Voorouderlijst Verrijt Judocus en Daniel

 

Van (de(r)) Riet, Van de Rieth, -Ridt, -Rij(d)t, -Reijd, -Reyd(t), Reyt, -Reet, Van den Rijd(t), -Rijt, -Ryd(t), -Ryt, -Rey(d)t, -Reij(d)t, Te Rijdt, Van Rijt, Van Ryt, Van der Rij(d)t, -Ryt, -Rit, -Reyd(t), -Reet(h), Van der Ee(d)t, Van der Heydt, Van der Rieten, Van Riette, Van 't Riet, Verriet, Verry(d)t, Verrij(d)t, Verrey(d)t, Vereij(d)t, Vereijt, Vereyt, Verayt, Verreet, Verret(h), Vered, Veret, De Rijdt, De Ry(d)t, De Rey(d)t

Familienaam uit de veel voorkomende plaatsnaam Riet, Rit, Rijt, Reet: kleine waterloop, geul in buitendijkse gronden. Komt veel voor in de provincie Antwerpen.

 


 

 

XIV - XV - XVI - Verrijt Judocus (M), x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Verrijt Martinus, XIII - XIV - XV (M7872 + M9404 + M11504 + M18556),

 

Verreyt Daniel, x met Smits Barbara, + Kampenhout 25.12.1654 81 j.,

Bijgaand een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Daniel Verrijt en zijn vrouw Barbara Smets, inwoners van Wilder onder Kampenhout.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 174v., akte dd. 15 maart 1613.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen h(ee)r en(de) m(eeste)r Augustijn De Rijcke, doctoir in beyd(en) rechten, woonen(de) bynnen des(er) stadt Loven, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een dach(mael) landts, gelegen inde prochie van Campenhoudt opt velt, geheeten tHoochvelt, tusschen die goeden Peeter De Coster ter eenre, de kercke van Campenhoudt voors(chreven) ter iie. ende de goeden der kinderen Putmans ter iiie., exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Daniel Verreyt, woonen(de) tot Wilder onder Campenhoudt voors(chreven), soo voor hem als tot behoeff van Barbara Smets, zijne huysvrouwe, erffven en(de) naercomelin(gen), et satis die voors(chreven) opdraeger obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma et waras op xv mijten heeren chijs als op allen trecht daerop vuytgaen(de), coram Loonbeke, Leunis, martii xva., 1613.

Item is te weten soo partijen v(er)claeren dat den rechtveerdighen prijse van(den) coop van tvoors(chreven) landt is voorde so(mm)e van lxx g(u)l(dens) te xx st(uyversr) boven de costen van lijffcoop daerom gedaen, eisd(em).

     Uit dit huwelijk:

     Verrijt Margareta, () Kampenhout 14.01.1606 (g. Antonius Dox en Margareta Van Sellaer), x Nederokkerzeel 1627 met Henricus Wauters, fii bij Wauters,

     Verrijt Petrus, () Kampenhout 28.12.1607 (g. Petrus Van Espen en Catharina Molcot),

     Verrijt Anna, () Kampenhout 23.02.1610 (g. Joannes Crabbeel en Anna Smits),

     Verrijt Loies, () Kampenhout 09.05.1613 (g. Loies Van Espen en Elisabeth Verstraten),

     Verrijt Engelbertus, () Kampenhout 21.07.1613 (g. Engelbertus Van Espen en Anna Swilden), x met Antonia Denijn, fii in Buken,

     Verrijt Maria, () Kampenhout 25.12.1615 (g. Hermes Dop en Maria Verreijt),

     Verrijt Joannes, () Kampenhout 22.05.1618 (g. Joannes De Wilde en Catharina Claes), + Kampenhout 14.03.1696,

     x Kampenhout 01.05.1642 (g. Ludovic Verreyt, Carolus De Noy, Henri Bisschops en Gerardus Vander Meren) met Gertrudis Govaerts,

     () Kampenhout 29.07.1618, + Kampenhout 16.08.1693 vv, fa Joannes en Gertrudis Stoffels), fii in Kampenhout,

     Verrijt Martinus, () Kampenhout 02.03.1620 (g. Martinus Smets en Anna Claes), 

 

Verreyt Maria, XIII - XV (M7209 + M16465).

 

 

 

XIV - Verrijt  Daniel, x met ...

 

Uit dit huwelijk

 

Verreyt Servaes, XIII (M5290).

 


In de bovenstaande gezinnen zit nog onduidelijkheid.

 

XIII - XIV - XV - Verrijt Martinus (M7872 + M9404M11504 + M18556),  x 1 met ..., x 2 met Verstraten Elisabeth (M7873 + M9405 +  M11505 + M18557), deze is nauw verwant aan de Verstraeten-lijn

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Martinus Verrijt met zijn vrouw Elisabetha Verstraeten, alsmede hun zoon Arnoldus, inwoner van Kampenhout.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 367v., akte dd. 18 juni 1627.

Item in tegenwoirdicheyt der schepenen van Loven naergenoempt meester) Martinus Waeffelaerts, licentiaet in(den) rechten, vuyt crachte en(de) naer v(er)moegen van seeckere twee procuratien irrevocable, hem gegeven d' een respective bij Anna Luyten weduwe wijlen Sebastiaen Bauwens, gepasseert voor den notaris J. Wouters, woonen(de) tot Diest, en(de) seeckere getuyghen in date secunda maii 1626 en(de) d' andere bij Marie Luyten, suster wijlen heer Jans, gepasseert voor die wethouderen van Lier van(der) date viia. may 1626, onderteeckent J. Van Postel en(de) besegelt met een(en) segel in groenen wasse, alhier gethoont, dye welcke heeft gekent en(de) geleden, soe hij kent en(de) lijdt bij desen, midts seeckere penninghen, hen ten dancke voldaen ontfangen te hebben de capitaele penningen met een loopen(de) jaer rente en(de) allen voorgaen(de) v(er)loopen eender rente van eenentwintich stuyvers tsiaers, originelijck bekent bij Steven V(er)rijt soen(e) wijlen Adriaens op seeckere goederen, gelegen tot Campenhoudt, volgende de constitutie daervan zijn(de), gepasseert voor schepen(en) van Loven op den xxixen. aprilis lib(ro) xvc. lv in media, en(de) dat vuyt handen van Elisabeth V(er)straeten wed(uw)e wijlen Merten Verrijt, geassisteert met Aert V(er)rijt, haeren soene, woonen(de) tot Campenhoudt, consenteren(de) die v(oor)s(chreven) Waeffelaerts in(der) qualiteyt als voor in(de) cassa(ti)e der v(oor)s(chreve) rente en(de) den bescheeden der selver met geloften van nyet meer t' heysschen, sed semper satis et waraz erga quoscumq(ue) obligantes, submitten(tes) ac renuntian(tes) in forma, coram Pulle, Impens, junii 18., 1627.

 

Martinus Van Rijt (Verrijt), inwoner van Kampenhout, emancipeert zijn kinderen Cornelius, Petrus, Judocus, Catharina, Elisabetha en Maria, die hij behouden heeft van Elisabetha Van Straten (Verstraten). Uit de akte blijkt dat Martinus de zoon is van Judocus. Bij Elisabetha Van Straten staat er "sua moderna uxore" (zijn huidige echtgenote), wat laat vermoeden dat Martinus reeds eerder gehuwd was.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 396r., akte dd. 5 december 1614.

Transcriptie.

Item Martinus Van Rijt filius quondam

Judoci, commorans apud Campenhout, in

presentia, etc(etera), emancipavit Cornelium, Petrum,

Judocum, Catharinam, Elisabetham et Mariam

Van Rijt, suos liberos, quos habet ab Elisabeth

Van Straten, sua moderna uxore, a pane suo modo

debito et consueto, quo facto Schutteput

reconduxit, coram Rjcke, Leunis, decembris

v., anno 1614.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 of 2. Verreyt Arnoldus - Aert, x Kampenhout 30.09.1612 (g. Merten Verrijt, Huybrecht Koninckx en Ingel Van Espen) met Kerincx - Ferincx - Gerincx - Perins - Koninckx Anna,

Arnoldus Verrijt (x Anna Kerincx/Gerincx/Conincx), zoon van wijlen Martinus en inwoner van Kampenhout, emancipeert zijn kinderen Engelbertus, Anna, Catharina, Maria en Margaretha.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 246v., akte dd. 29 december 1633. 

Transcriptie.

Item Arnoldus Verrijt filius quondam Martini, com(morans) in Campenhout, in

p(rese)ntia, emancipavit Ingelbertum, Annam, Catharinam, Mariam et

Margaretam Verrijt, proles suas, a pane suo modo debito et consueto,

quo facto H. Leunis recond(uxi)t, coram S(ainc)t Victor, Rivieren, xxixa.

decembris 1633.

     Uit dit huwelijk: 

     Verreyt Engelbertus, () Kampenhout 08.09.1613 (g. Ingelbertus Van Espen en Catharina Keininckx),

     x Kampenhout 22.04.1636 (g. Dionsius Corneel en Arnoldus Verreyt) met Van den Zijpe Elisabeth,

Uit de onderstaande transcriptie blijkt dat Engelbertus Verrijt (Verreyt), zoon van wijlen Arnoldus en inwoner van Kampenhout, zich op 22.01.1638 voor notaris Joannes Wouterleers te Leuven borg had gesteld voor de schulden van zijn nog in leven zijnde moeder Anna Kerincx (Kerrincx) aan jonkheer Theodorus (Diederik) De Borchgreeff uit hoofde van achterstallige huur van weiden, beemden en bossen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7531, fol. 367r., akte dd. 28 april 1643.

Cop(ia).

Ph(i)l(ip)s Holandts om tghen naerbeschreven staet, als thoonder te v(er)nyeuwen, geconstitueert sijnde, in presen(tia), etc(etera), heefet tselve v(er)nyeuwt inder manieren als volght.

Op heden desen xxiien. januarii 1638 is voor mij ondergeschreven als not(ari)s openbaer, bijden Raede van Brabant geadmitteert ende geapprobeert, tot Loven residerende, ende inde pntie. vande getuygen naergenoempt comen ende gecompareert in propren persoone Ingelbert Verrijt Aerts sone, daer moeder aff is Anna Kerrincx, weduwe des voorschreven Aerts, sijns selffs ende in houwelijcken staete, woonen(de) onder Campenhout, die welcke oner obligatie van sijnen respectiven persoone ende goeden, beyde meuble ende i(m)meuble, present ende toecomende, hem ende allen de selve submitterende de jurisdictie der stadt van Loven voors(chreven) met renunciatie van allen exceptien ende privilegien deser ter contrarien, signantelijck tprivilegie van excussie de duobus vel pluribus reis ende alle anderen prout in forma, hem heeft gestelt ende v(er)bonden, stelt ende v(er)bint hem bij desen als borge en(de) cautionaris als principael voor allen alsulcke schult ofte tachterheyt, soe in gelde als andersints oft in wat manieren tselve soude mogen wesen, dwelck naer liquidatie oft affrekeninge sal bevonden worden schulich oft ten achter te wesen de voorschreven Anna Kerrincx, sijne moeder, aen jonckheer Dierick De Borchgreff, soe ter saecke van pachtinge oft hueringe, weyden, bempden, boschpayen als an(der)ss(in)ts, gelovende allen de selve tachterheyt in sijnen eygen privaten naeme ende als principael aenden voorschreven heere De Borchgreff ofte successeuren te voldoen ende te volbrengen onder de v(er)bintenisse, submissie ende renunciatie als voor, constituerende mits desen onwederroepel(ijck) m(eeste)r Philips Hollants, Laurentius Hermans ende allen anderen thoonders deses om dese voorschreven borchtochte tsijn(en) coste ende last te v(er)nyeuwen ende te herkennen inden Raede van Brabant, meyer ende schepenen van Loven voorschreven ende alomme elders daert die voors(chreven) jonckheeren sal gelieven ende aldaer te passeren condempnatie voluntaire met behoorelijcke acte in forma sonder voor date gedaecht oft geinsinueert te derven worden ende voorts meer g(ene)ralijck ende specialijck, etc(etera), alwaert oyck soe, etc(etera), promittens ratum irrevocabiliter obligans, etc(etera), super quibus, etc(etera), aldus gedaen ende gestipuleert binnen Loven ten huyse des voorschreven jon(cke)rs, aldaer p(re)sent Peeter Verrijt ende Jaecqus Clock, testes ad praemissa vocati atque adhibiti eodem ut supra et signavit minutam, Ingel Verrijt.

Mij p(ese)nt als not(ari)s openbaer, etc(etera), J. Wouteleers, 1638.

Sic renovatum per p(re)dictum constitutum, coram Dilbeeck, Daneels, aprilis xxviii., 1643.

Senten(tiatum) p(er) predict(um) d(omin)um De Borchgreeff, monente praetore, coram eisd(em).

     Verreyt Anna, () Kampenhout 17.02.1616 (g. Henricus en Anna Vander Linden),

     Verreyt Catharina, () Kampenhout 22.01.1619 (g. Petrus Verrijt en Catharina Hinnebeen),

     Verreyt Maria, () Kampenhout 25.03.1621 (g. Joannes Ferinsen en Maria Verrijt),

     Verreyt Martinus, () Kampenhout 17.11.1624 (g. Martinus Pieters en Anna Shaens?),

     Verreyt Margareta, () Kampenhout 03.04.1628 (g. Rumoldus Verhaycht en Margareta Stroobants),

     Verreyt Anna, () Kampenhout 04.02.1633 (g. Joannes Blockmans en Catharina Van Etterbeeck),

 

2. Verreyt Cornelius,

 

Verreyt Petrus, x (niet Kamp, ) met Kerincx - Ferincx Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Verreyt Anna, () Kampenhout 20.05.1616 (g. Judocus Verrijt en Anna Ferins),

     Verreyt Engelbertus Dionsius, () Kampenhout 02.12.1618 (g. Dionisius Crabbeel en Catharina Bischops), x (niet Kamp), met Barbara Vander Vorst, fii in Kamp,

     Verreyt Joannes, () Kampenhout 09.06.1621 (g. Joannes Crabbeel), x (niet Kamp,) met Vander Vorst Catharina, fii in Kamp,

     Verreyt Petrus, () Kampenhout 08.07.1624 (g. Petrus Ferincx en Elisabeth Verrijt),

     Verreyt Engelbertus, () Kampenhout 14.12.1627 (g. Engelbertus Van Espen en Catharina Ferins),

     Verreyt Antonius, () Kampenhout 14.12.1627 (g. Antonius Van Etterbeeck en Anna Hasaerts),

     Verreyt Abraham, () Kampenhout 04.04.1635 (g. Maximilianus Grieten en Elisabeth Vande Put),

 

Verreyt Judocus, XII - XIII - XIV (M3936 + M4702 + M5752 + M9278),

 

Verreyt Catharrina,

 

Verrijt Elisabeth, () Kampenhout 03.10.1599 (g. Matthias Puttemans en Elisabeth Van Espen),

 

Verrijt Maria, () Kampenhout 04.02.1602 (g. Matthias Puttemans en Maria Smijers),

 

Verrijt Joannes, () Kampenhout 21.02.1616 (g. Joannes Blockmans en Margareta Polspoel).

 

 

 

XIII - XV - Van Etterbeeck - Van Erterbeeck Philippus (M7208 + M16464), x met Verreijt Maria (M7209 + M16465).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Etterbeeck Henricus, + Kampenhout 22.06.1633, x met Crabbeels Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Van Etterbeeck Anna, () Kampenhout 26.07.1610 (g. Antonius De Wilde en Anna Crabbeels), + Kamp 29.06.1636 pest,

     Van Etterbeeck Elisabeth, () Kampenhout 26.01.1612 (g. Francoyse De Wilde en Elisabeth Crabbeels), + Kamp 27.10.1676,

     x ca. 1636 met Vanden Zijpe Petrus, fii in Kampenhout,

     Van Etterbeeck Joanna, () Kampenhout 24.02.1614 (g. Steven Crabbeels en Joanna Nuyhoff),

     Van Etterbeeck Guilielmus, () Kampenhout 18.09.1616 (g. Guilielmus Vander Sijpe en Anna Verbiest),

     Van Etterbeeck Henricus, () Kampenhout 27.09.1620 (g. Henricus ... en Maria Van Halle), x Kampenhout 05.02.1645 (g. Stephanus De Becker en Dnus Joannes Verdonck)

     met Maria Beckers, () Kampenhout 21.02.1621, + Kampenhout 11.06.1676, fa Stephanus en Catharina Elseviers, fii in Kampenhout,

     Van Etterbeeck Catharina, () Kampenhout 01.04.1624 (g. Judocus Vander Beken en Catharina Van Etterbeeck), + Kamp 29.06.1636 pest,

     Van Etterbeeck Petrus, () Kampenhout 02.02.1627 (g. Petrus Coel), x ? met Vanden Wijngaerde Catharina, fa in Kamp,

 

Van Etterbeeck Antonius, VIV (M8232), () Kampenhout 14.02.1599 (g. Antonius Crabbeel en Joanna Switten),

 

Van Etterbeeck Anna, () Kampenhout 16.12.1601 (g. Petrus Cool en Anna Coninckx), + Kampenhout 27.10.1636 pest, x Kampenhout 09.05.1621 (g. Dionsius Crabbeel en Petrus t'Zervranxs) met De Wilde Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     De Wilde Joannes, () Kampenhout 08.05.1622 (g. Joannes Crabbeel en Margareta Mathijs),

     De Wilde Petrus, () Kampenhout 01.04.1625 (g. Petrus Van Hofstadt en Catharina Rijmati?),

     De Wilde Philippus, () Kampenhout 02.05.1628 (g. Petrus De Coninck en Elisabeth Verstraten),

 

 Van Etterbeeck Catharina, XII (M3604), () Kampenhout 14.12.1604 (g. Antonius De Wilde en Catharina Neels).

 

 

 

XIII - Verreyt (Verijt) Servatius (M5290), x (niet Kamp, Berg!, ) met De Coster (Ceusters) Anna (M5291).

 

In de akte maakt men melding van Servatius Verrijt en zijn vrouw Anna sCusters (De Coster/Ceusters), inwoners van Kampenhout. Met deze akte geraak je EEN GENERATIE HOGER, want uit de akte blijkt dat Servatius de zoon is van Daniel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 286v., akte dd. 7 juli 1614.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Servaes Verrijdt sone wijlen Daniels ende Anna sCusters, sijne huysvrouwe, woonende onder die prochie van Campenhout, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorlijcke verthijdenisse een halff bonder landts, soe tselve geleghen is inde prochie van Bergen bij Campenhout voorschreven, ter plaetsen genoempt Verhesselt, regenooten ... [n.v.] Michiels strate ter eendre, Rombout Veracht ter tweederee, die goeden van mijn heere de Pleynes ter derdere ende die goeden van ... [n.v.] ter vierdere sijden, bijde voorschreven gehuysschen vercreghen voor schepenen van Bergen tegen Rombout Verhaecht voor ombelast, item noch drije dachmaelen lants, gelegen ter plaetsen voorschreven, reg(enoo)ten mijn heere Pleynes ter eendere, Michiels strate ter tweedere, tvoorschreven halff bonder ter iie. ende die goeden van ... [n.v.] ter vierdere sijden, belast met vier guldens erffelijck aen Ingel Peeters, vijff maetkens corens aenden Heyligen Geest van Sinte Peeters Mechelen ende eenen penninck Lovens sheeren chijs, exposito ende Jan Van Hal sone wijlen Ingels, woonende tot Heverle bij Mechelen, impositus per mo(nitionem) reddidit sub iure prius inde debito terminis debitis ende voorts meer op eene vortaene rente van vier carolusguldens te twintich stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, alle jaere te Sint Andrissemisse Jansmisse te betaelen, waer van den iersten valdach sal sijn Sint Jansmisse xvic. vijffthien, ende tot Heverle ten woonhuyse des voorschreven Jans Van Hal, los ende vrije, oock vanden xe., xxe., ce., mindere ende meerdere penningen ende impositien, ordinaris oft extraordinaris, inneghestelt oft inne te stellen, te leveren in futurum quolibet assecutum iure et sub his satis die voorschreven opdrag(er)en indivisim obligan(do), submitten(do) ac renuncian(do) in forma, et waras ut sup(ra) ende om die voorschreven Van Halle vande voorschreven rente van vier guldens erffel(ijck) ende jaerl(ijcxe) betaelinghe der selver noch beter te versekeren, soe geloeven midts desen die voorshreven gehuysschen obligan(do) ut sup(ra) die selve rente jaerl(ijcx) ten tijde ende termijn voorschreven wel ende loffel(ijck) te betaelen ende los ende vrije tot behoeff als boven te leveren, quolibet assecutum et casu quo pignora et tantum, met conditien dat die voors(chreven) gehuysschen die selve rente van vier rinsguldens erffel(ijck) sullen moghen lossen ende affquyten tallen tijden als hem gelieven sal teender reyse ende elcken penninck daer aff met sesthien gelijcke penningen ende met volle rente prout, coram Duffle, Rijcke, julii vii., anno 1614.

            In de marge.

Item die voorschr(ev)en Jan Van Hal heeft bekent, soo ende gel(ijck) hij bekent midts desen, dat den voorchreven Servaes Verreyt aen hem volcomentl(ijck) heeft gelost ende affgequeten dese rente van vier gul(dens) erffel(ijck) mette verloopen der selver, promittens non amplius alloqui sed semper satis si quid minus obligan(do) et submitten(do), consenteren(de) inde cassatie van desen et sic vacat, actum vii. decembris 1627 et signavit minutam den voors(chreven) Van Hal.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verijt Cornelius, () Kampenhout 23.09.1608 (g. Cornelius Van Nonocum en Elisabeth Crabbeel),

 

Verijt Cornelius, () Kampenhout 06.11.1608? (g. Cornelius Van Nonocum en Barbara Cuesters),

 

Is dit bovenstaande Cornelius ?

Verreyt Cornelia, Berg ?, + Kampenhout 13.06.1668 60 j., x Kampenhout 02.09.1629 (g. Joannes De Doncker en Antonius Van Etterbeeck) met Daniel Donckers, () Kampenhout 13.07.1603, + Kampenhout 01.10.1642, fs Joannes en Margaretha Beckers,

     Uit dit huwelijk:

     De Doncker Maria, () Kampenhout 03.07.1630 (g. Judocus en Maria De Cuester), + Kamp, 20.06.1643,

     De Doncker Egidius, () Kampenhout 23.02.1633 (g. Egidius Boeschot en Anna De Doncker),

     De Doncker Anna, () Kampenhout 18.04.1636 (g. Joannes De Doncker en Anna Custers),

     x Kampenhout 04.10.1660 (g. Petrus Lemberechts en Joannes Ottemans) met Ottemans Matthias, geen fii te Kamp,

     De Doncker Joanna, () Kampenhout 03.11.1639 (g. Joannes De Costere en Joanna Verreyt), + Kamp 20.10.1707,

     x Kampenhout 22.11.1660 (g. Judocus Verdeyen en Jeronimus Verrijt) met Van Segbroeck Jeronimus, fs te Kamp,

     De Doncker Catharina, () Kampenhout 21.02.1643 (g. Antonius Corbeel en Catharina Verreyt), + Kamp ...03.1643,

 

Verijt Joanna, () Kampenhout 18.11.1610 (g. Hendrick Buls en Joanna Echeboes?), + Kampenhout 27.09.1678 we, x Kampenhout 29.11.1631 (g. Egidius De Wolf en Bernaert Huygens) met Arnoldus De Wolf, () Kampenhout 06.01.1608, fs Aert en Anna Van Beethoven,

     Uit dit huwelijk:

     De Wolf Joannes, ?, x 1 Kampenhout 28.09.1659 (g. Joannes De Coninck, Stephanus Vander Meiren en Egidius De Wolf)

     met Anna Coninckx, x 2 Kampenhout 02.03.1677 (g. Joannes Kerincx, Arnoldus Vander Meiren en Ludovicus Vande Put) met Maria Vande Put,

     De Wolf Catharina, ?, x Kampenhout 03.11.1675 (g. Petrus Winnepenninckx en Stephanus Vander Meren koster) met Norbertus Winnepenninckx,

     De Wolf Arnoldus, () Kampenhout 19.03.1637 (g. Henricus Van Beethoven en Joanna Van Nonocum),

     x Kampenhout 04.06.1667 (g. Joannes De Wolf en Egidius Vander Beken) met Anna Tobback,

     De Wolf Cornelius, () Kampenhout 30.05.1641 (g. Joannes De Wolf en Cornelia Verrijt),

     x Kampenhout 12.09.1662 (g. Joannes Verrijt, Jan en Jacobus Goyvaerts en Arnoldus De Wolf) met Catharina Govaerts,

     De Wolf Eligius, () Kampenhout 11.12.1647 (g. Eligius Conincks),

     De Wolf Maria, () Kampenhout 01.11.1647 (g. Jacobus Goyvaerts en Maria Wittincx), x (niet Kamp, ) met Petrus Verreyt,

     De Wolf fs, () Kampenhout ...03.1653 (g. Marcus Van Beethoven en Catharina ...),

 

Verijt Martinus, () Kampenhout 20.02.1613 (g. Martinus en Barbara Verreyt),

 

Verreyt Joannes, () Kampenhout  21.08.1614 (g. Steven Polspoel en Maria Verreyt), + Berg 24.07.1657, x Berg 27.09.1648 (g. Wilhelmus Feyens, Artus Feyens en Petrus Feyens) met Gertrudis Feyens, + Berg 29.10.1678, 2 x Berg 08.08.1674 (g. Joannes Fayens, Dnus Frans Augustin Van Os) met Rumoldus Pauls, dit huwelijk stond omwille van ruzie op springen,

     Uit dit huwelijk:

     1. Verreyt Anna, () Berg 27.07.1649 (g. Jeronimus Verreyt en Anna Symens),

     Verreyt Joannes, () Berg 17.09.1651 (g. Joannes Verstooten en Anna Verreyt), + Berg 24.07.1657,

     x Berg 17.06.1683 (g. Bartholomeus Tassaert en Servaes Verreyt) met Van Steenwegen Joanna,

     Verreyt Servatius, () Berg 25.11.1653 (g. Servaes Vereyt en Anna Donckers),

     Verreyt Elisabeth, () Berg 27.09.1657 (g. Guilielmus Feyens en Elisabeth ...),

 

?Verreyt Catharina,

 

Verreyt Anna (M2645), () Berg ?

 


 

XII - XIII - XIV - Verreyt Judocus (M3936 + M4702 + M5752 + M9278), () (niet Kamp, Til!, Buk, Neder!, Berg, Perk!, H, Wes!, Herent!, DD, ErpsK, Steen, ), x Kampenhout 23.09.1629 (g. Guilielmus Vanden Zijpe en Arnoldus Verreijt) met Vanden Zijpe Joanna (M3937 + M4703 +  M5753 + M9279), () Kampenhout 16.10.1606 (g. Hendrick Vanden Bosch en Joanna Vander Noot).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verreyt Cornelius, () Kampenhout 02.06.1630 (g. Cornelius Vanden Zijpe en Arnoldus Verreijt),

 

Verreyt Antonius, XII (M2876), () Kampenhout 23.03.1632 (g. Antonius Crabbeels en Catharina Kerincx),

 

Verreyt Catharina, XII - XIII (M2351 + M4639), () Kampenhout 14.09.1634 (g. Dionisius Corbeels en Catharine Van Etterbeeck),

 

Verreyt Engelbertus, () Kampenhout 22.02.1637 (g. Engelbertus Verrijt en Elisabeth Van Etterbeeck),

 

Verreyt Petrus, XI (M1968), () Kampenhout 22.08.1638 (g. Petrus Verreijt en Catharina Matthijs),

 

Verreyt Anna, () Kampenhout 22.01.1641 (g. Henricus Bousens en Anna Custers),

 

Verreyt Martinus, () Kampenhout 24.11.1643 (g. Martinus Schoevaers en Martina Corbeels), x Kampenhout 19.05.1676 (g. Antonius Verrijt, Nicolaus De Puers en Joannes Coen) met Margareta Puttemans,

     Uit dit huwelijk:

   Verreyt Joanna, () Kampenhout 28.02.1677 (g. Adrian Vander Meeren loco Antonius Raasaert en Joanna Vander Zijpe),

   Verreyt Joanna, () Kampenhout 20.08.1679 (g. Petrus Verreyt en Joanna De Pues),

   Verreyt Joannes, () Kampenhout 15.06.1681 (g. Joannes Verreyt en Clara Janssens),

 

Verreyt Joannes, () Kampenhout 15.08.1645 (g. Joannes De Wilde en Clara de Herder), + Kampenhout 01.12.1702, x (niet Kamp, ) met Agnes Moelants,

     Uit dit huwelijk:

   Verreyt Joanna, () Kampenhout 23.02.1672 (g. Adrianus Moelans en Joanna Vander Zijpe),

     x Kampenhout 22.09.1696 (g. Joannes Verreijt en Marcus Peeters) met Petrus Peeters, fii in Kampenhout,

   Verreyt Catharina, () Kampenhout 05.05.1675 (g. Paulus Moelants en Catharina Tael),

   Verreyt Matthias, () Kampenhout 26.11.1679 (g. Adrian Vander Meeren loco Matthias Van Nerum en El. Van Elsen),

   Verreyt Amandus, () Kampenhout 19.02.1686 (g. Amandus Vander Zijpe en Catharina Moremans), x (niet Kamp, ) met Judoca Blockmans,

   Verreyt Susanna, () Kampenhout 19.02.1686 (g. Judocus Verreyt en Anna Gordts loco Joanna Moelants),

   Verreyt Joannes, Kampenhout 26.03.1689, + Kampenhout 26.03.1689,

   Verreyt Maria, () Kampenhout 19.01.1691 (g. Anthonius Tael en Maria Verreyt).

 

 

 

XII - Verdeyen Judocus (M2644), () (niet Perk, DD, Kamp, Berg, Neder!, Steen, ErpsK, Humel, VeltB, Til, Buk, Kort, Everb!, Wink, Herent!, Hev, Nos, ), + Perk 04.12.1674, 1 x Berg 24.09.1650 (g. Joannes Verreyt, Henricus Verdeyen) met Verreyt Anna (M2645), Berg voor 1624, zij x 2 Perk 20.09.1676 (g. Jacobus De Vondel en Petrus Van Beveren) met De Vondel Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verdeyen Joanna, () Perk 01.01.1652 (g. Joannes en Catharina Verreyt),

 

Verdeyen Anna, () Perk 13.04.1655 (g. Theodorus Van Grunderbeeck en Anna Cuesters),

 

Verdeyen Petrus, () Perk 17.09.1657 (g. Petrus Smets en Catharina Van Grunderbeeck),

 

Verdeyen Elisabetha, () Perk 18.04.1660 (g. Guilielmus Loys en Elisabetha Joesens),

 

Verdeyen Matthias (M1322), () Perk 28.03.1664 (g. Matthias Hobes en Joanna Verreyt),

 

Verdeyen Andreas, () Perk 29.10.1667 (g. Andreas Van Grunderbeeck en Cath Philips nom. Catharina Verhoeven),

 

2. geen fii te Berg.

 


 

XII - Verreyt Anthonius (M2876), () Kampenhout 23.03.1632 (g. Antonius Crabbeels en Catharina Kerincx), x met Tael Catharina (M2877), Nederokkerzeel 1633, + Kampenhout 26.01.1713.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verreyt Cornelius (M1438), () Kampenhout 28.09.1656 (g. Cornelius Verrijt en Joanna Van Ham),

 

Verreyt Catharina, () Kampenhout 01.11.1658 (g. Henricus De Becker en Catharina Claes),

 

Verreyt Judocus, () Kampenhout 15.02.1660 (g. Judocus Verrijt en Barbara Van Espen),

 

Verreyt Maria, () Kampenhout 07.09.1663 (g. Jacobus Verbeke en Joanna Van Etterbeeck), x Kampenhout 29.09.1696 (g. Henricus Verreyt en Guilielmus Vander Meiren) met Henricus Paeps, + Kampenhout 01.07.1762 mv,

     Uit dit huwelijk:

     Paeps Maria, () Kampenhout 11.06.1697 (g. Henricus Verreyt en Maria Van Haecht), x Kampenhout 01.07.1727 (g. Amandus Corbeels en Cornelius Paeps) met Stroobants Joannes,

     Paeps Joannes, () Kampenhout 13.08.1699 (g. Joannes Van Elsen en Catharina Tael),

     Paeps Cornelius, () Kampenhout 15.02.1702 (g. Cornelius Paeps en Maria Van Doeren l. Anna Winnepenninckx),

     Paeps Susanna, () Kampenhout 14.11.1704 (g. Stephanus Paeps en Susanna Verhaycht),

     Paeps Henricus, () Kampenhout 13.03.1707 (g. Henricus Verrijt en Anna Tael), x Kampenhout 14.02.1736 (g. Henricus Paeps en Joannes Vertongen) met Joanna De Coster,

     Paeps Petronella, () Kampenhout 26.06.1710 (g. Henricus Paeps en Susanna Verrijt),

 

Verreyt Petrus, () Kampenhout 09.11.1667 (g. Petrus Verrijt en Anna Tael),

 

Verreyt Martinus, () Kampenhout 15.02.1671 (g. Martinus Verrijt en Catharina Verbeeck),

 

Verreyt Agnes, () Kampenhout 26.08.1673 (g. Nicolaus De Pues en Agnes Moelants),

 

Verreyt Henricus, () Kampenhout 27.01.1675 (g. Henricus Taele, Martina Cutsecom), x Kampenhout 18.03.1703 (g. Henricus Paeps en Adrianus Vander Meiren) met Margareta Merckx,

     Uit dit huwelijk:

   Verreyt Catharina, () Kampenhout 26.05.1704 (g. Antonius Merckx en Catharina Tael),

   Verreyt Henricus, () Kampenhout 11.11.1705 (g. Henricus Paeps x Maria Verreyt en Maria Merckx),

   Verreyt Maria, () Kampenhout 18.04.1676 (g. Cornelius & Maria Verreyt),

   Verreyt Susanna, () Kampenhout 26.11.1679 (g. Petrus Verstraeten en Susanna Verrijt),

     x Kampenhout 24.06.1732 (g. Servatius Vertongen en Guilielmus Vander Meiren) met Joannes Vertongen.

 

 

 

XII - XIII - Tael Cornelius (M2350 + M4638), Nederokkerzeel 1635, x Kampenhout 07.11.1660 (geen getuigen) met Verrijt Catharina (M2351 + M4639), () Kampenhout 14.09.1634,

    

Uit dit huwelijk:

    

Tael Catharina, () Kampenhout 30.07.1661 (g. Petrus Verrijt en Catharina Tale),

    

Tael Anna, XI (M1175), () Kampenhout 06.06.1663 (g. Joannes Tael en Anna Verrijt),

 

Tael Joannes, () Kampenhout 08.09.1666 (g. Joannes Verrijt en Anna Tael),

     

Tael Joanna, () Kampenhout 09.09.1667 (g. Judocus Vander Zijpe en Joanna Tael),

     

Tael Antonius, () Kampenhout  11.10.1671 (g. Antonius De Becker en Joanna Vander Zijpe),

     

Tael Agnes, XII (M2319), () Kampenhout ...04.1675 (g. Henricus Tael en Agnes Moelants).

 

 

 

XI - Verreyt Petrus (M1968), () Kampenhout 22.08.1638 (g. Petrus Verreijt en Catharina Matthijs), x Kampenhout 17.11.1663 (g. Antonius Van Elsen en Antonius en Antonius Verreyt) met Elisabeth Van Elsen (M1969), () Kampenhout 21.08.1636, fa Anthonius & Elisabetha Stuyn,

    

Uit dit huwelijk:

  

Verreyt Joanna, () Kampenhout 03.08.1664 (g. Cornelius Tael en Joanna Van Elsen),

  

Verreyt Catharina, () Kampenhout 05.05.1675 (g. Antonius Verrijt en Anna Tael), x Kampenhout 20.02.1703 (g. Joannes Verreyt en Adrianus Vander Meiren) met Petrus Coeckelberg, geen fii in Kamp,

 

Verreyt Petrus, X (M984), () Kampenhout 18.04.1676 (g. Petrus Puttemans en Agnes Molemans),

  

Verreyt Maria, () Kampenhout 26.11.1679 (g. Joannes Verreyt en Maria Persoons), x (niet Kamp, ) met Hieronimus Bohets, geen fii in Kamp,

 


 

XI - Verreyt Cornelius (M1438), () Kampenhout 28.09.1656 (g. Cornelius Verrijt en Joanna Van Ham), x Kampenhout 27.09.1683 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Adrianus Vander Meiren met toelating van de pastoor van Berg) met Winnepenninckx Anna (M1439), () Kampenhout 26.05.1659 (g. Henricus Van Ham en Anna Hugo).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verreyt Suzanna (M719), () Kampenhout 23.02.1685 (g. Adrianus Vander Meiren loco Petrus Cabbeels en Susanna Janssens),

 

Verreyt Judocus, () Kampenhout 29.11.1686 (g. Hieronimus Corbeel en Catharina Tael), + Tildonk 29.03.1745, x Tildonk 22.09.1709 (g. Joannes Mommens en Arnoldus Limbosch) met Elisabetha Verheyden - Vander Heyden, + Tildonk 24.09.1742,

     Uit dit huwelijk:

     Verreyt Arnoldus, () Tildonk 27.08.1710 (g. Arnoldus Limbosch en Catharina Van Coetsekom), + Tildonk 18.01.1768 mv,

     x Tildonk 02.02.1744 (g. Judocus Verrijt en Joannes Vanden Bos) met Catharina Caluwaerts, () Tildonk 30.05.1722, fa Petrus en Anna Welles,

     Verreyt Joannes, () Tildonk 15.10.1711 (g. Joannes Meyst en Agnes Tael),

     Verreyt Judocus, () Tildonk 30.08.1712 (g. Judocus Verhoeven en Anna Goossens), + Tildonk 23.07.1765 mv,

     Verreyt Catharina, () Tildonk 30.04.1716 (g. Ludovicus De Cremer en Catharina Mertens), + Tildonk 30.01.1794 we,

     x Tildonk 01.03.1745 (g. Judocus Verrijt en Joannes Vanden Bos) met Joannes Gordts,

     Verreyt Elisabeth, () Tildonk 04.07.1718 (g. Engelbertus Bischop en Elisabeth Gorts), x Tildonk 05.04.1745 (g. Judocus Verijt en Joannes Vanden Bos koster)

     met Henricus Joostens, () Keerbergen 07.12.1712, fs Guilielmus en Catharina Delaspada, + Tildonk 06.02.1756,

     Verreyt Joannes, () Tildonk 02.01.1722 (g. Joannes Limbosch en Anna Smets),

 

Verreyt Cornelius, () Kampenhout 24.04.1690 (g. Joannes Verreyt en Barbara Winnepenninckx), + Kampenhout 02.05.1746, zijn hert werd doorboord met een geweerschot door een Franse Huzaar, x Kampenhout 25.05.1721 (g. Servaes Van Hal en Giulielmus Vander Meiren) met  Anna Van Halle, 2 x Kampenhout 30.04.1724 (g. Pater Pacificatus Capuceyn en Joannes Loevens, bloedverwantschap 3 de graad) met Maria Van Loock,

   Uit dit huwelijk:

   1. Verreyt Joanna, () Kampenhout 18.06.1721 (g. Henricus Mertens en Joanna Van Hal),

   2. Verreyt Elisabeth, () Kampenhout 12.01.1725 (g. Dionisius Stroobants en Elisabetha Van Loock),

   Verreyt Catharina, () Kampenhout 24.02.1726 (g. Joannes Van Loock en  Catharina Verrijt),

   x Kampenhout 23.02.1762 disp. 3 de gr. (g. Joannes Verrijt en Joannes Eeckeleers) met Guilielmus Eeckeleers,

   Verreyt Elisabetha, () Kampenhout 02.10.1727 (g. Joannes Wauters en Elisabetha Mertens),

   Verreyt Joannes, () Kampenhout 18.11.1729 (g. Joannes Wauters en Petronella Verrijt),

   x Kampenhout 05.10.1762 (g. Joachim Hemeleers en Petrus Verrijt) met Catharina Hemeleers,

   Verreyt Barbara, () Kampenhout 13.04.1730 (g. Antonius Verboomen en Barbara Van Loock),

   Verreyt Petrus, () Kampenhout 28.09.1732 (g. Petrus Bohets en Catharina Vercammen), x Kampenhout 19.07.1761 (g. Joannes Hoedts en Joannes Verrijt) met Catharina Huyts,

   Verreyt Petronella, () Kampenhout 24.06.1735 (g. Joannes Bohets en Petronella Van Halle),

   Verreyt Jacobus, () Kampenhout 28.06.1737 (g. Joannes Goovaers en Petronella Mertens),

   x Kampenhout 24.01.1769 (g. Petrus Verreijt en Laurentius Van Hal) met Catharina Van Lievendael,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Jacobus Verreyt en Catharina Van Lievendael uit Kampenhout.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8092, fol. 397r., akte dd. 14 juni 1787.

In de tegenwoordigheydt der heeren meyer ende schepenen der hooft stad Loven naertenoemen gestaen den notaris Joannes Baptista Bisschop, officiael van de tweede secretarie camer der selve stad, uyt crachte en naer vermogen der onwederroepelijke procuratie, geinsereert in den naervolgenden contracte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, herkennen en realiseren, als thoonder dier geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen in voegen en maniere naervolgende, luydende aldus.

Op heden den elfsten meert 1787 voor mij notaris, door sijne majesteyts Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, tot Campenhout residerende, present getuygen, compareerden Jacobus Verreyt ende Catharina Van Lievendael, gehuysschen tot Campenhout, den selven Verreyt sijne huysvrouwe ten effecte deser authoriserende, welke comparanten verklaren ende bekennen door dese verkocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen Peeter De Coster ende Anna Maria Rigo, gehuysschen tot Bergh, die hier present het gene voor ende naerbeschreve accepterende, te weten sekeren huyse met alle voordere batimenten ende een half dagwand erve gemetene maete daer annex te suyden, met eene rechte linie uyt eene meerdere partije van een half bunder salvo justo, gestaen ende gelegen tot Campenhout op de Campelaere, regenoten van desen huyse ende half dagwand, Jan Verrijt oost, het Binnelaer straetien zuyd, de transportanten met hunne voordere partije west, mijn heer De Meester noord, op den jaerlijkschen last van een just vierde paert van vier halsteren haver ende van vijf oorden in chijns aen den laethove van Wilre sonder meer (te betaelen benevens hun transportanten), soo ende gelijk dit huys met half dagwand aen hun transportanten (in de voorschreve meerdere partije) is toegekomen bij koop tegens Jan Van Loock cum sua, welken coop in den hoofde hunder transportanten is staende in realiteyt ingevolge goedenisse, gepasseert voor den laethove van dito Wilre op den 21. october 1786, alhier in originali gesien, maer aen de koopers niet overgelevert, uyt den welcken genoeg blijkt, soo hier voren staet uytgedrukt, gelovende sij transporanten des niettemin daer over ende over den geheelen inhoude deser waerschap, namentlijk Brussels waerschap, oft' er naermaels iet aengebraeke.

De voorschreve te doene metinge, gelijk ook dit transport ende goedenisse dijer, sijn ten laste der koopers.

De koopers komen int gebruyk hunder gekochte partije met half meert eerstkomende.

Geschiedende dese cessie vervolgens op dijen voet voor eene somme van vier hondert guldens courant, ter rekeninge der welke sij transportanten van de koopers, present mij notaris ende getuygen, hebben opgetrocken ende ontf,angen in klinkende ende blinkende penningen, de gene van drij honderd vijftig guldens courant, dese aen de selve koopers ter concurrentie dijer dienende voor absolute quittatie, sullende dese leste resterende vijftig guldens courant aen de vercoopers moeten voldaen met den eersten meert 1788.

Mits welke surrogeren sij verkoopers ook op den vorenstaenden voet de koopers in hunne gerechtigheden der voors. gecedeerde partijen, tot volbrenginge van allent' welk verbinden sij verkoopers ende koopers respective hunne persoonen ende goederen, have ende erve, present ende toekomende, onder gelofte, submissie ende renuntiatie in forma, constituerende voorders onwederroepelijk alle thoonders deser om in hunne respective naemen te gaen ende compareren voor den voorschreven Souvereynen Raede, laethove van Wilre oft elders noodig oft alwaert hem geconstitueerden gelieven sal ende aldaer den ofte de breckelijke hunder constituanten int doen volbrengen deses inhoude volontairelijk te doen duemen ende laeten condemneren sonder voorgaende dagement met kosten, mede om aldaer de koopers in de voorgeciteerde partije wel ende wettelijk te doen ende laeten goeden, vestigen ende erven, etiam in forma, naer dijen den selven geconstitueerden voor ende in den naem sijnder constituanten sal hebben gepresteerd den eede, bij sijne majesteyts placcaert van den 15. september 1753 articulo 15.

Actum Campenhout ter presentie van Francis Van Doren ende van Jan Lambrechts, getuygen verzocht, zijnde de minute deser, bekleed met zegel volgens reglement, door de verkoopers, koopers, getuygen ende mij notario onderteekent, leeger staet, quod attestor, onderteekent J. Van Bellinghen, nots., 1787.

Welken volgens den voorschreven geconstitueerden uyt crachte en naer vermogen als voor heeft den bovenstaenden contracte notariael alhier in alle en iegewelke sijne pointen, clausulen en artiekelen vernieuwt, herkent en gerealiseert, eensaementlijck met behoorelijke vertheydenisse en renuntiatie opgedragen in handen des voorschreven heere meyer als in s' heeren handen sekeren huyse met alle voordere batimenten ende een half daghwand erve annex, gestaen ende gelegen tot Campenhout op de Campelaere, ten voorschreven contracte in regenoten naeder gedesigneert, dan mits d' ordonnantie van rechten ter manisse des voorschreven heere meyer ende wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen de transportanten daer uyt ontgoeyt en onterft sijnde, soo sijn in den voormelden huyse en de annexe erve met alle solemnitijten van rechten gerequireert en alhier geobserveert, behoorelijk gegoeyt, gevest en geerft Peeter De Coster en Anna Maria Rigo, gehuysschen, present alhier den officiael Vander Haert en voor hun accepterende, naer dijen den voormelden geconstitueerden voor ende in den naem sijnder constituanten heeft gepresteert in handen des heere meyer den eede de non amortisatione, gerequireerd bij sijne majesteyts placcaert van den 15. september 1753 articulo 15.

Coram jonker Gerardus Franciscus Xaverius de Herckenrode de Raedtshoven en sieur Georgius Hubertus Vanden Berck, schepenen, desen 14. juny 1787.

Verreyt Joannes, () Kampenhout 11.04.1692 (g. Joannes Hendrickx en Maria Verrijt),

 

Verreyt Petronella, () Kampenhout 12.08.1697 (g. Henricus Verreyt en Petronella Winnepenninckx), + Kampenhout 04.11.1775, x Kampenhout 15.07.1721 (g. Joannes Verboomen en Guimielmus Vander Meiren) met Antonius Verboomen, () Kampenhout 04.02.1695, fs Jan en Joanna De Wolf, + Kampenhout 27.09.1776,

     Uit dit huwelijk:

     Verboomen Judocus, () Kampenhout 16.04.1732 (g. Judocus Verrijt en Elisabeth Vervoort),

     Verboomen Joannes, () Kampenhout 11.04.1725 (g. Joannes en Elisabeth Verboomen),

     x Hever 05.07.1755 (g. Michael Scits en Petrus Verboomen) met Maria Schits, () Hever 10.04.1733, fa. Michael en Elisabeth Van Rijmenant,

     Verboomen Petrus, () Kampenhout 29.06.1727 (g. Petrus De Wolf en Barbara Verboomen), x 1 met Elisabeth Roeckens, ex Elewijt, + Kampenhout 18.10.1764 vv,

     fa ... en Anna Slootmans, x 2 Zemst 03.12.1764 (g. Frans Verbiest en Jan Frans Van Bever koster) met Susanna Verbist, ex Elewijt, + Kamp 30.09.1767,

     Verboomen Guilielmus, () Kampenhout 22.02.1729 (g. Guilielmus Verstraeten en Maria Verboomen),

     Verboomen Cornelius, () Kampenhout 29.05.1731 (g. Cornelius Verrijt en Petronella Verboomen),

     Verboomen Maria, () Kampenhout 14.02.1733 (g. Jacobus Vander Veken en Maria Van Loock),

     Verboomen Elisabeth, () Kampenhout 26.08.1734 (g. Joannes Van Ingelgem en Elisabeth Verboomen), x (niet Kamp, ) met Josephus Gootemans, fii in Boortmeerbeek,  

     Verboomen Catharina, () Kampenhout 30.05.1737 (g. Petrus Sergijsels en Catharina Maes), x Berg 22.07.1759 (g. Antonius Verboomen en Servatius Van Hal)

     met Cornelius de Coster, () Berg 02.02.1733, + Berg 27.01.1811 mv, fs Petrus en Maria Scheers, fii in Berg,

     Verboomen Maria, () Kampenhout 12.03.1739 (g. Engelbertus Rigo en Maria Mertens),

     x Kampenhout 08.01.1763 (g. Antonius Verboomen en Judocus Vercammen) met Jacobus Vercammen,

 

Verreyt Catharina, () Kampenhout 02.02.1701 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Catharina Tael), x Kampenhout 21.11.1722 (g. Cornelius Stroobants en Cornelius Verreyt) met Dionius Stroobants,

     Uit dit huwelijk:

     Stroobants Servatius, () Kampenhout 02.03.1723 (g. Servaes en Petronella Stroobants),

     Stroobants Maria, () Kampenhout 08.12.1724 (g. Cornelius Stroobants en Maria Van Loock),

     Stroobants Petronella, () Kampenhout 18.09.1726 (g. Antonius Verboomen en Petronella Stroobants),

 

Verreyt Antonius, () Kampenhout 08.08.1705 (g. Antonius Verstraeten en Maria De Coster).

 

 

 

X - Verreyt Petrus (M984), () Kampenhout 18.04.1676 (g. Petrus Puttemans en Agnes Molemans), x Kampenhout 16.01.1703 (g. Walter Van Elsen en Adrianus Vander Meiren) met Andries Joanna (M985), () Zemst 18.10.1671 (g. Peter De Laet n. Joos De Laet en Joanna Andries).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verreyt Petrus, () Kampenhout 26.09.1703 (g. Petrus Coeckelbergh en Joanna Van Elsen),

 

Verreyt Joanna, () Kampenhout 25.10.1707 (g. Antonius De Coninck en Joanna Bollijn),

 

Verreyt Maria Anna, () Kampenhout 18.08.1711 (g. Walter Van Elsen en Joanna Leynseclaes),

 

Verreyt Franciscus, IX (M492), () Kampenhout 17.08.1718 (g. Frans De Wolf en Elisabeth Verboomen).

 


 

X - Mertens Henricus (M718), () Wakkerzeel 14.11.1691 (g. Krockarts Henricus en Kerinckx Jacoba), x Kampenhout 05.07.1716 (g. Stephanus Paeps en Guilielmus Vander Meiren) met Susanna Verreyt (M719), () Kampenhout 23.02.1685 (g. Adrianus Vander Meiren loco Petrus Cabbeels en Susanna Janssens), + Kampenhout 08.12.1770.

 

Uit dit huwelijk:

 

Mertens Petronella, () Kampenhout 16.06.1717 (g. Stephanus Paeps en Petronella Verreyt),

 

Mertens Cornelius, () Kampenhout 01.12.1718 (g. Cornelius Verrijt en Anna Maeschalx), + Kampenhout 08.02.1776 begraven op kosten H.Geest, x 1 Perk 18.06.1741 (g. Henricus Mertens en Frans Coosemans) met Roeckens Antoinetta, + Perk 24.02.1767,  2 x (niet Kamp, Perk, ) met Maria Van Doren,

     Uit dit huwelijk:

     1. Mertens Henricus, () Perk 30.05.1742 (g. Henricus Mertens en Elisabeth Roekens),

     Mertens Cornelius, () Perk 01.08.1743 (g. Cornelius en Maria Roekens),

     Mertens Arnoldus, () Perk 29.11.1745 (g. Arnoldus Mertens en Petronella Boutmans),

     Mertens Arnoldus, () Perk 11.08.1747 (g. Arnoldus en Maria Mertens),

     Mertens Joannes, () Perk 04.08.1749 (g. Joannes Van Hal en Petronilla Bautmans),

     2. Mertens Joannes, () Kampenhout 29.12.1767 (g. Joannes Van Hal en Anna Moens),

     Mertens Arnoldus, () Kampenhout 23.12.1768 (g. Arnoldus Mertens en Anna Van Hal),

     Mertens Henricus, () Kampenhout 18.10.1771 (g. Henricus Van Hal en Anna Moens), 

     Mertens Petronella, () Kampenhout 23.10.1773 (g. Jacobus Vercammen en Petronella Mertens),

 

Mertens Catharina, () Kampenhout 04.01.1720 (g. Joannes Paeps en Catharina Verreyt), + Kampenhout 07.04.1771, x 1 Kampenhout 24.05.1746 (g. Joannes Ackermans en Henricus Mertens) met Petrus Maes, + Kampenhout 18.09.1762,  x 2 Kampenhout 08.01.1763 (g. Cornelius Mertens en Petrus Vander Meiren) met Rumoldus Opde Beeck, + Kampenhout 13.04.1774,

     Uit dit huwelijk:

     1. Maes Anna, () Kampenhout 25.02.1747 (g. Henricus Mertens en Anna Maes), x Kampenhout 14.02.1775 (g. Arnoldus Mertens en Guilielmus De Coninck) met Nagels Michael,

     Maes Maria, () Kampenhout 27.07.1748 (g. Arnoldus Mertens en Maria Maes),

     Maes Joannes Baptist, () Kampenhout 02.06.1750 (g. Joannes Vertommen en Petronella Mertens),

     2. Opde Beeck Anna Catharina, () Kampenhout 18.11.1765 (g. Cornelius Mertens en Anna Moens),

 

Mertens Maria (M359), () Kampenhout 06.10.1722 (g. Renerius Goovaerts en Maria De Coster),

 

Mertens Arnoldus, () Kampenhout 10.12.1724 (g. Arnoldus en Susanna Paeps kozijn en nicht vd moeder), + Kampenhout 26.11.1797, x Kampenhout 29.06.1751 (g. Henricus Mertens en Henricus Paeps) met Moens Maria Theresia, geen fii in Kamp, Perk, Berg,

 

Mertens Petrus, () Kampenhout 14.10.1727 (g. Petrus Goovaers, Petronella Paeps).

 

 

 

IX - Verreyt - Verheydt Franciscus (M492), () Kampenhout 17.08.1718 (g. Frans De Wolf en Elisabeth Verboomen), + Kampenhout 24.05.1787 70 j., x Kampenhout 01.12.1753 (g. Petrus Massant en Nicolaus Huygens) met De Haen Barbara (M493), ca. 1727, ex Elewijt - maar daar niet te vinden - dus ... (niet Kamp, Perk, DD, Wink, ), + Kampenhout 13.05.1816 89 j..

 

Uit dit huwelijk:

 

Verreyt Anna Catharina, () Kampenhout 06.09.1755 (g. Joannes Mommens en Anna Catharina Branson),

 

...

 

Verreyt fs, + Kampenhout 08.07.1762,

 

Verreyt Guilielmus, () Kampenhout 10.08.1763 (g. Guilielmus Van Keerbergen en Catharina Branson),

 

Verreyt Guilielmus, VIII (M246), () Kampenhout 26.12.1765 (g. Guilielmus Branson Winksele en Catharina Huygens),

 

Verreyt Henricus, () Kampenhout 06.04.1768 (g. Henricus Cool en Anna Theresia Massant), + Kampenhout 14.06.1819 mv, x Kampenhout 18.10.1796 (g. Petrus Huygens vader en Guilielmus Verreyt broer) met Joanna Maria Huygens, () Kampenhout 09.10.1776, fa Petrus en Anna Maria Van Halle,

     Uit dit huwelijk:

     Verreyt Petrus Franciscus, () Kampenhout 08.11.1796 (g. Petrus Huygens en Barbara De Haen),

     Verreyt Joannes Baptista, () Kampenhout 26.03.1800 (g. Jan Baptist Verreyt en Anna Maria Van Halle),

     Verreyt Maria Isabella, () Kampenhout 17.10.1802 (g. Petrus Van Varenberg en Barbara Huygens),

 

Verreyt Maria Catharina, () Kampenhout 20.02.1772 (g. Nicolaus Huygens en Maria Catharina Van Keerbergen),

 

Verreyt Joannes Baptista, () Kampenhout 01.05.1775 (g. Joannes Schoeters en Anna Maria Van Hal), x Kampenhout 12.10.1802 (g. Henricus Verreyt broer en Joannes Van Halle) met Anna Catharina Van Haecht, fa Engelbertus en Elisabeth Verdeyen,

     Uit dit huwelijk:

     Verreyt Elisabeth, () Kampenhout 12.03.1803 (g. Guilielmus Verreyt oom en Elisabeth Van Haecht tante).

 


 

VIII - Verreydt Guilielmus (M246), () Kampenhout 26.12.1765 (g. Guilielmus Branson Winksele en Catharina Huygens), + Perk 20.12.1840, x Perk 05.03.1794 (g. Jan Frans Boels en Frans Sloots stiefvader van de bruid) met Feyaerts Anna Catharina (M247), () Perk 02.03.1771 (g. Judocus Fijaers en Anna Catharina Van Hamme), + Perk 10.01.1829 we.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verreydt Isabella, () Perk 26.03.1794 (g. Frans Sloits en Barbara De Haen Kampenhout), + Kampenhout 31.08.1794,

 

Verreydt Isabella, VII (M123), () Perk 11.08.1796 (g. Jan Frans Sloits en Barbara De Haen),

 

Verreydt Cornelius, Perk 30.12.1799, x 1829 met Maria Elisabeth Bauwens,

 

Verreydt Antonius, Perk 22.04.1801, x 1826 met Anna Maria Serneels.

 


 

VII - Coosemans Henricus (M122), dagloner, veldwachter in 1838, dienstbode in 1829, Mechelen 15.09.1808, + Perk 12.03.1885 13 u. in woning Bremestraat 122 (g. Henricus Van Arck schoonzoon, x Perk 19.08.1829 met Isabella Barbara Verrijt (M123), dagloonster, () Perk 11.08.1796 (g. Jan Frans Sloits en Barbara De Haen), + Perk 15.10.1854.

 

Dit gezin met dank aan Eddy Taymans.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verreyt Isabella, Perk 30.12.1819 ill.,

 

2. Coosemans Cornelius, dienstbode, dagloner, Perk Brusselsestraat 22.12.1829, + Perk St.-Mertenberg 7 19.06.1891 2 u. (g. Laurentius Bollijn schoonbroer ex Perk), x 1 Perk 21.09.1859 met Joanna Maria Doms, dienstmeid, Perk 26.05.1830, + Perk Huinhoven 14.07.1872, fa Joannes Baptist en Petronilla Gillaerts, x 2 Perk 06.09.1872 (g. Joannes Baptista Bollijn, broer, en Petrus Joannes Alenberg halfbroer bruid) met Barbara Bollijn, Perk 16.01.1830, + Perk 18.05.1905, fa Cornelius Josephus Bollijn en Joanna Catharina Maes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Coosemans Josephus, winkelier, Perk 26.06.1861, x Berg 19.09.1907 (g. Joannes Baptist Coosemans  broer)

     met Van Doren Octavia, Berg 22.10.1874, fa Joannes Baptista en Coosemans Anna Christina,

     Coosemans Joannes Baptista, landbouwer - herbergier, Perk 21.09.1864,

     Coosemans Joanna Paulina, landbouwster, Perk 16.08.1868, + Perk 30.01.1896,

     Coosemans Henricus, Perk 24.03.1871, + Perk 06.08.1880,

     2. Coosemans Felix, Perk 07.11.1835, + Perk 29.08.1880,

 

Coosemans Antonia Petronilla, Perk 10.10.1832,

 

Coosemans Joanna Catharina, VI (M61), Perk 07.11.1835,

 

Coosemans Laurentius, Perk 31.10.1838, + Perk 02.11.1838,

 

Coosemans Joannes, Perk 26.08.1840, + Perk 11.02.1841.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom