Voorouderlijst Verbist Joannes

 

(van der) Biest, Bijst, Biest, Van der Bist(e), Verbi(e)st, Verbiste, Verbys(t), Ferbiest

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam 'biest' = een plaats waar veel biezen groeien.

Deze plaatsnaam komt op zeer veel plaatsen in België voor.

 


 

XI - Verbi(e)st Joannes (S1268), (°) (niet Langd, Bet?, Rams!, Houtv!, Huls!, WMB?, Hertgom, Wiek, ZP!, Hert, Heist?, Hers!, Herentals?, Westel?, Noord, Rot, I, Emblem, Gest, Kes, Nijl, Bev, L?, Bouw, Grob, Broech, Ranst, Beer, Geel, ), x (niet Heist, WMB, Huls, Langd, Wiek, Bet, Noord, Westel, Rams!, Houtv!, Huls!, WMB, Hertgom, Wiek, ZP!, Hert, Mork, Olen, Heist, Hers!, Westel, Rot, H, W, Wez, Wak, Emblem, Gest, Kes, Nijl, Bev, Bouw, Grob, Broech, Ranst, Beer, L, Wechel, Lang, Rillaer, Zich, Poyel, ) met Bastiaens - Sebastiaens Catharina (S1269), (°) (niet Langd, Bet, Rams!, Houtv!, Huls, WMB, Hertgom, Wiek, ZP!, Hert, Hers!, Herentals, Westel, Noord, Rot, I, Emblem, Gest, Kes, Nijl, Bev, L, Bouw, Grob, Broech, Ranst, Beer, Geel, H, Tiel, Kast!, Wechel, Geel, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbist Joannes, (°) Noorderwijk 20.02.1661 (g. Vermeeren Henricus en Peeters Maria),

 

Verbist Anna Maria, (°) Noorderwijk 29.06.1662 (g. Van Camp Matthias en Stercx Anna),

 

Verbist Joannes, (°) Noorderwijk 14.11.1665 (g. Wauters Joannes en Peeters Anna),

 

Verbiest Guilielmus, ex Noorderwijk, x Westerlo 19.06.1692 met Laureys Ida, ex Geel,

     Uit dit huwelijk:

     Verbiest Maria, (°) Westerlo 31.12.1695 (g. Vermeeren Willebrordus ex Sammel en Laureys Maria),

     Verbiest Catharina, (°) Westerlo 22.02.1700 (g. Nuyens Joannes en Van Passel Maria),

     x Betekom 12.11.1730 (g. De Meijer Gregorius en Nijs Joannes) met Pelgrims Jacobus,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) twee, redelijk uitgebreide akten met vermelding van Jacobus Pelgrims en Catharina Verbi(e)st. Uit de tweede akte kunnen we afleiden dat één van hun dochters moet gehuwd geweest zijn met Joannes Baptista Laureys. Bemerk dat de moeder van Catarina Verbiest ook Laureys heette.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7196, akte dd. 07.06.1748.

In de tegenwoordigheyt des loco meyers ende schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Riviere in Betecom, &c., hier onder te noemen, gestaen Peeter Vande Broeck Andries soone, den welcken uyt crachte ende naer vermoghen van onwederroepelijcke procuratie, geinsereert in de conditien van vercoopinghe, alhier bij copije authenticque gesien ende gebleken, welckers teneur van woorde tot woorde is volgende ende luydt aldus.

Conditien ende voorwaerden waer op men van wegens joffe. die weduwe wijlen dhr. Crabeels, L.D. De Baerlaere nomine uxoris, J.B. Crabeels, M.A. Crabeels, M. Crabeels ende P.E. Crabeels, alle erfgenaemen van wijlen den heere Michiel Florent Crabeels, als legataris bij testamente van joffe. Maria Clara Standaerts, vercoopen sullen de naerbes. goeden.

In den iersten wort het selve vercocht in wisselgelt, den schellinck tegens ses stuyvers, den pattacon tegens twee guldens acht stuyvers ende alle andere specien naer advenant, alles te betaelen met permissie gelde ingevolge coninckx evaluatie, eensaementlijck met palmslagh ende hoogen, tot den uytganck der brandende kersse ofte geluckwensinge, waer van den palmslagh sal doen vier guldens ende idere hooge twee guldens, half ten profijte van de hoogers ende half ten profijte van de vercoopers, ende sal den genen die den palmslagh sal nemen daer op mogen stellen voor alle andere, soo veel hoogen als het hem sal goet duncken ende gelieven tot dat hij daer van sal hebben gerenuntieert te geschieden immediatelijck naer den genomen palmslagh.

Item sullen de coopers gehouden sijn te draegen ende betaelen alle de cheynsen ende commeren op het naerbes. goet uytgaende, soo ende gelijckerwijs het selve hier naer aen ider parseel staet uytgestecken, behoudelijck dat oft het gebeurde naermaels bevonden wiert meerdere commeren ofte cheynsen uyt te gaen, excederende de thien stuyvers ... [waterschade] dan gespecificeert staet, daer over sullen de vercooperen de coopere te goede comen ende recompenseren d' quytbaere soo ende gelijck die te quyten staen ende ontquytbaere tegens den penninck seven en twintigh.

Item sullen de vercooperen de cheynsen effenen tot Kersmisse lestleden.

Item worden de selve goederen vercocht op den last van huere, die de huerlingen daer aen sijn hebbende.

Item sullen de vercooperen ende cooperen malcanderen moeten voldoen acht daegen naer de preciese vercoopinge den cooper van sijne coopsomme ten huyse van de vercooperen binnen Loven ende de vercooperen van behoorelijcke goedenisse ende qualificatien.

Item ofte het gebeurde den selven cooper oft coopers alsdan niet en conde ofte wilde voldoen, sal men het selve goet met eenen sitdagh hervercoopen ende in cas van mindergeldinge sal verhaelt worden tot laste van alsulcken gebreckelijcken cooper met de costen ende meerdergeldinge sal comen ten profijte vande vercoopers.

Item ofte het gebeurde ten tijde der kersbrandinge ofte proficiat twee ofte meer persoonen t' saemen hooghden dat men niet validelijck conde sien ofte onderscheyden wie den lesten hooger ofte cooper waere ende daer over dispuet quaeme te gereysen, sal alsdan gepermitteert wesen tselve te resumeren tot dat men validelijck sal connen sien wie den lesten hooger ofte cooper is, 'tgene oock sal vermogen te geschieden in cas van erreur van den notaris in het op ofte afroepen, alles sonder contradictie van imande, blijven niettemin goet alle gestelde hoogen ende geboden.

Item sullen de coopers oock gehouden sijn van hunne coopen te stellen goede ende suffisante borgen principael, dese jurisdictie van Aerschot bedwanckbaer ten contentemente der vercoopers met renuntiatie aen het beneficie ordinis excussionis van den effecte dijer door mij notaris bekennende onderricht te sijn.

Item sullen de coopers van hunne coopen moeten betaelen van ideren gulden hunder coopsomme eenen stuyver oock wisselgelt, mede voor het schrijven ende plecken der billetten vier schellingen van ider parseel.

Item reserveren de vercooperen dese te veranderen ende vermeerderen tot de kersbrandinghe ofte proficiat.

Item ende finaelijck sullen de coopers gehouden sijn te draegen ende betaelen alle de ontcosten, soo van goedenisse, pontpenningen, copije deser conditie als andere, geene uytgesondert nochte gereserveert ende voorts worden de selve goeden vercocht, soo ende gelijck sij gestaen ende gelegen sijn, sonder eenige preciese maete toe te seggen ofte te moeten doen volgen, mede op alle beneficien ende servituten, soo sienelijcke als onsienelijcke, active ende passive, waer aen de selve eenighsints souden wesen mogen subject, geloevende hinc inde tgene voors. is te houden voor goet, vast ende van wairde onder verbintenisse van hunne persoonen ende goederen, present ende toecomende, constituerende tot dijen onwederroepelijck mits desen N.N. ende alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen 'twegen te gaen ende te compareren, 'tsij in sijne Majesteyts Souverijnen Raede van Brabant, heere meyer ende schepenen van Loven, die van Aerschot ende allomme elders daer het behooren ende van noode wesen sal, om aldaer ingevalle van eenige foute ofte gebreck over den innehoude deser, dese ten laste van den gebreckelijcken te doen ende laeten passeren in condemnatie volontair sonder voorgaende daegement, mitsgaders om te gaen ende te compareren voor hof ende heer competent om de coopers daer inne met alle solemnitijten van rechten daer toe gerequireert, te doen goeden, vestigen ende erfven ofte den genen bij hem te denomineren, alles sonder voorgaende daegement met costen.

Achtervolgens de voors. conditien wort vercocht ierst ses a seven daghmaelen landt de maete onbegrepen, gelegen onder Betecom, regenoten de straet noort ende oost, zuyt Adriaen Van Landewijck west, Adriaen Van Vlasselaer, genoemt Truyegrams, belast met acht halsteren evene ende twee capuynen aen den heere van Bruggen in sijnen cheyns-boeck van Rivieren, waer vooren jaerelijckx wort betaelt seven guldens twee stuyvers.

Op den drij en twintighsten january seventhien hondert en veertigh naer voorgaende affixien van biletten, gehouden den iersten sitdagh ten huyse van Cornelis Nuyts binnen Betecom ende naer dijen de conditie aldaer voorgelesen sijnde, gevraeght ofter imant eenigh geboth voor de voors. partije wilde doen, en is niemant gecompareert die eenight geboth wilde doen.

Op den dertighsten january seventhien hondert acht en veertigh naer voorgaende affixien van billetten gehouden den tweeden sitdagh ten huyse ut ante ende naer dijen de conditien aen een ider voorgelesen sijnde, gevraeght ofter imant eenigh geboth voor de voors. partije lant wilde doen, neme comparvit.

Op den sesden february seventhien hondert acht en veertigh naer voorgaende affixien van billetten gehouden den derden sitdagh ten huyse ut ante ende naer dijen, etta., de voors. partije van boven afgeroepen heeft Bastiaen De Wit, de selve ingemeynt als meestbiedende voor drij hondert thien guldens, stelt daer op vier hoogen, stelt noch thien hoogen, scheyt daer mede af, Anthoen De Wit stelt noch vier hoogen, Jacobus Pelgrims stelt noch thien hoogen et habet met den uytganck der brandende kersse, stelt voor borge Anthoen De Wit, aldus gedaen ende vercocht door mij onderges. notaris, geadmitteert bij Sijne Majesteyts Souverijnen Raede van Brabant, tot Aerschot residerende, desen sesden february seventhien hondert acht en veertigh ter presentie van sr. Joseph Dillen ende d' hr. Thiry, insgelijckx notaris, ende voorts ter presentie van alle d' omstaenders ter plaetse wesende ende is de minute deser, waer aen is geannexeert segel competent, bij de vercooperen, cooper, borghe ende getuygen beneffens mij notario behoorelijck onderteeckent, leeger stont quod attestor, signatum J.F. Van Nuffelen, nots., met paraphe, 1748, noch leeger stont, copije der quittantie, staende op de originele conditie, luydende als volght.

De onderges. bekennen van Jacobus Pellegrims als cooper van de sesse a seven daghmaelen landt, genoempt de Truyegrams, ontfangen te hebben de somme van drije hondert twee en dertigh guldens in voldoeninge van den selven coop sonder prejuditie der costen, raeckende den notaris, sijnde de voors. partije lants, breeder in de voors. conditie in sijne regenoten gespecificeert, actum Loven ses en twintigh february seventhien hondert acht en veertigh, onderteeckent de weduwe d' heer Crabeels, L.D. De Baerlaere, A.M. Crabeels, M. Crabeels, P.E. Crabeels, J.B. Crabeels, onderstont den onderges. bekent van Jacobus Pelgrims ontfangen te hebben het stuyvergelt en. andere ontcosten, dienende dese aen den selven voor quittantie, actum 29en. febr. 1748, signatum J.F. Van Nuffel, met paraphe 1748, heeft opgedraeghen met wettighe vertijdenisse in handen des loco meyers als in 'sheeren handen van den gronde onder waerschap als bij de voorgeinsereerde conditien, het landt genoemt Truyengrams, bij de selve breeder geindividueert ende met sijne regenoten gespecificeert, ende naer dien den selven opdraegere in den naem van sijne constituanten daer uyt was ontgoeyt ende onterft met maenisse des loco meyers ende wijsdomme der schepenen hier over staende, soo sijn ter selve maenisse ende wijsdomme met alle gewoonelijcke solemniteyten daer inne gegicht, gegoeyt ende geerft op schot, lot ende eenen iegelijcken sijnen goeden rechte behoudende, Jacobus Pelgrims ende Catharina Verbist, gehuysschen ende innegesetene van Betecom, voor hun ende hunne naercomelingen, coram Jan Librechts als ad hunc actum loco praetoris geauthoriseerden schepene, Hendrick Van Nuffelen, Antoon De Wit, Peeter Bruyndonckx ende Jan De Wijngaert, mede schepenen der voors. heerelijckheden, hac 7a. juny 1700 acht en viertigh.

Jan Liebrechts.

Hendrick Van Nuffelen.

Dit is 'tmerck + van Antoon De Wit.

Peeter Bruyndonckx.

Joannes De Wijngaert.

Mij present E.S. Thiry, greffr.,

1748.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7196, akte dd. 05.07.1749.

In tegenwoordigheyt des loco meyers ende schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Riviren in Betecom, &a., gestaen Jan Nijs sone Peeters, den welcken uyt crachte ende vermogen van de onwederroepelijcke procuratie, geinsereert in de conditien van vercoopinge, alhier bij copije authentique gesien en. gebleken, welckers teneur van woorde tot woorde is volgende ende luydt aldus.

Extract.

Conditien ende voorwaerden waerop jouffvrouwe Elisabeth Van Langendonck lest weduwe wijlen sr. Christaen Immens voor de tochte, item jouffe. Isabella Van der Loock ende jouffe. Isabella Van der Loock ende jouffe. Catharina Josepha Immens voor de proprieteyt der naerbeschreve goederen vercoopen sullen de selve goederen ende sijn als volght.

In den eersten worden de selve vercocht in courant gelt den schellinck tot seven stuyvers den pattacon tot twee guldens sesthien stuyvers ende alle andere specien ende munte naer advenant, alles te betaelen met permissie gelde ingevolghe koninckx evaluatie eensaementlijck met palmslagh ende hooghen tot den uytganck der brandende keersse ofte geluckwenschinge, waer van den palmslagh sal doen vier guldens ende iedere hooghe twee guldens, halff ten profijte van de hoogers ende half ten profijte van de vercooperssen ende sal den genen die den palmslagh sal nemen, daer op mogen stellen voor alle andere, soo veel hooghen als het hem sal goetduncken ende gelieven tot dat hij daer van sal hebben gerenuntieert.

Item sullen de coopers gehouden sijn te draegen ende betaelen alle de cheynsen ende commeren op de naerbeschreve goederen uytgaende, soo ende gelijck de selve staen gespecificeert, behoudelijck ofte het gebeurde meerdere commeren ofte cheynsen naermaels bevonden wirden daer op uyt te gaen, excederende derthien stuyvers jaers dan gespecificeert staet, daer over sullen de vercooperssen den cooper te goeden comen ende recompenseren, de quytbaere soo en. gelijck die te quyten staen ende d' ontquytbaere tegens den penninck seven en twintigh, dan sullen de verloope cheynsen ofte achterstellen door die vercooperssen geeffent ende aenbetaelt worden tot den lesten verschenen valdagh inclues.

Item worden de selve goederen vercocht op den last van de huere die de huerlingen daer aen alnogh sijn hebbende dan sal den cooper daer van proffiteren de huere die sal comen te verscheynen.

Item sullen de vercooperssen ende aen malcanderen moeten voldoen acht daghen naer de positive vercoopinghe den cooper van sijne coopsomme ten huyse van de vercooperssen binnen Aerschot ende die vercooperssen van behoorelijcke goedenisse.

Item is conditie dat het aen de coopers sal wesen gepermitteert de hellicht hunder coopsomme ter rente te laeten staen op hunne gecochte parseelen a vier guldens ten hondert, vrij van alle lasten mits daer van laetende passeren behoorelijcke acte ende affectatie bij mainmise ofte andersints ter geliefte van de vercooperssen, welcke oncosten oock sullen staen t' hunnen laste, t' gene oock sal mogen geschieden van den eersten coop, het huys dan sal daer moeten bij getelt worden [als] behoorelijck onderpant ten contentemente van de vercooperssen.

Item is conditie dat de coopers hun sullen moeten contenteren met hunne gecochte parseelen, soo ende gelijck die gelegen sijn sonder eenige maete toe te seggen oft te moeten doen volgen.

Item ofte het gebeurde de coopers op den voorschreven gelimiteerden tijde niet en conden oft wilden voldoen hunne coopsomme, sal men de selve goederen andermael met eenen sitdagh hervercoopen ende in cas van mindergeldinge sal verhaelt worden tot last van alsulcken gebreckelijcken cooper, de meerdergeldinge sal blijven ten profijte van de vercooperssen.

Item ofte het gebeurde ten teyde der kersbrandinge ofte profficiat twee ofte meer persoonen t' saemen hooghden dat men niet validelijck conde sien ofte onderscheyden wie den lesten hooger ofte cooper waere ende daer over dispuet quaeme te gereysen, sal alsdan gepermitteert wesen t' selve te resumeren tot dat men validelijck sal connen sien wie den lesten hooger oft cooper is, t' gene oock sal vermogen te geschieden in cas van erreur van den notaris bij het op ofte afroepen, alles sonder contradictie van imande, blijvende niet te min goet alle gestelde hoogen en. geboden.

Item sullen de coopers oock gehouden sijn voor hunne coopen te stellen goede ende suffisante borghe dese jurisdictie bedwanckbaer, die sal gehouden sijn als principael met renontiatie aen het beneficie ordinis excussionis, van den effecte dijer door mij notario bekennende onderricht te sijn.

Item sullen de coopers van hunne coopsomme moeten betaelen van ideren gulden eenen stuyver sonder corten, gelijck oock sal ideren cooper moeten lichten ende betaelen copije deser conditien, te weten eenen pattacon ider conditie en. sesse stuyvers en halven voor den segel, mede het schrijven ende plecken der billetten voor godtspenninck, gelijck aen iederen coop sal uytgesteken sijn ende van ider parseel sesse stuyvers aen den heere meyer Van Leemputte.

Item is bij de vercooperssen besproken ende geconditioneert dat het aen hun sal wesen gepermitteert naer dat de vercoopinge in het particulier sal gedaen wesen dat sij alle de goederen alsdan in massa sullen mogen vercoopen ende bij soo verre die alsoo meerder gelden ende vercocht wirden als in het particulier, dat het in dijen aen de selve vercooperssen oock sal liber staen de meerder vercoopinge aen te nemen oft met alle t' hunder geliefte.

Item reserveren de vercooperssen dese te veranderen ende te vermeederen tot de keersbrandinge oft profficiat.

Item ende finalijck sullen de coopers gehouden sijn te draegen ende betaelen alle de ontcosten, soo van goedenissen, pontpenningen als andersints ende voorts worden de selve goederen vercocht, soo ende gelijck die gestaen ende gelegen sijn sonder eenige precise maete toe te seggen ofte te moeten doen volgen, mede op alle beneficien ende servituten, soo sienelijcke als onsienelijcke, active ende passive, waer aen de selve eenighsints souden mogen wesen subject, gelovende hinc inde t' gene voorschreven is, te houden voor goet, vast ende van waerde onder verbintenisse van hunne persoonen ende goederen, present ende toecomende, constituerende tot dijen onwederroepelijck mits desen N.N. ende alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen t' wegen te gaen ende te compareren, t' sij in sijne Majts. Souvereynen Raede van Brabant, heere meyer ende schepenen van Loven, die van Aerschot ende alomme elders dier het behooren ende van noode wesen sal om aldaer ingevalle van eenige foute ofte gebreck over den inhoude deser desen ten laste van den gebreckelijcken te doen ende laeten passeren in condemnatie volontair, mitsgaders om te gaen ende te compareren voor hoff ende heere competent om den cooper oft den genen bij hem te denomineren, daerinne met alle formalitijten van reghten te doen goeden, vestigen ende erfven sonder voorgaende dagement.

Achtervolgens de voors. condiien wordt vercocht.

Ierst seker pachthoff, &a.

Item twee boinderen lant, genoemt Beckersbergh, regenoten den Molenbergh ter eenre, ter tweedere de erffgenaemen van den heere secretaris Moockenborgh, ter derdere de straet ende ter vierdere den Heyligen Geest van Betecom, belast met jaerelijckschen cheyns van x halsteren evene, i ½ daghmael onder den 14. keur libro Rovieren, in margine staet voor lijfcoop een vierendeel ... (?) godspenninck, vier schellingen, half ten behoeve van de kercke van Betecom en. half voor de kercke van Aerschot.

Op den seven en twintighsten meert seventhien hondert negen en viertigh naer voorgaende affixie van billetten gehouden den eersten sitdagh ten huyse van Philippus Van de Savel, het Tholhuys binnen Betecom, ende de conditien aen eenider voorgelesen sijnde, is niemant gecompareert die eenigh gebot heeft gedaen.

Op den derden april seventhien hondert negen en viertigh gehouden den tweeden sitdagh ut ante.

Den thienden april seventhien hondert negen en viertigh den derden ut ante.

Op den negen en twintighsten april seventhien hondert negen en viertigh naer voorgaende affixie van billetten gehouden den vierden sitdagh ten huyse van Philippus Van de Savel binnen Betecom ende de conditien aldaer aen eenyder voorgelesen sijnde ende van boven afgeroepen sijnde, heeft hier van den palmslagh genomen Jacobus Pelgrims voor vier hondert en twintigh guldens, stelt seven hoogen, Jan Baptist Laureys stelt nogh vijf hoogen.

Eodem die ontsteken de kersse ende gebannen door den heere meyer Van Leemputte is den voors. Jan Baptist Laureys cooper gebleven met den uytganck der selve, stelt voor borge Jacobus Pelgrims.

Copije der acte van denominatie.

Den ondergeschreven verclaert den bovenstaende coop gedaen te hebben ten behoeve van sijnen schoonvaeder Jacobus Pelgrims, die het selve heeft geaccepteert desen seventhienden may seventhien hondert negen en viertigh, onderteekent Jan Baptista Lauwereys ende Jacobus Pelgrims, in margine stont lijffcoop een vierendeel godspenninck, vier schellingen, halff en halff als vooren, voor den volgende post.

Item drij daghmaelen lants, genoemt het Eyssel, regenoten de weduwe De Cock ter eenre, ter tweedere Cornelis Vlasselaer, ter derdere Theresia Claes ende ter vierdere J.B. Van den Bempt, belast met ii capp., i hinne, acht schell., ii penn. Louv., nogh met Berthel Janssens erfgenaemen twee deelen van eenen capp. xxvij penn. xv pont paim.

Op den seven en twintighsten meert seventhien hondert negen en viertigh naer voorgaende affixien van billetten gehouden den eersten sitdagh ten huyse van Philippus Van de Savel, het Tholhuys binnen Betecom, ende de conditien aen eenider voorgelesen sijnde, is niemant gecompareert die eenigh gebodt heeft gedaen.

Op den tweeden april seventhien hondert negen en viertigh gehouden den tweeden sitdagh ut ante.

Op den thienden april seventhien hondert negen en viertigh gehouden den derden ut ante.

Op den negen en twintighsten april seventhien hondert negen en viertigh naer voorgaende affixie van billetten gehouden den vierden sitdagh ten huyse van Philippus Van de Savel binnen Betecom ende de conditien aldaer aen een ider voorgelesen sijnde ende van boven afgeroepen, heeft hier van den palmslagh genomen Jacobus Pelgrims voor vijff hondert guldens, stelt thien hooghen, Jan Baptista Laureys stelt nogh vijff hoogen.

Eodem die ontsteken de keersse en. gebannen door den heere meyer Van Leemputten et habet den voorschreven Jan Baptist Laureys met den uytganck der selve kersse, stelt voor borge Jacobus Pelgrims, onder stont.

Copije der acte van denominatie.

Den ondergeschreven verclaert den bovenstaende coop gedaen te hebben ten behoeve van Jacobus Pelgrims, sijnen schoonvaeder, die het selve heeft geaccepteert, actum 17. may seven thien hondert negen en viertigh, onderteekent Jan Baptist Lauwerijs ende Jacobus Pelgrims.

Item een sille schaerbosch metten gronde, regenoten den heere van Bruggen ter eenre, Anthoen Van Leemputt[e] ter ijre. ende ter derdere d' erffgenaemen Jan Elsen, ter vierdere de vercooperssen met hun naerbeschreven lant, in margine staet voor lijfcoop thien potten, godspenninck vier schellingen, half en half.

Item een parseel lant, groot een half boinder met den hautcant beneden, regenoten de vercooperssen met hun voorschreven bosken ter eenre, ter tweedere Jan Elsen, ter derdere Anthoen Van Leemputte en. ter vierdere de vercooperssen, den cooper sal van dit lant proffiteren de huere van de hellicht van vijff vierdel, soo coren als boeckweyde.

Op den seven en twintighsten meert seventhien hondert negen en viertigh naer voorgaende affixie van billetten, gehouden den eersten sitdagh ten huyse van Philippus Van de Savel, het Tholhuys binnen Betecom, ende de conditie aen eenider voorgelesen sijnde, is niemant gecompareert die eenigh geboth heeft gedaen.

Op den derden april seventhien hondert negen en viertigh gehouden den tweeden sitdagh ut ante.

Op den thienden april seventhien hondert negen en viertigh den derden ut ante.

Op den negen en twintigsten april seventhien hondert negen en viertigh naer voorgaende affixie van billetten gehouden den vierden sitdagh ten huyse van Philippus Van de Saevel binnen Betecom ende de conditien aldaer aen eenieder voorgelesen sijnde ende van boven afgeroepen, heeft hier van den palmslagh genomen Jacobus Pelgrims voor drij hondert vijfftigh guldens, stelt thien hoogen, Jan Baptist Laureys stelt sesse hooghen.

Eodem die ontsteken de kersse heeft Jacobus Pelgrims nogh gestelt vier hooghen et habet met den uytganck der kersse, stelt voor borghe Jan Baptist Laureys.

Item een parseel lant, groot drij daghmaelen, regenoten Wouter Schepers ter eenre, ter tweedere sr. Van Leemputte, ter derdere ende vierdere de vercoopersse, in margine staet lijffcoop thien potten, gods penninck vier schellingen, half en halff.

De voorschreve parceelen saemen groot twelff a derthien daghmaelen, beginnende van de sille schaerbosch, regenoten den heere van Bruggen ter eenre, genoemt Mertens Bosch, liggen in twee keuren, vijff daghmaelen in den 15. keur, item sesse daghmaelen in den 25. keur, ende belast int geheel met xi penn. Lovens.

Op den seven en twintighsten meert seventhien hondert negen en viertigh naer voorgaende affixie van billetten gehouden den eersten sitdagh ten huyse van Philppus Van de Savel, het Tholhuys binnen Betecom, ende is daer niemant gecompareert die eenigh geboth heeft gedaen.

Op den derden april seventhien hondert negen en viertigh den tweeden ut ante.

Op den thienden april seventhien hondert negen en viertigh naer voorgaende affixie van billetten gehouden den derden ut ante.

Op den negen en twintighsten april seventhien hondert negen en viertigh naer voorgaende affixie van billetten gehouden den vierden sitdagh ten huyse van Philippus Van de Saevel binnen Betecom ende de conditien aen eenider voorgelesen sijnde ende van boven afgeroepen sijnde, heeft hier van den palmslagh genomen Jacobus Pelgrims voor twee hondert vijfftigh guldens, stelt vijff hoogen Jan Baptist Laureys, stelt noch twee hoogen.

Eodem die ontsteken de keersse door den heere meyer Van Leemputte, is Jan Baptist Laureys cooper gebleven als meestbiedende met den uytganck der keersse, stelt voor borge Jacobus Pelgrims, onder stont copije der acte van denominatie.

Den ondergeschreven verclaert den coop gedaen te hebben ten behoeve van sijne schoonvaeder Jacobus Pelgrims, die het selve heeft geaccepteert, onderteeckent Jan Baptist Laureys en Jacobus Pelgrims.

Aldus gedaen ende vercocht door mij ondergeschreven notaris, geadmitteert bij Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, tot Aerschot residerende, desen negen en twintighsten april seventhien hondert negen en viertigh ter presentie van sr. Sebastiaen De Wit en d' heer Joannes Franciscus Istas, insgelijcx notaris, als getuygen, ende voorts ter presentie van alle de omstaenders ter plaetse wesende ende is de minute deser, waer aen is geannexeert segel competent, bij de vercooperssen, coopers, borgen ende getuygen beneffens mij notario onderteekent, onder stont quod attestor, signatum J.F. Van Nuffel, nots., met paraphe, 1749, leeger stont copije der quittantie, staende op d' originele minute.

De onderges. bekennen van Jacobus Pelgrims ontfangen te hebben de somme van vijffthien hondert drij en tachentigh guldens in voldoeninge der vier coopen, bij hem ende Jan Baptist Laureys gedaen achtervolgens de voors. conditie, dienende dese voor quittantie, actum 8. may 1749, onderteekent E. Van Langendonck, C.J. Immens ende Isabelle Joseph Van der Loock, nogh leeger stont den onderges. bekent van Jacobus Pelgrims voldaen te sijn van stuyver gelt ende andere ongelt, desen elffsten maye 1749, onderteekent J.F. Van Nuffel, 1749, heeft opgedraegen met wettige verthijdenisse in handen des loco meyers als in s' heeren handen van den gronde eerst twee boinderen lants, genoemt den Beckersbergh, item drij daghmaelen lants, genoemt het Eyssel, item een sille schaerbosch met den grondt ende een parseel lants, groot een half boinder, met den hautcant beneden, item ende finalijck een parceel lants, groot drij daghmaelen, hier vorens in de voors. conditien breeder geindividueert ende met sijne regenoten gespecificeert onder waerschap als bij de selve ende naer dijen den selven opdraegere in den naeme van sijne constituanten ter manisse des loco meyers ende wijsdomme der schepenen hier onder te noemen, daer uyt was ontgoeyt ende onterft, soo sijn ter selve manisse ende wijsdomme met alle gewoonelijcke solemnitijten daerinne gegicht, gegoeyt ende geerft op schot, lot ende eenieder sijnen goeden rechte behoudende, Jacobus Pelgrims, present ende t' selve accepterende, soo voor hem als voor sijne huysvrouwe Catharina Verbist, hunne ergenaemen ende naercomelingen, actum desen 5. july 1749, coram Jan Librechts als ad hunc actum loco praetoris geauthoriseerden schepene, Jan De Wijngaert ende Peeter Bruyndonck, mede schepenen der voors. heerelijckheden.

Jacobus Pelgrims.

Jan Librechts.

Joannes De Wijngaert.

Peeter Bruyndonckx.

Mij pnt. J.F. Istas, greffr.

          Uit dit huwelijk:

          Pelgrims Franciscus, (°) Betekom 20.09.1731 (g. Verbist Franciscus en De Meijer Catharina),

          Pelgrims Jacobus, (°) Betekom 27.03.1733 (g. Van den Bergh Jacobus en Pelgrims Maria),

          Pelgrims Cornelius, (°) Betekom 17.03.1735 (g. De Meijer Cornelius en Pelgrims Joanna), + Betekom 1739,

          Pelgrims Joanna Catharina, (°) Betekom 08.02.1737 (g. Pelgrims Joannes Franciscus en Verbist Ida),

          Pelgrims Joanna Theresia, (°) Betekom 15.06.1739 (g. Pelgrims Franciscus Josephus en Verbist Theresia),

          Pelgrims Lucas, (°) Betekom 30.10.1740 (g. RD Muls Joannes vicepastor en Jacobs Joanna Maria),

          Pelgrims Joannes Franciscus, (°) Betekom 06.12.1742 (g. De Wildt Joannes en Mirocx Maria alias De Wildt),

          Pelgrims Guilielmus, (°) Betekom 25.05.1744 (g. Van Nuffelen Guilielmus en Preters Joanna Maria), + Betekom 1748,

     Verbiest Franciscus, (°) Westelo 24.11.1701 (g. Laureys Franciscus en Van Nijlendonck Antonius),

     Verbiest Anna Elisabeth, (°) Westerlo 04.03.1704 (g. Verbiest Amandus en De Becker Catharina),

     Verbiest Martinus Sebastianus, (°) Westerlo 22.01.1706 (g. Helsen Martinus en Maybos Anna),

     Verbiest Joannes Baptista, (°) Westerlo 05.08.1708 (g. Raymakers Joannes en Layman Anna),

     Verbiest Dimphna, (°) Westerlo 31.07.1710 (g. Callaerts Petrus en Putmans Elisabeth),

     Verbiest Joanna Theresia, (°) Westerlo 11.08.1715 (g. Borbon Henricus en Daems Joanna),

     x Betekom 07.05.1743 (g. Pelgrims Jacobus en Van Nuffelen Petrus) met Van Nuffelen Guilielmus,

          Uit dit huwelijk:

          Van Nuffelen Anna Catharina, (°) Betekom 17.02.1744 (g. Van Nuffelen Henricus en Verbist Catharina),

          Van Nuffelen Theresia, (°) Betekom 19.12.1745 (g. Pelgrims Jacobus en Janssens Catharina),

          Van Nuffelen Anna Elisabeth, (°) Betekom 22.03.1747 (g. Verbist Franciscus en Van Nuffelen Anna Catharina),

          Van Nuffelen Jacobus, (°) Betekom 09.09.1748 (g. Van Nuffelen Jacobus en Verbist Catharina), + Betekom 10.09.1748,

 

Verbist Cornelius, (°) Noorderwijk 16.02.1670 (g. Tubax Cornelius en Heylen Catharina),

 

Verbist Petrus, (°) Noorderwijk 16.02.1670 (g. Tjiongen Carolus en Joris Anna),

 

Verbiest Amandus, X (S634), (°) Westerlo 30.11.1672 (g. Vermeeren Amandus en Van Blockhoven Maria Catharina),

 

Verbiest Elisabeth, (°) Westerlo 21.06.1676 (g. Michiels Henricus en Dries Elisabeth).

 


 

X - Verbiest Amandus (S634), (°) Westerlo 30.11.1672, x Westerlo 06.03.1707 met Van Genechten Anna (S635), (°) Westerlo 07.02.1683 (g. Van Genechten Guielmus en ... Maria).

 

Uit dit huwelijk: mogelijk wonend in Herselt,

 

Verbiest Maria, (°) Westerlo 13.09.1707 (g. Verbiest Guilielmus en Grieten Maria),

 

Verbiest Joannes, (°) Westerlo 23.02.1712 (g. Van Gansen Guilielmus en Ouraerts Anna Maria),

 

Verbiest Ida, IX (S317), (°) Westerlo 23.02.1712 (g. Verbist Guilielmus en Laureys Ida).

 


 

IX - Claes Joannes (S316), (°) Betekom 29.12.1719 (g. Joannes Claes en Catharina Vischkens nomine Christine Ballens), x Betekom 16.06.1743 (g. Jacobus Pelgrims en Franciscus Pelgrims) met Verbist Ida (S317), (°) Westerlo 23.02.1712 (g. Verbist Guilielmus en Laureys Ida), + Betekom 06.07.1775.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Claes Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Jacobus, VIII (S158), (°) Betekom 09.01.1745 (g. Jacobus Pelgrims en Anna Maria Claes),

 

Claes Franciscus, (°) Betekom 29.10.1748 (g. Franciscus Pelgrims en Catharina Verbist),

 

Claes Anna Elisabeth, (°) Betekom 25.12.1751 (g. Franciscus Verbist en Elisabeth Claes).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom