Voorouderlijst Vermijlen Hendrik

 

Van der Meylen, Van (der) Miele, Vermijl(e(n)), Vermyle(n), Vermeil(en), Vermeijlen, Vermeylen, Vermeille

Familienaam uit de plaatsnaam Mijl: rechtsgebied, banmijl, ...

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - Vermijlen Hendrik (S + N), ° ca. 1460, x met ...

 

Wer1875: Fo 47:
- 1 jun 1498: Cathlijne Berchmans x Hendrik Vandeputte alias Stevens derfde drij dm beempt in de Maeldonck te Werchter aan Willem Vandenhove broeders Janssone
- 4 dec 1503: Jan Van Coelen sone wijlen Gielis heeft ontvangen tot behoef van Catlijn, Dorothea ende Cornelien Van Hove drij dm bempt  die kinderen wijlen Willem Van Hove
- 14 nov 1508: na de dood van Cornelien wijlen Willemsdochter voor Kathlijn en Dorotheia Van Hove
- 30 mrt 1517: Augustyn Brugmans erfde drij dagmalen beempt als in deylinge gevallen waren aan Kathlijn Van Hove Willemsdochter daarin wordt gegoet meester Jan De Meere zoone wijlen Hendrik
- 14 dec 1527: mr Jan De Meere derft drij dm int Cansgat aan Hendrik Vermijlen zone wijlen Hendrik ende Cathelijne Lembrechts sijn huijsvrouwe
- 17 apr 1553: Hendrik Vermijlen na de dood van voors Hendrik Vermijlen zijn vader, heeft ontvangen drij dm bempt tot behoef van hem en van zijn broers en zussen
- 21 nov 1558: Gielis Vermijlen na de dood van Hendrik zijn broeder, ontvangt drij dm bempt
- 14 mrt 1622: Hendrik Vermijlen na de dood van Gielis sijn vader heeft ontvangen
- 25 mei 1626: Jan Geerts x Catlijn Vermijlen heeft ontvangen na de dood van Gilis Vermijlen haar vader het vierde paert van voors drij dm
- 28 jan 1629: Jan Geerts x Cathlijn Vermijlen ‎(Betekom)‎ verkopen het vierde paert aan Michiel Willems x Barbara Verelst ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermijlen Hendrik, XIII - XIV - XV - XVI - XVII,

 

Vermijlen Gielis, ° ca. 1500,

 

Vermijlen Katherijne, ° ca. 1510, x 1 met Arnt Van Aerschot, ° ca. 1510, x 2 met Willem Paeps alias Van Eijcken,

Wer1846: Fo 87: 3 jun 1563
Willem Paeps alias Van Eijnde wn Kathelijn Vermijlen we was wijlen Arnt Van Aerschot ter eenre en Jan Van Aerschot, Jasper Vandenbroeck x Lijsbeth Van Aerschot suster des vs Jans en Jan Van Aerschot doude ende Gielis Vermijlen als momboir van Peeter Van Aerschot broeder des vs Jans ende Lijsbeth Van Aerschot alle wettige kinderen der vs wijlen Arnt Van Aerschot x Katheryne Vermijlen zijn overeengekomen aangaande de goederen, personele renten, schulden etc ...
Wer1846: Fo 40: 21 okt 1563
Jan Van Aerschot sone wijlen Arnts ende Kathlijne Vermijlen
Lijsbeth Van Aerschot suster des vs Jans x Jaspar Vandenhorick
Jan Van Aerschot ende Gielis Vermijlen als momboirs van Peeter Van Aerschot broeder van Jan en Lijsbeth
Verkopen aan Michiel Cluppels x Jacomijne Clauwaerts een huis en hof met brouwerij schuur en stallingen aan de brug van Werchter ‎(wijlen Kathelijn Vosbergh, Machtelt Houkens).

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Aerschot Jan,

     Van Aerschot Peter,

     Van Aerschot Lijsbeth, 

     2. Paeps alias Van Eijcken Henricus

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - XVII - Vermijlen Hendrik, ° ca. 1490, x met Catherijne Lambrechts.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermijlen Barbara, XIV - XV,

 

Vermijlen Peeter, ° ca. 1510, x met Elisabeth Geerts,

Hendrik Paeps sone wijlen Jans ende Merten Paeps oudt 22 jr zijn broeder met Hendrik Van Roost zijn momboir geven quiting aan Peeter Vermijlen x Lijsbeth Geerts van een erfelijke rente op de goeden wijlen Willem Verhoeven ende die cs Lijsbeth Geerts we was van vs Willem Verhoeven ‎(Van Hove)‎.
Wer1846: Fo 143: 30 sep 1567
Roelant Jans x Maijcken Jans ‎(sic)‎ hebben gecedeert aan Peeter Vermijlen x Lijsbeth Geerts alsulcken recht actie en schult van 276 carolus gl als Joos Geerts wn wijlen Beijken Spoelbergh den voors Roelande Jans schuldig is.
Wer1846: Fo 177: 19 jul 1569
De onbejaerde kinderen van Mariken Van Schelle daer vader af was wijlen Jan Kersavont etc verkopen aan Peeter Vermijlen x Lijsbeth Geerts den gront vant prieele geheeten den Ruckenbosch groot drij boenderen int Blaesbroeck ‎(wijlen Willem Viskens, Aert Hellemans)‎ plus noch een bempt genoempt de Vijseijcken groot vijf dm ‎(erfgen Willem Viskens).‎

 

Hieronder aktes (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Petrus Vermijlen, zoon van wijlen Henricus en man van Elisabetha Geerts.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7854, fol. 407r., akte dd. 20 maart 1569.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), heeren en(de) broeders Peeters Vand(en) Da(m)me, pater, en(de) Henrick Van Dersschem, procurator des goidshuys vand(en) Boomgaerden te Loven(e), als representeren(de) tgemeyn convent van(der) zelver goidshuyse, hebben(de) tot des naebes(crev)en es, speciael consent van heeren Jan(nen) Godefridi, generael van hueren orden(en) bynnen des(en) lande, met brieven onder den zegele, zoe van(den) zelven goidsh(uyse) als vand(en) v(oir)s(creven) heeren Jan(nen) vand(er) daet des xixen. daeghs van des(en) tegewoirdiger maent van meert, alhier gethoont en(de) gesien, hebben opgedragen met behoirlijcke verthijdenisse een stuck eusels, groot omtrent drije dachmalen, gelegen tot Basdonck onder Werchtere bij de Vijff Eycken, hebbende een(en) snede int gemeyn broeck aldaer tusschen den Demere t(er) eenre, Peeter V(er)mijlen t(er) ande(re) en(de) m(eeste)r Anth(onis) Van Middelborch t(er) iii. zijden, exp(osito) imp(ositus) de v(oir)s(creven) Peeter V(er)mijlen sone wijlen Henricx voer hem zelven en(de) tot behoeff El(isabe)t Geerts, zijn(e) huysv(rouw)e, per mo(nitionem) jure et sat(is) oblig(ando) vigore et sup(er) bona dicti mon(aste)rii necnon quoadhec renu(n)c(iando) in forma et war(as) op sheeren chijs van(den) gronde tanq(uam) p(ro)ut, cor(am) Dormale, Goerts, m(ar)tii xx.

 

Hieronder een akte met vermelding van Petrus Vermijlen, zoon van Henricus en wonende te Blaasbroek onder Werchter. Het gaat hier allicht om de man van Elisabetha Geerts. Hij huurt van de grote tafel van de Heilige Geest te Leuven voor een termijn van 9 jaar 6 dagmalen land en weide in het Werchterbroek onder Werchter. De huursom bedroeg 8 guldens en 10 stuivers per jaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7461, fol. 385r., akte dd. 15 maart 1567.

Item Peeter V(er)mijlen sone wijlen Henricx, woonen(de) te Blaesbroeck ond(er) Werchte(re), in p(rese)ntia, heeft genomen ende bekynt in hueringe genome(n) te hebben(e) tegen hee(re) Jan Vand(er) Lynden, momboir der grooter tafelen vanden Heyligen Geest te Loven(e) ende Augustijn De Waersegge(re), clerck der selve(r) taefelen, een stuck zoo lant soo beempt, groot zijn(de) ontrent zesse dachmalen ombegrepen vand(er) maten, gelegen te Werchte(re) int Werchterbroeck tusschen de goeden m(eeste)r Henricx Van Haecht ter eenre, den abt vn Vilee(r) ter andere, Henr(ick) Driesch ter iiier. ende derffgen(amen) Huybrechts Van Hougaerden ter iiiier. zijden, te houden(e), te besitten(e), van Sinte Mertensmisse xvc. lxv eenen t(er)mijn van negen jae(re)n, deen naer dande(re) sond(er) middel vervolgen(de), elcx jaer daerenbynnen om ende voe(r) acht rinsg(ulden) en(de) thien stuyvers te xx st(uvers) tstuck, allen jae(re) S(in)te Mertens(mis)se te betaelen(e) ende te Loven(e) inden huyse deser taefelen te leve(re)n, d(aer)aff den iersten dach van betaelinge gevallen ende verschenen es S(in)te Mertens(mis)se xvc. lxvi quol(ibet) ass(ecu)t(u)m, met conditien oft de huerlinck nyet volbetaelt en hadde deen der dand(er) valt, dat de taefel haer handen staen sal aen(de) selve hueringe goeden ende de huerlinck sal schuldich zijn de voirs(creve) straten te v(er)maeken ende tonderhouden tzijnen coste sond(er) cortsele, soo verre de taefele d(aer)inne gehouden zij, obligan(do) et submitten(do), etc(etera), cor(am) Griecken, Kelft, martii xva.

 

Vermijlen Hendrick, ° ca. 1520,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) aktes met vermelding van Henricus Vermijlen, zoon van Henricus en wonende te Werchter.  Wellicht gaat het om deze Hendrik.  De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7860, fol. 230v°, akte dd. 2 maart 1576.

Item Henricus V(er)mijlen f(ilius) q(uon)d(am) Henrici, co(m)mor(ans) in Werchtr(is), oblig(antes) et submitt(entes), recog(novi)t se debere Waltero Van Doirne f(ili)o q(uon)d(am) Anthonii, in Werchtr(is) co(m)moran(...) (?), quatuor flor(enos) car(oli) te xx st(uferos) et decem cons(imilibu)s stuferos hered(itar...) (?) redd(itu)s singulis annis ad iiam. diem mensis martii p(er)solven(dis) et in cambio quite et libere quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(bilia) pignus val(ens) dupl(um) et t(antu)m et pot(eri)t red(imer)e q(ue)m vol(verit) queml(ibe)t flor(enos) car(oli) exin(de) med(iante)s xvi flor(enos) car(oli) mon(ete) tpe(...) (?) dequitationis curs(um) hu(n)lis (?) ac cum, cor(am) eisd(em).

Sen(tentiam) p(er) p(re)d(ictu)m Walterum, cor(am) Liedekercke, Spira, m(ar)tii xii., a(nn)o xvc. lxxvi et add(ictu)s eisd(em).

 

Hieronder een akte met vermelding van Henricus Vermijlen, inwoner van Werchter en zoon van wijlen Henricus (en vermoedelijk Catharina Lambrechts).  De datering is gebaseerd op de datum van de vorige akte. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 162r., akte dd. 23 november 1573.

Item Henricus Vermijlen f(ilius) quondam He(n)rici, co(m)mora(n)s apud Werchere, obligan(tes), recognovit se debere Nicolao Waltero Van Doirne filio quondam Anthonii duos florenos caroli te xx st(uferis) mon(ete) currentis hereditarii redditus singulis a(n)nis ad nonam novembris p(er)solven(dis) et in cambio quite et libere, quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(nitionem) pignus val(ens) et t(antu)m et poterit redimere q(ua)n(do) volverit que(m)libet denarium exinde median(tibus) sedecim denariis cons(imili)bus ac cum, coram  eisd(em).

Senten(tiatum) p(er) p(re)dict(um) Walterum Van Doirne, cor(am) Liedekercke, Spira, martii xiia., anno lxxvi. et est adductus, coram eisd(em).

 

Hieronder een akte in het Latijn, waarin melding wordt gemaakt van Henricus Vermijlen uit Werchter.  Hij is de zoon van wijlen Henricus en willicht van Catharina Lambrechts.  De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7856, fol. 257v., akte dd. 11 februai 1571.

Item Henricus Vermijlen filius quond(am) Henrici, commorans apud Werchtere, recognovit se debere Waltero Van Doerne filio quondam Anthonii triginta stuferos monete Braban(tie) hered(itar)ii redd(itus) singulis annis ad xi. februarii p(er)solven(dis) et in cambio quite et libere quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(nitionem) pignus valens et tantum et poterit redimere q(ua)n(do) vol(verit) quemlibet denarium exinde median(tibsu) sedecim denariis cons(imilibu)s ac cum, cor(am) eisd(em).

 

Vermijlen Gielis, XII - XIV - XV - XVI, ° ca. 1520,

 

Vermijlen Anna, ° ca. 1525, x met Jan Van Gele,

Wer1846: Fo 53: 24 mei 1564
Anne Vermijlen we Jan Van Geele heeft opgedragen aan Gelijse Willem ‎(met momboir Gielis Vermijlen)‎ ende Lijsbeth Van Gele ‎(x Janne Paeps)‎ heur wettige kinderen alsulke tocht in huis en hof te Veldonck en verkopen samen aan Hendrik Verheyden x Cheynse Moons.

     Uit dit huwelijk:

     Van Gele Gelijse,

     Van Gele Willem,  

     Van Gele Lijsbeth, x met Janne Paeps,   

 

Vermijlen Willem, XII - XIII , ° ca. 1528

 


 

XIV - XV - Verhulst Jan, ° ca. 1540, x met Barbara Vermijlen.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verhulst Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhulst Anna, XIII - XIV (N5021 + S7229 + S9933 + S10133).

 

 

 

XII - XIV - XV - XVI - Vermijlen Gielis, ° ca. 1520, x 1 met Anna Uiterelst, x 2 met Cathlijn Van Hove, deze x 1 met Jacob Moons, x 2 met Vranck De Schrijnmaeker, x 4 met Jan Vandeneijnde, fs Peeter, x 5 met Willem Scrijns (deze x 1 met Anna Verhulst), de rest van het gezin bij Scrijns.

 

Wer1875: Fo 278v:
- 24 okt 1575: fam Absaloens verkoopt een half bunder bempt in den Aelmutter aan Katheryne Van Hove x Gilis Vermijlen in den naem en tot behoef van Aerde ende Barbara Moons heure wettige kinderen die zij behouden heeft van wijlen Jacoppe Moons hueren iersten man, tot behoef van Anthonis, Anna & Katheryne De Schrijnmaeker oock huere wettige kinderen behouden van wijlen Vrancke De Schrijnmaker heuren tweeden man was ende tot behoef van de kinderen die zij van voers Gillis Vermijlen haeren ijegenwoordigen man sal mogen vercrijgen
- 8 aug 1516: Willem Peeters sone Daneels ende Anna Schrijnmakers heeft na de dood van Aert Moons sijn oom ontvangen ...

Fo 38: 27 jan 1587

Accoort voor Cathlijn Van Hove we Gilis Vermijlen ende Jan Vandeneijnde

- Jan Joris zone wijlen Jans m+m Marie Vermijlen

- Peeter Van Doerns m+m Anna Vermijlen

- Hendrik Vermijlen

- Nicasius Van Hove x Elisabeth Vermijlen

- kinderen wijlen Willem Vermijlen

kinderen en erfgen wijlen Gielis Vermijlen x Anna Uiterelst ter eenre

Jan Vandeneijnde alias Raeps zone wijlen Peeters ter andere zijde over een rente.

Wer1847: Fo 36v: 8 feb 1587
- Jan Joris zone wijlen Jans m+m Marie Vermijlen
- Peeter Van Doerns m+m Anna Vermijlen
- Hendrik Vermijlen
- Nicasius Van Hove x Elisabeth Vermijlen
- kinderen wijlen Willem Vermijlen
kinderen en erfgen wijlen Gielis Vermijlen x Anna Uiterelst ter eenre

- Katerijn Van Hove lest we wijlen Gielis Vermijlen geasst met Daneel Peeters alias Geukens haeren behouden zone ter andere zijden
over de goeden van de voors Gielis Vermijlen en de voors Katherine Van Hove.

Wer1847: Fo 27v: 1 sep 1587:

Dijlinge Gielis Vermijlen x Anneken Uiterelst

- Nicasius Van Hove x Elisabeth Vermijlen

- Wouter Van Hove zone wijlen Wouter & Peeter Moons zone wijlen Michiel als momboirs van Peeterken Vermijlen zone wijlen Willems ter eenre

- Maria Vermijlen x Jan Joris alias Osteman

- wn Nicasius Van Hove als tochteresse

alle kinderen en erfgen van Gielis Vermijlen x Anneken Uiterelst.

Accoort voor Cathlijn Van Hove we Gielis Vermijlen ende Jan Vandeneijnde
- Jan Joris zone wijlen Jans m+m Marie Vermijlen
- Peeter Van Doerns m+m Anna Vermijlen
- Hendrik Vermijlen
- Nicasius Van Hove x Elisabeth Vermijlen
- kinderen wijlen Willem Vermijlen
kinderen en erfgen wijlen Gielis Vermijlen x Anna Uiterelst ter eenre
Jan Vandeneijnde alias Raeps zone wijlen Peeters ter andere zijde over een rente.

Wer1847: Fo 143: 30 jun 1598:

Gielis Vermijlen uit Werchter met proc van Jan Joris lantman en momboir van Peter Vermijlen wijlen Willemsone en hem sterk makende voor Hendrik Vermijlen vervangende in dese Anna Vermijlen we Peeter Van Doerne – als erfgen en wettige kinderen van wijlen Gielis Vermijlen (erfgen Aert Moons). 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Schrijns, wonende te Werchter, en Henricus Schrijns, beiden kinderen van Henricus, enerzijds en Egidius Vermijlen met zijn echtgenote Catharina Van Hove anderzijds. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8224, fol. 179v°, acte dd. 17 februari 1576.

Item Jan Scrijns sone wijlen Willems, woonen(de) te Werchtere, Henrick Schrijns, broeder des voers(chreven) Jans, woonen(de) te Rotselaer, v(er)obligeren(de) en(de) submitteren(de) in forma, in presen(tia) hebben indivisim bekint Gielis(en) Vermijlen en(de) Kath(lijn)e Van Hove, zijn huysvrouwe, elff carolusg(ulden) te xx s(tuyvers) tstuck monete curren(tis), erffel(ijck)e rinte, alle jaere opten xviien. februarii te betalen(e) en(de) inde stadt wissele van Loeven(e) los en(de) vrij van x., xxe., honderste en(de) alleandere pe(n)ninghen en(de) impositien te leveren infuturum, quolibet assecutum ad mo(bilia) pignus val(ens) duplum et tantum met conditie dat die voerscreven bekinderen die voers(chrev)en rinte zullen moghen lossen teen oft ten twee reysen, maer nyet min dan die hellycht, telcker reysen elcken carolusg(ulden) daer aff met xvi ghel(ijcke) carolusg(ulden) inde weerde voers(chrev)en ac cum secund(um) ratum dequitationis ende hebben malcanderen elck vand(er) hellycht gheloeft costeloes en(de) schaedeloes tontheffen en(de) indempneren ad mo(bilia) ass(ecutu)m, coram Liedekercke, Ketelboete(re), februarii xvii.

Senten(tiatum) p(er) Annam Vermijlen action (?) mediatatis huius (?) redditus haben(tis), cor(am) Heetvelde, Vekemans, febr(ua)rii xxv., cxiiii.

         In de marge.

De bepandinge van de vijff carolus guld(en) en(de) x st(uyvers) erffel(ijck) gedaen bij Jan Schrijns aen en(de) tot behoeff van Andries Van Horrick, habetur xxiiia. julii libro 1612 in 3a.

Item de resteren(de) vijff rynsg(ulden) en(de) x st(uyvers) erffel(ijck) sijn bepandt voer leenmannen van Aerschot bij Hendrick Schrijns sone wijlen Hendricx, gel(ijck) die voirs(chreven) Andries Van Horrick verclaert aen hem deselve bepandinge te sijn gedaen, actum 23. julii 1612. 

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Egidius (Gielis) Vermijlen en Catharina Van Hove.

De datum van de akte is gebaseerd op de datum van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8224, fol. 219v°, akte dd. 2 april 1576.

Item Jan Van(den) Ijnde sone wijlen Peeters, woonen(de) te Werchter, in presen(tia), obligan(tes) et submitten(tes) in forma, heeft bekint schuldych te zijn(e) Gielisen Vermijlen en(de) Cathij(ne) Van Hove, zij(ne) huysvrouwe, drije karol(usgulden) te xx st(uvers) tstuck, monete curren(tis), erffel(ijcke) rinte, alle jae(re) opden iien. aprilis te betalen en(de) ind(er) stadt wissele los en(de) vrij van xe., xxe. en(de) alle ande(re) pe(n)ninghen en(de) impositien te leveren in futuru(m) ass(ecutu)m ad mo(bilia) pignus valens duplum et tantum et poterit redimere teender reysen, elcken pe(nninck) daeraff met xvi ghel(ijcke) pe(n)ninghen en(de) met volle rinte, coram eisdem. 

 

Hieronder een akte met vermelding van Egidius (Gilis) Vermijlen (zoon van Henricus) en zijn echtgenote Catharina Van Hove uit Werchter, die in het bezit werden gesteld van drie dagmaal besloten beemd te Werchter bij de Aalmorter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 220r., akte dd. 22 november 1575.

Item in tegenwoirdich(eyt) des meyers van Loven(e) naerbes(creven), etc(etera), gestaen die voers(creven) m(eeste)r Jan Schelckens vuyt crachte ende nae vermogen voers(creven), heeft opgedragen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse drije dachmalen besloten(e) beempts, gelijck den selven onbegrepen der maten geleg(en) is tot Werchte(re) voers(creven) bijden Aelmoeter tusschen die die goeden Anthonis Daniels in deen(e), de Groote Lake ter tweede(re), het Aelmoeter Broeck ter derde(re), comen(de) metten eenen eynde aen strate, exp(osito) soe zijn d(aer)inne gegoedt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Gielis Vermijlen sone wijlen Henricx en(de) Cathlijn(e) Van Hove, zijn(e) huysv(rouw)e, woonen(de) tot Werchte(re), per mo(nitionem) et sat(is) et war(as) vuyt crachte voers(creven) op xxiiii st(uyvers) tsiaers erffel(ijck) aen(de) infirmarije van(den) Grooten Bagijnhove tot Loven(e), tanq(uam) prout jure, coram eisdem.

 

Hieronder een akte met vermelding van Egidius (Gilis) Vermijlen en zijn tweede vrouw Catharina Van Hove.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7468, fol. 149v., akte dd. 10 december 1574.

Item m(eeste)r Jan Schelkens sone wijlen Jans als geco(m)mitteerde h(eer) en(de) m(eeste)r Anthoenys Van(den) Heetvelde, canonick der cathedrale kercke van S(in)t Baeffz tot Ghendt, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft bekyndt aen hem ind(er) qualiteyt voirs(creven) gelost en(de) affgequeten te zijn(e) midts zeke(re) s(omm)e van penn(ingen) de qua sat(is) bij Gielis(en) V(er)meylen ende Cathlijn(e) Van Hove, sijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) te Werchte(re), vier diversche erfre(n)ten, de drije elck van een(en) rinsg(ulden) ende de vierde van drije rinsg(uldens), respective bekyndt oft geypoticeert voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) van Loven(e) den ... [n.v.], scelden(de) de voirs(creven) Jan ind(en) naeme en(de) qualiteyt voirs(creven) den voirs(creven) godshuys de v(er)obligeerde goeden en(de) alle a(n)de(re) des(er) behoeven(de), volcomel(ijck) quyte, promitt(entes) nullaten(us) alloqui sed semp(er) sat(is) erga quoscu(m)q(ue) p(ro)ut, cor(am) Berthijns, Goerts, decembr(is) xa.

 

En nog een akte met vermelding van Egidius (Gielis) Vermijlen en zijn (tweede) vrouw Catharina (Cathlijne) Van Hove.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8223, fol. 109r., akte dd. 10 december 1574.

Item Jan Van(den) Ijnde sone wijlen Peeters, woenende te Werchte(re), obligan(tes) et submitten(tes) in forma, heeft bekindt Gielissen Vermijlen ende Cathlijne Van Hove, zijn huysv(rouw)e, twelff car(olus)g(ulden) te xx st(uyvers) tstuck monete curren(tis) , erffel(ijcke) rente, alle jaere opten xen. decembris te betalen(e) ende inder stadt wissele van Loven(e) los ende vrij van xe., xxe., ce. ende alle andere penn(ingen) ende impositien te leveren in futuru(m) assecutu(m) ad mo(nitionem) pignus valens duplum et tantu(m) et pot(eri)t redimere elcken car(olus)g(ulden) daeraff met zesthien gelijcke car(olus)g(ulden inde weerde voirscreven ac cum, coram Berthijns, Goerts, decembris xa.

 

Hieronder nog maar een akte met vermelding van Egidius (Gielis) Vermijlen en zijn tweede vrouw Catharina (Cathrijne) Van Hove. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8223, fol. 159v., akte dd. 14 februari 1574.

Item Jan Van den Eynde sone wijlen Peeters, woenende te Werchtere, oblig(antes) et submit(entes) in forma, in p(rese)ntia, heeft bekindt Gielis Vermijlen ende Cathrijne Van Hove, zijn huysvrouwe, zess car(olus)g(ulden) te xx s(tuyvers) tstuck, monete curren(tis), erffelijcke rente, alle jaere opten xiiiien. februarii te betalen ende inder stadt wissele van Loven(e) los ende vrij van xe., xxe., ce. ende alle andere penn(ingen) ende impositien te leveren in futuru(m) assecut(um) ad mo(nitionem) pignus valens duplu(m) et t(antu)m et pot(eri)t redimere elcken car(olus)g(ulden) daeraff met zesthien gelijcke car(olus)g(ulden) inde weerde voirscreven ac cu(m), coram Schoenhoven, Berthijns, februarii xiiii.  

 

Hieronder de foto en de transcriptie van een akte, waarbij Petrus Holemans als zoon van wijlen Arnoldus en inwoner van (Sint-Jans) Schriek een schuld van drie carolusguldens erffelijk erkent ten aanzien van Egidius (Gielis) Vermijlen, zoon van wijlen Henricus en inwoner van Keerbergen.  De akte is mooi geschreven, maar krioelt van de afkortingen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7855, fol. 30v., akte dd. 19 juli 1570.

 Item Petrus Holemans f(ilius) quond(am) Arnoldi,

c(om)morans in Scriecke S(anc)ti Jo(hann)is, oblig(ans), recog(novi)t

se debere Egidio Vermijlen f(ilius) quondam

Henrici, co(m)mor(ans) sub Keeerberge, tres florenos

caroli te xx st(uvers) mo(ne)te, etc(etera), p(ro)nu(n)c curren(tis) et

qui(n)q(ue) consimiles st(uferos) hered(itarie) redd(itus) singulis

a(n)nis ad xix(am). julii persolven(dis) et in cambio

quite et libere, etc(etera), quol(ibe)t ass(ecu)t(um) ad mo(nitionem)

pig(nus) sub Scriecke pred(icto) val(ens) duplu(m) et t(antu)m

et poterit redimere q(ua)n(do) vol(verit) que(m)libet denariu(m)

exin(de) median(tibus) sedecim d(enariis) pred(ictis) cons(imilibus) ac cum,

coram Lynden, Kelffs, julii xix.

 

 

Nog een akte bij De Schrijnmaecker.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vermijlen Maria, x 1 met De Preter Laureys, ° ca. 1565, x 2  met Jan Joris alias Osterman, fs Jan,

KB1164 fo 32: 14 jul 1604
Maria Vermijlen eertyts we wijlen Laureijs De Preter ende nu huijsvrouwe van Jan Joris geheeten Offerman als tochteresse aen en tot behoef van Cathelijne De Preter de voors Laureijs dochter x Jan Geerts als propt hebben verkocht …

     Uit dit huwelijk:

     1. De Preter Cathelijne, x met Jan Geerts, geen fii K, W,

     2. Joris alias Ossemans Joannes,  + 20.08.1629,  x 1 met  (niet Bet, Aars,) met Claes Anna, deze  x 2 x Betekom 04.06.1631

     (g. Vervarent Henricus, Claes Hendricus, Blancaerts Joannes en Janssens Adrianus) met Janssens Joannes,  fs Walterus,  meer info bij Claes,

 

Vermijlen Anna, XI - XIII (N1231 + S6959),

 

Vermijlen Hendrik, XIII - XIV - XV (N2142 + S2310 + S2588 + N3582 + S3836 + S4230 + S4550 + S4604 + S6964),

 

Vermijlen Elisabeth, x met Nicasius Van Hove, fs Cornelis x Elisabeth Van Ierlant, deze x 2 met Meersens Elisabeth,

Wer1848: Fo 2; 7 aug 1600:

Nicasius Van Hove Cornelissone heeft opgedragen tot behoef van Willem Peeters de hellicht van drije dm bemps gelegen aenden Aelmortere onder Werchter (Gielis Loosvelt) .. die hij verkregen heeft van wijlen Gilis Vermijlen zijn schoonvader opden 18 dec 1578 tot behoef van Pauwels Van Rothum x Elisabeth Haaften en naer behoirlijcke verthydenisse soo sijn gecompreert die momboirs vande onbejaerde kinderen wijlen Daneel Peeters daer moeder af was Anna De Schrijnmaker ende presenteerde naderschap dwelck den voors Rothum consenteerde dat met Willeken Peeters des voors Daneels daermee goeden zou.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Maria, ° ca. 1580, 

     Van Hove Elisabeth, x met Jan Vereijcken,

     Van Hove Huijbrecht, 

 

Vermijlen Willem, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Peter,

 

2. Moons Aerde,

 

Moons Barbara,

 

3. De Schrijnmaecker Anna, XIV - XV,

 

De Schrijnmaecker Katryne,

 

De Schrijnmaecker Anthonis, ° 1573.

 

 

 

XII - XIII - Vermijlen Willem, ° ca. 1528, x met Lijsbeth Vandeneijnde.

 

Wer1846: Fo 73v: 17 apr 1564:

Willem Vermijlen x Lijsbeth Vandeneijnde kopen een besloten blok land te Nijnde.

S+D de erfgen wijlen Willem Vermijlen zijn doende daer moeder af was Elisabeth Vandeneijnde
- Gillis Vermijlen Willemsone
- Willem Vermijlen
- Jan Wouterdaems x Margriete Vermijlen
- Henrick Vermijlen wijlen Willemsone
.

    

Uit dit huwelijk

    

Vermijlen Gielis, XI - XII (N1226  + S4826),° ca. 1560,

    

Vermijlen Margriet, ° ca. 1565, x met Joannes Wouterdams - Jan Wouter Daems, fs Walterus, (+) Werchter 29.10.1646, geen verdere info W?, DD, Hols, Rot, Wak, H, K, R, Bet,

AVT1: 16 dec 1648:

Jan Vermijlen Hendriksone ende Gilliam Wouterdaems, jonkmannen uit Werchter. 

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Joannes Wouterdams, wonende te Werchter. Het gaat hier allicht om de man van Margaretha Vermijlen. Blijkbaar was hij in een proces verwikkeld met Jan Dauwe. Joannes Wouterdams stelde zijn huis met toebehoren in pand ter dekking van de proceskosten. Helaas vernemen we niets over de aard van het proces.

Bron : S.A.L., Inventairs Cuvelier, register nr. 8256, folio 389r., akte dd. 3 juli 1636.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Wouterdamps, woonen(de) onder Werchter, v(er)claerende alhier in proces te wesen als geinth(imeerd)e tegen Jan D' Auwe, appellant, en(de) alsoe den app(el)l(an)t compt borge v(er)soeken, soe is midts desen den v(oor)s(chreven) comp(aran)t voor een onve overcoren om den v(oor)s(chreven) app(el)l(an)t te benemen allen voordere vuytvluchten, opdragende en(de) transporterende midts desen in tsheeren handen in plaetse van cautie de goeden naerbes(chreven), ierst een huys en(de) hoff metten landen en(de) boomgaerden daeraen, gelegen tot Werchter, groot in sijn begrijp twee boenderen, regen(ooten) Liebrecht Van Essche ter eenre, tsheeren straete in twee sijden en(de) derffgen(aemen) Henrick V(er)mijlen ter 4er., alleenel(ijck) belast met xi r(insguldens) erffel(ijck) ende een(en) cap(puyn tsheeren chijns sonder meer, v(er)claerende hij comp(aran)t de v(oor)s(chreve) goederen nyet te willen derven voor twee duysent guldens, exposit(o) en(de) J. Woutelers ten behoeve van(den) v(oor)s(chreven) Jan Dauwe, p(rese)nt en(de) accepteren(de) voor soe veele hij v(er)mach, per mo(nitionem) per mo(nitionem) imposit(us) idem reddidit terminis ende voorts  meer tot cautie ofte borchtochte om ingevalle hij compt in(de) v(oor)s(chreve) zaecke compt te succumberen bijden v(oor)s(chreven) capp(el)l(an)t te v(er)haelen tgewijsde der heeren schepenen met allen costen van(den) v(oor)s(chreve) selven processe et sub hisce satis die v(oor)s(chreve) opdrager obligan(do) etc(etera), coram Lievens, Dielbeke, julii 3., 1636.

 

Bijgaand een akte met vermelding van Joannes Wouterdams en zijn vrouw Margaretha Vermijlen, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 99r., akte dd. 12 juli 1621.

Item in presentie der schepenen van Loven naergen(oempt gestaen Jan Wouter Daemps ende Margriete Vermijlen, wettige gehuysschen, woonende onder Werchtere, die welcke hebben elck insolidum en(de) indivisim bekindt schuldich te sijne aen s(ieu)r Peeter De Marez als momboir oft toesiender van Catharina Versmissen, ionghe dochtere, die selve Marez hier present en(de) dese tot behoeve der selver voors(chreve) Catharine accepterende, eene erffelijcke rente van vijffentwintich guld(ens), iaerlijcx te verschijnen opden date deser totter quytinge toe, die sal mogen dienen geschieden den penn(inck) sesthien teender reysen ende met volle rente als die rentgelderen gelieven sal ende sullen behoudelijcken die soo die capitale penn(ingen) ende als verloopen sullen moeten worden gelievert binnen der stadt van Mechelen aenden voors(chreven) de Marez ofte aen de voors(chreve) Catharina Versmissen ende haers representerende, in munte ten tijde vander quytinge betalinge binnen Mechelen cours ende loop hebbende, los ende vrije van x., xx., c., mindere ende meerdere penn(ingen), mede van allen andere subventien, ingestelt oft inne te stellen in toecomende tijden, telcken jaere als schult met rechte verwonnen, beloevende ter manisse pandt te stellen, dobbel rente weert sijnde boven allen voorcommere ende altijt soo vele te doen dat die rentheffersse ofte haers representerende, des te vreden sijn des genoech mach wesen oft te moeten redimeren onder obliga(ti)e ende submissie van persoonen ende goeden, present ende toecomende, met renunc(iatie) nove constit(utioni) de duobus reis s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) authent(ica) si qua mulier, hun respectivelijc voorgehouden, et aliis in forma, ende tot meerdere versekerheyt hebben die voors(chreve) gehuysschen geconsenteert int maecken van mainmyse op allen henne goeden ende naementlijc op drije dachm(aelen) beempts, gelegen te Bergh onder Werchtere, regenot(en) Hendrick Gooris ter i., s' heeren straete ter ii., het capittel van Aerschot ter iii., de Dijle ende Peeter Everarts ter iiii., item op onderhalff dachmael beempts, ter selver plaetse gheleghen, regenot(en) die voors(chreve) straete ter i., die Laecke ter ii., Peeter Otto ter iii. ende die hoffstadt ter iiii. zijden, item opde hoffstadt, geheeten t' Hoff te Bergh, ende op die het landeken daer beneden aenghelegen, groot tsamen sesse dachm(aelen), regen(oten) sheeren straete ter i. ende ii., Peeter Otto ter iii. ende de voors(chreve) onderhalff dachm(ael) beempts ter iiii. zijden, sijnde regenoten van het voors(chreven) landeken die Steenbortstraete ter i., mijn heere Vanden Cruyce ter ii., m(eeste)r Peeter De Greve ter iii. zijden, ende hebben die voors(chreve) comparanten geconsenteert int decreteren vande selve mainmyse sonder gedaecht te derven worden, coram Borchgreve, Beringhen, julii xii., 1621.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Wouterdams en zijn vrouw Margaretha Vermijlen. In de akte vernemen we dat Joannes de zoon is van Walterus. Verder wordt in de akte melding gemaakt van Baptista Van Bael(en) en zijn vrouw Anna Roefs, inwoners van Werchter. Opmerking : ten Inne is Ninde.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 54r., akte dd. 29 augustus 1616.

Item in teghenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naebeschreven ghestaen Jan Wouterdams sone wijlen Wouters, soo inden naem van sij selven als oock inden hem in dese als principael sterckmaekende voor Margriete Vermijlen, sijn huyssvrauwe, ghelovende die selve indyen te hebben, dat sij des versocht sijnde tgene des naebeschreven staet als voor schepenen behoorelijck sal connen lauderen, ratificeren ende approberen, heeft opghedraghen met behoorelijcke vertheydenisse een halff boender bempts, eertijts geweest hebbende een hoffstede, geleghen op Tremeloo onder Werchtere, regenoten mijnheere Vanden Cruyce in twee sijden, d' erffghenaemen Jan Aerts ter derdere ende tsheeren straet ter vierdere sijden, in alder vueghen ende manieren ghelijck sijlieden opdragheren 't voorschreven stuck bempts vercreghen hebben gehadt als voor meyer ende schepenen van Loven op den sesten novembris lestleden van Jan ende Henrick Vanden Dijcke, expresselijck soo sijn daer inne gegoet ende geerft ten erffelijcken rechte Babtista Van Baelen ende Anneken Roeffs, sijn huyssvrouwe, woonende te Werchtere, p(er) mo(nitionem) iure et satis die voorschreve opdragheren obligeren(de) et submitteren(de) et waeras op ii ½ st(uyvers) erffelijck aende cappelle van Sinte Barbelen ten Inne onder Werchtere, noch op vijffenvijfftich stuy(ver)s et chijns aen de erffghenamen wijlen heer Roeloffs Absoloens ende noch op vier rinsguldens erffelijck, te quyten den penninck achthien aen ... [n.v.], tanquam prout, in voldoeninghe van welcken coop van 't voorschreven stuck bemps, soo hebben die voorschreve ghehuysschen cooperen 'thunnen laste ghenomen soo sij nemen midts desen alsulcke rente van ses rinsgul(dens) erffelijck als den voorschreven Jan Wouterdaems ende Margriete, sijne huysvr(ouw)e, persoonelijck bekint hebben ghehadt ende voor schepenen van Loven o[p]den voorschreven sesthiensten novembris a(nn)o 1615 aen Peeter Paeps alias Van Eycken, gheloven(de) alsoo die voorschreven Babtista Van Baelen ende Anneken Roefs, sijn huyssvrouwe, ind(ivisim) et insolidum de selve rente van ses rinsguldens erffel(ick) alle jaeren aenden voornoemden Peeteren Paeps soo in tijts te betalen dat die voorschreven Wouterdaems, sijne huyssvrouwe, hunne naecomelingen ter saecke van dijer nyet en sullen ghemaendt, bepraempt noch beschaedicht ende andersints den selven ghehuysschen vercooperen vande selve rente altijts costeloos ende schadeloos te houden, garranderen ende indempneren, daer voor ind(ivisi)m verbin(dende) et submitte(re)n(de) t' hunne respective persoonen ende alle goederen, ruerende ende onruerende, present ende toecommende, coram Tymple, Thienen, die xxixa. augusti anno 1616.

 

In de volgende akte maakt men melding van Joannes Wouterdams zone Walterus en zijn vrouw Margaretha Vermijlen, inwoners van Werchter. In de randvermelding wordt ook hun zoon Guilielmus geciteerd. Weerom dient men hier critisch te zijn, want met Petrus Paels alias Van Eycken bedoelt men natuurlijk Petrus Paeps alias Van Eycken. En wat te denken van Verstraecken en Verstraten, eveneens opgenomen in de randvermelding.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 275r., akte dd. 20 februari 1616.

Item in teghenoordicheyt der schepen(en) van Loven naerbeschreven ghestaen Jan Wouterdams sone wijlen Wouters ende Margriet Vermijlen, zijne huyssvrouwe, woonende te Werchteren, hebben onbesundert, onverscheyden ende elck een voor al als principael bekent schuldich te zijn Peeteren Paels alias Van Eycken sone wijlen Jans, present ende dat accepterende, zoo voor hem selven als oock inden naem ende tot behoeff van Marie Loomans, sijne huyssvrouwe, oock woonende te Werchteren, veerthien carolus guldens te twintich stuyvers t' stuck, munte in Brabandt cours ende loop hebbende, erffelijcke rente, alle jaere op heden datum van desen te betalen ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrij van allen lasten, beden en(de) impositien, oock van xe., xxe., honderste, mindere ende meerdere penninghen, te leveren den voorghenoempden Peeteren ende sijne voorschreve huyssvrouwe oft actie van hen hebbende, erffelijck in toecomende tijden, t' elcken termijn als verreycte schult, welcke voorschreven rente die voorghenoemden ghehuysschen bekenders midts desen indivisim et insolidum ghelovende ter manissen te besetten ende sufficiente panden ende gronden van erffven tot Werchteren voorschreven daer ontrent gheleden (!), weert sijnde boven alle voorgaende commeren ende lasten, daer van vooren op uytgaende, dobbel rente, ende voorts meer zoo veele te doen dat den voorghenoempden Peeteren ende sijne huyssvrouwe ende naecomelinghen erffelijck in toecomende tijden sal moghen genoech sijn voor al des voorschreven is, die voorghenoemden bekinders midts desen verbindende hunlieder respective persoonen ende alle hunne goeden, ruerende ende onruerende, present ende toecomede, ende om den voorghenoemden Peeteren van t' ghene voorschreven is, noch beter te versekeren, soo consenteren midts desen die voorghenoemde ghehuysschen bekinders dat die voorschreven Peeteren van stonden aen sal moghen doen maecken mainmise oft beleyt op ende hunne goederen, bijde have ende erffve, ende namentlijck op een stuck bemps, geleghen onder Werchtere int ghehucht van Ninde, groot ontrent vijff dachmaelen, regenooten de Dijle ter eenre, de Laecke ter tweedere, joncker Jan Tijpoets ter derdere ende de goeden des voorschreven Jans Wouterdams ter vierder zijden, noch op de hellicht van sesse dachmalen bemps, daer bij ende aen gheleghen, reghenoten de Laecke ter eenre, d' erffghenaemen Jacobs Verloo ter tweedere ende des voorschreven Jans Wouterdams goet ter derder ende joncker Van Tijpoots ter vierder sijden, consenterende oock mede int' decret, bij schepenen van Loven daer op te gheven, met conditien dat sij bekenderen de selve rente sullen moghen lossen ende quytten t' allen tijden alst hen ghelieven sal t' eender reyse teghen den penninck sesthiene ende met volle rente, coram Dufflé, Maelstede, die xxa. februarii anno 1617.

            In de marge.

De capitale pennin(gen) van(de) rente, in[t] witte deser vermelt, met vier jaeren v(er)loops van dijen, sijn ontfanghen van Jan Verstraecken als erffgen(aem) Peeter Paels (!) uyt handen Jan Van Landrop, meyer van Werchter, als d' actie hebben(de) van Jan Van Wouterdams ende Guilliam, sijnen sone, volgens de quitancie onder de signature van(de) voors(chreven) Verstraten, ghegeven opden xxiiien. april lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, et sic vacat, en(de) onder stont, quod attestor, P. Van Meerbecke als clercke, actum 4a. maii 1641.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Wouterdaems zone Walterus en zijn vrouw Margaretha Vermijlen enerzijds en Baptista Van Bael met zijn vrouw Anna Roefs, inwoners Van Werchter, ter andere zijden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 172v., akte dd. 29 augustus 1616.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven ghestaen Jan Wouterdaems sone wijlen Wouters, zoo ind(en) naem van zij zelven als oock hem in des(en) als principael sterckmaken(de) voir Margriete V(er)mijlen, zijn(e) huysvr(ouwe), gheloven(de) de zelve indyen te hebben dat zij des v(er)socht zijn(de) tghene des naerbes(chreven) staet, alh(ier) voir schepen(en) behoorl(ijck) sal comen lauderen, ratifice(re)n en(de) approberen, p(er) mo(nitionem) heeft opghedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff boen(der) bempts, eertijts gheweest hebben(de) een hoffstede, gheleghen op Tremeloo onder Werchte(re), reg(enooten) mijn(en) heere Van(den) Cruyce in twee zijd(en), derfg(enaemen) Jans Aerts ter derde(re) en(de) sheeren strate ter vierder zijd(en), in alder vueghen en(de) manieren ghel(ijck) zijlieden opdrage(ren) tv(oir)s(chreven) stuck bempts v(er)creghen hebben ghehadt alh(ier) voir meyer en(de) schepen(en) van Loven opd(en) vien. novembris lestleden van Jan en(de) Henrick Vand(en) Dijcke, exp(osito) soo zijn d(aer)inne gheghoet en(de) gheerft ten erffel(ijcken) rechte Baptista Van Baelen en(de) Anneken Roefs, zijn(e) huysvr(ouwe), woonen(de) te Werchte(re), p(er) mo(nitionem) iure et satis die v(oir)s(chreve) opdraeghe(re) oblig(ando) et submitt(endo) et waras op ii ½ st(uyvers) erffel(ijck) aen(de) cappelle van Sinte Barbelen ten Inde onder Werchte(re) noch op lv (mij)ten erfchijns aen(de) erfg(enaemen) wijlen heer Roelofs Absoloens en(d)e noch op iiii r(ins)g(uldens) erffel(ijck), te quyten(e) den pen(ninck) achtthien(e), aen ... [n.v.], tanqua(m) prout, in voldoen(inge) van welcken coop van tv(oir)s(chreven) stuck bempts, zoo hebben die voirs(chreve) ghehuysschen coop(er)s thunnen laste ghenomen, zoo zij nemen midts des(en) alsulcke rente van zess(e) rinsg(uldens) erffel(ijck) als die v(oir)s(chreven) Jan Wouterdaems en(de) Margriete, zijne) huysvr(ouwe), p(er)sonel(ijck) bekindt hebben ghehadt alh(ier) voir schepen(en) van Loven opden v(oir)s(chreven) vien. novembris anno 1616 aen wijlen Peeteren Paeps alias Van Eycken, gheloven(de) alsoo die v(oir)s(chreve) Bapista Van Balen en(de) Anneken Roefs, zijn(e) huysvr(ouwe), ind(ivisi)m et insolidu(m) de zelve rente van zess(e) r(ins)g(uldens) erffel(ijck) alle jaere aen(den) voirn(oempden) Peeteren Paeps zoo in tijts te betaelen dat die voirs(chreven) Jan Wouterdaems, zijn(e) huysvr(ouwe), hunne naercomel(ingen) ter saecken van dijer nyet en sullen wordden ghemaendt, ghepraempt noch beschadicht en(de) anders(int)s den zelven ghehuyss(chen) v(er)cooperen van(de) zelve rente daervoir ind(ivisim) v(er)binden(de) en(de) submitteren(de) hunne respective p(er)soon(en) en(de) alle hunne goederen, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de), coram Tymple, Thienen, augusti xxix., 1616.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Wouterdaems zone Walterus en zijn vrouw Margaretha Vermijlen. In de marge wordt ook melding gemaakt van hun zoon Guilielmus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 220v., akte dd. 20 februari 1617.

Item in teghenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven naebeschreven ghestaen Jan Wouterdaems zone wijlen Wouters en(de) Margriete V(er)mijlen, zijn(e) huysvrouwe, woonen(de) te Werchteren, hebben ombesund(er)t, onverscheyden en(de) elck een voiral als principael bekendt schuldich te zijn(e) Peeteren Paeps alias Van Eycken zone wijlen Jans, zoo p(rese)nt en(de) dat accepteren(de), zoo voir hen zelven als oock ind(en) naem en(de) tot behoeff van Marie Loomans, zijn(e) huysvr(ouwe), oock woonen(de) te Werchteren, veerthien carolusguld(ens) te xx st(uyvers) tstuck, mu(n)te in Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden datum van des(en) te betaelen en(de) inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van allen lasten, beden en(de) impositien, oock van xe., xxe., hondertste, minde(re) en(de) meerdere pen(ningen), te leveren den voirghen(oempden) Peeteren en(de) zijne huysvr(ouwe) oft actie van hen hebben(de), erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en), telcken t(e)rmijn(e) als verreycte schult, welcke voirs(chreve) rente die voirghen(oempde) ghehuysschen bekenders midts dezen ind(ivisim) et insolidu(m) geloven ter manissen te besetten en(de) te hypoticeeren op goede, loffelijcke en(de) suffisante pand(en) en(de) gronden van erfven tot Werchter v(oir)s(chrev)en daeromtrent geleghen, weert zijn(de) boven alle voirgaen(de) commeren en(de) lasten, daervan voiren op vuytgaen(de), dobbel re(n)te, ende voirts meer soo vele te doen dat den v(oir)ghen(oempden) Peeteren, zijn(e) huysvr(rouwe) en(de) naercomel(ingen) erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en) sal moghen ghenoech zijn voiral des v(oir)s(chreven) is, die v(oir)gen(oempde) bekenders midts des(en) verbind(ende) hunlieder respective p(er)soon(en) en(de) alle hunne goeden, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de), ende om den v(oir)gen(oempden) Peeteren en(de) zijn(e) huysvr(ouwe) van tghene voirs(chreven) is noch beter te v(er)zeke(re)n, zoo consenteren midts des(en) die v(oir)gen(oempde) ghehuysschen bekinders dat die voirs(chreven) Peeter van stonden aen sal moghen doen maecken mainmise oft beleydt op en(de) over hunne goederen, beyde haeve en(de) erfve, en(de) namentl(ijck) op een stuck bempts, geleghen onder Werchtere int ghehucht van Ninde, groot omtrent vijff dach(maelen), regen(oten) de Dijle ter eenre, de Laecke ter tweede(re), jo(ncker) Jan Tijpoets ter derder en(de) de goeden des v(oir)s(chreven) Jans Wouterdaems ter iiiir. zijd(en), och opde hellicht van vi dach(maelen) bempts, bij en(de) aen geleghen, regen(oten) de Laecke ter eenre, derfg(enaemen) Jacops Verloo ter ande(re) en(de) des v(oir)s(chreven) Jans Wouterdaems goet ter derder en(de) jo(ncke)r Jan Tijpoets ter vierder zijd(en), consenteren(de) oock mede int decret bij schepen(en) van Loven daerop te gheven, met conditien dat zij bekenders de selve rente sullen moghen lossen en(de) quyten tallen tijd(en) alst hen ghelieven sal teen(der) reys(en) teghen den pen(ninck) xvie. en(de) met volle rente, coram Duffle, Maelstede, feb(ruarii xx., 1617.

            In de marge.

De capitale pennin(gen) vande rente, in twitte deser vermelt, met vier jaren verloops van dijen, sijn ontfanghen van Jan Verstraethen als erffghenaem Peeter Paeps vuyt handen Jan van Landtrop, meyer van Werchter, als dactie hebbende van Jan Wouterdaems ende Guillam, sijnen sone, volghens de quitantie onder de signature vanden voors(chreven) Vestraeten opden xxiii. april lestleden, alhier gesien ende ghebleecken, et sic vacat, quod attestor.

-P. Van Meerbeeck als clerck, act(um) iiiie. maye 1641.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Wouterdaems zone Walterus en zijn vrouw Margaretha Vermijlen, inwoners van Werchter. In de marge van de akte maakt men ook melding van Elisabetha Van Bael als vrouw van Egidius Vermijlen zone Henricus.

Deze akte van dezelfde datum werd ook vermeld in het register nr. 7890, folio 353v. Het lijkt erop dat dit register hetzelfde is dan het register nr. 7890

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 353r., akte dd. 6 november 1615.

Item in teghenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven naerbeschreven ghestaen Jan Wouterdaems sone wijlen Wouters en(de) Margriete V(er)mijlen, zijn(e) huysvr(ouwe), woonende te Werchteren, hebben ombesundert, onverscheyd(en) en(de) elck een voiral als principael bekendt, zoo zij bekennen bij dezen, wel ende deughdel(ijck) schuldich te zijne Peeteren Paeps alias Van Eycken sone wijlen Jans, p(rese)nt en(de) dat accepteren(de), zoo tot behoeff van hem als oock van Marie Loomans, zijne tegenwoirdighe huysvr(ouwe), woonen(de) te Werchteren, zesse carolus guldens te xx st(uyvers) tstuck, mu(n)te in Brabant cours ende loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden datu(m) van desen te betaelen en(de) inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van allen beden, lasten en(de) impositien, oock van xe., xxe., hondertste, minde(re) en(de) meerdere penn(ningen), te leveren den v(oir)ghen(oempden) Peeteren en(de) zijn(e) v(oir)s(chreve) huysvrouwe en(de) hunne naercomelinghen, erffel(ijck) in toecomen(de) tijden, telcken termijne als schult met recht verwonnen, welcke v(oir)s(chreve) rente die voirghenoempde bekinders midts dezen ombesund(er)t, onverscheyden en(de) elck een voir al gheloven binnen drije jaeren naestcomen(de) te besetten en(de) te hypoticeren op goede, loffel(ijcke) en(de) sufficiente panden en(de) gronden van erfven, tot Werchteren ende dairontrent gheleghen, weert zijjnde boven alle voirgaen(de) commeren en(de) lasten daervuyt gaen(de), dobbel rente, ende voirts soo vele te doen dat den v(oir)ghen(oempden) Peeteren, zijn(e) huysvr(ouwe) en(de) hunnen naercomelinghen erffel(ijck) in toecomende tijd(en) sal moghen ghenoech zijn oft bij gebreke van(de) zelve bepandinghe die voirghen(oempde) rente alsdan te lossen oft te redimeren midts den zelven ghehuysschen wedergheven(de) oft restitueren(de) de somme van xcvi r(ins)g(uldens) eens, die zijlied(en) bekinders ghelovers midts des(en) bekennen voir tcapitael der zelver rente ontfanghen te hebben en(de) met volle re(n)te en(de) de zelve v(oir)(screve) rente in vueghen v(oir)s(chreven) alsoo bepandt en(de) ghehypoticeert zijn(de), sullen aldan die v(oir)s(chree) ghehuyss(chen) bekinders de v(oir)s(chreve) rente dairnaer moghen lossen en(de) quyten tallen tijden alst hen ghelieven sal ind(er) maniere boven v(er)claert, coram Grave, Nijverssel, novembris sexta, 1615.

            In de marge.

Item Jan Paeps alias Van Eycken, sone des v(oir)s(chreven) wijlen Peeters, heeft bekent en(de) geleden, kent en(de) lijt bij desen, dat Lijsbeth Van Baerle, huysvr(ouwe) Gielis Vermijlen sone Henricx aen hem volcomentl(ijck) heeft geloeft en(de) affgequeten dese rente van zesse carolusg(uldens) erffel(ijck), promitt(ens) nullatenus alloqui sed semp(er) satis si quid minus et waras erga quoscumq(ue) obligan(do) et submitten(do) zijn(en) p(er)soon ende goeden in forma, consenteren(de) inde cassatie van desen et sic vacat, act(um) viia.aprilis 1636..

 

Met verwijzing naar dezelfde link als in de voorgaande email volgt hieronder een akte waarin Joannes Wouterdaems zone Walterus en zijn vrouw Margaretha Vermijlen nog eens worden vermeld.

Deze akte van dezelfde datum werd ook vermeld in : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7889, folio 126r., akte dd. 6 november 1615. Het lijkt erop dat dit register hetzelfde is dan het register nr. 7890

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 353v., akte dd. 6 november 1615.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven ghestaen Jan en(de) Henrick Vand(en) Dijcke, ghebroeders, kinderen wijlen Jans ende Anna Reys Sults weduwe wijlen Jans Reys, al alle die v(oir)s(chreve) comparanten hunlieden in des(en) ind(ivisi)m et insolidu(m) sterckmaken(de) voer Peeter ende Jan Reys, oock ghebroeders, kinderen wijlen Peeters, alle als erffghenaemen van wijlen Henrick Reys alias Vand(en) Staeye, p(er) mo(nitionem) hebben opghedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdeniss(en) een halff boender bempts, ierst eertijts gheweest hebben(de) een hoffstede, gheleghen op Tremeloo onder Werchteren, reghen(oten) mijn(e) heere Vand(en) Cruyce in ii zijd(en), derffgen(aemen) Jan Aerts ter derde(re) ende sheeren strate ter iiii. zijd(en), hun comparanten aenghestorven bijd(er) afflijvicheyt des v(oir)s(chreve)n wijlen Henricx Reys, exp(osito) soo zijn dairinne gheghoet en(de) gheerft ten erffel(ijcken) rechte Jan Wouterdaems sone wijlen Wouters en(de) Margr(iet)e V(er)mijlen, zijn(e) huysvr(ouwe), p(er) mo(nitionem) iure et satis die voirghen(oempde) opdraegheren ind(ivisi)m oblig(ando) et submitt(endo) in forma et waras op ii ½ st(uyvers) erffel(ijck) aen(de) cappelle van S(in)te Barbelen ten Inde onder Werchtere, en(de) noch op lv (mij)t(en) erffchijs aen(de) erffghen(aemen) wijlen h(eer) Roelofs Absoloens en(de) noch op iiii r(ins)g(uldens) erffel(ijck), te quyten den pen(ninck) xviiie., volghen(de) doude constitutie brieven, ghepasseert voir schepen(en) van Werchter(en), aen s(ieu)r Jacques Bouchorst, als bij hen v(er)creghen teghen Peeter Caluwaerts en(de) consoorten voir tanqua(m) prout navolghen(de) de brie tanqua(m) p(ro)ut, coram eisdem eodem.

Item die v(oir)s(chreve) p(ar)thijen v(er)cleren die voirs(chreve) goeden v(er)cocht te zijn openbairl(ijck) met behoorl(ijcke) proclamatien en(de) sitdagen en(de) de selve metten vuytganck van(der) brandender keerss(en) ghebleven te zijn(e) den v(oir)s(chreven) Jan(nen) Wouterdaems om en(de) voir de somme van tsestich rinsguldens te xx st(uyvers) tstuck eens sonder slach, hooghen en(de) wijngelt volghen(de) de conditien d(air)op ghehoud(en) die zij p(ar)thijen gheloven te onderhoud(en), tachtervolgen en(de) te voldoen, eod(em).

 

Hierbij nog een akte met vermelding van Joannes Wouterdaems en zijn vrouw Margaretha Vermijlen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7889, folio 233r., akte dd. 20 februari 1616.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 388r., akte dd. 20 februari 1616.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven ghestaen m(eeste)r Andries Ghijseleers, clerk in media, vuyt crachte van zekere procuratie en(de) co(m)missie, hem ghegheven tot des naerbes(chreven) staet te doen bij Peeter Caluwaerts sone Peeters ende van Jenneken Van(den) Eynde, dochtere was wijlen Jans Vand(en) Eynde, met zijne consoirten voir m(eeste)r Jan Hermans, clerck in 3a., als openb(ae)r notaris en(de) zekere ghetuyghen opden xiiiien. aprilis anno 1614 volghen(de) den instrumente dairaff bijd(en) v(oir)s(chreven) notaris ghemaeckt en(de) ond(er)teeckent, alh(ier) ghesien en(de) ghebleken, p(er) monitionem, etc(etera), heeft opghedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een rente van vier carolusguld(ens) erffel(ijck), te quyten den pen(ninck) xviii. erff(elijck), jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) den zevensten meerte, staen(de) bepandt en(de) ghehypoticeert met schepene brieven van Werchteren in date des zevensten meerte anno xvc. xli aen en(de) op een huys halff boen(der) bempts, eertijts gheweest zijn(de) een hoffstede, gheleghen op Tremeloo onder Werchteren, regen(oten) eertijts Aert Van(der) Hoffstadt in twee zijden en(de) nu mijn(en) heere Van(den) Cruyce in ii zijd(en), derffghen(aemen) Jans Aerts ter derde(re) en(de) sheeren strate ter iiiir. zijd(en), nu toebehooren(de) Jan Wouterdaems en(de) Marg(riet)e V(er)mijlen, zijn(e) huyvr(ouwe), die de tv(oir)s(chreven) halff boen(der) bempts v(er)cre opd(en) last onder ande(re) vand(er) voirs(chreve) rente v(er)creghen hebben voir meyere en(de) schepen(en) van Loven opden vien. novembris lestleden, exp(osito) soo is dair inne gheghoet en(de) gheerft ten erffel(ijcken) rechte s(ieu)r Jacques Bouckhorst inden naem en(de) tot behoeff van heer en(de) m(eeste)r Peeter Wilsart, pregh reghent inde Lelieschole en(de) indijer qualiteyt als proviseur der fundatie van wijlen heer Jan Piermont en(de) dat tot behoeff der zelver fundatie inde v(oir)s(chreve) Lelieschole, als voir ghefundeert, p(er) mo(nitionem) iure et satis die v(oir)s(chreven) opdraeghere ind(er) qualiteyt en(de) vuyt crachte als voir oblig(ando) et submitt(endo) de p(er)soonen en(de) goederen vand(er) v(oir)s(chreve) respective constituanten, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de), et waras voir ombelast en(de) onghealieneert, als inde v(oir)s(creve) procuratie, cederen(de) en(de) overgheven(de) tot behoeff als boven die v(oir)s(chreven) originaelen constitutie brieff met allen den gheleuften en(de) conditien d(air)inne begrepen ten zelven rechte, coram Tommen, Nijverseel, februarii xxa., anno 1616.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Wouterdams sone wijlen Walterus en zijn vrouw Margaretha Vermijlen, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8246, folio 156r., akte dd. 2 januari 1617.

Item in p(rese)ntie des meyers en(de) schepen(en) van Loven gestaen Loyck Vervort, die welcke vuyt crachte van procuratie speciael en(de) irrevocab(el), hem gegeven bij Geerardt Van Wemmele, Jan Van Zuene, in houwelijck hebben(de) Machtelt [Van Hoeve], en(de) Marie Van Hoeve, hem sterckmaeckende voor Franchois Van Hove ende Huybrecht De Reyger, als vade[r]l(ijcke) momb(oirs) van Jan De Reyger, daer moeder aff was Cathlijn Van Hove, suster der voors(chreve) Machtelt en(de) Marie, in date xxviii. decembris 1616 voor schepen(en) des heeren van Buggenhout, ond(erteecken)t Van Zuene, greffier aldaer, alhier verthoont ende genoechsaem gebleken, heeft opgedragen met behoorel(ijcke) verthijdenisse allen die parcheelen van goeden, hier naer volgende, eerst een huys en(de) hoff, geleghen te Berghen onder Werchter, regen(ooten) heur selffs goet in twee zijden ende sheeren straete ter vierder zijden, item noch een stuck landts, daer aene geleghen, sheeren strate in twee zijden, den hoff ter iiire. en(de) de Collegie van Dieven ter iiiire. zijden, item noch een bemdeken daer aene gelegen, regen(ooten) het Boschlandt ter ire., s' heeren strate ter iire., de Lake ter iiire. en(de) de Collegie van Dieven ter iiiire. zijden, item noch een bemdeken daer neffens gelegen, regen(ooten) sheeren strate ter ire., het straetken loopen(de) naer het Steevoert Broeck ter iire. en(de) den Heyl(igen) Geest van Werchter ter iiire. zijden, item noch een bemdeken daer neven gelegen, regen(ooten) het straetken naer Steenvoort Broeck loopen(de) ter ire., m(eeste)r Peeter De Greve ter iire. en(de) den Heyl(igen) Geest ter iiire. zijden, item noch een landeken, daerbij gelegen, regen(ooten het straetken loopende naer het Steenvort Broeck ter ire., mijnheere Francisco Van(den) Cruyce ter iire., m(eeste)re Peeter De Greve ter iiire., item noch eenen bemdt, daerbij gelegen, regen(ooten) s' heeren strate ter ire., Henrick Gooris ter iire., de Dijle ter iii., het capittel van Aerschot ter iiiier. zijden, item noch eenen bemdt tusschen zijne regen(ooten), het Beverlaeck Broeck ter eenre, jo(ncke)r Louys Van Schore, den Heyl(igen) Geest ter iire., Jaspar Thilmans ter iiire., het straetken van(de) Beverlaeck loopende naerde bemden ter iiiire. zijden, allen dese parcheelen tussche zijne reghen(ooten) onbegrepen, item noch een stuck lants, geleghen onder Sluysveldt onder Werchter, regen(ooten) Kerroen (!) Van Hove ter ire., een straetken ter iire., sPaus Collegie ter iiire. en(de) van(de) selve goeden ter iiiire. zijden, item noch een bemdeken, regen(ooten) het voor(chreven) landt ter ire. het Steuvort Broeck ter iire. ende de kercke van Werchter ter iiire. zijden, expos(ito) zoo is d(aer)inne gegoeyt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Jan Wouterdaems sone wijlen Wouters, zoo voor hem als voor Margriete Vermijlen, zijne huysvr(ouwe), woonende tot Werchter, per mo(nitionem) et satis vuyt crachte als voore, obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renun(tierende) prout iure aut, verclarende den rechtveerdig(en) prijs te wezen xviic. rinsg(uldens) en(de) acht rins(guldens) lijffcoop, coram eisdem.

            In de marge.

De quictan(tie) vande quytinge deser rente van vier guld(ens) is gestelt opden parchementen schepenen brieff van Werchter in date 7. marty 1541, bij mij onderges(chreven) rentmeester vande fundatie Piermont desen xxii. february 1647.

Erasmus Van Gutschoven.

     Uit dit huwelijk: in Werchter zijn diverse Wouterdams-overlijdens ca. 1630,

     Wouterdams Adriaen, 

     Wouterdams Guilielmus,

     Wouterdams Margaretha, x (beiden adolesc.) ? met Petrus Spoelberch,

          Uit deze relatie (fornicat.):

          Spoelberch Joannes, (°) Werchter 12.11.1620 (g. Peeters Joannes en Caiaerts Christina),

          Spoelberch Cornelius, (°) Werchter 01.06.1625 (g. Goet-Jan Cornelius).

    

Vermijlen Henricus, ° ca. 1570,

 

Vermijlen Willem  XIII (S4588 + N6324), ° ca. 1560, x met Timmermans Maeijcken, meer info bij Willem Vermiijlen.

 


 

XIII - Van Deurne Peeter (S6958), schipper, ° ca. 1565, x met Anna Vermijlen (N1231 + S6959), ° ca. 1570, deze x 1 met XI - Peeters Anselmus (N1230).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Deurne Peeter en Peeters Anselmus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Peeters Catharina, X (N615),

 

Peeters Petronella, x ca. 1628 met De Grove Philippus,

     Uit dit huwelijk:

     De Grove Jan, (°) Keerbergen 25.11.1628 (g. Joannes Van den Brande en Catharina Van Ooten),

     De Grove Elisabeth, (°) Keerbergen 30.05.1630 (g. Petrus De Grove en Magdalena Willems),

     De Grove Catharina, (°) Keerbergen 24.03.1633 (g. Adrianus Wauters en Catharina Vermijlen),

     De Grove Anna, (°) Keerbergen 15.02.1635 (g. Gerardus Meyten en Anna Van Adorp),

 

2. Van Deuren Barbara, x Betekom ...05.1618 (g. Smets ... en Colebonders Joannes) met Hubertus Van Loock,

     Uit dit huwelijk:

     Vande Loock Adrianus, (°) Betekom 18.12.1634 (g. De Meijer Adrianus en Ae(r)ts Maria),

 

Van Deuren Anna, XII (S3479).

 

 

 

XIII - XIV - XV - Vermijlen Hendrik (N2142 + S2310 + S2588 + N3582 + S3836 + S4230 + S4550 + S4604 + S6964), ° ca. 1570, wonend Betekom, x 1 met Margriet Storms (S2589 + S3837 + S4551 + S4605 + S6965), onder de Laet, x 2 met Van Weisbeke Elisabeth (N2143 + S2311 + N3583 + S4231), + Werchter 13.03.1651, x 1 ? met Arnoldus Huijbrechts.

 

KB1164: Fo 85v: feb 1620:

Jan Leliboom x Cathelyn Cleijmans voor vier sesde delen van het stuk land naerbeschreven ende Huijbrecht Janssens als gemachtigt van Jan Wijndricx Bernaertsone ende van Jan Wijndricx Hendrikxsone hebben verkocht aan Hendrik Vermijlen x Elisabeth van Weesbeke ses dm land met de gronden toebehoorten in den Loozen hoeck (Joes Hoelmans, Mathijs Luijmoije, erfgen Josijne Smets).

KB1165: Fo 149: 27 feb 1630:

Jan Daems, Jan Voet, Peeter Claes, Joos Hollemans, Gillis Cornelis, Jan Van de Valgaren, Jacop De Backer, Merten Van Hove Huijbrechtsone vervangende Jan Van Rillaer resp schepenen en bedesetters van Keerbergen hebben uitgeschreven en opgedragen aan Hendrik Vermijlen onse medeschepen ende Elisabeth Van Wesenbeke sijne huijsvrouwe een half dagwant erve van de heijde genomen gelegen onder Bollo.

KB1165: Fo 141: 6 mrt 1631:

Erfbrief voor Elisabeth Van Wesenbeke x Hendrik Vermijlen van een half bunder land geheeten het Schammeken leenroerig daervan dander helft denselven Hendrik is toebehorende gelegen tot Cruijs int sandt oft Bollo – sterfman Jan Vermijlen hun zoon, 10 jaar oud.

KB1166: Fo 159: 18 sep 1652:

S+D kinderen en erfg. wijlen Hendrik Vermijlen ende Elisabeth Van Wesenbeeck

- Willem Vermijlen (een huis te Cruijs int Sandt)

- Jacqemijnken Vermijlen x Jan Dierickx

- Elisabeth Vermijlen x Peter Claes

- Peeter Vermijlen

- Sebastiaen Vermijlen

- Barbara Vermijlen we Jan Schuermans (onder Werchter)

- Jan Vermijlen.

AVT1: 16 dec 1669:

Sebastiaen Vermijlen, Peeter Vermijlen ende Andries Van Roosbroeck als oom ende naeste van derfgen Jan Schuermans x Barbara Vermijlen hebben overslagen ende gerekent met Maeijcken Vermijlen hunne suster over de goederen en incomens vande voors wesen die moeten geschat worden op twelf gulden dewelcke de voors Mijncken Vermijlen heeft gebruijckt ontrent die negen jaeren Minkcen Vermijlen heeft in haar cost behouden Jenneken Schuermans eene vande voors wesen voor 13 of 14 jaar.

AVT1: 15 feb 1642:

S+D Hendrik Vermijlen x Margriet Storms:

- Lisbeth Van Bael we Gilis Vermijlen en Christiaen Van Bael als momboir

- Jan Van Tongelen x Anneken Vermijlen

- Jan Vanden branden x Cathlijn Vermijlen

kinderen van Hendrik x Margriet Storms

1) Gielis Vermijlen saliger:

-                                                           een boender land onder Keerbergen (erfg. Jan Vertiers, Joos Holemans, Jan Smets)

-                                                           een half boender land onder Werchter (Peeter Van Nuffelen, erfg. Hendrik Vermijlen)

2) Jan Van Tongelen:

-                                                           huis en hof gelegen onder Keerbergen, een half dm groot (Jan Vertiers)

-                                                           anderhalf dm land geheeten het Thysland

-                                                           het bosens metten Lijflant eraan gelegen

-                                                           een dm land onder Betekom

2) Jan Vandenbrande

-                                                           een half boender bempt te Caer…

-                                                           de helft van een bempt of broeck int Segbroeck

-                                                           de helft van een boender land geheeten grootmoeders land gelegen te Betecum

                                                            te deylen tegen Willem Loots.

S+D kinderen en erfgen wijlen Hendrik Vermijlen ende Elisabeth Van Wesenbeeck
- Willem Vermijlen ‎(een huis te Cruijs int Sandt)‎
- Jacqemijnken Vermijlen x Jan Dierickx
- Elisabeth Vermijlen x Peter Claes
- Peeter Vermijlen
- Sebastiaen Vermijlen
- Barbara Vermijlen we Jan Schuermans ‎(onder Werchter)‎
- Jan Vermijlen.
 

KB1166: Fo 18v: 19 mrt 1642:

S+D tussen Jan Daems ende Jan Vandenbrande

- Jan Daems onsen medeschepen, man van leen, x Cathelijne Preters

- Jan Vandenbrande x Cathelijne Vermijlen

compareerde mede

- Elisabeth Van Bael we Gillis Vermijlen mitsgaders Christiaen Van Bael ende Peeter Van Tongelen

- Jan Van Tongelen x Anneken Vermijlen.

Wer1847: Fo 376:

20 aug 1488: Willem Vanden Inde na doode Lauwereijs Vanden Inde heeft ontvangen een half boender in de Holdsdonck, behalven Willem Vandeneynde, den vader des voors Willems zijn tocht.

16 nov 1516: Aert Vandeneynde alias Raeps zone wijlen Willems heeft na de dood van deselve Willem ontvangen (Kathlijne Vandeneynde)

16 nov 1516: Aert verkoopt aan Jan Ruels x Geertruijt Wouters.

6 sep 1565: Margriet Ruels na de dood van Jan wijlen haar vader met Adriaen Pauwels m+m heeft bij mangelinge met Gielis Vermijlen tvoors half bonder bempt in de Holsdonck tegen een erfelijke rente op een stuk land in Ste Kathelyne Waver toebehorende Jacop Jacomijns gewesen schepen van Mechelen.

15 jul 1596: Hendrik Vermijlen zone wijlen Gielis woonende te Betecom heeft na de dood van zijn vader ontvangen.

25 mei 1626: Jan Geens als m+m Cathlijn Vermijlen heeft ontvangen het vierde paert.

28 jan 1628: Jan Geens als voor verkoopt het vierde paert aan Michiel Willems x Barbara Verelst.

19 feb 1643: Jan Vandenbrande x Cathlijn Vermijlen dochter Hendrics verheft na de dood van haar vader drievierde paert.

19 feb 1643: Willem Van Roost x Barbara Verhulst verheft na de dood van Michiel Willems het vierde paert.

19 feb 1643: Willem Van Roost x Barbara Verhulst mangelen tvierde paert ten behoeve van Jan Vandenbrande x Cathlijn Vermijlen.

KB1166: Fo 32: 23 mei 1643:

Anna Vermijlen Hendrikcqdochter daer moeder af was wijlen Margriete Storms x Jan Van Tongelen verkopen voor het leenhof aan Sebastiaen Vermijlen Hendriksone x Elisabeth Van Broeckhoven Cornelisdochter ierst huijs, hof, schuere, stallinge, halve messe, halve hoven, halven borneput metten gronde ende toebehoorten gelegen te Cruijs (Jan Daems met de rest van de messe, etc... en noch de helft van drij dm lants gemeynelijck geheeten het Lijfflant.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vermijlen Gilis, XII - XIII (S1294 + S1934 + S2302 + S3482),

 

Vermijlen Anna, XII (S2275),

 

Vermijlen Catharina, x met Joannes Van den Brande, geen verdere gegevens W, Heist, S, Bet, W, Beer, Rot, Wez, Wak, H, K, .

KB1166: Fo 18v: 19 mrt 1642:

S+D tussen Jan Daems ende Jan Vandenbrande

- Jan Daems onsen medeschepen, man van leen, x Cathelijne Preters

- Jan Vandenbrande x Cathelijne Vermijlen

compareerde mede

- Elisabeth Van Bael we Gillis Vermijlen mitsgaders Christiaen Van Bael ende Peeter Van Tongelen

- Jan van Tongelen x Anneken Vermijlen.

 

2. Vermijlen Willem, x > 1620 met Luijmoi Paschasia,

AVT1: 2 april 1669:

Willem Vermijlen Hendriksone woonende tot Cruijs onder Keerbergen  aan Francois Kint (vader?) huis en hof bij Cruis onder Keerbergen groot een dm.

AVT1: 27 juli 1669:

Willem Vermijlen Hendriksone verhuurt als momboir van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Schuermans x Beijcken Vermijlen (zie zus Barbara Vermijlen onder) en stuk land en bempt tot Kruis gelegen aen Jan Van Casteren tot Cruijs. 

 

In het gezin (met dank aan Paul) van Guilielmus Vermijlen stonden  drie kinderen, met name Egidius, Anna en Elisabetha. Uit de akte van emancipatie blijkt dat er minstens nog twee andere kinderen waren, met name van Martinus en Cornelius.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register n. 5727, folio 13r., akte dd. 7 september 1638

Transcriptie.

Item Guilhelmus Vermijlen filius quondam Egidii, commorans

in Werchteris, in presen(tia), in presen(tia), etc(etera), emancipavit Martinum, Corne-

lium, Egidium et Elisabetham Vermijlen, suas proles, a pane

suo modo debito et consueto, quo facto Ph(i)(lippu)s Hollandts

reconduxit, coram Leunckens, Begijnemaecker, 7bris. vii., 1638     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Martinus,

     Vermijlen Cornelius,

     Vermijlen Egidius, (°) Werchter 28.05.1620 (g. Vermijlen Henricus en Vermijlen Christina),

     Vermijlen Anna, (°) Werchter 05.11.1623 (g. Lins Michael sr en Luijmoi Anna),

     Vermijlen Elijsabeth, (°) Werchter 26.10.1627 (g. Spoelberch Petrus en Van Weesbeke Elijsabeth),

     deze wellicht x (niet K, W, Bon, R, P, H, Wak, Mech, ) met Bosmans Egidius, zie hier. 

 

Vermijlen Jacoba, x (niet W, ) met Jan Dierickx,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii K, W, Wak, H, S, Bet,

     Dierix Barbara, ° ca. 1635,

     Dierix Adrianus, ° ca. 1640, 

     Dierix Guilielmus, (°) Werchter 18.03.1642 (g. Vermijlen Guielmus en Van Broeckhoven Elisabeth),

     Diericx Joannes, (°) Werchter 29.01.1646 (g. Vermijlen Joannes en Vander Meren Joanna),

 

Vermijlen Petrus, x > 1628 met ... Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Adriana, (°) Werchter 01.05.1628 (g. De Meijer Adrianus en Vermijlen Adriana),

 

Vermijlen Elisabeth, XII (N1071 + S1155 + N1791 + S2115),

 

Vermijlen Sebastianus, + Keerbergen 14.07.1678, x 1 Keerbergen 14.09.1639 (g...) met Van Broeckhoven Elisabeth, + Keerbergen 20.07.1657, x 2 Bonheiden 19.01.1658 (g. Simon Haverhals, Adriaen Docx en Antonius De Winter) met met Helena Caleijs, + Keerbergen 09.02.1669 (zie verder bij Caleijs), x 3 Keerbergen 03.07.1669 (g. Cornelis Joannes en Vermijlen Petrus) met Eggers Catharina,

KB1166: Fo 32: 23 mei 1643:

Anna Vermijlen Hendrikcqdochter daer moeder af was wijlen Margriete Storms x Jan Van Tongelen verkopen voor het leenhof aan Sebastiaen Vermijlen Hendriksone x Elisabeth Van Broeckhoven Cornelis dochter ierst huijs, hof, schuere, stallinge, halve messe, halve hoven, halven borneput metten gronde ende toebehoorten gelegen te Cruijs (Jan Daems met de rest van de messe, etc) en noch de helft van drij dm lants gemeynelijck geheeten het Lijfflant.

KB1166: Fo 183: 15 okt 1653:

Anthoon Hollemans ende Hendrik Huijbrechts als wettige momboirs van Hendrik Holemans alnoch minderjarig, ende Jan Vermijlen x Adriana Holemans kinderen wijlen Jan Holemans daer moeder af was Barbara Huijbrechts hebben verkocht aan Bastiaen Vermijlen ende Elisabeth Van Broeckhoven een dagmael land gelegen tot Cruijs de Cobbaert.

Fo 259v: 4 feb 1665:

Gillis Bosmans, Zeger Van Laeck x Barbara Boschmans, Christoffel Claes x Francynken Bosmans, Maeijcken Bosmans met vs Gillis Bosmans ende Jan Boschmans Hendriksone als momboirs van haer drij minderjarige kinderen van wijlen Philips Daems, hen sterk makende voor Cathelijne Boschmans begijnken opden grooten begijnhove in Mechelen, ende Jan De Wint x Elisabeth Bosmans, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Bosmans Janssone ende Elisabeth Verheijden hebben verkocht aan Sebastiaen Vermijlen x Heijlken Carleijs als commanten van Seger Van Laeck eenen bosch genampt het Galgenbosch bij den voors Jan Boschmans in coope vercregen tegen Jan Huijveel …

AVT1: ca 1669: klein papiertje:

Sebastiaen Vermijlen ende Hendrik Cornelis x Adriaenken de (..) dochter wijlen Heijlken Caleijs zijn veracoordeert dat den iersten C aengesien dat er in het sterfhuijs sevenden sijn in 100 gl obligaties belooft aen den tweeden C te overleveren drij honder 50 gulden vande voors obligaties – daerop cedeert den tweeden C anden eersten alle verhuringen etc...

AVT2: 21 april 1670:

Guilliam Claes uit Keerbergen heeft ontvangen van Hendrik en Lambrecht Vermijlen, gebroeders en zonen van Sebastiaen Vermijlen ook uit Keerbergen de somme van 100 gl eens.

KB1190: 7 feb 1679:

Schepenen etc hebben hen op versoecke van de we en de kinderen wijlen Bastiaen Vermijlen getransporteert ten sterfhuiijse vanden selven Bastiaen Vermijlen & aldaer geschat de meubelen goederen aldaer bewesen de welck Jan Henrick & Lambrecht Vermijlen opde selve schattinge tot henwaerts sijn houdende om daer mede des sterfhuijs schulden & lasten te betalen & d’overschot gedeylt te worden als naer recht (volgt inventaris).

KB1190: 8 mrt 1679:

Peeter & Jan Vermijlen hen sterk makende voor Hendrik & Lambert Vermijlen kinderen wijlen Sebastiaen Vermijlen & Elisabeth Van Broeckhoven

Peeter Frans als momboir met Gillis Boschmans van Jenneken Vermijlen minderjarige dochter van selven Bastiaen Vermijlen x Heijlken Carleijs

Gillis Eggers als momboir met Jan Jan Horick van Guilliam Vermijlen daer moeder af is Cathelijne Eggers

hebben een akkord over de goederen in het sterfhuijs van Sebastiaen Vermijlen.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vermijlen Petrus, (°) Werchter 05.10.1640 (g. Van Essche Petrus en Van Adolff Anna),

     x 1 Keerbergen 09.07.1658 (g. Martinus Van Roy en Sebastiaen Vermijlen) met Joanna Van Roy, x 2 (niet S, K, Heist, ) met Strommens Maria, zie verder daar,

     KB1168: 10 mrt 1683:

     Guilliam De Becker woonende tot Diericklant int lant van Somerdijck, Sebastiaen Bosmans woonende tot Ninde

     onder Werchter hem sterk makende voor Peeter De Becker sijnde op de reijse verkopen aan Peeter Vermijlen

     x Maeijcken Strommens seker stuk lants gen den Stoppelen groot 127 roeden gelegen onder Keerbergen.

     AVT3: 2 juni 1687:

     Antoon Vandebroeck uit Keerbergen, zoon van Maria Strommens, begeert dat de schuur opde erfe ende

     neffens doude schuur van hem C sal in tochte blijven besitten Peeter Vermijlen sijn schoonvader.

     SW2: 24 jul 1699:

     Gillis Smeulders x Maeijcken Gobbens had op 2 nov 1691 vercregen van Peeter Vermijlen

     x Maria Strommens een rente

     SW2: 9 aug 1699:

     Jan Verbeeck uit Grootlo & Schriek leent van Peeter Vermijlen x Maria Strommens.

    SW2: 8 okt 1699:

     Peeter Vermijlen Sebastiaensone verkoopt een half huijs waervan Aert Van Bael de wederhelft bezit.

     Not. Swiggers 29/15.03.1715:

     Peter Vermijlen Sebastiaenssone x Maria Strommens van Keerbergen en Joanna Wijns

     (we Antoon Van den Broeck) met kinderen Adriaen en Joanna verkochten voor 355 gd 6 dagwant land te

     Grootloo aan Jan Van Rillaer x Catlijn Hoylaerts.

    SW2: 7 feb 1702:

     Peeter Vermijlen Sebastiaensone bekent ontvangen te hebben van Jan Vermijlen sijnen broeder de som van 100 gl.

     Vermijlen Joannes, (°) Keerbergen 01.11.1644 (g. Joannes Van den Brande en Margaretha Van den Broeck),

    SW3: 30 jan 1694:

     Adriaen Van Rompaeij x Cathelijn Van Casteren hebben verkocht aan Jan Vermijlen Sebastiaensone

     een swerte koije, en een vael koije en ee roije blaer koije.

     KB7261: Fo 27v: 23 mei 1698 (?)

     Op den 23 maij heeft Jan Van Tongelen vercocht aan Sebastiaen Vermijlen de wederhelft van voors huijse

     met gronde ende toebehoorten staende fol: precedenti waeroppe Peeter Vermijlen Hendrikx sone staet sterfman

     ende Jan Vermijlen Sebastiaensone als dienstelijck man actum april 1698.

     KB1169: Fo 32: 16 dec 1705:

     Jan De Grove, Jan Vermijlen, Niclaes Opdebeeck ende Bernaert Claes kopen sekere vennen genoempt

     de Groote ende Clijne Sproijvennen gelegen in de Groote Keerbergen heijde.

     ASW1722: 04-08-1717:

     Attestatie door Bernart Claes Janssone 78 jr, Jan Vermijlen Sebastiaensone 76 jr en Niclaes Opdebeeck 61 jr, allen

     van Keerbergen, ten versoeke van jonker L.G. Martenu over het onderhoud van de brug(gen).

     ASW 1728: 58/28-07-1722:

     Testament van Jan Vermijlen Sebastiaenzone van Keerbergen aan de kinderen van Gilliam wn

     Joanna Cornelis en van Joanna x Gillis Van Horick, en aan Jan, Peeter, Guilliam en Corneel.

     Cfr: ASW 1720: 114/05-11-1715: Merten Van Rillaer en Jan, Peeter, Gilliam en Corneel Vermijlen

     verkochten voor 90 gl een bunder gerooid bos aan EH Gerard Bogaerts, pastoor van Schriek.

     ASW1732: 04/19-05-1726:

     De gebroeders Guilliam en Peter Vermijlen uit Keerbergen, erfgenamen van Jan Vermijlen Sebastiaensone

     ontvingen 350 gl als cassatie van Jan Holemans Janssone uit Keerbergen.

     KB7261: Fo 23: 21 mrt 1750: Fo 24:

     Uijt het blat 46 en 47 is van ieder bladt gespleten een half dagwandt maeckende een dagwant, wesende deel

     van 3 dagwant welck een dagwant is gebleven ende gelaeten aen Jan Vermijlen Sebastiaensone,

     hebbende sich selve gestelt als erf ende sterfman.

     Vermijlen Henricus, (°) Keerbergen 15.08.1647 (g. Henricus Van Essche en Magdalena Van Horick),

     x Keerbergen 05.06.1680 (g. Vermijlen Joannes en Goris Petrus) met Goris Elisabeth, gezin bij Goris,

     Wer1876/1: 17 feb 1680:

     Hendrik Vermijlen na de dood van Sebastiaen Vermijlen zijn vader verheft het vierde paert in vijf dm land gelegen

     te Ninde onder Werchter – sterfman Hendrik Vermijlen 36 jr woonende te Keerbergen.

     SW3: 6 jun 1696:

     Jan Gijselinckx uit Rotselaer verkoopt aan Hendrik Vermijlen x Lisabeth Goris uit Keerbergen een

     half bunder land gelegen in de Laet genaemt de Coolheuvels.

     Vermijlen Egidius, (°) Keerbergen 17.10.1649 (g. Egidius Bosmans en Margareta Rams),

     Vermijlen Lambertus, (°) Keerbergen 21.11.1652 (g. Lambertus Frans en Elisabeth Vermijlen),

     Vermijlen Adrianus, (°) Keerbergen 03.07.1657 (g. Adrianus Docx en Elisabeth De Grove),

     2. Vermijlen Joanna, (°) Keerbergen 19.06.1660 (g. De Grove Gerardus en De Roij Joanna),

     x Keerbergen 27.02.1680 (g. Van Horick Joannes en Vermijlen Petrus) met Van Horick Egidius,

    SW2: 1702: 7 feb 1702:

     Gillis Van Horick wn Jenneken Vermijlen Sebastiaensdochter is voldaen door de kinderen van voors

     Sebastiaen Vermijlen over den vuijtcoop aen voors Jenneken bij voors haer vader belooft.

     3. Vermijlen Guilielmus, (°) Keerbergen 28.04.1671 (g. Claes Guilielmus en Van Eijnde Barbara),

     KB1190: 1 feb 1679:

     Gillis Eggers moederlijk momboir van Guilliam Vermijlen minderjarige soon van Sebastiaen x Cathelijne Eggers.

 

Vermijlen Barbara, x 1 > 1641 (niet W, ) met Schuermans Joannes,

AVT1: 16 dec 1669
Sebastiaen Vermijlen, Peeter Vermijlen ende Andries Van Roosbroeck als oom ende naeste van derfgen Jan Schuermans x Barbara Vermijlen hebben overslagen ende gerekent met Maeijcken Vermijlen hunne suster over de goederen en incomens vande voors wesen die moeten geschat worden op twelf gulden dewelcke de voors Mijncken Vermijlen heeft gebruijckt ontrent die negen jaeren, Minkcen Vermijlen heeft in haar cost behouden Jenneken Schuermans eene vande voors wesen voor 13 of 14 jaar.

     Uit dit huwelijk:

     Schuermans Elisabeth, (°) Werchter 14.04.1641 (g. Vermijlen Petrus en Schuermans Elisabeth),

     Schuermans Maria, (°) Werchter 13.12.1643 (g. Heeremans Guilielmus en Vanden Bosch Maria),

     Scuremans Catharina, (°) Werchter 18.10.1646 (g. Van Esch Hubertus en Scuremans Catharina),

     Schuermans Sebastianus, (°) Werchter 22.06.1649 (g. Vermijlen Sebastianus en Van Bael Elijzabeth),

     Schuermans Joanna, (°) Werchter 08.11.1651 (g. Dierickx Adrianus en Van Ophem Joanna),

 

Vermijlen Joannes, (°) Werchter 09.04.1621 (g. Ricx Joannes en Van Hove Barbara fa Jeronimus), x Werchter 09.04.1652 (g. Vermijlen Sebastianus en Holemans Antonius) met Holemans Adriana,

AVT1: 11 jan 1656:

Hendrick Huijbrechts als momboir vande erfg. Jan Holemans ten overstaan van Jan Holemans Janssone geasst met Anthoon Holemans als vaderlijk momboir en Jan Vermijlen x Adriana Holemans ter eenre, ende Adriaen Van Looije met Willem Troije ter andere sijde, die ierste C hebben verhuurt aan tweeden C hun huis en hof aende Basdonghen groot een boender soo land als bempt en nog ses dm onder Keerbergen genoempt den Roetaert.

Wer1850: Fo 168 (1 maart 1681):

Arrest op de goederen van de kinderen en erfg. van wijlen Jan Vermijlen x Adriana Holemans van wegens Merten Van Laeck

Wer1850: Fo 168 (1681):

Arrest op de goederen van de kinderen en erfg. van wijlen Jan Vermijlen x Adriana Holemans van wegens Merten Van Laeck mitsgrs aenden selven heere (secr van Werchter) geinterdiceert van nyet over te slaen over eenige goedenisse belastinge oft alienatie ten zij ierst en voor al die vrouwe Diricx waere voldaen.

Wer1850: Fo 189v – 193 (29 april 1681):

Supplicatie van de Mr Marthinus Van Laeck, inwoonder van Mechelen, aan de raad van Brabant inhoudende hoe dat hij aen wijlen Jan Vermijlen x Adriana Holemans uit Keerbergen heeft getelt eene somme van 100 gl waervoor sy aen verthoonder beloofden te gelden ende te betaelen eene rente van sess egl en daervoor verbonden de hellicht in sekeren bempt geheeten Lounckens bempt groot ontrent 5 dm gelegen onder Werchter .. ende alsoo de voors gelovers middelertyt syn commen afflijvigh te worden, hadden de verthoonder vanden selven kinderen ende erfgenaemen geene betaelinge connen becomen oirsaecks hy genootsaeckt is geweest de voors obligatie voor de raad te doen slaen etc...

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Cornelius, (°) Werchter 30.03.1653 (g. Geens Cornelius en Van Broeckhoven Elijsabeth),

     Vermijlen Petrus, (°) Werchter 04.10.1654 (g. Claes Petrus en Vander Linden Elisabeth),

     Vermijlen Barbara, (°) Werchter 17.02.1658 (g. Van Esche Peeter jr en Dierickx Barbara),

     Vermijlen Joanna, (°) Werchter 31.12.1661 (g. Vermijlen Petrus en De Roo Joanna),

     Vermijlen Catharina, (°) Werchter 27.12.1662 (g. Holemans Antonius en Claes Elisabeth n. Vermijlen Catharina).

 

 

 

XI - XII - Vermijlen Gielis (N1226 + S4002), ° ca. 1570, x met Anna Goris (N1227 + S4003), zij x 1 met Joos Troijen.

 

Wer1848: Fo 31 (18 dec 1608):

Michiel Lints Janssone x Martyne Van Loovene hebben bekend gequeten Gielis Vermijlen x Anna Goris te voren we Joos Troyen alsulcken erfelijke rente van 4 gl sjaer sbepant op seker hiijs en hof tot Niende bekennen daervan ontvangen te hebben het capitael ...

AVT1: 23 feb 1667:

Guilliam Verhagen x Beijcken Vermijlen eerst x Willem Willems woonachtig tot Veldonck hebben getransporteert aan Cristiaen Van Bael x Anna Vermijlen hunnen swager ende suster oock woonachtig tot Veldonck de helft van drij dm lants als den voors Willem Willems met sijne huijsvrouwe hadde gecocht van Jan Vermijlen bij vernaerderinge van Adriaen Theunis ... mits de last van een rente aen Cathlijn Wouters Peetersdochter.

AVT1: 13 jan 1667:

Gielis Vermijlen woonende tot Veldonck verhuurt sijn huis schuur en stallinge tot Veldonck aen Guiliam Verhagen zijn schoonzone ende sijne huijsvrouwe groot drije dm o conditie dat Gielis Vermijlen voor hem reserveert ide camer met een pleck op de zolder int selve huijs om eenig granen op te leggen ... en de tweede C diversche diensten syn doende insijnen ouderdom met wasschen en wringen alles wat hem van noode is.

AVT1: 13 jan 1667:

Hendrik Crabbe wonende tot Werchter aen de Capelle heeft verklaard schuldig te zijn aan Gielis Vermijlen wonende tot Veldonck die somme van 50 gl eens ende dat ... in cortinge van alsulcken tachterheyt ende schuld aen Margriet Verstraeten tselve schuldig is aenden voors Gielis Vermijlen van bempthuere ende costen van procedure.

11 maart 1667: is gecompareert Gielis Vermijlen ende B… Vermijlen zijne dochtere hebben verklaart dat Cristiaen Van Bael heeft betaald de som van 50 gl aan Gillis Vermijlen tot behoeve van Beycken Van Bael waervan penningen sijn gecomen uit handen van p... die hij schuldig was volgens sekere obligatie gepasseert etc ...

AVT1: 3 aug 1667:

Gielis Vermijlen en Cristiaen Van Bael zijnen schoonzoon woonende tot Veldonck verklaren dat zij C op 11 feb 1666 getelt hebben in handen van Hendrik Claes tot Cruijs in den naam van Wouter Stroomans die somme van 200 gl eens in twee diversche reisen.

AVT1: 6 aug 1667:

Cristiaen Van Bael namens zijn schoonvader Gielis Vermijlen voor de somme van 200 gl die sij sijn pretenderende op sekere goeden onder Bael en Betekom ... 

 

Hierbij (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van :

-     Egidius Vermijlen, zoon van Guilielmus (en allicht van Elisabetha Van den Eynde), inwoner van Werchter.

-     Petrus Lauwers (Lauwaerts) en Maria Van Tongelen (Van Tongeren), inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 110v., akte dd. 31 maart 1608.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Gielis V(er)mijlen sone Willems, woonen(de) tot Werchtere, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) die hellicht van parcheelen van goeden naerbes(chreven), gelegen onder Werchtere voors(chreven), ierst die hellicht van huys en(de) hoff, gelegen te Perre ond(er) Werchter voors(chreven), met sesse dachm(aelen) landts ombegrepen der maeten, regen(oten) sh(ee)ren straete in twee zijd(en), Henrick Van(den) Dijck ter iiie. zijd(en) en(de) den H(eyligen) Geest van Werchtere ter iiiie zijden, item noch die hellicht van ontrent ses dachm(aelen) eussel daeraen gelegen, regen(oten) tvoors(chreven) goet ter ie., Govaert Diericx ter andere, Jan De Wortelaer ter iiie. en(de) Anna Bosmans ter iiiie. zijd(en), item noch de hellicht van een boend(er) landts, gelegen opden Bremberch, regen(oten) sh(ee)ren straete in twee zijden, Peeter Van Eycken ter iiie. en(de) Christiaen Roeffs ter iiiie. zijd(en), exp(osito) imp(ositi) sunt Peeter Lauwaerts en(de) Marie Van Tongeren, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchter voors(chreven), p(er) mo(nitionem) et sat(is) die voors(crheven) opdraegeren obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma et war(as) opd(en) last van ontrent ii st(uyvers) en(de) twee hinnen hee(ren) chijns, waeraff die hellicht van dijen alnoch moeten draeghen derffgen(aemen) Govaerts Diericx volgen(de) die deylinge daeraff zijn(de), tanquam prout iure, coram Pulle, Loomans, martii ultima, 1608.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermijlen Barbara, x met Willems Quirinus, W+, K+, S+, H+, Bet+, Beg+, Beer+,  zie verder bij Willems,

Quiryn Willems verkoopt de tochte in huis en hof gestaen tot Veldonck toebehorende de proprietyt aende erfgen Jaspar Van Hertsroede alias Thielemans aan Jaspar Van Hertsroede.

     Uit dit huwelijk:

     1. Willems Christina, (°) Werchter 10.12.1618 (g. Luijten Rhemisius en Caiaerts Christina), moeder Vermijlen Barbara,

     2. Willems Catharina, (°) Werchter 27.06.1621 (g. Schepers Waltherus en De Preter Catharina), x Werchter 12.05.1640 (g. Verbeeck Jacobus en Verloij Joannes) met Stroobants - Stroomans Henricus,

          Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, W, Wak, H, Rot,

          Stroobants Guielmus, (°) Werchter 27.01.1641 (g. Ingelborchs Guielmus en Van Essche Barbara).

 

Vermijlen Adriana, XI - XII (N613 + S2001),

 

Vermijlen Petrus, x met ... Anna,

SW2: 18 feb 1702:

- Jan Vermijlen ende Cornelis Vermijlen ter eenre

- hun sterckmaekende voor hunnen absenten broeder ende Anna Persoons  we Hendrick Vermijlen als moeder momboiresse van haere achtergelaten kinderen ter ijre

- Jacobus Van Tongelen hem sterckmaekende voor sijne medeconsoorten ter iijre

- Godefroij Van Jaerdian (de jardin) hem sterckmaekende voor sijne medesusters ende broeder (Jan) ter iiijre

alle als erfgen van wijlen Peeter Vermijlen ende Adriana Vermijlen verkopen een bempt in de Aelmeuter ende alnoch een bempdeken tot Tremelooij ende alnoch eene rente van 50 gl capitaels die is geldende Adriana Molemans tot Rotselaer.

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Joannes, x ? Werchter 27.04.1650 (g. Holemans Antonius en Van Tongelen Arnoldus) met Geens - Guens Adriana,

     12 sep 1674:

     Merten Vermijlen & Jan Guens als momboirs van drij minderjaerige kinderen van Jan Vermijlen x Adriana Guens

     hoe dat tselve sterfhuijs van voors Jan Vermijlen & sijne voors huijsvrouwe is belast met schulden.

     Vermijlen Cornelius, x Werchter 13.04.1652 (g. Vermijlen Martinus en Wauterdams Wilhelmus) met De Roock Adriana,

     Vermijlen ... (Martinus ?),

     Vermijlen Henricus, x 1 met Verhaegen Anna,

     x 2 > 1671 (niet W, Wak, ) met Persoons Anna, wellicht ex Herent-Wijchmaal, fii in Wakkerzeel,

     AVT2: 2 jan 1673:

     Hendrik Vermijlen schepen tot Wakkerzeel x Anna Persoons transporteren een rente van 4 gl erfelijk aan de kerk

     van Wakkerzeel welcke voors Vermijlen was treckende op de goederen van de erfgen Vandervorst tot Winksele

     ende dat uit een meerdere rente van 12 gl .. welke rente de voors Hendrik Vermijlen was competerende

     uit den hoofde van Anneken Verhaegen sijne eerste huijsvrouwe volgens testament dd 27 maart 1670

     voor notaris Panhuijs.

     AVT3: 8 maart 1682:

     Hendrik Vermijlen, schepen tot Wakkerzeel, als toesiender van de kinderen wijlen zijns swagers

     Antoon Persoons verhuurt aan Jaspar Walsschaerts ende aan Aert Ackermans beiden uit Herent huis en

     hof mette stallinge & schueringe aen malcanderen annex ses dm groot gelegene opden Wijchmalen dries.

     VDS 1710:

     Om alle questien dijen souden verijsen tusschen Anthoon Van Essche ende de kinderen van Hendrick Vermijlen

     soo is op heden 15 marty 1710 gecompareert den voors Anthoon Van Essche ter eendre ende Peter, Philips,

     Jan Hendrick, Lowijs, Gillis, Susanna & Maria Vermijlen alle kinderen vanden voors Hendrik

     x Anna Persoons .. aen welke Jan, Hendrik, Lowijs ende Gillis Vermijlen hij ierste C sal geven in voldoeninge

     van de houwelijcken voorwaarden gepassseert voor den pastoor van Wakkerzeel op 5 mei 1703

     in cas sij synden oock comt te behouden dan desen jaeren 1710 ... als sij sullen commen tot eenige ...

     staet de somme van 18 gl waermede den voors houwelijksen voorwaerde comt te cesseren, bovendijen

     sal den Iersten C alnoch tsynen laste nemen de obligatie of een rente van 100 .. capitael die de kercke

     van Wackerzeel was heffende op de voors weesen.

     Fo 163v: 21 feb 1736: akte i.v.m. de kinderen uit dit gezin.

     Susters x broeders wijlen Philippus Vermijlen

     -  Carel Leijs x Susanna Vermijlen (Tildonk)

     -  Jacobus Trooij x Maria Vermijlen uit Wilsele

     - Hendrick Vermijlen uit Wakkerzeel.

     Fo 236v (9 mei 1741):

     Adriaen & Hendrick Vanderhoeven bejaerde jongmans & kinderen van wijlen Gillis Vanderhoeven

     x Anna Verhaegen door de dood van voors Gillis Vander Hoeven op de verthoonders alsmede op Peter,

     Jacobus, Maria & Anna Vanderhoeven hunne susters & broeders alnoch minderjarig sijnde is gedevolveerd

     seker huijs ende hoff, schueren en stallinge gelegen in Wakkerzeel aan de Lisperstraete groot ontrent drij dm

     – Anna Verhaegen moeder der verthoonderen en tochteresse van het voors goed tot een tweede houwelijck

     geconvokeert sijnde met Cornelis Mertens niet en comen vervangen het betalen der renten & lasten daerop

     uijtgaan tot soo verre dat het selve goet staet geevinceert te worden.

     Er wordt een akkoord gemaakt, waabij rekening wordt gehouden dat de moeder met zeer zware last is, 

     kinderen heeft grootgebracht en de grote kosten aan het goed – besluiten het goed te verkopen

     aan de weduwe Gillis Vermijlen.

     Wij ondersch Peeter Vanderhoeven & Carel Vermijlen als nu in houwelijck met Maria Verhaeghen en aldus vader

     & moederlijcke oomen over de kinderen van wijlen Gillis Vanderhoeven verweckt met Anna Verhaegen

     raden aan het goed te verkopen…

     Vermijlen Adriana, (°) Werchter 01.05.1628 (g. De Meijr Adrianus en Vermijlen Adriana),

     x Werchter 30.04.1671 (g. Vermijlen Martinus en Van Hoegaerden Petrus) met Me(e)rtens - Meert - Miert Henricus,

 

Vermijlen Joannes.

AVT3: 29 jan 1684:

Adriaen ende Aert Van Bael soo voor henselve als mede als momboirs van de minderjarige kinderen Jans, Peeter ende Maeijcken Van Bael alle kinderen van Christiaen Van Bael x Adriana Vermijlen ter jre,

Adriaen Goris ende Jan Willems als momboirs van de kinderen Willem Willems daer moeder aff leeft Barbara Vermijlen alsoo deselve hun sterk makende representerende hun als erfgenamen wijlen Jans Vermijlen hebben … Gegoet ende gegicht Cornelis De Meijer x Maeijcken Storms in drij dm land gelegen te Bael onder Aerschot.

 


 

XII - XIII - Vermijlen Egidius (S1294 + S1934 + S2302 + S3482), ° ca. 1595, x (niet W,) met  Van Balen (alias Van Dael) Elisabeth (S1295 + S1935 + S2303 + S3483), zij x 2 met Cornelius Van der Veken, deze x 1 met Catharina Paeps, + Werchter 28.12.1645.

 

Aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters.

Leenregister Werchter van 1681 onder art. 24,

1. Opden 20en. augusty 1654 voor heer Theodor Mantels, stadthoudere, sr. P.A. Mantels en. L. Ghyon, leenman., verheft Elisabeth Van Daele met Cornelis Vander Veken nae doodt Aert Van Tongelen een dachm. bempts, gelegen tot Werchter opde Groote Gracht aen oft inden Aelmortere in eene meerdere partije van een halff boender, sijnde de voors. meerdere partije oock leenroerich van desen leenhove, regen. van tselve halff boennder den H. Geest van Werchter ter ir., de G[r]oot Gracht ter ijr., d' erffgen. Aert Van Hoeff ter iijr. ende den voors. Aelmortere ter iijr. sijden en. blijvende de voors. Elisabeth Van Daele sterffvre., heeft Peeter Vermijlen, haeren sone, als voorganger gedaen manschap, hulde en. eedt van trouwen.

Thergeweyde  5 - 0

2. Opden 8 january 1680 voor jor. Jan Maximiliaen Baltijn, heere van Terbecq, stadthr., heeren Philips Franc. Baltijn, can.,

en. Sebastianus Van Rivieren, leenman. van. leenhove des hertochdoms van Aerschot, heeft Peeter Vermijlen sone Gilis ende van Elisabeth Van Baele naer doode vande voors. Elisabeth te leene verheven het voors. dachm. bempts, gelegen ter plaetse en. regen. als voor, stellende daerop voor sterffman Peeter Vermijlen, hebbende gedaen hulde, manschap en. eedt van trouwen. Thergeweyde  5 - 0

 

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 8260, folio 239r°, akte dd. 3 januari 1650.

Transcriptie.

Item in presentie der heeren schepenen van Loven naerbeschreven

gestaen Cornelis Vander Veken, woonende tot Werchter,

heeft behoorelijck geemancipeert ende vuyt sijnen broode

gedaen Cornelis Vander Veken, item Jan, Henrick, Peeter,

ende Mayken ende Adriana Vermijlen, bij hem verweckt ende

behouwt met Lijsbeth Van Baelen, die zij behouden heeft van

Gillis Vermijlen, haeren iersten man was, quo facto Oliviers

recunduxit ab aqua et igne, coram De Buck, Suetrickx,

january iija., 1650.

Commentaar.

De akte werd nogal confuus opgesteld, maar hieruit vernemen we dat Cornelius Van der Veken en Elisabetha Van Bael ook een zoon Cornelius Van der Veken hadden.  Cornelius Van der Veken senior was voordien gehuwd met Catharina Paeps, waarvan hij ook minstens twee kinderen had, namelijk nog een Cornelius, gedoopt te Werchter op 4 maart 1640 (get. : Cornelius Luymoy en Maria Goris) en allicht zeer jong overleden, alsmede Catharina, gedoopt te Werchter op 30 mei 1645 (get. : Petrus Paeps en Catharina Van Esch).  Catharina Paeps overleed te Werchter op 28 december 1645.

 

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat.

AVT1: 27 jan 1660.

Rombout De Clerck ende Jan Vanderveken als momboirs van Cornelis Vanderveken Cornelissone met den voors Cornelis oock present ter eendre, ende Elisabeth Van Bael lest we van Cornelis Vanderveken met Cristiaen Van Bael haeren broeder ende Henrick Vermijlen haere sone ter andere sijden, hebben geaccordeert dat Elisabeth Van Bael sal moeten betalen alle die personele schulden achtergelaten bij wijlen Cornelis Vanderveken haeren lesten man waer ... behoudenlijck dat den voors Rombout De Clerck met sijnen neve aenden voors sijne schoonmoedere sal te goeden comen 32 gl en dat uit sonderlinge gratie sonder tselve schuldig te sijn om met vrintschap van malcanderen te scheyden welcke penningen sullen comen vuijt die hueringe uit handen van Librecht Boeckstuijns oft selve te corten vant gene hij Librecht aen voors Cornelis Vanderveken heeft gelevert.

KB1189: Fo 130: 25 sep 1669:

Henrick Vermijlen, Rombout Van Tongelen, Geraert Van Criekingen cs ter eenre Hendrik Vandenbrande daervan geresumeert bij Anne Claes zijn we ter andere zijden – condemneren aen de aantoonder opt te leggen ende te betalen de somme van 255 gl als reste van 700 gl bij faulte van non bewijs van het emploij van …geprocedeert van het stuck lants ten processe gevoert.

AVT1: 3 nov 1669:

Hendrik Vermijlen Gielissone (vader boven) ende Rombout Van Tongelen (schoonzoon) x Maria Vermijlen hen sterk makende voor Jan en Peeter Vermijlen mede ook voor Godefrooij Vanhet Hof x Adriana Vermijlen alle kinderen van Gielis Vermijlen x Elisabeth Van Baelen saliger, ende Cathelijn Van Tongelen, Adriaen Van Looije x Elisabeth Van Tongelen, Geraert Van Criekinge x Anna Van Tongelen, en Carel Thys x Maria Van Tongelen alle kinderen van wijlen Jan Van Tongelen x Anneken Vermijlen (schoonbroer hieronder) autoriseren Rombout Van Tongelen en Geraert Van Criekinge om te compareren voor de schepenen van Keerbergen om uit hunnen resp name te gichten ende goeden Cornelis Geens Adriaensone in een huis en hof met de lande daaraan gelegen in twee percelen groot samen een boender gelegen onder Keerbergen door hen samen verkocht.

KB1168: Fo 43: 20 nov 1669:

Henrik, Jan en Peeter Vermijlen, Rombout Van Tongelen x Maeijcken Vermijlen gemachtigt voor mr Aert Van Tongelen, hem sterkmakende voor Adriana Vermijlen x Godefroij Vandenhof, alle kinderen wijlen Gillis Vermijlen daer moeder af is Elisabeth Van Bael voor d’een helft, item Adriaen Van Lo, Geraert Van Criekinge en Carel Thys met Elisabeth, Anna en Maijcken Van Tongelen hunne huijsvrouwen, dezelfde Rombout Van Tongelen ende Geraert Van Criekinge gemachtigt van Cathelijne Van Tongelen we wijlen Peeter Goossens ende deselve Anna Van Tongelen, alle kinderen wijlen Jan Van Tongelen x Anna Vermijlen voor d’ander hellicht hebben publiek verkocht aan Cornelis Geens x Appolonia Van Hove seker huijs hof lande daer aene mette toebehoorten groot tsamen ontrent een half bunder gestaen aende heijde, item een stuk land metten houtwasch daer inne ook groot tsamen ontrent een half bunder ...

AVT2: 18 mei 1671:

Jan Vermijlen, Rombout Van Tongelen, Peeter Vermijlen alle kinderen van wijlen Gielis Vermijlen ende Elisabeth Van Bael ter eenre ende

Geraert Van Criekinge x Anna Van Tongelen

Kathelijn Van Tongelen we Peeter Goossens

Elisabeth Van Tongelen we Adriaen Van Looije

+ Thijs als momboir etc (iin de marge toegevoegd)

kinderen wijlen Jan Van Tongelen x Anneken Vermijlen

hebben ontvangen van Adriaen Viskens Mertensoone uit Betekom de som van 100 gl eens wesende het cap van een rente .. sodat de obligatie van 200 gl nu ten volle betaalt is.

Wer1849ter: 23 maart 1675:

Voor notaris Guilliam Van Tongelen tot Mechelen residerende: Jan en Hendrik Vermijlen gebroeders wijlen Gilis kinderen mistgaders Rombout Van Tongelen x Maria Vermijlen (suster), Geeraert Van Criekingen x Anna Van Tongelen wijlen Jansdochter daer moeder af was Anna Vermijlen hem sterkmakende over Catharina ende Elisabeth Van Tongelen oock Jansdochters ende den voors Anna VT susters, verkopen aan sr Ludovicus Cleijmans greffier van sijne majestyts leenhove van Mechelen x Elisabeth De Meijer een half bunder bempt int Zegbroeck onder het gehucht van Ninde

op dezelfde dag compareerde Rombout Van Tongelen met procuratie van Anna Van Tongelen x Gerard Van Criekinge Cath Van Tongelen we Peeter Goossens, Maria Vermeijlen huijsvrouwe van comp, Lijsbeth Van Tongelen we Adriaen Van Loije haeren iersten man was met Joos Van Loije haeren outsten sone verkopen aan sr Ludovicus Cleymans (zie hoger) als voor ...

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vermijlen Peeter, jonkman,

AVT2: 28 maart 1674:

Peeter Vermijlen Gielissone jongman heeft gecedeert aan Rombout Van Tongelen sijnen swager alsulcken paert als hij was competerende in een dm broeckbempt gelegen int Segbroeck welcke hem C was competerende en is verstorven van wijlen Cathlijn Vermijlen hunnen moeijcken ... + oock het paert van Adriana Vermijlen sijne suster tegenwoordigh woonende int Waelsland oock voor een somme van 10 gl eens etc...

Wer1876/1: 8 jan 1680:

Peter Vermijlen 42 jr sone Gilis ende Elisabeth Van Bael, na de dood van de voors Elisabeth, te leene verheven een half bunder bempt bij den Aelmortere.

AVT3: 24 maart 1684:

Guilliam VL sone Wilms heeft ontvangen uit handen van Peeter Vermijlen jonge man zijne oom de som van 50 gl eens.

AVT3: 3 feb 1687:

Guilliam Vervoort Sebastiaensone heeft ontvangen van Peeter Vermijlen Gielissone jonkman ...

SW2: 18 feb 1702:

- Jan Vermijlen ende Cornelis Vermijlen ter eenre

- hun sterckmaekende voor hunnen absenten broeder ende Anna Persoons  we Hendrick Vermijlen als moeder momboiresse van haere achtergelaten kinderen ter ijre

- Jacobus Van Tongelen hem sterckmaekende voor sijne medeconsoorten ter iijre

- Godefroij Van Jaerdian (de jardin) hem sterckmaekende voor sijne medesusters ende broeder (Jan) ter iiijre

alle als erfgen van wijlen Peeter Vermijlen ende Adriana Vermijlen verkopen een bempt in de Aelmeuter ende alnoch een bempdeken tot Tremelooij ende alnoch eene rente van 50 gl capitaels die is geldende Adriana Molemans tot Rotselaer.

 

Vermijlen Hendrik,

 

Vermijlen Adriana, wonend in het Naamse land, x (niet W, ) met Godefridus Van Hove - Vanhet Hof, geen fii in W, K, H, Rot, Wez, Wak,

AVT2: 29 mei 1670:

Godefreede Du Jardin x Adriana Vermijlen Gielisdochter machtigen Rombout Van Tongelen hunnen swager ende Hendrik Vermijlen broeder om in hunne comparanten naeme overmits hunne presentie als wesende woonachtig in den quartiere van Naemen end ealsoo voor hun ongelegen …

om te vercoopen etc na de doot van Cathlijn Vermijlen Hendriks dochter hunne comparanten moeijcken.

Vermijlen Maria, XI - XII (S647 + S967 + S1151 + S1741), (°) Werchter 02.04.1625 (g. Roeffs Judocus en Vermijlen Anna),

 

Vermijlen Joannes vulgo Muijshansken, onder de Laete - Loosen Hoeck, (°) Werchter 04.02.1627 (g. Van Tongel Joannes en Van Wesenbeke Elisabeth), x Werchter 27.04.1650 (g. Holemans Antonius en Van Tongelen Arnoldus) met Geens/Guens Adriana, deze x 2 Werchter 14.11.1663 (g. Holemans Antonius en Dierix Everardus) met Bols - Cools - Wollens - Wols Rumoldus,

Aktes met dank aan Christine Savat.

AVT2: 21 maart 1672.

Anthoon Guiliam ende Hendrik Vervoort alle kinderen Sebastiaen Vervoort x wijlen Maria Van Bael verklaren hoe zij op hun goederen zijn nemende 2 gl erfelijck als Jan Henckens is pretenderende ende twee gl erfelijck als derfgen Jan Van Bael oock sijn pretenderende op de S+D vanden voors Sebastiaen Vervoort x wijlen Maria Van Bael was ten laste gelijt duijtweijsens van hunne scheijde brieve sulckx dat het land onder Schriek genoempt de Waterleese was gevallen ende gebleven aende voors gehuisschen met de last vande voors twee renten beloopende tsamen in cap ter somme van 64 gl eens ende alsoo die  voors gehuiisschen tsamen in leven vande voors Maria Vanbael het voors lant hebben verkocht aan Jan Vermijlen alias Muijskens volgens d’uijtwijse vanden erfbrief daer van sijnde en hebben die voors vercoopers int vercoopen vant voors lant die voor renten daerop niet vuijtgesproken noch daerop gewarandeert soo dat die mombaers van weesen vande voors Jan Vermijlen x Adriana Guens willen ontslagen ende ontlast sijn vanden voors renten sonder deselven te willen laeten staen op hunne voors pant .. soo verobligeren sij eerste C .. en stellen een vaste hypotheque op huijs en hof mletten lande annex groot ontrent die drije dm glegen in Sluijsdonck onder Werchter toebehoorende den voors Sebastiaen Vervoort voorde tochte sijne drij voors sonen voor de erfelijkheijt (erfgen Antoon Vervoort).

AVT2: 24 mei 1677:

Jan Vermijlen Gielissone uit Wakkerzeel verkoopt aan Francois Tkint x Maeijcken Verswijver twee dm uit een boender waervan die andere twee dm aen die vs Kints zijn competerende lest vercregen van Rombout Van Tongelen x Maeijcken Vermijlen.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vermijlen Elisabeth, (°) Werchter 23.02.1652 (g. Janssens Joannes en Van Linden Elisabeth),

     Vermijlen Joannes, (°) Werchter 24.08.1656 (g. Vermijlen Joannes en Van Eijck Elisabeth),

     Vermijlen Petronilla, (°) Werchter 18.04.1658 (g. Guens Petrus en Holemans Adriana),

     Vermijlen Gertrudis, (°) Werchter 21.10.1659 (g. Van Esche Petrus en Elsen Gertrudis),

     Vermijlen Catharina, (°) Werchter 26.10.1660 (g. Van Esche Petrus en Van Santvoort Catharina),

     2. Wols Maria, (°) Werchter 16.04.1664 (g. Boxtuijns Joannes en Vanden Bosch Maria),

     Cools Maria, (°) Werchter 15.08.1665 (g. Huijbrechts Joannes en Dijnkens Maria),

     Wollens Jacobus, (°) Werchter 13.03.1667 (g. Holemans Petrus en Daems Maria),

 

2a. Van der Veken Cornelius, (°) Werchter04.03.1640 (g. Cornelius Luymoy en Maria Goris),

 

Van der Veken Catharina, (°) Werchter 30.05.1645 (g. Petrus Paeps en Catharina Van Esch),

 

2b. Van der Veken Cornelius.

 

 

 

XII - Van Tongel Joannes (S2274), x met Vermijlen Anna (S2275).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Tongel Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Tongel Catharina, XI (S1137), (°) Werchter 17.07.1618 (g. Petrus Geens adolescens en Catharina Huys),

 

Van Tongel Elisabetha, (°) Werchter 23.07.1620 (g. Van Gestel Egidius en Elisabeth Van Balen), x Werchter 07.07.1652 (g. Van Tongelen Joannes en Mr Schellekens Joannes) met Van Loo Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Loo Judocus, (°) Werchter 23.03.1653 (g. Judocus Roofs en Jacoba Vermijlen),

     Van Loo Joannes, (°) Werchter 21.12.1657 (g. Joannes Van Langendonck en Lucia Van Tongelen n. sororis Margareta),

     Van Loij Catharina, (°) Werchter 21.09.1661 (g. Cornelius Van Roijst en Catharina Van Vlasselaer),

 

Van Tongel Anna, (°) Werchter 10.12.1623 (g. Joannes Van Hove en Anna Brauwiers), x Rotselaar 08.07.1646 (g. Van Crickinge Laurentius en Van Tongelen Arnoldus) met Gerardus Van Criekinghe, militis, (°) Rotselaar 09.02.1620 (g. Joannes Coepers en Anna Verstrepen), fs Laurentius en Maria Baten,

     Uit dit huwelijk:

     Van Crieckinghe Joannes, (°) Rotselaar 03.11.1647 (g. Van Aerschot Joannes en Van Crieckinghe Emerantiana),

      Van Crieckinghe Maria, ° Rotselaar 07.05.1649, (°) Rotselaar 09.05.1649 (g. Van Tongelen Joannes en Van Crieckinghen Emerantiana),

      Van Crieckinghen Egidius, (°) Rotselaar 05.11.1651 (g. Vermijlen Egidius en Van Crieckinghe Judoca),

      Van Crieckinghe Zegerus, (°) Rotselaar 12.07.1655 (g. Van Elsen Zegerus en Brugmans Elisabeth n. Anna Van Tongelen),

      Van Crieckinghe Cornelius, (°) Werchter 01.02.1659 (g. Cornelius Van Nuffelen en Anna Van Tongelen fa Petrus),

      Van Crieckinghe Adriana, (°) Werchter 29.11.1661 (g. Cornelius Van Roijst magister en Adriana Storms),

      Van Crieckinghe Petrus, (°) Werchter 06.03.1664 (g. Andreas Van Crieckinghe en Catharina Roefs),

 

Van Tongel Joannes, (°) Werchter 01.11.1626 (g. Joannes Georgy en Anna Smeulders), x Tildonk ...03.1645 (g. Michael Hensmans, Joannes Vander Meren en Egidius Limbosch) met Joanna Van der Meeren, zij x 2 Werchter 09.01.1654 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Uffelen Cornelius, deze x 2 met Paeps Elisabeth, deze x 1 met Spoelbergh Willem,

     Uit dit huwelijk:

     1. Spoelbergh Joanna, ° ca. 1620, 

     Spoelbergh Petrus, (°) Werchter 29.02.1624 (g. Michiels Petrus sr en Paeps Margareta), 

     Spoelbergh Elisabeth, ° ca. 1627

     2. Van Nuffel Anna, (°) Werchter 22.04.1641 (g. Verstraten Joannes en Paeps Anna),

     3. Van Tonghelen Petrus, (°) Werchter 06.05.1646 (g. Joannes Vander Meeren en Petrus Lauwens),

     Van Tongel Joannes, (°) Werchter 06.02.1648 (g. Arnoldus Van Tongelen custos en Barbara Van Leempoel), vader Arnoldus,

     Van Tongel Henricus, (°) Werchter 29.11.1650 (g. Henricus Goris en Barbara Vandermeren),

     Van Tongel Joannes, (°) Werchter 22.06.1653 (g. Joannes Van Beneden en Maria Wauters),

     4. Van Nuffele Elisabeth, (°) Werchter 01.08.1655 (g. De Cock Hubertus en Paeps Adriana n. Spoelbergs Elisabeth),

     Van Uffelen Hieronimus, (°) Werchter 16.10.1657 (g. De Worteleers Guilielmus en Van Haecht Elisabeth), 

     Van Nuffelen Maria Francisca, (°) Werchter 04.05.1660 (g. Mag. Van Roost Cornelius n. De Geurter Franciscus en Holemans Maria), 

     Van Nuffelen Adriana, (°) Werchter 26.03.1663 (g. Heijnsmans ... en Paeps Adriana),

     Van Nuffelen Cornelius, (°) Werchter 26.03.1663 (g. Van Roijst Cornelius en Vander Straten Catharina),

     Van Nuffelen Cornelius, (°) Werchter 03.09.1665 (g. Van Tongelen Petrus en Paeps Adriana n. Van Tongelen Elijsabeth),

 

Van Tongelen Maria, x met Carolus Thijs, poorter van Mechelen, geen geg. in W, S, P, Bet, H, Rot, Beer, Wak, K, Wez, Heist, Mech,

 

 

 

 

XI - XII - Claes Petrus (N1070 + S1154 + N1790 + S2114), (°) Keerbergen 09.05.1610 (g. Arnoldus Huybrechts en Joanna Neffs), x Keerbergen 31.01.1636 (g. Jan Claes en Henricus Holemans) met Vermijlen Elisabeth (N1071 + S1155 + N1791 + S2115), (°) (niet K, S, P!, Bon!, R, wellicht W >1615).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Claes Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Petrus, (°) Keerbergen 21.03.1635 (g. Petrus Vermeylen en Catharina Claes),

 

Claes Barbara, (°) Keerbergen 02.02.1640 (g. Henricus Claes en Barbara Vermijlen), x 1 Keerbergen 06.08.1664 (g. Jan Cornelis en Jan Valgaerens) met Godefridus Francken, x 2 (niet K, ) met Guilielmus Janssens, geen fii te K, W, S, Heist, H, R, P, Bet,

 

Claes Anna, X - XI (S577 + S1057), (°) Keerbergen 23.04.1642 (g. Jan Vermijlen en Catharina Meeus),

 

Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 17.02.1644 (g. Hubertus Huybrechts en Elisabeth Van Broeckhoven),

 

Claes Catharina, (°) Keerbergen 21.01.1646 (g. Henricus Holemans en Catharina Vermuyten), x 1 (niet K, ) met Jan Vrancken, x 2 (niet K, ) met Jan Van Emmelen, geen fii te K, W, S, Heist, H, R, P, Bet,

 

Claes Joannes, (°) Keerbergen 29.01.1648 (g. Joannes Van den Broeck en Lucia Bullens), x Keerbergen 29.05.1676 (g. Willem De Grove en Jan Van de Valgaren) met Joanna De Grove, geen fii te K,

 

Claes Maria, X (N535 + N895), (°) Keerbergen 21.08.1650 (g. Egidius Cleynhens en Maria Peeters).

 

 

 

 

X - XI - XII - Van Bael Christianus (N612 + S2000 + S2412), (°) ca. 1600, (niet W, K, Bet, H, S, Rot, Beer, P, Wak, ), x (niet W!, K, Bet, H, S, Rot, Beer, P,  ) met Vermijlen Adriana (N613 + S2001 + S2413), (°) (niet K, W, S, Bet, Rot, H, Beer, P!, Ber, Bon!, ), deze x 2 (niet W, H, Wak, S, K, ) met Guilielmus Verhagen.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Bael Christianus.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, Wak, K, Til, Buk, H, Rot,

 

Van Bael Joannes, XI (S1000), (°) Betekom 17.11.1633 (g. Petrus Van der Veeken en Anna Van den Berch),

 

Van Bael Petrus, (°) ca 1636, + Werchter 29.06.1677, x 1 ca 1667 (niet W, ) met Van Geel Anna, x 2 Werchter 07.04.1671 (g. Van Bael Cristianus en Vinx Petrus) met Catharina Vincx, + 10.01.1670, we Antonius Wauters,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Bael Petrus, (°) Werchter 22.10.1667 (g. Petrus Verhasselt en Gertrudis Vrancken), illegitiem uit Van Geel Anna,

     2. Van Bael Adrianus, (°) Werchter 24.02.1672 (g. Arnoldus Machiels en Maria Holemans),

     Van Bael Lucia, (°) Werchter 24.02.1672 (g. Joannes Vermijelen en Lucia Worteleers),

     Van Bael Joannes, (°) Werchter 21.04.1673 (g. Joannes Heijligen en Elisabeth Vinx),

     Van Bael Adrianus, (°) Werchter 08.05.1675 (g. Maria Van den Bos n. Van Wons... en Catharina Claes),

     Van Bael Barbara, (°) Werchter 04.12.1676 (g. Judocus Vervoort en Barbara Vermeylen), + Werchter 30.05.1751,

     x (niet W, ) > 1704 met Laurentius Bruffart, (°) Werchter 12.09.1670 (g. Maria Boons n. Laurentius Delicht en Catharina Vossens), + Werchter 14.11.1747, fs Paulus en Maria Boons,    

 

Van Bael Adrianus, (°) ca 1638, x Werchter 11.11.1664 (g. Schrijns Guilielmus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Schrijns Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Guilielmus, (°) Werchter 03.05.1665 (g. Guilielmus Schrijns en Anna Bostraeten),

     Van Bael Guilielmus, (°) Werchter 16.09.1666 (g. Guilielmus Sgrijns sr en Maria Schrijns),

     Van Bael Barbara, (°) Werchter 29.01.1668 (g. Guilielmus Worteleers en Barbara Schrijns),

     Van Bael Petronella, (°) Haacht 15.01.1670, x Haacht 23.09.1695 (g. Adrianus Vervloet en Franciscus Swinnen) met Bartholomeus Ingels,

     Van Bael Maria, (°) Haacht 12.12.1672,

     Van Bael Elisabeth, (°) Haacht 17.06.1674, x Haacht 21.02.1699 met Gasparus Theys,

     Van Bael Catharina, (°) Haacht 21.03.1677,

     Van Bael Joannes,

 

Van Bael Sebastianus, (°) Werchter 21.04.1641 (g. Sebastianus Vervoort en Elisabeth Vermijlen),

 

Van Bael Maria, (°) Werchter 22.11.1643 (g. Joannes Van Tongel jr. nomine patris en Maria Van Tongelen), x Werchter 25.02.1664 (g. Michael Vrancken en Christianus Van Bael) met Henricus Vrancken, x 2 met Jan Peeters, geen fii in W,

 

Van Bael Arnoldus, IX (N306 + S1206), (°) Werchter 26.02.1647 (g. Arnoldus Van Tongelen en Elisabetha Lauwens nomine Maria De Kock),

 

Van Bael Barbara, (°) Werchter 17.02.1650 (g. Petrus Van Tongelen en Barbara Vermijlen).

 


 

X - XI - Van Tongel Rumoldus (S646 + S966 + S1150), (°) Werchter 11.04.1627 (g. Rumoldus De Clerck en Catharina Coremans), x 2 Werchter 09.11.1655 (g. Petrus Van Tongelen en Cornelius Van Veke) met Maria Vermijlen (S647 + S967 + S1151 + S1741), (°) Werchter 02.04.1625 (g. Roeffs Judocus en Vermijlen Anna). Deze x 1 Werchter 30.01.1652 (g. Dnus Bossuijt Joannes Baptista en Schellekens Joanna Margareta) met Van Langendonck Wilhelmus (S1740).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Tongel Rumoldus .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Langendonck Wilhelmus, X (S870), (°) Werchter 16.11.1653 (g. Troij Guilielmus en Paeps Maria),

 

2. Van Tongelen Margaretha, (°) Werchter 26.10.1656 (g. Petrus Lauwens senior en Margaretha Van Tongelen),

 

Van Tongelen Anna, (°) Werchter 02.02.1659 (g. Petrus Lauwens en Anna Verhulst),

 

Van Tongelen Remigius, (°) Werchter 21.08.1661 (g. Remigius De Worteleer en Anna Van Tongelen),

 

Van Tongelen Maria, (°) Werchter 15.04.1664 (g. Cornelius Van Roost en Maria Van Tongelen), x Werchter 05.05.1688 (g. Ludovicus Artoos en Rumoldus Buscum) met Henricus Vermijlen, (°) Werchter 07.10.1655, fs Martinus en Maria Merx,

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Joanna, (°) Werchter 12.02.1689 (g. Joannes Briers en Maria De Wijngaert n. Maria Merckx),

     Vermijlen Margaretha, (°) Werchter 01.01.1691 (g. Egidius Hoolots n. Joannes Van Tongelen en Margareta Vermijlen),

     Vermijlen Joannes, (°) Werchter 26.02.1702 (g. Joannes Bosmans en Maria Mangelschots),

     Vermijlen Catharina, (°) Werchter 27.10.1705 (g. Petrus Bruyninckx en Catharina Teunis),

 

Van Tongelen Jacobus, (°) Werchter 08.08.1666 (g. Jacobus Van Tongelen en Anna Van Hove),

 

Van Tongelen Elisabeth, X (S323 + S483 + S575), (°) Werchter 11.05.1670 (g. Margaretha Van Tongelen nomine mariti sui en Elisabeth Van Bael),

 

Van Tongelen Joannes, (°) Werchter 19.11.1673 (g. Joannes De Worteleer en Anna Hoolaerts).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom