Voorouderlijst Verhulst Adriaen

 

Hulst Van der, Van der Hust, Van der Rusten, Vande(r)usten, Vanderust(e), Vanderusse, Vander(e)us(e), Verhulst, Verulste, Verhust

Familienaam uit de plaatsnaam Hulst: plaats waar veel hulst groeit.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - Verhulst Adriaen (S), 1580 ca., x met Waltrudis Verlooij.

 

3 nov 1643: Anna Verhulst dochter wijlen Adriaen ende van Waltrudis Verloij daer grootmoeder aff was Anna Venne die het naerbeschreven leengoet gecocht hadde van Anthonis Mathijs heeft te lene verheven het voors bunder bempts nu affgevloten door den stroom der Deijle tot ontrent onderhalf dm. 

 

Hierbij twee opeenvolgende akten (met dank aan Paul Peeters) van dezelfde datum. In de eerste akte maakt men melding van Adrianus Verhulst en Waltera (Waltrudis) Verloo . Daarnaast maakt men in de eerste en tweede akte ook melding van Joannes Verhulst en Clara Poortmans, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 132r., akte dd. 4 februari 1631.

Item in p(rese)ntia villici, et(ceter)a, gestaen Niclaes Van Cranebroeck vuyt crachte van speciale en(de) onwederoepel(ijcke) procuratie, hem gegeven bij en(de) van weghen Adriaen Verhulst en(de) Walteria Verloo, gehuysschen, gepasseert voor den not(ari)s H. Van Hove, resideren(de) tot Werchter, en(de) sekere getuyghen opden xxiiiien. jan(ua)ry a(nn)o 1629, alhier gesien en(de) volcomentl(ijck) gebleken, heeft in dijen qua(liteyt) per mo(nitionem) opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse de hellicht van een boender landts onbegrepen der maeten, geleghen onder Werchter, ter plaetse gen(oemp)t Cruys, regen(oten) die Basdonckstraete ter ie., Jeroen Van Hove ter iie. en(de) iiie. en(de) een(en) borgher van Mechelen ter iiiie. sijden, expos(ito) soo is daerinne gegoedt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte heer Jo(hann)es Cobbelgiers, p(res)b(yte)r, inden naem en(de) tot behoeff van Jan Verhulst en(de) Clara Poirtmans, gehuysschen, et satis predictus transportans qua(lita)te qua ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(untiando) in forma, et waras op een(en) halven braspen(ninck) chijsn indyen men bevindt den s(elv)en daerop vuyt te gaen, coram Lievens, Roeloffs, feb(rua)rii iiiia., 1631.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr.  7520, folio 132r., akte dd. 4 februari 1631.

Item in presentia, et(ceter)a, gestaen die voors(chreven) Craenenbroeck vuyt crachte van onwederoepel(ijcke) procuratie, hem hiertoe specialijck gegeven bij Jan Verhulst en(de) Clara Poirtmans, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, gepasseert voor den not(ari)s H. Leunis ende sekere getuyghen opden iiien. deser, alhier gesien en(de) gebleken, heeft in dijer qua(litey)t bekendt en(de) bekendt mits desen schuldich te sijn aen heer Jan Cobbelgiers, p(res)b(yte)r, als procurator der Collegie Van Atricht alhier, tot behoeff der s(elv)er collegie voorde fundatie wijlen jo(ncke)r Heylwich Berthijns aldaer seven carolus guldens te xx st(uyyvers) tstuck en(de) xvii gel(ijcke) st(uyvers) loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) opden iiien. feb(rua)ry te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele te leveren, los en(de) vrije, et(ceter)a, in futurum quolibet assecutum et tantum ob(ligando) et sub(mittendo) personas et bona o(mn)ia, p(rese)ntia et futura predictorum consti(tuen)tium indivisim ac ren(nuntiando) prout in forma, et ad mo(nitionem) pig(nus) inf(ra) leuc(am) valens duplum, met conditie dat de voors(chreve) rente t' allen tijden sal moghen gequeten worden te drije reysen teghen den pen(ninck) xvi met volle rente naer rate van(de) quytinghe ende tot beter vasticheyt der selve rente, soo consenteert die v(oor)s(chreven) Craenenbroeck vuyt crachte als boven int maecken van beleyde ende mainmise over alle de goeden, meuble en(de) immeuble der v(oor)s(chreve) consti(tuan)ten en(de) int decreet van dijen sonder voorgaende daegement ende specialijck over de hellicht van het boender landts int bovenges(chreven) contract begrepen, coram eisdem.

    

Uit dit huwelijk:

    

Verhulst Barbara, XIV, 

    

Verhulst Anna, x 1 Werchter 29.01.1639 (g. Verloij Jan en Schrijns Joannes) met Henricus Schrijns, x 2 Werchter 01.07.1655 (g. Van Roijst Wilhelmus en Van Hautvin Martinus) met Andries Van Gestel, fs Henricus x Barbara Wiggers,

Akte met dank aan Christine Savat. 

Wer1849/2: Fo 209:

Scheidinge tussen Anna en Barbara Verhulst (30 jan 1664)

- Barbara Verhulst x Willem Vanderroost

- Anna Verhulst we wijlen Hendrick Schrijns nu x Andries Van Gestel en met Hendrik Claes als gedeputeert momboir over de kinderen wijlen Hendrik Schrijns.

     Uit dit huwelijk:

     1. Schrijns Maria, () Werchter 01.03.1640 (g. Machiels Arnoldus en Van Hove Maria),

     Schrijns Barbara, () Werchter 31.03.1643 (g. Clippels Theodoricus en Verhulst Barbara),

     Schrijns Guilielmus, () Werchter 30.11.1649 (g. Van Roost Guilielmus en Wauters Clara),

 

Verhulst Egidius, + Werchter 06.01.1651, x met Barbara Gomm(a)ers, deze x 1 met Joannes De Rijck,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Rijck Maria,

     De Rijke Magdalena, () Werchter 02.12.1618 (g. Van Esche Lijbertus en Wouters Magdalena vidua), 

     De Rijke Barbara, () Werchter 06.12.1620 (g. Rogmans Wilhelmus en Van Aerschot Barbara),

     De Rijck Magdalena, () Werchter 28.12.1623 (g. Wouters Petrus en Van Hove Barbara), 

     De Rijke Joannes, () Werchter 01.06.1625 (g. Van Lantrop Joannes en De Wijgarder Margaretha),

     De Rijck Margareta, () Werchter 09.07.1628 (g. Goris Henricus en De Smet Margareta).

 


 

XIV - Willems Michiel (S), ca. 1580, x (niet W, Wak, K, H, ) met Barbara Verhulst, deze x 2 (niet W!, ) met Willem Van Roost, fs Jacob x Anna Vliegs.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Willems Michiel.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Willems Margriet, XIII (S2357),

 

2. Van Roost Cornelius, magister, ca. 1620, x Werchter 16.11.1659 (g. Mr Van Tongelen Arnoldus en Van Roost Guilielmus) met Anna Van Tongelen,

Een akte i.v.m. dit gezin bij Van Tongelen.

     Uit dit huwelijk:

     Van Roost Adriana, () Werchter 03.05.1660 (g. Cornelius Baudewijns en Adriana Paeps),

     Van Royst Guilielmus, () Werchter 24.07.1661 (g. Wilhelmus Van Royst en Joanna Van der Meeren n. Van der M...),

     Van Roost Elisabeth, () Werchter 09.01.1664 (g. Petrus Van Tongelen en Elisabeth Van Tongelen),

     Van Roost Anna, () Werchter 19.08.1666 (g. Gerardus Van Krieckinge en Anna Paeps), + Werchter 16.04.1741 in ecclesia,

     x Werchter 23.03.1686 (g. Van Roest Cornelius en Vander Haghen Joannes) met Verstraeten Joannes,

     Van Royst Arnoldus, () Werchter 07.01.1669 (g. Arnoldus Van Tongelen en Elisabeth Mommaerts),

     Van Royst Maria, () Werchter 05.05.1671 (g. Cornelius Van der Veken en Van Tongelen Adriana n. Van Sen Maria),

     Van Roost Elisabeth, () Werchter 30.09.1673 (g. Petrus Van Goorp en Catharina Van Tongelen),

     Van Roost Joanna, () Werchter 28.02.1676 (g. Jacobus Van Tongelen en Joanna Van der Veken),

     Van Roost Catharina, () Werchter 06.09.1677 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Paeps n. Catharina Van Tongeren),

     + Werchter 05.05.1772, x Werchter/Mechelen 05.06.1699 (g. Van Roost Arnoldus en Costenoble R.P. minoriet)

     met Verstraeten Henricus, () Werchter 10.01.1657 (g. Henricus De Worteleers en Paschasia Aerts), fs Joannes en Lucia De Wortelaer,

     Van Roost Clara, () Werchter 26.02.1680 (g. Petrus De Kijser en Clara Wouters),

     Van Roost Joannes, () Werchter 24.06.1683 (g. Joannes Michiels en Maria Van Tongelen uxor maijeris),

 

Van Roost Anna, ca. 1623, x Werchter 30.04.1643 (g. De Clerck Rumoldus en Baudewijns Cornelius) met Cornelius Vanderveken, 

     Uit dit huwelijk:

     Vanderveken Cornelius, () Werchter 04.10.1665 (g. Baudewijns Cornelius en Schrijns Maria),

     Vanderveken Guilielmus, () Werchter 09.01.1669 (g. Van Roost Cornelius en Crispijen Catharina),

     Vanderveken Barbara, () Werchter 22.04.1673 (g. De Wijngaert Joannes en Crijspijn Catharina n. Verhulst Barbara).


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom