Voorouderlijst Verhulst Jan 

 

Hulst Van der, Van der Hust, Van der Rusten, Vande(r)usten, Vanderust(e), Vanderusse, Vander(e)us(e), Verhulst, Verulste, Verhust

Familienaam uit de plaatsnaam Hulst: plaats waar veel hulst groeit.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVI - Verhulst Jan (S + N), ca. 1510, x met Yda Moons.

 

WRT1874 fo 447:
- 9 jun 1484: Jan Moens Janssone heeft na dood van Jan Moens zijn vader ontvangen voor hem en zijn broers en zussen gemeijnelijk een bunder bempt in Werchterbroeck
- 12 feb 1493: Yda Moons heeft ontfangen na dood van Jan Moons heur broeder een bunder bempt int Werchterbroeck en Hendrik Stevens heeft als besetman den eedt gedaen
- 1 jun 1551: Jan Verhulst zone wijlen Jans heeft ontvangen na de dood van Yda Moens wijlen zijn moeder het voors bunder beempt int Werchterbroeck
- lesten feb 1560: Hendrik Verhulst na de dood van zijn vader Jan heeft ontvangen
- 11 sep 1562: Hendrik Verhulst zone wijlen Jan heeft gederft een bonder bempt aan Peeter Van Langendonck.
H835: Fo 68: 13 mrt 1598:
Peeter Stoop x Cathlijn Verhulst, Jan Verhulst ende Jan Van Loosfelt x Lijsbeth Verhulst, Marie Verhulst hunne sustere ende Willem Schrijns x Anna Verhulst dochter wijlen Jan Verhulst
Samen als erfgen wijlen Augustyn Verhulst verkopen huijs en hof met toebehoorten aan de Houtheijde groot een half boender aan Machiel Lints x Martijn Van Loossene .

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhulst Jan, XIV - XV (S + N),

 

Verhulst Lijsbeth, x met Jan Van Loosfelt,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met een kantschrift in de marge met vermelding van Elisabetha Verhulst, weduwe van Joannes Van Loffelt en moeder van haar 4 kinderen Joannes, Guilielmus, Arnoldus en Egidius. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7861, fol. 38v, akte dd. 2 augustus 1576.

Item Egidius Loffelt filius quondam Wilhelmi et Margreta Daniels, eius uxor, co(m)mor(antes) apud Werchter, obligan(...) ?, etc(etera), p(ro)miseru(n)t ind(ivisim) m(agist)ro Jacobo Gosseal, hered(itari...) trecen(...) unius modii siliginus pro qua oblig(a...) ? existit Renierius Reers et Marie Paps, eius uxor, median(tes) l(itte)ris schabinalibus Lovanien(sis) de data xi. decembris a(n)no xvc. li singulis annis p(er)sovere et l(itte)ram p(er)ficere in forma, cor(am) Schoere, Schoenhoven, augusti iia.

            In de marge.

Die quitan(tie) en(de) affquytinghe van het mudde roghs erffel(ijck) is hiernne ghequeten en(de) affgheleet bij Lijsbeth V(er)hulst weduwe Jan Van Loffelt ter p(rese)ntien en(de) overstaen Jans, Willems, Aert en(de) Gielis, alle hare kinderen, en(de) is de zelve rente opt reg(ist)re op haeren date opde marge van(de) constitutie der zelver ghecasseert, doot en(de) tenyete ghedaen opden xxiien. aprilis a(nn)o 1627 et sic vacat. Maria Van Schutteput.

 

Bijgaand een akte met Joannes Van Looffvelt en Elisabetha Verhulst met hun zonen Arnoldus en Guilielmus. Deze laatste was getrouwd met Elisabetha Michiels dochtere Joannes. Guilielmus Van Looffvelt en zijn vrouw Elisabetha Michiels woonden te Wercher in de Hanewijk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8256, folio 73v., akte dd. 19 december 1633.

Item in tegenwoirdiheyt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Willem Van Looffvelt soene wijlen Jans vuytten lichaeme wijlen Elisabeth V(er)hulst, met consente van en(de) overstaen(e) van Elisabeth Michiels zijn(e) dochter Jans, zijn(e) huysvrouwe, woonen(de) tot Werchter onder Hanewijck, ende hebben tsamen ende elcken ende int besonder bekent en(de) geleden, soo sij kennen en(de) lijden bij desen, wel ende deuchel(ijc) schuldich te zijn aen m(eeste)r Vincentius Vincentii Corsselis, innegesetene deser stadt, hier p(rese)nt ende accepterende, twelff r(insguldens) ende thien stuyvers tsiaers te xx st(uyvers) tstuck, den gul(den) en(de) den stuyver te drije plecken Brabants gerekent, loopen(de) munte, erffelijcke rente, alle jaere op date van desen te verschijnen, daer van diersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal den acht negenthiensten decembris xvic. vierendertich ende soe voorts van jaere te jaere totter lossinge toe, de welcke sal moegen geschieden t' eender reyse tegen den penninck sesthiene ende met volle rente, al los gelts aen en(de) ten behoeve als voor, sijns actie hebben(de) ofte rep(rese)nterende, te leveren, daerenboven heeft hebben die gehuysschen tsamen ende elcken besonder onder obligatie ende submissie van hunlieden respective p(er)soonen en(de) goeden, beyde meubele ende immeubele, p(rese)nt en(de) toecomende, met renuncia(ti)e van allen exceptien ende privilegien deser ter contrarien, namentlijcken van v(er)scheyden v(er)obligeerden non numeratae pecuniae ende de v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soone der constitut s(enatus) c(onsul)ti vel(leiani) et auth(entica) si qua mulier, daer van onderricht zijnde, geloeft ende geloven bij desen de v(oor)s(chreve) rente van twelff r(insguldens) thien stuyvers tsiaers, jaerelijcx ten valdage wel, loffel(ijck) ende personnelijck te betaelen en(de) te leveren binnen deser stadts wissel van Loven ten behoeve als voor, alles los ende vrije van xe., xxe., ce. mindere oft meerdere penningen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellene, telcken v(oor)s(chreven) termijne als schult met recht v(er)wonnen, geloven(de) nyettemin deselve rente reelijck te besetten ende te bepanden ter manisse des v(oor)s(chreven) rentheffers op goede ende sufficiente panden, weert sijnde boven alle voorco(m)meren dobbel rente, en(de) over alles soe veele te doene, dat den v(oor)s(chreven) rentheffere en(de) successeuren ten eeuwigen dagen sal moegen genoech sijn, consenterende sonder p(re)judicie van des v(oor)s(chreven) staet, van alsnu voor alsdan int maecken van beleyde en(de) mainmise ende decrete sonder gedaeght te derven worden, over allen henlieder beyder goederen, beyde meuble en(de) immeuble en(de) vliegende erffven, p(rese)nt en(de) toecomen(de), namentlijcken over een stuck lants, groot ontrent drij dach(mae)len der maeten onbegrepen, geheeten tKoylant, tot Werchter gelegen, regenooten Willem Peeters ter ier., en(de) de kercke van Wesemaele ter iier., die v(oor)s(chreven) Willem Peeters in twee andere zijden, scheyden(de) dit p(ar)cheel op den hoeck van Willem Peeters, Vosbergen, en(de) op dander sijde opden struyck naet het Koylant, zijnde tv(oor)s(chreven) stuck lants aen(den) v(oor)s(chreven) Willem Van Looffvelt in deylinge gevallen voor schepen(en) van Werchter opden xxxen. january 1629, ond(er)t(eeckent) A. Van Schutteput, item noch over de hellicht van twee ende een halff dachmaelen, geleghen tot Vosbergen onder Werchter v(oor)s(chreven), regenooten Willem Peeters ter ie., Claes Cluppels ter iier., de v(oor)s(chreve) bekenderen met Aert Gielis Van Looffvelt ter derdere en(de) vierdere sijden, v(er)cregen bij coope tegen Aert Van Looffvelt, hen broeder, voor schepen(en) van Werchter den xvien. juny 1632, ende tot alnoch naerdere v(er)seeckeringe hebben tsamen en(de) int besondere geconsenteert int maecken van mainmise en(de) decreet over het geheel kintsgedeelte, op haer alreede gedevolveert door doode van Anne Van Looffvene, haere moedere, alnoch onverdeylt oft alnoch op hen beyder te devolveren(e), sonder daertoe gedaeght, geroepen oft geinsinueert te zijn, met conditie van(de) v(oor)s(chreve) rente te moegen quyten teender reyse tegen den penninck sesthiene en(de) met volle rente, al los gelts, aen en(de) ten behoeve als voor te leveren, Pulle, Willemaerts, decemb(ris) xix., 1633.

 

Hierbij een akte met vermelding van Elisabetha Verhulst, weduwe van Joannes Van Loefffelt (Van Loosfelt).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 347v., akte dd. 22 april 1627.

Item pater Jo(ann)es Le Beginier, procurator des godtshuys van(de) Predickheeren alhier, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft bekendt ontfangen te hebben vuyt handen van Lijsbeth Verhulst wed(uw)e wijlen Jans Van Loeffelt en(de) haere kinderen de capitale pen(ningen) van alsulcke vi g(uldens) v st(uyvers) erffel(ijck) als sij hadden bekendt aen(den) voors(chreven) godtshuyse opden xv. july 1616 in hac ca(mer)a, consenteren(de) voorsulcx inde cassa(ti)e der sel(ve) rente, promitten(tes) nullatenus alloqui sed semp(er) satis et waras erga quoscumq(ue), oblig(ando), etc(etera), in fo(rm)a, coram Asscha, Dielbeeck, aprilis xxiia., 1627.

 

In het verlengde van de vorige email volgt hier een interessante akte met NIEUWE GEGEVENS. De akte maakt weer melding van Elisabetha Verhulst, weduwe van Joannes Van Loofffelt (Van Loosfelt), maar ook van hun kinderen Guilielmus, Arnoldus, Egidius en Maria Van Looffelt. Deze laatste was gehuwd met Joannes Motkin. Guilielmus, Arnoldus en Egidius waren nog minderjarig.

In de akte maakt men ook melding van Anna Verhulst, weduwe van Guilielmus Schrijns, en haar kinderen Remigius en Guilielmus Schrijns. Verder wordt ook Petrus Stoop vermeld. Deze was gehuwd met Catharina Verhulst, zuster voor voornoemde Elisabeth (x Joannes Van Looffelt).

Bovendien leert de akte ons dat er te Werchter blijkbaar naast de Sint-Sebastiaansgilde ook een Sint-Jorisgilde was (tenminste als de griffier zich niet heeft vergist).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 349r., akte dd. 22 april 1627.

Item Guillam Herts om des naerbes(chreven) staet, onwederroepel(ijck) geconstitueert zijn(de) bijden persoon, inden accorde hier onder vermelt, om t' sel(ve) voor meyer en(de) schepen(en) van Loven te vernieuwen, heeft t' sel(ve) gedaen inder manieren naervolgende.

Alsoo Jan Van Looffelt, soo in sijnen eygenen naem als vuyt crachte en(de) naer vermogen van seeckere p(ro)curatie speciael, hem gegeven respectivel(ijck) bij Elisabeth Verhulst wed(uw)e Jan Van Looffelt voorde tocht en(de) Willem, Aert en(de) Gielis Van Looffvelt, voorde tocht gebroeders, ende Jan Motkin als man ende momboir van Marie Van Looffelt, alle kinderen en(de) erffgen(aemen) der v(oor)s(chreve) Elisabeth, voorde proprieteyt, en(de) gepasseert voor H. Van Hove als openb(aer) not(ari)s en(de) seeckere getuygen vander daet xxx. decemb(ris) 1626 lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, voor d' een hellicht, voor meyer en(de) schepen(en) van Loven op den iien. meert 1627 lestleden in ia. vercocht hadden aen Anna Verhulst wed(uw)e Willem Schrijns voor de tocht, en(de) Remeys ende Willem Schrijns, gebroeders, sonen der v(oor)s(chreven) Anna, voor d' erffelijckheyt, alle woonen(de) tot Werchter, een huys ende hoff met sijne toebehoorten met een block oft stuck landts daer aen geleghen, groot t' saemen ontrent vijff dach(mae)len der maeten onbegrepen, gestaen en(de) gelegen tot Werchter bijde kercke, regen(ooten) s' heeren straete in twee zijden, Jacques Smets en(de) S(in)t Jooris gulde met Peeter Vaes ter iiie. en(de) Jan Van Lantrop ter iiiie. zijden, ende dat mits de so(mm)e van elffhondert xxv r(insguldens) eens boven s' heeren chijns, daer te voorens op vuytgaen(de), op wel(cke) so(mm)e de voors(chreve) tweede comp(aran)ten aen(de) ie. comp(aran)ten hebben in promptis getelt de so(mm)e van viic. en(de) xxv g(uldens) eens, zoo datter noch resteren van(de) p(rinci)palen coop te betaelen de so(mm)e van iiiic. g(uldens) eens en(de) overmits de iie. comp(aran)ten tegenwoordel(ijck) ongelegen is de voors(chreve) iiiic. guldens op te leggen, soo sijn de voors(chreve) ie. comp(aran)ten te vreden dat de voors(chreve) iiiic. g(uldens) eens sullen blijven beseth ende geaffecteert op de panden, bij de voors(chreve) tweede comp(aran)ten opgedraegen voor schepen(en) van Loven opden voors(chreven) iien. meert lestleden in ia., die wel(cke) alhier worden gehouden voor geinsereert, mits daer voor rente te geven, losbaer tegen den pen(ninck) xvie. en(de) met volle rente, jaerl(ijcx) te verschijnen op den iiiien. feb(ruary), daer aff den ien. termijn van betaelin(ge) vallen en(de) verschijnen sal den iiiien. feb(ruary) 1628 toecomen(de), met expresse conditie in desen ondersproken dat de v(oor)s(chreve) iie. comp(aran)ten sullen schuldich sijn, soo wanneer de drije sonen van Elisabeth Verhulst (alnoch minderjaerighe ende ongehoudt sijn(de)), sullen gecomen sijn tot geapprobeerden staete, dat sij lieden alsdan sullen moeten affleggen en(de) elcken een geven hondert gul(dens) eens metten interest van dijen naer rate van(den) tijde en(de) de resteren(de) hondert gul(dens) sullen mogen gequeten worden d' een hellicht aen Jan Van Looffveldt en(de) d' ander hellicht aen Jan Motkin alst hun gelieven sal, behoudel(ijck) dat de vijfftich r(insguldens), competeren(de) den voors(chreven) Jan Van Looffelt, sullen wederom geemployeert worden ter selver nature ten behoeve van sijne voorkinderen, constitueren(de) de v(oor)s(chreve) iie. comp(aran)ten tot beter vastichehyt onwederroepel(ijck) Guill(aum)e Herts oft den brenger van desen, om t' gene voors(chreven) is, voor meyer en(de) schepen(en) van Loven te vernyeuwen en(de) te renoveren met alle solemniteyten daer toe gerequireert, promitten(tes) ratum oblig(ando) et indivisim submitten(do), etc(etera), prout in fo(rm)a en(de) voorts soo sijn de voors(chreve) ie. comp(aran)ten den v(oor)s(chreven) Peeter Stoop, alhier p(rese)nt, woonen(de) insgel(ijcx) tot Werchter, volcomentl(ijck) quicteren(de) en(de) ontslaen(de) van(de) voors(chreve) borchtocchte, bij hem voor schepen(en) van Loven gestelt opden iien meert lestleden in ia., oblig(ando), etc(etera), actum tot Loven xxia. aprilis 1627 ter p(rese)ntien van Aert Van Langendoncq en(de) Henr(ick) Lints, als getuygen hier toe geroepen en(de) gebeden, onder stondt, ende van mij openb(aer) not(ari)s inden Souverainen Raede in B(ra)bant geadmitteert, ond(erteecken)t H. Van Roost.

Sic renovatum coram Assche, Pulle, aprilis xxiia., 1627.

 

Hierbij een akte met vermelding van Elisabetha (Lijsbeth) Verhulst, weduwe van Joannes Van Looffvelt, met haar zoon Joannes Van Looffvelt. Elisabetha werd geassisteert door haar schoonbroer Petrus Stoop (x Catharina Verhulst) als voogd voor haar nog minderjarige kinderen. Haar zoon Joannes was ongeveer 23 jaar oud en moet dus geboren zijn omstreeks 1593.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 11r., akte dd 15 juli 1616.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Elisabeth V(er)hulst wed(uw)e wijlen Jans Van Loeffvelt, geassisteert met Peeter Stoop, momboir vande ombejaerde kinderen, bijde voors(creve) Elisabeth van(den) voors(creven) Loeffvelt behouden, ter presen(tie) en(de) bij sijne Jans Van Loeffvelt, soene des voors(creven) wijlen Jans, oudt xxiii jaeren oft daerontrent, soo hij v(er)cleerde, vuyt crachte van authorisatie der heeren weesm(eeste)ren deser stadt Loven vand(er) daet xv. july 1616, ond(erteecken)t Prince, mede vuyt crachte van seeckeren consente der schepen(en) van Werchter van(der) daet xxii. marty 1616, ond(erteecken)t Leerse, alhier gesien en(de) gebleken, de selve vuyt crachte als voor, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse ierst huys en(de) hoff met sijne toebehoorten, gelegen tot Vosberghen onder Werchter, groot ontrent ses dach(maelen) ombegrepen der maeten, regen(oten) sheeren straet ter eenre, Willem Peeters ter iier., der opdraegersse goet ter iiier. en(de) Niclaes Cluppels ter iiiie. zijden, item noch drije dach(maelen) landts, regen(oten) de voors(creve) opdraegersse in twee zijden, de kercke van Wesemael ter iiie. en(de) Anna Van(den) Casteel ter iiiie. zijden, item noch een boen(der) bempts, oock onder Werchter gelegen, regen(oten) de voors(creve) opdraegersse ter ie., de kercke van Wesemael ter iie., Willem Peeters ter iiie. zijden, exp(osito) en(de) heer Huybrecht Van Crieckinghen, procurator des goidtshuys van(de) Predicheeren tot behoeff desselffs goidtshuys alhier, imp(ositus) per mo(nitionem) redd(idit) opde commeren en(de) lasten daerop vuytgaen(de), te weten thuys en(de) hoff, met een halff hinne belast, heeren chijs, item de drije dach(maelen) landts op een(en) pe(n)nin(ck) Lovens en(de) en(de) den bempt voor ombelast, terminis debitis persol(vendis) ende voorts meer op eene voortaene rente van ses carolus gul(den)s te xx st(uyvers) tstuck en(de) vijff gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaer op date deser te v(er)schijnen en(de) te betaelen en(de) in deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije, oock van ve., xe., xxe., ce. en(de) van allen anderen, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet assecutum et tantum et casu quo pignora, etc(etera), in forma, et satis obligan(do), etc(etera), et waras ut sup(ra), geloven(de) voorts de voors(creve) Elisabeth en(de) tot haer den voors(creven) Peeter vuyt crachte als voor de voors(creve) rente van ses gul(den)s en(de) v st(uyvers) erffel(ijck) jaerl(ijcx) ten tijde en(de) termijne voors(creven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren als voor, los en(de) vrije, etc(etera), met conditie dat die voors(creve) Elisabeth, haere erffven en(de) naercomel(ingen) de voors(creve) rente sullen moghen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reysen, elcken gulden erffel(ijck) daeraff met xvi gelijcke carolus gul(den)s en(de) met volle rente, coram Nijverseel, Leunckens, julii xva., 1616.

            In de marge.

De quitan(tie) van dese ses r(insguldens) v st(uyvers) erffel(ijck), h(abetu)r aprilis xxii., 1627 in hac camera, et sic vacat.

 

Hierbij een akte met vermelding van Elisabetha (Lijsbeth) Verhulst, weduwe van Joannes Van Looffvelt, voor de tocht (vruchtgebruik) enerzijds en Joannes Van Looffvelt zone Joannes met zijn vrouw Elisabetha Moons dochtere Michael, inwoners van Werchter, voor de erfelijkheid of proprieteit (naakte eigendom) anderzijds. Uit deze gegevens meen ik te mogen afleiden dat Joannes Van Looffvelt (x Elisabetha Moons) de zoon is van Joannes Van Looffvelt en Elisabetha Verhulst. Joannes Van Looffvelt en Elisabetha Moons waren de blote eigenaars van het vijfde deel van het huis met toebehoren, wat pleit ook voor deze stelling, omdat Joannes Van Looffvelt en Elisabetha Verhulst vijf kinderen hadden (nl. Joannes, Guilielmus, Arnoldus, Egidius en Maria). Dat Joannes Van Looffvelt (zoon van Joannes en Elisabetha Verhulst) gehuwd was met Elisabetha Moons dochtere Michael.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvlier, register nr. 7508, folio 125v., akte dd. 24 oktober 1617.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naerbescreven gestaen Jan Van Looffelt zone wijlen Jans en(de) Elisabeth Moons dochter Michiel Moons, woonen(de) te Wechter, voor derffelicheyt, en(de) Elisabeth Verhulst weduwe Jans wijlen Van Looffvelt voor de tocht, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorlijcke v(er)thijdenisse de goeden naerbescreven, gelegen te Wechter voors(creven), te weten die voors(creven) Jan en(de) Elisabeth Moons de proprieteyt van het vijffde deel van huys en(de) hoff met sesse dachmaelen een halff landts daer aen, gelegen tot Wechter voors(creven), te[r] plaetse geheeten Vosberghen, regen(oten) sheere straete ter eenre, Willem Sorneels ter iie., S(in)t Job van Wesemael land(en) ter derder en(de) Niclaes Cluppels ter vierder zijden, item een stuck landts, geheeten het Koyelandt, groot omtrent drij dachmaelen landts, bij het voors(creven) goet gelegen, item noch een boender bempts, oock aldaer ter selver plaetse gelegen, regen(oten) de voors(creve) goeden, exp(osito) die voors(creve) gehuysschen voorde proprieteyt en(de) de voors(creve) Elisabeth Verhulst voorde tocht, imp(ositus) heeren en(de) m(eeste)r Cornelius Vossius, licentiaet inder h(eylig)er godtheyt, als proviseur der clerccappelle, ende Maximiliaen Lismans, tegenwoordich meyer en(de) m(eeste)r van S(in)te Anthonis cappelle, en(de) Jan De Wit, oock cappel m(eeste)r, ten behoeve van sekere diensten inde voors(creve) cappelle te doen(e), deselve per mo(nitionem) reddidit den voors(creven) Jean Van Looffvelt en(de) Elisabeth Moons, gehuysschen, om die selve goeden te houden, te hebben en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten, vuyte voors(creve) goeden gaen(de), te weten huys en(de) hoff op sheeren chijns en(de) twee halsteren corens aen(de) kercke van Wechtere voors(creven), die voors(creve) drije dachmael(en) op vi rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) aende Predicaren van Loven, item het boender bempt op drije rinsg(u)l(dens) xv st(uyvers) aen jouff(rouw)e Boosoth en(de) voorts meer op eene voortaene rente van drije rinsguldens en(de) vii st(uyvers) erffel(ijck der voors(creve) cappelle, geloven(de) de voors(creve) opdraegeren inde qualiteyt voors(creven) die selve rente, jaerl(ijcx) date deser te v(er)schijnen, binnen deser stadt wissel van Loven, los en(de) vrije van xe., xxe., xle., ce. en[de] van alle meerder oft minder penninen en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen, te leveren en(de) betaelen aende voors(creve) proviseurs en(de) m(eeste)rs der voors(crevre) cappelle term(inis) quolibet assecut(um) obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat de voors(creve) gehuysschen de selve rente sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijde alst hem gelieven sal, elcken gulden daeraff met sestien gelijcke guldens en(de) met volle rente, coram Van Schore, Glavimans, xxiiiia. novemb(ris) 1617.

 

Hierbij een afgebroken akte met vermelding van Elisabetha Verhulst als weduwe van Joannes Van Looffvelt, alsmede Petrus Stoop (x Catharina Verhulst) die optrad als voogd van de kinderen van voornoemde Elisabetha met Joannes Van Looffvelt. Vermits het om een afgebroken akte gaat is er geen exacte datum. De voorgaande akte dateert van 13.07.1616.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 264v., akte van juli 1616.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven gestaen Elizabet Verhulst wed(uw)e wijlen Jans Van Looffvelt ende Peeter Stoop als momboir der kinderen des voirs(chreven) Looffelts, daer toe ende tot tgene naerbeschreven staet, bijde weth van Werchtere daertoe geaucthorizeert zijnde opden xxiien. meerte anno 1616, blijcken(de) bijder acte daer van zijnde, ond(erteecken)t H. Leerze, al woonen(de) tot Werchtere, hebben opgedragen ierst huys ende hoff, groot sesse dachmaelen, item noch drije dachmaelen lants, regenooten t' zelve huys ende hoff met noch een boender bempts, oyck aen t' zelve goet gelegen tot Werchtere, expos(ito) ende Laureys Loekemans inden name ende tot behoeve van het godtshuys vande Predickheeren alhier, daer inne gegoet ende geerft zijnde, heeft de zelve goeden ende gronden van erven de voors(chreve) opdragers wedero(m)me overgegeven opde lasten van oudts daer vuytgaen(de) ende voirts meer op eene rente van sesse rijnsg(uldens) ende vijff stuyvers erffel(ijck) te drije plecken Brabants gerekent, loopende munte, jaerl(ijcx) op datum van desen te betaelen ende inder stadt wissele te leveren, los ende vrij van alle lasten ende impositien tot behoeff des voirs(chreven) godtshuys telcken termijne als schult met rechte verwonnen et satis die voirs(chreve) Elizabeth Verhulst ende Peeter Stoop inder qualiteyt als voere et waras op omtrent sesse rijnsg(udens) erffel(ijck) tanquam prout, daerenboven geloven die voirs(chreve) Elizabeth Verhulst ende Peeter Stoop ind(er) qualiteyt als voere obligeren(de), submitteren(de) en(de) renuntieren(de) in forma ende naementl(ijck) die voirs(chrreve) Elizabeth Verhulst privilegio s(enatusconsul)ti velleiani et autenthicae si qua mulier de voirs(chreve) rente van sesse rijnsg(uldens) ende vijff stuyvers jairl(ijcx) wel ende loffel(ijck) te betaelen aenden voirs(chreven) godtshuyse met conditie dat die voirs(chreve) opdragers die voirs(chreve) rente van sesse carolus guld(ens) ende vijff st(uyvers) zullen mogen lossen en(de) redimeren alst hen gelieven zal teender reysen, elcken gulden met sestien gel(ijcke) carolus guldens en(de) met volle rente ... [afgebroken].

     Uit dit huwelijk:

     Van Loosfelt Joannes, x meElisabet Moons, fs Michael,

     Van Loosfelt Guilielmus, x met Ellisabeth Michiels, fa Joannes,

     Van Loosfelt Arnoldus,

     Van Loosfelt Egidius, 

     Van Loosfely Maria, x met Joannes Mottkin.

 

Verhulst Marie,

 

Verhulst Peeter,

 

Verhulst Cathlijn, x met Petrus Stoop sr,

Wer1849/2: Fo 23: 15 dec 1654:
Adriaen Stoop x Paeschijnken Aerts kopen van Jan Vermijlen x Adriana Van Tongelen een dm bempt te Cruijce.
Wer1849/2: Fo 23v: 15 dec 1654:
Huijbrecht Goris, jongman, oudt over die 25 jaeren, verkoopt aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Huijbrecht Antheunis behouden van Paeschijne Aerts zijne tweede huijsvrouwe nu x Adriaen Stoop onderhalf dm land gelegen tot Nijnde ende genoempt het Bielandeken.
 

 

Weer prijs ! Petrus Stoop emancipeert zijn kinderen Petrus, Adrianus, Joannes, Anna, Maria en Petronella, die hij behouden heeft van zijn vrouw Catharina Vander Hust (Verhulst).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 386v., akte dd. 20 november 161.

Transcriptie.

Item in p(rese)ntia de scab(inorum), etc(etera), constitutus Petrus Stoop emanci-

pavit modo debito in for(m)a Petru(m), Adrianu(m), Jo(hann)em, Anna(m), Maria(m)

et Petronella(m), suas proles, quas retinuit a Catarina Vander

Hulst, sua co(n)iuge, quo facto G. Impens reconduxit, cora(m)

Schore, Borchgreve, novemb(ris) xx., anno 1621.

     Uit dit huwelijk:

     Stoop Petrus jr,

     Stoop Adrianus, ca. 1600, x Werchter 30.11.1653 (g. Stoop Petrus en Aerts Henricus), x met Aerts Paschijne,

     deze x 1 met Huijbrecht Antheunis, en x 3 Werchter 30.04.1657 (g. Antheunis Petrus, Peeters Egidius en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Boeckstaens Libertus,

     Stoop Joannes,

     Stoop Anna,

     Stoop Maria, 

     Stoop Petronilla. 

 


 

XIV - XV - Verhulst Jan (S + N), ca. 1535, x met Barbara Vermijlen.

 

Jan Verhulst x Berbele Vermijlen zijn schuldig aan Aert De Rijcke x Lijsbeth Goris een erfelijke rente van 10 st sjaers.
SAL 6340/ B: bedezetting Werchter 1597: de naervolgende personen nijet goedt hebbe verclaert op hunne waerheijt
142. Hans Verhulst heeft in hueringe drij bunderen so lant als bempt noch zes dm bempt hebbende een peert.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhulst Hendrik,

 

Verhulst Anna, XIII - XIV (N5021 + S7229 + S9933 + S10133).

 

 

 

Verhulst Peeter, ca. 1535, x met Anna De Rijck, deze x 2 met Jan Schrijns.

 

Wer1846 fo 36: 16 aug 1563:
Jan Huenen x Appolonia Verborcht zijn schuldig aan Peeter Verhulst ende Janne De Rijcke Lodewijckzone als momboirs van het kind van wijlen Hendrik Verhulst x Marie De Rijcke een erfelijke rente.

 

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

Hieronder een ZEER INTERESSANTE schepenakte dd. 07.10.1585 die wel van groot belang.  Niet alleen wordt in de akte melding gemaakt van Anna De Rijck(e) weduwe Peter Verhulst en haar broer Arnoult (Aert) De Rijck (x Lijsbeth Goris), maar ook van de hier alom gekende Veldonkhoeve !  In de akte vernemen we dat haar broer pensionaris (raadgevend advocaat van het stadsbestuur) te en secretaris van de stad Vilvoorde was.  De dag voordien had Anna De Rijck voor notaris Jan Bachusius (in de tekst verbogen tot Bachusium) volmacht gegeven aan Willem De Vos sone wijlen Aerts, om haar deel in de Veldonkhoeve met haar toebehoorten over te dragen aan haar broer Arnoult De Rijck.

Paul heeft de uitgave van VAN LANI S., Abdij van 't Park. Pachthoeven & landbouwdomein, Brussel, 1999, eens geraadpleegd, maar ik vind van het onderstaande helemaal niets terug.  Hij was steeds de mening toegedaan dat de hele hoeve en aanhorende landerijen en weiden eigendom waren van de Abdij van Park te Heverlee, maar dit wordt door de onderstaande akte wel tegengesproken.  Nochtans is er geen twijfel mogelijk, in Werchter is er maar n Veldonkhoeve.  Deze akte is dan ook hoogst merkwaardig !

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7478, fol. 39r.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) den schepen(en) van Loven naerbescreven gestaen Willem De Vos sone wijlen Aerts, woonen(de) te Loven voers(creven), tot des naerbescreven staet te mogen doen(e), specialijck ende onwederoepel(ijck) geconstitueert en(de) geauthorizeert zijnde bij Anna De Rijcke, acht(er)gelaete(n) wed(uw)e Peeters wijlen Verhulst, woonen(de) tot Werchter, al naerde(re) blijckende bij den instrumente daeraff zijnde, op gisteren gepasseert voer m(eeste)ren Jannen Bachusium, not(aris), en(de) zeckere getuygen, inden zelffven genomineert, alhier gesien ende geblecken, die zelve Vos vuyt crachte ende nae v(er)mogen voers(creven) p(er) mo(nitionem) heeft in alder bester formen, vuege en(de) wege en(de) maniere hem doenlijck zijn(de), opgedraegen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse alle en(de) yegewelcke der voers(creve) Anne actie, portie, paert, gedeelte en(de) gerechticheyt, haer eenichs(sin)s competeren(de) in en(de) aen een hoeve mett(er) huysinge, schueren, stallen, boomgaerde, beempden, vijvere, winnende landen en(de) alle andere zijne toebehoerten, genaempt de Hoeve te Veldonck, gelijck de zelffve gelegen is tot Werchtere in diverssche p(ar)tijen ende stucken, Arnoult De Rijcke, pensionaris en(de) secretaris tot Vilvoerden, kennelijck wesen(de), exp(osito) soe is daerinne gegoedt en(de) geerft ten erffelijcken rechte die voers(creve) Arnoult, broeder der voers(creve) Anne, woonende te Vilvoerden voers(creven), per mo(nitionem) et satis vuyt crachte ende naer vermogen den p(er)soon(en) der voers(creve) Anne en(de) alle en(de) yegewelcke haere goeden, obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma amplissima et war(as) opde lasten, commeren ende cheynsen daermede die voers(creve) goeden oft eenige der zelffver zouden mogen zijn belast, terminus, etc(etera), tanq(uam) prout jure, coram Asca, Luenis, octobris viia., a(nn)o xvc. lxxxv.

 

Hieronder een akte met vermelding van Petrus Verhulst en zijn echtgenote Anna sRijcken (De Rijck), inwoners van Haacht.  

De tweede randvermelding werd gedateerd op 12.09.1616, dus meer dan 40 jaar later.  Hierin wordt melding gemaakt van Anna Van Langendonck, die eerst gehuwd was met Joannes Docx en nadien met Petrus Van Puddegem.  Een nieuw gegeven is dat Joannes Docx de zoon was van Adrianus.  Petrus Van Puddegem en Anna Van Langendonck woonden te Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8220, fol. 409v., akte dd. 10 december 1571.

Item Peeter Verhulst zone wijlen Jans en(de) Anna sRijcken, zijn huysvrouwe, woonende te Haecht, oblig(antes) et submitten(tes) in forma, in presentia, hebben bekindt indivisim Adriaen(en) Docx sess(e) carolusg(ulden) te xx st(uyvers) tstuck, monete curren(tis) erffelijcke rinte, alle jae(re) opden thiensten dach decembris te betalen ende inder stadt wissele van Loven(e) los en(de) vrij van bede, schothe, lothe, xe., xxe., ce. ende alle ande(re) pe(n)ningen en(de) impositien te leveren in futurum ass(ecutu)m ad mo(nitionem) pignus apud Haecht, valens dupl(um) et t(antu)m et poterunt redimere, elcken carolusg(ulden) d(aer)aff met zesthien gel(ijcke) carolusg(ulden) inde weerde voers(creven) ac cum, coram Grave, Liedekercke, decembris xa.

         In de marge.

Do... (?) non int(er)fuit sed maritis p(ro)misit ea(m) p(re)stare ad m(onitionem) eisd(em).

Item Peeter Van Puttegem als man ende momboir van Anna Van Langendonck, eertijts wed(uw)e Jans Docx zone Adriaens, woonen(de) tot Haecht, bekindt inder voirs(creven) qualiteyt de capitale penn(ingen) mette verloopen der rente van sesse carolusguld(en) erffel(ijck), int witte des(er) begrepen, ontfangen te hebben vuyt handen van Anna sRijcken wed(uw)e Peeters Verhulst, consenteren(de) alsoe in de cassatie der zelver, t' oirconde des(en) geteekent den xiien. septembris a(nn)o sestien hondert sestien.

Peeter Van Puddegeem.

 

In deze akte wordt melding gemaakt van :

-     Anna De Rijck(e) dochtere wijlenLaurentius, weduwe van Petrus Verhulst, wonende te Werchter.

-     Petronella De Rijck(e) (x Henricus De Wortelaer alias De Groeve) met haar zoon Joannes De Wortelaer.

-     Guilielmus Viskens x Spoelberchs Maria dochtere Maria De Rijck(e).

-     Arnoldus Wouters x Spoelberchs Petronla dochtere Maria De Rijck(e).

-     Laurentius Spoelberchs, wonende te Werchter.

-     Elisabeth De Rijck.

Verder blijkt uit de akte dat Carolus Piaet de zoon is van Judocus, inwoner van Wezemaal.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 55v., akte dd. 24 september 1612.

Item in tegenwoordich(eyt) des lieuten(ant) meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Anna De Rijcke dochtere wijlen Laureys, wed(uw)e wijlen Peeter V(er)hulst, woonen(de) tot Werchter, Petronella De Rijcke met consent en(de) overstaen Jan De Wortelaer, haers soens, Willem Viskens als man en(de) momboir en(de) hem sterckmaecken(de) voor Marie Spoelberchs, daer moeder aff was Marie De Rijcke, Aert Wouters als man en(de) momboir van Petronella Spoelberchs, oock dochter der voors(chreve) wijlen Marie De Rijcke, gelovende beyde die voors(chreve) twee leste p(er)soonen henne voors(chreve) huysvr(ouw)en in dijen te hebben dat sij dese naerbes(chreven) opdrachte sullen approberen, allen wel(cke) persoonen hun oock sterckmaecken voor Laureys Spoelberch, hunnen mede erffgen(aemen), per mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) allen hun recht en(de) actie, hun ende elcken van hun competeren(de) inde goeden naerbes(chreven), ierst in een stuck landts, groot een halff dach(mael), gelegen tot Wesemael int Hellegaet aldaer, regen(oten) Carel Piaet ter ie., Lijsbeth Roghmans ter iie. en(de) die straete gaen(de) naer het voors(chreven) Hellegat ter iiie. zijden, item een stucxken landts van xx roeden, oock aldaer gelegen, regenoten den voors(chreven) wech ter ie., derffgen(aemen) Henricx V(er)couthere ter iie., Isacq Van Panhuyse ter iiie. ende Carel Piaet ter iiiie. zijden, item drije vieren(deelen) landts, gelegen opden Steenecker aldaer, regen(oten) sheeren straete in deen, die goeden van Anna Piat ter andere en(de) Jan Dillens ter iiie. zijden, gel(ijck) die voors(chreve) opdraegeren allen die sel(ve) goeden bij successie v(er)cregen hebben met Laureys Spoelberchs, oock een(en) staeck, die sijn paert hier te vorens heeft v(er)alieneert van wijlen Lijsbeth De Rijcke, exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geeft geerft ten erffel(ijcken) rechte Carel Piat soene wijlen Jo(ann)es, woonen(de) tot Wesemael, v(er)schenen soo voor hem als voor sijn erffven en(de) naercomelin(gen), et satis die voors(chreven) opdraege(re) ind(ivisim) oblig(ando), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras allen die voors(chreve) goeden op sheeren chijns van(den) gronde prout en(de) dat het voors(chreven) ierste parcheel is subiect den vierden schooff, coram Roeloffs, Pulle, septemb(ris) xxiiiia., 1612.

Item is te weten soo partijen v(er)claeren den rechtveerdigen prijse van(den) coop van(de) goeden oft actie voors(chreven) te wesen om en(de) voorde somme van dertich g(u)l(den)s eens, los gelts, soo van pontpe(n)nin(gen), goedinghe gelt en(de) anderssints, eisd(em).

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Laureys Spoelberch, woonen(de) tot Werchter, heeft geapprobeert en(de) geratificeeert dit tegenwoordich transp(or)t, geloven(de) tsel(ve) voor sijn actie aengaen(de), altijt voor goet te houden en(de) onv(er)breckel(ijck) ten eeuwigen daeghen, obigan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, coram Loonbeke, Pulle, feb(rua)rii xxva., 1613.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verhulst Henneken (Jan?),

 

Verhulst Kathelijne,

    

Verhulst Lijsken,

 


 

XIII - XIV - Schrijns Guilielmus (N5020 + S7228 + S9932 + S10132), ca. 1565, x met Verhulst Anna (N5021 + S7229 + S9933 + S10133), fa Jan, de rest van dit heel complexe gezin bij Vermijlen.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Schrijns Guilielmus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Schrijns ..., x met Willem Peeters,

 

Schrijns Guilielmus, XII - XIII (N2510 + S3614 + S4966 + S5066),

 

Schrijns Rhemisius, fs Wilhelmus, adolescens bij geboorte zoon, wonend bij ouders, x ? ex simplici fornecatione met N Margareta (adolescens, ancilla Wilhelmus),

     Uit deze relatie:

     Schrijns Wilhelmus, () Werchter 13.01.1622 (g. Luijten Wilhelmus en Verhulst Anna),

     x Werchter 27.09.1651 (g. Guilielmus Schrijns en Joannes Schellekens) met Maria Janssens,

     deze x 1 Betekom 1629 met Joannes Coremans, hun gezin en de onder vermelde akte kan je vinden bij Janssens,

 

 

 

Verhulst Joannes, ca. 1560,  (x met Maria Wouters),, x 1 met Anna De Rijck, (deze x 1 met Jan Wouters)s, x 2 met Poortmans Clara, deze x 1 met Van Inthout Adriaen.

 

- 8 okt 1575: Marie Absaloens x jonker Aert Vanden Wijngaerden heeft een bunder land verkocht aan Pauwels Brepoels ‎(Kneepoels)‎ x Marie Srijcken mede voor Peeter Verhulst x Anna Srijcken
- 3 mei 1593: Laureijs Spoelbergh zone wijlen Peter daer moeder af was Marie De Rijck heeft na de dood van Pauwel Brepoels te lene ontvangen de hellicht van het voors bonder land op het groot Tarwevelt
- 7 nov 1616: Anna De Rijcke we Peter Verhulst heeft ontvangen na dood van Peter voors een half bunder land onder Werchter
- 29 jul 1624: Jacques Van Inthout in den naam en tot behoef van Jasperijne Verhulst ‎(12 jr)‎ dr wijlen Jan Verhulst x Anna De Rijcke heeft ontvangen na de dood van Anna De Rijcke ‎(reg Jan en Jacob Van Inthout over Laureijs Van Spoelbergh)‎
- 9 dec 1658: Jasperijne Verhulst x Jan Cerneels verkopen aan jouffr Sara Van Berckel.
Wer1876/ 2: 1703: Fo 128:
...
- 17 okt 1573: Arnoldus De Rijcke sone wijlen Laureijs heeft gederft aan Henneken, Kathelijne & Lijsken Verhulst kinderen Peeter Verhulst ende Anna De Rijcke
- 12 mrt 1641: Jan Serneels x Jasperijne Verhulst na de dood van Jan Verhulst haar vader als ook na de dood van Jan en Jacob Van Inthout haere halve broeders van smoeders wegen niet wetende wie dat sterfman was gestelt door dijen den boeck bij de francoijsen tijt es verloren gegaen, hebben ten leensche rechte verheven na de dood voors
- 27 aug 1703: Aert De Wijngaert na de dood van Jan Serneels ...

 

Nog een akte i.v.m. dit koppel bij Verhulst Adriaen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. Van Inthout Jacobus, ca. 1590,

    

Van Inthout Jan, ca. 1595,  x ? met Anna Bloems,

 

1b. Verhulst Gaspara - Jasparina, x met Jan Cerneels, aktes daar,

 

1c. Wouters Jacobus, ca. 1595, x met Anna Van Aerschot, fa Jasper x Maria Nijs,

 

2. Verhulst Henricus, () Werchter 23.01.1619 (g. Ricx Henricus en Verhagen Anna),

 

3. Verhulst Maria, () Werchter 16.05.1621 (g. Wouters Petrus en Holemans Maria),

 

Verhulst Catharina, () Werchter 18.04.1623 (g. Wouters Petrus en Wouters Catharina),

 

Verhulst Joannes, () Werchter 29.09.1626 (g. Stoop Joannes fs Petrus en Boschmans Catharina).

 


 

Verhulst Joannes, () Werchter 29.09.1626 (g. Stoop Joannes fs Petrus en Boschmans Catharina), x Betekom 27.06.1648 (g. Adrianus Nijs en Egidius Verhulst) met Colebunders Barbara, deze x 1 Betekom 13.03.1644 (g. Petrus Van der Veken en Egidius Coolbunders) met Van der Veken Egidius.

    

Uit dit huwelijk:

    

1. Van der Veken Elisabeth, () Betekom 12.03.1645 (g. Elisabeth Geerts patrina),

    

Van der Veken Adriana, () Betekom 05.12.1646 (g. Adrianus Nijs, Anna Bruynincx n. Adriana Colebunders),

    

2. Verhulst Petrus, () Betekom 29.06.1649 (g. Petrus Verhulst en Adriana Colebunders), + Betekom 1656,

    

Verhulst Catharina, () Betekom 19.11.1651 (g. Egidius Colebunders en Catharina Geerts),

    

Verhulst Adrianus, () Betekom 31.03.1652 (g. Adrianus Colebunders en Joanna Janssens),

    

Verhulst Adriana, () Betekom 23.09.1655 (g. Laurentius Vissenaekens l. Adriana Van de Loock en Anna Poortmans),

    

Verhulst Jacobus, () Betekom 17.01.1657 (g. Joannes Jents ? n. Jacobus Verhulst en Elisabeth Claes),

 

Verhulst Anna, () Betekom 07.03.1659 (g. Peeters Joannes en Van Meerbeeck Anna),

    

Verhulst Joannes, () Betekom 22.06.1661 (g. Joannes Colebunders en Elisabeth Colebunders), + Betekom 03.06.1663,

 

Verhulst Adrianus, () Betekom 31.03.1662 (g. Colebonder Adrianus en Jansens Joanna).

 


 

Vermijlen Egidius, () Werchter 19.11.1656 (g. Egidius Vermijlen en Catharina Wouters), x Werchter 13.05.1683 (g. Cornelius Van Rost en Arnoldus Van Tongelen) met Anna Verhulst, () Betekom 07.03.1659 (g. Peeters Joannes en Van Meerbeeck Anna).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermijlen Jacobus, () Werchter 15.02.1684 (g. Jacobus Verhulst en Maria Van der Vecken),

 

Vermijlen Elisabeth, () Werchter 02.08.1686 (g. Henricus Verhulst en Elisabeth De Wilde),

 

Vermijlen Catharina, () Werchter 16.06.1689 (g. Gerardus Luyten en Catharina Peeters),

 

Vermijlen Maria, () Werchter 20.02.1692 (g. Petrus Vermijlen en Maria Lauwers), x (niet W, ) met Goris Joannes, () Werchter 23.09.1680 (g. Castermans Joannes en De Keuster Maria), deze x 1 Werchter 16.11.1707 (g. Michiels Petrus en Van Roest Arnoldus) met Barbara Luijten, () Werchter 05.08.1678, + Werchter 05.10.1721,

     Uit dit huwelijk:

    1. Goris Maria, () Werchter 10.12.1707 (g. Goris Adrianus en Van Leemput Maria),

     Goris Joannes, () Werchter 20.02.1709 (g. Calstermans Joannes en De Wijgaert Maria),

     Goris Elisabeth, () Werchter 15.02.1712 (g. Egborgs Joannes en Luijten Elisabeth),

     Goris Petrus, () Werchter 26.08.1715 (g. Castermans Petrus en Van Rillaert Francisca),

     Goris Cornelius, () Werchter 11.02.1719 (g. Van Tongelen Cornelius en Luijten Elisabeth),

     2. Goris Maria, () Werchter 19.09.1724 (g. Oom Theodorus en Van Eijken Maria),

     Goris Egidius, () Werchter 22.11.1722 (g. Vermijlen Egidius en Castermans Joanna),

     Goris Adrianus, () Werchter 22.12.1726 (g. Kestens Adrianus en Vermijlen Maria),

     Gooris Michael, () Werchter 11.12.1728 (g. Luijten Michael en Gobelens Anna).

 

Vermijlen Barbara, () Werchter 01.09.1696 (g. De Kock Egidius en Bogaerts Barbara).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom