Voorouderlijst Verhoeven Daneel

 


 

XIV - Verhoeven  Daneel (M), ° ca. 1550, x met Van Meerbeeck Barhara, fa Henricus.

 

De volgende akte van emancipatie (met dank aan Paul Peeters) kan allicht gelinkt worden aan voornoemde pagina en bevat NIEUWE gegevens. Barbara Van Meerbeeck, dochter van wijlen Henricus en inwoonster van Nederokkerzeel, emancipeert haar kinderen Henricus, Stephanus, Anna en Maria, die zij behouden heeft van wjlen haar man Daniel Verhoeven. Servatius Verhoeven past waarschijnlijk niet in het plaatje als zoon van Daniel Verhoeven en zijn vrouw Barbara Van Meerbeeck, tenzij Daniel reeds eerder met iemand anders was gehuwd, waarvan hij ook kinderen had.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 57r., akte dd. 6 oktober 1604

Transcriptie.

Item Barbara Van Meerbeeck filia quond(am) Henrici,

co(m)moran(s) apud Neerhockerseel, in p(rese)ntia, eman(cipavit) Henricu(m),

Stephanu(m), Anna(m) et Maria(m) Verhoeven, suas proles, quas retinuit

a Daniele quond(am) Verhoeven, a pane suo modo debito et consueto,

quo facto G. Boels recond(uxi)t, coram eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhoeven Henricus,

 

Verhoeven Stephanus,

 

Verhoeven Anna,

 

Verhoeven Maria, x Nederokkerzeel 1624, x met Maron Hendricus, deze x 1 met Margareta Kakelbergh,

     Uit hit huwelijk:

     1. Maron Anthonius; (°) Kwerps 19.02.1612, + Kwerps 13.07.1653, x met Noë Catharina, fii in Kwerps, 

     2. Maron Anna, (°) Erps 08.02.1625 (g. Geraert Janssens en Maria Van Roy),

     Maron Henricus, (°) Erps 18.06.1628 (g. Henricus Verhoeven en Catharina De Wilde), + Erps 04.10.1686, x Erps 02.12.1656 (g. Petrus Van Malder en Judocus Willems)

     met Maria Van Linth,

Notaris Petrus Van Malder. bundel 3316, 30.01.1662: Henri Maron tot last hebbende sijne moeder Maria Verhoeven, sich Sterckmaeckende voor zijn broer Steven, die buitenlands is, verkopen aen Servaes Verhoeven ende Maria Aerts sijne Huysvrouwe 2 stukkenn lant te Nederokkerzeel, ...

     Maron Stephanus, (°) Erps 04.08.1632 (g. Stephanus Verhoeven en Maria Van Hamme),

     Maron Guilielmus, (°) Erps 19.02.1637 (g. Guilielmus Kakelbergh en Magdalena Grietens)

 

?Verhoeven Servaes (M).

 


 

XIII - Verhoeven Henricus (M6728 + M6888), ° ca. 1580, x ca. 1605 met t'Servrancx Barbara (M6729 + M6889), ° Nederokkerzeel ca. 1580.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) de transcriptie van een akte van emancipatie van de kinderen van Daniel Verhoeven en Barbara Servranckx. Het is merkwaardig dat in de akte oorspronkelijk ook Hendrick werd vermeld, maar dat dit werd doorgehaald en gewijzigd in Daneel. De datum van de akte is dezelfde als de voorgaande akte. Het schrift van de griffier is geweldig slordig.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7903, folio 358r., akte dd. 13 juni 1644. 

Transcriptie.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven

nagenoempt gestaen Barbara Servrancx,

woonende tot Nerockelseel, weduwe wijlen

Hendrick Daneel Verhoeven, heeft behoorl(ijck) vuyt haren

brode gedaen en(de) geemancipeert Daneel,

Steven, Jan, Margriet en(de) Beycken Verho[e]ven,

hare kinderen, die sij behouden heeft vanden

voors(chreven) Daneel Verho[e]ven, quo facto

Meerbeeck reconduxit, coram eysdem eodem.

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Henricus Verhoeven zone Daniel en zijn vrouw Barbara Servrancx, inwoners van Nederokkerzeel. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 220r., akte dd. 13 januari 1627.

Ackermans h(abe)t.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Henrick Verhoeven soene wijlen Danieels en(de) Barbara Servrancx, gehuysschen, woonen(de) tot Neerockerseel, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenisse twee carolus gul(dens) te xx st(uyvers) B(ra)bants t' stuck, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) verschijnen(de) op S(in)te Lucas dach, wesen(de) den xviiien. octob(ris), als de voors(chreve) opdraegers jaerl(ijcx) waeren trecken(de) op een dachm(ael) landts, gelegen opt Binnevelt, gelegen onder Neerockerseel tusschen de kercke ende) den Driessch in twee sijden, d' erffgen(aemen) Henrick Claes ter iiie. en(de) Peeter Elscheviers ter iiiie. zijden, toebehooren(de) Henr(ick) Maron en(de) Marie Verhoeven, gehuysschen, woonen(de) tot Erps, de wel(cke), alhier p(rese)nt sijn(de), geloven de voors(chreve) rente wel ende loffelijck voortaen aen Geeraert Ackermans en(de) Anna Van Hal, gehuysschen, jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen, oblig(ando) et submitt(endo), expos(ito) impos(itus) est de voors(chreven) Geeraert Ackermans, soo [tot] behoeff van hem selven als oock tot behoeff van Anna Van Hal, gehuysschen, woonen(de) tot Winxel, et satis, etc(etera), et waras voor eene goede, onbelaste en(de) onverthierde rente, cederen(de), transporteren(de) en(de) gevende voorts over die voors(chreve) transportanten ten behoeve voors(chreven) d' erffbrieven daer aff sijnde, met alle en(de) yegewel(cke) geloeften, daer inne begrepen, mitsg(ade)rs den loopen(de) jaere, tot nu toe verschenen, coram eisdem.

            In de marge.

Is gebleken bij quittantie, gestelt in dorso vande parquemente brieffven, hier van gedepescheert, onderteeckent met het marck van Jan Ackermans, den voors(chreven) Ackermans hier van dese rente voldaen, actum aprilis xxiiii., 1662.

Quod testor, J.B. Caulants.

Ende heeft Servaes Verhoeven verclaert de capitaele der voors(chreve) rente aenden voors(chreven) Ackermans met de verloopen van dijen te hebben getelt, actum ut supra.

 

In de volgende akte een dubbelslag. Men maakt melding van Henricus Verhoeven zone Daniel met zijn vrouw Barbara Servrancx enerzijds en haar broer Anthonius Servrancx  met zijn vrouw Barbara Van Vlasselaer anderzijds, allen wonende te Nederokkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8254, folio 495r., akte dd. 3 januari 1633.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Henrick V(er)hoeven soene wijlen Daniels ende Barbara Servrancx, gehuysschen, woonende onder Neerockerseel, ende hebben tsamen en(de) elcken int besonder opgedraeghen ende getransporteert met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse een huys en(de) hoff metten schueren, stallingen, bloke en(de) boomgaert en(de) allen anderen sijn(e) toebehoorten, groot in sijn begrijp een dachmael, onder Neerockerseel gelegen, regenooten derffgen(aemen) Wouter Ackermans ter eenre, Henry Maron met Peeter Grietens ter iiere., Philips De Wilde ter derdere en(de) tsheeren straete ter iiiier., alleenel(ijck) belast met tsheeren chijns aen die heeren van S(in)te Michiels binnen Antwerpen ende op hen gesuccedeert door doode van wijlen sijns v(oor)s(chreven) opdragers vaeder, expositis ende Anthoen Servrancx met Barbara Van Vlasselaer, gehuysschen, innegesetenen van Neerockerseel v(oor)s(chreven), per monitio(n)em impositis iure hereditario i ydem reddiderunt terminis ende voorts meer op eene voortaene rente van vijff carolusguldens tsiaers, te xx st(uyvers) tstuck den gulden ende te drije plecken Brabants den stuyver gerekent, loopen(de) munte, erffelijcke rente, alle jaere op date van desen te v(er)schijnen, daer van den iersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal den derden dach van january anno xvic. vierendertich ende soe voorts van jaere te jaere totter lossinghe toe, de welcke sal moeghen geschieden t' eender reyse tegen den penninck sesthienen ende altoos met volle rente, al los gelts, aen ende ten behoeve der v(oor)s(chreve) renthefferen te leveren, daerenboven soe hebben die v(oor)s(chreve) gehuysschen rentgelderen onder v(er)bintenissen van hunlieden respective p(er)soonen ende goederen, beyde meuble ende immeuble, alreede v(er)cregen ende alnoch te v(er)crijgene, ende van allen anderen, met renuncia(ti)e van allen privilegien deser ter contrarien, namentl(ijck) privilegio militari de duob(us) reis en(de) de v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soone der constitut(ie) s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier, de v(oor)s(chreve) rente jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdage wel, loffel(ijck) ende personnel(ijck) te betaelen ende te leveren binnen der stadts wissele van Loven oft Brussel, alles los en(de) vrije van xe., xxe., xle., ce., mindere oft meerdere penni(n)gen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellene, mede van pontpenningen in futurum, telcken termijn(e) en(de) v(er)schijndage v(oor)s(chreven) als schult met recht v(er)wonnen et casu quo ad mo(nitionem) alia et tantum prout, coram Borchgraeff, Wagemans, mo(nente) praetore, januarii tertia, 1633.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhoeven Barbara, x met Gilis Matthijs,

 

Verhoeven Steven, XII (M3364 + M3444),

 

Verhoeven Daniel,

 

Verhoeven Jan, x met Elisabeth Michiels,

 

Verhoeven Margareta, x met Jan Matthijs.

 


 

XII - Verhoeven Steven (M3364 + M3444),  ° ca. 1615, x ca. 1643 met Christina Sergijsels (M3365 + M3445).

 

Mombers van de drie wezen zijn Daniel Verhoeven en Jan Van Roye.

    

Uit dit huwelijk:

 

Verhoeven ...,

 

Verhoeven Martinus, + Tildonk ...05.1698,  x Tildonk 23.02.1677 (g. Daniel Verhoeven en Egidius Limbosch koster) met Smets Catharina, (°) Tildonk 21.12.1650, fa Henricus en Maria Van Meerbeeck,

     Uit dit huwelijk:

     Verhoeven Judocus, (°) Tildonk 04.02.1678 (g. Judocus Verhoeven en Anna Smets), + Tildonk 14.09.1741,

     x Tildonk 22.02.1705 (g. Cornelius Hensmans en Guilielmus Gorts) met Barbara Coremans, + Tildonk 30.03.1742, fii in Tildonk,

     Verhoeven Barbara, (°) Tildonk 30.05.1680 (g. Petrus Smets n. Petrus Heynsmans en Barbara Smets),

     Verhoeven Maria, (°) Tildonk 03.08.1682 (g. Simon Gorts en Maria Smets), x Tildonk 25.09.1708

     (g. Arnoldus Vanden Bosch en Henricus Gordts) met Caluwaerts Johannes, (°) Tildonk 30.10.1684 (g. Joannes Caluwaerts en Anna Huens),

     Verhoeven Joanna, (°) Tildonk 04.12.1684 (g. Joannes en Joanna Smets),

      Verhoeven Catharina, (°) Tildonk 24.09.1687 (g. Petrus Bauwelinckx en Catharina Van Mierbeeck),  

 

Verhoeven Judocus, XI (M1682 + M1722).

 


 

XI - Verhoeven Judocus (M1682 + M1722), ex Nederokkerzeel, (x) Winksele 16.07.1678 (g. Martinus Verhoeven en Petrus Smets), x Tildonk 10.08.1678 (g. Martinus Verhoeven en Ludovicus Bolle) met Smets Martina (M1683 + M1723), (°) Winksele 09.06.1655, + Winksele 24.11.1737.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhoeven Elisabeth, (°) Winksele 20.04.1679 (g. Martinus Verhooven en Elisabeth Vereyck), x met Jan (Van) Malcot Mollecot, + Winksele 22.08.1757,

     Uit dit huwelijk:

     Malcot Maria Catharina, (°) Tildonk 19.09.1705 (g. Michael De Becker en ... Van Malcot),

     Malcot fa, ° Tildonk 27.06.1707,

     Malcot Catharina, (°) Tildonk 27.08.1710 (g. Catharina Smets), + Winksele 17.12.1781, x met Gerardus

     Kempeneers, (°) Wezemaal 21.02.1708, + Winksele 04.03.1777, fs Martinus en Anna Moons, fii in Winksele,

     Malcot Anna, (°) Winksele 09.04.1714 (g. Arnoldus Kalewaerts en Anna Van Molcot), + Winksele 04.01.1795,

     x Winksele 02.09.1735 (g. Leonardus en Anna Lamerechts) met Petrus Lambrechts, (°) Tildonk 29.12.1714, + Winksele 07.05.1790, fs Henricus en Gertrudis Bolleyn, fii in Winksele,

     Malcot Judocus, (°) Winksele 17.12.1717 (g. Judocus Verhoeven en Martina Smets), + Winksele 14.10.1764,

     x Winksele 13.02.1741 (g. Frans Coli en Jan Van Dorne) met Joostens - Oesters - Oosters Catharina,

     (°) Tildonk 17.04.1716 (g. Egidius Vander Auwenraedt en Catharina Feyaerts), + Winksele 10.02.1788, fii in Winksele,

     Malcot Barbara, (°) Winksele 23.07.1722 (g. Antonius Marchant en Barbara Van Doeren),  

 

Verhoeven Catharina, (°) Winksele 02.10.1680 (g. Arnoldus Smets en Catharina Trappeniers), + Winksele 15.10.1680,

 

Verhoeven Catharina, (°) Winksele 28.09.1681 (g. Hendericus Lauwens en Catharina Trappeniers),

 

Verhoeven Guilielmus, (°) Winksele 12.01.1685 (g. Guilielmus en Anna Smets),

 

Verhoeven Anna, X (M841 + M861), (°) Winksele 09.03.1687 (g. Petrus Smets en Anna De Koster),

 

Verhoeven Maria, (°) Winksele 22.01.1690 (g. Jan Smedts en Maria Verhoven).

 


 

X - Imbrechts Matthias Gregorius (M840 + M860), (°) Winksele 12.11.1680 (g. Matthias De Coster en Maria Del Charly), x 1 Kampenhout 07.02.1702 (g. Cornelius Vander Meren en Petrus De Coster) met Elseviers Anna, ° Nederokkerzeel, + Winksele 02.02.1709, x 2 Winksele 10.03.1709 (g. Guilielmus en Joannes Immerechts) met Verhoeven Anna (M841 + M861), (°) Winksele 09.03.1687 (g. Petrus Smets en Anna De Koster).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Imbrechts fa, °  en + Winksele ...01.1703,

 

Imbrechts Anna, (°) Winksele 10.09.1704 (g. Frans Keyns n. zijn vader Koenraed oom vader en Anna Immerechts),

 

Imbrechts Maria, (°) Winksele 31.01.1706, (°) Winksele 31.01.1706 (g. Guilielmus Immerechts en Maria Elseviers),

 

Imbrechts Anna, (°) Winksele 29.01.1709 (g. Antonius Immerechts en Anna Van Hove), + Winksele 06.03.1770, x Winksele 09.07..1730 (g. Jan Vander Beecken, Amandus Tilens, Guilielmus en Jan Immerechts) met Jan Pens, ex Lier, + Winksele 14.04.1781,

     Uit dit huwelijk:

     Pens Barbara, (°) Winksele 14.05.1731 (g. Jan Immerechts en Barbara Pens), + Veltem 01.04.1795 plots, 

     x Veltem 01.10.1752 (g. Jan Pens en Jan Boon) met Jan Govaerts, + Veltem 02.08.1763 40 j., fii in Veltem,

     Pens Joannes, (°) Winksele 14.02.1733 (g. Jan Immerechts en Margareta Van Hove),

     Pens Guilielmus, (°) Winksele 26.08.1735 (g. Guilielmus Immerechts en Elisabeth Stroobants),

     Pens Antonius, (°) Winksele 04.04.1738 (g. Antonius Immerechts en Barbara Van Meerbeeck),

     Pens Anna, (°) Winksele 26.09.1740 (g. Henri Moenens en Anna Verhoeven), x Winksele 05.11.1768 (g. Jan Pens en Petrus Lamberechts) met Petrus Kerinckx, fs in Winksele,

     Pens Petrus, (°) Winksele 11.04.1745 (g. Petrus Lamerechts en Margriet Hennes),

     Pens Maria Anna, (°) Winksele 07.09.1748 (g. Michael Imerechts en Maria Anna Delvaux), 

     + Winksele 02.11.1792, x Winksele 22.07.1770 (g. Jan Pens en Petrus Lamberechts) met Jan Walmach, 

     ex Vechmaal bij Luik, + Winksele 16.03.1805, deze x 2 met Joanna Van Linthout,

 

2. Imbrechts Joannes, (°) Winksele 08.06.1710 (g. Jan Rats en Martina Smets),

 

Imbrechts Franciscus, IX (M420), (°) Winksele 16.07.1713 (g. Frans Van Hove en Maria Anna Smets),

 

Imbrechts Antonius, (°) Winksele 02.03.1716 (g. Jan Van Doeren n. Antonius Immerechts en Catharina Philips), + Winksele 30.01.1791, x 1 Winksele 30.06.1739 (g. Margareta Immerechts en Jan Van Dorne) met Joanna Mommaerts, (°) Everberg 19.02.1715, + Winksele 23.09.1751, fa Egidius en Petronilla Olbrechts, x 2 met Maria Van As, (°) Beisem 17.08.1724, + Winksele 05.07.1790, fa Philippus en Catharina Van Meerbeeck,

     Uit dit huwelijk:

     1. Imbrechts Jacobus, (°) Winksele 18.11.1740 (g. Jacobus Mommaerts en Margareta Immerechts), 

     + Winksele 07.04.1775, x Winksele 28.04.1767 (g. Philippus Liburton en Cornelius Smout) met 

     Anna Maria Bosmans, (°) Nederokkerzeel 05.10.1735, fa Jan en Maria Verrydt, fii in Winksele,

     Imbrechts Anna Catharina, (°) Winksele 17.08.1743 (g. Michael Immerechts en Anna Catharina Verheyt), 

     + Winksele 14.05.1808, x 1 Winksele 08.02.1767 (g. Antonius De Prez en Antonius Vanden Schrieck) 

      met Henri Vande Goor, (°) Herent 27.11.1738, + Winksele 09.10.1785, fs Petrus en Anna Geeraerets), x 2 met Petrus Andries, fii in Winksele, 

     Imbrechts Guilielmus, (°) Winksele 16.04.1746 (g. Guilielmus Gilis en Anna Maria Van Hieschot), 

     + Winksele 22.12.1812, x Bierbeek 17.10.1775 met Catharina Gilis, (°) Bierbeek 19.08.1746, fa Guilielmus ex Bonheiden en Catharina De Ridder, fii in Winksele,

     Imbrechts Joannes, (°) Winksele 27.04.1748 (g. Jan Immerechts en Elisabeth Oesters),

     Imbrechts Joannes, (°) Winksele 16.04.1749 (g. Jan Vleshauwers en Elisabeth Lenseclaes),

     2. Imbrechts Joannes Baptista, (°) Winksele 24.01.1753 (g. Jan Baptist Van As en Joanna Laeremans), 

     + Winksele 19.01.1820, x Tildonk 10.09.1782 (g. Antonius Immerechts en Henri Groodtaerts) met 

     Anna Maria Grootaers, (°) Tildonk 25.11.1754, + Winksele 18.10.1825, fa Henri en Catharina Moens, fii in Winksele,

     Imbrechts Petrus, (°) Winksele 02.03.1759 (g. Petrus Elaerts en Joanna Van Hoven),

     Imbrechts Maria Anna, (°) Winksele 15.11.1765 (g. Petrus Immerechts en Maria Anna Jespers), 

     + Winksele 14.11.1810, x Winksele 01.03.1791 (g. Jan Immerechts en Guilielmus Pues) met 

     Franciscus Pues, (°) Herent 26.05.1768, + Delle 19.05.1845, fs Henri en Josina Huens, hij x 2 Winksele 02.07.1814 met Susanna Vander Geeten, fii in Winksele, 

     Imbrechts Anna Catharina, (°) Winksele 22.08.1769 (g. Petrus Imbrechts en Anna Van Ach), 

     + Winksele 28.01.1822, x met Laurentius Bulens, dagloner, (°) Buken 15.08.1766, + Winksele 10.09.1843, fs Antonius en Catharina Van Grunderbeeck, fii in Winksele,

     Imbrechts Franciscus, (°) Winksele 04.07.1763 (g. Frans Immerechts en Catharina Van Has),

     Imbrechts Anna, (°) Winksele 31.10.1756 (g. Frans Immerechts en Anna Lamerechts),     

 

Imbrechts Margareta Paschasia, (°) Winksele 09.04.1719 (g. Leonard Lambrechts en Margareta Van Hoeven), + Winksele 12.07.1801, x Winksele 13.01.1743(g. Jan Immerechts en Jacobus De Keyser) met Guilielmus Gilis, ex Lubbeek, + Winksele 08.05.1774,

     Uit dit huwelijk:

     Gilis Franciscus, (°) Winksele 22.05.1744 (g. Frans en Catharina Immerechts), + Winksele 02.02.1770,

     x Winksele 24.04.1770 (g. Guilielmus Gilis en Guilielmus De Notter) met Ottermans Anna, 

     (°) Winksele 28.08.1743, + Herent 1826, fs Jan en PEtronilla Ackermans, fii in Winksele, 

     Gilis Elisabeth, (°) Winksele 22.10.1746 (g. Jan Erps en Elisabeth Costermans),

     Gilis Joannes, (°) Winksele 12.03.1749 (g. Jan Immerechts en Barbara Janssens),

     Gilis Petrus, (°) Winksele 2309.1751 (g. Petrus Verhulst en Anna Catharina Gregoer), + Winksele 12.06.1805,

     x Winksele 13.05.1781 (g. Frans Gilis en Henri Vander Veken) met Joanna Catharina Vander Veken,

     (°) Winksele 27.07.1753, fa Andreas en Anna Maria Pauwels, deze x 2 met Petrus Andries, fii in Winksele, 

     Gilis Antonius, (°) Winksele 12.05.1754 (g. Antonius De Pré en Elisabeth Maes), + Erps 16.03.1808,

     x Erps 25.05.1783 (g. Guilielmus De Pauw en Joannes Baptist Gillis) met Barbara Arnoeyts, (°) Erps 03.10.1756, fa Philippus en Petronilla Janssens, fii in Kwerps,

     Gilis Anna Maria, (°) Winksele 31.05.1757 (g. Petrus Lamerechts en Anna Pens), + Winksele 19.09.1835,

     x Winksele 28.02.1786 (g. Frans Gilis en Petrus Peeters) met Guilielmus Frombie, (°) Veltem 23.03.1747, 

     fs Frans en Joanna Stroyenhoven, hij x 1 met Anna Catharina Meulemans, fii in Winksele,

     Gilis Joannes Baptista, (°) Winksele 04.02.1760 (g. Jan Baptist en Maria Immerechts), metser, + Winksele 05.05.1838,

     x Winksele 16.11.1803 (g. Henri Luyts jr, Jan Baptist De Coster) met Anna Catharina Luyts, 

     (°) Heverlee 03.11.1773, + Winksele 09.03.1837, fa Henri en Maria Catharina Gilijns, fii in Winksele,

     Gilis Guilielmus, (°) Winksele 30.08.1762 (g. Guilielmus De Notter en Catharina Vanden Balck),

     x Tervuren 04.11.1794 met Maria Anna Van Langendonck, (°) Tervuren 29.06.1768, + Erps 03.08.1814, fa Judocus en Maria Francisca Francot, fii in Erps,

 

Imbrechts Joanna, (°) Winkseke 15.01.1722 (g. Michael De Becker en Joanna Keyns),

 

Imbrechts Michael, (°) Winksele 07.11.1723 (g. Michael Van Vlasselaer en Anna Immerechts), + Winksele 01.08.1804, x met Joanna Laeremans, (°) Herent 16.05.1718, + Winksele 08.01.1795, fa Egidius en Anna Van Espen, 

     Uit dit huwelijk:

     Imbrechts Joannes, (°) Winksele 19.09.1747 (g. Jan Bertonville en Catharina Immerechts),

     Imbrechts Anna Maria, (°) Winksele 23.11.1748 (g. Antonius Immerechts en Anna Van Espen),

     Imbrechts Petrus, wonen Blanden, (°) Winksele 19.07.1750 (g. Petrus Immerechts en Anna Mommens), x met Maria Josepha Rosé, ex Bevekom, fii in Blanden en Winksele,

     Imbrechts Guilielmus, (°) Winksele 23.07.1752 (g. Guilielmus Gilis en Joanna Van Hove), 

     + Winksele 08.09.1814, x Winksele 26.11.1793 (g. Michael Immerechts en Cornelius Smout) met 

     Joanna Lambrechts, (°) Winksele 10.11.1761, + Winksele 26.11.1793, fa Antonius en Maria Boon, fii in Winksele,

     Imbrechts Maria, (°) Winksele 30.05.1754 (g. Petrus Van Bellingen en Maria Van Inge), + Winksele 07.04.1764,

     Imbrechts Petronilla, (°) Winksele 30.04.1758 (g. Antonius Immerechts en Petronilla Van Minsel),

     Imbrechts Antonius, (°) Winksele 24.07.1756 (g. Antonius Swinnen en Joanna Vande Merck),

     Imbrechts Jacobus, (°) Winksele 17.06.1762 (g. Jacobus Immerechts en Anna Meulemans, 

      + Winksele 09.10.1819, x Winksele 06.05.1785 (g. Michael Immerechts en Cornelius Smout) met 

     Maria Catharina Lambrechts, (°) Winksele 13.01.1757, + Winksele 23.04.1830, fa Antonius en  Maria Boon, fii in Winksele,

 

Imbrechts Anna Catharina, (°) Winksele 10.11.1726 (g. Guilielmus De Coster en Catharina Philips),

 

 Imbrechts Petrus, IX (M430), (°) Winksele 28.04.1731 (g. Petrus Van Isschot en Anna Bulens).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom