Voorouderlijst Verloo Everaert

 

Plaatsnaam afkomstig van Lo. Lo: open plaats in het bos, bos, open land, weide, bosje.

Deze naam ontstond op heel wat plaatsen.

 


 

Verloo Everaert (S), x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Verloo Willem.

 


 

Verloo Willem, ca. 1530, x met Pauwelijn De Cremer.

 

Leengoederen Schriek en Grootlo (Karel Lemmens).

Achtste Perceel, Henneweysheyde:

17.07.1586: Willem Verloo Everaertssone bij coope van vs (Jan Claes Willemssone).

09.08.1608: zijn zoon Willem Verloo x Catharina Schrijns na + vader.

18.03.1634: zijn zoon Jan Verloo na + vader.

15.07.1634: Aerts Smets bij cope van vs.

23.06.1644: zijn zoon Philips Smets na + vader.

23.06.1644: Aert Gyselincx van Haecht bij coope van vs.

06.09.1659: zijn zoon Adriaen Gijselincx 27 j. in broederlijk en zusterlijke rechten.

 

Hier weer een boeiende akte (met dank  aan Paul Peeters) met vermelding van Paulina s' Craemers (De Craemer/De Cremer/Cremers) als weduwe van Guilielmus Verloe (Verloe) met haar zonen Joannes en Guilielmus Verloe. Haar man was vermoedelijk wel uit de buurt van Keerbergen. Ik veronderstel dat echter dat haar zoon Guilielmus uitweek naar Lier en dat zijn moeder mee naar Lier ging of later bij hem te Lier introk. Haar zoon Guilielmus moet omstreeks 1583 geboren zijn, vermits hij in 1618 ca. 35 jaar oud was. Paulina en haar zoon Guilielmus waren alleszins nog in leven op 14.02.1626.

Bemerk dat Artus sone Everaerts eveneen in Lier woonde. Het is wel merkmaardig dat in de akte geen sprake is van Everaert. Was hij reeds overleden of had hij zijn deel van de erfenis al gehad ?

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 319r., akte dd. 29 augustus 1618.

Item in tegenwoordicheyt des meyers, schepenen ende eygen(genoten) van Loven naergen(oempt) is gecompareert Paulyna s' Craemers, weduwe van wijlen Willem Verloe, cum tutore, voorde geheele tochte der goeden naerbeschreven, daervan de proprieteyt is gedevolveert op Jan ende Willem Verloe, haere kinderen, ende met haer den voors(chreven) Willem, oudt omtrent dertich jaeren, soo hij verclairde, voor de proprieteyt vande hellicht der selve goeden, inwoonende met sijne moeder voors(chreven) binnen der stadt van Liere, hebben opgedraghen eerst die geheele tochte en(de) die hellicht vande proprieteyt van twee boenderen landts, eygens goets, liggende inde prochie van Campenhout opt Cleyn Veldeken, regenot(en) in twee zijden aen Onser Liever Vrouwen Sengen (?) tot Mechelen, de goeden Jaspars wijlen Van Horick ter iii. ende sheeren straete ter iiii. zijden, vercregen voor schepenen van Campenhout den 28. augusti 1600 tegen Jan Janssens en(de) consorten, item vijff dach van vijff dachmaelen beempts, liggende binnen Keerbergen over den Langenvoort tusschen de beke aldaer ter i., sheeren straete ter ii., den prelaet van Grimbergen ter iii. ende t' cloister van Blijenberch ter iiii. zijden, vercregen tegen Phlips Marotelle voor schepenen van Keerberghen den den 18. octob(ris) 1577, item van een stuck beempts, groot omtrent twee boenderen, liggende tot Keerbergen met een block voordelcant, regenot(en) de cure aldaer ter i., derffgenaem(en) Phlips De Vleeschouwere ter ii., derffge tgoidtshuys van Grimberghen ter iii., derffgen(aemen) Phl(ip)s Rombouts Van Orshaegen ter iiii. ende de Dijle ter v. zijden, vercregen tegen Anthoine Gooten den 16. augusti 1586, belast met iii penn(ingen) chijns, item van drije dachm(aelen) beempts, gelegen onder Keerbergen int Voorbroeck, regenot(en) de pastorie van Keerbergen ter i., het Wijlbempdeken ter ii., belast met ii penn(ingen) Lovens, item den voors(chreven) Willem draecht noch op eene rente van acht guld(ens) erff(elijck), die ten behoeve van hem staet gereserveert ten laste Jans Lindts, woonende tot Haecht, op zekere erve, de nu betimmert wesende tot Keerberge met wettige bescheede, gepasseert voor int laethoff van Grimberghen onder Keerberghen ligg in date 13. meerte 1617, liggende de selve erffve regenot(en) het Mastijnstraetken ter i., het Mastijnbeemdeken ter ii., den heere van Keerbergen ter iii. ende sheeren straete ter iiii. zijden, expositis impositus est iure hereditario et allodiali m(eeste)r Hubertus Sodalis vuyt laste ende ten behoeve van heere ende m(eeste)r Gillis du Bay, doctoor ende professeur inder heyligher godtheyt, per monit(ionem) quo facto idem reddidit terminis, als te weeten de drije twee eerste parceelen voor vrije, eygen ombelast ende het iii. met het vierde opden chijns, hier voore gespecificeert ende die rente voor deuchdelijc, niet belast noch veralieneert, tanqua(m) prout ende voorts meer op eene voortaene rente van vijffentwintich guld(ens) siaers te xx st(uyvers) den gulden ende te drije plecken Brabants elcken stuyver gerekent, jaerlijcx te verschijnen opden date deser, daervan het eerste jaer sal verschijnen den xxix. augusti 1618 xvic. negenthien ende soo voorts van jaere te jaere te leveren binnen deser stadt Loven, los ende vrije van x., xx., c., mindere ende meerdere rente penn(ingen) ofte andere subventien, ingestelt oft inne te stellen infuturum quolibet assecutum et sub hisce satis et waras obligantes et submittentes se suaque insolidum ac renun(ciantes), signantelijcken de voors(chreve) Paulyne privilegio s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani), haer voorgehouden, itemq(ue) tsamen nove constitut(ioni) de duobus reis et aliis in forma, promittentes insuper oblig(ando) ac et submitt(endo) ac renunc(iando) prout in forma supra, de voors(chreve) rente jaerlijcx loffelijc te betaelen ende in deser stadt, los ende vrije te leveren infuturum assecutum et casu quo ad mon(itionem) alia sub disce et tantu(m) prout, met conditie van te mogen lossen teender reysen, elcken penn(inck) met xvi gelijcke penn(ingen) ende met volle rente, pr alles losgelts, binnen Loven los en(de) vrije te leveren als voore, his interfuerunt Impens, Loomans, schepenen ende eygengenoten van Loven, itemq(ue) d(ominus) praetor, et Hermans, itidem allodii consortes Lovanien(sis) quiquidem hec quod faciunt coram quibus satis et waras ut supra, actum augusti 29. 1618.

            In de marge.

De quytinghe van dese rente gedaen bij Paulina Creemers en(de) Willem V(er)loo, habetur xiiiien. februarii 1626 in prima, sic vacat.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verloo Anna, x met Nicolaes Leerse,

 

Verloo Everaert, ca. 1565, x met Anna Walravens, fa Merten.

     Uit dit huwelijk:

     Verloo Willem,

     Verloo Artus.

WRT1875 fo 556.4:
- 18 feb 1613: Cornelis Walravens woonende tot Amsterdam verkoopt alsulcken gedeelte als hij competerende is in elf boenderen bempt gelegen te Werchter bij sijnen vader vercregen tegen Philip Caulier na S+D voor schepenen van Aerschot anno 1612 aen Everaert Verloo.
- 26 jan 1625: Willem Leerse als momboir vande onbejaerde kinderen wijlen Everaert Verloo heeft te leene ontfangen alsulcken gedeelte als den voors Everaert heeft gecompeteert stellende als sterfman Aerdt Verloo.
- 19 apr 1660: Artus Verloo sone Everaerts woonende in Lier heeft opgedraegen twee stucken bempt groot int geheel vier bunderen genoemt den Hooghdonck enden Neerdonck constituerende samen twee volle leenen ten behoeve van Jan Baptista Verstrepen sone Jans .

 

Verloo Jan, 1586,

 

Verloo Willem.

 


 

Verloo Willem, ca. 1560, x met Catharina Schrijns.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verloo Catharina,

 

Verloo Jan, x (niet H, Nieuwr!, ) met Pasteels Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Verloo Arnoldus, () Haacht 11.01.1611,

     Verloo Adrianus, () Haacht 03.11.1613,

     Verloo Clara, () Haacht 07.08.1616, x Haacht ...02.1636 met Van Hove Jan, fii in Haacht,

     Onderstaande akte met dank aan Christina Savat

     H837: Fo 116v: 23 jul 1687:

     S+D voor kinderen en erfgen van wijlen Jan Van Hove x Clara Verloo

     - Everaert Van Hove geasst met Servaes Vloebergh als momboir over zijn kinderen behouen van wijlen

     Joanna Janssens

     - Guilliam Vandeputh x Elisabeth Van Hove te vooren we Jaecques Coremans geasst met Peeter Coremans

     als momboirs over Jaecques kinderen.

     Verloo Everardus, () Haacht 05.02.1620, x 1 (niet H, DD, Wes, Wak, W, ) met Maria Caermans - Keermans - ...,

     x 2 (niet H, DD, Wes, Wak, W, ) met Cornelia Thijs,

Onderstaande akte en commentaar met dank aan Paul Peeters

Hieronder een akte met vermelding van Clara Verloo (x Jan Van Hove) en haar broer Everardus Verloo (x Maria Caermans/Keermans/Keremans xx Cornelia Thijs).  Het slot van de akte bleek te ontbreken.  Everardus Verloo woonde aanvankelijk in Haacht, maar na het overlijden van zijn eerste vrouw week hij uit naar Leuven.  Hij huwde een tweede maal op 20.05.1662 te Leuven (Sint-Geertrui) met Cornelia Thijs.  Volgens de akte behield Everardus van zijn eerste en tweede vrouw samen vijf kinderen.  Hiervan heb ik er vier kunnen terugvinden.

Van zijn eerste echtgenote behield hij alleszins :

-     Joannes Verloe, ged. Haacht 24.02.1657 (moeder heet Keermans);

-     Maria Margaretha Verloy, ged. Haacht 05.06.1659 (moeder heet Keremans);

Van zijn tweede echtgenote behield hij alleszins :

-     Everardus Verloey, ged. Leuven (Sint-Geertrui) 30.01.1667;

-     Carolus Verlooc, ged. Leuven (Sint-Geertrui) 09.12.1668.

Vermoedelijk dient het ontbrekende kind in zijn tweede bed gesitueerd te worden, gezien de grote tijdspanne tussen de tweede huwelijksdatum en de doop van Everardus Verloey junior.

 Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8269 fol. 392r.

 In tegenwoordicheyt der heeren meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den clerck Coecx ingevolge van sijne procuratie, hem als thoonder deser gegeven, om den naervolgenden contracte behoorelijck te vernieuwen, waervan den teneur is volghende van woorde tot woorde.

Comparerende op heden desen sesthiensten february 1671 voor mij notario ende die getuygen naerbeschreven Everaerdt Verloo, innegesetene der stadt Loven, getrauwt geweest sijnde met Maria Caermans ende daernaer met Cornelia Thijs, vande selve tsaemen behouden hebbende vijff kinderen, den welcken vuyt crachte ende naer vermoghen vande authorisatie der heeren weesmeesteren van die stadt Loven in date den xvien. january lestleden naer voorgaende advies van die naeste vrienden des comparants in date den vierden januarius te voorens, heeft bekent deughdelijcken vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben, vercoopt, cedeert ende transporteert midts desen, aen ende ten behoeve van Jan Van Hove ende Clara Verloo, wettige gehuysschen, innegesetenen van Haeght, een stuck landts, soo tselve gelegen is tot Haeght voors., groot drije dachmaelen onbegrepen der maete, regenoten den acceptant ter eenre, het begijnhoff van Mechelen ter tweedere, s' heeren straete ter derdere sijden, Peeter Smets ter vierdere sijden, vrije ende eygen goet, ende dat voor drije hondert ende negentich guldens boven eene rente van vijffentwintich guldens capitaels, hem comparant competerende vuyt crachte van scheydinge ende deylinge die midts desen sal doodt ende te nyet blijven ende gecasseert, aen welcke somme van drije hondert ende negentich guldens corten eerst eene rente van hondert guldens capitaels die de acceptanten jaerelijckx sulen betaelen tot behoeve van sr. Jan De Haese oft sijns actie hebbende alle jaeren thaeren valdaege tot ontlastinge des vercoopers, behaudelijcken dat die verloopen sullen worden betaelt, die verschenen sijn tot in october 1670 incluys, item eene rente van hondert guldens capitaels ten behoeve van het clooster van die Grauwsusters binnen Loven, waervan die verloopen te verscheynen in meert toecomende, oock moeten worden betaelt bijden cooper ofte bijden cooper vuyt die voors. penninghen ende het surplus der voors. coopsomme, die voors. lasten ende verloopen affgetrocken, is alsnu comptant aenden vercooper voldaen gelijck den selven bekent midts desen, midts het welck den comparant het selve landt ten vollen recht ende sonder eenige reserve heeft gecedeert ende getransporteert ten behoeve der voors. acceptanten ten behoeve der voors. acceptanten, consenterende dat de selve daerinne behoorelijcken sullen worden gegicht ende gegoeyt voor schepenen van Loven, Haeght ende allomme daer het die acceptanten gelieven sal, constituerende tot dijen eynde N. ... [n.v.] ende een ieder thoonder deser ten eynde om die voors. goedenisse validelijck te moghen doen met gelofte van garandtschap in forma.

Actum binnen Loven ter presentien van sr. Henrick De Haese ende van Jan Vervoort, getuygen, tot desen geroepen, hebben. die compt. ende den eersten acceptant dese geteeckent, onderstont mij present als notaris ende was onderteeckent M. Keyens, ingevolge vande voors. procurae. soo heeft den voors. geconstitueerden den bovengeschreven contracte notariael in alle sijne pointen, clausulen en. articulen met alle solemniteyten van rechts wegen daer toe gerequireert, herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse het voors. stuck landts, breeder inden bovengeschreven contracte gemelt, ende den voors. Everaerdt Verloo behoorelijcken daer vuyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo is daer inne gegoeyt ende geerft per monitionem jure et satis den procureur Keyens inden naeme ende tot behoeff van Jan Van Hove ende Clara Verloo, gehuysschen, et satis den voors. opdraegere nomine quo supra et waras het voors. stuck landts voor vrije ende onbelast, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram ... [n.v.].

     Verloo N, () Haacht 23.07.1623,

     Verloo Petrus, () Haacht 14.03.1627,

     Verloo Philippa, () Haacht 06.12.1630.

 


 

Smets Arnoldus, ca. 1580, + Haacht 11.10.1636, x Haacht 24.09.1606 met Catharina Verloo.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Smets Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Smets Cecilia, () Haacht 18.08.1607,

 

Smets Adriaan, () Haacht 29.12.1609,

 

Smets Everardus, () Haacht 28.12.1611, x (niet H, ) met De Rijck - De Reyck Maria, deze x 2 Haacht 23.01.1655 met Lambrecht Bolles - Bollen,

     Uit dit huwelijk:

     1. Smets Catharina, () Haacht 04.09.1636,

     Smets Guilielmus, () Haacht 07.10.1637,

     Smets Rumoldus, () Haacht 29.01.1639,

     Smets Petronella, () Haacht 26.02.1645,

     Smets Everardus, () Haacht 15.08.1646,

     Smets Gertrudis, () Haacht 25.11.1648,

     Smets Barbara, () Haacht 05.04.1651,

     Smets Arnoldus, () Haacht 11.02.1653,

     2. Bolles Henricus, () Haacht 27.12.1655,

     Bollen - Bogaerts Joannes, () Haacht 13.03.1659,

 

Smets Guilielmus, () Haacht 16.02.1613, molenaar in Herent,

 

Smets Petrus, () Haacht 01.09.1616,

 

Smets Jan, () Haacht 23.06.1619,

 

Smets Philippus, () Haacht 09.11.1621.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom