Voorouderlijst Verborcht Jan                      

 

Borg(t) (van der), Van de Borg, Van der Borch(t), Borght, Van de(r) Borgh(t), Van der Borchs, Van den Borg(h)(t), Van den/r Borck, Van der Borst, Van (de(r)) Burg, Van der Burg(h)t, Van den Borg(t), Van der Burch(t), Van den Burg(t), Van den Burch(t), Van der Beurght, Verborg(t), Verborch(t), Verbocht, Voorbogt, Verburg(t), Verburgh(t), Verbeurg(h)t, Verbeurt, ...

Familienaam naar de verspreide plaatsnaam naar 'Borcht': burcht/burg.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - Verborcht Jan (S), ca. 1500, x met Elisabeth (S)Conincx.

 

WRT1847 fo 97: 22 apr 1593:
Peeter Janssens x Cornelia Verborght ook present dochter wijlen Aert Verborght hebben opgedragen hun sesde paert in de goeden achtergelaeten door Jan Verborght x Elisabeth Sconincx des voors Cornelia vader en moeder tot behoef van Laureijs Verborght x Anna Ghijskens.
WRT1847 fo 171: 8 okt 1597:
S+D van erfgoeden van wijlen Janne Verborcht x Elisabeth Sconincx
- Cornelis Verborcht deser werelt overleden zonder wettelijcke oir
- Henrick Verborcht oock als voor dese werelt overleden
- Jan Verborcht
- Laureijs Verborcht
- Appolonia Verborcht
- Aert Verborcht daer Laureijs in de plaetse staet
- ende Cornelia Verborght paert en deel was aen Laureijs geobligeert sulcks dat Laureijs sal staen voor de drije deelen alzoe het goet in te stellen in twee staecken als volgt
1. thien eijcken houten soe goet als quaet soe die aen thuijs en land gestaen hebben, soo hebben sij huijs en hof metten lande daeraen gelegen groot een dm
2. aen de tweede deijlinge sal comen tander lant van aent huijs noortwaerts comende lanx de straete tot opt Hellepoelstraetken groot wesende oock een dm, zoe houdt Laureijs het leengoet.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verborcht Aert,

 

Verborcht Appolonia, XIV,

 

Verborcht Cornelia, x met Peter Janssens,

 

Verborcht Cornelis,

 

Verborcht Henrick,

 

Verborcht Jan,

 

Verborcht Laureijs, x met Anna Ghijskens.

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Laurentius Verborcht, zoon van Joannes en inwoner van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 219r., akte dd. 22 november 1575.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers van Loven(e), etc(etera), gestaen m(eeste)r Jan Schelckens, tot des naerbes(creven) staet te doen(e), bij hee(re) ende m(eeste)re Anthonis(en) Van(den) Heetvelde, canoninck der cathedraelder kercken van Sinte Baeffs tot Ghendt, onwederoepel(ijck) geconstitueert zijn(de) voer m(eeste)re Jannen Wamel, notaris, ende zekere getuygen opden xxiiien. septembris lestleden, al naerdere blijckende bijder zelver procuratien in date voers(creven), die selve vuyt crachte en(de) nae vermogen voers(creven) heeft opgedragen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een dachmael beempts, gelijck tselve onbegrepen vander maten gelegen is tot Werchtere aen(de) Pepersstrate tusschen de selve Pepersstr(at)e in deene, Henrick Luenckens ter ande(re) ende derffgen(aemen) Wouters Paeps ter derde(re) zijd(en), exp(osito) soe is daerinne gegoedt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Laureys Verborcht sone wijlen Jans, woonen(de) tot Werchte(re), per mo(nitionem) et sat(is) et war(as) vuyt crachte voers(creven) op sheeren chijns en(de) recht vanden gronde tanq(uam) prout jure, coram Liedekercke, Winde, novembris xxiia., 1575.

 

Nog een akte met vermelding van Laurentius Verborcht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 220r., akte dd. 22 november 1575.

Item die voers(creven) m(eeste)r Jan Schelckens ind(en) name, qualiteyt en(de) naer vermog(en) vander voers(creve) procuratien, heeft vuytgeg(even) ende bekindt midts des(en) vuytgegeven te hebben(e) Wouteren Van Hove sone wijlen Willems en(de) Cathlijn(e) Aerdts, zijn(e) huysv(rouw)e, woonende tot Werchte(re), die insgel(ijcx) bekinnen vanden voers(creven) m(eeste)re Janne inder qualiteyt voers(creven) ten erffve genomen te hebben(e) voer hu(n), hunne erffven en(de) naecomelin(gen) die goed(en) naerbes(creven), ierst een halff boende(re) landts, geleg(en) te Per[r]e onder Werchtere tusschen tpersonaetschap van Werchtere in deene, Jan van Aerschoth ter ande(re), Henr(ick) Paeps ter derdere en(de) derffgen(aemen) m(eeste)r Jans Timmermans ter vierde(re) zijd(en), item een halff boende(re) beempts, geleg(en) te Per[r]e voers(creven) aende Lake tusschen de Lake in deen(e), Claes Cluppels ter ande(re), tvoers(creven) halff boende(re) ter derde(re) ende de voers(creve) personaetschap ter vierde(re) zijden, item alnoch twee en(de) een halff dachm(aelen) besloten beempts, geleg(en) te Pere voers(creven) tusschen die voers(creve) Lake in deen(e), die goed(en) van S(in)t Jobs tot Wesemale ter ande(re) ende derffgen(aemen) Van Aerschoth ter derde(re) zijd(en), gelijck alle die voers(creve) p(ar)cheelen onbegrepen van eeniger maten geleg(en) zijn ter plaertsen voers(creven), erffel(ijck) te houden(e) ende te besitten(e) opde commeren ende chijns(en) daervuytgaen(de) ten behoorl(ijcken) tijde ende termijn(en) te betalen(e) ende voerts meer op eene voertaen(e) erffel(ijcke) rinte van twelff carolusg(ulden) te xx st(uyvers) tstuck, mu(n)te ten tijde van(de) afflegg(inge) gep(er)mitteert zijn(de), erffel(ijcke) rinte, alle jaere opd(en) xxiien. dach nove(m)bris te betalen(e) ende ind(er) stadt wissele van Loven(e), los en(de) vrije te leveren den voers(creven) hee(re) ende m(eeste)ren Anthonis(en) Van(den) Heetvelde en(de) zijn(e) erffgen(aemen) in toecomen(de) tijd(en), et sub hiis sat(is) et war(as) vuyt crachte  voerscreven tvoers(creve) yerste p(ar)cheel op drije mol(evaeten) rogx aen(den) Heyligengeest van Werchte(re) ende een(en) tournois ende alnoch op een(en) pen(ninck) boon(e) mette naervolgen(de) p(ar)cheelen aen m(eeste)re Henr(icken) Van Haecht, te voeren derffgen(aemen) Engelbeerts Stevens (?), tweede stuck metten dachmale daer hed(en) date des(er) inne gegoedt is Laureys Verborcht met v d(enieren) boon(e) een hoen(der) ? en(de) met vier pond(en) payements aende kercke oft Heyligengeest van Werchte(re) oft andere, ende het leste ofte derde stuck op ii d(enieren) boon(e) heeren chijns en(de) recht van(den) gronde tanq(uam) prout jure, met conditie dat die voers(creve) erffnemeren die voers(creven) erffrinte van twelff carolusg(ulden) sullen mogen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst he(m) believen zal teender reys(en) elcken carolusg(ulden) daeraff met sesthien gelijcke pen(ningen) en(de) met volle rente, gelovende die voers(creve) erffnemeren die voers(creve) erffrinte van twelff carolusg(ulden) jaerl(ijcx) ten tijd(en) ende termijn(en) voers(creven) wel en(de) loffelijck te betalen(e) ende los ende vrije als voe(re) te leveren, obligan(do) et submitt(endo), coram eisdem.

            In de marge.

Van Hove s(olvi)t vi s(tuyvers).

Es te wetene dat dese zes rinsgulden erffel(ijck) den v(oer)s(creven) Jannen Van Haeght zijn getransporteert bij heer en(de) m(eeste)r Anthonis Van Heetvelde int slot van zijne rekeninge opden ven. aprilis xvc. xcvitich.

            Op heden den iiiien. octobris anno 1627 soe bekint Jan Van Haeght soene wijlen Thomas het capitael van dese resterende sesse rinsgulden mette v(er)loopen van dijen ontfangen te hebben vuyt handen Jan Diericx, consenteren(de) alsoe inde cassatie van desen des toircond(en), etc(etera).

            Jan(nen) Va(n) Haecht.

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Laurentius Verborcht, zoon van wijlen Joannes en inwoner van Werchter.  Op voorgaande link staat Laureijs Verborcht met zijn vrouw Anna Ghijskens in een kleiner lettertype, waardoor hij minder opvalt naast de andere kinderen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7855, fol. 35v., akte dd. 24 juli 1570.

Item Laurentius Verborcht f(ilius) quond(am) Jo(hann)is et Barbara Van Vlasselaer, eius uxor, co(m)mor(antes) apud Werchtere, oblig(antes), etc(etera), recog(noverun)t ind(ivisi)m Anne Van Du(n)ne filie quond(am) Theodorici tres flor(enos) caroli te xx st(uvers) et decem cons(imilis) stuferos hered(itarie) redd(itus) singulis a(n)nis ad xxiiii. julii persolven(dis) et in cambio, etc(etera), necnon a x., xx. ac c. d(enariis) quol(ibe)t ass(ecu)t(um) ad mo(nitionem) pig(nus) sub Werchtere pred(icto), val(ens) duplum et t(antu)m et poterunt red(imer)e q(ua)n(do) vol(verint) v(ideli)c(et) que(m)libet denariu(m) exin(de) median(tibus) sedecim d(enariis) pred(ictis) cons(imilibus) ac cum, cor(am) Buck, Kelffs, julii julii xxiiii.

 


 

XIV - Huenen - Huens Jan (S), ca. 1530, x met Appolonia Verborcht.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Huenen Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Huene Cathlijn, ca. 1568,

 

Huens Elisabeth, XIII (S5543), ca. 1570.


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom