Voorouderlijst Verbeeck Guilielmus

 

Familienaam afgeleid van de zeer verspreide plaatsnaam 'beek'.

 


 

XIII - Verbeeck Jaspar, fs Guilielmus (S6968), x Haacht 01.08.1589 met Guens (Govens) Anna (S6969).

 

Gaspar Verbeeck, inwoner van Haacht, emancipeert zijn kinderen Guilielmus en Cornelius, die hij verwekt heeft met zijn vrouw Anna G(h)eens. Het merkwaardige is dat die twee zonen respectievelijk reeds 31 en 27 jaar oud zijn. Bovendien vernemen we dat Gaspar de zoon is van wijlen Guilielmus. Anna Gheens wordt vermeld als 'sijne tegenwoirdighe huysvrouwe', wat laat vermoeden dat Gaspar reeds eerder met een andere vrouw gehuwd was.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 8252, folio 370r., akte dd. 10 juni 1630.

Transcriptie.

Item in p(rese)ntie der heeren schepenen van

Loven naerbeschreven gestaen Jaspar

V(er)beeck soene wijlen Willems, woonende

onder Haecht, ende heeft behoorelijck

geemancipeert vuyt zijn(en) broode en(de)

plicht gedaen Willem en(de) Cornelis

V(er)beeck, zijne kinderen, bij hem v(er)weckt

vuyt den schoot van Anneken

Gheens, sijne tegenwoirdighe

huysvrouwe, quo facto J. Woutelers

reconduxit ab aqua et igne in

forma, coram Van Assche, Van Grave,

junii x., 1630.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Maria, (°) Haacht 06.05.1590,

 

Verbeeck Jan, (°) Haacht 05.03.1592,

 

Verbeeck Catharina, (°) Haacht 02.02.1594,

 

Verbeeck Jan, (°) Haacht 20.02.1596, x Haacht 30.04.1619 met Verloock Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Jan, (°) Haacht 24.06.1620,

     Verbeeck Remigius, (°) Haacht 06.01.1622,

     Verbeeck Peeter,

     Verbeeck Cornelus, (°) Haacht 27.11.1627,

     Verbeeck Maria, (°) Haacht 03.11.1629,

     Verbeeck Catharina, (°) Haacht 05.01.1632,

     Verbeeck Elisabeth, (°) Haacht 19.07.1634,

 

Verbeeck Antonius, (°) Haacht 06.07.1597,

 

Verbeeck Guilielmus, (°) Haacht 11.02.1599,

 

Verbeeck Cornelus, XII (S3484), (°) Haacht 11.11.1603.

,


 

XII - Verbeeck Cornelius (bij x Petrus) (S3484), (°) Haacht 11.11.1603, x Haacht 06.02.1635 met Machiels Elisabeth (S3485), (°) (niet  W!, H, S, K, R, Wes!, P!, Bon!, Bet, Wez, Rot?, Wak, ), deze x 2 met Guilielmus Van Looffelt.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

Wer5205: 24 april 1660:
Cornelis Verbeke x Elisabeth Machiels ende Jan Smets x Geertruijdt Machiels hebben te lene verheven na doode van Peeter Lauwers hunnen oom en ten behoeve van hunne huisvrouwen en hunne mede erfgen een half bunder lant dat boogart plach te syn ende een huijs plach op te staen maer nu geen half bunder groot zijnde mits dafloop vande dijle ... consisterende in drije lenen – sterfman Jan Paeps.
WSP5571 fo 118v: 25 mei 1672:
Guilliam Van Beethoven x Catharina Verschaert dochter wijlen Peeter Verschaert woonachtig tot Neerockerzeel hebben tot voldoeninge van alsulcke pretentien als mr Jacobus Wuijtiers was hebbende tot laste van voorm Peeter Verschaert mitsgaeders van seker stuck lants mits de doot van voors Peeter Verschaert op hen gedevolveert gelegen op het Broeckvelt groot ontrent een half bunder, soo verclaeren sij tselves stuck lants te hebben verkocht aen den tweeden comparant op conditie van quitschelding en daer boven op te leggen de somme van 32 gl, daervan hij ten dese aen d'eerste comparanten heeft gelevert assignatie om deselve somme te ontvangen van Nicolaes Van Campenhout oft Gillis Segers ... belovende den tweeden comparant tot versekeringe een dagwant weijde gelegen tot Haecht tegenwoordig in pachte gebruijckt bij Cornelis Verbeeck Jaspersone.

Fo 101v: 14 nov 1680:

S+D wijlen Cornelis Verbeeck x Elisabeth Michiels

- Marie Smets lest we Jan Verbeeck geasst met Jan Smets haeren vader (broer ?) als momboir van de kinderen

- Jan Van Tolhuijsen als v+m van de kinderen behouden van wijlen Maria Verbeeck

- Pauwel Dockx als momboir van de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Dockx ende Philips Gijselinckx als v+m over Philips Gijselinckx daer resp moeder aff was Cathalijn Verbeeck

(aant Daniels Heijken).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Joannes, XI (S1742), (°) Haacht 10.10.1635,

 

Verbeek Maria, (°) Haacht 19.07.1638, x Haacht 16.11.1660 met Jan Van Tolhuijs/zen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Tolhuijsen Joannes Baptista, (°) Haacht 05.04.1662,

     Van Tolhuijsen Petrus, (°) Haacht 25.05.1666,

 

Verbeeck Catharina, (°) Haacht 19.10.1642, x Haacht 07.07.1665 met Docx Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Dox Paulus, (°) Haacht 10.02.1667,

     Docx Cornelius, (°) Haacht 19.02.1668,

     Dox Adrianus, (°) Haacht 10.03.1670,

     Dox Joannes, (°) Haacht 05.10.1672.

 


 

XI - Verbeeck Joannes (S1742), (°) Haacht 10.10.1635, x 1 (niet W, H, ) met  Smets Maria (S1743), zij x 2 Werchter 29.04.1677 (g. Van Tongelen Petrus en Michiels Arnoldus) met Joannes Gooris.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

Wer1847: Fo 326:

- 11 aug 1573: (mr Peeter Van Breedzijp) Jan ende Loijck Wasschaerts kinderen wijlen Matheus verkopen de twee derdedelen van twee derdedelen ende de hellicht vanden derdedeel ende alle recht en actie van een half bonder bempt nu boomgaert wesende daer een huijs plach op te staen gelegen te Hanewijck aan Jan Lints uit Werchter

- 2 jun 1576 st novo: Jan Lints verkoopt aan Augustyn Van Loossen

- 27 mei 1596: Hendrik Goris alias Bruers x Maijcken Van Loossen dochter wijlen Augustyns daer moeder af was Barbara Van Haecht heeft na de dood deselves Augustyns te leene ontvangen tot behoef van zijn voors huijsvr en van Anna Van Loossen haer suster, en noch tot Peeterken Lauwaerts hun half broeder die twee derdedelen etc – sterfman Peeterken Lauwaerts 15 jaar, woonende tot Mechelen

- 24 apr 1660: Cornelis Verbeeck als m+m van Elisabeth Michiels ende Jan Smets x Geertruijde Michiels hebben na de dood van Peeter Lauwers hunnen oom te lene verheven – sterfman Jan Paeps

- 24 feb 1680: Maijcken Smets na de dood van Jan Paeps heeft te leene ontvangen het voors half bunder lant.. – Jacques Mertens besetman

- 22 mrt 1694: Peeter Verbeeck na de dood van Maijecken Smets sijne moeder heeft te leene ontvangen het voors half bunder

- 8 apr 1726: Cornelis Verbeeck na de dood van Peeter Verbeeck zijn broeder heeft ontvangen

- 2 mei 1749: Cornelis Verbeeck na dood van zijn vader Cornelis Verbeeck

- 19 jul 1762: Anna Verstraeten we Cornelis Verbeeck actievelijk in houwelijck met Michiel Vincx voor twee derde paerten ende Hendrik Verbeeck x ? voor het resterende derde paert heeft na dood van Cornelis Verbeeck verheven .. sterfman Joannes Verbeeck: 8 jaar.

 

Onderstaande akte dan weer met dank aan Paul Peeters

Hieronder een akte met vermelding van Joannes Goris en Maria Smets, in eerste huwelijk met Joannes Verbeeck.  In de akte worden ook de erfgenamen van Joannes Verbeeck (zijnde de kinderen van hem en Maria Smets) vermeld als aanpalenden van drie dagmalen broekbeemd onder Werchter, een perceel dat Maria Smets met haar tweede man in pand stelde voor de lening, die pas meer dan 80 jaar later werd vereffend. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8281 fol. 16v°.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven onder te noemen gestaen Jan Rauvoet om t' ghene naerbes. is, alhier te vernieuwen, bijde geinsereerde procuratie onwederoepelijck geconstitueert sijnde, heeft tselve gedaen en. geeffectueert inder vueghen als volght.

Opden 24. july 1682 compareerden voor mij noto., bij den coninck in sijnen raede geordonneert, in Brabant geadmitteert, tot Loven resideren., en. in. pntie. van. getuyghen naer te noemen, Jan Goris ende Maria Smets, gehuysschen, woonen. tot Werchter, de welcke hebben bekent thennen contentemente in gereede en. geevalueerde penninghen ontfanghen te hebben van joe. Maria Zegers, beghijnken opt Groot Beghijnhoff binnen dese stadt, de somme van twee hondert en vijfftich guldens eens, geloven. daervoor aen. selve joe., pnt. en. accepteren., jaerlijcx op date deser te betaelen eene rente van vijfthien guldens tweilff stuyvers en halven, daervan d' eerste jaer vallen en. te verschijnen sal den xxiiijen. july xvic. drijentachentich en. soo voorts van jaere tot jaere binnen Loven aen. rentheffersse te leveren, los en. vrij van ve., xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penninghen en. impositien, ingestelt oft inne te stellen, bedacht oft onbedacht, t' elcken valdaeghe als schuldt met recht verwonnen, daervoor verobligeren. henne persoonen en. goederen, haeve en. erfve, tegenwoordighe en. toecomen., met subie. en. rentie. als naer stiel, specialijck hebben daervoor Xbonden. ontrent een boender landts, eertijts bempt, onbegrepen der maete, gelegen onder Haecht, regen. het beneficiie van Ninde ter ie., heer Joan Francois De Vroey ter ije., de straet, gent. Cappellemans Dijck, ter iije. en. t' Collegie van Dieven ter iiije. sijden, daerinne de voors. Maria Smets opden ix. deser voor schepenen van Haecht is gegoeyt, item ontrent drij dachm. broeckbempts, gelegen onder Werchter, regen. t' goidtshuys van Bethleem ter ie., de tweede compte. met d' erfgen. Jans Verbeeck ter ije., Ste. Barbara Capelle van Ninde ter iije. sijden, waranderen. d' eerste parcheel op sheeren chijns sonder meer lasten op vuyt te gaen, daerop waerschap en. genoechdoeninghe gelovende, consenterende over de selve goederen om te comen tot vasticheyt en. betaelinge der voors. rente int maecken en. slaen van beleyde en. mainmise, mede in. decrete der heeren schepenen deser stadt daerover te geven sonder daertoe gedaeght oft geroepen te moeten worden, constitueren. voorts onwederoepelijck Jan Rauvoet en. allen thoonders deser om tghene voors. is, voorde voors. schepenen deser stadt en. elders daer des Xsocht. soude moghen wesen te Xnieuwen en. laeten passeren in voluntaire condemnatie, oock sonder daegement, alles then. coste, promittentes ratum ac gratum, obdo., etha, ut supra, met conditie dat de voors. rente t' allen tijden sal moghen gequeten worden alst de rentgelders gelieven sal t' eender reyse met gelijcke capitaele somme en. volle rente, mits opseggen. sesse weken te voren, ende dat de rentgelders mits betaelen. t' elcken precisen valdaege oft ten lancxten binnen drij weken daer naer en. anderssints niet, sullen gestaen met tweilff guls. en. x st. tsiaers voor elcken termijn.

Actum binnen Loven ter pntien. van Jan en. Henrick Boon, gebroeders, getuyghen, hiertoe aensocht, ende is de minute deser van. compten. neffens mij noto. gemarqueert en. ondert., quod attestor, ende was ondert. C. Van Moockenborch, nots.

Aldus Xnieuwt. bij den vs. geconstitden. coram d. Van Cauwenhoven et De Winter, july xxiiij, 1682.  M. Van Berckel.

 N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

 Is gebleken volgens acte, gepasseert voorden nots. P.L. Van den Plas den 8. deser, dat de nevenstaende rente is gequeten, quare hic vacat, hac 14 juny 1763., J.B.J. Moermans, offl.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Verbeeck Gertrudis, X (S871), (°) Werchter 21.08.1660 (g. Verbeeck Cornelius en Anna Bols nomine Gertrudis Michiels),

    

Verbeeck Elisabeth, (°) Werchter 08.02.1662 (g. Petrus Van Tongelen nomine De Jonge Petrus  en Maria Stoop nomine Elisabeth Michiels),

    

Verbeeck Petrus, (°) Werchter 03.02.1664 (g. Petrus Van Tongelen en Clara Wouters),

    

Verbeeck Maria, (°) Werchter 13.06.1666 (g. Antonius Holemans en Margaretha Struyf),

    

Verbeeck Christina, (°) Werchter 12.04.1668 (g. Maria Viskens nomine Maria Holemans en Joanna Smets nomine Christina Smets),

    

Verbeeck Joannes, (°) Werchter 15.06.1670 (g. Petrus Van Tongelen nomine Smets Joannes en Adriana Smets nomine Elisabeth Machiels),

    

Verbeeck Cornelius, (°) Werchter 05.04.1672 (g. Arnoldus Machiels nomine Vermeulen Cornelius en Elisabeth Machiels nomine Catharina Verbeeck),

    

Verbeke Margaretha, (°) Werchter 03.02.1675 (g. Jacobus Van Tongelen en Margaretha Van Tongelen),

 

2. Gooris Adrianus, (°) Werchter 14.03.1678 (g. Gooris Adrianus en Smets Petronella nomine Smets Adriana),

    

Goris Henricus, (°) Werchter 07.10.1681 (g. Goris Henricus en Fopelets Catarina),

    

Goiris Judocus, (°) Werchter 18.03.1683 (g. Claes Judocus en Claes Catharina).

 


 

X - Van Langendonck Guilielmus (S870), (°) Werchter 16.11.1653 (g. Troij Guilielmus en Paeps Maria), x Werchter 13.05.1683 met Gertrudis Verbeeck (S871), (°) Werchter 21.08.1660 (g. Cornelius Verbeeck en Anna Bols n. Gertrudis Michiels), + Werchter 03.04.1722.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Langendonck Maria, IX (S434), (°) Werchter 30.04.1684 (g. Maria Smets n. Joannes Smets en Maria Vermijlen),

 

Van Langendonck Anna, (°) Werchter 25.01.1686 (g. Joannes Gooris en Anna Van Salm),

 

Van Langhendock Joannes, "86 ann. 7 mens. Et Senior totius Parochiae (01.12.1782), (°) Werchter 27.12.1687 (g. Joannes Gooris en Paschasia Guens), x (niet W, ) met Anna Van Avont, (°) Werchter ...05.1696, + Werchter 01.12.1782,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Elisabeth, (°) Werchter 30.11.1714 (g. Guilielmus Van Langendonck en Elisa De Kijser),

     Van Langendonck Maria, (°) Werchter 29.09.1717 (g. Egidius ? Van Avont en Maria Van Langendonck),

     Van Langendonck Egidius, (°) Werchter 24.04.1719 (g. Egidius Van Avont en Gertrudis Verbeeck), x Werchter 06.02.1754 met Joanna Izemborgh,

     Van Langendonck Anna, (°) Werchter 07.08.1720 (g. Petrus Viskens en Anna Wauters), x Werchter 23.08.1739 met Michael Vloebergh, molitoris, ex Haacht,

 

Van Langendonck Henricus, (°) Werchter 14.06.1690 (g. Egidius Hoilaerts loco Henricus Goris en Maria Verbeke.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom