Voorouderlijst Verhagen Hubertus

 

Zeer verspreide plaatsnaam die op veel plaatsen tegelijk ontstond en die bovendien vanuit de diverse dialecten op steeds andere wijzen geschreven (en vervormd) werd,

Haag, Hage, ... : heg, omheining van levend hout, kreupelhout (verwijzend naar de

plaats van afkomst of waar men woonde).

 


Mechelse gegevens met dank aan: De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796,  http://www.dewarevrienden.net,  2007-2010.

Ook gegevens van  Elewijt (Paul Behets-Jan Peeters-Jan Meutermans), Eppegem, Hever , Muizen en Zemst-Weerde (Jan Meutermans), en nog veel meer op dezelfde site. Waarvoor dank.

 

XII - Verhagen Dirk - Theodorus, fs Hubertus (S2084), woont 1621 Bootmeerbeek, > 1600, DD+, + ? Muizen 15.09.1653, x (niet Mech,) met Christina Vermeulen (S2085), + Muizen 03.02.1660 we.

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Theodorus (Dierick) Verhaegen. De vrouw haar volledige naam is Christina Vermeulen. Theodorus en Christina woonden toen in Boortmeerbeek. In de randvermelding wordt melding gemaakt van Petrus Meutermans en Joannes Horckmans. Petrus Meutermans was de schoonzoon en de man van hun dochter Maria. Wellicht is Joannes Horckmans ook een schoonzoon, maar met wie o wie was hij gehuwd. Joannes Horckmans was o.m. samen met Petrus Van Rijmenam voogd, maar hij trad ook op als getuige bij het huwelijk van Michael Verhagen en Anna Peeters. De griffier sloeg weer al eens de bal goed mis, want hij vermeldde Heverle bij Mechelen, wat natuurlijk Hever moest zijn. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 233v., akte dd. 19 september 1631.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerghenoempt ghestaen Jan Van Halle zone wijlen Ingelbeerts, woonen(de) te Campenhoudt, bij maenisse des v(oir)s(chreven) meyers, etc(eterea), heeft opghedraeghen met behoorlijcke v(er)thijdenisse alsulcke rente van neghen carolusgul(dens) erffel(ijck), jaerl(ijcx) verschijnen(de) den xxixen. dach van meerte, te quyten den penninck zesthien, als Dierick V(er)haeghen en(de) Christina Vermeulen, zijn(e) huysvrouwe, woonende te Bortmeerbeke, aen hem opdraeghe(re) bekent hebben ghehadt voer meyere en(de) schepenen van Loven op den xxixen. dach van meerte anno xvic. en(de) xxitich. in secunda en(de) die zelve rente oyck beseth op zekere hunne goeden, tot Bortmeerbeke gheleghen, te weeten op zeker hun huys en(de) hoff met allen anderen zijn(en) toebehoorten, groot tsamen een halff boen(der), reghen(oten) joncker Louys De la Mioye (?) ter eenre, derffghen(aemen) Franchois Drom ter andere en(de) derder en(de) sheeren strate ter vierder zijden, item noch op een halff boen(der) lanths, gheleghen aldaer, reghen(oten) joncker Louys v(oir)s(chreven) ter eenre, eertijts tclooster van(der) Cameren, nu Laureys Tymmermans ter andere ende sheeren strate ter derder zijd(en), exp(osito) soo is inde v(oir)s(chreve) rente gheghoeyt en(de) gheerft ten erffel(ijcken) rechte Inghel Van Halle als heylighegheestm(eeste)r van(de) prochie van Heverle (!) bij Mechelen inden naem en(de) tot behoeff van(de) armen der v(oir)s(chreve) prochie, p(er) mon(itionem) jure, etc(etera), et satis die v(oir)s(chreve) opdraeghere obligan(do) et submitten(do) zijn(en) p(er)soon en(de) goederen, et waras voir eene goede, deughdel(ijcke) rente, voir ombelast en(de) onghealienert prout, etc(etera), cederen(de), transp(or)teren(de) en(de) overgheven(de), den zelven Inghelen dat accepteren(de) inden naem en(de) tot behoeff als boven die v(oir)s(chreve) brieven van constitutien der v(oir)s(chreve rente met allen den gheleuften en(de) conditien dair inne begrepen, met het loopen(de) jaer te v(er)schijnen den xxixen. meerte naestcomen(de), eodem jure, reserveren(de) die v(oir)s(chreve) opdrage(re) die voirghaen(de) ombetaelde v(er)schenen jaeren, coram Cruyninghen, Appelmans, septembris xix., 1631.

            In de marge.

Op heden den xviiien. january 1662 comparerende den eerw(eerdighen) heere Henricus Van(den) Bossche, pastoor van Heveren, vuyt crachte van sekere manuele procuratie, hem gegeven bijden eerw(eerdighen) heere Vanden Driessche, deken van den doorluchtigen heere aertsbisschop van Mechelen, in date den iersten juny 1661, mij onderges(chreven) clercq gethoont en(de) gebleken, heeft bekent ontfangen te hebben vuyt handen van Peeter Meutermans en(de) Jan Horckmans als erffgen(aemen) van Dierick V(er)haegen de capitaele penningen mette v(er)loopen der selver van dese tegenstaen(de) rente van negen gul(den)s tsiaers, consenteren(de) oversulcx inde cassatie der selver, promittens non amplius alloqui sed semper satis erga quoscumq(ue), etc(etera), toirconden, etc(etera).

Henricus Vanden Bossche.

Quod attestor, C. Eeremans

 

Hierbij een akte met vermelding van Theodorus (Dierick) Verhaghen en zijn vrouw Christina Vermeulen, inwoners van Boortmeerbeek. Blijkens de akte is Theodorus de zoon van Hubertus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7893, folio 161r., akte dd. 29 maart 1621.

Ite(m) in tegenwordich(eyt) des meyers en(de) schepenen van Loven naebeschreven naebeschreven (!) gestaen Dierick V(er)haghen sone wijlen Huybrechts, woonende tot Bortmeerbeke, soo inden name van sij selven als hem sterckmaeckende voir Christina V(er)meulen, zijne huysvrauwe, ende gelovende die selve indyen te hebben, dat sij dese jegewordighe ter manissen sal lauderen ende approberen, heeft opgedraghen met behoirlijcke v(er)thijdenisse huys ende hoff met allen anderen zijnen toebehoirten, geleghen onder meubelier voirs(chrev)en ende daerinne d' opdraghere woont, groot tsamen een halff bonder, reg(eno)ten joncker Loys de Lanoye ter eenre, derffgenamen van Franchois Drom ter iie. ende derdere ende sheeren straete ter vierdere zijden, onbelast, item noch een halff bonder landts, gelegen aldaer, reg(eno)ten die v(oir)s(creven jo(ncker) Loys ter eenre, tclooster van(der) Cameren ter tweedere, nu Laurijs Tymmermans, ter iie., derffgenamen voirs(chreven) ter iiie. ende sheeren strate ter iiii. zijden, belast met een braspen(ninck) chijns exposito ende Jan Va(n) Halle sone wijlen Engelberts imposito p(er) mo(nitionem) reddidit opde lasten ende commeren v(oor)s(chrev)en terminis debitis et consuetis p(er)solven(dis) ende vorts meer op eene vortane rente van neghen carolusguldens te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebben(de), erffelijcke rente, allen iaeren op heden datum van desen te betalen ende inde stadt wissele van Loven, los ende vrije van allen beden ende impositien, ordinaris oft extraordinaris, innegestelt oft alnoch inne te stellen, oick van x., xx., c., mindere ende meerdere pen(ningen), te leveren tot behoeff des voors(chreven) Jans Van Halle oft zijns actie hebbende, erffelijck in toecomende tijden telcken termijn als schult met recht v(er)wonnen, iure et satis die v(oor)s(chreven) opdraghere obligando et submittendo zijnen p(er)soon ende goeden, present ende toecomende, met renuncia(ti)e in forma et waras als boven sonder meer, ende tot meerder v(er)sekerheyt soo geloft mits desen die voors(chre)ven opdraghere die selve rente jarlijx ten tijde ende termijn voors(chreven) wel ende loffelijck te betalen ende los ende vrij tot behoeff als boven te leveren, telcken termijn als v(er)rijckte schult et casu quo pignora et tantum, met conditien dieselve rente te moghen lossen als hen gelieven sal teender rijsen teghen den pen(ninck) sesthien ende met volle rente, coram Van(der) Vorst, Greve, martii 29., 1621.

            In de marge.

De cassatie van dese tegenstaende rente van negen gul(dens) is gestelt in het register van(den) jaere 1631, den xixen. septembris, inde marge van(de) bekentenisse vande selve rente van negen gul(dens) siaers, welcke capitaele penningen en(de) v(er)loopen der selver sijn ontfanghen bij den eerw(eerdigen) heere Henricus Vanden Bossche, pastoor van Heveren, vuyt crachte van sijne procuratie, inde selve cassatie naerder geruert, et sic vacat.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhagen Joanna, x met ... Riquart,

 

Verhagen Maria, + Hever 07.04.1662, x Muizen 26.10.1652 (g. vader Verhagen en Jan Meutermans) met Peter Meutermans, hij x 2 Hever 10.10.1662 (g. Jan Meutermans en Corneel Fijt) met Jacoba Leunens, + Hever 13.10.1693,

     Uit dit huwelijk:

     1. Meutermans Joanna, ca. 1653, + Muizen 04.04.1724,

     x Hever 30.05.1686 (g. Peter Meutermans en Maarten Speulders koster) met Adriaan Vanden Berge, fii in Muizen,

     hij x 1 Muizen 07.02.1668 (g. Laureis Vanden Bergh en Peter Van Ghijsel) met Maria Vrijmans, x 2 ca. 1676 (niet Mui, ) met Van Balen Petronella,

     x 3 Muizen 20.05.1685 (g. Mathijs Vander Hurst en Jan Van Camp) met Elisabeth Vervoort,

     Meutermans Petronella, () Muizen 29.12.1655 (g. Peter Van Rijmenamt en Magdalena n. moeder Christina Verhagen), x (niet Hev, ) met Jacob Van Steenwegen,

     Meutermans Corneel, () Hever 24.03.1658 (g. Corneel Van Gijsel en Maria Rulens), + Hever 18.12.1728,

     x Hever 20.02.1691 (g. Peter Meutermans en Wouter Horckmans) met Elisabeth Horckmans, () Hever 19.11.1665,

     + Hever 08.02.1720, fa Wouter en Adriana Van Hal, fii in Hever,

     Meutermans Magdalena, () Hever 12.06.1661 (g. Jan De Ronge en Magdalena Verhaeghen), + Hever 30.09.1728

     x 1 Kampenhout 15.09.1685 (g. Adrianus Vande Meiren en Rumoldus Smits) met Abraham Vande Wijngaerde,

     x 2 Hever 08.05.1697 (g. Antoon Rommens en Jan Meutermans) met Jan Verheijden/Verhagen, fii in Buken en Hever,

     2. Meutermans Engel, () Hever 21.06.1663 (g. Corneel Fijt n. Engel Vanden Driesch en Joanna De Ronge),

     Meutermans Jan Peter, () Hever 30.07.1664 (g. Kan. Jan Vander Schueren en Anna Leunens),

     Meutermans Anna, () Hever 06.10.1667 (g. Augustijn Meutermans en Anna Van Boven),

     Meutermans Catharina, () Hever 22.01.1670 (g. Peter Schoeters en Catharina Crabeels),

     Meutermans Elisabeth, () Hever 24.01.1670 (g. Jan Horcmans n. Peter Leunens en Anna Rommens n. Elisabeth Van Hoght),

     Meutermans Catharina, () Hever 02.08.1671 (g. Adriaan Crols en Catharina Timmermans),

     Meutermans Antoon, () Hever 16.02.1676 (g. Antoon Vermeulen en Susanna Diricx),

     Meutermans Nicolaas, () Hever 27.12.1676 (g. Nicolaas Coekelberq en Magdalena Vermeulen), + Kampenhout 15.06.1676

     x Hever 07.02.1697 (g. Antoon Rommens koster en Jan Meutermans) met Maria Verdau - Verdijen, fii in Hever,

     Meutermans Peter, () Hever 22.12.1680 (g. Peter Van Elsen en Catharina Coremans),

     Meutermans Elisabeth, () Hever 15.05.1683 (g. Dirk Verhagen en Elisabeth Vercammen),

 

Verhagen Elisabeth, + Muizen 10.06.1665 vv, x Muizen 15.11.1653 (g. Michiel Verhagen en Pauwel Vanden Avont) met Peter Van Rijmenant,

     Uit dit huwelijk:

     Van Rijmenant Maria, () Muizen 13.12.1654 (g. Peter Verlinden en Maria Rulens),

     Van Rijmenant Augustijn, () Muizen 30.03.1657 (g. Corneel Van Gijsel en Maria Verhagen),

     Van Rijmenant Catharina, () Muizen 20.04.1658 (g. Engel Van Laeck en Catharina Verhagen),

     Van Rijmenant Paula, () Muizen 21.06.1661 (g. Peter Meutermans en Paula Leemans),

     Van Rijmenant Petronella, () Muizen 14.03.1664 (g. Hendrik Van Loij en Petronella De Coninck fs Jan ex Elewijt), + Muizen 29.03.1664, 

 

Verhagen Catharina, x Muizen 20.02.1656 (g. Michiel Verhagen en Maarten Van Gijsel) met Corneel Van Gijsel,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gijsel Anna, () Mechelen OLV 21.01.1657 (g. De Visser Rumoldus en Charles Anna Carolina),

     Van Gijsel Catharina, () Mechelen OLV 25.02.1659 (g. Van den Eijnden Adrianus en Gast Cathlijn),

     Van Gijsel Catharina, () Mechelen OLV 31.10.1660 (g. Van Avent Paulus en De Ron Catharina),

 

Verhagen Magdalena, ongehuwd,

 

Verhagen Agneta, + > 1661, x (niet DD, ) met Antoon Boutmans, wellicht ex Elewijt,

 

Verhagen Frans, x Hever 21.07.1641 (g. Dirk Verhaghen en Michiel Waijenborch) met Joanna Waijenborg, Boortmeerbeek ?, + Hever 19.11.1689, deze x 2 Hever 03.02.1656 (g. Michiel en Antoon Waijenborchs) met Andries Waijenborg, ca. 1623, + Hever 21.01.1689, fs Michiel en Geertui Aerts,

SAM, WK 69, fol 56, staat 19 mei 1661; WK 98, fol 20, 13 feb 1690

Momb.: Jan Horckmans, Peter Van Rijmenam.

     Uit dit huwelijk wellicht in Hever:

     1. Verhagen Peter, ca. 1644, + Hever 20.12.1685, x Muizen 22.06.1669 (g. Andries Waijenburghs en Michiel Verhaegen)

     met Catharina Baten, + Hever 06.01.1692 we, zij x 1 Muizen 24.09.1656 (g. Corneel Van Gijsel en Jan Van Gorp) met

     Maarten Van Gijsel, + Muizen 11.10.1668 langdurige waterzucht, fii in Muizen en Hever,

     Verhagen Michiel, ca. 1647, + Hever 30.07.1647, x Hever 16.01.1680 (g. Jan Horckmans en Corneel Peeters) met

     Anna Peeters, ca. 1653, + Hever 06.10.1719, fa Peter en Jacoba Van Laeck,

     zij x 2 Hever 04.10.1694 (g. Peter Meutermans en Antoon Rommens) met Jan Meutermans, fii in Hever, 2 de x kinderloos,

     Verhagen Frans, 1652-1653, x 1 Hever 26.01.1683 (g. Maarten Speulders en Jan Meutermans) met

     Anna Meutermans, () Hever 06.01.1660, + Hever 04.06.1694, fa Jan en Anna Rombouts,

     x 2 Hever 19.07.1695 (g. de koster en celebrant Bertel De Punder) met Maria Van Dessel, fii in Hever, 2 de x kinderloos,

     2. Waijenborchs Magdalena, () Hever 07.04.1657 (g. Frans La Lorain en Magdalena Verhagen),

     x 1 ca. 1681 (niet Mui, ) met Van Gijsel Hendrik, x 2 Muizen 10.05.1689 (g. Willem Vermeulen en Joanna De Vos) met Filips Verhaegen, fii in Muizen,

     Waijenborchs Barbara, () Hever 05.10.1659 (g. Peter Schoeters en Maria Waijenborchs), + Hever 20.01.1726 vv,

     x Hever 03.02.1682 (g. Andries Waijenborgh en Peter Verhaghen) met Jan De Vos, + Hever 31.01.1733 wn,

     Waijenborchs Catharina, ongehuwd, + < 1700,

     Waijenborchs Joanna, () Hever 15.01.1663 (g. Peter Rommens en Joanna Horckmans),

 

Verhagen Michiel, XI (S1042).

 


 

XI - Verhagen Michiel (S1042), + Mechelen OLV Paasdag 28.03.1660, x 1 Mechelen OLV 15.07.1649 (g. Willem Van Beersel en Dirk Janssens) met Elisabeth Janssens, x 2 Mechelen OLV 05.07.1652 (g. Dirk Verhagen en Jan Ruelens) met Rulens Maria (S1043), () Heffen 09.01.1628, + Mechelen OLV 31.12.1678. Elisabeth Janssens, x 1 Mechelen OLV 10.10.1643 (g. Dirk Janssens en Peter Jouret) met Jan Vervoort, + Mechelen OLV 26.03.1652. Maria Rulens x 2 Mechelen OLV 02.08.1660 (g. A. Keerseleers en Claudius Juret) met Melchior Kerseleers, + Mechelen OLV 28.02.1697. Melchior Kerseleers x 2 Mechelen OLV 17.01.1683 (g. Willem Sergijsels en Jan Verhagen) met Maria Rombouts.

 

1. SAM, WK 61, fol 55, staat 6 mar 1653; WK 57, fol .., uitkoop 17 jun 1649

Erfgoed rond MeGeerd. Momb.:  Andries Janssens, Adriaan Vervoort.

2. SAM, WK 61, fol 55 en 58, staat en deling 6 mar 1653; WK 68, fol 61, staat en deling 23 jul 1660; fol 94, rekwest 12 nov 1660; WK 69, fol 5, 18 jan 1661 (not G. Van Tongelen).

Momb.: Andries Janssens, Frans Verhagen (1653).

3. Momb.:  Peter Meutermans, Gielis Pepermans.

SAM, Not 933, Hartius, 4 jan 1659; WK 77, fol 52, rekwest 17 feb 1669 (land in Hoijdonckstraat) ; WK 96, fol 100, staat 28 jun 1688; SR 290, fol 63, 16 mei 1669.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervoert Johanna, () Mechelen OLV 17.11.1644 (g. Van Beersel Guilliam en Janssens Jenneken),

 

Vervoort Maria, () Mechelen OLV 19.11.1646 (g. Janssens Dirick en Vlemincx Maria),

 

2. Verhagen Antoon, () Mechelen OLV 21.07.1650 (g. Antoon Van Horenbeeck en Geertrui Janssens), uitbesteed bij Peter Meutermans,

 

Verhagen Jacob, () Mechelen OLV 21.07.1650 (g. Jacob Vermeulen en Maria Van Laeck), + > 1653,

 

3. Verhaegen Petrus, () Mechelen OLV 15.05.1653 (g. Verloock Petrus en Snavens Catharina), thuis (),

 

Verhagen Joannes, () Mechelen OLV 22.09.1654 (g. Rulens Joannes en Waerburchs Joanna),

 

Verhagen Petrus, () Mechelen OLV 04.12.1656 (g. Van Rijmenant Petrus en De Win Elisabeth),

 

Verhagen Joanna, X (S521), () Mechelen OLV 06.01.1659 (g. Van Biersel Guilielmus en Waerburchs Joanna),

 

4. Kerseleers Catharina, () Mechelen OLV 18.09.1661 (g. Karel Ertbruggen en Catharina Vanden Huvel),

 

Kerseleers Engelbert, () Mechelen OLV 19.12.1663 (g. Engelbert Kerselers en Anna Rulens),

 

Kerseleers Nicolaas, () Mechelen OLV 05.11.1666 (g. Nicolaas Kesseleers en Catharina Vanden Avent),

 

Kerseleers Adriaen, () Mechelen OLV 17.03.1669 (g. Adriaen Vanden Heuvel, Elisabeth Tueggens en Agneta Verelst),

 

Kerseleers Anna, ca. 1676,

 

5. Kerseleers Elisabeth, () Mechelen OLV 22.12.1683 (g. Jan Pauwels en Elisabeth Van Beersel),

 

Kerseleers Joanna, () Mechelen OLV 14.12.1685 (g. Jan Verhaeghen, Jacob Buijs en Barbara Grison),

 

Kerseleers Engel, () Mechelen OLV 19.03.1688 (g. Engel Karselers en Maria Vande Perre),

 

Kerseleers Willem, () Mechelen 04.04.1690 (g. Willem Sergijsens en Catharina Cammans),

 

Kerseleers Jan, () Mechelen OLV 28.06.1692 (g. Jan Verhaeghen, Jacob Buijs en Magdalena Van Bieessel),

 

Kerseleers Michiel, () Mechelen OLV 06.01.1695 (g. Michiel Lauwens en Maria Horenbeeckx),

 

Kerseleers Petronella, () Mechelen 09.07.1697 (g. Rombout Mees en Petronella Van Dijck).

 


 

X - Spruyt Judocus (S520), () Eppegem 27.04.1655, + Eppegem 29.03.1702, x Eppegem 05.02.1682 met Verhagen Joanna Judoca (S521), () Mechelen OLV Geerdegem 06.01.1659 (g. Willem Van Biersel en Joanna Van den Avendt), + Eppegem 07.06.1742 we.

 

Uit dit huwelijk:

 

Spruyt Joanna Paulina, () Eppegem 22.10.1682, + Eppegem 26.03.1724, x Eppegem 1719 met Karel Vander Elst, + Eppegem 14.10.1741 wn,

     Uit dit huwelijk:

     Vander Elst Elisabeth, () Eppegem 16.12.1720,

     Vander Elst Joanna, () Eppegem 23.01.1723,

 

Spruyt Anna Maria, () Eppegem 18.05.1684,

 

Spruyt Jan, () Eppegem 28.02.1686,

 

Spruyt Francisca, () Zaventem 06.12.1687,

 

Spruyt Egidius, () Zaventem 29.07.1689,

 

Spruyt Barbara, () Zaventem 12.07.1691,

 

Spruyt Wilhelmus, IX (S260), () Zaventem 11.03.1693,

 

Spruyt Paschasius, () Eppegem 25.08.1695, vader Jozef,

 

Spruyt Maria, () Eppegem 07.02.1698,

 

Spruyt Cornelia, () Eppegem 26.08.1701.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom