaert,

     (°) Werchter 01.01.1700 (g. Petrus De Keijser en Maria De Wijgaert), + Werchter 15.01.1789, fs Guilielmus De Wijngaerden en Joanna De Keyser,  

     Verstraeten Norbertus, meier van Rotselaar, pachter hof Waterdijk, brandewijnstoker na schoonvader, (°) Werchter 13.04.1701 (g. Adrianus Egrix n. Hubertus Van Tongelen

     en Maria Van Roost), x 1 Rotselaar 05.11.1726 (g. Joannes Van den Panhuijsen en Arnoldus Smits) met Anna Vande Panhuijse, (°) Rotselaar 09.03.1702 (g. Henricus Gijselincx

     en Anna Goris n. Anna Van Hove), + Rotselaar 18.12.1734 in ecclesia, fa Joannes en Maria Goris, x 2 (niet W, ) met Anna Goetseels, ex Vossem,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met melding van de kinderen van Norbertus Verstraeten en Anna Goetseels, te weten :

-          Cornelius Verstraeten, meyer en inwoner van Rotselaar, weduwnaar van Anna Rompen.  Zij verleden hun testament voor P. De Pauw te Leuven op 31.12.1786.

-          Joannes Verstraeten, wonende te Haasrode onder Bierbeek.

-          Maria Elisabetha Verstraeten, echtgenote van Hieronymus Van der Weghen, eveneens inwoners van Haasrode.

-          wijlen Guilielmus Verstraeten, man van Anna Maria Van Espen, deze laatste wonende te Leuven.  Zij maakten hun testament voor notaris Petrus Van Groenendael op 22.11.1788.  Guilielmus Verstraeten overleed te Leuven op 24.11.1788 en werd aldaar begraven op 26.11.1788 in de Sint-Jacobsparochie).

De kinderen verkochten een huis met aanhorigheden te Rotselaar aan de bejaarde jongman Franciscus Coremans, wonende te Rotselaar.  Het huis was nog verhuurd aan Peter Van den Eynden en Peter Wittemans voor 99 guldens per jaar.  De huur zou half maart 1794 een einde nemen.  Het huis hadden de kinderen geerfd van hun ouders Norbertus Verstraeten en zijn tweede huisvrouw Anna Goetseels, ook inwoners van Rotselaar toen zij nog leefden.  De ouders hadden de eigendom verkregen van de voorkinderen van Norbertus en zijn eerste huisvrouw Anna Van den Panhuysen, waarvan de goedenisakte werd verleden voor de schepenen van Rotselaar op 30.04.1765.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8102, fol. 40r., akte dd. 17 januari 1794.

In de tegenwoordigheyt des heere meyer ende die heeren schepenen der hooftstad Loven naergenoemt gestaen Petrus De Coster, officiael der tweede secretarijekamer alhier, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederroepelijcke procuratie, geinsereert inden naervolgenden acte notariael om den selven alhier te vernieuwen, herkennen ende realiseren, als thoonder dijer geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen als volght.

Op heden desen 13. january 1794 voor mij Petrus Van Groenendael, als openbaer notaris bij sijne majesteyts Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, binnen de hooftstad Loven residerende, present die getuygen naergenoemt, zijn gecompareert Cornelius Verstraeten, meyer ende ingesetenen der baronnie van Rotzelaer, weduwenaer van wijlen Anna Rompen, van de selve sijne huysvrouwe behoorelijck geauthoriseert ende volmachtight bij hunne manueelen testamente daer van zijnde, gepasseert voor den notaris P. De Pauw, tot Loven residerende, present getuygen, in date 31. decembris 1786, Joannes Verstraeten, ingesetenen van Haesrode, jurisdictie van Bierbeeck, Maria Elisabetha Verstraeten, in houwelijck met Hieronimus Van der Weghen, den welcken sijne huysvrouwe tot het gene naerbeschreve is assisterende ende authoriserende, eensgelijckx ingesetene van 't voorse. Haesrode, ende finaelijck Anna Maria Van Espen, weduwe van wijlen Guillielmus Verstraeten, ingesetene der hooftstadt Loven, van den selven haeren man behoorelijck geauthoriseert ende volmachtight bij hunnen mutuelen testamente daer van sijnde, gepasseert voor mij bovengenoemden ondergeschreven notaris, present getuygen in date 22. novembris 1788, alhier in originali gesien ende gebleken, welcke voorse. comparanten verclaeren ende bekennen bij ende mits desen verkocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Franciscus Cordemans, bejaerden jonghman, soo hij verclaert, actuelijck residerende binnen Rotzelaer, den selven alhier present ende in coop accepterende, dats te weten seker huys, hoff, schuere, stallingen ende block, groodt saemen een half bunder onbegrepen der maete ofte soo het selve gelegen, den cooper acceptant in sijne situatie ende groote genoegh bekent, soo hij verclaert, gestaen ende gelegen onder de baronnie van Rotzelaer, regenoten de straete in twee zeyden, d' erfggenaemen Jan Willems ter iiire. ende den voetwegh tegens het Kerckeveldeken ter iiiire. zeyden, belast met elf cappuynen aen sijne hoogheyd den heere hertogh van Arenbergh ende Aerschot, &a., ende met twelf stuyvers aen den heere pastoor ofte pastorije van Rotzelaer, respective s' jaers daer op uytgaende sonder meer, mits de rente daer op staende, uyt dese verkoopinge sal worden gequeten ende de cheynsen sullen worden aenbetaelt door de transportanten tot den laesten verschenen valddagh, sijnde het voorse. huys cum annexis in huere bij Peeter Van den Eynden ende Peeter Wittemans voor negenennegentig guldens s' jaers, de gene sal komen te expireren half meert aenstaende, blijvende de huere te verscheynen half meert aenstaende op den voet als voor, is geschied om ende voor de somme van twee duysent drij hondert guldens courant gelt, de welcke de transportanten uyt handen van den cooper acceptant bij dese bekennen ontfangen te hebben, dienende dese dien aengaende voor quittantie van voldoeninge sonder van andere te moeten doceren, mits welcke verclaeren de transportanten aen het voorse. huys ende goed geen het minste recht, actie nochte pretentie meer te hebben ofte reserveren, direct ofte indirect, dan den voorse. cooper acceptant te stellen ende surrogeren in hunne plaetse, stede ende gerechtigheden eodem jure, soo ende gelijck het voorse. goed aen de comparanten transportanten is competerende uyt den hoofde hunder ouders ende schoonouders wijlen Norbertus Verstraeten ende van Anna Goetseels, in hun leven wettighe gehuysschen waeren tot Rotzelaer, die het selve hadden verkregen tegens Petrus Verstraeten cum suis, voorkinderen van dito Norbertus Verstraeten ende sijne eerste huysvrouwe Anna Van den Panhuysen ingevolge de goedenisse, in hunnen hoofde gepasseert voor wethouderen der voorse. baronnie van Rotzelaer den 30. april 1765, onderteeckent C.L.J. Dirix, adj. secris., 1765, de gene aen den acceptant alhier is overgelevert, over alles waerschap ende guarrand gelovende oft' er naermals iedt aengebraeke.

Tot vast onderhoud ende achtervolginge van 't gene voorse. verbinden ende verobligeren, soo de transportanten als acceptant, hunne respective persoonen ende goederen, soo meubelen als immeubelen, actien ende credieten, present ende toekomende, stemmende ten dien effecte in de condemnatie voluntair, te decreteren, soo in den Souverijnen Raede van Brabant, voor heeren meyer ende schepenen van Loven, de gene van Rotzelaer als alomme elders daer het partije gelieven sal, met consent wegens de transportanten in de ontgoedenisse ende ten behoeve des acceptant in de goedenisse, te geschieden voor heer ende weth competent, waer toe sij onwederroepelijck constitueren ieder thoonder deser ofte dobbel authentique dier, alles sonder voorgaende dagement met costen, gelovende, &c., verbindende, &c.

Hebbende tot dien de transportanten ende acceptant verclaert ende in handen mijns notaris gedaen den eede dat dese verkoopinge ende inkoop niet en zijn geschied ten behoeve van eenige doode hand sive tegens den sin van sijne majesteyts placcaert van den 15. 7ber. 1753 art. 15 met onwederroepelijcke constitutie op ieder thoonder dezer om den eede daer toe staende, in hunnen naem ende zielen te reitereren daer des aensocht ende van noode wesen sal.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven date ut supra ter presentie van Martinus ende Franciscus Van der Melen, gebroeders, als getuygen hier toe aensocht zijnde, d' originele minute deser, bekleedt met zegel van drij guldens twelf stuyvers, onderteeckent C. Verstraeten, J. Verstraeten, Maria Eliesaebeth Verstraeten, Jeronimus Van der Wegen, item met het handtmerck van Anna Maria Van Espen in forme van een cruys, verclaerende niet te connen schrijven, Martinus Van der Melen, Franciscus Van der Melen et a me notario, onder stont, quod attestor, signatum P. Van Groenendael, nots., 1794.

Aldus vernieuwt, herkent ende gerealiseert door den voornoemden geconstitueerden den voorenstaenden acte notariael in alle ende iegewelcke poincten, clausulen ende artikelen, den welcken diensvolgens ter maenisse des heere meyer ende wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen, heeft met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie opgedraegen in handen des voorse. heere meyer seker huys, hoff, schuere, stallingen ende block, groot samen een halff bunder onbegrepen der maete, gestaen ende gelegen onder Rotzelaer, ten voorenstaenden acte notariael naerder uytgedruckt, ende mits d' ordonnantie van rechten den voorsen. opdraegere in den naem sijnder constituanten daer uyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo word daer inne mits desen met alle solemniteyten volgens rechte gerequireert behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Franciscus Cordemans, bejaerden jongman, ingesetenen van Rotzelaer, den geauthoriseerden officiael Fiefvet alhier present ende in den naem van den selven accepterende, alles naer dien den voornoemden geconstitueerden hadde gereitereert den eede in handen des voorse. heere meyer conform den 15en. art. van het placcaer van den 15. 7ber. 1753.

Coram heer ende meester Philippus Jacobus Van Leemputten ende d' heer Michael Franciscus Pelckmans, schepenen, hac 17a. anni 1794.

            In de marge.

Mem(orie).

De rente in textu geroert, is geq(ueten) bij acte voor den nots. P. Van Groenendael den 14. anni 1794.

     Verstraeten Petrus, (°) Werchter 22.10.1703 (g. Petrus Worteler en Catharina Van Roest),

     Verstraeten Jacobus, (°) Werchter 01.05.1707 (g. Jacobus De Wortelaer en Anna Fobelets),

     Verstraeten Anna Catharina, (°) Werchter 30.06.1709 (g. Joannes Fobelets en Catharina Schrijns n. Catharina Van Tongelen),

    

Verstraeten Anna, (°) Werchter 05.01.1651 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Tongelen Anna), x Werchter 01.07.1677 (g. Foblets Joannes en Verstraten Henricus) met Fobelets Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Foblet Joannes, (°) Werchter 20.04.1678 (g. De Worteleer Joannes en Holemans Catharina n. Bries Emerantiana),

     Fobelet Carolus, (°) Werchter 10.10.1679 (g. De Brie Carolus en Fobelet Anna),

     Foebelets Anna, (°) Werchter 03.03.1682 (g. Foebelets Guelmus en Ingelberghs Anna,

     x (niet W, ) ca. 1713 met Janssens Michael, (°) Rotselaar 15.02.1688 (g. Michiel Janssens en Elisabeth Molemans, fs Hieronimus en Anna Molemans,

     Fobelets Joannes, (°) Werchter 21.03.1684 (g. Verstraten Joannes en Bries Catharina),

     Fobelets Petrus, (°) Werchter 12.02.1687 (g. Fobelet Petrus en Schrijns Catharina),

     Foblens Henricus, (°) Werchter 10.04.1690 (g. De Worteleer Joannes en Floblens Catharina n. Fobbelens Maria),

     Foblets Guilielmus, (°) Werchter 29.04.1693 (g. Schrijns Guilielmus en Van Roost Anna),

    

Verstraeten Henricus, (°) Werchter 25.12.1653 (g. Crab Henricus en Goris Margareta),

    

Verstraeten Henricus, (°) Werchter 10.01.1657 (g. De Worteleers Henricus en Aerts Paschasia), x Werchter/Mechelen 05.06.1699 (g. Van Roost Arnoldus en Costenoble R.P. minoriet) met Catharina Van Roost, (°) Werchter 06.09.1677 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Paeps n. Catharina Van Tongelen), + Werchter 05.05.1772, fa. Cornelius en Anna Van Tongelen,

Het gaat hierbij om een akte (met dank aan Paul) met uitgebreide, complexe familiale relaties.  Het betreft een goedenisakte ingevolge een openbare verkoop van een huis met aanhorigheden nabij de kerk te Werchter.  Het onroerend goed was slechts 25 roeden groot, maar in het bezit van een heleboel eigenaars.  De reden van de verkoop was duidelijk om uit onverdeeldheid te geraken.

Guilielmus Verstraeten (geb. Werchter 25.07.1703), die notaris was te Werchter, maakte zich sterk voor zijn zuster Anna Verstraeten (geb. Werchter 09.10.1706), begijn te Lier.  Zij zijn beiden erfgenamen van wijlen hun zuster Catharina Verstraeten (geb. ca. 1704), die getrouwd was met Henricus (Norbertus) Michiels.  Deze laatste was in zijn leven meier van Werchter.  Zij treden op voor de helft (20 veertigste) in het huis.

De andere helft van het huis was voor 8 veertigste van Joannes Michiels als vruchtgebruiker en zijn 8 kinderen als naakte eigenaars.  Joannes Michiels was gehuwd met Magdalena Ingelborghs en woonde in Wakkerzeel.  Arnoldus De Wijngaert, Henricus De Wijngaert, Maria De Wijngaert (x Joannes Franciscus Eggers) en Magdalena De Wijngaert (x  Egidius Maerschalck), kinderen van Arnoldus en Maria Michiels, waren ook voor 4 veertigste blote eigenaars, terwijl hun ouders voor hetzelfde deel vruchtgebruikers waren.  Voornoemde Guilielmus Verstraeten, die zich ook sterk maakte voor zijn vrouw Anna Catharina Wouters, en zijn schoonbroer Joannes Wouters, die zich sterk maakte voor zijn broers en zusters Petrus, Arnoldus, Joanna Catharina en Elisabeth Wouters en het weeskind van wijlen zijn zuster Maria Wouters (x Henricus Vermijlen), allen kinderen van wijlen Remigius Wouters en Anna Michiels, hadden als erfgenamen van de genoemde Henricus (Norbertus) Michiels ook nog 7 veertigste in het huis.  Hun ouders Remigius Wouters en Anna Michiels woonden in hun leven te Kruis onder Werchter (thans Tremelo).

Voornoemde comparanten hadden de eigendom voor de helft verkregen ingevolge het testament van Henricus (Norbertus) Michiels, dat verleden werd voor notaris Joannes Ludovicus Vrancken te Leuven.  De andere helft was hun toegekomen van Catharina Verstraeten, de vrouw van Henricus (Norbertus) Michiels, die zonder testament was overleden.  Alles tesamen hadden de comparanten 39 veertigste in het onroerend goed.

Voornoemde comparanten lieten het huis met aanhorigheden voor 39 veertigste op 25.04.1786 openbaar verkopen aan Joannes Van Houtvinck en Anna Goossens, inwoners van Ninde onder Werchter.  De verkoopakte werd verleden voor de genoemde notaris Guilielmus Verstraeten op 02.05.1786.

Het is echter niet duidelijk wie het resterende veertigste in zijn bezit had.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8090, fol. 357r., akte dd. 13 mei 1786.

In de tegenwoordigheyd der heeren mijer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Joannes Baptista Vanderhaert, geauthoriseerden officiael der middelste schrijfcamere der selve stadt, uyt crachte en naer vermogen van de onwederoepelijcke procuratie, geinsereert in den naervolgenden contracte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, herkennen ende realiseren, gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden desen tweeden mey 1700 sesentagtig compareerde voor mij Joannes Verhaegen als openbaeren notaris, bij zijne majesteydts Souverijnen Raede van Brabant geadmitteert, binnen de prochie van Haecht residerende, in de presentie van de getuygen naergenoempt, in propre persoonen meester Guillielmus Verstraeten, insgelijckx notaris binnen Werchter, soo voor sig selven als voor jouffrouwe Anna Verstraeten, zijne sustere, beggijntien tot Lier, waer voor hij ten vollen hem bij dese is sterckmaekende, bijde als erfgenamen van hunne suster wijlen Catharina Verstraeten, die in houwelijck is geweest met wijlen sieur Henricus Michiels, in zijn leven mijer binnen het voorseyt Werchter, voor d' eene hellicht in het naervolgende goed, item Joannes Michiels, in houwelijck met Magdalena Ingelborghs, innegesetenen van Wackerseel, voor de tochte ende zijne acht kinderen voor de proprieteyt, waer over hij hem bij dese ook ten vollen is sterckmaekende voor acht twintighste deelen in de andere hellicht van het naervolgende goed, item Arnoldus Dewijngaert, Henricus Dewijngaert, item Jan Franciscus Eggers, in houwelijck met Maria Dewijngaert, Egidius Maeschalck, in houwelijck met Magdalena Dewijngaert, dese twee leste genoempde hun bij dese sterckmaekende over hunne vrouwen, kinderen ende schoonsonen van Arnoldus Dewijngaert ende Maria Michiels, gehuysschen, voor den eygendom, ende hunne voorschreve ouders voor de tochte, waer voor sij hun ten vollen sterckmaeken voor vier twintighste deelen in de hellicht van het naervolgende goed, alle inwoonders binnen Werchter, item den bovengemelden meester Guillielmus Verstraeten, hem sterckmaekende voor sijne vrouwe Anna Catharina Wouters, ende Joannes Wouters, woonende tot Nynde, schoonsone ende sone van wijlen Remigius Wouters ende Anna Michiels, in hun leven gehuysschen tot Cruys, die hun bij dese sterckmaeken voor Peeter Wouters, Arnoldus Wouters, Joanna Catharina Wouters, Elisabeth Wouters ende oock over het weeskindt, aghtergelaeten bij wijlen Maria Wouters, daer vader van leeft Hendrick Vermijlen, oock kinderen ende kintskint van de gemelde Remigius Wouters ende Anna Michiels, voor sevenen twintighste deelen in de hellicht van het naervolgende goed, alle erfgenamen van den bovengemelden sieur Henricus Michiels, samen uytmaekende negenendertigh veertighste deelen van het geheel naervolgende goed, welke comparanten bekennen ende verclaeren bij dese wel ende deughdelijk te hebben ontfangen te hebben uyt handen van Joannes Vanoutvinck, in houwelijck met Anna Goosens, inwoonder van Werchter tot Nynde, negenendertigh veertighste deelen in eene somme van vijfthien hondert sevenennegentigh guldens eenen stuyver wisselgeldt, den schellinck tot sesse stuyvers ende alle andere specien naer advenant gerekent, dese daer over dienende voor volle ende absoluete quittantie sonder van andere te moeten doceren, dat voor ende in voldoeninghe van sekere huyssinghe met een clijn huys, backhuys, schuere en stallinghe met de partije hoff, groodt vijfentwintigh roeden onbegrepen der maete, gestaen ende gelegen onder het voorschreve Werchter ontrent de kercke, regenoten Jan Baptist Helsen, te vorens den notaris Golfus ter eenre, den notaris Verstraeten ter tweedere ende de straete lijdende naer de brugge ter derdere zeyden, belast meenen gulden s' jaers in chijns aen zeyne hoogheyt den hertogh van Arembergh ende Aerschodt, welcke voorschreve huyssinge cum annexis de comparanten hebben doen te coop stellen bij publieque conditien, gehouden ende berustende bij den notaris mr. Guillielmus Verstraeten, waer bij blijckt dat op den 25. april lestleden als lesten hooger cooper is gebleven den gemelden Joannes Vanoutvinck voor de gemelde somme van vijfthien hondert sevenennegentigh guldens eenen stuyver wisselgeldt, daer inne begrepen de stomme ende het deel in de andere hoogen, de vercoopers competerende met den stuyver par iederen gulden conform de voorberoepene condietien van vercoopinghe, tot de welcke om corteydts wille word gerefereert ende den geheelen inhoude der selve hier inne word gehouden voor geinsereert ende gerepeteert ende op den voet van de selve waerschap ende guarrandt gelovende ofte dat' er naermaels iet aengebraeke, het voorschreven goed aen de comparanten toegecomen ende competerende voor d' eene hellicht uyt den hoofde van wijlen den voorschreven Henricus Michiels bij testament, gepasseert voor den notaris Joannes Ludovicus Vrancken tot Loven op den ... [n.v.] ende d' andere hellicht bij successie ab intestato uyt den hoofde van de gemelde Catarina Verstraeten, mits welcke verclaeren sij comparanten voor negenendertigh veertighste deelen aen het voorschreve goedt geen recht meer te hebben nochte behouden, stellende den cooper daer over in hunne plaetse ende stede daer ende alsoo.

Ende hier mede comparerende den bovengemelden Joannes Vanoutvinck, den welcken verclaert den bovenstaenden coop op den voorschreven voet, conditien ende maniere bij dee te accepteren, ende tot dijen heeft den selven in handen mijns notaris gepresteert den eede dat hij desen coop is doende t' zijnen eygen behoeve ende geensints ten behoeve van eenige doode handen conform den 15. artiekel van zijne majesteyts placcaert date 15. 7ber. 1753, constituerende alle thoonders deser om den selven eede in zijne ziele te vernieuwen ende reitereren daer ende alsoo, tot meerdere vastigheyt van het gene voorschreven constitueren de comparanten onwederoepelijck bij dese alle thoonders deser ofte dobbel authentieque der selve om te gaen ende te compareren voor zijne majesteyts Souverijnen Raede van Brabant, wethouderen van Werchter als alomme ende elders daer het versocht ende van noode wesen sal om aldaer in cas van eenigh gebreck den inhoude deser te vernieuwen ende erkennen ende alvolgens den gebreckelijcken van hun in het aghtervolgen ende volbrengen deser voluntairelijck te doen ende laeten condemneren sonder voorgaende wete ofte dagement met costen, mede om aldaer te consenteren in de ontgoedenisse ende goedenisse met alle solemnitijten van rechten daertoe gerequireert.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Werchter ten tijde als boven ter presentie van Guillielmus Van Inthoudt ende Joannes Franciscus Verstraeten, als getuyghen hiertoe aensocht, zijnde d' originele deser, becleedt met segel van twelf stuyvers, onderteekent G. Verstraeten, Jan Michiels, J. Franciscus Eggers, Aert Dewijngaert, Henricus Dewijngaert, Egidius Maerschalck, G. Verstraeten, Joannes Wouters, met de forme van een cruys, waer dat bij geschreven staet, dit is t' merck van Joannes Vanoutvinck, ook met dese letteren G.V.L.H., waer dat bij geschreven staet, dit is beteekent Guilliam Van Linthout, Joannes F. Verstraeten, leeger staet, et a me notario, ende att quod attestor, signatum J. Verstraeten, nots., leeger stont, concordantiam attestor, signatum J. Verhaegen, nots.

Welckenvolgens den voorschreven geconstitueerden uyt crachte ende naer vermoghen van de onwederoepelijcke procuratie, geinsereert in den vorenstaenden contracte notariael, heeft den selven alhier in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende articulen vernieuwt, erkent ende gerealiseert, eentseamentlijk ter maenisse des heere mijer naer voorgaende weysdomme der heeren schepen[en] naergenoempt met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie opgedraegen sekere huyssinge met een clijn huys, backhuys, schuere ende stallinge met de partije hof, groodt vijfentwintigh roeden salvo justo, gestaen ende gelegen onder de parochie vna Werchter, hier vorens breeder gespecificeert ende gedesigneert, ende mits d' ordonnantie van rechten den voorschreven opdraegere uyt de selve huyssinge cum annexis ontgoeyt ende onterft zijnde, soo worden mits desen in de selve met alle solemnitijten daer toe naer rechten gerequireert, behoorelijc gegoeyt, gevest ende geerft Joannes Vanoutvinck ende Anna Goossens, gehuysschen ende innegesetene van Werchter, present alhier den officiael De Coster ende ten behoeve van de selve gehuysschen accepterende, naerdijen den voornoemden geconstitueerden in handen des heere president schepenen loco praetoris hadde vernieuwt den eede, gerequireert bij zijne majesteyts placcaert van den vijfthienden artiekel van zijne majesteyt van den 15. 7ber. 1753 nopende d' acquisitie van immeubile goederen bij de doode handen.

Coram joncker Petrus Josephus Van Schrieck ende sieur Georgius Hubertus Vanden Berck, schepenen, desen 13. may 1786.

     Uit dit huwelijk:

     Verstraeten Joannes Baptist, (°) Werchter ca. 1700, + Werchter 01.03.1780 in ecclesia,

     Verstraten Guilielmus, (°) Werchter 25.07.1703 (g. Arnoldus Van Roest n. Dnus Guilielmus Van Roest en Anna Fobelets),

     Verstraeten Anna, begijn te Lier, (°) Werchter 09.10.1706 (g. Joannes Fobelet en Anna Van Tongelen), + W 10.04.1789, begijn in Lier,

     Verstraeten Catharina, (°) Werchter ca. 1708, + Werchter 13.11.1777, x Werchter 10.02.1744 (g...) met

     Henricus Norbertus Michiels, (°) Werchter 07.06.1704 (g. Henricus Van Leemput en Catharina Fobelets),

     praeter en meier Werchter, + Werchter 06.10.1779 in ecclesia, fs Petrus en Maria Van Leemput,

     Verstraeten Clara, (°) Werchter 28.04.1712 (g. Henricus Van Roest en Clara Van Roest), + Werchter 12.02.1774 in ecclesia,

     Verstraeten Elisabeth, (°) Werchter 09.11.1714 (g. Henricus Verstraeten en Elisabeth Van Arschot),

     Verstraten Guilielmus, (°) Werchter 25.12.1715 (g. Guilielmus Van Roest en Anna Verstraten),

     Verstraeten Arnoldus, (°) Werchter 06.04.1719 (g. Arnoldus Van Roest en Anna Van Roest, + Werchter 06.12.1755 in ecclesia,

     Verstraeten Guilielmus, notaris, (°) Werchter 17.10.1721 (g. Guilielmus Van Roest en Anna Verstraeten), + Werchter 01.08.1806, x Werchter 19.10.1760 (g...)

     met Anna Catharina Wouters, (°) Werchter 30.03.1732 (g. Arnoldus Van Tongelen en Catharina Van Haeght), + Lubbeek 06.03.1807, fa Remigius en Anna Michiels,

 

2. kinderloos ?

    

3. Schrijns Guilielmus, (°) Werchter 11.09.1661 (g. Schreyns Wilhelmus nomine suis puer Joannes en Mesmaeckers Anna),

    

Schrijns Catharina, (°) Werchter 14.12.1663 (g. De Worteleers Guilielmus en De Troch Catharina Brigitta), x Mechelen Rom  04.02.1690 (g. Van Roost Cornelius pater en Vanderhaegen Joannes) met Van Roost Arnoldus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Roost Cornelius, (°) Werchter 16.08.1692 (g. Van Roost Cornelius en De Worteleers Lucia),

     Van Roost Henricus, (°) Werchter 26.11.1695 (g. Verstraeten Henricus en Van Tongelen Catharina),

     Van Roost Guilielmus, (°) Werchter 10.08.1698 (g. Verstraeten Guilielmus n. Van Roost Guilielmus en De Worteleer Lucia),

     Van Roost Arnoldus, (°) Werchter 01.12.1701 (g. Michiels Arnoldus en Van Roost Anna n. Van Tongelen Anna),

     Van Roost Joannes, (°) Werchter 01.12.1705 (g. Van Tongelen Joannes en Van Roest Catharina n. Van Roest Clara),

 

4. Schrijns Elisabeth, (°) Werchter 10.10.1668 (g. Van Roost Cornelius n. Jansens Gerardus en Van Bostraeten Elisabeth),

 

Schrijns Gulielmus, (°) Werchter 17.05.1671 (g. Schrijns Gulielmus en Verstreken Anna),

 

Schrijns Catharina, (°) Werchter 18.02.1674 (g. Schrijns Wilhelmus en Janssens Catarina),

 

Schrijns Remigius, (°) Werchter 03.05.1677 (g. Schrijns Remigius en Van Tongelen Anna).

 


 

XI - XII - XIV - Verstraten Petrus (S1098 + S3098 + S9726), (°) Werchter 12.04.1643 (g. Van Tongelen Petrus en Serneels Catarina), x Schriek 28.02.1677 (g. Egidius Van den Eynde en Peter Mangelschots) met Wouters (Wauters) Maria (S1099 + S3099 + S9727), (°) Werchter 08.02.1643 (g. Wouters Arnoldus en Van Hemelen Maria), deze x 1 Werchter 27.05.1664 (g. Kaerkens Petrus en Wauters Joannes) met Kaerkens Egidius, + 05.01.1672 (onder de Laeth).

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, K, S, H,

 

1. Kaerkens Joannes, (°) Werchter 10.05.1665 (g. Kaerkens Joannes en Meetens Barbara),

 

Caerkens Gummarus, (°) Werchter 26.12.1667 (g. Van Woensel Gommarus en Geens Catharina),

 

Kaerkens Jacobus, (°) Werchter 09.02.1671 (g. Claes Jacobus en Cornelis Elijsabeth),

 

2. Verstraeten Anna, X - XI  XIII (S549 + S1549 + S4863), (°) Werchter 24.11.1677 (g. Claes Joannes en Firis Anna).

 


 

X - XI - XIII - Vervloessen Petrus (S548 + S1548 + S4862), ex Laeth, (°) Rijmenam 19.10.1663 (g. Petrus Vermijlen en Clara Vervloesem), x Keerbergen 03.05.1695 (g. Jan De Grove en Jan Swiggers) met Verstraten Anna (S549 + S1549 + S4863), (°) Werchter 24.11.1677 (g. Claes Joannes en Firis Anna).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vervloessen Petrus.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, K,

 Vervloesel Maria, XII (S2431), (°) Werchter 27.03.1697 (g. Holemans Joannes en Vervloesel Maria),

 

Vervloessen Joannes, IX - X (S274 + S774), (°) Werchter 26.01.1700 (g. Huybrechx Joannes en Meert Elisabeth),

 

Vervloesen Joanna, (°) Werchter 25.10.1702 (g. Vervloesem Waltherius en Cornelis Joanna),

 

Vervloesem Petrus, (°) Werchter 09.02.1709 (g. Huybrechx Joannes en Meert Elisabeth).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom