Voorouderlijst Van Calster Claes

 

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Kaster/Caster (diverse plaatsen).

 

Calster Van

Familienaam uit de plaatsnaam Kalster (Vlaams-Brabant).

 

Calsteren Van, Vercalsteren, Kolster(en)

Familienaam uit de plaatsnaam Kalsteren (Vlaams-Brabant en Antwerpen).

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX -Van Calster Claes, ° ca. 1470, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Calster Jan, XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII,

 

Van Calster Henri.

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - XVII - Van Calster Jan fs Claes , ° ca. 1500, + > 1554, x met Anna Hoelmans.

 

Leengoederen Schriek (Karel Lemmens), derde perceel, 1 bunder eussel (aan de Corten Moerweg onder Heist):

22.02.1574: Jan Van Calster Janssone bij coope van Hendrik Hoelmans.

13.07.1599: zijn neef Jan Van Calster Bastiaenssone x Elisabeth Cuypers Jansdr.

29.11.1603: hun zoon Jacob Van Calster.

27.10.1607: Joanna Van Doorne Thomasdr x Niclaes Carlier stopt alle betwisting en rechten op vs land.

21.06.1617: de helft aan Peter Van Calster Bastiaensone en Jacob Van Calster Janssone vs, de andere helft aan Gilis Verbruggen.

15.04.1623: Peter Van Calster Bastiaensone vs verwerft de andere helft bij coope van Gilis Verbruggen vs met als sterfman zijn zoon Adriaen Van Calster.

05.06.1625: na + van zijn zoon Adriaen nu als sterfman diens broer Henri 19 j.

04.03.1634: na + Henri Van Calster vs nu als sterfman zijn neef Gilis Van Calster Adriaenssone 10 j.

30.08.1642: Jan Van Calster Peterssone Van Heist na + Gilis Van Calster vs.

12.02.1661: Barbara Van Calster Jacobsdochter x Corneel Goossens Peterssone na + van Jan Van Calster vs.

 

Leengoederen Schriek - Grootlo 6 de perceel Den Bogaerd:

11.11.1549: Jan Van Calster Claessone bij cope van Hendrik De Grote fs Michiel x Elisabeth Van Doorne.

17.02.1554: zijn zoon Jan Van Calster na + vader minderjarig met de tocht voor zijn moeder Anna Hoelmans en met zijn oom Henri Van Calster als momber.

 

Leengoederen Schriek - Grootlo 27 ste perceel De hoge pleck:

16.05.1546: Jan Van Calster Claessone x Anna Hoelmans.

17.02.1554: hun zoon Jan Van Calster x Margaretha Goris.

08.03.1573: hun zoon Lauke Van Calster 6 j in broederlijke en zusterlijke rechten met als bezetman Paschier Van Calster.

13.01.1589: zijn neef Hans Van Calster Bastiaenssone na + van zijn oom Jan Van Calster.

29.11.1603: zijn zoon Antoon Van Calster na + vader.

30.12.1617: zijn weduwe Elisabeth Van St Truyen met haar acht wezen en met haar zoon Job Van Calster 15 j als sterfman.

 

Leengoederen - 28 ste perceel Eyckmansland:

21.08.1536: Jan Claes bij cope van Joanna Van Doorne x Henric Gooris.

12.06.1550: Jan Van Calster Claessone x Anna Hoelmans bij cope van vs.

17.02.1554: zijn zoon Paschier van Calster minderjarig.

29.11.1603: zijn zoon Machiel Van Calster ook zijn broers Peter en Jacob.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Calster Jan, + > 1589, x met Margaretha Goris,

     Uit dit huwelijk:

     Van Calster Jan,

     Van Calster Jacob,

     Van Calster Lauke, ° ca. 1567, x ...

 

Van Calster Bastiaen XIII - XIV - XV - XVI,

 

Van Calster Paschier, XII - XIV - XV.

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - Van Calster Bastiaen XIII - XIV - XV, ° ca. 1530, x ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Vercalsteren Jan XII - XIII - XIV - XV,

 

Van Calster Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Calster Adriaen, + > 1625, x met ...

          Uit dit huwelijk:

          Van Calster Gilis, ° ca. 1624, + > 1642,

     Van Calster Henri, ° ca. 1606, + > 1634,

     Van Calster Jan.

 

 

 

XII - XIV - XV - Vercalsteren Paschier (N7844 + S14356 + S25140), ° ca. 1530, + Schriek 06.01.1649, x met Vandeneijnde alias Raeps Anna (N7845 + S14357 + S25141).

 

Leengoederen Schriek - Grootlo: 18 ste perceel Eyckmansland:

12.06.1550: Jan Van Calster Claessone x Anna Hoelmans bc van Jan Claes.

17.02.1554: zijn zoon Paschier van Calster minderjarig.

29.11.1603: zijn zoon Machiel Van Calster ook voor zijn broers Peter en Jacob.

 

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters:

Hieronder de transcriptie van een schepenakte met vermelding van Passchier Vercalsteren sone Jans uit Schriek. De akte is redelijk interessant inzake de plaatsnamen, zoals de Laet, Grootlo, Lozenhoek en Kruis, die zeker al in gebruik waren op het einde van de 16e eeuw. Het centrum van Schriek werd blijkbaar aangeduid als de "ter grootter prochien van Sint Jans in Scriecke", dit ter onderscheid van Grootlo.

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7482, akte dd. 24.07.1589.

Transcriptie folio 26r°

Item in tegenwoirdich(ey)t des meyers en(de) schepen(en) van

Loven(en) naerbes(creven) gestaen Paesschier Vercalsteren

sone wijlen Jans, woonen(de) ter grootter

prochien van Sint Jans in Scriecke, soe vuyt

crachte van(den) testamente, gepass(eer)t voer schepen(en)

Transcriptie folio 26v°

van Sint Jans in Scriecke voers(creven) als

anderssints in alder bester formen, vuege en(de)

maniere hem doenlijck, bij manissen

heeft opgedrag(en) met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse

die goed(en) naerbes(creven) en(de) ierst twee beempd(en),

tsamen groot ontrent zess dachmalen,

geleg(en) onder Keerbergen bij Grootloo

tusschen die beke ald(aer) in deene, derffg(enamen)

Ghijsbrechts Vercalsteren ter ande(re),

derffgen(aemen) Willems Vercalsteren ter derde(re)

ende die goed(en) jonckh(ee)rs Jans vander

Lanen, hee(re) van Schriecke voers(creven) ter iiiie.

zijd(en), belast wesen(de) met heeren cheyns,

bedragen(de) jaerl(ijcx) ontrent acht stuyvers,

item alnoch een stuck landts, groot

ontrent sess dachm(ael), oyck onder die

Lathen(en) van Keerbergen bij Cruyce

inden Loosen Hoeck geleg(en) tusschen de

Heye in twee zijd(en), derffgen(amen) Gielis

Van Loo ter derdere ende derffgen(amen)

wijlen Peeters Vanden Eynde ter vierde(re)

zijd(en), belast met ontrent een(en) halffven stuyve(re)

heeren chijns, item alnoch een halff

boende(re) beempts, geleg(en) int Winckelsbroeck

onder Werchtere tusschen die Laecke ald(aer)

in deen(e), Anna Vliechs dochte(re) wijlen Jans

Transcriptie folio 26v°

ter andere, ... [n.v.],

belast met ontrent twee stuyvers heeren chijns,

soe verre men bevindt de selve daervuyt te

gaen(e), exp(osito) soe is daerinne gegoedt en(de)

geerft ten erffel(ijcken) rechte Willem Vos ind(en)

name ende tot behoeff m(eeste)rs Jans Schelckens

sone wijlen Jans, woonen(de) te Loven(en), en(de) dat

in plaetse van cautie om daeraene te

verhalen alsulcke negen rinsg(uldens) erffelijck

metten verloopen, tzij bij vercoope oft

anderssints, mett(en) costen daeromme te doen(e),

d(aer)inne Aerdt De Winte(re) soene wijl(en) Aerdts,

El(isabe)t Hollemans, zijn(e) huysv(rouw)e, Michiel

Hollemans en(de) Henrick, respective verbond(en

staen voer schepen(en) van Loven(en) prima martii

a(nn)o lxvii en(de) ixa. junii a(nn)o lxix, ende

bijden voers(creven) opdrage(re) daeraff voer schepen(en)

van Loven(en) perficere gedaen den xxviiien.

januarii a(nn)o xvc. lxxxvi en(de) den voers(creven)

bekindere ende v(er)obligeerde persoon(en)

belooft tontheffen et sub hiis sat(is) oblig(ando)

et submitt(endo) et war(as) opde chijnsen v(oer)s(creven)

tanq(uam) prout et casu quo pignora, cor(am)

Edelheere, Impens, julii xxiiii.

 

 

Hieronder de transcriptie van een akte met de vermelding van Paschasius (Paschier) Vercalsteren (Van Calster) als zoon van Joannes (x Anna Holemans) en wonende te Grootlo onder Schriek.

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 7478, folio 248r°, akte dd. 27 januari 1586.

Transcriptie.

Item Paesschier Vercalsteren soene wijlen Jans,

woonen(de) tot Grootloe onder Scriecke, in p(rese)ntia,

heeft geloeft te voldoen(e) en(de) te volbringen(e)

alle en(de) yegewelcke gelueften, begrepen

respective inde scepen(en) brieven van Loeven(e)

in date prima martii anno xvc. lxvii

en(de) ixa. junii a(nn)o xvc. lxix ende

de rente van negen rinsg(uldens) erffel(ijck)

d(aer)inne begrepen, daerdoor wel en(de)

loffel(ijck) te betalen(e) en(de) los en(de) vrij gel(ijck)

inde selve brieven begrepen, # daerdoor desen brieff es geannexeert, # te leveren

in futur(um) quolibet assecut(um), d(aer)inne

p(er)soneel(ijck) mette voors(creve) brieven verbonden

staen Aerdt De Wintere soene wijlen Aerdts

en(de) El(isabe)t Hollemans, sijn(e) huysvrouwe,

Michiel Hollema(n)s en(de) Henr(ick) Nijs,

geloven(de) de selve Paesschier de voors(creve)

verobligeerde p(er)soon(en) en(de) haere erffgenaem(en)

daer van costeloos en(de) schadeloos

tontheffen(e) en(de) tindempneren(e) prout

obligan(do) et submitten(do), cor(am)

Asca, Luenis, januarii xxvii, a(nn)o xvc.

lxxxvitich. 

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus en Jacobus Van Calster (Vercalsteren/Vanden Calster), inwoners van Schriek en beiden kinderen van Paschasius (en Anna Vanden Eynde alias Raps).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 313r., akte dd. 26 februari 1621.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(etera), gestaen Peeter en(de) Jacob Van Calster, gebroeders, sonen Paeschiers, woonen(de) te Schriecke, heeft hebben opgedraegen met wettige verthijdenisse huys en(de) hof met allen sijn(e) toebehoirten te Grootloe, groot i ½ dach(mae)l, regen(oten) Denijs De Winter oist, de straete west en(de) Peeter v(oer)s(chreven) zuydt, belast met een(en) halven st(uyver), item het derdeel van een boen(der) lants inde Paerstraete, regen(oten) Henric Van Loe oist en(de) west, de straete zuydt en(de) Merten en(de) Tanneken Cruybeecq noort, belast met x st(uyvers) chijs, item een half boen(der) lants, regen(oten) Henrick Wouters oist en(de) Jan Hollemans zuydt, de kinde(ren) Henricx Gas west en(de) de Slootplas norden, belast met x st(uyvers), item den v(oer)s(chreven) Peeter co(m)peteren(de), item Jacob Van(den) Calster draeght op een half dach(mae)l lants, regen(oten) Lijsbijt Van Casteren oist, Jan Hollemans zuyden en(de) norden en(de) de kercke van Schrieck westen, item een half boen(der) lants, regen(oten Jan Hollemans oist en(de) suyden, Aert Hoolarts west en(de) de Peyerstraete norden, belast beyde met vijf guld(ens) aen(den) Heyligengeest van Neckerspoel, een(en) brasd(enier) ix (mij)ten aen(den) Heyl(igengeest) van Schrieck en(de) een oort aende kercke, expoositis en(de) Henrick Corbeel met Petronella Van(der) Vorst, gehuyschen, per mo(nitionem) impositis reddiderunt, etc(etera), terminis, etc(etera), ende voerts meer op negen rinsg(uldens) te xx st(uyvers) den g(ulden) drije plecken den st(uyver), loop(ende) munte, vallen(de) iaerl(ijcx) den xxv. february te Loven, los en(de) vrij van xe., xxe., meerde(re) en(de) minde(re) impo(siti)en erfel(ijck) te Loven te betaelen, erfel(ijck) in toecom(ende) tijden, telcken iaer als schult met rechte verwonnen, et satis ob(ligerende), sub(mitterende) en(de) renunt(ierende) in for(m)a ind(ivisi)m et waras als boven, noch geloven de voers(chreve) opdraegers dese negen rinsg(uldens) iaerl(ijcx) loffel(ijck) en(de) perso(n)el(ijck) te betaelen et casu quo pignora, etc(etera), met sulcken verstande dat dese negen rinsg(uldens) sullen gelost mogen worden ten twee reysen, telcken reyse de hellicht, elcken pen(ninck) met sestien gel(ijcke) penn(ingen) met volle rente, los en(de) vrij van pontpenn(ingen) en(de) allen ande(re) costen, coram Pulle, Willemaers, februarii xxvi., a(nno) 1621.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vercalsteren Michiel, XIII (N3922),

 

Vercalsteren Jacob, x Schriek 24.01.1606 (g. Michiel Vercalsteren en Jan Lintermans) met Lintermans Anna,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

Aarschot 6887/2 Betekom/Baal: 30 mrt 1640:
Jacques Vercalsteren sone Paschier x Enneken Lintermans wesende sijn vrouwe absent verkopen het achtste paert in thien dm lants te Betekom aen Henrick Antonis x Paschijnken Aerts.

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Willem, (°) Schriek 11.10.1606 (g. Willem Huyghe en Catharina Van Eepoel),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 22.04.1609 (g. Jan Wouters en Elisabeth Cuypers),

     Vercalsteren Mathias, (°) Schriek 10.06.1612 (g. Mathias De Kepper en Anna Vercalsteren),

     Vercalsteren Maria, (°) Schriek 25.10.1615 (g. Jan Holemans en Maria Tielemans),

     Vercalsteren Anna, (°) Schriek 27.06.1619 (g. Laurent Claes en Anna Holemans),

 

Vercalsteren Peter Paschierssone, XIV (S12570),

 

? Vercalsteren Jan, XIII (S7178),

 

Vercalsteren Anna, x Schriek 13.09.1616 (g. Christiaen Devos, Henri Lievens, Michiel Vercalsteren en Christiaen Verbist vader) met Philip Verbiest,

     Uit dit huwelijk:

     Verbiest Cornelia, (°) Heist 13.07.1617 (g. Philippus Lantmans en Maria Brabants),

     Verbiest Anna, (°) Heist 02.05.1621 (g. Petrus Van de Morter en Elisabeth Sintruyen),

     Verbiest Christianus, (°) Heist 11.03.1624 (g. Egidius Van den Broeck en Anna Nouts),

     Verbiest Mathias, (°) Heist 07.07.1627 (g. Mathias Luymoeier en Maria Van den Bossche).

 


 

XII - XIII - XIV - XV - XVI -Vercalsteren alias Cuijpers Jan, ° ca. 1555, x met Joanna - Elisabeth Cuypers Jansdr.

 

Uit dit huwelijk: of  dit gezin volledig klopt ... blijft verlopig een vraag, nauw verwant, broer en zus, neef en nicht, ...

 

Van Calster Antoon, x met Elisabeth Van St. Truyen, geen fii S, Heist, Bet, Beer, K,

     Uit dit huwelijk: acht wezen in 1617,

     Van Calster Job, ° ca. 1602,

     Maria Vercalsteren, x Schriek 24.11.1626 (g. Jacob Storms, Paschasius Vercalsteren, Egidius Storms en Job Vercalsteren) met Storms Jan, Gilissone,

 

Van Calster Margaretha, XIII - XIV (S6617 + N6653 + N7533 + N14697),

 

Vercalsteren alias Cuypers Elisabeth, XIII - XIV (S5035 + S5695 + S12731),

 

Van Calster Joannes, XI - XIII (N1042 + S7658),

 

Vercasteren (Hoylaerts) Catharina, XII - XIII (N2053 + S6821 + N6629), ° ca. 1587,

 

Vercalsteren Jacob Janssone, XI - XII - XIII - XV (S1398 + S1528 + S2178 + S2418 + S6178 + S6898 + S19402),

 

Vercalsteren Sebastiaen, XII (N3332), ° ca. 1597,

 

? Vercalsteren Willem, XIII - XIV (S5028 + S12724).

 

 

 

XIII - Vercalsteren Michiel (N3922), x 1 met Holemans Clara (N3923), deze x 2 Rotselaar 23.08.1623 (g. Foblets Arnoldus en Vande Panhuyssen Guilielmus) met Verbeumen Gerardus, deze x 1 Rotselaar 29.09.1613 (g. De Winter Godefridus, Cartio mr Gerardus en Fobleths Arnoldus) met Foblets Elisabeth.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat.

Rotselaar 1607: Fo 148 (4 dec 1652):
SD kinderen Michiel Van Caster x Barbara Holemans
- Jan Van Caster
- Christoffel Van Caster
- Guilliam Van Caster
- Machiels Campts als wettig momboir vande voorkinderen van wijlen Anneken Van Caster vercregen met wijlen ... haeren iersten man was ende Adriaen De Keuster leste wn vande voors Anna Van Caster als vader van de kinderen achtergelaten bijde selve zijne huijsvrouwe ter asstie van Wilm Molemans als medemomboir uit de wet
- Cristiaen Vrients x Catharina Van Caster
- Servaes Antheunis x Margareta Van Caster
- Geraert Viskens x Clara Van Caster .
 

 

Michael Van Calstere(n), zoon van wijlen Paschasius en inwoner van Haacht, (met dank aan Paul) emancipeert zijn kinderen Joannes, Christophorus, Anna, Catharina, Margaretha en Clara.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 12r., akte dd. 7 juli 1612.

Transcriptie.

Item Michael Van Calstere filius quond(am) Pascasii,

commoran(s) apud Haecht, in p(rese)ntia, eman(cipavit) Jo(hann)em,

Christophorum, Annam, Catharinam, Margaretam

et Claram, proles suas, a pane suo modo debito

et consueto, quo facto H. Leunis recond(uxi)t, coram

eisd(em).

    

Uit dit huwelijk:

        

1. Van Calster Anna, x 1 met ?, x 2 met Adriaen De Keuster,

 

Van Calster Jan,

 

Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 20.09.1605 (g. Hendrik Bosmans en Catharina Claes), x Rotselaar 13.07.1638 (g. Antheunis Servatius en Beyen Bartholomeus) met Christiaen Vrients (Wijns bij x), geen fii in Rot, W, Rot, Wez,

    

Van Calster Margareta, (°) Haacht ...1607, x Rotselaar 10.07.1630 (g. Van Aerschot Guilelmus en Vanden Panhuijssen Guilhelmus) met Servaes Antheunis, geen fii in Rot, W, Rot, Wez,

    

Van Calster Christophorus, (°) Haacht 09.02.1610,

    

Van Calster Clara, XII (N1961), (°) Haacht 24.04.1612,

    

Vercalsteren Wilhelmus, (°) Werchter 21.03.1618 (g. Van Panhuijs Wilhelmus en Boschmans Catharina),

 

2. Verbeumen Joannes, (°) Rotselaar 09.10.1614 (g. De Neutre Joannes en Van Arschot Johanna),

    

Verbeumen Henricus, (°) Rotselaar 31.03.1616 (g. Van Aerschot Henricus en Van Berge Margareta),

    

Verbeumen Adriana, (°) Rotselaar 27.07.1618 (g. Vanden Dyck Henricus en Foblets Adriana),

    

Verbeumen Catharina, (°) Rotselaar 23.08.1620 (g. Fobelets Joannes sr en De Muyser Catharina),

 

 

 

XIV - Vercalsteren Peter Paschierssone (S12570), x Schriek 25.07.1606 (g. Michiel Vercalsteren en Jan Holemans) met Holemans (Van den Bosch) Maria (S12571).

 

Bijgaand een akte met vermelding van Petrus Vercalsteren zone Paschasius (x Holemans Maria), wonende te Grootlo onder Schriek.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7504, folio 183r., akte dd. 3 februari 1614.

Item Peeter Vercalsteren soene Paschiers, woonen(de) tot Grootloo onder die prochie van Schriecke, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft bekint en(de) bekindt midts desen schuldich te zijn aen Job V(er)calsteren Peeters(on)e, woonen(de) onder Heyst, vijff carol(us) gul(den)s ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brabants tstuck erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) te Lichtmisse en(de) tot Loven oft tot Heyst te leveren, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ningen), etc(etera), in futur(um) quolibet assecutu(m) et ad mo(nitionem) pignus valens, etc(etera), obligan(do) et submitten(do), etc(etera), consenteren(de) voorts int maecken van mainmise over zijn(e) goeden, gelegen onder Grootloo voors(chreven) tot v(er)seeckerheyt der voors(chreve) rinte en(de) jaerl(ijcxe) betaelinghe, met conditie dat die voors(chreven) bekinder oft zijn(e) naercomelin(gen) die voors(chreve) rente van vijff rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, coram Pulle, Loomans, februarii iiia., 1614.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vercalsteren Adriaen, (°) Schriek 03.04.1607 (g. Hendrik Bosmans en Paula Claes),

 

Vercalsteren Anna, (°) Schriek 08.04.1609 (g. Dionys De Winter en Anna Verlinden),

 

Vercalsteren Jan, (°) Schriek 30.01.1613 (g. Jan Holemans en Paulina Van den Eynde),

 

Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 12.01.1613 (g. Michiel Vercalsteren en Elisabeth Holemans),

 

Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 29.01.1615 (g. Egidius Holemans en Catharina Boxsteyns), x Schriek 19.08.1642 (g. Peter Vercalsteren vader en Dionys De Winter) met De Winter Jan, deze x 1 Schriek 23.06.1640 (g. Jan Van de Put en Egidius Wauters) met Raes Magdalena,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Winter Maria, (°) Schriek 03.06.1641 (g. Egidius Holemans en Maria Holemans),

     2. De Winter Anna, (°) Schriek 09.04.1643 (g. Blasius Neys en Anna Vercalsteren), x Schriek 14.07.1671 (g. Jan Van Eertrijck en Jan De Winter) met Mertens Marcus,

     De Winter Adriaen, (°) Schriek 12.10.1644 (g. Adriaen Van Hove en Maria Vercalsteren), 

     x Schriek 05.03.1669 (g. Corneel Goossens en Jacob Van Hove) met Serneels Catharina,

     De Winter Jacob, (°) Schriek 12.10.1644 (g. Jacob Vercalster en Catharina Nys),

     De Winter Jan, (°) Schriek 04.08.1647 (g. Jan Vercalster en Elisabeth Vercalster),

     De Winter Corneel, (°) Schriek 24.10.1649 (g. Corneel Goossens en Gommara Van Dessel),

     x Schriek 05.03.1669 (g. Adriaen De Winter en Jan De Rijck) met Kegels Joanna, wonen niet S, I, Heist, Ber,

     De Winter Hendrik, (°) Schriek 12.01.1653 (g. Hendrik Holemans en Barbara Vercalsteren),

     De Winter Clara, (°) Schriek 03.01.1655 (g. Peter Anthonis en Clara Vercalster),

     De Winter Jan, (°) Schriek 03.12.1657 (g. Jan Verbeeck en Barbara Vercalster),

 

Vercalsteren Maria, XIII (S6285), (°) Schriek 24.08.1619 (g. Philip Verbiest en Maria Holemans),

 

Vercalsteren Jan, (°) Schriek 22.07.1621 (g. Philip Verlinden en Barbara Winters).

 

 

 

? XIII - Vercalsteren Jan (S7178), x Schriek 02.09.1614 (g. Jan Verlinden en Hendrik Claes) met Claes Joanna (S7179).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vercalsteren Adriana, XII (S3589), (°) Schriek 29.01.1615 (g. Adriaen Wouters en Adriana Verlinden),

 

Vercalsteren Willem, (°) Schriek 28.03.1617 (g. Willem Vercalsteren en Anna Vercalsteren),

 

Vercalsteren Anna, (°) Schriek 25.02.1620 (g. Jan Verlinden en Anna Keldermans),

 

Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 12.04.1623 (g. Egidius Holemans en Catharina Verloo),

 

Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 15.02.1626 (g. Corneel Antonis en Barbara Wouters),

 

Vercalsteren Maria, (°) Schriek 11.12.1629 (g. Adriaen Van den Broeck en Maria Van den Bosch).

 


 

XIII - XIV - Vermeulen Henricus (S6616 + N6652 + N7432 + N14696), x (niet Heist, S, ), x met Margaretha Van Calster (S6617 + N6653 + N7533 + N14697).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermeulen (Vermuelen - Vermulen) Petrus sr, XII (N3326 + N3716),

 

Vermuelen Anna, x 1 Heist 01.05.1621 (g. Petrus Vermuelen en Andreas Wittocx) met Boecx Joannes, x 2 Heist 27.07.1628 (g. Joannes Van Spaendonck, Laurentius Verbruggen en Franciscus Van Roey) met Van Roey Nicolaus,

     Uit dit huwelijk:

     1. geen fii te Heist,

     2. Van Roy Franciscus, (°) Heist 06.10.1628 (g. Franciscus Van Roy en Ida Van Roy),

     Van Roy Barbara, (°) Heist 29.10.1631 (g. Petrus Van Roij en Barbara Van Herle),

 

Vermeulen Adrianus, (°) Heist 22.03.1594 (g. Wilhelmus Van der Loop en Adriana Van der Veken), x Heist ...02.1621 (g. Joannes Van den Broeck, Remigius Van den Broeck, Joannes Robrechts jr en Joannes Van Aerschot) met Maria (Catharina) Van den Broeck,

      Uit dit huwelijk:

     Vermeulen Jan, (°) Heist 22.12.1621 (g. Joannes Van Aerschot en Adriana Vermolen),

     Vermeulen Anna, (°) Heist 03.12.1623 (g. Joannes Vermeulen en Anna Laureys),

 

Vermeulen Jan, XII - XIII (S3308 + N7348), (°) Heist 12.10.1597 (g. Joannes Boots en Johanna Van den Broeck),

 

Vermeulen Anna, (°) Heist 23.05.1604 (g. Thomas Percy en Catharina Wijns),

 

Vermeulen Petrus jr, (°) Heist 07.02.1608 (g. Petrus Bluys en Maria Breugelmans).

 

 

 

XIII - XIV - Hoylaerts Arnold - Adriaen (S5034 + S5694 + S12730), x 1 Schriek 06.07.1604 met Vercalsteren alias Cuypers Elisabeth (S5035 + S5695 + S12731).

 

Uit dit huwelijk:

 

Hoylaerts Adriana, XII (S2847),

    

Hoylaerts Joannes, (°) Heist 27.11.1607 (g. Jacobus Van Calster en Anna Van der Loo),

    

Hoylaerts Dionys, (°) Schriek ...1608 (g. Dionys De Winter en Margaretha Uuterhelst), x Schriek 19.06.1629 (g. Jan Van de Put (vader), Arnold Hoolaert (vader) en Marc Rousselle) met Van de Put Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Hoylaerts Jacob, (°) Schriek 11.11.1630 (g. Jacob Venners en Adriana Van den Eynde), + Schriek 10.04.1665, x (niet S,) > 1660 met De Wit Joanna,

     Hoylaerts Egidius, (°) Schriek 30.08.1633 (g. Egidius Van de Put en Joanna Cornelis), + Schriek 10.12.1669, x Keerbergen 14.01.1659 met Van Dijck Maria,

     Hoylaerts Maria, (°) Schriek 21.10.1635 (g. Jan Claes Peterssone en Maria Hoelaerts),

     Hoylaerts Arnold, (°) Schriek 27.09.1638 (g. Peter Van de Put en Anna Hoolaerts), x Berlaar 13.10.1661 (g. Joannes Bogaerts en Gommarus Somers) met Bogaerts Catharina,

     

Hoylaerts Maria, XII - XIII (S2517 + S6365), (°) Schriek 17.04.1611 (g. Martin Van Swyvel en Maria Hoelaers), vader Adriaen, moeder Cuypers Elisabeth,

     

Hoylaerts Willem, (°) Schriek 24.04.1616 (g. Willem Vercalsteren en Magdalena Raps), x 1 Schriek 21.02.1634 (g. Jan Van de Put, Dionys Winters en Arnold Hoolaerts) met Ciers Anna, x 2 Heist 01.12.1635 (g. Joannes Van Tongerlo en Joannes Nouts) met Anna Nouts,

     Uit dit huwelijk:

     1. Hoolaerts Peter, (°) Schriek 11.11.1635 (g. Peter Ciers en Adriana Hoolaerts), 

     2. Hoolaerts Cornelius, (°) Heist 25.07.1642 (g. Johannes Van Tongel en Cornelia Van den Eynde),

     Hoolaerts Joanna, (°) Heist 07.02.1649 (g. Joannes Roberechts en Anna Vervoort),

     Hoolaerts Adrianus, (°) Heist 17.05.1652 (g. Adriaen Venders en Joanna Kegels),

     Hoolaerts Catharina, (°) Heist 19.07.1654 (g. François Claes en Catharina Nouts),

     Hoolaerts Livinus, (°) Heist 06.08.1645 (g. Jan Geens en Joanna Van den Broeck).

 

 

 

XI - XIII - Van Calster Joannes (N1042 + S7658), x 1 Heist 28.02.1612 (g. Job Van Calstere, Erasmus Robrechts, Joannes Van Roeye en Grafino Robrechts) met Joanna Wijns (N1043). x 2 Heist 17.11.1626 (g. Joannes Dillen, Anna Clemens, Marcelis Vera en Egidius Van den Broeck) met Jacobs Barbara (S7659), (°) Heist 20.05.1599 (g. Joannes Verhulst en Barbara Vrindts).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Calsteren Catharina, (°) Heist 30.12.1612 (g. Laurentius Vinx en Catharina Wittocx),

 

Van Calsteren Judocus, (°) Heist 30.12.1612 (g. Judocus Van den Broeck en Maria Deynkens),

 

Van Calster Job, (°) Heist 26.08.1615 (g. Joannes Jennis en Elisabeth Wijns), moeder Anna,

 

Van Calsteren Anna, X (N521), (°) Heist 01.06.1621 (g. Adrianus Denckens en Catharina Van den Broeck),

 

Van Calsteren Maria, (°) Heist 03.03.1624 (g. Hubertus Wijns en Joanna Vincx).

 

2. Van Calster Petrus, (°) Heist 31.10.1627 (g. Petrus De Morter en Maria Heus),

 

Van Calstere Job, (°) Heist 31.12.1630 (g. Job Van Calster en Maria Van Calster), moeder Catharina,

 

Van Calster Paulus, (°) Heist 04.07.1631 (g. Paulus Pelgrims en Joanna Jacobs), x Heist 07.08.1667 (g. Cornelius Van Peol, Franciscus Molenberghs, Paulus Van Hoeve en Sebastiaen Van Caelster) met Joanna Van Hoeve, deze x 2 Schriek 18.05.1677 (g. Jan Verbinnen en Peter Van Hove) met Van Caelster Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Caelster Sebastianus, (°) Heist 11.03.1668 (g. Sebastianus Verlinden en Elisabeth Van Rompaey),

     Van Caelster Adrianus, (°) Heist 26.11.1670 (g. Adrianus Van de Loop en Anna Van Calster),

     Van Caelster Anna, (°) Heist 16.09.1672 (g. Gerardus De Groof en Anna Boets),

     Van Caelster Catharina, (°) Heist 24.04.1674 (g. Joannes Vervoort en Catharina Van Hoeve),

     Van Caelster Joanna, (°) Heist 26.06.1676 (g. Rumoldus Swiggers en Joanna Van Caelster),

     2. Van Caelster Joanna Maria, (°) Heist 22.09.1679 (g. Egidius Van Calster en Joanna Verschueren),

     Van Caelster Petronella, (°) Heist 22.10.1681 (g. Petrus Neys en Helena Van der Auwera),

     Van Caelster Catharina, (°) Heist 06.05.1683 (g. Sebastianus Van Caelster en Catharina De Roeck),

     Van Caelster Elisabeth, (°) Heist 23.03.1685 (g. Joannes Volkaers en Elisabeth Vets),

     Van Caelster Joannes, (°) Heist 26.01.1687 (g. Petrus Van der Hoeven en Maria Verschueren),

     Van Caelster Cornelius, (°) Heist 05.02.1690 (g. Cornelius De Winter en Anna Neys),

 

Van Calster Elisabeth, (°) Heist 22.02.1633 (g. Joannes Van den Putte en Elisabeth Baten),

 

Van Calster Johanna, XII (S3829), (°) Heist 18.12.1636 (g. Joannes Van Calster en Joanna Jacobs),

 

Van Calster Petrus, (°) Heist 16.12.1641 (g. Petrus Clemens en Cornelia Jacobs).

 

 

 

XII - XIII - Holaers (Holars) Guilielmus (N2052 + S2396 + S6820 + N6628), koster, schoolmeester te Keerbergen, + Keerbergen 09.02.1654 in kerk, x Heist 28.06.1612 (g. Jacobus Vercalsteren en Everardo Van den Roey) met  Vercasteren (Hoylaerts) Catharina (N2053 + S6821 + N6629), x 2 (niet K, R, S, H, Mech, Heist; ) met Joanna Geynes (Gijns) (S2397), (°) (niet O, W, P!, K, S, K, Rot, H, SKW, Bet, Rot, Heist?, I!, ), deze x 2 met Jan Alaerts.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Holaers (Holars) Guilielmus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hoolaerts Adrianus, (°) Heist 03.02.1613 (g. Laurentius Vincx en Elisabeth Verhulst),

 

Hoylaerts Elisabeth, (°) Schriek 21.10.1614 (g. Willem Vercalster en Elisabeth Cuypers), moeder Hoylaerts, x met Jan Mirocx,

 

Holaers Maria, (°) Keerbergen 08.07.1617 (g. Joannes Holemans en Maria Volckaert),

 

Hoolaerts Barbara, (°) Keerbergen 07.04.1619 (g. Egidius Hoolaerts en Barbara Bosmans) ,

 

Hoelaert(s) Wilhelmus (Guilielmus) XI - XII (N1026 + S3410 + N3314), (°) Keerbergen 25.10.1621 (g. Jacobus Van Horick en Maria Bosmans),

 

Holaerts Egidius, (°) Keerbergen 03.04.1625 (g. Joannes Voet en Barbara Van Rillaer),

 

Hoolaerts Jan, (°) Keerbergen 06.05.1629 (g. Joannes Bosmans en Catharina Daems),

 

Hoolaerts Joanna, (°) Keerbergen 02.02.1631 (g. Michael Bosmans en Elisabeth Van Roye), x (niet Bet, K, W, Mech, ) met Claes Joannes, (°) Betekom 02.08.1616 (g. Joris Joannes minor en Van Came Maria),

     Uit dit huwelijk:

     Claes Simon, (°) Betekom 08.01.1652 (g. Hoolaerts Simon en Hoolaerts Elizabeth),

     Claes Joannes, (°) Betekom 09.02.1655 (g. Meijs Joannes en Claes Maria),

     Claes Laurentius, (°) Betekom 09.12.1663 (g. Vissenakens Laurentius en Van Landewijck Maria),

     Claes Susanna, (°) Betekom 29.09.1666 (g. Vander Loock Adrianus n. Iwaens Joannes en Timmermans Susanna),

     Claes Adrianus, (°) Betekom 20.03.1670 (g. Vander Loock Adrianus n. Michils Adrianus en De Maire Joanna),

 

Hoolaets Job, (°) Keerbergen/Rijmenam 03.06.1634 (g. Joannes Van den Branden en Anna Janssens),

 

2. Egidius Hoolaerts, XI (S1198), (°) Keerbergen 04.01.1639 (g. Egidius Jacobs en Joanna Van Stryp),

 

Simon Holars, (°) Keerbergen 30.07.1640 (g. Joannes Van Nin n. Simon van Royen en Maria Van der Roost),

 

Maria Holars, (°) Keerbergen 16.02.1643 (g. Petrus Ven en Catharina de Grove), x 1 Keerbergen 11.09.1674 (g. Adriaen Van Caster en Anthoon Claes) met Michael Van Calster,

     Uit dit huwelijk:

     Van Calster Maria, (°) Keerbergen 21.04.1675 (g. Joannes Van Hove en Maria Van Dessel),

     Van Calster Anna, (°) Keerbergen 13.09.1676 (g. Joannes Vermijlen en Anna Vermijlen).

 

Anna Maria Ernestina Holars, (°) Keerbergen 03.11.1647 (g. Joannes Snijers en Ieper ... dna).

 

 

 

XI - XII - XIII - XV - Jacob Janssone Vercalsteren (S1398 + S1528 + S2178 + S2418 + S6178 + S6898 + S9702), x 1 Schriek 13.05.1614 (g. Jan Holemans en Peter Claes) met Catharina Hoolaerts (S2179 + S6179 + S6899), x 2 (niet S, Heist, Beer, P, K, W, Rot, ) met Holemans Catharina, (S1399 + S1529 + S2419 + S9703).

 

Onder de KLIK zitten aktes (met dank aan Paul Peeters) die iets meer duidelijkheid scheppen over onderstaande gezinssituatie.


Uit dit huwelijk :
 

1. Jan Vercalsteren, (°) Schriek 13.09.1614 (g. Jan Holemans en Elisabeth Boets), x Schriek 13.11.1646 (g. Ludo Elen en Peter Claes) met Dymphna Winters, geen fii te S, Heist,
 
Maria Vercalsteren XI (S3449), (°) Schriek 15.03.1617 (g. Michiel De Cuyper en Maria Hoolaerts),

 

Anna Vercalsteren, (°) Schriek 05.09.1619 (g. Jan Serneels en Anna Verbruggen echtg. Paul Pelgrims), x Schriek 22.08.1645 (g. Jan De Winter en Arnold Van Eertrijck) met Jan Van Eertrijck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eertrijck Adriaen, (°) Schriek 05.06.1646 (g. Adriaen Vercalsteren en Maria Verloo),

     Van Eertrijck Jan, (°) Schriek 30.08.1650 (g. Jan de Winter en Maria Vercalsteren),

     Van Eertrijck Lambert, (°) Schriek 17.02.1653 (g. Lambert Van Eertrijck en Anna Peeters),

 

Barbara Vercalsteren, XI - XII (S1089 + S3089), (°) Schriek 29.05.1622 (g. Paul Pelgrims en Helena Claes),

 

Elisabeth Vercalsteren, (°) Schriek 10.10.1630 (g. Egidius Van Hove en  Anna Eggers),

 

2. Elisabeth Vercalsteren, X - XIV (S699 + S1209 + S9701), (°) Schriek 26.11.1634 (g. Judocus Holemans en Catharina Vercalsteren),

 

Sebastiaan Vercalsteren, (°) Schriek 22.01.1642 (g. Sebastiaan Vercalsteren en Anna Holemans)

 

Peter Vercalsteren, X (S764), (°) Schriek 14.05.1645 (g. Peter Vercalsteren en Magdalena Hoemans),

 

Corneel Vercalsteren, (°) Schriek 02.01.1648 (g. Corneel Goossens en Barbara Ciers),

 

Gommer Vercalsteren, (°) Schriek 15.12.1650 (g. Jan De Winter en Gommara Van Dessel), x Schriek 17.01.1686 (g. Jan Goossens en Petrus Holemans) met Maria Goossens, (°) Schriek 21.02.1658 (g. Jan Goris en Maria Vercasteren), fa Corneel met Barbara Vercalsteren,

     Uit dit huwelijk:

     Corneel Vercalsteren, (°) Schriek 13.12.1684 ill. (g. Corneel Vercalsteren en Catharina Van den Bosch),

     Willem Vercalsteren, (°) Schriek 01.01.1687 (g. Willem Bellens en jacoba Holemans), x met (niet Heist, S,) Lijssens Catharina ex Boischot,

          Uit dit huwelijk:

          Van Calster Adriana, (°) Heist 25.07.1715 (g. Petrus Verbist en Adriana Vanden Broeck),

          Van Calster Jan Franciscus, (°) Heist 30.04.1717 (g. Adrianus Vandeneynde en Maria Clara Vanden Broeck),

          Van Calster Elisabeth, (°) Heist 20.07.1719 (g. Adrianus Lijssens en Elisabeth Van Gouthem),

           x Heist 26.04.1744 (g. Guilielmus Van Calster, Franciscus Scheirs en Cornelius Egerickx) met Scherens Jan, meer info daar,

     Elisabeth Vercalsteren, (°) Schriek 03.04.1690 (g. Jan Goossens en Elisabeth Van Loo),

     x Schriek 18.04.1717 (g. Gommer Vercalsteren, Willem Vercalsteren en Adriaen Liekens) met Antoon Liekens,

          Uit dit huwelijk:

          Liekens Adriaen, (°) Schriek 04.01.1718 (g. Adriaen Liekens en Adriana De Bruyn),

          Liekens Anna, (°) Schriek 18.10.1719 (g. Willem Vercalsteren en Adriana Van Outven),

          Liekens Joanna, (°) Schriek 05.08.1721 (g. Jan Liekens en Maria Vercalsteren),

          Liekens Isabella, (°) Schriek 07.05.1723 (g. Gommer Liekens en Lucia Vercalsteren),

          Liekens Egidius, (°) Schriek 13.08.1732 (g. Egidius Claes en Catharina Liekens),

     Maria Vercalsteren, (°) Schriek 23.10.1692 (g. Peter Vercalsteren en Lucia De Winter),

     x Schriek 15.02.1719 (g. Verhagen Egidius en Gommer Vercalsteren) met Egidius Verhagen,

          Uit dit huwelijk:

          Verhaegen Joannes, (°) Heist 06.11.1719 (g. Joannes Verhaegen en Barbara Verbeeck),

          Verhaegen Petronella, (°) Heist 15.02.1723 (g. Petrus Keuls en Petronella Verhaegen),

          Verhaegen Guilielmus, (°) Heist 10.08.1724 (g. Guilielmus Vercalsteren en Magdalena Keuls),

          Verhaegen Adriana, (°) Heist 16.08.1727 (g. Petrus Keuls en Adriana De Bruijn),

          Verhaegen Jacobus, (°) Heist 14.02.1730 (g. Joannes Van der Auwera en Catharina Verhaegen),

          Verhaegen Maria, (°) Heist 25.03.1731 (g. Egidius Keuls en Maria Van der Auwera),

     Lucia Vercalsteren, (°) Schriek 04.11.1696 (g. Corneel Vercalsteren en Lucia De Winter), gevormd in 1712 (Lucia Gommersdochter),

     x Schriek 23.04.1719 met Jan Guldentops (g. Gommer Vercalsteren en Gommer  Guldentops), geen fii te S, P, Beer, Heist,

 

 

 

XII - Vercalsteren Sebastiaen (N3302),  S+, x 1 Heist 23.11.1621 (g. Judocus Wijns, Arnoldus Van Gestel, Petrus Nouts en Joannes Dillen) met Wyns Elisabeth (N3333), x 2 Schriek 03.06.1624 (g. Arnold Hoolaerts en Jan Holemans) met Van Bael Elisabeth.

 

Leengoederen 21 ste perceel:

30.11.1646: 1/2 bunder Sebastiaen Van Calster bij coope van Jan Van Ingel Henricssone wr Elisabeth Rogiers,

30.10.1649: 1/2 bunder Sebastiaen Van Calster de wederhelft.

25.01.1653: Zijn zoon Huybrecht Van Calster 28 j. in broederlijk en zusterlijke rechten na + vader.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vercalsteren Adriana, XI (N1651), (°) Schriek 24.08.1622 (g. Adriaen Vercalsteren en Joanna Vincx),

 

Vercalsteren Jan, (°) Schriek 05.05.1624 (g. Jan Vercalsteren en Maria Verhoft),

 

Vercalsteren Hubert, (°) Schriek 24.12.1626 (g. Hubert Wyns en Maria Deynckens), x Schriek 19.02.1651 (g. Jan Thys en Jan Van Vlasselaer) met Van den Bossche Barbara,

Hieronder  (met dank aan Paul Peeters) een akte van emancipatie betreffende dit gezin

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 8271, folio 505v°, akte dd. 23.06.1673. Transcriptie

In tegenwoordicheyt der heeren schepe-

nen van Loven naerbes. gestaen Huybrecht

Van Kessel Kastel, woonende tot Scrieck,

heeft behoorel. geemancipeert ende

vuyt sijnen broode gedaen Adriaen, Jan, Joos,

Wijnandt, Aerdt, Peeter en. Anna Van Kastel,

alle sijne kinderen, verweckt vuytten schoode

van Barbara Vanden Bosch, sijne huysvrouwe,

quo facto G. Boels reconduxit in forma, coram

St. Victor, De Ridder, lata eodem.

Commentaar.

De naam Vercalsteren / Van Calster(en) / Van Casteren wordt hier vervormd tot Van Kastel.  Het is duidelijk dat de griffier niet vertrouwd was met deze familienaam en in eerste instantie zelfs Van Kessel schreef.  Van Kastel is eerder een dialectische weergave van de oorspronkelijke familienaam.

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Adriaen, (°) Schriek 15.07.1651 (g. Hubert Wyns en Anna Huyghe),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 25.03.1655 (g. Jan Liekens en Maria Vercalsteren),

     Vercalsteren Judocus, (°) Schriek 05.05.1658 (g. Jan Wyns en Adriana Vercalsteren),

     Vercalsteren Anna, (°) Schriek 15.12.1661 (g. Jan Van Vlasselaer en Anna Du Puis),

     Vercalsteren Winand, (°) Schriek 29.09.1665 (g. Winand Verlinden en Joanna De Winter),

     Vercalsteren Arnold, (°) Schriek 22.04.1668 (g. Arnold Somers en Elisabeth Vercalsteren),

     Vercalsteren Peter, (°) Schriek 21.09.1670 (g. Peter Vercalsteren en Catharina Van den Broeck),

     Vercalsteren Sebastiaen, (°) Schriek 25.01.1674 (g. Adriaen Goris en Anna Vaes),

 

Vercalsteren Judocus, (°) Schriek 02.08.1629 (g. Judocus Wyns en Judoca Geens),

 

2. Van Calster Maria, (°) Heist 10.09.1631 (g. Job Van Calster en Maria Van Calster),

 

Van Calster Paulus, (°) Heist 16.01.1638 (g. Paulus Pelgrims en Adriana Holemans).

 

 

 

XIII - XIV - Vercalsteren Willem (S5028 + S12724), x (niet S, Heist, K, ) met Hoolaer(t)s Maria (S5029 + S12725). Ze x 2 Schriek 13.02.1621 (g. Arnold Hoylaerts, Frans Strommens, Michiel Gas en Dionys De Winter) met Strommens Egidius, x 3 Schriek 29.10.1633 (g. Egidius Eggers, Godfried Strommens, Corneel Mevys en Arnold Hoelaerts) met Mevys Henri.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vercalsteren Johannes, (°) Heist 29.04.1612 (g. Joannes Jennis en Anna Verhulst), x met Schrens (Schrijns - Scherens) Joanna - Anna (S1471), deze x 1 > 1625 met Guns Adrianus, x 3 Schriek 09.02.1642 (g. Adriaen Van den Broeck en Ludo Elen) met Hendrickx Andreas (S1470), (°) Rijmenam 09.01.1615 (g. Andries Verswijveren en Catlijn Cornelissen),

     Uit dit huwelijk:

     1. Guns Henricus, (°) Werchter 25.09.1625 (g. Van Hove Henricus en Verbint Anna),

     Guns Maria, (°) Werchter 20.01.1628 (g. Carels Petrus en Wauters Maria),

     2. Van Calster Catharina, (°) Heist 26.07.1636 (g. Joannes Jennis en Catharina Veuren), x Schriek 30.01.1656 (g. Joannes Bosmans en Joannes Verbeeck) met Gillis Van Hove,

          Uit dit huwelijk:

          Van Calster Barbara, (°) Heist 25.01.1657 (g. Adrianus Batens en Barbara Van Caelster),

          Van Calster Maria, (°) Heist 12.10.1659 (g. Joannes Willems en Maria Schrens),

          Van Calster Joannes, (°) Heist 11.01.1662 (g. Joannes Ceulemans en Maria Van der Vecken),

          Van Calster Henricus, (°) Heist 23.12.1663 (g. Henricus Hoelemans en .... Van Caelster),

          Van Calster Franciscus, (°) Heist 04.08.1666 (g. Franciscus Somers en Joanna Henricx),

          Van Calster Andreas, (°) Heist 24.07.1669 (g. Andreas Wijns en Catharina De Roeck),

     Van Calster Maria, (°) Heist 20.10.1639 (g. Jan Van der Audera en Maria Theunis), x Werchter 07.07.1657 met Hendrik Holemans,

          Uit dit huwelijk:

          Holemans Arnoldus, (°) Werchter 14.05.1658 (g. Barbara Van Casteren n. patris sui Arnoldi Van Casteren en Catharina Van Casteren),

          Holemans Elisabeth, (°) Werchter 21.11.1660 (g. Joannes Vermijlen en Elisabeth Van der Linden),

          Holemans Adrianus, (°) Werchter 30.06.1663 (g. Adrianus Geens en Catharina Adriaens),

          Holemans Petrus, (°) Werchter 05.11.1664 (g. Petrus Schrijns en Catharina Crispien),

     3. Hendrickx Joanna, (°) Heist 22.04.1643 (g. Peeter Baten en Anna Van Calster),

     Hendrickx Jacobus, (°) Heist 15.09.1648 (g. Jacobus Wouters en Elisabeth Claes),

     Hendrickx Anna, (°) Heist 28.03.1651 (g. Joannes Vercalster en Anna Verhoeven),

     Hendrickx Clara, X (S735), (°) Werchter 15.08.1653 (g. Janssens Joannes en Poortmans Clara).

 

Vercalsteren Adriana, (°) Heist 05.01.1614 (g. Dionisius De Winter en Joanna Wijns),

 

Vercalsteren Arnold, XII - XIII (S2514 + S6362), (°) Schriek 10.01.1617 (g. Arnold Hoolaers en Elisabet Vercalsteren),

 

2. Strommens Egidius, (°) Schriek 10.08.1627 (g. Egidius Holemans en Barbara Jacobs),

    

Strommens Jan, (°) Schriek 28.10.1630 (g. Jan Claes en Elisabeth Viskens).

 

 

 

XII - Viskens Gerardus (N1960), + Werchter 1675, x 1 Betekom 13.05.1634 (g. Joannes Verstreken en Jacobus Viskens) met Verstreken Anna, x 2 (niet Bet, W, S, Wak, H, ) met Van Calsteren Clara (Vercalsteren - Van Kasteren) Clara (N1961), (°) Haacht 24.04.1612.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Viskens Gerardus.

 

 Uit dit huwelijk:

 

1. ....

 

2. Viskens Maria, (°) Wakkerzeel 02.02.1637 (g. Verboomen Gerardus en Holemans Maria), x Werchter 06.05.1668 met De Belder Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     De Belder Guilielmus, (°) Werchter 11.06.1671 (g. De Belder Joannes en Holemans Maria),

     De Belder Clara, (°) Werchter 20.01.1673 (g. Luijten Joannes en Viskens Clara),

     De Belder Joannes, (°) Werchter 15.10.1674 (g. Viskens Gerardus en Guens Catarina),

     De Belder Michael, (°) Werchter 20.10.1676 (g. Van Roost Cornelius n. Vertiers Michael en Van den Bosch Maria n. Verstraeten Maria),

    

Viskens Gerardus, X (N980), (°) Werchter 18.11.1640 (g. Boons Gerardus en Verstraten Elisabeth),

    

Viskens Petrus, (°) Werchter 24.08.1643 (g. Van Tongelen Petrus en Hollemans Elisabeth),

    

Viskens Catharina, (°) Werchter 26.12.1645 (g. Viskens Joannes en Luijten Catharina),

    

Viskens Clara, (°) Werchter 07.05.1648 (g. Stroobants Henricus en Holemans Anna),

    

Viskens Joanna, (°) Werchter 03.07.1650 (g. Fondri Antoen en De Bavieres Anna Maria n. Tombuer Joannes),

    

Viskens Anna, (°) Werchter 26.12.1652 (g. Boijts Petrus en Goris Anna),

    

Viskens Catharina, (°) Werchter 12.03.1656 (g. Peeters Petrus en Viskens Catharina).

 

 

 

XIII - Holemans Jacob (S6284), (°) Schriek 04.03.1622 (g. Jacob Vercalsteren en Maria Verlinden), x Schriek 04.03.1647 (g. Jan Van Eertryck en Jan De Winter) met Vercalsteren Maria (S6285), (°) Schriek 24.08.1619 (g. Philip Verbiest en Maria Holemans).

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Jan, (°) Schriek 24.03.1647 (g. Peter Speelberchs en Maria Vercalsteren), x Schriek 19.10.1677 (g. Peter Claes en Jan Van Deuren) met Van Deuren Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Holemans Egidius, (°) Schriek 21.10.1681 (g. Dionys Holemans en Joanna Van Deuren),

     Holemans Joanna, (°) Schriek 20.06.1683 (g. Jan Holemans en Catharina Van den Bosch),

     Holemans Anna, (°) Schriek 08.12.1686 (g. Hendrik Van Hove en Anna Liekens),

     Holemans Arnoldus, (°) Heist 24.03.1690 (g. Andreas Van Hove en Adriana Van der Auwera),

     Holemans Joannes, (°) Heist 16.06.1695 (g. Martinus Verbinnen en Joanna Holemans),

 

Holemans Egidius, (°) Schriek 11.11.1649 (g. Egidius Holemans en Adriana Van den Broeck),

 

Holemans Peter, XII (3142), (°) Schriek 07.08.1653 (g. Peter Verlinden en Elisabeth Van Hove),

 

Holemans Dionys, (°) Schriek 22.10.1657 (g. Dionys Vercalsteren en Catharina Holemans), x Schriek 16.07.1670 (g. Peter Verhaegen en Jan Hermans) met Van den Driessche Anna, geen fii te S, Heist, Beer,

 

Holemans Elisabeth, (°) Schriek 19.02.1662 (g. Peter De Belser en Elisabeth Vercalsteren).

 

 

 

XII - Claes Henricus (S3588), x 1 Schriek 22.01.1634 (g. Peter Claes en Jan Van den Broeck) met Magdalena Van den Broeck, x 2 (niet S, K, P, Beer, W, Bet, Heist,) met Adriana Van Calsteren (S3589), (°) Schriek 29.01.1615 (g. Adriaen Wouters en Adriana Verlinden)

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Claes Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. geen fii in S, K, Heist, P, Beer, Ber, I, Bet, W, R, Bon, H, P, Mech, L, I, SKW, O, Ber, Duf, DD, Rot,

 

2. Claes Adrianus, XI (S1794), (°) Keerbergen 04.10.1640 (g. Petrus Claes sr n. Petrus Claes jr en Anna Docx),

 

Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 16.04.1644 (g. Michael Luyten en Maria Vercalsteren),

 

Claes Petrus, (°) Keerbergen 01.09.1645 (g. Martinus Van Rillaer en Elisabeth Vermijlen).

 

 


 

X - Lambrechts (Lambert - Lembrechts) Lambertus (N520), smid, (°) (niet S, Beer, Heist, ...), x Heist 03.11.1644 (g. Jan Van Calster en Joos Van Calster) met Van Calster Anna (N521), (°) Heist 01.06.1621 (g. Adrianus Denckens en Catharina Van den Broeck).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Lambrechts Lambertus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Lambrechts Antonius, (°) Heist 23.08.1645 (g. Antoon Abts en Catlijn Boecx), x Beerzel 08.07.1670 (g. Michael Brabants, Mathias Van Boeckel en Laurent Opdebeeck) met Van Leemputten Catharina,

GB 05.11.1698: Verkoop door de kinderen van Catharina Van Leemputten (we Antoon Lambrechts) nl Petronella ongehuwd, Anna, (echtg. Willem Van Noten) en de minderjarige Catlijne en Barbara ...

     Uit dit huwelijk:

     Lembrechts Petronella, (°) Beerzel 30.03.1671 (g. Matheus Van Boeckel en Opdebeeck Petronella), + Beerzel 13.04.1740,

     x Putte 06.02.1702 met Van Dessel Egidius,

     Lembrechts Anna, (°) Beerzel 11.01.1673 (g. Hubert Van Oosterwijck en Anna de Limbieu),

     x Beerzel 26.11.1697 (g. Lamberchts Alexander en Van Noten Joannes) met Willem Van Noten,

     Lembrechts Catharina, (°) Beerzel 06.05.1675 (g. Adrianus Opdebeeck en Catharina Van den Eynde), + Beerzel 13.10.1740,

     x Beerzel 06.02.1701 (g. Lambrechts Alexander, Opdebeeck Adrianus en Swiggers Adrianus) met Kiebooms Corneel,

     Lembrechts Egidius, (°) Beerzel 13.10.1677 (g. Egidius Geens en Margareta Vereyt),

     Lembrechts Barbara, (°) Beerzel 21.04.1680 (g. Andre Opdebeeck en Barbara Cornelis),

 

Lambrechts Elisabeth, (°) Heist 11.10.1647 (g. Gilis Van den Broeck en Elisabeth Verbruggen), x 1 (niet Heist, ) met Jan Bosmans, x 2 ? Heist 25.01.1690 met Jan Van Tongel, geen fii te Heist,

 

Lambrechts Joannes, (°) Heist 08.03.1650 (g. Adriaen Verheyden en Elisabeth De Roeck), x Putte 18.02.1681 (g. Willem Van Laer, Melchior Van den Brande, Egidius Verschuren en Henri Van Beethoven) met Verschuren Clara,

     Uit dit huwelijk:

     Lambrechts Corneel, (°) Heist 20.04.1682 (g. Jan Van der Veken l. Corneel Verschueren en Sara De Schutter l. Catharina Lambrechts),

     Lambrechts Maria, (°) Beerzel 12.05.1684 (g. Van den Brande August en Nys Maria),

     Lambrechts Catharina, (°) Beerzel 11.11.1685 (g. Alexander Lambrechts en Catharina Verschueren),

     Lambrechts Joanna, (°) Putte 09.03.1688,

     Lambrechts Petronella, (°) Putte 28.07.1689,

     Lambrechts Frans, (°) Putte 15.02.1691,

     Lambrechts Adriana, (°) Putte 14.09.1692,

 

Lambrechts Alexander, IX (N260), (°) Heist 22.09.1652 (g. Alexander Britsgel en Anna Ceuleers),

 

Lambrechts Maria, (°) Heist 31.01.1655 (g. Adriaen Cornelis en Maria Heylen),

 

Lambrechts Adriana, (°) Heist 28.12.1656 (g. Jan Pluys en Adriana Van Roy), x Beerzel 12.01.1683 (g. Lambrechts Alexander en Quadens Franciscus) met Van Hole Adriaen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hole Catharina, (°) Beerzel 02.04.1683 (g...),

     Van Hole Adrianus, (°) Beerzel 05.09.1684 (g. Ceulemans Adrianus en Craen Lucia),

     Van Hole Livina, (°) Beerzel 12.07.1686 (g. Van den Eijnde Livinus en Van Hole Dimpna),

     Van Hole Agnes, (°) Beerzel 22.06.1688 (g. Ceulemans Michael en Holemans Agnes),

     Van Hole Joanna, (°) Beerzel 09.11.1690 (g. Ceulemans Joannes en Cornelis Catharina).

 

 

 

XII - Cornelis Adrianus (S3828), (°) Rijmenam 03.08.1627 (g. Adrianus Wouters en Catharina Custermans), x Heist 22.08.1654 (g. Adrianus Coppens en Joannes Verbrugghen) met Joanna Van Calster (S3829), (°) Heist 18.12.1636 (g. Joannes Van Calster en Joanna Jacobs).

 

Uit dit huwelijk:

 

Cornelis Nicolaus, XI (S1914), (°) Heist 29.07.1655 (g. Martinus De Keyser en Maria Wouters/Nouts),

 

Cornelis Adrianus, (°) Heist 08.07.1657 (g. ...Cornelis en Maria De Backer),

 

Cornelis Barbara, (°) Heist 21.03.1659 (g. Jan Van den Wouwer en Catharina Jacobs), x Heist 14.11.1679 (g. Adrianus Cornelis, Joannes Van Deuren en Hijronimus Van Deuren) met Van Deuren Rumoldus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Deuren Joanna Maria, (°) Heist 03.02.1681 (g. Adrianus Cornelis en Joanna Vrancx),

     Van Deuren Anna Barbara, (°) Heist 19.04.1683 (g. Adrianus Cornelis n. Joannes Van Rompaey en Anna Van Deuren),

     Van Deuren Joannes Baptist, (°) Heist 05.11.1685 (g. Joannes Van Deuren en Maria Cornelis),

     Van Deuren Adrianus, (°) Heist 26.09.1688 (g. Adrianus Geens en Maria Koppens),

 

Cornelis Maria, (°) Heist 20.02.1662 (g. Wouter Cornelis en Jacoba Verschueren n . Jennens), x 1 Heist 23.12.1692 (g. Laurentius De Swert en Joannes Cornelius) met De Swert Petrus, x 2 Heist 27.07.1710 (g. Joannes Geens en Joannes Volders) met Van Laer Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Swert Joannes, (°) Heist 16.03.1693 (g. Nicolaus Cornelis en Marta Konincx),

     De Swert Nicolaus, (°) Heist 22.02.1696 (g. Cornelius Van Herck en Catharina Cornelis),

     De Swert Anna Maria, (°) Heist 22.12.1697 (g. Hieronymus Goyvaerts en Catharina Cornelis),

     2. Van Laer Lambertus, (°) Heist 30.07.1711 (g. Lambertus Van Laer en Anna Geraerts),

     Van Laer Anna Maria, (°) Heist 14.09.1713 (g. Adrianus Van Deuren en Anna Adriaens),

     Van Laer Anna Catharina, (°) Heist 27.11.1715 (g. Joannes Hendricks en Catharina Cornelis),

     Van Laer Joannes, (°) Heist 29.06.1718 (g. Joannes Van Laar en Adriana Van Roy),

     Van Laer Florentius, (°) Heist 09.04.1720 (g. Florentius Abts en Joanna Claes),

     Van Laer Elisabeth, (°) Heist 08.01.1723 (g. Nicolaus Geeraerts en Elisabeth Jacobs),

     Van Laer Elisabeth, (°) Heist 24.10.1725 (g. Petrus Steenens en Elisabeth Van Leuffel),

 

Cornelis Catharina, (°) Heist 14.07.1664 (g. Nicolaus Boux en Maria Wauters n. Catharina Baex), x Heist 18.05.1685 (g. Adrianus Cornelis en Nicolaus Cornelis) met Verooft Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Veroft Rumoldus, (°) Heist 30.01.1685 (g. Rumoldus Van Deuren en Catharina Bruyndoncx),

     Veroft Petrus, (°) Heist 15.10.1687 (g. Petrus Verhaeft en Anna Cornelis),

 

Cornelis Petronella, (°) Heist 21.12.1666 (g. Petrus Van Calster en Petronella Verhoft),

 

Cornelis Rumoldus, (°) Heist 21.21.03.1673 (g. Henricus Van der Hoeve en Adriana Van de Vende), + Rijmenam 29.01.1729, x 1 Heist 30.03.1695 (g. Rumoldus Van Deuren en Jan Van Gouberghen) met Van Gaubergen Elisabeth, + Rijmenam 24.12.1715, x 2 O.L.V.Waver 08.06.1717 (g. Egidius De Belser en Egidius Janssens) met Van Dessel Martina, + Rijmenam 25.09.1770, deze x 2 Rijmenam 03.02.1731 (g. Cornelius Verschoren en Adrianus Cornelis) met Verschoor Guilielmus, (°) Rijmenam 07.11.1700 (g. Guilielmus Verschoor en Elisabeth Van der Auwera), + Rijmenam 06.01.1769,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cornelis Franciscus, (°) Herenthout 13.01.1696 (g. Franciscus Van Calster en Anna Van Tongerloo),

     Cornelis Anna, (°) Rijmenam 06.01.1697 (g. Joannes Cegers en Anna Cornelis),

     Cornelis Egidius, (°) Rijmenam 03.09.1698 (g. Egidius Lens en Maria Wouters),

     Cornelis Cornelius, (°) Rijmenam 06.11.1701 (g. Cornelius Lens en Catharina Cornelis),

     Cornelis Joannes, (°) Rijmenam 25.06.1704 (g. Ludovicus Van Hove en Catharina Van Hove),

     Cornelis Adrianus, (°) Rijmenam 01.05.1710 (g. Adrianus Van Deuren en Elisabeth Beullens),

     Cornelis Maria, (°) Rijmenam 20.12.1715 (g. Adrianus Lens en Maria Op de Beek),

     2. Cornelis Cornelius, (°) Rijmenam 12.02.1718 (g. Cornelius Josephus Bogaerts en Anna Lens),

     Cornelis Petrus, (°) Rijmenam 21.02.1720 (g. Petrus Verhoft en Joanna Geluijckens), moeder Janssens,

     Cornelis Maria, (°) Rijmenam 16.03.1724 (g. Adrianus Lens en Maria Op de Beeck),

     Cornelis Petrus, (°) Rijmenam 30.06.1728 (g. Petrus Van Reet en Magdalena Van Rauweraer), + Rijmenam 03.10.1741,

     Cornelis Joannes Franciscus, (°) Rijmenam 30.06.1728 (g. Joannes Cos... en Barbara Verbruggen),

     3. Verschoren Anna Catharina, (°) Rijmenam 02.06.1732 (g. Petrus Verschoren en Anna Cruijs).

 

 

 

XII - Ciers Peter (S3448), (°) (niet Heist, ...), + Schriek 30.04.1674, x Schriek 12.02.1636 (g. Niclaes Ciers en Willem Hoolaerts) met Vercalsteren Maria (S3449), (°) Schriek 15.03.1617 (g. Michiel De Cuyper en Maria Hoolaerts).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Ciers Peter.

 

Uit dit huwelijk:

 

Ciers Anna, x Schriek 23.04.1671 (g. Peter Van der Auwera en Peter Ciers) met Van der Auwera Peter, geen fii in Schriek,

 

Ciers Adriana, (°) Schriek 24.10.1639 (g. Egidius Holemans en Catharina Holemans),

 

Ciers Corneel, (°) Schriek 09.11.1641 (g. Corneel Vincx en Anna Hoolaerts),

 

Ciers Jacob, XI (S1724), (°) Schriek 20.12.1647 (g. Jacob Vercalster en Barbara Ciers),

 

Ciers Sebastiaen, (°) Schriek 13.06.1650 (g. Sebastiaen Vercalster en Barbara Vercalsteren),

 

Ciers Magdalena, (°) Schriek 19.03.1653 (g. Jan Vercalsteren en Magdalena Holemans), x 1 Schriek 1676 (g. Peter Van Ocken en Corneel Goossens) met Van Hove Jan, x 2 Schriek 25.03.1680 (g. Henri Holemans en Peter Mangelschots) met Claes Jan,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Anna, (°) Schriek 10.09.1679 (g. Hendrik Holemans en Anna Van Hove),

     2. Claes Joanna, (°) Schriek 13.01.1682 (g. Frans Claes en Joanna De Winter),

     Claes Adriaen, (°) Schriek 15.11.1683 (g. Adriaen Liekens en Maria Ciers),

     Claes Corneel, (°) Schriek 25.12.1684 (g. Corneel Vercalster en Anna Van Hove),

     Claes Jan, (°) Schriek 01.08.1688 (g. Jan Anthonis en Maria Goossens),

     Claes Adriaen, (°) Schriek 03.04.1691 (g. Jan Verpoorten en Adriana Van Houtven),

     Claes Maria, (°) Schriek 03.12.1696 (g. Jan Ciers en Maria Octobers),

 

Ciers Jan, (°) Schriek 06.08.1656 (g. Jan Volckaerts en Maria Hoylaerts), x Werchter 08.02.1684 (g. Van Roost Cornelius en Vlasselaer Franciscus) met Vertennen Huberta,

     Uit dit huwelijk:

     Chiers Maria, (°) Werchter 29.08.1688 (g. Vertennen Henricus en Geel Maria),

 

Ciers Maria, (°) Schriek 18.08.1658 (g. Jan Goris en Maria Hoylaerts).    

 

 

 

XI - XII - Corneel Goossens (S1088 + S3088), x Schriek 29.05.1640 (g. Peter Claes en Hendrik Peeters) met Barbara Vercalsteren (S1089 + S3089), (°) Schriek 29.05.1622 (g. Paul Pelgrims en Helena Claes).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Corneel Goossens.

 

Uit dit huwelijk:

 

Adriaen Goossens, (°) Schriek 07.08.1642 (g. Peter Ciers en Anna Peeters),

 

Jacob Goossens, (°) Schriek 26.09.1645 (g. Jacob Vercalsteren en Joanna Goossens),

 

Egidius Goossens, X - XI (S544 + S1544), (°) Schriek 10.03.1652 (g. Egidius Goossens en Maria Vercalsteren),

 

Joanna Goossens, (°) Schriek 17.09.1655 (g. Jan De Winter en Elisabeth Peeters),

 

Maria Goossens, (°) Schriek 21.02.1658 (g. Jan Goris en Maria Vercasteren), x Schriek 17.01.1686 (g. Jan Goossens en Petrus Holemans) met Gommer Vercalsteren, (°) Schriek 15.12.1650 (g. Jan De Winter en Gommara Van Dessel),

     Uit dit huwelijk:

     Corneel Vercalsteren, (°) Schriek 13.12.1684 ill. (g. Corneel Vercalsteren en Catharina Van den Bosch),

     Willem Vercalsteren, (°) Schriek 01.01.1687 (g. Willem Bellens en jacoba Holemans), x met (niet Heist, S,) Lijssens Catharina ex Boischot,

          Uit dit huwelijk:

          Van Calster Adriana, (°) Heist 25.07.1715 (g. Petrus Verbist en Adriana Vanden Broeck),

          Van Calster Jan Franciscus, (°) Heist 30.04.1717 (g. Adrianus Vandeneynde en Maria Clara Vanden Broeck),

          Van Calster Elisabeth, (°) Heist 20.07.1719 (g. Adrianus Lijssens en Elisabeth Van Gouthem),

           x Heist 26.04.1744 (g. Guilielmus Van Calster, Franciscus Scheirs en Cornelius Egerickx) met Scherens Jan, meer info daar,

     Elisabeth Vercalsteren, (°) Schriek 03.04.1690 (g. Jan Goossens en Elisabeth Van Loo),

     x Schriek 18.04.1717 (g. Gommer Vercalsteren, Willem Vercalsteren en Adriaen Liekens) met Antoon Liekens,

          Uit dit huwelijk:

          Liekens Adriaen, (°) Schriek 04.01.1718 (g. Adriaen Liekens en Adriana De Bruyn),

          Liekens Anna, (°) Schriek 18.10.1719 (g. Willem Vercalsteren en Adriana Van Outven),

          Liekens Joanna, (°) Schriek 05.08.1721 (g. Jan Liekens en Maria Vercalsteren),

          Liekens Isabella, (°) Schriek 07.05.1723 (g. Gommer Liekens en Lucia Vercalsteren),

          Liekens Egidius, (°) Schriek 13.08.1732 (g. Egidius Claes en Catharina Liekens),

     Maria Vercalsteren, (°) Schriek 23.10.1692 (g. Peter Vercalsteren en Lucia De Winter),

     x Schriek 15.02.1719 (g. Verhagen Egidius en Gommer Vercalsteren) met Egidius Verhagen,

          Uit dit huwelijk:

          Verhaegen Joannes, (°) Heist 06.11.1719 (g. Joannes Verhaegen en Barbara Verbeeck),

          Verhaegen Petronella, (°) Heist 15.02.1723 (g. Petrus Keuls en Petronella Verhaegen),

          Verhaegen Guilielmus, (°) Heist 10.08.1724 (g. Guilielmus Vercalsteren en Magdalena Keuls),

          Verhaegen Adriana, (°) Heist 16.08.1727 (g. Petrus Keuls en Adriana De Bruijn),

          Verhaegen Jacobus, (°) Heist 14.02.1730 (g. Joannes Van der Auwera en Catharina Verhaegen),

          Verhaegen Maria, (°) Heist 25.03.1731 (g. Egidius Keuls en Maria Van der Auwera),

     Lucia Vercalsteren, (°) Schriek 04.11.1696 (g. Corneel Vercalsteren en Lucia De Winter), gevormd in 1712 (Lucia Gommersdochter),

     x Schriek 23.04.1719 met Jan Guldentops (g. Gommer Vercalsteren en Gommer  Guldentops), geen fii te S, P, Beer, Heist,

 

Jan Goossens, (°) Schriek 12.08.1669 (g. Jan Van Linden en Maria Van Linden).

 

 

 

X - XIV -Van Loy Jan (S698 + S1208 + S9700), (°) (niet S, B, Rot, ...), x 1 Schriek 04.11.1653 (g. Jan Somers en Egidius Eggers) met Somers Maria, x ? 2 met Holemans Magdalena, x 3 Schriek 09.02.1667 (g. Egidius Eggers en Peter Vercalster) met Vercalsteren Elisabet (S699 + S1209 + S9701), (°) Schriek  26.11.1634 (g. Judocus Holemans en Catharina Vercalsteren), zij x 1 Schriek 30 juli 1656 (g. Jan Vercalsteren  en Peter Holemans) met Peter Augustijns.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Loy Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Loy Jan, (°) Schriek 29.09.1653 (g. Jan Van Kiel en Gertrude Van Abroek), x 1 Schriek 14.08.1672 (g. Niclaes Van Loy en Jan Bastuyns) met Bastuyns Magdalena, + Schriek 18.10.1674, x 2 Schriek 16.01.1675 (g. Jan Wouters en Willem Lintermans) met Lintermans Maria, deze x 2 Schriek 23.11.1679 (g. Egidius Van den Broeck en Peter Mangelschots) met Rijmenants Gommer,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Loy Maria, (°) Schriek 13.10.1674 (g. Peter Claes en Maria Van Loy),

     2. Van Loy Elisabet, (°) Schriek 02.10.1675 (g. Niclaes Van Loy en Elisabeth Van Gorp),

     3. Rijmenants Peter, (°) Schriek 27.01.1680 (g. Peter Rijmenants en Catharina De Meyer),

     Rijmenants Maria, (°) Schriek 02.02.1681 (g. Jan Somers en Maria Wouters),

     Rijmenants Jan, (°) Schriek 17.02.1684 (g. Jan Rijmenants en Barbara Docx),

     Rijmenants Adriaen, (°) Schriek 12.09.1686 (g. Egidius Goossens en Maria Appelmans).

 

2. Van Loy Jan, (°) Schriek 28.12.1660 ill. (g. Jan Holemans en Van den Eynde Elisabeth),

 

3. Augustijns Peter, (°) Schriek 22.08.1656 (g. Mathias Verbiest en Barbara Vercalster),

 

Augustijns Jan, (°) Schriek 17.11.1658 (g. Barbara Vercalster),

 

4. Van Loy Peter, X - XIII (S604 + S4850), (°) Schriek 24.07.1667 (g. Jan Somers en Paulina Eggers),

 

Van Loy Corneel, (°) Schriek 10.02.1669 (g. Corneel Vercalsteren en Catharina Van Loy),

 

Van Loy Elisabet, (°) Schriek 21.03.1671 (g. Niclaes Van Loy en Elisabet De Bot),

 

Van Loy Jacob, (°) Schriek 13.04.1673 (g. Peter Verlinden en Maria Holemans), + Schriek 26.07.1722,

 

Van Loy Anna, IX (S349), (°) Schriek 24.02.1675 (g. Gommer Vercalsteren en Anna Vaes),

 

Van Loy Joanna, (°) Schriek 16.10.1678 (g. Jan Holemans en Catharina Holemans), + Schriek 09.08.1730, x 1 Schriek 10.09.1698 (g. Peter Van Hove en Adriaen Verhagen) met Vercalsteren Arnold,  (deze  x 1 Schriek 11.07.1694 (g. Jan Vercalsteren, Jan Wilms en Jan Anthonis) met Anthonis Joanna), x 2 Schriek 01.06.1723 (g. Jan Truyts en Corneel Goovaerts) met Truyts Michael,

      Uit dit huwelijk:

      1. Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 22.09.1695 (g. Egidius Anthonis en Barbara Van den Bosch),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 02.10.1697 (g. Jan Anthonis en Maria Cammers),

     2. Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 16.12.1698 (g. Jacob Van Looy en Anna Van Looy),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 11.02.1701 (g. Jan Verbeeck en Elisabeth Vercalsteren),

     Vercalsteren Willem, (°) Schriek 08.07.1703 (g. Willem Guens en Catharina Somers),

     Vercalsteren Anna, (°) Schriek 11.11.1705 (g. Arnold Verbeeck en Anna Iwyns),

     Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 13.03.1709 (g. Judocus Vercalsteren en Martina Deckers),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 10.08.1710 (g. Jacob Van Looy en Joanna Van den Broeck),

     Vercalsteren Adriaen, (°) Schriek 14.07.1713 (g. Adriaen Van Hoegaerden en Joanna Van de Sande),

     Vercalsteren Peter, (°) Schriek 01.04.1717 (g. Peter Wauters en Anna De Roeck),

     Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 19.03.1720 (g. Peter Van Elen en Elisabeth Troy).

 

 

 

X - Peter Vercalsteren (S764), (°) Schriek 14.05.1645 (g. Peter Vercalsteren en Magdalena Hoemans), + Schriek 03.09.1727 maritus Adriana De Bruyn, x Schriek 01.07.1718 (g. Petrus Vercalsteren en Ferdinand Van Hove) met Anna (Joanna) Adriana De Bruijn (S765), (°) Bonheiden 06.06.1673 (g. Andreas Frans en Jenneken De Bruijn), + ? Schriek 08.12.1744,

    

Uit dit huwelijk: fii gewet. bij x, correctie van deze gegevens met dank aan Bert Dhooge,

    

Vercalsteren Cornelius, IX (S382), (°) Schriek 14.02.1695 ill. (g. Cornelius Vercalsteren en Maria De Neve),

 

Vercalsteren Joannes, (°) Schriek 14.03.1697 ill. (g. Joannes Serneels en Maria Goossens).

 

 

 

XI - Goris Joannes (N1650), wonend Laet, (°) Werchter 24.03.1622 (g. Judocus Holemans en Guilielma Van Loo), x Schriek 02.03.1642 (g. Egidius Wouters en Ludo Elen) met Vercalsteren Adriana (N1651), (°) Schriek 24.08.1622 (g. Adriaen Vercalsteren en Joanna Vincx).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Goris Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goris Catarina, (°) Werchter 04.11.1642 (g. Hollemans Willelmus en Boons Catharina),

 

Goris Anna, X (N825), (°) Werchter 06.12.1643 (g. Van Casteren Hubertus en Vanden Hove Anna),

 

Goris Paulina, (°) Werchter 18.10.1645 (g. Vercasteren Joannes en Eggers Paulina),

 

Goris Joannes, (°) Werchter 03.12.1647 (g. Holemans Joannes en Van Hove Paschina),

 

Willems Catharina, woonden Laeth, (°) Werchter 29.09.1656 (g. Guilielmus Coens en Catharina Michiels), x Werchter 16.08.1679 (g. Van Roost Cornelius en Willems Joannes) met Gooris Adrianus, (°) Werchter 08.02.1650 (g. Kaerkens Petrus en Vervoort Adriana),

     Uit dit huwelijk:

     Goris Adrianus, (°) Werchter 09.09.1680 (g. Goris Adrianus en Smets Maria),

     Gooris Egidius, (°) Werchter 17.04.1682 (g. Eggers Egidius en Vanden Bosch Barbara),

     Gooris Elisabeth, (°) Werchter 29.09.1687 (g. Vanden Plas Joannes n. Gooris Henricus en Willems Elisabeth),

     Goris Henricus, (°) Werchter 04.08.1689 (g. De Rijck Henricus en De Backer Anna),

     Goris Joanna, (°) Werchter 10.10.1691 (g. Vanden Plas Joannes en Pelgrims Maria),

     Goris Barbara, (°) Werchter 17.10.1693 (g. Lambrechts Gerardus en Vander Plas Elisabeth n. Vermijlen Barbara),

 

Goris Henricus, (°) Werchter 06.06.1652 (g. Beckers Henricus en Dijntiens Maria),

 

Goris Egidius, (°) Schriek 19.10.1654 (g. Egidius Guens en Barbara Vercalsteren),

 

Goris Barbara, (°) Schriek 18.03.1657 (g. Jacob Beckers en Barbara Van den Bosch),

 

Goris Elisabeth, (°) Schriek 01.09.1659 (g. Peter Ciers en Elisabeth Peeters).

 

 

 

XII - XIII - Vercalsteren Arnold (S2514 + S6362), (°) Schriek 10.01.1617 (g. Arnold Hoolaers en Elisabet Vercalsteren), + Schriek 02.01.1677, x 1 Schriek 15.01.1638 (g. Egidius Wouters en Adriaen Van den Broeck) met Wouters Joanna, x 2 Schriek 17.01.1640 (g. Ludo Elen en Adriaen Vincx) met Vercalsteren Paulina (S2515 + S6363), (°) Schriek 25.02.1608 (g. Mathias Luymen en Paulina Claes), + Schriek 26.02.1655, x 3 Schriek 30.08.1656 (g. Karel Humens en Livin Haeyen) met Pelgrims Magdalena, (°) Schriek 29.12.1630 (g. Dionys De Winter en Magdalena Dries), + Schriek 23.03.1663, x 4 Schriek 26.02.1665 (g. Dominic Provinciael en Peter Mangelschots) met Deckers Martina (S705), (°) Lier St.-Jacob/St.-Gummarus 13.08.1640 (g. Martina Van Roosbroeck), deze laatste x 2 Schriek 09.02.1677 (g. Bart Verbeeck en Melchior De Meyer) met Verbeeck Arnold (S704), + Schriek 13.04.1722.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 03.02.1638 (g. Hendrik Meeus en Barbara Nuyts),

 

2. Vercalsteren Christiaen, (°) Schriek 03.06.1640 (g. Christiaen Verbiest en Maria Hoolaerts),

 

Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 07.09.1641 (g. Jan Storms en Barbara Van Hove),

 

Vercalsteren Jan, (°) Schriek 02.08.1643 (g. Jan Holemans en Maria Viskens),

 

Vercalsteren Anna, (°) Schriek 06.01.1645 (g. Peter Boxstuyns en Anna Peeters),

 

Vercalsteren Maria, XI - XII (S1257 + S3181), (°) Schriek 16.04.1649 (g. Jan Vercalsteren en Maria Vercalsteren),

    

3. Vercalsteren Willem, (°) Schriek 14.03.1658 (g. Willem Goris en Anna Borckeleers),

    

Vercalsteren Adriana, (°) Schriek 05.04.1660 (g. Adriaen Cootmans en Catharina Vercalsteren), + Schriek 13.04.1670.

 

4. Vercalsteren Judocus, x Schriek 25.03.1694 (g. Arnold Vercalsteren, Adriaen Mangelschots en Jan Wilms) met Iwens Anna, ex Werchter,

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 07.12.1699 (g. Peter Docx en Martina Deckers),

     Vercalsteren Jacob, (°) Schriek 09.07.1703 (g. Jacob Van Looy en Anna Bertrant),

 

Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 06.02.1670 (g. Jan Boxstuyns en Barbara Van Tongel),

 

Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 22.04.1671 (g. Jan Verbinnen en Catharina Vercalsteren),

 

Vercalsteren Arnold, (°) Schriek 20.03.1673 (g. Arnold Somers en Maria Strommens), wonen Laeth, x 1 Schriek 11.07.1694 (g. Jan Vercalsteren, Jan Wilms en Jan Anthonis) met Anthonis Joanna, x 2 Schriek 10.09.1698 (g. Arnold Verbeeck en Jan Van Loo) met Van Loo(y) Joanna,

      Uit dit huwelijk:

      1. Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 22.09.1695 (g. Egidius Anthonis en Barbara Van den Bosch),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 02.10.1697 (g. Jan Anthonis en Maria Cammers),

     2. Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 16.12.1698 (g. Jacob Van Looy en Anna Van Looy),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 11.02.1701 (g. Jan Verbeeck en Elisabeth Vercalsteren),

     Vercalsteren Willem, (°) Schriek 08.07.1703 (g. Willem Guens en Catharina Somers),

     Vercalsteren Anna, (°) Schriek 11.11.1705 (g. Arnold Verbeeck en Anna Iwyns),

     Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 13.03.1709 (g. Judocus Vercalsteren en Martina Deckers),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 10.08.1710 (g. Jacob Van Looy en Joanna Van den Broeck),

     Vercalsteren Adriaen, (°) Schriek 14.07.1713 (g. Adriaen Van Hoegaerden en Joanna Van de Sande),

     Vercalsteren Peter, (°) Schriek 01.04.1717 (g. Peter Wauters en Anna De Roeck),

     Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 19.03.1720 (g. Peter Van Elen en Elisabeth Troy),

 

Vercalsteren Jan, (°) Schriek 04.04.1675 (g. Jan Vervloet en Anna Gobelyns), x Schriek 03.06.1696 (g. Antoon Storms en Jan Wilms) met Verschueren Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Egidius, (°) Schriek 29.03.1697 (g. Egidius Anthonis en Maria Van Dijck),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 05.02.1699 (g. Jan Verhagen en Anna Iwyns),

     Vercalsteren Antoon, (°) Schriek 12.01.1702 (g. Antoon Lieckens en Catharina Geens),

     Vercalsteren Anna, (°) Schriek 27.01.1704 (g. Judocus Vercalsteren en Anna Goris),

     Vercalsteren Hendrik, (°) Schriek 24.01.1706 (g. Hendrik De Reyck en Barbara Goris),

     Vercalsteren Gommer, (°) Schriek 26.01.1709 (g. Gommer Liekens en Anna De Rijck),

     Vercalsteren Maria, (°) Schriek 23.01.1711 (g. Peter Ciers en Maria Verhaegen),

 

Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 04.04.1675 (g. Adriaen Somers en Elisabeth Van den Broeck),

 

5. Verbeeck Adriaen, x Schriek 08.10.1708 (g. Peter Van den Broeck, Adriaen Wyns en Arnold Verbeeck) met Opdebeeck Petronella,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Peter, (°) Schriek 17.04.1709 (g. Peter Verbeeck en Maria Opdebeeck),

     Verbeeck Arnold, (°) Schriek 31.07.1711 (g. Arnold Verbeeck en Barbara Vermeulen),

     Verbeeck Jan, (°) Schriek 28.10.1713 (g. Jan Verbeeck en Maria De Winter),

     Verbeeck Maria, (°) Schriek 13.11.1716 (g. Andre Van den Broeck en Maria Wouters),

 

Verbeeck Anna, (°) Schriek 08.02.1680 (g. Peter Holemans en Anna Verbeeck),

 

Verbeeck Catharina, (°) Schriek 24.02.1681 (g. Corneel Vercalsteren en Catharina Hoylaerts),

 

Verbeeck Jan, IX (S352), (°) Schriek 21.06.1684 (g. Jan Iwyns en Maria Guens).

 


 

XI - XII - Scherens Marcus (S1256 + S3180), (°) Schriek 05.03.1642 (g. Adriaen Van den Broeck en Margareta De Roeck), + Schriek 30.10.1707, x 1 Schriek 24.05.1670 (g. Mathias Scherens, Jan Storms, Domien Provinciael en Peter Mangelschots) met Vercalsteren Maria (S1257 + S3181),  (°) Schriek 16.04.1649 (g. Jan Vercalsteren en Maria Vercalsteren), x 2 Schriek 10.02.1682 (g. Frans Keldermans en Petrus Mangelschots) met De Neve Maria, (°) Schriek 14.02.1647 (g. Henricus De Neve en Maria Jacobs), fa Petrus en Ida Jacobs.

 

Uit dit huwelijk:

 

Scherens Anna, (°) Schriek 12.09.1671 (g. Egidius Van den Broeck en Anna Liekens), x 1 Schriek 04.02.1698 (g. Jan Van Hove en Jan Storms) met Storms Elco, deze x 2 Mechelen St.- Katelijne 21.11.1711 (g. D. Castelnovo en EH Hubertij) met Aerts Joanna,

      Uit dit huwelijk:

      1. Storms Maria, (°) Schriek 10.12.1698 (g. Jan Scherens en Maria Scherens),

      Storms Joanna Maria, (°) Schriek 10.10.1700 (g. Antoon Scherens en Maria Storms),

      Storms Jan Baptist, (°) Schriek 23.11.1702 (g. Jan Storms en Maria Caenen),

      Storms Elisabeth, (°) Schriek 19.11.1705 (g. Willem Loos en Elisabeth Claes),

      Storms Peter, (°) Schriek 22.04.1709 (g. Peter Van den Broeck en Josina Provinciael),

      2. Storms Bernard, (°) Schriek 28.02.1712 (g. Bernard Provinciael en Maria Uyterhoeven),

      Storms Dorothea, (°) Schriek 18.03.1714 (g. Jan Rijmenams en Dorothea Vervrangen), + Schriek 31.05.1715,

      Storms Maria, (°) Schriek 25.10.1715 (g. Andre Van Hove en Maria Van Loock),

      Storms Anna Maria, (°) Schriek 20.04.1717 (g. Niclaes De Cock en Maria Tuytgans),

      Storms Antoon, (°) Schriek 03.09.1721 (g. Antoon Holemans en Elisabeth Serneels), + Schriek 05.10.1721,

 

Scherens Jan, X (S628 + S1590), (°) Schriek 25.06.1673 (g. Jan Storms en Martina Deckers),

 

Scherens Joanna, (°) Schriek 23.11.1676 (g. Jan Vercalster en Joanna Goossens),

 

Scherens Antoon, (°) Schriek 12.12.1677 (g. Antoon Scherens en Maria Segers), x (niet S, Heist, Beer, P, ) met Vervloet Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist, Beer,

     Scherens Jan, (°) Schriek 20.08.1709 (g. Jan Scherens en Joanna Borremans), x ca. 1743 (niet S, ) met Heremans Lucia, (°) Schriek 14.10.1710

     (g. Petrus Van Dessel en Lucia Heremans), + Schriek 06.08.1789, fa Guilielmus en Joanna Van Dessel, fii in Schriek,

     Scherens Adriaen, (°) Schriek 09.11.1711 (g. Adriaen Vervloet en Joanna Verbeeck), + Werchter 09.12.1785,

     x 1 Werchter 11.02.1748 met Catharina Uyterhove, (°) Werchter 28.03.1717 (g. Adrianus Uyterhove en Catharina Michiels),

     + Werchter 25.04.1755, fa Petrus en Maria Van Hoegarde, x 2 Werchter 07.08.1755 met Petronella Fondry,

     (°) Wakkerzeel 03.12.1723 (g. Henricus Van de Sande en Petronella Van de Sande), + Werchter 06.01.1765,

     fa Joannes en Clara Van den Sande, fii in Werchter, x 3 Werchter 13.08.1765 met Anna (Maria) Moons,

     (°) Wezemaal 04.03.1715 (g. Joannes Vanden Put en Anna Vermeulen), + Werchter 19.07.1796, we Petrus Paeps alias Van Eycken, fii in Werchter,

     Scherens Elco, (°) Schriek 18.03.1714 (g. Elco Storms en Catharina Van Rillaer),

     Scherens Catharina, (°) Schriek 26.03.1716 (g. Jan Verbeeck en Catharina De Rijck).

 

 

 

IX - Corneel Vercalsteren (S382), (°) Schriek 14.02.1695 ill. (g. Cornelius Vercalsteren en Maria De Neve), + Schriek 01.02.1779 85 j. viduus Joanna Van der Auwermeulen, x Schriek 11.11.1716 (g. Peter Vercalsteren en Peter Van der Auwermeulen) met Joanna Van der Auwermeulen (S383), (°) Putte 05.07.1693, + Schriek 09.04.1776 66 j. uxor C.V.

 

Not. Swiggers 15/12.05.1725: Joachim Serneels van Schriek verkocht voor 76 gd 1/3 de van 3 dagwant land te Grootlo aan Corneel Vercalsteren x Joanna Van der Auwermeulen van Grootloo.


Uit dit huwelijk:

 

Peter Vercalsteren, (°) Schriek 27.12.1718 (g. Peter Van der Auwermeulen en Adriana De Bruyn), x Schriek 27.04.1745 (g. Jan Van Heerle en Michiel Van der Auwermeulen) met Van Heerle Anna Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 01.12.1745 (g. Jan Van Heerle en Joanna Van der Auwermeulen),

     Vercalsteren Joanna, (°) Schriek 29.11.1747 (g. Jan Van Heerle en Joanna Vercalsteren),

 

Lucia Vercalsteren, (°) Schriek 06.10.1720 (g. Willem Vercalsteren en Lucia De Winter), x Schriek 23.01.1742 (g. Corneel Vercalsteren en Peter Van den Broeck) met Jan Van den Broeck.

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Anna Catharina, (°) Heist 04.12.1742 (g. Joannes De Rouw n. Petrus Van den Broeck en Joanna Van der Auwermeulen),

     Van den Broeck Petrus, (°) Heist 05.01.1744 (g. Petrus Van den Broeck en Maria Carolina Leminckx,

     Van den Broeck Cornelius, (°) Heist 05.04.1745 (g. Cornelius Vercalster en Anna Vermijlen),

     Van den Broeck Joannes Baptist, (°) Heist 22.10.1746 (g. Petrus Van den Broeck en Anna Catharina Van Heirle),

     Van den Broeck Josephus, (°) Heist 12.04.1748 (g. Josephus Michael Gijselaers en Isabella Catharina Van den Broeck),

     Van den Broeck Anna Elisabeth, (°) Heist 28.11.1749 (g. Joannes Van Calster en Elisabeth Wijns),

     Van den Broeck Maria Theresia, (°) Heist 04.12.1751 (g. Franciscus Van den Broeck en Joanna Van Calster),

 

Maria Vercalsteren, VIII (S191), (°) Schriek 21.10.1723 (g. Jan Van der Auwermeulen en Maria Van Looy),

 

Jan Vercalsteren, (°) Schriek 26.01.1726 (g. Jan Van Loo en Adriana De Bruyn), + Schriek 28.01.1726,

 

Joanna Vercalsteren, (°) Schriek 12.10.1727 (g. Michiel Van der Auwermeulen en Joanna Van Loo), x Schriek 06.07.1748 (g. Corneel Vercalsteren en Frans Van den Broeck) met Van den Broeck Peter, molder,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Judocus, (°) Schriek 12.09.1749 (g. Judocus Weyns en Joanna Van der Auwermeulen),

     Van den Broeck Corneel, (°) Schriek 20.06.1751 (g. Corneel Vercalsteren en Magdalena Van den Broeck),

     Van den Broeck Anna Elisabeth, (°) Schriek 01.05.1753 (g. Jan Vercalsteren en Elisabeth Weyns),

     Van den Broeck Frans, (°) Schriek 03.10.1755 (g. Frans Van den Broeck en Lucia Vercalsteren),

 

Jan Vercalsteren, (°) Schriek 06.12.1730 (g. Jan Scherens en Lucia Goovaerts).

 


 

VIII - Vercalsteren Maria (S191), (°) Schriek 21.10.1723 (g. Jan van der Auwermeulen en Maria Van Looy), x Schriek 06.081743 (g. Corneel Vercalsteren en Hendrik Bruyndonckx) met Peter Bruyndonckx (S190), (°) Betekom 16.12.1718 (g. Elisabeth De Rijck en Petrus Van Nuffel), + Schriek 12.08.1802.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bruyndoncx Henricus, (°) Betekom 03.07.1744 (g. Joanna Vanrauwelemeulen en Henricus Bruyndoncx), + Heist 05.03.1772, celebs,

 

Bruijndonckx Andreas, (°) Betekom 16.06.1746 (g. Joanna Van Calsteren en Adreas Van de Broeck), + Herselt 29.01.1818, x Heist 27.07.1773 (g. Petrus Bruijndoncx en Joannes Van den Broeck) met Van den Broeck Maria Theresia,

     Uit dit huwelijk:

     Bruyndonckx Maria Theresia, (°) Heist 22.03.1774 (g. Joannes Van den Broeck en Maria Van Caster),

     Bruyndonckx Petrus Frans, (°) Heist 30.03.1776 (g. Petrus Bruyndonckx en Maria Frans),

     Bruyndonckx Carolus, (°) Boischot 21.12.1781 (g. Carolus Joannes Van den Broeck en Maria Theresia Van Kelicom),

     Bruyndonckx Joannes, (°) Heist 24.01.1785 (g. Joannes Bruyndonckx en Maria Frans),

     Bruyndonckx Jan Baptist, (°) Heist 25.04.1779 (g. Jan Baptist Laumans en Joanna Barbara Bruyndonckx),

 

Bruyndoncx Joannes, (°) Betekom 08.01.1749 (g. Maria Anna Bruyndoncx en Joannes Van Calsteren), + 30.08.1789, x Betekom 01.08.1784 (g. Bruijndonckx Petrus en Claes Franciscus) met Bries Anna Catharina, ex Aarschot, geen fii in Bet,

 

Bruyndoncx Joannes Henricus, (°) Betekom 12.12.1750 (g. Anna Sijbens en Joannes Henricus Van der Reeth), + Betekom ...12.1750,

 

Bruyndoncx Magdalena, (°) Betekom 12.12.1750 (g. Magdalena Pauwels en Joannes Van den Broeck), + Betekom 08.01.1751,

 

Bruyndoncks Anna Elisabeth, (°) Betekom 01.03.1752 (g. Lucia Van Castel en Joannes Wilms), x Heist 10.07.1775 (g. Joannes Bruyndoncx, Joannes Baptist Heylen, Petrus Bruyndonckx en Cornelius Egericx) met Petrus Van den Broeck,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Isabella Maria, (°) Heist 10.07.1775 (g. Franciscus Gijselings en Maria Van Calsteren),

 

Bruyndonckx Josephus, (°) Betekom 05.09.1754 (g. Anna Van Langendonck en Josephus Geyselinghs),

 

Bruyndonckx Joanna Barbara, (°) Betekom 07.02.1757 (g. Joanna Barbara De Rijck en Franciscus Van de Reeth), + Heist 18.07.1803, x Betekom 26.04.1779 met Van den Broeck Carolus Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Jan, (°) Boischot 18.02.1780 (g. Joannes Van den Broeck en Maria Van Calsteren),

     Van den Broeck Petrus Frans, (°) Boischot 05.02.1783 (g. Petrus Bruyndonckx en Joanna Maria Van den Broeck),

     Van den Broeck Joseph Jacobus, (°) Boischot 12.01.1785 (g. Jacobus Van den Eynde en Isabella Theresia Van den Broeck),

     Van den Broeck Ambrosius Joseph, (°) Boischot 31.10.1786 (g. Josephus Gijselings en Petronella Vervloet),

     Van den Broeck Jan Baptist, (°) Boischot 07.01.1789 (g. Jan Baptist Bruynseels en Maria Theresia Van den Broeck),

     Van den Broeck Frans Guibert, (°) Boischot 08.02.1793 (g. Adriaen Frans Van den Broeck en Elisabeth Huygens),

     Van den Broeck Jan Andreas, (°) Boischot 16.02.1795 (g. Jan Baptist Van den Broeck en Anna Maria Geens),

     Van den Broeck Joannes Henri, (°) Boischot 09.11.1787 (g. Joannes Frans De Meutter en Elisabeth Van den Broeck),

     Van den Broeck Carolina, (°) Boischot 27.10.1790 (g. Joannes Jacob Dupon en Anna Elisabeth Bruyndonckx),

 

Bruyndonckx Cornelius, (°) Heist 22.01.1760 (g. Van den Broeck Catharina en Petrus Van Calsteren),

 

Bruyndonckx Petrus Franciscus, (°) Heist 09.04.1762 (g. Maria Anna Bruyndonckx en Joannes Lambrechts loco Peter Van den Broeck),

 

Bruyndonckx Franciscus, °  ca 1763, + Houtvenne 19.02.1806,

 

Bruyndonckx Petrus Franciscus, (°) Heist o/d Berg 11.12.1765 (g. Maria Theresia Van den Broeck en Petrus Gyselinkx),

 

Bruyndonckx Maria Theresia, VII (S95), (°) Heist 20.10.1767 (g. Petrus Van den Broeck en Anna Elis. Verloo).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom