Voorouderlijst Verhaegen Jan

 

Zeer verspreide plaatsnaam die op veel plaatsen tegelijk ontstond en die bovendien vanuit de diverse dialecten op steeds andere wijzen geschreven (en vervormd) werd,

Haag, Hage, ... : heg, omheining van levend hout, kreupelhout (verwijzend naar de

plaats van afkomst of waar men woonde).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XX - Verhaegen Jan (S + N + M), fs Jan, schepen Hof Van Befferen,  ca. 1480, x met Van Puddeghem Cathlyn. Ze hertrouwde met Jan Versteveren - Verstueren.

 

WRT1874 fo 503:
- 26 okt 1528: Jan Vanderhagen zone wijlen Jans na de dood van Berbele Van Horick dochter wijlen Jans ende huijsvr Jan Van Putteghem heeft ontvangen vijf gouden ryders erfelijck staende bepand op ses bonderen bempt onder Werchter
- 24 jul 1533: Jan Vanderhagen na doode wijlen Jans zijns vaders heeft ontvangen tot behoef van hem ende Lijsbetten, Barbara, Cecilie ende Kathelyne Vanderhaegen zijne susteren de voors vijf gouden rijders
- 27 sep 1549: Hendrick Van Puttegem na doode Jans wijlen Vanderhagen als momboir van Jan, Lijsbetten, Anna, Cecilie, Kathlijne ende Berbelen Vanderhagen kinderen des voors wijlen Jans die hij behouden heeft van Kathelyne Van Putteghem ende tot behoef van Jan, Merten ende Lijsbetten Vanderhagen, kinderen wijlen Jans de jonge ende wijlen Anna Beckers om dit naerschreven leen gedeylt te worden soe naeden testament Jans wijlen Vanderhaegen behoort, heeft ontfangen vijf gouden rinsgl, stellende hierop als sterfman Jan Vanderhaegen daer moeder af was die voors wijlen Anna Sbeckers ende den voors Hendrik Van Putteghem als voorganger.
WRT1874 fo 509:
- 23 jul 1532: Jan Vanderhagen zone wijlen Jans heeft te leene ontvangen voor hem en voor Lijsbetten, Annen, Barbara, Cecilie & Kathlijn Vanderhagen zijn susteren na de dood van Berbele Van Horicke een rente van vijf gouden rijders staende bepant als voors
- 27 sep 1549: Jan Van Puttegem heeft te leene ontfangen tot behoef van Jan, Lijsbet, Anna, Cecilie, Katlijn ende Barbara Vanderhaegen kinderen des voors wijlen Jans die hij behouden heeft van Cathlijn Van Puttegem ende tot behoef van Jan, Lijsbeth en Merten Vanderhaegen kinderen wijlen Jans den jongen in zijn leven behouden van wijlen Anna Beckers om dit naerbeschreven leen gedeylt te worden, blijvende Jan Vanderhaegen den jongen voors waeraf moeder was de voors Anna Sbeckers hieraf den sterfman ende den voors Jan Van Puddegem voorganger
- 20 mei 1592: Aert Van Langendonck sone wijlen Hendrik ende van Catharina wijlen Verhaegen heeft te leene ontfangen bij doode heer Jan Vanderhaegen docter in de rechten tot behoef van hemself en van Jan, Henrick, Geert ende Jasper sijn broeders de rente van vijf rijders.
RMN5: 22 jun 1573:
S+D Jan Verhagen doude x Cathlijn Van Puddegem
Mr Jan Verhaegen doctor in de rechten ende officiael vanden geestelijcken hove van Mechelen tot Loven residerende ende Merten Verhaegen samen vervangende Catharina Verhagen heurlieden sustere, Cecilia ende Catlijne Verhaegen met Laureys De Preter ende Hendrik Van Langendonck heuren resp m+m, item Jan Verhoeven x Barbara Verhaegen, Jan Van Haecht Michielsone voor hem zelven, Willem Van Langendonck x Cathelijne Van Haecht daer moeder af was Anna  Verhaegen, allen resp kinderen kintskinderen en erfgen van wijlen Jan Verhagen doude x wijlen Cathlijn Van Puddeghem
1) mr Jan, Merten en Catharina Verhaegen: twee stucken lants den grooten enden cleijnen Spilderen genaemt groot ses dm, item den grooten en den cleijnen Haesdonck, item noch twee half bunderen lants in twee parcelen gelegen opt Hofflant, item een groot bosch op de Zwerte Waterbeke, item twee veldekens neffens heer Niclaus Baert hoeve, item de helft van een bosch op den Molebergh, item beyde de Gresselingen, item de Wissel plecke achter thuijs van Antonis Vereycken moldere, item een rente onder Campenhout en een onder Haecht, en nog een aantal renten, & dese partijen samen verbonden staen aen Peeter Vereijcken coster tot Rymenam voor zijn tochte hem competerende vanwege Barbara Verhaegen sijn eerste huijsvrouwe
2) Cecilia Verhaegen x Laureijs De Preter een huijs metten hove ende andere parcelen van lande daeraen gelegen, schuere, stallinge, duijfhuijs groot samen drij en een half boenderen, item noch zeven dagmael bempt, item noch een half bunder bempt het Nijp eusel genaemt, item noch drij dm bleckbosch achter tvoors huijs, item noch een dm en 66 roijen bempt in dachterste broeck onder Haecht voors, item noch een half bonder bempt den Volckenham genaemt onder Rijmenam
3) Jan Verhoeven x Barbara Verhaegen: ses dagwant Hertsblock genaemt & noch ontrent een dm over de vier weegscheen, item een boender lant geheeten Thaegmans, item een half bunder aen de heyde het Cleijn bosch geheten, item vijf dagwant soe lant als bosch den Vincksteert geheeten, item noch een dagmael lant het Neesen Manneken genaempt, item noch drij dagmaelbosch geheeten de Kerckemorter, item noch een bunder land Theyns Van Mechelen geheeten, item noch ses dagmaelen lant genoempt Heestervelt tot Keerbergen gelegen

4) Kathlijn Verhaegen met m+m ‎(Hendrik Van Langendonck?)‎ negen dagmaelen geheeten Hanewijck land tot Werchter gelegen, item noch een leenrente op een bempt bij de Lake in Werchter, item noch onderhalf dagwant bemp onder Haecht int voorste broeck aldaer, noch twee bunder en een dagwant bosch, noch seven dagmael lant beyden thalve steen gelegen, item de helft van een bosch tot ‎(wamdie)‎ gelegen, noch drie dagmaelen lants te Wackerzeel onderde jurisdictie van Kelfs en onder Herent, noch een dagwant gelegen onder Werchter tot Hanewijck dwelck de kinderen van Jan Verhaegen den jongen bij testament vermaect was
5) Willem Van Langendonck x Cathlijne Van Haecht Michielskinderen daer moeder af was Anna Verhagen eerst eenen bempt op Dansbrugge, item noch een half bunder int Schaubroeck inde gichte van Hendrick Pelsmaeckers, item noch vijf dagmaelen int Schoubroeck aen de ‎(Beverlake)‎, item noch drij stukskes opt Hulstervelt, item noch een bunder land en delle tot Haecht op drij molenvaten aen Anna Mertens, item een half bunder aenden Steenacker, item noch een half bunder aen Tvendeken, noch een parceel bosch, noch een half dagwant bempt int voorste broeck.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verhaegen Cecilia, x met Laurys De Preter,

 

Verhaegen Barbara, x met Jan Verhoeven,

 

Verhaegen Anna, XIV - XV - XVI - XVII - XIX (S + N  + M),

 

Verhaegen Catharina, XIV - XV,

 

Verhaegen Jan, XIII - XIV - XV - XVI (S + N + M),

   

2. Verstueren Elisabeth, x met Bernaert Coremans,

     Uit dit huwelijk:

     Coremans Gielis. 

 


 

XIV - XV - XVI - XIX - De Wortelaer Jan, x met Verhaegen Anna, de rest van het complexe gezin bij Van HaechtM2.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wortelaer alias De Groeve Hendrick,

 

De Wortelaer Barbara, ca. 1550, begijntje in Leuven,

 

De Wortelaer Lisken - Elisabeth, x 1 met Jan Imbrechts, x 2 met Laurys Lauwers, schipper en eigenaar van 'De Wildeman', een mooi huis gelegen in de Brabantstraat.

     Uit dit huwelijk:

     1. Imbrechts Anthonis,

     Imbrechts Catharina,

     Imbrechts Maria, 

     Imbrechts Remeys, 

     2. Lauwers Catharina, () Haacht 11.01.1589,

     Lauwers Jan, () Haacht 16.04.1591, schipper, x Haacht 19.10.1614 met Ingels Anna,

          Uit dit huwelijk:

          ...

          Lauwers Joannes, () Werchter 07.10.1618 (g. Van Hoegaerden Joannes ex Leuven en Lauwarts Petronilla),

          Lauwers Anthonius, () Werchter 16.02.1620 (g. Dauw Anthonius en Verhulst Catharina),

          Lauwers Joannes, () Werchter 18.08.1621 (g. De Worteleer Joannes en Meutters Maria),

          Lauwers Petrus, () Werchter 18.08.1621 (g. Lauwers Petrus en Verhulst Catharina uxor Stoop),

          Lauwers Petrus, () Werchter 28.09.1622 (g. Lauwers Petrus (nauta: schipper) en De Wortelaer Elijsabeth ex Haacht),

          Lauwers Carolus, () Werchter 10.12.1624 (g. Verbeke Carolus en Van Putteghem Emerantiana n. Verscuren Magdalena uxor Petrus dixit Droogen Peter),

     Lauwers Anna, () Haacht 16.01.1594,

  Lauwers Petronella, () Haacht 21.07.1596, x (niet Rot, H, )  met Dauwen Antonius,

          Uit dit huwelijk: geen andere fii Mech, H, W, Rot, Wez, K,

          Dauwen Joannes,

          Dauwen Anna, () Rotselaar 04.10.1620 (g. Dauwen Joannes sr en Ingels Anna),

          Dauwen Catharina, () Rotselaar 06.04.1622 (g. Vanden Berge Henricus en Goor Catharina),

          Dauwen Oliverius, () Rotselaar 30.12.1635 (g. Wijbrechts Oliverius en De Cael Gudula),

 

De Wortelaer Maria, ca. 1554, x met Remeys Smets, kerkmeester in 1564. Hij woonde op 'Den Hout',

     Uit dit huwelijk:

     Smets Jan,

     Smets Maeyken,  

 

De Wortelaer Cecilia, x met Bols Willem, deze x 2 Mechelen OLV 25.05.1615 (g. Bols Joannes en Bergers Georgius) met Anna Van Puddeghem.

     Uit dit huwelijk:

     1. Bols Elisabeth, x Haacht 10.07.1592 met Smets Jan,

           Uit dit huwelijk:

           Smets Anna, () Haacht 08.10.1595,

           Smets Jan, () Haacht 29.09.1597,

           Smets Elisabeth, () Haacht 11.07.1599,

           Smets Maria, () Haacht 09.12.1601,

           Smets Jan, () Haacht 01.03.1604,

           Smets Margaretha, () Haacht 05.03.1606,

           Smets Joanna, () Haacht 21.03.1608,

           Smets Jacobus, () Haacht 11.07.1610,

           Smets Nicasius, () Haacht 15.06.1613,

           Smets Catharina, () Haacht 03.05.1615, vader Franciscus.

     Bols Hans (Jan), x Haacht 18.05.1611 met Joanna Adriana Van der Meeren.

          Uit dit huwelijk:

          Bols Jan, () Haacht 20.02.1612,

          Bols Maria, () Haacht 20.02.1612,

          Bols Petrus, () Haacht 20.02.1612,

          Bols Maria, () Haacht 23.06.1613,

          Bols Anna, () Haacht 22.03.1615,

          Bols Joanna, () Haacht 12.01.1617,

          Bols Cecilia, () Haacht 16.12.1618,

          Bols Jan, () Haacht 19.01.1621,

          Bols Petrus, () Haacht 11.03.1624,

          Bols Catharina, () Haacht ...08.1626,

          Bols Willem, () Haacht 22.01.1629,

          Bols Catharina, () Haacht 22.01.1629,

          Bols Anthonius, () Haacht 15.08.1631,

     Bols Petrus, x Haacht 14.07.1618 met Gommara Janssens.

          Uit dit huwelijk:

          Bols Petrus, () Haacht 08.01.1620,

          Bols Adriana, () Haacht 15.03.1621, + Haacht 23.07.1656,

          Bols Willem, () Haacht 28.05.1623,

          Bols Petrus, () Haacht 19.10.1626,

          Bols Joannes, () Haacht 19.10.1626,

          Bols Henricus, () Haacht 01.01.1629,

          Bols Willem, () Haacht 31.08.1632, x Haacht 20.11.1657 met Barbara Van Aerschot.

 

 

XIV - XV - Van Langendonck Henricq (S + M), ca. 1520, x met Catharina Verhaegen,

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Langendonck Henricq .

 

Uit dit huwelijk:

 

 Van Langendonck Joannes, XIII (S5660),

 

Van Langendonck Aert, ca. 1550, x met Anna Van Ophem,

Meer info over dit gezin bij Van Langendonck.

 

Van Langendonck Catharina, ca. 1550,

 

Van Langendonck Gerardus,

 

Van Langendonck Jasper, XIV (M13338). 

 

 

 

XIII - XIV - XV - Verhagen Jan (S + N + M), ca. 1510, x met De Backer Anna.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhaegen Elisabeth, x met Hendrick De Preter,

 

Verhaegen Joannes, doctor in de regten, gestorven jonckman, op 2 september 1585 te Leuven, stichter van een beurs,

 

Verhaegen Martinus, XII - XIII - XIV.

 


 

XII - XIII - XIV - Verha(e)gen Martinus (N2818 + N3058 + S3986S4022 + N7010 + S8198 + S8986 S12962 + S19930), secretaris van Rijmenam, ca. 1530, x 1 met Mayken Smets uit Haacht (N2819 + N3059 + S3987 + S4023 + N7011 + S8199 + S8987 + S12962 + S19931), x 2 met Jenneken Hobbouts uit Haacht.. Zie notarisakte.

 

Akte met dank aan Christine Savat. 

H852: Fo 53:         

- 14 feb 1592: (Philips Van Haecht mvl): Willem Van Langendonck als momboir van de drij kinderen en erfg. van Peeter Van Langendonck daer moeder af was Kathlijn Van Roije (onder Aerden Van Haecht, Remeijs Verpaelt, Willem Bols ende Remeys Van Haecht, schepenen) verkoopt het voors goed (Henrick Ricx alias De Weert, Maria Smets we Merten Verhaegen in zijn tyt secretaris tot Rijmenam) aan Peeter Van Langendonck sone wijlen Jacops woonende tot Haecht

- 26 apr 1610: (Henrik De Nuetere en Jan Fobelets, mvl): Lauwereijs Lauwers alias Donckers gestelt van sHeerenswege in de tochte ende erfelijkheid van onderhalf dm land uit een blok van drij dm lants gelegen in den Couter uit crachte dat dese leengoeden na de doot van Peeter Van Langendonck sijn competerende den heere naer inhoudt vanden vonnisse dd 15 dec 1607

- 14 aug 1641: Petronilla Lauwers we Anthoon Dauwe heeft na de dood van Anthoon te lene verheven onderhalf dm lants etc Jan Dauwe haar zoon is sterfman.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

Verhaegen Catlyn, XIII (S4099),

 

Verhaegen Joannes, notaris, secretaris van de Schepenbank, jonckman, weldoener van de St..-Sebastiaansgilde te Rijmenam, (testament 14.02.1670),

Schepenakten O.L.V.Waver - Bonheiden - Rijmenam - bewerking van Karel Lemmens 1998

1345 p 132 Verkoop 21.11.1613 Rijmenam:

Jan Verhagen Mertenssone handelend voor Maria Vekemans ( Rijmenam nu te Luik wonend) fa Vranck Vekemans en Barbara Vermasen we Gilis Loyaerts verkoopt openbaar 2 D land te Rijmenam op het Broeck aan Godevaert Van Gheerbergen Janssone x Elisabeth Bercx.

 

Verhagen Anna, XI - XII - XIII (S1993 + S4493 + S9965),

 

Verhagen Joanna XI - XII - XIII (N1409 + N1529 + S2011 + N3505 + S6481),

 

Verhaegen Clara, + Rijmenam 20.08.1625, x met Cornelis Van den Eynde, sone Ingelbert,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Eijnde Joannes, () Rijmenam 12.09.1602 (g. Mr Peeter Van Dalle en Jacobina Van den Eijnde), + Rijmenam 04.09.1625,

     Van den Eijnde Martinus, () Rijmenam 02.08.1603 (g. Merten Niclaes en Anna Goijvaerts),

     Van den Eijnde Guilielmus, () Rijmenam 29.01.1606 (g. Willem Van Cloot en Jenneken Hobocx),

     Van den Eijnde Catharina, () Rijmenam 08.04.1608 (g. Merten Van den Eijnde en Catlijn Verhaghen),

     Van den Eijnde Antonius, () Rijmenam 25.01.1610 (g. Antonis Reijniers en Anna Wouters),

     Van den Eijnde Anna, () Rijmenam 30.11.1611 (g. Marten Goijvaerts en Anna Wouters),

     Van den Eijnde Cornelius, () Rijmenam 16.03.1614 (g. Philippus Van Meerbeke en Clara Verhaghen), + Rijmenam 15.08.1625,

     Van den Eijnde Elisabeth, () Rijmenam 20.03.1616 (g. Willem Claes en Elisabeth Cornelis),

     Van den Eijnde naamloos, () Rijmenam 08.01.1618 (g. Peeter Lents en Anna Van den Eijnde),

     Van den Eijnde Arnoldus, () Rijmenam 25.11.1621 (g. Arnoldus Guens en Elisabeth Van Broeckhoven).

 


 

XIII - Van den Eynde Jan sone Ingelbert (S4098), ca. 1560, x Mechelen P&P 06.07.1596 (g. De Pretere Franchoijs en Smets Peeter) met Verhaegen Catlyn (S4099), R+,. zie ook akte

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van den Eynde Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Eijnde Ingelbertus, () Mechelen P&P 02.07.1597 (g. Goijvaerts Jan en Bertels Maria),

 

Van den Eynde Anna, x Rijmenam 07.01.1629  in 3 de graads verwantschap (g. Joannes Van den Eynde en Andreas Van den Eynde) met Verswijver Jan, fs Andreas,

     Uit dit huwelijk:

     Verswijvere Andreas, () Rijmenam 12.10.1629 (g. Joannes Van den Eijnde en Elisabeth Reijcx),

     Verswijvere Maria, () Rijmenam 12.01.1631 (g. Mr Joannes Verhaghen en Maria Van den Eijnde), + Rijmenam 24.03.1633,

     Verswijvere Petrus, () Rijmenam 01.11.1632 (g. Petrus Wouters en Catharina Verswijvere),

     Verswijvere Martinus, () Rijmenam 11.11.1633 (g. Martinus Verswijvere en Elisabeth Reijcx),

 

Van den Eynde Jan, () Rijmenam 06.04.1603 (g. Wilhelmus De Witte en Elisabeth Van den Eynde),

 

Van den Eynde Mayken (Maria), XI (S2049), () Rijmenam 11.09.1605 (g. Willem Van Cloot en Clerken Verhaeghen),

 

Van den Eynde Magdalena, () Rijmenam 18.12.1607 (g. Adrianus Van Roest en Magdalena Maes), x Rijmenam 15.04.1627 (g. Jan Van Gorp en Jan Van den Eynde), x Hever 06.06.1627 (g. de vaders) met Van Gorp Nicolaes, fs Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gorp Jan alias Huevenaer, () Hever 21.11.1628 (g. Jan Verhagen en Magdalena Cuijlen),

     Van Gorp Jan, () Hever 30.02.1630 (g. Jan Van Swijver en Maria Van den Eijnde),

     Van Gorp Agnes, () Hever 19.01.1632 (g. Jan Waijenborch en Joanna Van Goorp),

     Van Gorp Lambrecht, () Hever 29.09.1633 (g. Lambrecht Peeters en Elisabeth Smedts),

     Van Gorp Elisabeth, () Hever 20.02.1626 (g. Jan en Elisabeth Van den Eijnde),

     Van Gorp Joanna, () Hever 20.11.1637 (g. Jan... en Janne Verswijver),

     Van Gorp Catharina, () Hever 13.12.1639 (g. Michiel Waijenborch en Catharina Ditens),

     Van Gorp Andries, () Hever 07.02.1641 (g. Andries Vervloet en Joanna Van den Eijnde),

     Van Gorp Geertrui, () Hever 07.02.1641 (g. Peter Sameij en Geertrui Walschaert),

 

Van den Eynde Antonius, () Rijmenam 06.01.1610 (g. Jan Van den Brande en Anna Wouters),

 

Van den Eynde Elisabeth, () Rijmenam 29.02.1612 (g. Jacobus Paridael en Elisabeth Claes),

 

Van den Eynde Henri, () Rijmenam 18.05.1613 (g. Henricus Van den Berghe en Anna Bleijens),

 

Van den Eynde Joanna, () Rijmenam 05.01.1615 (g. Joannes Verhaegen en Barbara Stuymens alias Van der Veken),

 

Van den Eynde Gaspar, () Rijmenam 05.01.1617 (g. Jan Verswijver en Beyken Gysmans).

 

 

 

XI - XII - XIII - Wouters Petrus (S1992 + S4492 + S9964), ca. 1582, x Haacht 30.08.1602 met Verhagen Anna (S1993 + S4493 + S9965), 1584 ? zie akte.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Wouters Petrus.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te Wak, H, wellicht W >reg,

 

Wouters Catharina, ca. 1603,

 

Wouters Clara alias Van Mechelen, ca. 1611, x met Arnoldus Michiels,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Joannes, ca. 1636, x 1 Werchter 09.07.1656 (g. Arnoldus Michiels, Joannes Bruynincx en Joannes Verhagen)

     met Maria Bruynincx, x 2 Werchter 16.03.1680 (g. Anthonis Cornelius en Gooris Henricus) met Elisabeth Dox,

     Michiels Arnoldus, () Werchter 11.12.1640 (g. Arnoldus Wouters en Elisabeth Van den Eynde begina),

     Michiels Adrianus, () Werchter 13.08.1645 (g. Van Adeurs ? Adrianus en Wauters Magdalena),

     Machiels Magdalena, () Werchter 25.01.1648 (g. Wauters Martinus en Wauters Magdalena),

     Michaelis Petrus, () Werchter 02.03.1651 (g. Wauters Petrus en Briunincx Margareta),

     Michaelis Antonius, () Werchter 18.01.1654 (g. Van Ermegeen Antonius en Verhulst Gesperijnken),

 

Wouters Arnoldus, X (S996), ca. 1615,

 

Wouters Petrus, XII - XIII (S2246 + S4982),

 

Wouters Magdalena, () Werchter 06.10.1619 (g. Wilhelmus Verboven en Magdalena Wouters), begijn in Mechelen ,

 

Wouters Barbara, () Werchter 29.07.1622 (g. Jacobus Van Inthout en Barbara Kijnen),

 

Wouters Martinus, () Werchter 22.10.1623 (g. Martinus Van Einde en Jasparina Verhulst), + Haacht 24.04.1718, x 1 ca. 1650 met Catharina Assels, + Haacht 21.05.1655, x 2 Haacht 13.02.1656 met Grietens Joanna, + Haacht 16.03.1659, x 3 Haacht 29.11.1659 met Elisabeth Bollen () Haacht 03.10.1639, + Haacht 28.10.1690, uit dit huwelijk wordt na 5 generaties (Wouters Arnold, Jan, Petrus, Abraham en Joanna Catharina  ... Jozef De Veuster  geboren ( Tremelo 03.01.1840), hij is beter bekend als Pater Damiaan (meer info op  Website Van Meldert ),

     Uit dit huwelijk:

     1. Wouters Anna, () Werchter 18.09.1650 (g. Petrus Wauters en Clara Wauters),

     Wouters Jan, () Haacht 25.07.1652,

     Wouters Renerus, () Haacht 18.05.1655, x > 1682 met Boschmans Elisabeth,

     2. Wouters Petrus, () Haacht 14.11.1656,  

     Wouters Maria, () Haacht 16.12.1657,

     Wouters Magdalena, () Haacht 10.03.1659,  

     3. Wouters Catharina, () Haacht  08.09.1660,

     Wouters Henricus, () Haacht 30.10.1661,

     Wouters Jan, () Haacht 21.10.1663,

     Wouters Arnold, () Haacht 10.01.1666, x Haacht 26.03.1690 met Catharina Van Haeght,

     Wouters Catharina, () Haacht 07.10.1669,

     Wouters Elisabeth, () Haacht 31.010.1672,

     Wouters Elisabeth, () Haacht 31.010.1672,

 

Wouters Adrianus, () Werchter 08.08.1627 (g. Adrianus Verhulst en Anna Bloems),

 

 

 

XI - XII - XIII - Lens Petrus (N1408 + N1528 + S2010 + N3504 + S6480), (P+), x (niet P!, O, Bon!, S, Ber, R, K, Beer,  ) met Verhagen Joanna (N1409 + N1529 + S2011 + N3505 + S6481), O+. zie akte.

 

Uit dit huwelijk:

 

Lens Guillielmus, X - XI - XII (N704 + N764 + N1752 + S3240), () Putte ...01.1625 (g. ...rus Op de Beeke en ...a Lens),

 

Lens Jan,

 

?Lens Cornelis, (x) Putte 12.02.1657 (g. Michael Lens en Martinus Frans) met Broeckmans (Brakmans) Gommara,

     Uit dit huwelijk:

     Lens Maria, () O.L.V.Waver 27.01.1657 (g...),

     Lens Petrus, () O.L.V.Waver 17.09.1660 (g. Petrus Leijns en Maria Van Rommelen),

 

Lens Magdalena, X (S1005),

 

Lens Maria,  () Putte medio 1629 (g. Petrus Van Dessel en Barbara Lens), x (niet R, P, Bon, O, K, ) met De Pundere Guilielmus, zij x 2 Rijmenam 30.10.1659 (g. Joannes De Pundere en Alexander Brusselmans) met Van Sichem Martinus,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Punder Joannes, () Rijmenam 12.05.1649 (g. Mr. Joannes Xhayhy en Anna Vandeven),

     De Punder Joanna, () Rijmenam 27.10.1652 (g. Joannes Van Horenbeeck en Clara Van Bierbeeck),

     De Punder Henricus, () Rijmenam 15.10.1656 (g. Henricus Vander Roost (maior in Keerberghen) en Anna De Pundere), x met Rix Maria,

     2. Van Sichem Michael, () Rijmenam 31.08.1660 (g. Henricus Van Sichem en Joanna Van Leemputten).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom