Voorouderlijst Vermeulen Jan 

 

Molen Van der, Van der Mol, Van der Moolen, (van(der)) Meulen, Van der Meule, Van der Melen, Van (der) Mullen, Vermo(e)len, Vermeulen, Vermuelen, Vermullen, Voormeulen, Vermelen, Vermeulin, Vermeul(l)e, Vermeuleu

Verspreide plaatsnaam naar 'de molen'.

 


 

XII - Vermeulen Jan (N2468), ca. 1560, x met Maria Fobelets (N2469), deze  x 2 met Jan Vandeneijnde en x 3 met Van Hoovelt Mathijs, fs Jan.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

Peter Molemans
Wouter vermolen
Jan Van Eijnde te voren Antoen Fobelet van een half boender lant gelegen Taverijst geheeten den Crol
uit de voors half bunder heeft Maria Molemans een dm ende de we van heere rentmr Van Hove dander dachmael.
 
 

 

Aan de hand van deze akte (met dank aan Paul Peeters) kom je te weten dat Maria Fobelets (Fobeleth) eerst getrouwd was Jan Vermeulen. Verder staan in de akte ook Joannes en Walterus Vermeulen, haar zonen die zij verwekte met haar eerste man, alsmede Joannes Vanden Inde (Vanden Eynde), haar tweede man.

Er wordt eveneens melding gemaakt van Joannes Paeps alias Van Eycken en zijn vrouw Catharina Serneels.

Tot slot kan ik nog opmerken dat het dagmaal heibos gelegen was op het Nieuwgoet (dNougoet), dat paalde aan het straatje van Heeren Perck Bosch, m.a.w. het dagmaal heibos kan gesitueerd worden onder Baal nabij de Veldonksesteenweg. Merk op dat in het tweede gedeelte (de procuratie) een merkwaardig taalgebruik werd gehanteerd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 15r., akte dd. 9 juli 1612.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Van(den) Inde, soo in zijn(en) eygen(en) naem als vuyt last en(de) naer v(er)mogen van seeckere procura(ti)e speciael en(de) irrevocabel, hem gegeven bij Marie Fobeleth en(de) Jan en(de) Wouter Vermeulen, haere kinderen, gepass(ee)rt voor schepen(en) des dorps van Werchtere opden xxven. dach juny 1612, alhier gesien en(de) gebleken, en(de) waeraff den teneur der sel(ve) hier onder  sal volgen, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een dach(mael) heybosch oft daerontrent, ombegrepen der juster maeten, gelegen op dNougoet onder Aerschot, regen(oten) de leystraete van Heeren Perck Bosch ter ie., Andries Van Sorck ter andere, Mathijs Wouters ter iiie. en(de) sheeren straete ter iiiie. zijden, exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erfffel(ijcken) rechte Jan Paps al(ia)s Van Eycken, soo tot behoeff van hem als van Cathelijn Se[r]neels, zijn(e) huysvr(ouw)e, et satis die voors(chreven) opdraeger obligan(do) et submitten(do) et waras op sheeren chijns van(den) gronde tanquam prout iure, coram Duffel, Maes, julii ixa., 1612.

Hier naer volght den teneur van(de) procura(ti)e, hier boven geruert.

Wij Jan Van Hove Henricks(one) en(de) Peeter Van Tongeren, schepen(en) sdorps van Werchteren, doen condt ende certificeren voor die gerechte waerheyt bij en(de) mits desen hoe dat gecomp(ar)eert sijn voor ons Marie Foblets, geassocieert en(de) v(er)selschapt met Jan Vermeulen ende Wouter Vermeulen, haere wettige kinderen, geemancipeert en(de) gehout zijn(de) bij Jan Vermeulen, haeren wettighen man saliger, gesussiteert en(de) haer gewonnen, welcke comp(ar)anten voors(chreven) alle drij tsamenderhandt als int singulier geauthoriseert en(de) volcomen macht hebben gegeven, authoriseren en(de) geven volcomen macht midts desen Jannen Van(den) Inde, haerder voornoempder comp(ar)a(n)te respective en(de) tsegenwoordige man en(de) wettige momboir en(de) hae[r]der kinderen stieffvaeder, voor ons oock p(rese)nt en(de) de sel(ve) authorisatie accepteren(de), ende dit om wech te goeden en(de) haer comparanten te ontgoeden en(de) Jannen Van Eycken daer in te institueren pleno iure possessionis in seecker heybosch, groot ontrent een dach(mael) ombegrepen van(der) juster maeten, alsoo tsel(ve) is gelegen op dNougoet, resorteren(de) onder den lande [van] Aerschot, regen(oten) die leystraet van Heeren Perck Bosch ter ie., Andries Van Sorcke ter andere, Matthijs Wouters ter iiie. en(de) sheeren straete ter iiiie. zijden, geloven(de) diesel(ve) goedenissse altoos goet, vast, van weerden en(de) gestentich te houden, onwederoepel(ijck) obligantes et renuntiantes in forma en(de) in confirmatie en(de) verificatie des(er), soo hebben de voors(chreve) comp(ar)anten dese bijneffens onse gewoonelijcke handtteeckenen haere gewoonelijcke signaturen gestelt desen xxven. juny anno 1612 ende was onderteeckent Jan Van Hove, en(de) het teecken van Peeter Van Tongeren, die teeckenen Marie Foblets, Jan Vermeulen en(de) van Wouter Vermeulen, ende onder stondt aldus, quod attestor, Gaspar Lints.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vermolen Joannes, ca. 1585, x 1 Rotselaar 05.02.1608 (g. Vanden Eijnde Johannes en Fobleths Johannes) met Margriet Goorts, + Rotselaar 23.07.1617, fa Joannes (deze x 1 met Van Inthout Hubertus), ca. 1570, x 2 ? met Adriana ..., x 3 met Gertrudis Goorts,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:
- Adriaen Vermeulen
- Joos Moors m&m Marie Vermeulen
- Anneken Vermolen
- Anthoon vermolen
- Geeraert Vermolen
1606 folio 196: 1640 S+D: Anthoon Vermolen
- Fransen De Raeymaker als bruydegom van Anneken Vermolen
- Adriaen Vermolen
- Joos Moors als vaderlijck momboir van ... daer moeder aff was Maeyken Vermolen
R1607: Fo 107: 8 juni 1650
Jan Adriaen ende Anna Vermolen ‎(x Fransen De Raeymaker)‎ verkopen aan Thomas ende Jan Huijsmans een half bonder maijgrasch int Keerbroeck.
 

 

Op 11 juli 1628 (met dank aan Paul Peeters) emancipeert Joannes Vermeulen (Vermolen) zijn kinderen Adrianus, Anthonius, Gerardus, Joannes, Paulus, Maria en Anna, die hij behouden heeft van Margaretha Goorts en Gertrudis Goorts. Er staat echter niet bij welke kinderen uit zijn huwelijk met Margaretha sproten en welke kinderen hij behield van Gertrudis. Volgens de akte is Margaretha de dochter van Joannes. Joannes is NIEUW, tenzij het hier zou gaan om Joannes Van Inthout als zoon van Margaretha en haar eerste man Hubertus Van Inthout, wat ik niet onmogelijk acht. Joannes Vermeulen woonde met zijn gezin te Vaken (Faecken in de akte) onder Rotselaar. In Rotselaar bestaat nog steeds een Vakenstraat, gelegen tussen de Hellichtstraat en de Steenweg op Gelrode.

Margaretha Goorts overleed te Rotselaar op 23.07.1617.

Op 18.11.1625 overleed er te Rotselaar een Gertrudis Goorts, doch het kan hier bezwaarlijk de vrouw zijn van Joannes Vermeulen, want volgens de akte van emancipatie was zij nog in leven in 1628, tenzij er een vergissing in het spel zou zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 9, akte dd. 11 juli 1628.

Transcriptie.

Item in presentie der heeren schepenen

van Loven naebes(chreven) gestaen Jan

V(er)meulen sone wijlen Jans, woonende tot

Rotselaer ten gehuchte Faecken, heeft

behoirlijcken geemancipeert ende vuyt sijnen

broode gedaen Adriaen, Anthoen, Geeraerdt,

Jan, Pauwel, Maycken en(de) Anneke en(de) V(er)meulen,

sijne kinderen, bij hem verweckt

vuytten liechaeme soo van Margrita

Goorts als dochtere Jans als

mede vuytten liechaeme van Geertruydt

Goorts, sijne teghenwoordighe

huysvrouwe, quo facto N. De

Vos reconduxit in forma, coram

Van Assche, Stockmans, julii xi.,

1628.

Overlijdensakte van Goorts Margareta te Rotselaar op 23 juli 1617.

Transcriptie overlijdensakte.

23a. julii obiit Margareta Goorts uxor

Jo(ann)is Vermeulen reliquit eccl(es)iae

semel quinq(ue) floren(is).

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Inthout Joannes, () Rotselaar 30.09.1607 (g. Vautmans Johannes en Pelsmaeckers Johanna),

     2. Vermeulen Adrianus, () Rotselaar 25.10.1609 (g. Vanden Eynde Adrianus en Vanden Eynde Anna),

     x met Van Beringhen Maria, () Wezemaal 24.01.1612 (g. Michiels Nicolaus en Lauwens Maria), x 2 met Joanna Bollens,

     Vermeulen Maria, () Rotselaar 11.12.1611 (g. Vermeulen Gualterus en Van Inthout Maria), x Betekom 19.09.1634 (g. Joannes Meeus en Andreas Moors) met Smoers Arnoldus, fii in Rot,

     Vermeulen Antonius, () Rotselaar 06.03.1614 (g. Fobelets Joannes jr en De Muijsere Maria),

     Vermeulen Gerardus, () Rotselaar 06.03.1614 (g. Verbeume Gerardus en Van Aerschot Joanna), 

      Vermeulen Anna, () Rotselaar 27.09.1616 (g. Fobleths Joannes sr en Van Eynde Anna), x Wezemaal ...02.1638 (g. Cornelius Diricx en Petrus Bogaerts) met Franciscus De Raeymaecker, fs Joannes,

Hieronder (met dank aan Paul Peerers) aktes m.b.t. Franciscus Raeymaeckers / De Raeymaecker en Anna Vermeulen, wonende te Wezemaal.  Franciscus Raimakers en Anna Vermolen huwden te Wezemaal in februari 1638 (geen exacte dag vermeld) in aanwezigheid van Cornelius Diricx en Petrus Bogaerts als getuigen.  Zij lieten alleszins n kind na, met name Arnoldus Raimakers, gedoopt te Wezemaal 23.08.1639 (get. Arnoldus Uuterhellicht, domicellus Lovaniensis, en Elisabetha De Paep).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8262 fol. 242r.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers en. schepenen van Loven naerbes. gestaen Franchois Raeymaeckers ende Anna Vermeulen, gehuyschen, woonende tot Wesemael, hebben opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse drij vierendeelen landts min oft meer onbegrepen der maeten, gelegen tot Rotselaer onder den Raetsberch, genoempt de Planten, regen. Hendrick Elsen ter ie., Jan Rauvoet ter ije., d' opdraegeren ter iije. ende den voors. Raetsberch ter iiije. sijden, scheydende opde kant van Hendrick Elsen naer het landt vanden voors. Rauvoet, expos. impos. Jan Rauvoet voors. en. Catlijn Janssens, gehuyschen, et satis die voors. opdraegeren, et waras voor los, vrije ende yegen goet, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram Ketelboeter, Meys, 28. jan. 1659.

En nog een akte van evictie met vermelding van Franciscus De Raeymaecker en Anna Vermeulen.

Bron : S.A.L., Inventairs Cuvelier, register nr. 8261 fol. 364r.

Allen degene dije dese lren. sullen sien oft hooren, salut.

Wij Daniels, De Buck, Malcot ende Crabbeels, allen schepenen van Loven, alsoo Jan Van Beringen ende Mayken Van Loven, gehuysschen tot Wezema[e]l, met schepenen brieven van Loven verbonden waren aen jor. wijlen Raes van Grave in eene erffel. rente van twintich guldens ende elff stuyvers de data aprilis nona lestleden, signatum F. Mutsen, waer van de voors. gehuysschen in gebreke waeren van betaelinghe, soo ist dat jor. Leonardt Vander Noot, riddere, heere van Kiesecum, etca., als man ende momboir van vrouwe Isabel van Grave, heeft versocht assistentie van rechte om de voors. gebreken te moegen verhaelen opde goederen der voors. gehuysschen, sijnde den voors. heere van Kiesecum geaccordeert ende verleent geweest deser stadts opene brieven van mainmise den xen. aprilis, oyck lestleden, addresserende aenden iersten deser stadts boden op ende over alle de goeden der voors. gehuysschen ende Guilliam Charliers, bode, heeft in sijne als in ons genad. heeren ende deser stadts handen tot behoeff des voors. heere van Kiesecum genoemen ierst huys en. hoff met allen den toebehoorten, groot ontrent een dachmael, gestaen ende gelegen tot Audt Rotzelaer opde Laecke te Beversluys onder Wezemael, regenoten de voors. gehuysschen ter eenre ende sheeren straete naer Wezemael ter andere zijden, item onderhalff daghmael landts ende weyde, aldaer opt' Aerdtsveldeken, regenoten s' heeren strate ter eenre, de begijnen van Arsschot ter ije. en. Vrouwenperck ter iije. zijden, item ende een halff boinder landts, aldaer gelegen, regenoten t' voors. onderhalff daghmael ende sheeren strate, hebbende den selven daer toe behoorelijck geleydt volgen[s] het relaes opde voors. brieven van mainmise geendorseert ende in cas van oppositie de voors. gehuysschen dagh bescheyden tegen den xxvijen. aprilis daer naer ende dijen volgende oyck geconcludeert prout in lris. van mainmise alsoo dat de selve brieven van mainmise sijn ghedecreteert ende verclaert executoriael den xxiijen. juny, oock daernaer, alsoo dat aenden voors. heere van Kiesecum sijn geaccordeert andere executoriale brieven van proclamatien, addresserende oyck aenden iersten deser stadts boden om voorde voors. gebreken de voorseyde goederen ter kerckgeboden te moegen stellen, dwelck oyck bijden voors. Guilliam Charliers, bode, is gedaen naer behooren, sijnde d' executie bij twee diversche proclamatien ende kerckgeboden met affixie van billetten opde kercke dore ende herberghe met designatie van dagh ende ure, daer aff den lesten sitdagh heeft gedient den xijen. augusti lestleden, soo dat de voors. goederen sijn vercocht geweest geweest ende metten vuytganck vande brandende keersse gebleven als hooghste ende leste verdierdere aen sr. Volckart Dierickx om ende voorde somme van sesse hondert ende vijftich guldens eens, alles volgende de conditien ende notitien daerover gehouden bij den clerck Oliviers, alle welcke exploiten soo behoorelijck gedaen sijnde ende daer van dagh bescheyden de voors. gehuysschen ten eynde om te commen sien ende hooren interponeren het decreet over de vercochte goederen oft daer tegen te seggen waeromme sulckx nyet en behoorden te geschieden met inthimatie datmen hunder absentie nyettegenstaende soude voorts procederen naer behooren, tot welcken daghe comparerende den voors. sr. Volckart Dierickx als gecommitteerde vanden voors. heere van Kiesecum ende parthijen voortsgeroepen sijnde, en is daer nyemanden gecompareert, welcken volgende versocht geprocedeert te worden tot behoorelijcke goedenisse vande voorseyde vercochte goeden, doen te weeten dat nu wel ende int' lange oversien ende gevisiteert bij ons schepenen van Loven de voors. schepenen brieven, brieven van mainmise, decreet, proclamatien mette exploiten ende relaes vanden voors. bode gedaen ende oyck geconsidereert dat de voors. gehuysschen op nu comparerende, gewillichlijck hebben geconsenteert inde interpositie vanden decreet over de vercochte goederen midts bij de selve gehuysschen den voors. huyse ende hoff sullen vermoegen te blijffven bewoonen ende gebruycken eenen termijn van twee jaeren vervolgende, los ende vrije, hebben wij schepen. voors. ter manisse des heeren meyers daer over staende van heerheyden van wegen shertogen van Brabant bij onsen vonnisse gheauthoriseert ende authoriseren bij desen de voors. kerckgeboden, proclamatien ende vercoopdagen daer naer gevolght ende alles in desen bij den voors. bode Guilliam Charliers, vuyt crachte sijnder voors. commissie gedaen is geweest ende ons decreet over de vercochte goederen geinterponeert, soo dije tegenwoordich sijn tot behoeff van Franchois De Rayemaecker ende Anna Vermeulen, gehuysschen, interponeren bij desen om bij hen, henne actie te hebbene, te houden ende te besitten gelijck henne eygene ende propre goederen, behoudelijck den heere vanden gronde sijne behoorelijcke rechten ende sijn dijen volgende de voors. gehuysschen Franchois De Rayemaecker ende Anna Vermeulen bijden voors. heere meyer tsijnder manisse ex offitie wegen ende onsen wijsdomme behoorel. gegoet ende geerft met alle behoorelijcke solemniteyten van rechts wegen gerequireert ende en sal den heere executant egeen voorder garrandt schuldich sijn als ter concurrentie vande penn., bij hem t' ontfangen.

Actum xxvien. augusti anno 1655.

N.B. : In de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij quittantie, gepasseert voor den nots. de Conde, tot Brussel resideren., en. sekere getuygen opden tweeden 8bris. 1663 dat dese rente van xx r. en. elffve stuyvers is gequeten en. affgeleght et sic vacat.

 

In deze akte wordt melding gemaakt van Franciscus Raymaekers (De Raeymaecker) en Anna Vermeulen. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 1r., akte dd. 26 juni 1645.

Item Hendrick De Brier, woonen(de) te Rotselaer, in presen(tia), etc(etera), heeft gecedert, getransporteert en(de) overgegeven, gelijck hij cedert en(de) transportert en(de) geeft over midts dsen aen Ph(i)l(ip)s Hollandts, present en(de) accepteren(de) inden naem en(de) ten behoeve van(de) kercke van Wesemael alsulcke sesse guldens vijff stuyvers erffelijck, vallen(de) jaerlijx den viiien. may, als Franchoys Raymaeckers en(de) Anna Vermeulen gehuyschen, woonen(de) te Wesemael, aen(den) voors(chreven) transportant bekendt hebben voor schepen(en) van Loven den viiien. may 1643 in prima, per mo(nitionem) jure et satis obligan(do), etc(etera), in forma et waras voor eene goede, onbelaste en(de) onverthierde rente prout, geloven(de) voorde deucht der selver rente altijts inne te staen, obligan(do), etc(etera), in forma, cederen(de), transporteren(de) en(de) geven(de) voorts over ten behoeve der voors(chreve) kercke derffbrieven daeraff sijnde in date voors(chreven) met alle ende iegewelcke geloeften en(de) conditien, daerinne begrepen, midtsgaeders den loopen(den) jaere, eod(em) jure, coram Borchgreeff, Dilbeeck, junii xxvi., 1645.

 

In de akte maakt men melding van Franciscus De Raymaecker (Raymaeckers) en zijn vrouw Anna Vermeulen, inwoners van Wezemaal in 1638. De akte bevestigt dat Anna  de dochter is van Joannes. Franciscus is de zoon is van Joannes. In de doopregisters van Wezemaal werd n zoon vermeld, met name Arnoldus Raimakers, gedoopt Wezemaal 23.08.1639 (ss. : Arnoldus Raimakers en Emerentia Andries).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, folio 6v., akte dd. 2 augustus 1638.

Item Franchoys Raymaeckers soene Jans ende Anna Vermeulen dochter Jans, gehuyschen, woonen(de) tot Wesemael, in presen(tia), etc(etera), hebben indivisim en(de) elck insolidum bekent wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen Hendrck De Brier, woonen(de) tot Rotselaer, drije carolus guldens te xx stuyvers Brabants tstuck en(de) twee ende eenen halffven stuyvers erffelijcke rente, alle jaer op date deser te v(er)scheynen en(de) te betaelen, daeraff dierste jaer van betalinghe sijn sal den tweeden dach augusti anno xvic. negenendertich en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., etc(etera), en(de) alle andere, mindere oft meerdere pen(ninghen) en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um), quolibet assecutum et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et tant(um), obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rente altijts sal moeghen gequeten worden alst den v(oor)s(chreven) gehuyschen goet duncken en(de) gelieven sal teender reyse teghen den pen(ninck) xvien. en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over de goeden naerbeschreven en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te dorven gedaeght oft geroepen te woorden en(de) naementl(ijck) over drije virendeelen landts, geleghen tot Rotselaer opt Sollevelt, regen(oten) Simon Holemans ter ier., den Heyligen Geest van Rotselaer ter iier., Jan Van(den) Eynde ter iiier. en(de) ... [n.v.] ter iiiier. sijden, cor(am) Borchgreeff, Gudelinus, augusti ii., 1638.

 

Bij deze nogmaals Franciscus Raymaeckers (De Raeymaecker) zone Joannes en zijn vrouw Anna Vermeulen dochtere Joannes als inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, folio 40v., akte dd. 24 december 1638.

Item Franchoys Raymaeckers soene Jans en(de) Anna V(er)meulen dochter Jans, gehuyschen, woonen(de) te Rotselaer, in presen(tia), etc(etera), hebben indivisim bekendt wel en(de) deuchdel(ijck) schuldich te sijne aen Hendrick De Brier, woonen(de) te Wesemael, drije carolus guldens te twintich stuyvers Brabants tstuck en(de) twee ende eenen halffven gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaer opden tweeden augusti te v(er)scheynen en(de) te betaelen, daeraff dierste jaer van betalinghe sijn sal den tweeden augusti anno xvic. ende negenendertich en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ninghen) en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et ad mo(nitionem) pignus valens dupl(um) et tant(um), obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rente altijts sal moeghen gequeten woorden alst den v(oor)s(chreven) gehuyschen goetduncken en(de) gelieven sal teender reyse teghen den pen(ninck) xvien. en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over ses virendeel landts, geleghen onder Rotselaer opt Sollevelt, regen(oten) Simon Hollemans ter ie., de kinderen Adriaen Foblets ter iier., die v(oor)s(chreve) Simon Hollemans ter iiier. en(de) die voors(chreve) kinderen Foblets ter iiiier. sijden, consenteren(de) mede int decreet sonder daer toe te dorven gedaeght oft geroepen te worden, coram Fusco, Begijnemaecker, decembris xxiiii., 1638.

            In de marge.

Op heden den xien. february 1639 heeft Hendrick De Brier bekendt hem bekend van dese vijftich r(insguldens) te vollen v(er)nueght en(de) betaelt te sijne, consenteren(de) voorsulx inde cassatie der selver, promittens, etc(etera), obligan(do), etc(etera), in forma, act(um) eod(em).

Dit  +  is thanteken des voors(chreven) Henricx.

Quod attestor, Ph(i)l(ip)s Hollandts.

     3. Vermeulen Paulus, () Rotselaar 24.10.1620 ill. (g. Smols Paulus en Holemans Elizabeth).

 

Vermeulen Walter, XI (N1234),

 

2. Vandeneijnde Hilzerus Heijligen, x Rotselaar 12.11.1606 (g. Mercx Arnoldus pater en Meeus Andreas) met Catharina Mercx,

     Uit dit huwelijk:

     Vanden Eynde Barbara, () Rotselaar 07.12.1608 (g. Vanden Eynde Andreas en Van Wersberghe Dyna),

     Vanden Eynde Catharina,  () Rotselaar 26.01.1610 (g. Steenwinckel Franciscus en Van Boysschots Catharina),

     Van Eynde Judoca, () Rotselaar 27.03.1612 (g. Van Boisschot Anthonius en Van Jansse ? Judoca),

     Vanden Eynde Bartholomeus, () Rotselaar 22.02.1614 (g. Boisschot Catharina en De Doncker Barbara),

     Vanden Eynde Henricus, () Rotselaar 03.01.1621 (g. Elsen Henricus en Mercx Anna), 

 

Vandeneijnde Anna, ca. 1592, x Rotselaar 05.05.1618 (g. Cartio Dnus Gerardus, Van Eynde Joes en Janssens Henricus) met Adrianus Meeus, deze x 1 met Cathlijn Van Aerschot, fa Aert en Anna Schrijns,

     Uit dit huwelijk:

     2.  Meeus Maria, () Rotselaar 08.04.1619 (g. Foblets Joannes en Mues Maria), x 1 Rotselaar 02.03.1647 (g. Janssens Guilhelmus en Meeus Adrianus)

     met Gerardus Van Aerschot alias Verstraeten, x 2 Rotselaar 27.07.1660 (g. Huijgens Nicolaus en Meeus Adrianus) met Petrus Huijgens,

     Meeus Elizabeth, () Rotselaar 03.11.1620 (g. Van Aerschot Joannes en Ales Maria), x met Martinus Briers,

     deze x 1 Rotselaar 23.01.1622 (g. Gooris Anthonius, Bries Martinus en Bries Adrianus jr) met Goris Catharina (S5071), gezin bij Briers,

     Meeus Dijmpna, ca. 1625, x Rotselaar 26.02.1661 (g. Van Aerschot Guilielmus en Vermolen Angelus) met Jacobus Van Aerschot, 

     Meeus Anneken, ca. 1632, x Rotselaar 23.10.1659 (g. Meeus Adrianus en Van Merbeeck Petrus) met Martinus Van Meerbeeck,

     Meeus Andreas, ca. 1633, x Rotselaar 11.02.1665 (g. Vanden Panhuijsen Petrus en Foblets Joannes) met Anna Vandenpanhuijsen.

 

3.  Van Hoevelt Rogerius,

 

Van Hoevelt Elisabeth. 

 


 

XI - Vermeulen Walterus (N1234), ca. 1588, Wez+, Bet+, + Rotselaar 01.04.1666, x (niet Rot, W, ) met Jacoba Wittemans (N1235), Wez+, Bet+, + Rotselaar 13.08.1666, (+) 14.08.1666.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermeulen Maria, () Rotselaar 23.03.1621 (g. Michael Hermans en Martha Michiels),

 

Vermoelen Adriana, ca. 1623, x Wezemaal 01.12.1640 (g. Michael Wiggers en Walterus Vermoelen pater) met Maximilianus (Martinus) Minnen, () Wezemaal 13.12.1607 (g. Joannes De Lanne en Dlla Maria de Chapelle nept, ex sorror Ranssbeeck Corn.),

     Uit dit huwelijk:

     Minnen Michael, () Wezemaal 27.10.1641 (g. Vander Hagen Michael en Mieus Elisabeth),

     Minnen Anna, () Wezemaal 02.04.1643 (g. Vanden Eijnde Walterus en Vermolen Anna),

     Minnen Elisabet, () Wezemaal 12.02.1645 (g. Vermolen Elisabeth),

     Minnen Catharina, () Wezemaal 20.01.1647 (g. Vereckt Wilhelmus en Foblets Catharina),

     Minnen Petronilla, () Wezemaal 26.06.1648 (g. Minnen Theodorus en Vermolen Petronilla),

     Minnen Joannes, () Wezemaal 07.06.1649 (g. Verlinden Joannes en Vermeulen Anna),

     Minnen Petrus, () Wezemaal 01.10.1651 (g.Gileijns Petrus en Beets Anna),

     Minnen Adrianus, () Wezemaal 20.07.1653 (g. Heuns Philippus n. Mieus Adrianus en Vermolen Anna),

     Minnen Barbara, () Wezemaal 30.08.1655 (g. Minnen Adrianus en Vermeulen Barbara),

     Minnen Maria, () Wezemaal 30.10.1657 (g. Raets Petrus en Mieus Maria),

     Minnen Petrus, () Wezemaal 30.10.1657 (g. Raets Petrus en Gijbels Catharina),

     Minnen Henricus, () Wezemaal 05.02.1660 (g. Van Minderschael Henricus en Huens Agnes),

     Minnen Engelbertus, () Wezemaal 16.03.1662 (g. Vermeulen Engelbertus en Van Panhuijsen Helena),

 

Vermeulen Elisabeth, X (N617), () Rotselaar 02.01.1628 (g. Adrianus Vanden Eijnde en Elisabeth Mijebos),

 

Vermeulen Judoca, () Rotselaar 02.01.1628 (g. Henricus Wittemans en Judoca Foblets),

 

Vermeulen Petronella, ca. 1630, x Rotselaar 14.11.1656 (g. Martinus Minnen, Andreus Raets en M. Anthonio Huart) met Raets Petrus,

Onderstaande schepenakte met vermelding van Petrus Raets en Petronella Vermeulen uit Rotselaar met dank aan Paul Peeters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7918 fol. 281r.

Item in tegenwoordichijt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen mr. Jaspar De Man, clercq in 2a. camera, vuyt cracht ende naer Xmogen. van sijne procuratie ende onwederoepelijck bevel om den naerbeschreven conracte wettelijcken te moghen doen vernuewen, herkennen ende te passeren, als thoonder deser gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Comparerende op heden desen ijen. october 1665 voor mij openbaer nots., bij den Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie van. getuygen hier onder te noemen Christiaen Van den Eynde ende Elisabeth Janssens, gehuyschen, die welcke hebben bekent Xcocht. te hebben, soo ende gelijck sij Xcoopen. mits desen, aen Peeter Raets ende Peternella Vermeulen, insgelijcx gehuyschen alhier, present ende in coop accepterende, een huys, hoff ende andere sijnen toebehoorten, groot ontrent thien virendeelen, soo tselve gestaen ende gelegen is tot Rotselaer, regen. die wede. van. auden meyer ter eendre, het heeren straet in drije ander zijden, omme ende voore die somme van vierthien hondert ende vijfftich guldens eens ende een aeme biers tot lijffcoope, los ende vrije te leveren sonder sheeren chijns, die de cooperen sullen moeten draeghen, behoudelijck dat de voors. vercooperen sullen moeten affdoen de verloopen tot date deser naer rate te betaelen contant sesse hondert gls. ende die andere resterende achthondert gls. sullen blijven staen ter rente tegen vijff guldens ende vijfftien stuyvers, beloopende den jaerelijcxen interest sessenveertich gls., waer aff den eersten valdach sal wesen den 2. octob. 1666 ende alsoo vervolgens van jaere tot jaere totte affquytinge toe, die sal mogen geschieden als het de rentgelders sal believen in twee reysen met volle rente, constituerende de voors. vercooperen onwederoepelijcken een yder thoonder deser om met desen contract van vercoop te gaen ende te compareren voor meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders daer des van noode soude mogen wesen om die coopers goeden ende erffven ende de voors. vercooperen daer vuyt te ontgoeden ende onterffven, waerschap te beloven in forma, gelovende te houden voor goet, vast ende van weerden allen t' ghene voors. staet ende bij den geconstitueerde hier inne sal worden gedaen, alles onder obligatie van henne persoonen ende goederen, present ende toecomende, met renuntiatie van alle exceptien ende privilegien deser eenichsints contrarieren.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere voors. ter presentien van mr. Ferdinandus Attineat ende mr. Judocus De Haen, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, hebbende de voors. partijen contractanten de minute deser beneffens mij noto. onderteeckent, qd. attestor ende was onderteeckent P. Van Reusel, nots., den voors. De Man vuyt crachte als voore heeft dit contract volgens den inhauden der selver alhier Xnuewt., herkent ende gereitereert, obligan., submitten. ac renuntian. ut supra ende dijenvolgens bij manisse des meyers heeft opgedraegen met behoirelijcke vertijdenisse den huyse, hoff en. alle andere sijnen toebehoirten, hier voorens breeder geruert ende gespecificeert, ende mits dordonnantie van rechte de voors. opdraeghere daer vuyt ontgoyet ende onterft sijnde, soo is daer inne gegoyet ende geerft Peeter Raets, alhier pnt. ende accepterende, soo voor hem als voor Petrenella Vermeulen, sijne huysvrauwe, ende voor sijne erffven, naercomelinghe ofte actie hebbende, erffelijck in toecomende tijden per mo. jure et satis die voors. opdraeghere obligan., submitten. ac renuntian. ut sup. et waras ut sup., alles ingevolge den boven geinsereerden contracte van vercoope, coram De Rijck, Crabbeels, 6 octob. 1665.  J. Crabeels.  M. Peeters., 1665.

     Uit dit huwelijk:

     Raets Anna, () Rotselaar 10.09.1657 (g. Henricus Verhulst en Anna Vanden Inde),

     Raets Maria, () Rotselaar 05.02.1659 (g. Engelbertus Vermeulen en Maria Foblets),

     Raets Georgius, () Rotselaar 11.03.1661 (g. Georgius Raets en Anna Geeraerts),

     x Rotselaar05.09.1694 (g. Petrus Raets en Petrus Verreijt) met Emerantia Verreijt, () Rotselaar 16.08.1669 (g. Adrianus Stoffels en Emerantiana Briers),

     Raets Petrus, () Rotselaar 03.05.1663 (g. Petrus Huens en Jacoba Wittemans),

     Raets Joanna Maria, () Rotselaar 16.08.1665 (g. Adrianus Meeus en Joanna Vermeulen),

     Raets Elisabet, () Rotselaar 03.08.1668 (g. Anna Hermans nomine mariti sui Henrici Van Lechie en Elisabeth Molemans),

     Raets Catharina, () Rotselaar 29.01.1671 (g. Philippus Hemeleers en Catharina Mergaerts),

     Raets Petronella, () Rotselaar 22.10.1673 (g. Judocus Lambrechts en Anna Vanden Panhuijsen),

 

Vermeulen Barbara, ca. 1634,

 

Vermeulen Engelbertus, ca. 1636, x Rotselaar (Sallaken) 21.07.1674 (g. Gualterus Vermulen en Petrus Raets) met Anna Montens, deze x 1 Wezemaal 25.10.1657 (g. Hubertus Van Inthout en Gregorius Van Emelen) met Joannes Janssens, + Rotselaar 26.05.1664,

     Uit dit huwelijk:

     1. Janssens Maria, () Rotselaar 30.10.1658 (g. Joannes De Pelsmaecker en Maria Van Hemelen),

     Janssens Marcellus, () Rotselaar 16.11.1660 (g. Joannes Montels en Maria Vrolijck),

     Janssens Adrianus, () Rotselaar 10.04.1663 (g. Jeronimus De Cremer en Adriana Van Inthout),

     2. Vermeulen Guilielmus, () Rotselaar 21.12.1665 (g. Guilielmus De Pelsmaker en Catharina Van Aerschot),

     Vermeulen Adriana, () Rotselaar 18.10.1667 (g. Joannes Van Brussel loco Henricus Van Brussel en Anna Van Brussel loco Adriana Montens),

 

Vermeulen Joannes, () Rotselaar 19.04.1637 (g. Joannes Verlinden en Catharina Heremans),

 

Vermeulen Joanna, () Rotselaar 27.06.1641 (g. Joannes Vanden Eynde en Johanna Van Couteren).

 


 

X - Everaerts Andreas (N616), () Wezemaal 29.06.1621 (g. Goeles Andreas ex Houwaert en Van Hallebeeck Emerantiana), x Rotselaar  23.02.1648 (g. Walterus Vermeulen en Mr Joannes Van Crieckinge) met Vermeulen (Vermolen - Van den Hoff) Elisabeth (N617), () Rotselaar 02.01.1628 (g. Adrianus Van den Eijnde en Elisabeth Mijebos).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Everaerts Andreas.

 

Uit dit huwelijk:

 

Everaerts Anna, () Wezemaal 06.12.1648 (g. Everaerts Theodorus en Heuns Anna),

 

Everaerts Joannes, () Wezemael 06.03.1651 (g. Stas Joannes en Vanden Inde Anna),

 

Everaerts Petronilla, () Wezemaal 20.03.1653 (g. De Wil Petrus en Vermeulen Petronilla),

 

Everaerts Barbara, () Wezemaal 25.02.1654 (g. Mieus Andreas en Vermolen Barbara),

 

Everaerts Engelbertus, IX (N608), () Wezemaal 02.01.1656 (g. Vermeulen Engelbertus en Meeus Maria),

 

Everaerts Michael, () Wezemaal 15.04.1658 (g. Heuns Michael en Van Aerschot Catharina), x 1 Rotselaar 09.02.1686 (g. Andreas Van Crieckinghe en Walterus Van Inne) met Wens (Wijns) Gertrudis, x 2 Wezemaal 24.02.1705 (g. Joannes Sels en Cornelis Vermaelen), met Piegnieu (Penier - Pineur) Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Everaerts Elisabeth, () Wezemaal 12.08.1689 (g. Everaerts Joannes en Everaerts Elisabeth),

     Everaerts Petronilla, () Wezemaal 19.10.1691 (g. De Kijser Henericus en Vranckx Petronilla),

     Everaerts Joanna Maria, () Wezemaal 20.09.1694 (g. Gijbels Guilhelmus en Van Tonghelen Joanna Maria),

     Everaerts Henricus, () Wezemaal 21.10.1696 (g. Hennens Henricus en Blooms Emerantiana),

     Everaerts Guilhelmus, () Wezemaal 08.10.1700 (g. Peeters Joannes Baptista n. Van Acht Guilhelmus en Van Inthoudt Barbara),

     2. Everaerts Joannes, () Wezemaal 26.12.1705 (g. Van Bombergen Egidius n. Piegneu Joannes en Van Vuijthem Elisabeth),

     Everaerts Martinus, () Wezemaal 10.08.1708 (g. Meijnaerts Martinus en De Neuter Barbara),

     Everaerts Petronella, () Wezemaal 08.06.1711 (g. Everaerts Petrus en Everaerts Petronella),

 

Everaerts Elisabeth, () Wezemaal 24.02.1661 (g. Minnen Martinus en Brugmans Elisabeth), x Wezemaal 13.12.1689 (g. Joannes Everaerts en Guilhelmus Everaerts) met Sevenants Adrianus, ex Gelrode,

     Uit dit huwelijk:

     Sevenants Guilhelmus, () Wezemaal 08.10.1692 (g. Everaerts Guilhelmus en Booms Anna),

     Sevenants Elisabeth, () Wezemaal 18.02.1695 (g. Smits Joannes en Craesbeeck Elisabeth),

     Sevenants Joannes, () Wezemaal 26.08.1697 (g. Schepmans Joannes en De Ceuster Joanna),

     Sevenants Joanna, () Wezemaal 30.11.1701 (g. Hendrickx Adrianus en Moons Joanna),

 

Everaerts Petrus, () Wezemaal 12.10.1663 (g. Gijlens Petrus en Keijsers Maria),

 

Everaerts Guilielmus, () Wezemaal 30.05.1666 (g. Meijs Guilielmus en Vermuelen Joanna), x Wezemaal 10.02.1694 (g. Adrianus Sevenants en Petrus Geerts), met Foblets Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Everaerts Maria, () Wezemaal 10.05.1695 (g. Sevenants Adrianus en Van Arschot Maria),

     Everaerts Cornelius, () Wezemaal 21.09.1696 (g. Foblets Cornelius en Van Arschot Maria),

     Everaerts Elisabeth, () Wezemaal 19.08.1698 (g. Rosseels Guilielmus en Everaerts Elisabeth),

     Everaerts Franciscus, () Wezemaal 30.07.1700 (g. Stroots Franciscus en De Ridder Catharina), x > 1730 met Geeraerts Catharina (Ruremonden),

     Everaerts Petrus, () Wezemaal 19.11.1702 (g. Vandermeulen Petrus en Avens Anna), x > 1727 met Vermeulen Anna,

     Everaerts Catharina, () Wezemaal 02.11.1704 (g. Foblets Adrianus en Henskens Catharina),

     Everaerts Joanna, () Wezemaal 12.04.1707 (g. Geerts Franciscus en Van Meerbeeck Joanna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom