Voorouderlijst Vermijlen Willem

 

Van der Meylen, Van (der) Miele, Vermijl(e(n)), Vermyle(n), Vermeil(en), Vermeijlen, Vermeylen, Vermeille

Familienaam uit de plaatsnaam Mijl: rechtsgebied, banmijl, ...

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

Onderstaande Willem Vermijlen is wellicht de zoon van Vermijlen Willem, ° ca. 1528, x met Lijsbeth Vandeneijnde.

 

XIII - Vermijlen Willem (S4588 + N6324), ° ca. 1560, x met Timmermans Maeijcken (S4589 + S5535 + S5847 + N6325 + S9647 + S20275), deze x 2 met  XII - XIII - XIV - XV - Van Tongelen Peeter (S2584 + S3864 + S3972 + S4012 + S4600 + S5534 + S5846 + N6332 + S9646 + S20274), deze x 2 met IJda Van Hezen (S2585 + S3865 + S3973 + S4013 + S4601 + N5017 + N6333 + S7225 + S9929 + S10128), deze x 1 met XIII - XIV - De Raeymaecker Jasper (N5016 + S7224 + S9928 + S10128).

 

Aktes met dank aan Christine Savat.

Wer1848: Fo 60 (10 jan 1606):

Peeter Van Tongelen x wijlen Maeijcken Timmermans en Gielis Vermijlen Willemsone daer moeder af was de voors Maeijcken Timmermans hebben getranspoort ten behoeve van Jan Ricxs ene rente van 20 st sjaers.

Wer1848: Fo 27v (16 jan 1607):

Gillis Vermijlen den jongen sone Willems heeft opgedragen tot behoef van Adriaen Briers x Cathlijn Poortmans als naerderlinck ende calengierder van coop bij Jooris Van Aerschot gecocht te weten van het twelfste deel van een stuk land groot 5 dm geheeten Spaeeijndonck gelegen tot Werchter (erfg. Peter Wauters alias Clauwens, erfg. Peeter Paeps alias Van Eijcken).

Wer1848: Fo 28 (16 jan 1607):

Gillis Vermijlen verkoopt aan Peeter Van Tongeren een dm land te Perrebergen (erfg. Hendrik Vermeeren).

Wer1848: Fo 72 (4 maart 1608):

Gielis Vermijlen voor de tochte ende  Willem Vermijlen zijn zoon voor derfelijkheid hebben verkocht aan Jan Wouter Daems x Margriet Vermijlen zeker hofstede met drij dm lants gelegen te Cruijs.

Wer1848: Fo 31 (18 dec 1608):

Michiel Lints Janssone x Martyne Van Loovene hebben bekend gequeten Gielis Vermijlen x Anna Goris te voren wwe Joos Troyen alsulcken erfelijke rente van 4 gl sjaer sbepant op seker hiijs en hof tot Niende bekennen daervan ontvangen te hebben het capitael ...

Wer1848: Fo 30v (18 dec 1608):

Deijlinge tusschen Maeijcken Van Tongeren Peetersdochter ter eendre ende Gielis Vermeijlen Willemsone haeren halven broeder,

Peeter Van Tongelen als vader ende tochtnemer van zeker vercregen goeden bij hem Peeter voors vercregen te weten een hofstede gelegen tot Veldonck (Hendrik Goris, Peeter Hollemans), een stuk bempt tot Winbraecken, ende van dese voors parceelen zijn hiermede te deylen gevallen van sulcken paert ende deele als Peeter Van Tongelen hierin hadde Gielis Vermijlen Willemsone de jonge te weten huijs ende hof tot Veldonck daer Peeter Van Thongeren zijn tochte es affgaende, ende Maeijcken Van Tongeren halve suster des voors Gielis Vermijlen dochter Peeters es te deele gevallen den bempt vs te Winbraecken daerin Peeter Van Tongelen zijn tocht alnoch es houdende, ende zijn des partijen te weten Gielis Vermijlen &… Peeter Lauwers met Maeijcken Van Tongelen zijn hujjsvrouwe.

Hendrik Gobbeleijns alias Wouters met proc van Aerden Moens zone wijlen Jacop dmafw Cathelijn Van Hove en Adriaen Bries alias Vandenberge & Job Michiels als momboirs van Willeken Peeters zone wijlen Daneels dmafw Anna Schrijnmakers voor een gelijk vierdedeel in de narbes goederen wesen tsamen een hellicht

Item Adriaen Briers x Catherijn Poortmans ende Hendrik Geens x Christina Keijaerts als tochteresse voor een derde van dander hellicht

Peeter Van Tongeren x Maeijcken Tymermans dochter wijlen Jans daer moeder af was Cathelijn Poortmans ende Godevaert Diricx x Margriete Timmermans suster Maeijcken voor een ander derdendeel van voors hellicht

Lijbrecht Van Essche wijlen Hendricksone dmafw wijlen Anna Poortmans ende Hendrik Paeps alias Van Eijcken de jonge x Cathlijn Van Essche zuster des vrs Lijbrechts samen voor het derde deel van voors hellicht

In huis en hof met land en toebehoorten gelegen ter Heijden in Werchter verkopen tvoors huis aan Willem Dries x Elisabeth Van Bovenbeke.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. De Raymaeker Joannes alias Hansken Neef, XII - XIII (N2508 + S3612 + S4964 + S5064),

 

1b. Vermijlen Egidius, XII (S2294 + N3162), 

 

1c. Van Tongelen Maria, XII - XIII - XIV (S2767 + S2923 + S4823 + S10137),

 

2. Van Tongelen Petrus, XI - XII (S1292 + S1932 + S1986 + S2006 + S2300 + N3166).

 


 

XII - Vermijlen Egidius (S2294 + N3162), ° ca. 1590, woonden minstens tijdelijk in  'Park', x met Meutters - Van de Mortel Maria (S2295 + N3163).

 

De navolgende aktes (met dank aan Paul Peeters) maakt melding van Egidius Vermijlen de jonge en zijn vrouw Maria Vanden Meurtere (Van de Mortel), wonende nabij de kapel te Veldonk onder Werchter (thans Tremelo). Veldonk wordt in de volksmond Vellinck genoemd. De kapel werd in de 18e eeuw afgebroken. De kerk van Tremelo werd deels opgericht met de afgebroken stenen van de kapel van Veldonk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier,  7500 fol. 246r., akte dd. 14 mei 1610.

Item Gielis Vermijlen de jonge en(de) Marie Van(den) Meurtere, gehuysschen, woonen(de) tot Werchtere te Vellinck aen(de) capelle aldaer, in p(rese)ntia,  hebben bekint indivis(im) schuldich te zijne m(eeste)r Jan Stevens en(de) jo(uffrouw)e Cath(ari)na Claereboets, gehuysschen, sesse goude penn(ingen), geheeten carol(us) gul(dens) te xx st(uyvers) tstuck, munte shertogen van Braba(n)t cours en(de) loop hebben(de), erffel(ijcke) rinte, alle jaere opden xiiiie. may te betaelen en(de) ind(er) stadt wissele van Loven los en(de) vrije, etc(etera), oock van xe., xxe., ce. en(de) alle andere penn(ingen) te leveren in toe(comen)de tijden, telcken termijne als schult met rechte v(er)wonnen ende ter manisse pant te stellen(e), weert zijn(de) boven alle commeren en(de) lasten daerop te voren vuytgaen(de), dobbel rente, ende zoo vele te doene dat den voors(chreven) m(eeste)r Jan en(de) zijne voors(cheve) huysvr(ouw)e ten eeuwigen daegen sal mogen genoech zijn, met conditie dat die voors(chreve) bekinderen die voors(chreve rinte van sesse carol(us) g(u)l(dens) erffel(ijck) zullen mogen lossen ende affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal teend(er) reysen en(de) elcken carol(us) guld(en) daeraff met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s ten tijde vande quyttinge cours en(de) loop hebbende en(de) met volle rente, obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, coram Roeloffs, Broecke, maii xiiiia., 1610.

Op heden den ve. octob(ris) 1620, soo heeft m(eeste)r Jan Stevens bekent die capitaele penn(ingen) van dese rente van ses g(u)l(dens) erffel(ijck) ontfangen te hebben, consenteren(de) voor sulcx inde cassa(ti)e van desen, promitt(ens) nullatenus alloqui sed semp(er) sat(is) et war(as) erga quoscunque obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, actum ut sup(ra), ond(erteecken)t J. Stevens.

 

Bijgaand een akte met vermelding van Egidius Vermijlen en zijn vrouw Maria Vanden Meuter, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7508, folio 309r., akte dd. 11 juni 1618.

Condt zij eenen iegel(ijcken) dat comen es voor meyer ende) schepen(en) van Loven naerbescreven jonckheer Arnoult De Rijcke zone wijlen jo(ncke)r Laureys en(de) heeft bekendt ten erffchijse vuytgegeven te hebben aen Gielis V(er)mijlen en(de) Marie Van(den) Muetter, gehuysschen, woonen(de) tot Werchtere, een heyde met een vinne daerinne gelegen, groot tsaemen ontrent twee en(de) een halff boenderen ombegrepen der maeten, inder vuegen gelijck de selve gelegen sijn, den ontfangeren genoech bewesen, gelegen bij Valdonck (!) opt Nyeuwgoet, regen(ooten) die Werchtersche Heyde aldaer ter eenre en(de) die Kijnen Heyde ter andere zijden, comen(de) boven aen(de) herbaene en(de) beneden aen(de) goeden Peeters V(er)mijlen, erffel(ijck) te houden, te hebben en(de) te besitten op sheeren chijns, nyet excederen(de) twee stuyvers erffel(ijck) indien men bevindt daermede belast te zijn, voirder nyet, tanquam prout iure, ende voorts meer op eene voortaene rente van negen carolus g(u)l(dens) te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) vii ½ gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallende en(de) v(er)schijnende opden tweeden Sincxendach, waeraff den eersten termijn vallen en(de) v(er)schijnen sal opden iien. Sincxen dach int jaer 1619 en(de) binnen deser stadts wissele van Loven los en(de) vrije te leveren ten behoeve voors(creven) oft zijns actie hebben(de), telcken termijn als schult met rechte v(er)wonnen, obligan(do) et indivisim submitten(do) ac renun(tiando) in forma, geloven(de) die voors(creve) rente van negen rinsg(u)l(dens) en(de) vii ½ stuyvers erffel(ijck), jaerl(ijcx) ten termijn(e) voors(creven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije als boven, obligan(do) et indivisim submitten(do) in forma, met conditie dat die voors(creve) bekinders oft heurl(ieder) naercomelingen die voors(creve) rente sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken rinsgul(den) erffel(ijck) daeraff met xvie. gelijcke rinsgul(den)s loopende munte, en(de) met volle rente, coram eisd(em).

            In de marge.

Uxor non interfuit sed maritus promisit illam ad mo(nitionem) prestare, coram eisd(em).

De schepen(en) quitan(tie) van dese negen r(insguldens) vii ½ st(uyvers) erffel(ijck) met een jaerre v(er)loops, h(abetu)r augusti xxa., 1632, in hac camera. 

 

Egidius Vermijlen, zoon van wijlen Guilielmus en inwoner van Werchter emancipeert zijn kinderen Joannes, Lambertus, Libertus, Adrianus, Maria, Catharina en Anna Vermijlen. In de doopakte te Werchter staan alleen Joannes Jennes en Anna Ingels vermeld. De doopakte te Werchter is overgenomen van de doopakte, die ook werd geregistreerd in Betekom. In de doopakte te Werchter staat duidelijk vermeld dat het kind te Betekom werd gedoopt. In de doopakte te Betekom staan als doopheffers Joannes Jennis en Adriana De Vosch.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7514, folio 189v., akte dd. 23 april 1625

Item Egidius Vermijlen filius quondam Wilhelmi, commorans apud Werchter, in p(rese)ntia, et(ceter)a, emancipavit Joannem, Lambertum, Libertum, Adrianum, Mariam, Catharinam et Annam Vermijlen, suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto H. Van Roost reconduxit, coram Pulle, Plaines, aprilis xxiiia., 1625.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermijlen Barbara, XI (S1147),

 

Vermijlen Libertus, 

 

Vermijlen Adrianus,

 

Vermijlen Maria,

 

Vermijlen Joannes, x ca 1640 (niet W, ) met Van Tongelen Adriana, 

Wer1849/2: Fo 17v: 23 sept 1654:

Een erfelijke rente ten behoeve van Catharina Wouters.

Jan Vermijlen, landtman, x Adriana Van Tongelen heeft ontvangen van Jan Verhaegen als toesiender ende curateur van Catharina Wouters jonge dochtere innocente, ... schuldig te wesen ten behoeve van de voors Catharina een rente van 43 gl 15st sjaers met als borg drij dm land tot Veldonck in coope vercregen tegen Carel Thijs x Maeijcken Van Tongelen, poorter des stadt Mechelen; item van sekere vinne genoempt het Perrevinne groot een boender – deselve syne huijsvrouwe hebben bij S+D gemaeckt met haere medeerfgen over de goederen wijlen Aert Van Tongelen x Catharina Roefs; item van het paert en kintsgedeelte hem competerende van Gielis Vermijlen zijnen vader tot deser present synde x wijlen Maeijcken De Meuttere.

Wer1849/2: Fo 209v: 17 maart 1664:

Jan Vermijlen wn wijlen Adriana Van Tongelen ten overstaen van Librecht Vermijlen ende Peeter Van Tongelen als wettige momboirs van zijne minderjarige kinderen behouden van de voors Adriana Van Tongelen zij ierste huijsvrouwe was verkoopt drij dm land te Veldonck aan Adriaen Theunis.

Wer1849/2: Fo 213v (6 mei 1664):

Adriaen Theunis heeft opgedragen bij titel van vernaerderinge aan Wilm Willems x Barbara Vermijlen drij dm lands tot Veldonck als den voors transportant op 17 maart ll vercregen had tegen Jan Vermijlen wn Adriana Van Tongelen ten overstaen van Libecht Vermijlen met Peeter Van Tongelen als momboirs van sijne kinderen behouden van sijne huijsvrouwe saliger ...

Wer1849/2: Fo 216: 23 sept 1664:

Jan Vermijlen wn Adriana Van Tongelen met Librecht Vermijlen ende Peeter Van Tongelen als wettige momboirs van zijne minderjarige kinderen, verkoopt aan Adriaen Antheunis huis en hof tot Veldonck groot een dm (met een rente aan Antoon Van Langendonck tot Rotselaer).

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Matheus, (°) Werchter 11.11.1640 (g. Claes Joannes en Matthijs Elisabeth),

     Vermijlen Petrus, (°) Werchter 20.11.1641 (g. Van Tongelen Petrus en Vermijlen Barbara,

     Vermijlen Adriana, (°) Werchter 19.03.1643 (g. Vermijlen Libertus en Paeps Adriana),

     Vermijlen Barbara, (°) Werchter 06.12.1646 (g. De Coster Joannes n. Van Bael Christianus en Willems Barbara),

     Vermijlen Catharina, (°) Werchter 06.01.1646 (g. Wauters Petrus en Van Bresen Catharina).

 

Vermijlen Lambertus,

 

Vermijlen Catharina, XI (N1581), (°) Werchter 19.05.1619 (g. Vermijlen Henricus en Rogmans Catharina),

 

Vermijlen Anna Barbara, ° Betekom op weg naar Park, (°) Werchter 30.05.1622 (g. Jennes Joannes, De Vosch Adriana en Ingels Anna), x Werchter 04.10.1643 (g. Vermijlen Egidius en Bostraten Petrus) met Nijs Antonius, (°) Betekom 22.01.1620 (g. Antonius Goris alias Bruers en Johanna Goris alias Bruers),

AVT1: 19 maart 1667.

Anthoon Nijs x Anneken Vermijlen sijn ierste huijsvrouw was verkoopt aan Geilis Vermijlen sijnen scoonvader drij dm land opt Nieuwgoet onder Aerschot.

AVT1: 29 maart 1667:

Gieles Vermijlen uit Veldonck, out 84 jaeren, nog altijd in goede gezondheid maakt zijn testament:

alle zijn kinderen en kintskinderen moeten staeksgewijs genieten van alle zijn achtergelaten goeden

Anthoon Nijs schoonzoon van de testateur heeft vercocht anden voors testateur drij dm lant opt Nieuwgoet onder Aerschot crachte van seker testament gemaeckt door Anneken vermijlen dd 17 feb 1661 voor de pastoor van Rillaer – hij testateur begeert dat tselve testament voor vast en van weerde gehouden worden voor sooveel als die voors vercoopinge is bedragende, ende waert bij aldijen dat er iemand van de kinderen van Anthoon Nijs x Beijcken Vermijlen het voors testament van hunne moedere wilde querelleren...

     Uit dit huwelijk:

     Nijs Adrianus, (°) Werchter 13.09.1644 (g. Nijs Petrus en Vermijlen Adriana),

     Nijs Barbara, (°) Werchter 27.10.1647 (g. Nijs Joannes en Vermijlen Barbara),

     Nijs Antonius, (°) Werchter 15.09.1650 (g. Van Tongelen Petrus n. Lauwens Martinus en Briers Barbara),

     Nijs Arnoldus, (°) Werchter 05.11.1653 (g. Nijs Arnoldus en Vermijlen Barbara n. Nijs Anna),

     Nijs Maria, (°) Werchter 24.03.1657 (g. De Worteleere Guilielmus en De Cock Maria),

 

Vermijlen Petrus, (°) Werchter 27.03.1627 (g. Vermijlen Petrus en Goris Elijsabeth).

 


 

XI - Willems Wilhelm(us) (S1146), x Werchter 14.04.1649 (g. Egidius Vermijlen en Joannes De Mayer) met Vermijlen Barbara (S1147), (°) (niet W!, K, R, ...), zij x 2 (niet W, ) met Verhaegen Wilhelmus.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Willems Wilhelm.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Willems Joannes, (°) Werchter 14.04.1650 (g. Joannes Willems en Adriana Vermijlen nomine Catharina Van Tongelen),

 

Willems Maria, (°) Werchter 13.10.1651 (g. Arnoldus Van Nijnde en Maria Vertiers), x Van Santvoort. ...

     Uit dit huwelijk:

     Van Santvoort Job,

 

Willems Anna, (°) Werchter 01.11.1654 (g. Petrus Lauwens en Anna Verhoeven),

 

Willems Catharina, woonden Laeth, (°) Werchter 29.09.1656 (g. Guilielmus Coens en Catharina Michiels), x Werchter 16.08.1679 (g. Van Roost Cornelius en Willems Joannes) met Gooris Adrianus, (°) Werchter 08.02.1650 (g. Kaerkens Petrus en Vervoort Adriana),

     Uit dit huwelijk:

     Goris Adrianus, (°) Werchter 09.09.1680 (g. Goris Adrianus en Smets Maria),

     Gooris Egidius, (°) Werchter 17.04.1682 (g. Eggers Egidius en Vanden Bosch Barbara),

     Gooris Elisabeth, (°) Werchter 29.09.1687 (g. Vanden Plas Joannes n. Gooris Henricus en Willems Elisabeth),

     Goris Henricus, (°) Werchter 04.08.1689 (g. De Rijck Henricus en De Backer Anna),

     Goris Joanna, (°) Werchter 10.10.1691 (g. Vanden Plas Joannes en Pelgrims Maria),

     Goris Barbara, (°) Werchter 17.10.1693 (g. Lambrechts Gerardus en Vander Plas Elisabeth n. Vermijlen Barbara),

 

Willems Henricus, (°) Werchter 06.12.1658 (g. Henricus Cockx en Catharina Ingelborghs),

 

Willems Guilielmus, (°) Werchter 08.10.1660 (g. Guilielmus De Meyer en Barbara Willems),

 

Willems Elisabetha, X (S573), (°) Werchter 18.10.1663 (g. Vande Velde Joannes en Willems Catharina).

 

 

 

 

Vermijlen Libertus, (°) (niet W, Rot, H, K, S, O, SKW, Bet, R, P! , Ber, Beer, Wak, Wes, ), + Werchter 28.10.1677, x Werchter 27.07.1643 (g. Egidius Vermijlen en Petrus Lauwens) met Maria De Cock, (°) Werchter 23.10.1619 (g. Cornelius Luymoi en Maria Lauwers), + Werchter 07.04.1669, x 2 Werchter 07.05.1669 (g. Van Hoegaerden Petrus en Van Roijst Cornelius) met Serneels Anna.

 

Onder de KLIK zitten diverse aktes i.v.m. dit gezin. Dit met dank aan Christine Savat en Paul Peeters.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vermijlen Petrus, (°) Werchter 13.10.1649 (g. Petrus Lauwens en Adriana Vermijlen), + Werchter 17.09.1693,

x (niet W, Wak, ) met Elisabeth De Wil(de), + Werchter 25.08.1720,

AVT3: 9 jan 1680:

Peeter Vermijlen sone Librecht erfg. van goederen achtergelaten bij Jan Vermijlen oom van Peeter Vermeijlen.

SW2: 20 maart 1700:

Peeter Vermijlen x Elisabeth De Wil, hunnen broeder Gillis Vermijlen…

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Anna, (°) Werchter 28.04.1685 (g. Egidius Vermijlen en Anna De Wille),

     Vermijlen Barbara, (°) Werchter 07.07.1686 (g. Egidius De Cock en Barbara De Wil), + Werchter 06.07.1746,

     x 1 Rotselaar 01.11.1716 (g. Joannes Van Langendonck en Henricus Vermeeren) met Guilielmus Vermeeren, (+) Rotselaar 19.01.1720,

     x 2 Rotselaar 07.01.1721 (g. Michael Molemans en Petrus Van Horck) met Lambert Claes, ex Binkom, + W 07.01.1759,

     Vermeylen Maria, (°) Werchter 15.09.1687 (g. Adrianus Dox en Maria Vranx),

     Vermijlen Adrianus, (°) Werchter 15.11.1690 (g. Adrianus De Wille en Anna Verhulst),

     Vermijlen Joannes, (°) Werchter 18.06.1693 (g. Joannes Van Hoegaerden en Maria Lauwens),

 

Vermijlen Joannes, (°) Werchter 15.12.1653 (g. Kluppels Theodorus en Elisabeth Lauwens),

 

Vermijlen Egidius, (°) Werchter 19.11.1656 (g. Egidius Vermijlen en Catharina Wouters).

 

 

 

XI - Coens Henricus (N1580), ° ca. 1617, x Werchter 19.07.1648 (g. Coen Conrardus en Vermijlen Egidius) met Vermijlen Catharina (N1581), (°) Werchter 19.05.1619 (g. Vermijlen Henricus en Rogmans Catharina), x 2 Werchter 22.04.1659 (g. Coens Coenrardus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Andreas Paschiers.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Coens Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Coens Guilielmus, (°) Werchter 07.05.1650 (g. Guiliemus Coens en Maria Gerardi), x Werchter 18.02.1677 (g. Coens Joannes en Van den Enden Guilielmus) met Barbara Van den Eynde,

     Uit dit huwelijk:

     Coenens Joannes, (°) Werchter 28.11.1677 (g. Joannes Coenens en Maria Coenens),

     Coenens Guilielmus, (°) Werchter 03.10.1681 (g. Guilielmus Van den Eynde en Maria Appelmans),

     Coenens Petronella, (°) Werchter 21.01.1685 (g. Egidius Goossens en Petronella Ceulemans n. Petronella Luyten),

     Coenen Maria, (°) Werchter 22.02.1689 (g. Joannes Van den Einden en Maria Coenens),

 

Coens Maria, (°) Werchter 11.12.1652 (g. Joannes Coens en Maria Vertiers), x 1 Werchter 06.08.1677 (g. Coenens Arnoldus en Kint Franciscus) met Joannes Brugmans - Bruchmans en x 2 Werchter 17.05.1684 (g. Van Roost Cornelius en Worteler Remigius) met Wilhelmus De Worteleer,

     Uit dit huwelijk:

     1. Brugmans Adriana, (°) Werchter 15.12.1678 (g. Guilielmus Koens en Adriana Brugmans), x ca. 1703 met Petrus Van Haeght, + Werchter 14.05.1737,

     Brugmans Joannes, (°) Werchter 12.11.1680 (g. Joannes Coenens en Maria Van Hoegaerden),

     Brugmans Anna, (°) Werchter 12.03.1683 (g. Andreas Paschiers en Anna Vermalen),

     2. De Worteler Joannes, (°) Werchter 04.03.1686 (g. Joannes De Worteler en Barbara Van den Eynde),

     Wortelers Maria, (°) Werchter 18.09.1687 (g. Michael Kestens n. Van Roost ... en Maria De Worteler),

     De Worteleer Elisabeth, (°) Werchter 25.02.1690 (g. Cornelius Van Geel en Elisabeth De Worteleer),

 

Coens Joannes, X (N790), (°) Werchter 01.01.1658 (g. Joannes Coens en Maria Coens),

 

2. Paschiers Andreas, (°) Werchter 01.06.1660 (g. Van Dooren Andreas en Vermijlen Barbara).

 


 

Vermijlen Egidius, (°) Werchter 19.11.1656 (g. Egidius Vermijlen en Catharina Wouters), x Werchter 13.05.1683 (g. Cornelius Van Rost en Arnoldus Van Tongelen) met Anna Verhulst, (°) Betekom 07.03.1659 (g. Peeters Joannes en Van Meerbeeck Anna).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermijlen Jacobus, (°) Werchter 15.02.1684 (g. Jacobus Verhulst en Maria Van der Vecken),

 

Vermijlen Elisabeth, (°) Werchter 02.08.1686 (g. Henricus Verhulst en Elisabeth De Wilde),

 

Vermijlen Catharina, (°) Werchter 16.06.1689 (g. Gerardus Luyten en Catharina Peeters),

 

Vermijlen Maria, (°) Werchter 20.02.1692 (g. Petrus Vermijlen en Maria Lauwers), x (niet W, ) met Goris Joannes, (°) Werchter 23.09.1680 (g. Castermans Joannes en De Keuster Maria), deze x 1 Werchter 16.11.1707 (g. Michiels Petrus en Van Roest Arnoldus) met Barbara Luijten, (°) Werchter 05.08.1678, + Werchter 05.10.1721,

     Uit dit huwelijk:

    1. Goris Maria, (°) Werchter 10.12.1707 (g. Goris Adrianus en Van Leemput Maria),

     Goris Joannes, (°) Werchter 20.02.1709 (g. Calstermans Joannes en De Wijgaert Maria),

     Goris Elisabeth, (°) Werchter 15.02.1712 (g. Egborgs Joannes en Luijten Elisabeth),

     Goris Petrus, (°) Werchter 26.08.1715 (g. Castermans Petrus en Van Rillaert Francisca),

     Goris Cornelius, (°) Werchter 11.02.1719 (g. Van Tongelen Cornelius en Luijten Elisabeth),

     2. Goris Maria, (°) Werchter 19.09.1724 (g. Oom Theodorus en Van Eijken Maria),

     Goris Egidius, (°) Werchter 22.11.1722 (g. Vermijlen Egidius en Castermans Joanna),

     Goris Adrianus, (°) Werchter 22.12.1726 (g. Kestens Adrianus en Vermijlen Maria),

     Gooris Michael, (°) Werchter 11.12.1728 (g. Luijten Michael en Gobelens Anna).

 

Vermijlen Barbara, (°) Werchter 01.09.1696 (g. De Kock Egidius en Bogaerts Barbara).

 


 

Vermijlen Jacobus, (°) Werchter 15.02.1684 (g. Jacobus Verhulst en Maria Van der Vecken), x (niet W, Wak, S, ) met Anna Gobeleyns, (°) Werchter 08.04.1687 (g. Henricus Gobbeleyns en Anna Van Vlasselaer), + Werchter 24.10.1654.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermijlen Maria, (°) Werchter 27.01.1711 (g. Adrianus Vervoort en Maria Goblens), + Werchter 03.04.1773, x Werchter 18.09.1742 met Joannes Dirickx, (°) Werchter 13.01.1711, fs Cornelius Dirix en Adriana Van Hoegaerden,

     Uit dit huwelijk:

     Dirix Joannes Baptista, (°) Werchter 05.07.1743 (g. Joannes Wouters en Anna Wouters),

     Dirix Carolus, (°) Werchter 28.01.1745 (g. Carolus Wouters en Adriana Van Hoegaerden),

     Dirix Anna Maria, (°) Werchter 09.08.1747 (g. Joannes Nagels en Anna Goblijns),

     x Werchter 17.05.1774 met Petrus Claes, (°) Werchter 21.07.1745 (g. Petrus Wouters en Lucia Viskens), fs Matthias en Maria Visch,

     Dirix Guilielmus, (°) Werchter 26.01.1750 (g. Guilielmus Vermeijlen en Anna Dejonge),

 

Vermijlen Guilielmus, (°) Werchter 30.01.1713 (g. Guilielmus Gobelens en Maria Lauwens),

 

Vermijlen Joannes, (°) Werchter 18.04.1716 (g. Joannes De Maijer en Maria Vermijlen),

 

Vermijlen Catharina, (°) Werchter  18.04.1716 (g. Adrianus Vermijlen (neef) en Catharina Holemans),

 

Vermijlen Carolus, (°) Werchter 30.01.1718 (g. Carolus Wauters en Barbara Vermijlen (nicht)),

 

Vermijlen Catharina, (°) Werchter 06.04.1723 (g. Guilielmus Gobelens en Catharina Vermijlen), 

 

Vermijlen Anna, (°) Werchter 30.03.1725 (g. Adrianus Vermijlen en Anna Vermijlen (nicht)), + Werchter 06.08.1761, ongehuwd,

 

Vermijlen Adrianus, (°) Werchter 17.11.1730 (g. Adrianus Egerix en Barbara Gobelens), + Werchter 16.07.1777, x Rotselaar 08.08.1762 (g. Bartholomeus Schepers en Jacobus Van Tongelen) met Catharina Cornelis, ex Kortrijk-Dutsel,

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Joannes Baptist, (°) Werchter 28.06.1763 (g. Joannes Baptista Cornelis en Barbara Van Haecht), + W 16.03.1765,

     Vermeijlen Clara, (°) Werchter 15.03.1766 (g. Petrus De Wijngaert en Clara Vantongelen),

     Vermeijlen Anna Catharina, (°) Werchter 28.05.1768 (g. Henricus Janssens en Catharina Smets), + Werchter 23.05.1734,

     x 1 Werchter 03.08.1790 met Gummarus Van den Wijngaert, ex O.L.V.Waver,

     x 2 Werchter 05.02.1806 (g. Petrus Antonius Guens en Joannes Baptist Vermeylen) met Geens Joannes,

     (°) Werchter 20.05.1749 (g. Joannes Baptist Elsen en Maria Van Geel), + Werchter 25.05.1824, fs Henricus en Anna Van Meerbeeck,

     Vermeijlen Anna Maria, (°) Werchter 23.11.1770 (g. Joannes Baptista Vermeijlen en Anna Maria Dierickx),

     Vermeijlen Joannes Baptist, (°) Werchter 07.01.1775 (g. Joannes Baptista Dirickx en Elizabeth Van Eijcken), + W 03.02.1775,

     Vermeijlen Joannes Baptista, (°) Werchter 28.08.1776 (g. Joannes Baptista Dirickx en Elizabeth Paeps alias Van Eijcken).

 


 

Vervloesem Cornelius (S182), (°) Werchter 27.07.1716 (g. Cornelius Van der Veken en Catharina Holemans), + Werchter 25.03.1783, x 1 Werchter 15.06.1743 met Vermijlen Catharina, (°) Werchter  06.04.1723 (g. Guilielmus Gobelens en Catharina Vermijlen), + Werchter 18.09.1748, x 2 Werchter 07.12.1748 met Maria Van der Veken (deze trouwde reeds een eerste maal te Werchter 02.07.1730 met Jennes Joannes).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervloesem Elisabeth, (°) Werchter 22.01.1745 (g. Joannes Vervloesem en Elisabet Grootaers),

 

Vervloesem Anna Catharina, (°) Werchter 25.06.1747 (g. Joannes Vermijlen en Catharina De Grooff),

 

2. Vervloesem Barbara, (°) Werchter 10.06.1751 (g. Petrus Van der Veken en Barbara Vervloesem), x Werchter 10.09.1774 met Joannes Van Molle, (°) Werchter 07.03.1754 (g. Joannes t'Servranckx en Anna Lambrechts), fs Rumoldus en Elisabeth Servrackx,

     Uit dit huwelijk:

     Van Mol Cornelius, (°) Werchter 08.12.1774 (g. Cornelius Vervloessem en Elisabeth Servranckx), + Werchter 19.12.1777,

     Van Mol Anna Maria, (°) Werchter 09.02.1776 (g. Cornelius Vervloessem en Anna Maria Vanmolle),

     x Tremelo > 1793 met Philippus Jacobus Nijs, (°) Werchter 01.08.1769 (g. Philippus Opdebeeck en

     Anna Paeps alias Van Eijcken, + Werchter 27.12.1814, fs Servatius en Elisabeth Op de Beeck,

     Van Mol Anna Catharina, ° Werchter 22.03.1779, x > 1801 met Petrus Franciscus Geens, (°) Werchter 01.12.1777

     (g. Petrus Guens en Anna Maria Faeijaerts), fs Joannes Franciscus en Anna Maria Boidts,

     Van Mol Clara, ° Werchter 10.07.1782, + Werchter 07.08.1783,

     Van Molle Anna Elisabeth, ° Werchter ca. 1785,

     Van Molet Petrus Antonius, ° Werchter Tremelo 19.03.1796 (g. Petrus Jennes en Anna Catharina Wouters),

 

3. Jennes Anna Catharina, (°) Werchter 02.07.1730 (g. Adrianus Jennes en Catharina Holaerts),

 

Jennes Petrus, (°) Werchter 30.11.1732 (g. Petrus Van der Veken en Catharina Vanderveken), + Werchter 07.04.1808, x 1 Werchter 08.01.1765 (g...) met Anna Van Gheel, (°) Werchter 03.10.1735 (g. Servatius Stroobants en Anna Vervoort), + Werchter 14.07.1769, fa Guilielmus en Catharina Vervoort), x 2 Werchter 22.05.1771 (g...) met Anna Maria Cornelia Verlooij, ex Heist, + Werchter 04.04.1808,

     Uit dit huwelijk:

     1. Jennes Cornelius, (°) Werchter 02.05.1766 (g. Cornelius Vervloessem en Maria Van Geel), + Werchter 23.10.1766,

     t' Jennes Cornelius, (°) Werchter 19.11.1767 (g. Cornelius Vermeijlen en Anna Maria 't Jennes, + Werchter 10.09.1788,

     2. t' Jennes Barbara Maria, (°) Werchter 10.03.1772 (g. Franciscus Michiels en Barbara Vervloesem),

     Jennes Petrus Josephus, (°) Werchter 15.10.1773 (g. Petrus Van Looij en Lucia Van der Veken),

     x 1 Werchter 20.09.1802 (g. Petrus Jennes en Petrus Bruynincx vaders) met Anna Maria Bruijnincx, + Werchter 23.08.1817,

     x 2 Werchter - Tremelo 25.06.1818 (g. Carolus Van der Bucken en Cornelius Wouters) met Anna Catharina Wouters, fii in Werchter,

     Jennes Joannes Baptista, (°) Werchter 07.02.1776 (g. Joannes Baptist Van Campenhout en Maria Van Hoof),

     Jennes Joannes Franciscus, (°) Werchter 22.03.1779 (g. Joannes Baptist De Coux en Anna Van Eijcken), x Wezemaal 15.02.1810 met Maria Barbara Briers, ex Aarschot, fii in Wezemaal,

     Jennes Servatius, ° Werchter 02.05.1782 (g. Servatius Nijs en Elizabeth Paeps alias Van Eijcken), + Werchter 25.09.1783,

 

Jennes Anna Maria, (°) Werchter 25.02.1737 (g. Adrianus Jennes en Maria Van Hove), x Werchter 23.06.1772 met Joannes Baptista Van Campenhout, (°) Werchter 24.08.1740 (g. Adrianus Van Campenhout en Maria Boets), + Werchter 13.03.1823, fs Cornelius en Elisabeth Boets,

     Uit dit huwelijk:

     Van Campenhout proles, (°) Werchter 28.11.1768, + Werchter 28.11.1768,

    A chirurgo de Rotselaer, rompen? , baptizata in partu. Filius fornicarius Maria T'Jennes juvencula et

     Joannis Van Campenhout juvenis iuti declaravit easem Maria easem chirurgo in partu deinde Joannes

     ipse mili veclaravit quod sepius habuerit cum ipsa copulam, et velit cum eadem Maria inive matrimonium.
     Matrimonium 23/06/1772 Werchter.

     Van Campenhout Anna Elisabeth, (°) Werchter 04.04.1773 (g. Henricus Voet frater patris en Anna Maria t' Jennes),

     Van Campenhout Anna Maria, (°) Werchter 12.09.1775 (g. Petrus 't Jennes en Anna Maria Boits),

     Van Campenhout Guilielmus, (°) Werchter 21.08.1778 (g. Guilielmus Van Campenhout en Joanna Vanderveken),

     Van Campenhout Joannes Baptist, (°) Werchter 16.10.1781 (g. Joannes Baptista Van Mol en Elisabeth Boets),

 

Jennes Elizabeth, (°) Werchter 15.01.1740 (g. Arnoldus Vander Veken en Anna Elizabeth Jennes), + Werchter 02.02.1784, x Werchter 08.11.1763 met Petrus Mommens, (°) Werchter 27.12.1738 (g. Petrus Van Hoegaerden en Lucia Grootjans), + Werchter 26.11.1782, fs Joannes en Maria Clap,

     Uit dit huwelijk:

     Mommens Joannes Baptista, (°) Werchter 08.02.1764 (g. Joannes Mommens en Anna Maria t' Jennes), + Werchter 21.02.1765,

     Mommens Joannes Baptista, (°) Werchter 12.12.1765 (g. Joannes Mommens en Anna Maria t' Jennes),

     Mommens Fredericus, (°) Werchter 04.10.1767 (g. Fredericus Mommens en Anna Catharina Vervloesem), + Werchter 20.09.1794,

     Mommens Barbara Maria, (°) Werchter 15.09.1769 (g. Joannes Baptist Mommens en Barbara Vervloesem),

     Mommens Anna Maria, (°) Werchter 19.02.1772 (g. Petrus t'Jennes en Maria Mommens),

     Mommens proles, (°) en + Werchter 19.02.1772,

     Mommens Henricus, (°) Werchter 13.01.1775 (g. Henricus Leijssens en Ana Barbara Boogaerts),

     x Werchter 11.11.1799 (g. RD Van den Bon vicepastor en Joannes Reyers) met Anna Maria Michiels, fii in Werchter,

     Mommens Maria Elizabeth, (°) Werchter 28.06.1777 (g. Joannes Van Campenhout en Elizabeth Vanderveken),

     Mommens Petrus, (°) Werchter 21.03.1780 (g. Petrus Vermeylen en Joanna Catharina Van Linthout),

     Mommens Lucia, (°) Werchter 22.12.1782 (g. Henricus Van Geel en Lucia De Meijer),

 

Diennes Catharina, (°) Werchter 06.02.1746 (g. Arnulphus Van der Veken en Catharina Van der Veken).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom