Voorouderlijst Verbeumen Hendrik

 

Beem(en) Van, Van Beeumen, Verbeemen, Verbiemen

1. Samentrekking van Bohemen. Familienaam uit de streek.

2. Mogelijk ook uit Beemd: zie daar.

 

Beemd Van den, Van den Beemt, Van de(n) Bemdt, Van den Bem(d), Van den Bemt, Van de(n/m) Bempt, Van der Bem(p)den, Van den Bempde(n), Van (den) Bemde(n), Van der/n Benden, Van der Ben(t), Van Bemten, (de) Bent, Debempt, De Bendt

Familienaam uit de plaatsnaam beemd.

 


 

XII - Verbeumen Hendrik (S2692), ° ca. 1550, x met ...

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

60. Hendrik Verbeumen handwerker & schiptrecker als eigenaer van een huijsken.
RM23717: Fo 46: verpachtinge van thienden tot Bexem
- Wouter Verbeumen soene Hendrik ons derdendeel thinde zoe van graen als hoijerwasch gelegen over de Winge int gehucht genoempt Bexem ... een termijn van drij jaeren te beginnen 1643
- Willem Vanden Bosch onse derdeel thiende over de moelen waer van d
'andere twee derdendelen competeren het clooster Vrouwenperck ende dat eenen termijn van drije jaeren ‎(1643)‎
- Anthoon Van Mechelen & Willem Janssens onse derdedeel thienden gelegen onder Rotselaer int gehucht de Hellicht consisterende in graen & hoijerwasch bij hun veel tijts gebruijkct is, ende dat eenen trmij van drij jaeren vanaf 1644
- Jooris Vandeneijnde.
RM23716: Fo 16: Wouter Verbeumen sone Hendrick van huijs & hof op eijnde eertijts toebehoort hebbende Geert Vandenberge ‎(nu Stoffel eerbac ? nu Willem Herimans nu Isaack Meulemans)‎.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeumen Walterus, XI (S1346),

 

?Verbeumen Henricus, x > 1609 met Elsen? Johanna,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeumen Henricus, (°) Rotselaar 21.06.1609 (g. Verbeumen Henricus en Mercx Catharina),

     Verbeumen Egidius, (°) Rotselaar 03.02.1610 (g. Froonhoven Egidius en Van Criekinghen Maria),

 

Verbeumen Gerardus, ° ca. 1580, x 1 Rotselaar 29.09.1613 (g. De Winter Godefridus, Cartio mr Gerardus en Fobleths Arnoldus) met Foblets Elisabeth, x 2 Rotselaar 23.08.1623 (g. Foblets Arnoldus en Vande Panhuyssen Guilielmus) met Holemans Clara (N3923), zij x 1 met Vercalsteren Michiel (N3922),

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Olivier Michiels x Maria Horemans, Anna Horemans x Adriaen De Cock, soldaet onder de compagnie van capiteijn Moran van het garnisoen van Breda gepasseert voor de notaris tot Breda residerende ... met getuijgen heer Peeter Leemans pastoor tot Mol & Michiel Vanden Dam beenhacker, op 30 meert 1637? ende met Geraert Verboom haeren oom van moeders sijde ? verkopen na de dood van hun moeder en huis en hof in Rotselaer & nog andere gronden aan Jan VDP x Anna Grietens.
R1606 fo 221: 6 maart 1641:
Bertelemeus De Neuter sone Thomas ende wijlen Anna De Muijser, ende Geert Verbeumen met procuratie van Thomas De Neuter wn Anna De Muijser voor de tochte, item van Hendrik De Neuter, Jan De Neuter, Anneken De Neuter, Philips Vreese x Marie De Neuter hen oock sterkmakende voor Guilliam De Neuter absent ende minderjarigh in dienste van sijne conincklijcke majesteijt onder de heere capiteyn Quiedo ‎‎ mede voor Adriaen Henne broeder voor de erffelijckheijt
? verkopen huijs ende hof groot ontrent een half dm gelegen tot Sallaken onder Rotselaer aan Guilliam Coomans x Margareta Boomans.
Aarschot 139ter: 7 feb 1642:
Geraert Verbeumen tweeden man van Clara Holemans heeft te leene verheven naer dode Simon Holemans haers vaders een half bunder bempt gelegen te Werchter opden Hertborn.
R1681/ 1: 9 jul 1642:
Geraert Verboomen dienaer.
Wer1874 fo 429:
- 17 feb 1615: Frederick Van Hymsdale sone Frederick ende van Antonette Van Hamme verkoopt aan Sijmon Holemans x Anna Verstraeten de hellicht van ses dm gelegen in drij stucken
- 7 feb 1642: Geeraert Verbeunen tweede man van Clara Holemans na de dood van Simon Holemans
- 3 mrt 1674: jonker Philips Frans Baltijn tot behoef van Clara Van Calsteren na de dood van Clara Holemans haare moeder een half bunder land in Werchter gen Schamperblock
- en verkoopt dezelfde dag aan Francois Kint x Maria Verswijver
- 21 jan 1695: Peeter Kint heeft te leene verheven bij doode Francois Kint sijnen vader
- 23 jul 1717: Peeter L'
Enfant sone Francis ende Marie De Wijngaert heeft te lene verheven bij doode Peeter l'Enfant alias Kint.
R1607 fo 10: 28 feb 1643:
S+D erfgen Simon Holemans x Anna Verstraeten
- Barbara Holemans we Vranck Van Aerschot met Jakob Van Aerschot haeren sone
- Clara Holemans we Machiel Van Calsteren xx Geraert Verboomen met Jan Van Calsteren haeren sone.
R1618/ 1 fo 100: Jaergeding 15 jan 1648:
Aert Kimpts arrestant in materie van injurien tegen Geraert Verbeumen.
Den gedaegde opden
? lestleden hem soo veere heeft te buijten gegaen dat hij den arrestant publiecquelijck heeft naergeseyt van dat hij soude wesen een dief vande he geest sack ende want den aenre sulckx niet langer en staet te verdraegen als wesende een man met eere.
R1618/ 1 fo 123: 14 okt 1648:
Comparerende in propren persoone Geraert Verbeumen bekent schuldig te sijn aen Henrick Verbeumen sijnen soone dwelck Elisabeth Borremans sijns vrs sone huijsvrouwe present sijnde is accepterende die somme van 43 gl 15 st ter cause van verhuerde landen tot diversche jaeren verschenen.
R1618/ 1: 10 feb 1650:
Alsoo Machiel Verhaegen ende Geraert Verboomen hebben gecalengiert die huisvrouwe van Aert Van Beethoven ende de vrouwe van Jan Huens ende hebben deselve gedaegt sij hebbende voerrast in mijn poet ‎(?)‎ aen den Hontsheuvel ende hebben daer met haer swaen soo veel poet uitgedaen dat mijn maert eenen halven sack heeft thuys gehaelt bij soo verre ghij daer geen recht over en doet het sal alle daegen te doen sijn  Andries Dauwen.
R1618/ 1 6 nov 1652:
Jan Van Calsteren met sijne consoorten kinderen ende behouden kinderen van wijlen Michiel Van Calsteren ende Clara Holemans als cessionarissen supplten tegen Geraert Verboomen wn wijlen Clara Holemans geinsinueerde . . .
Gesien bij mijnen heeren schepenen der baenderije van Rotselaer bij copije gepresenteert opden 9 okt 1652 lestleden, ten sijnde des voors geinsinueerde soude worden geordonneert aen vrs suppleanten te rembourseren ofte restitueren de costen ter saecke vande begrafenisse der vrs Clara Holemans betaelt, ter somme van 34 gl, behoorlijck geinsinueert geweest sijnde door Michiel Verhaegen.. waernaer den geinsinueerden was geordoneert te voldoen binnen acht daegen.
Dat mits niet voldoeninge vanden voors appointemente vanden 19sten okt lestleden, den geinsinueerden van antwoord soude sijn & blijven versteken ende dijengevolg aen de suppleanten hebben te restitueren die somme van 34 gls .. mitsgaders de costen beloopende 7 gls seven st.
Eodem et coram ijsdem comparerende Geeraert Viskens ‎(?)‎ der suppliaten ende aengehoudt sone van wijlen Clara Holemans heeft in conformiteyt ende voldoeninge vanden boven geschreven vonnisse, overlegt sekere quitantie van sustere Clercken Roelants gasthuijssustere van Mechelen, waeruit dat blijckt in den selven gasthuijs siek te hebben gelegen ende gestorven te sijn & begraefen die voors Clara Holemans & daerover bij deselve gasthuijssusters sijnde ontvangen geweest de somme van 34 gls,  actum ut supra .

     Uit dit huwelijk:

     1. Verbeumen Joannes, (°) Rotselaar 09.10.1614 (g. De Neutre Joannes en Van Arschot Johanna),

     Verbeumen Henricus, (°) Rotselaar 31.03.1616 (g. Van Aerschot Henricus en Van Berge Margareta),

     Verbeumen Adriana, (°) Rotselaar 27.07.1618 (g. Vanden Dyck Henricus en Foblets Adriana),

     Verbeumen Catharina, (°) Rotselaar 23.08.1620 (g. Fobelets Joannes sr en De Muyser Catharina),

     2. Van Calster Anna, x 1 met ?, x 2 met Adriaen De Keuster,

     Van Calster Jan,

     Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 20.09.1605 (g. Hendrik Bosmans en Catharina Claes),

     x Rotselaar 13.07.1638 (g. Antheunis Servatius en Beyen Bartholomeus) met Christiaen Vrients (Wijns bij x),

     Van Calster Margareta, (°) Haacht ...1607, x Rotselaar 10.07.1630 (g. Van Aerschot Guilelmus en Vanden Panhuijssen Guilhelmus) met Servaes Antheunis,

     Van Calster Christophorus, (°) Haacht 09.02.1610,

     Van Calster Clara, XII (N1961), (°) Haacht 24.04.1612,

     Vercalsteren Wilhelmus, (°) Werchter 21.03.1618 (g. Van Panhuijs Wilhelmus en Boschmans Catharina),

 

Verbeumen Catharina, x Rotselaar 13.04.1614 (g. Panhuysse Joannes, Verbeumen Gerardus en De Neutere Henricus) met Leerbac Christophorus, geen fii in Rot, Wez, W, Wak.

 


 

XI - Verbeumen Walterus (S1346), x Rotselaar 10.01.1616 (g. Joannes Fobleths, Godefridus De Winter en Christophorus Lerbin) met Beys (Bhijs) Catharina (S1347).

 

Onderstaande aktes met vermelding van Walterus Verbeumen met dank aan Paul Peeters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7918 fol. 477v°.

Item in tegenwoerdicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen mr. Jaspar De Man om den naervolgenden contracte notariael, bijde procuratie daer inne geinsereert, als thoonder geconstitueert sijnde, heeft den selven vernieuwt inder vuegen naervolghende.

Op heden den xxien. meert 1664 comparerende voer mij openbaer notaris, present die getuygen naergenoempt Wauter Verbeumen, innegeseten van Rotselaer, die welcke midts de somme van tweenseventich gls. eens, bij hem alsnu ten dancke ontfanghen vuytte handen van Hendrick De Brier, insgelijcx innegesetene van Rotselaer, heeft bekent wel en. deughdel. schuldich te sijn aenden vs. Hendrick De Brier (present ende accepterende) vier gls. ende thien stuyvers erffelijck, te xx sts. t' stuck, erffelijcke rente, munte in Brabant, cours en. loop hebbende alle jaeren op date deser te verschijnen ende te betaelen, ende waer van den iersten valdach sal wesen opden xxi meert a°. 1665 ende soo voorts van jaere te jaere totte affquytinge toe, die welcke sal mogen geschieden t' allen tijden alst den rentgeldere gelieven sal, met gelijcke tweentseventich guldens eens in permissien gelde t' eender reyse ende met volle rente ende inder stadts wissele van Loven los ende vrije van xe., xxe., ce., mindere en. meerdere penningen ende van alle andere impositien en. exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, te leveren tot behoeff van den vs. Hendrick De Brier, sijne erffgenaemen ende naercomelingen oft sijns actie hebbende, gelovende die selve rente alle jaeren ten tijde en. termijne voors. wel ende loffel. te betaelen ende te leveren, los, vrey ende tot behoef als boven, t' elcken valdach als schult met recht verwonnen, obligan., submitten. ac renunciando in forma, ende om den voers. rentheffere vande voors. rente van vier guldens ende thien stuyvers erffelijck ende vande jaerlijcxe betaelinge der selver noch beter te verseeckeren, soo heeft den voors. iersten comparant geconsenteert int maecken van beleyde ende mainmise op ende over alle ende iegewelcke sijne goederen, beyde haeffve en. erffve, ende int decreet der heeren schepenen van Loven daerover te gheven sonder voergaende dagement en. namentlijck ierst opde hellicht van ses vierendeelen landts, gelegen onder Wesemael, regen. Anthoen Van Aerschot ter eenre, d' erffgen. vanden heere hertoch van Aerschot ter ije., d' erffgen. Hendrick Van Aerschot ter iije. sijden, item de hellicht van seecker huys ende erffve, groot een halff dachmael, gelegen onder Rotselaer, regen. Wauter Vanden Eynde in twee sijden, Guilliam Van Aerschot ter iij. sijden, item op noch drije deelen bempts, gelegen onder Rotselaer, groot ses vierendeelen, regen. sheeren straete ter eenre, Peeter Meulemans ter ije., ... [niet vermeld], verclaerende den vs. iersten comparant de vs. goederen te wesen vrey, eygen ende onbelast goet, constituerende ten effecte van dijen den voors. comparant, Vander Vorst, De Man en. een ieder thoonder deser om allen t' ghene vs. is, voer meyer en. schepen. van Loven ende alomme elders daert van noode wesen sal, te vernieuwen ende herkennen ende aldaer te consenteren als boven, midtsgaeders inde volontaire condemnatie, promittens irrevocabiliter ratum, obligan., submitten. ac renun. ut supra, super quibus, etha.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven ter presentien van mr. Gaspar De Man en. mr. Martinus Caverenne, clercken in media, als getuygen hier toe Xsocht. ende gebeden, ende is de minute deser respective bijde vs. comparanten met henne marcken beneffens die getuygen onderteeckent ende van mij als clercq, quod attestor, signatum N. Wouters, nots.

Aldus vernieuwt doer den voors. geconstiueerde coram Bucq, Willemaerts, iij novembris 1666. 

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Walterus Verbeumen en zijn vrouw Catharina Boon (Beys), inwoners van Rotselaar. Mogelijk was de vermelding van de familienaam Boon in de akte een lapsus van de griffier, want in de parochieregisters staat er wel degelijk als familienaam Beys bij hun kinderen Maria en Joannes, of zou de pastoor zich vergist hebben ? Niettegenstaande gaat het ongetwijfeld om dezelfde persoon.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 72v., akte dd. 5 november 1629.

Item m(eeste)r Ph(i)l(ip)s De Kerridder tot des naerbes(chreven) staet te doen, onwederoepelijck geconstitueert sijnde bij procuratie, hem gegeven bij Adriaen Van(den) Eynde als man en(de) mombor van Marie De Muyser, en(de) Cathlijne De Muyser voor den not(ari)s m(eeste)r Liebrecht Van(den) Berghe en(de) sekere getuyghen opden ixen. july 1629, alhier gesien en(de) gebleken, bij manisse heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een plecke heyde, groot drie vieren(deelen), gelegen te Bexem onder Rotselaer onder den Raetsberch, regen(oten) t' clooster van Vrouwenperck ter ie., die gemeyn heyde ter iie., den wech gaende van Rotselaer naer Wesemael ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est Wouter Verbeumen, soo voor hem als voor Cathlijn Boon, sijne huysv(rouw)e, woonen(de) tot Rotselaer,  per mo(nitionem) et satis et waras op s' heeren chijns ingevalle, daer eenighen op is vuytgaen(de), alles volgende de de v(oor)s(chreve) procuratie, die welcke alhier wordt gehouden voor geinsereert, eisdem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeumen Maria, X (S673), (°) Rotselaar 11.03.1618 (g. Walterus Van Horck en Maria Fobelets),

 

Verbeumen Joannes, (°) Rotselaar 08.03.1622 (g. Joannes Fobelets senior en Maria Naese),

 

Verbeumen Anna, ° ca. 1630, x Rotselaar 02.12.1652 (g. Walterus Verbeumen en Godefridus De Pelsmaker) met Antoon Foblets,

     Uit dit huwelijk:

     Foblets Cornelius, (°) Rotselaar 21.08.1653 (g. Van Beringen Cornelius en Vermeulen Petronella),

     Foblets Henricus, (°) Rotselaar 18.07.1655 (g. De Neuter Henricus en De Brier Elisabeth),

     Foblets Maria, (°) Rotselaar 05.02.1658 (g. Foblets Henricus en Foblets Maria),

     Foblets Nicolaus, (°) Rotselaar 19.09.1660 (g. Huijgens Nicolaus en Vrolijx Catharina),

     Foblets Catharina, (°) Rotselaar 28.06.1663 (g. De Nueter Philippus en Foblets Catharina),

     Foblets Jacobus, (°) Rotselaar 18.05.1666 (g. Van Aerschot Jacobus en De Wilde Anna),

     Foblets Barbara, (°) Rotselaar 19.02.1669 (g. Foblets Walterus en Vrolijcx Barbara),

     Foblets Joannes, (°) Rotselaar 01.09.1672 (g. Foblets Joannes en Borginionts Margarita).

 


 

X - Michiels Oliverius (S672), (°) Wezemaal 20.01.1608 (g. Oliverius Van der Schueren en Elisabeth Wigghers), x 1 Wezemaal 30.04.1634 (g. Peters Petrus en Georgius Joannes) met Hendrickx Anna (kinderloos), x 2 (niet Wez, ) met Sroijen Anna, x 3 (niet Wez, ) met Maria Horemans, x 4 (niet Wez, Rot, ) met Verboomen Maria (S673), (°) Rotselaar 11.03.1618 (g. Walterus Van Horck en Maria Fobelets). Deze laatste x 2 Rotselaar 23.07.1650 (g. Verbeumen Walterus en Verbeumen Gerardus) met Huijsmans Franco (geen fii in Rot, Wez, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Michiels Adrianus, (°) Wezemaal 08.03.1635 (g. Andrianus Anteunis en Elisabeth Hendrickx),

 

3. Michiels Maria, (°) Wezemaal 06.12.1638 (g. Petrus Stoffels en Maria De Wit), x Wezemaal 05.05.1677 (g. Vanden Schrieck Joannes en Michiels Christophorus) met Godefroij - Godtfroij To(u)ssanus - Toussaint - Allerheiligen - Natalis, deze x 1 Wezemaal 14.01.1651 (g. Van Hovelt Joannes en Elsen Henricus) met Van Ho(o)velt Margareta, x 2 Wezemaal 07.01.1670 (g. Geerts Petrus en Marissens Gerardus) met Scheepmans Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Godefroije Maria, (°) Wezemaal 14.07.1651 (g. Godefroije Hubertus en Lansseer Maria),

     Godefroij (Elsen) Gerardus, (°) Wezemaal 16.08.1654 (g. Elsen Gerardus en Elsen Joanna),

     Godefridi Margareta, (°) Wezemaal 08.04.1657 (g. Elsen Gerardus en Godefroijs Margareta),

     Godefroij Nicolaus, (°) Wezemaal 18.07.1662 (g. Leijsens Nicolaus en Van Hoovelt Catharina),

     Godefroo Carolus, (°) Wezemaal 15.11.1665 (g. Van Aerschot Carolus en Elsen Maria),

     2. Goddefroij Maria, (°) Wezemaal 28.01.1671 (g. Elsen Paulus en Wauters Maria),

     Godefroij Elizabeth, (°) Wezemaal 02.02.1674 (g. Jenkein Hubertus n. Minnen Joannes Martinus en Clismans Elizabeth),

     Godefroij Joannes, (°) Wezemaal 27.11.1675 (g. Sonnée Joannes en Scheepmans Maria),

     3. kinderloos ?,

 

4. Michiels Christophorus, IX (S336), (°) Wezemaal 11.01.1643 (g. Christophorus Van Mierbeeck en Anna Diricks).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom