Voorouderlijst Verheijen Petrus

 

Plaatsnaam, afkomstig van heide: heide, onbebouwde grond, vlakte, veld.

 


 

XI - Verheijen ?

 

Uit dit huwelijk: waarschijnlijk speelt het verhaal van dit gezin zich verder af in de Aarschotse ruimte.

 

Verheijen - Verhegen Maria, x Betekom 19.02.1709 (g. Gousens Adrianus en Verhegen Joannes) met Gousens Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii B, Bet, W, Beer, S, K,

     Gousens Anna Maria, () Betekom 18.02.1712 (g. De Rijck Remigius en Claes Anna),

     Gousens Petrus, () Betekom 22.06.1713 (g. Verheije Petrus en Willems Adriana),

 

Verheijen Petrus, X (S374).

 


 

X - Verheyen Petrus (S374), () (niet Bet, B, K, R, S, W, Rot, Beer, Ber?, I, Heist, WMB, P, VTBeg, Huls, Wez, Kamp, Berg, Perk, Herent?, Langd, Holsb, Hert?, Hers!, Houtv, Rams!, Westel, Langd, KortD, StJW, SPR, Leu?, Nieuwr, ), + Betecom 29.03.1742, x Betecom 03.07.1722 (g. Hendrik Somers en Joannes Gousens) met De Roover Joanna (S375), () Betecom 27.09.1695 (g. Catharina Van Rillaer en Jan De Roover), + Betekom 23.07.1759. Deze x 1 Betekom 28.04.1716 (g. De Rouver Henricus, Claes Laurentius en Vervarent Franciscus) met Van Inde Joannes, x 3 Betekom 28.08.1742 (g. Janssens Jacobus en Michiels Petrus) met Adrianus Roberechts, + Betekom 09.06.1782.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Adrianus Rob(be)rechts en Joanna De Roover.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7196, akte dd. 21.02.1750.

In tegenwoordigheyt des loco meyers ende schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Rivieren in Betecom, &a., naergenoemt gestaen Christiaen De Keyser, woonende op den Beggijnendijck, gehucht der stadt Aerschot, den welcken met behoorelijcke verthijdenisse bij tittel van wettigh vercoop heeft opgedraegen in handen des loco meyers als in handen van den heere van gronde seker huys, hoff ende huyslant, groot ontrent de hondert en. twintig roeden, gestaen ende gelegen tot Betecom, regenoten s' heere straete suyt, jor. Persy noordt ende west ende Adriaen Robrechts oost, item nogh een plecke lants, groot ontrent een daghmael, oock gelegen onder Betecum, regenoten Sebastiaen De Wit oost, Guilliam Verhaegen suyt ende dat ten behoeve van Adriaen Robrechts en. Joanna De Roover, gehuysschen, den selven Robrechts, present ende t' gene voors. accepterende, om ende voor de somme van twee hondert vijffen seventigh guldens courant gelt, los ende vrij goet, immers thien stuyers s' jaers aen de kercke van Betecom ende gerechtigen s' heeren chijns, aenpaert van pertskeur ingevalle ende recht van pontpenningen a rate van thien par cento en. gewoonelijcke servituten van den gronde sonder meer.

Item gestaen als voor Francis De Keyser, den welcken bij tittel van wettigh vercoop, soo hij verclaerde, gedaen aen ende ten behoeve van den voornoemden Adriaen Robrechts cum sua, heeft opgedraegen in handen des loco meyers als voor sekeren schaerbosch, groot ontrent een half bunder, gelegen aende Goorewegh onder Betecom, regenoten s' heere straete oost, Francis Loocx erfgen. suyt, Govaert Elsen west ende jor. Francis de Persy noordt, oock subject aen gerechtigen s' heeren cheyns, aenpaert in peertskeur ingevalle en. recht van pontpenningen a thien par cento sonder meer, verclaerende partijen hince inde desen coop te sijn geschiet om ende voor eene somme van hondert vijf guldens courant gelt, welke partijen aen hun opdraegers sijn competerende uyt den hoofde van henne ouders volgens scheydinge ende deylinge daer van gepasseert voor de weth van Arschot den 12. febuary 1750, tot validiteyt vant gene voors. hebben de voors. opdraegers verbonden hunne persoonen ende goederen, present ende toecomende, ende naer dijen de selve opdraegers uyt de voorgeindividueerde goederen waeren ontgoeyt ende onterft ter maenisse des loco meyers en. wijsdomme der schepenen hier onder te noemen, soo is ter selve manisse ende wijsdomme voors. met alle gerequireerde solemnitijten gegicht, gegoeyt ende geerft den voorn. Adriaen Robrechts, soo voor hem ende sijne voors. huysvrouwe accepterende op schot, lot ende eenigelijcke sijnen goeden rechte behoudende, verclaerende de selve opdraegers vande coopsomme, hier boven vermelt, deughdelijck voldaen te sijn, dese daer over dienende voor quittantie sonder van andere te moeten doceren, actum desen 21. february 1750, coram Jan Nijs Dielis, den selven loco praetoris geauthoriseert, Jacobus Peeters, Jacobus Craenen en. Peeter Van Nuffelen, schepenen der voors. heerelijckheden.

Dit is het + merck van Christiaen De Keyser, niet connende schrijven.

Dit is het hand + merck van Francis De Keyser, niet connende schrijven.

Dit is het AR handteeckent van Adriaen Robrechts, niet anders connende schrijven.

Jacobus Pelgrims.

Dit is het IN merck van Jan Nijs

Jacobus Cranen.

Peeter Van Nuffelen.

Mij pnt. J.F. Istas, l. greffr.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Inde Philippus, () Betekom 11.11.1716 (g. De Rijck Philippus en Watergeest Anna),

 

Van Ninde Joanna Maria, () Betekom 14.11.1717 (g. De Rijck Franciscus en De Rijck Joanna Maria),

 

Van Inde Maria Anna, () Betekom 15.09.1721 (g. Verhaeghen Adrianus en Lambreghts Maria),

 

2. Verheyen Anna Maria, X (S187), () Betecom 07.06.1723 (g. De Roover Anna en Somers Hendricus),

 

Verheyen Joannes, () Betecom 13.08.1725 (g. Claes Anna en Goossens Joannes, + Betecom 27.08.1729,

 

Verheyen Elisabeth, () Betecom 17.08.1728 (g. Elis. De Roover en De Keyser Adriaan), + Betecom 08.08.1780, x Betecom 08.02.1752 (g. Robrechts Adrianus en Janssens Jacobus) met Roberechts Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Robrechts Anna Catharina, () Betekom 31.12.1756 (g. Holemans Adrianus Franciscus en Verheijen Anna Catharina),

     Robrechts Anna Catharina, () Betekom 22.04.1758 (g. Coremans Joannes Baptista en Verheijen Anna Catharina),

     Robrechts Joannes Franciscus, () Betekom 26.10.1762 (g. Pelgrims Joannes Franciscus en Friers Anna Catharina),

     Roberechts Petrus, () Betekom 04.10.1763 (g. Van Beiren Petrus en Wauters Anna Maria),

     Roubrechts Anna Maria, () Betekom 02.05.1766 (g. Van Rillaer Jacobus en Janssens Joanna Maria),

     Roubrechts Henricus, () Betekom 02.05.1766 (g. Mertens Henricus en Verboven Joanna Maria),

 

Verheyen Maria Anna, () Betecom 18.08.1733 (g. Anna Maria Goossens en Guilielmus De Roover), x Betecom 29.11.1761 (g. Janssens Jacobus en Van Gestel Josephus) met Andreas Van Gestel,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gestel Maria Anna, () Betekom 05.09.1761 sub c. (g. Verheijen Maria Anna en Robrechts Joannes),

     Van Gestel Maria Teresia, () Betekom 24.02.1763 (g. Verheijen Maria Anna en Van Gestel Josephus),

     Van Gestel Anna Catharina, () Betekom 09.06.1765 (g. Verheijen Maria Anna en Opde Beek Joannes Baptist),

     Van Gestel Maria Anna, () Betekom 22.02.1767 (g. Dewit Henricus en Kerckmans Magdalena),

     Van Gestel Joannes Franciscus, () Betekom 06.07.1768 (g. Pelgrims Franciscus en Kerckmans Maria Anna),

     Van Gestel Maria Anna, () Betekom 18.12.1771 (g. Van Langendonck Josephus en Van Gestel Maria Anna),

     Van Gestel Joannes Antonius, () Betekom 16.12.1774 (g. De Wit Antonius en Roubrechts Catharina), +,

 

Verheyen Anna Catharina, () Betecom 20.05.1738 (g. Jacobs Anna en Goossens Petrus), x Betecom 04.05.1760 (g. Cornelius Pelgrims en Petrus Van Beiren) met Joannes Franciscus Pelgrims,

     Uit dit huwelijk:

     Pelgrims Teresia, () Betekom 29.06.1763 (g. Cornelius Pelgrims en Elisabeth Verheijen),

     Pelgrims Adrianus, () Betekom 13.04.1765 (g. Adrianus Roubrechts en Elisabeth Bruyndonckx),

     Pelgrims Henricus, () Betekom 19.12.1766 (g. Henricus Pelgrims en Anna Catharina Verbist),

     Pelgrims Joannes Antonius, () Betekom 12.03.1768 (g. Antonius Pelgrims en Anna Elisabeth Bruijndonckx),

     Pelgrims Joannes Franciscus, () Betekom 15.03.1770 (g. Joannes Baptist Roebrechts en Theresia Janssens),

     Pelgrims Anna Catharina, () Betekom 29.12.1771 (g. Joannes Roebrechts en Anna Catharina Bries),

     Pelgrims Andreas, () Betekom 27.09.1773 (g. Andreas Pelgrims en Anna Catharina Roubrechts),

     Pelgrims Petrus Franciscus, () Betekom 23.09.1776 (g. Petrus Van Bieren en Anna Van der Veken).

 


 

VIII - Verbeiren Pierre (Petrus) (S186), () Betekom 11.03.1723 (g. Van Leemput Anna en Petrus Ververt), + Betekom 07.02.1791, x Betekom 24.09.1743 (g. Cornelius Verbeiren, Hendrik Tielemans en en Adriaen Robrechts) met Verhaert (Verheyen) Maria Anna (S187), () Betecom 07.06.1723 (g. De Roover Anna en Somers Hendricus), + Betekom 12.11.1786.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verbeiren Pierre.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vanbeiren Anna Elisabeth, () Betekom 24.02.1746 (g. Verheijen Elisabeth en Joannes Verbeiren), x Betekom 18.11.1775 (g. Tilemans Joannes Christianus) met Bols Joannes Franciscus, ex Nieuwrode, geen fii Bet, Nieuwr,

 

Van Beiren Catharina, () Betekom 03.11.1747 (g. Verbeiren Cath. en Joannes Mertens),

 

Van Beiren Theresia, () Betekom 02.04.1750 (g. Verbeiren Joanna en Joannes Robrechts),

 

Verbeiren Joannes Franciscus, () Betekom 14.01.1752 (g. Maria Anna Verheijen en Joannes Franciscus Verbeiren),

 

Van Beiren Joannes Franciscus, () Betekom 10.04.1754 (g. Cath. Van Rillaer en Joannes Franciscus Van Beiren),

 

Van Beiren Cornelius, () Betekom 23.11.1756 (g. Joanna De Roover en Cornelius Van Beiren),

 

Verbeiren Maria Anna,VII (S93), () Betekom 22.07.1758 (g. Verheijen Maria Anna en Mertens Henricus),

 

Van Beiren Petrus, () Betekom 02.03.1763 (g. Maria Elis. Mertens en Petrus Van Dyck).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom