Voorouderlijst Verpaelt Peter                      

 

Paal (van der), Van der Pael(t), Van der Pa(a)len, Van der Pal, Verpaele(n), Verpa(a)len, Verpael(s)t

Familienaam uit de plaatsnaam Ter Paal: op diverse plaatsen in Vlaanderen zowel als plaatsnaam als huisnaam. Mogelijk heeft Paal te maken met (grens - schand)paal.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVIII - XIX - Verpaelt Peter (S + M), ca. 1460,

 

Haacht 1542: Sesse dachm lants aent Schouwbroeck heeft gehuert Willem Verpaelt ... halff ende halff Jan Van Haecht.
Dander deel van 10 dachm heeft gehuert Willem Verpaelt
Aert De Coninck heeft vercocht Willem Verpaelt drie vierendeel wisselbempt int Schaubroeck tusschen tcloester van Vrouwenperck ter endere ende tgodshuys vande crancken ...
 

 

Uit dit huwelijk:

 

Verpaelt Jan, x met Van Loossen Cathlijn, ca. 1508,

Deijlinge voor Willem Van Langendonck zone wijlen Jans als erfgen wijlen Catherijn Van Loossene x Jan Verpaelt.
Michiel Lints x Martijn Van Loossene ter een zijde, Willem Van Langendonck x Cathelijn Van Haecht ter tweede zijde, Christiaen Imbrechts x Elisabeth De Clerck ter derde zijde, ende Jan Van Loossen erfgenamen te weten Merten Waelravens alias van Loossens Janssone met zijn zusters ter vierder zijden.

S+D Erfgenamen Cathlijn Loossens huijsvrouwe was van Jan Verpaelt zaliger
- Jan Van Langendonck Jacopsone,
- Christiaen Imbrechts x Elisabeth De Clerck alias Mertens ende
- Hendrik Vranckx.

 

Verpaelt Willem, XV - XVII - XVIII.

 


 

XV - XVII - XVIII - Verpaelt Willem (alias Peter ?) (S + M), ca. 1490, x met Catlijn Holemans alias Hullekens.

 

HCT852 fo 60:
- 29 jul 1544: Cathelijne Heijlen we Willem wijlen Vandevelde heeft gederft die tocht in sesse dm bempt in Haecht geheeten de Arcke aan heer Aertur Vandevelde uit hoofde van het testament van wijlen Cecilie Sbruynen zijn huijsvrouwe door heer Aerde Smeets priester als notaris op 31 dec 1534 gemaakt soo hij heer Artuer verclaerde ende met hem Jan Schellekens zone wijlen Jans ende Jan Van Hove alias Thys sone wijlen Jans ende Jan Vandevelde zone wijlen Jans verclaerden, heeft opgedragen aan Willem Verpaelt zone wijlen Peeters x Cathelijne Hoelemans die voors goeden gelegen als voors
- 13 dec 1547: Sebastiaen Verpaelt heeft nae doode des voors Willems zijns vaders verheven de voors ses dm land geheeten den Aercke
- 14 jul 1574: Huijbrecht Verpaelt nae doode wijlen Willem heeft ontvangen ten behoeve van hemzelven Anthonis, Remeijs, Lijsbeth ende Catherijne Verpaelt zijn broeders en zusters nae doode des voors Sebastiaens huns broeders ses dm beempt
- 6 feb 1588: Daniel Van Assche als gemachtigt bij Remeijs Verpaelt zone wijlen Willems heeft ontvangen bij doode van Huijbrecht Verpaelt tot behoef vande voors Remeijs Verpaelt die voors ses dm bempt, voort hergeweijde uit gratie mits hier ten tyde niet veel van wordt geprofiteert
op dezelfde dag verkoopt hij het goed aan mr Jan Schellekens x Helena Ghecqx zijn tweede huijsvrouw, stellende als sterfman Hansken Schellekens ...
 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte, waarbij Catharina Hullekens als weduwe van Guilielmus Verpaelt haar kinderen Sebastianus, Hubertus, Remigius en Elisabetha Verpaelt emancipeert.  Merkwaardig genoeg is het niet Catharina Holemans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr.  7463, fol. 92r., 9 september 1569.

Transcriptie.

Item Catherina Hullekens relicta Guilhelmi

Verpaelt, co(m)mor(ans) apud Haecht, in presentia

ema(n)cipavit Johannem Sebastianu(m), Hubertu(m),

Remigiu(m) et Elizabeth Verpaelt, suas

p(ro)les, a pane suo mo(do) debito et consueto,

quo facto Cloet recond(uxi)t, cor(am) Roeloefs,

Kelft, septe(m)bris) ixa.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verpaelt Sebastiaen,

 

Verpaelt Anthonis,

 

Verpaelt Remeys, XIV - XVI - XVII,

 

Verpaelt Huijbrecht, ca. 1520, x met Cathlijn Loomans alias Cappelaens,

Het is echt niet altijd even gemakkelijk (met dank aan Paul Peeters voor opzoeken en logica) om linken te leggen.  Hieronder volgen twee akten.  De eerste heeft geen uitstaans met de tweede, maar geeft toch nadere gegevens voor verdere identificatie.

 

In de tweede akte wordt Hubertus Verpaelt zone Petrus vermeld.  Hij was gehuwd met Catharina Loomans.  In de eerste akte wordt een Hermannus Loomans alias Capellaens vermeld.  Dus naar analogie in de tweede akte was Hubertus Verpaelt getrouwd met Catharina Loomans alias Capellaens.  In de tweede akte staat dat Huybrecht de zoon is van Petrus.  Wat is hier de waarheid ?

Voor zover de vroegere Weistraat te Haacht dezelfde is als de huidige Weistraat te Haacht, dan is deze gelegen tussen de Werchtersesteenweg en Scharent in het verlengde van de Wijgmaalsesteenweg naar Leuven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7860, fol. 225r, akte dd. 24 februari 1576.

Item Cecilia Loomans f(ili)a q(uon)d(am) Hermanni Loomans al(ia)s Capellaens, commor(ans) in Wackerzeele, cum tutore oblig(antes) et submitt(entes), etc(etera), recog(novi)t se debere Marie sRijcken pro se ipsa ac no(m)i(n)e et ad opus Egidii Baten f(ili)i q(uon)d(am) Anthonii sex flor(enos) car(oli) te xx st(uferos) mon(ete) curr(entis) tstuck, hered(ita...) redditus singulis annis ad xxiiii. diem febr(uarii) p(er)solven(dis) et in cambio quite et libere, quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(bilia) pignus val(ens) duplum et t(antu)m ex pot(eri)t red(imer)e q(ue)m vol(verit) queml(ibe)t flor(enos) car(oli) curs() hu()lis ac cum salva dicte Marie in p(re)d(ict)o reditu sua p(er)ceptione et libera dispositione, cor(am) Linden, Spira, febr(uarii) xxiiii., 1576.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7860, fol. 259r, akte dd. 27 maart 1576.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), Ph(i)l(ip)s Cleynmans zone wijlen Jans Cleynmans al(ia)s Sluyte(re), woonen(de) tot Ghierle, heeft opged(raeg)en met behoirl(ijcke) v(er)thijdenissen een stuck bempts, alzoo den zelven der maten ombegrepen gelegen es onder Haeght, ter plaetssen geheeten de Wijstrate, reg(enot)te de zelve strate t(er) eenre, de goeden Peeters Keerincx ter iier., tcloister van Muysen en(de) de voirs(creven) Peeter Keerincx t(er) ande(re) ii zijd(en), expos(iti) imp(ositus) Huybrecht V(er)paelt zone Peeters, Cath(lij)ne Loomans, zijn(e) huysv(rouw)e, en(de) Cecilie Loomans inden name en(de) tot behoeff van Jan(nen) en(de) Ph(i)l(ipp)en Hazaert, haere kind(er)en) en(de) dat tot hend(er) alimentatie en(de) onderhoudt in puerd(er) almoessen en(de) om Goidts wille p(er) mo(nitionem) jure et satis oblig(ando) et war(as) op drije st(uyvers) sheeren chijns en(de) d(aer)op dat desen beempt is liggen(de) ind(er) gichte van een(en) p(er)tskeur t(an)q(ua)m, behalven d(er) zelver Cecilie Loomans ind(er) voirs(creve) opged(raeg)en goeden, henre voerheffen en(de) vrije dispositie voer deen hellicht d(er) zelver en(de) zoo verre henre v(oir)s(creve) kind(er)en oft eenich van hen quame afflijvich te wordden zonder wettich hoir achter te laeten, dat dan trecht van dese goeden zal comen opden lestleven(de) van hun oft quamen zij beyde alzoe te sterven, dat alsdan ts(elv)e goet zal volgen den naisten erffgen(aem) van(de) v(oir)s(creve) Cecilie Loomans, des v(oir)s(creven) es nyet jegenstaen(de), cor(am) Spira, Malcote, martii xxvii.

 

Hieronder een akte met vermelding van Hubertus Verpaelt uit Wakkerzeel.  Ook hier wordt hij weer als zoon van Petrus genoemd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 415v., akte dd. 27 februari 1576.

Item Huybrecht Verpaelt sone Peeters, woonen(de) tot Wackerzeele, heeft bekindt schuldich te zijn(e) Roelanden, Hansken ende Barbelen Van Molle kinderen wijlen Willems Van Molle, bij hem behouden van Margriete Van Meerbeke, tegewoirdigen huysv(rouw)e Cornelis Verdijen, drije goude pennin(gen), geheeten carolusg(ulden), te xx st(uyvers) tstuck, erffelijcke rente, alle jae(re) opd(en) xxviien. dach februarii te betalen ende inder stadt wissele van Loven(e) los en(de) vrije, soe van ve., xe., xxe. als ce. pen(ningen) te leveren, los en(de) vrije in toecomen(de) tijd(en), telcken termijn(e) als schult met rechte v(er)wonnen, geloven(de) die voers(creve) erffrinte ter manissen te bepanden op goede loffel(ijcke) panden, gelegen tot Wackerseele, weerdt zijn(de) boven alle commeren daervuytgaen(de) dobbele rinte, met conditie dat die voers(creven) bekindere die v(oer)s(creve) erffrinte sal mogen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hem believen zal, elcken penninck daeraff met achthien gelijcke pen(ningen) en(de) met volle rinte, gelovende ter maniss(en) zijn(der) huysv(rouw)e te brengen(e) dat zij dat bekin sal lauderen en(de) approberen oblig(ando) et submitt(endo), cor(am) eisd(em).

Senten(tiatum) p(er) Willermu(m) Vos no(m)i(n)e et ex parte Cornelii Verdijen, mariti et mamburni Magrete V(an) Meerbeke, relicta Willermi quondam Van Male, coram Edelheer, Heetvelde, martii vii, 1590.

 

Het gebeurt niet zo dikwijls dat er in de goedenisregisters van de schepenen van Leuven een akte van scheiding en deling werd verdeeld. Meestal waren het dan inwoners van Leuven zelf of uit de onmiddellijke omgeving. De mensen op het platteland gingen ofwel naar de notaris of in die periode dikwijls naar de schepenen of de pastoor van het dorp. De onderstaande hierop is een uitzondering, alhoewel Wakkerzeel nu ook niet zo ver van Leuven is verwijderd. In de onderstaande akte worden de goederen verdeeld van wijlen Hubertus Verpaelt en wijlen zijn vrouw Catharina Loomans, dit onder hun kinderen Petrus en Cornelius.

Bron : S.A.L., Invetaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 494v., akte dd. 23 juni 1617.

Eene scheydinghe ende deylinge, gedaen en(de) gemaeckt zijnde bij mindelincken accoorde tusschen Peeter Verpaelt ter eenre ende Cornelis Verpaelt, broederen, ter andere zijden, kinderen wijlen Huybrecht en(de) van wijlen Cathelijne Loomans, gehuysschen als zij leefden, en(de) dat vande goeden ende renten, achtergelaten bijde voorschreve hunne ouderen.

Soo zijn bleven ende ghevallen den voorschreven Peeteren Verpaelt ierste huys en(de) hoff, ghelegen tot Wackerzeel aende plaetse, reghenooten d' erffghenaemen Loyck Smets in twee sijden, het Kercke straetcken ter derdere ende de voorschreve plaetse ter vierder zijden, op den last van twintich stuyvers erffelijck aen Nicolaes Goerts en(de) achtien stuyvers ende een pleck aen de kercke oft Onser Lieve Vrouwen aultaer van Wackerzeel.

Item noch een bempt, groot ontrent een halff boender ombegrepen, zoo den zelven gheleghen is aldaer, reghenooten t' Cleyn Broecxken ter eender, de Broeckstraet ter tweedere, jo(ncker) Causmaeckers ter derdere ende vierdere zijden, belast met thien stuyvers t' sjaers voor een beseth jaerghetijdt.

Item noch een dachmael bemps, ghelegen aldaer beneffens, reghenooten de strate voorschreven ende jo(ncker) Causmaeckers, onbelast.

Item noch drije vierendeelen landts, gheleghen opt' Groot Custerveldt, reghenooten de Waterleese ter eenre, jouff(vrouw)e Heetveldt ter andere, Jan Van Merbeke ter derdere ende d' erffghenamen Puppincx ter vierdere zijden, belast met s' heeren chijs vanden gronde.

Item noch de hellicht van drije dachmalen bossch, zoo t' zelve bos geleghen is onder Wackerzeel voorschreven, reghenoten t' sheeren straete ter eenre, Geeraert Vervoirt, Jan Leerbijls ende Jan Van Malcote ter vierdere zijden, op de hellicht van dertich stuyvers erffelijck, opden gheheelen bossch uytgaende, hanc quoque et satis obligan(do) et submitten(de) prout, coram Duffle, S(ain)t Victoir, die xxiiia. junii.

Soo zijn bleven ende ghevallen Cornelis Verpa[e]lt ieerst (!) vijff dachmaelen landts, ghelegen onder Wackerzeel inde Lipstraete, reghenooten Barbele Van Mechelen ter eenre, Anthonis Docx ter tweedere, d' erffghenamen Anthonis Merbais ter derdere, het Liepservelt ter vierder, t' sheeren straete ter vijffdere, op de lasten van oudts daer op uytgaende.

Item noch drije dachmaelen bemps, geheeten het Laecxken, reghenooten heer Claes Cluppels ter eenre ende de leybeke ofte de Broeckstraete ter andere zijden, opden last van eenen cappuyn s' heeren chijs aenden heere hertoghe van Arsschot.

Item alnoch twee rinsguldens erffelijck, beseth op den dries, gheheeten 't Voorbroeck, d' welck nu betaelt wordt bij Jan Leerbijls, als de tocht van t' voorschreven goet gecocht hebbende van Lijzebeth Verheyen weduwe wijlen Gielis De Rijcke.

Item alnoch de hellicht van t' voorschreven bossch, tusschen de voorschreve partijen verdeylt, comende dit parceel beneden met vijff stappen oft schreen wijder oft breder dan de voorgaende hellicht, op den last vande wederhellicht vande voorschreve dertich stuyvers erffelijck, hanc quoq(ue) et satis obliga(do) et submitten(do) prout, coram eisdem.

Item de voorschreve ghebroederen hebben gheloeft, ghelijck zij gheloven midts desen, d' een d' en (!) anderen ten eeuwighen dage te helpen draghen ende malcanderen elck voor d' eene hellicht t' indempneren van allen calengien die opde voorschreve goeden souden moghen comen, t' waere van proceduere van relievemen(ten) oft andere pretensien van voordere lasten, d' an (!) op elck deel hier voore staen(de) gespecificeert, obligan(do) et submitte(do) in forma, coram eisdem.

 

De onderstaande scheiding en deling van de goederen van Hubertus Verpaelt en Catharina Loomans onder hun kinderen Petrus en Cornelius werd ingeschreven in het register nr. 7891. Nu blijkt die akte ook geregistreerd te zijn in het register nr. 7890.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 248v., akte dd 23 juni 1617.

Eene scheydinge en(de) deylinge, gedaen en(de) gemaekt sijnde bij mindelijcken accorde tusschen Peeter Verpaelt ter eenre en(de) Cornelis Verpaelt, gebroederen, ter andere zijden, kinderen wijlen Huybrecht en(de) van wijlen Cathelijne Loomans, gehuysschen als zij leeffen, en(de) dat van(de) goederen en(de) renten, achtergelaten bijde voers(creve) hunne ouderen.

Ierst Soo zijn bleven en(de) gevallen den voers(creven) Peeteren Verpaelt ierst huys en(de) hoff, gelegen tot Wackerseel aende plaetse, regenoten den erffgenaem(en) Loyck Smets in twee zijd(en), het Kerckestraetken ter derder en(de) de voers(creve) plaetse ter vierder zijd(en), opden last van xx st(uyvers) erffel(ijck) aen Nicolaes Goerts en(de) achthien stuyvers en(de) een pleck aen(de) kercke oft Onsen Lieve Vrouwen aultaer van Wackerseel.

Item noch een(en) bempt, groot ontrent een halff boend(er) ombegrepen, soo den selven geleg(en) is aldaer, regenoten tCleyn Broecxken ter eenre, de Broeckstrate ter iier., jo(ncker) Causmaeckers ter derder zijd(en) en(de) zijd(en), belast met x st(uyvers) tsiaers voer een beseth jaergetijt.

Item noch een dachm(ael) bempts, gelegen aldaer beneffens, regen(oten) de straete v(oer)s(creven) en(de) jo(ncker) Causmaeckers, onbelast.

Item noch drije vierendeelen lants, geleg(en) opt Groot Custervelt, regen(oten) de Waterleese ter eenre, jouffr(ouwe) Heetvelde ter ande(re), Jan Van Meerbeke ter derdere en(de) derffgen(aemen) Puppincx ter vierder zij[de]n, belast met sheeren chijns van(den) gronde.

Item noch de hellicht van drije dachm(aelen) bosch, zoo ts(elv)e bosch geleg(en) is onder Wackerseel voers(creven), regen(oten) sheeren straete ter eenre, Geeraert Vervoirt, Jan Leerbijls en(de) Jan Van Maelcote ter vierd(er) zijd(en), opde hellicht van xxx st(uyvers) erffel(ijck), opd(en) geheelen bosch vuytgaen(de), hancq quoque, et satis oblig(ando) et submitt(endo) prout, coram Duffle, S(ainc)t Victoir, junii xxiii., a(nn)o 1617.

Soe zijn bleven en(de) gevallen den v(oer)s(creven) Cornelis Verpaelt ierst vijff dachm(aelen) lants, in twee stucken gelegen onder Wackerseel inde Leepstraete, regen(oten) Barbele Van Mechelen ter eenre, Anthonis Docx ter tweedere, en derffgen(aemen) Anthonis Merbais ter derd(er), het Leepservelt ter vierder, sheeren straete ter vijffder, opde lasten van oudts daerop vuytgaen(de).

Item noch drije dachm(aelen) bempts, geheeten het Laecxken, regenoten heer Claes Cluppels ter eenre en(de) de leybeke ofte de Broeckstraete ter andere zijd(en), opd(en) last van een(en) cap(puyn) hee(ren) chijns aen(den) heere hertoge van Aerschot.

Item alnoch twee rinsg(uldens) erffel(ijck), beseth opden dries, geheeten tVoerbroeck, dwelck nu betaelt wort bij Jan Leerbijls als de tocht van t(voers(creven) goet gecocht hebben(de) van Lijsbeth Verheyen wed(uw)e wijlen Gielis De Rijcke.

Item alnoch de hellicht van tvoers(creven) bosch, tusschen de v(oer)s(creve) partijen verdeylt, comen(de) dit p(ar)ceel bened(en) met vijff stappen oft schreen wijder oft breeder dan de voergaen(de) hellicht, opd(en) last van(de) wederhellicht van(de) v(oer)s(creve) xxs st(uyvers) erffel(ijck), hanc quoque.

Et satis oblig(ando) et submitt(endo) prout coram eisdem.

Item de voers(creve) gebroederen hebben geloeft, gelijck zij geloven mits desen, deen den anderen ten eeuwigen daeg(en) te helpen draeg(en) en(de) malcanderen elck voer deene hellicht d tinde(m)pneren van allen callengien die opde v(oer)s(creve) goed(en) soud(en) mogen comen, tware van procedure van relievem(enten) oft andere voerdere lasten pretensien van voerdere lasten dan op elckx deel hier voere staen gespecificeert, oblig(ando) et submitt(endo) in forma, coram eisd(em).

     Uit dit huwelijk:

     Verpaelt Petrus, ca. 1550,

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) van emancipatie MET HET NODIGE VOORBEHOUD ! Petrus Verpaelt, zoon van Hubertus en inwoner van Wakkerzeel, emancipeert zijn kinderen Guilielmus, Hubertus, Joanna et Catharina. Vader Petrus zou de zoon kunnen zijn van Hubertus en Catharina Loomans alias Cappelaens, maar dit is helemaal niet zeker.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 236v, akte dd. 2 mei 1626.

Transcriptie.

Item Petrus Verpaelt filius quondam Huberti,

commorans apud Wackerseel, in presentia, etc(etera),

emancipavit Wilhelmum, Hubertum, Johannam

et Catharinam Verpaelt, suas proles, a pane

suo modo debito et consueto, quo facto N.

Van Craenenbroeck reconduxit, coram Schoer,

Greve, maii iia., anno 1626.

     Verpaelt Cornelius,

 

Verpaelt Lijsbeth,

 

Verpaelt Catherine, x met Jan Uijterelst,

     Uit dit huwelijk:

     Uijterelst Anneken, + Werchter 30.09.1641, x 1 met Petrus Van IJssche, x 2 met Jan De Grove.

 


 

XIV - XVI - XVII - Verpaelt Remeys (S + M), ca. 1520, x met Anna Cretsaert, deze x 2 Haacht 03.11.1598 met Gillis Fierens. Rest van het gezin bij Fierens.

 

Testament voor Remeijs Verpaelt zone wijlen Willems, x Anna Cretsaert
-
aan zijn vrouw een half boender boomgaert met huis en hof gelegen te Pair onder Haacht
- Jan Lavaerts x Elisabeth Verpaelt

ESDB 1993: abdij Vrouwenpark, p. 63-85: Remeijs Verpaelt en Willem Bols betaalden 10 gulden voor bempden gelegen in het voorste en het achterste Schoubroeck ‎(datum?)‎.
H852: Fo 53:
- 11 aug 1494: Willem Vanderpaelt nae doot Janne Vanderpaelt zijns broeders heeft ontvangen onderhalf dm land gelegen te Cautere ‎(Gheert Vanderpaelt)‎
- 10 mrt 1501: Geertruijt Lobbe, dochter wijlen Aerts, na doode wijlen Willem Vanderpaelt heeft ontvangen anderhalf dm lants geheeten den Couter ‎(Coel Hobbouts, Peeter Ruwiers)‎,
 Jan Drijdoms haeren man doet hulde.
R1604: Fo 163 ‎(ca 1576)‎:
Meester Lambrecht De Berthoz x wijlen Kathelijne Van Bettenrode zijn tweede huijsvrouwe
nu x Anne Verpaelt.
Gregorius Van Dieve notaris.
H835: Fo 4: 16 jul 1591:
Borgtocht voor Remeijs Van Haecht & Remeijs Verpaelt van vaderwegen & alle wettige momboiren van Elisabeth Vanderauwera
Willem Van Langendonck en Fransen Derboven hebben zich geconsituteert als borge principael voor Janne Dockx Adriaensone aen Remeijs Van Haecht& Remeijs Verpaelt van svaderswegen, Merten De Becker alias Veulens & Peeter Bols van moederswege alle wettige momboiren van Elisabeth Van Auwera put dochtere wijlen Thomas Vandenauwera x van naeme Truijts voor de sesse rinsgulden sjaers erfel te quiten gestaene, ter zaecke van coop van zeker affgebrande & vervallen hoffstadt gelegen aen de Smetstrate, erfgen Lijsbet Vermijlen wijlen Willem Colijns sijne huijsvrouwe,
Deselve Jan Docx int coopen deser hofstadt daerop heeft bekent gehadt welcke borgen voors hebben geloeft & geloven bij dese deselve rente wel te betaelen.
H835: Fo 33v: 2 okt 1592:
Quitantie voor Jan Peeters x Jehanne Scheijns eertyts we Andries Lupkes van
Willem Van Langendonck cs als erfgen Jan Verpaelt ende Cathelijn Van Loossen.
H835: Fo 43v: 5 dec 1597:
Remeijs Verpaelt x Anna Cretsaerts verkopen een dm land ‎(erfgen Paulijn Smets, Jacop Van Haecht)‎ aan Jan Van Nuffelen alias Moonkens zone wijlen Sijmons.
H835: Fo 68v: 28 mrt 1598:
Accoort ts we Remeijs Verpaelt ende Aert Verhulst
Alsoo ... geresen ts wijlen Remeijs Verpaelt ende nu zijn we ter eenre ende Aert Verhulst als wn Elisabeth Van Loossen ende Cathlijn Verloossens we Peeter Vereijcken ter andere zijden.

 

78. Anna Croetsaert huijvrouwe Laureijs (Remeys !) Verpaelt landtbouwer sieck liggende te bedde eijgenaer van huijs ende hof groot ontrent een half bunder, en drij bunderen een dm lants ende vijf dm weije haer eijgen, ende heeft in hueringe drij bunderen drij en half dm lants ende 12 en half bunderen een half dm weije, eenen ploegh, vier peerden, acht coijen.

 

Hieronder nog wat aangename verrassingen  (met dank aan Paul Peeters) onder de vorm van een akte dd. 23.11.1587 !

De akte leert ons dat Anna Cretsaerts, de echgenote van Remigius Verpelt (sic !), de dochter is van Jacobus. Zij had nog een broer Michael, die intussen overleden was. Zij verkocht de helft van een aantal goederen onder Everberg en Meerbeek aan meester Jan Schelckens en Helena Gecx uit Leuven. Deze verkoop laat vermoeden dat Anna Cretsaerts afkomstig moet geweest zijn uit de buurt van die gemeenten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7480 fol. 135r, akte dd. 23.11.1587.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers, schepen(en) en(de) eygengen(ooten) van Loven naebes(creven) gestaen Anna Cretsaerts dochtere wijlen Jacops, tegenwoirdige huysvrouwe Remeys V(er)pelt met consente, wille, wete, overstaene en(de) aucthorisatie desselffs Remeys, haers mans, woonen(de) tot Haecht, bij manisse heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse en(de) met ressche ende rijse die hellicht vanden goeden naebes(creven), op haer opdragersse verstorffven ende gedevolveert midts der doot en(de) afflijvicheyt Michiels Cretsaerts, broeder van haer opdragersse, als anderssints gelijck die selve goeden gelegen sijn onder Meerbeeck Eversberge en(de) andere dorpen en(de) plaetsen.

Ierst die hellicht van een dachmael lants eygen goet, gelegen onder Meerbeecke v(oir)s(creven) aen Slijpers Gat tusschen die goeden ... [n.v.].

Item alnoch die hellicht van een dachmael eygens lants, gelegen onder Meerbeke v(oir)s(creven) aende Tessche tusschen die goeden der erffgenaemen m(eeste)r Willem Bochoren in deene, den pastoir van Meerbeecke v(oir)s(creven) ter andere, item alnoch die hellicht van drije dachmael landts, gelegen onder Eversberge bij Spapen Wijngaert tusschen die goeden Pauwels Cretsaerts in deene, tHeyken ter andere.

Item alnoch die hellicht van een dachmael eygens lants, gelegen op Vrebossch onder Eversberge v(oir)s(creven) aen Bartholomeus Quintens Hoff tusschen den selven hoff ter eenre, ... [n.v.].

Item alnoch opt Vrebossch die hellicht van een dachm(ael) lants tusschen ... [n.v.].

Item alnoch opt v(oir)s(creven) Vrebossch onder Eversberge die hellicht van twee stucken, groot tsamen ontrent drije dachmael, gelegen tusschen ... [n.v.].

Item beneden die moelen van Eversberge die hellicht van een dachmael eygens landts, gelegen tusschen ... [n.v.].

Item alnoch die hellicht van onderhalff dachmael landts, gelegen onder Meerbeecke voirs(creven) achter Andries Buls Block tusschen ... [n.v.].

Item die hellicht van ontrent drije ende een halff dachmael landts, in drije p(ar)cheelen gelegen ontrent der Vueren opt Vueren Velt tusschen ... [n.v.].

Exp(osito) soe is daerinne gegoidt en(de) geerft ten erffelijcken ende eygenen rechte m(eeste)r Willem Vos inden naeme en(de) tot behoeff van m(eeste)r Jan Schelckens en(de) jouffvrouwe Helena Gecx, sijne huysvrouwe, woonen(de) te Loven, p(er) mo(nitionem) his interfuerunt Luenis, Liebrechts, schepen(en) van Loven ende eygengen(ooten), item Jan Francq, lieutenant des meyers van Loven, en(de) m(eeste)r Goert Reynders, secret(aris) der selver stadt, insgel(ijcx) als eygengen(ooten), cora(m) quibus satis et waras, te wetene die v(oir)s(creven) eygen goeden opte hellicht van(de) chijnsen daervuyt gaende, tanqua(m) prout jure, qui quidem rogan(tes) quod faciunt scabini praedicti, novembris xxiii, lxxxvii.

 

En nog  een 16-eeuwse akte uit het Stadsarchief van Leuven met vermelding van Remigius (Remeys) Verpaelt en Anna Cretsaert(s). Uit de akte blijkt dat Anna nog een broer Petrus had. Er wordt ook melding gemaakt van Maria Boogaerts, weduwe van Paulus Cretsaerts, maar het is niet duidelijk of deze laatste ook een broer is van Anna.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7480 fol. 171r - 172v, akte dd. 29.12.1587.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) der schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Anna Cretsaerts dochtere wijlen Jacops, huysvrouwe Remeys V(er)paelt, met consente, wille, weten en(de) overstaene desselffs haers mans, heeft vuytgegeven, gelijck sij bekindt midts desen, ten erffve vuytgegeven te hebben Jan Van(den) Berghe soene wijlen Christiaens, die welcke bekindt midts desen ten erffve genomen en(de) aenveert te hebben vander voirs(creven) Anna voer hem, sijne erffven en(de) naecomelingen, een huys ende hoff metter schuren, stallen, doffhuysse, boomgaerde, blocken lants, daer bij gelegen, groot tsamen ontrent drije dachmael, gelijck die selve goeden onbegrepen vander maeten gelegen sijn tot Meerbeecke bij Eversberge vast aende kercke, regen(ooten) die kercke ter eenre en(de) tsheeren straete ter andere sijden, erffel(ijck) te houden en(de) te besittene opt recht en(de) commere daer te voirens vuytgaen(de), als te weten op xv (mij)ten chijns aen tgoidtshuys van Affligom als grondtheere en(de) voirts meer op sesthien rinsg(uldens) te xx s(tuyvers) tstuck loopen(de) munte erffel(ijcke) rente, jaerlijcx vallende en(de) verschijnen(de) opden xxix. dach der maendt van decembri en(de) los en(de) vrije in futuru(m) te leveren, die negen rinsguldens daeraff tot behoeff van Marie Boogaerts weduwe wijlen Pauwels Cretsaerts voer ende in plaetse van gelijcke negen rins(guldens) erffel(ijck), bijder v(oir)s(creven) Anna Cretsaerts getransporteert tot behoeff van heer Peeter Boogaerts, priestere en(de) pastoir des dorps van Vosshem, wijlen haers broeders, voor schepen(en) deser stadt van Loven den xen. junii a(nn)o xvc. lxxvii in prima, midts dwelck transport aldaer gedaen mette gelueften daerinne begrepen, sal weesen doot en(de) te nyete en(de) die resteren(de) seven rinsg(uldens) erffel(ijck) tot behoeff der voirs(creven) erffvuytgeverssen, die welcke seven rinsg(uldens) erffel(ijck) heeft die voirs(creven) Jan Vanden Berge geloeft en(de) geloeft midts desen tusschen dit en(de) Paesschen naestcomende aff te leggen en(de) met gereeden gelde te redimeren sonder interest daeraff te derffven geven oft betaelen p(er) mo(nitionem), geloven(de) die v(oir)s(creven) Jan Van(den) Berge die v(oir)s(creve) rente van negen rins(guldens) erffel(ijck) van nu voirtaene jaerlijcx wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) als boven, los en(de) vrije in futuru(m) te leveren in forma, assecutu(m) obligan(do) et submitten(do) in forma, ende is te weten gelijck die v(oir)s(creve) vuytgeversse verclaerde dat die voirs(creven) goeden haer aengecomen sijn bij scheydinge en(de) deylinge, met haeren broedere gemaeckt, en(de) daernaer die selve ten erffve vuytgegeven te hebben wijlen Peeter Cretsaerts, haeren broedere, daeroppe reserveren(de) xxxii rins(guldens) erffel(ijck) en(de) gepasseert voer schepen(en) van Meerbeecke, jegewoirdichl(ijck) nyet vindtbaer, hebben(de) daeromme tselve voirs(creven) goet wederomme aenveert in vuegen oft tselve nyet geschiet en waere, ende oft alsoe ter causen van dijen den voirs(creven) Vanden Berge eenige questie wordde gemoveert, heeft in dijen gevalle die v(oir)s(creve) vuytgeversse met consente als voire den selven v(oir)s(creven) Vanden Berge gecedeert en(de) voir sulcx opgedraegen tot behoeff van(den) selven allen trecht en(de) actie, haer ter saecken van(den) selven erffvuytgeven competeren(de), soe inde v(oir)s(creve) xxxii erffel(ijck) als inde verloopen, ter saecken van dijen v(er)schenen ten selven rechte prout, et satis die v(oir)s(creve) gehuysschen indivisim obligan(do) et submitten(do) in forma, et waras p(rese)nt cora(m) Pulle, Liebrechts, decembris xxix, lxxxvii.

Item alsoe die goeden alsnu gederfft bijder voirs(creve) Anna Cretsaerts tot behoeff van Jannen Van(den) Berge sijn haer eygen patrimoine goeden sonder dat den voirs(creven) Remeys Verpaelt daer toe eenige actie van erffelijckheyt is competeren(de) en(de) om alsoe der voirs(creve) Anna, sijne huysvrouwe, daeraff te recompenseren, soe geloeft die v(oir)s(creven) Remeys Verpalt der selver naer sijne doot en(de) afflijvicheyt tot haeren behoeffve te recompenseren metter somme van twelff rins(guldens) erffel(ijck) boven het recht van duwarie in sijne achtergelaten te competeren, tot dijer v(er)seeckerheyt alle sijne erffgoeden, bij hem achtergelaeten, daer voire verobligeren(de) in forma, cora(m) eisdem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verpaelt Anna, x met meester Lambrecht De Berthoz, deze x 1 met Kathelijne Van Bettenrode,

 

Verpaelt Elisabeth, XIII - XV - XVI. 

 


 

XIII - XV - XVI - Lavaerts Jan, ca. 1550, x met Verpaelt Elisabeth.

 

Uit dit huwelijk:

 

Lavaerts Ida, ca. 1580, x met Judocus Poortmans, fs Adrianus,

 

Lavaerts Barbara, XIV - XV (S8659 + M11491)

 

Lavaerts Gertrudis, () Mechelen Rom 26.03.>1588 (g. Lavaerts Remij en Verpaelt Anneken), ex Haacht, x Haacht 14.08.1611 met Daems Walterus, () Haacht 05.06.1589, moeder Peeters Agnes, + Haacht 10.10.1665,

     Uit dit huwelijk:

     Daems Maria, () Haacht 16.09.1612,

     Daems Clara, () Haacht 02.12.1614,

     Daems Jan, () Haacht 21.10.1616,

     Daems Abraham, () Haacht 23.12.1619,

     Daems Anna, () Haacht 23.12.1619,

     Daems Catharina, () Haacht 23.09.1624,

     Daems Anna, () Haacht 06.01.1629,

     Daems Jan, () Haacht 19.10.1631,

     Daems Rumoldus, () Haacht 02.04.1634,

 

Lavaerts Jan, XII (S2380 + S2812), () Haacht 02.09.1590,

 

Lavaerts Jacobus, () Haacht 26.09.1593, x Haacht 11.06.1615 met Van Horick Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Lavaerts Theodorus, () Haacht 14.10.1615,

     Lavaerts Philippus, () Haacht 01.05.1618,

     Lavaerts Petrus, () Haacht 02.07.1619,

     Lavaerts Gommarus, () Haacht 18.11.1621,

     Lavaerts Jan, () Haacht 14.04.1624,

     Lavaerts Anna, () Haacht 06.04.1627,

     Lavaerts Maria, () Haacht  22.10.1630,

 

Lavaerts Elisabeth, () Haacht 01.02.1598.


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom