Voorouderlijst Verbeeck Adolph

 

Familienaam afgeleid van de zeer verspreide plaatsnaam 'beek'.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - Verbeke Adolph (N21648), ° ca. 1510, x met ... Van Doerne.

 

S+D: Adolph Verbeke als tochtnemer met Jacop, Jan, Lijsbeth, Marie ende Kathlijne Verbeke zijn kinderen als prprt ter eenre ende Lijsbeth Vandeputte ter andere zijden over de goederen hem toekomende van wijlen Janne Van Doerne.
Lijsbeth Vandeputte krijgt huis en hof in Tremelo .

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeke Lijsbeth, ° ca. 1520, x 1 met Peeter Van IJssche, fs Hendrik Van IJssche en Digne Van Moortele, x 2 met Peeter Vandeneijnde,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Essche Librecht,

     Van Essche Cathlijne, x met Hendrick Paeps, 

 

Verbeke Maria, ° ca. 1530,

 

Verbeke Kathlijn, ° ca. 1535,

 

Verbeke Jacob, XIV (N10824), ° ca. 1540,

 

Verbeke Jan, ° ca. 1540, x met Dumborgh Groenveer/Gruenvens, fa Philips, deze x 2 met Peeter Swinnen,

Accoordt ende uitcoop tusschen Jan Verbeeck met Dumborgh Gruenvens ende Cristiaen Verbeeck wijlen Jakobsone ter eendre, Librecht Van Essche met Hendrick Paeps wn van Cathlijne Van Essche, alle erfgen Peeter van Essche x Elisabeth Verbeeck.

Wer1848: Fo 32: 31 jan 1609:
Dunborgh Groenveer met haar zoon Jan Verbeeck verkoopt aan Anna Molijns een dm land dat zij vercregen had van Anthoon Ingelborghs.

Meer gegevens en aktes bij Vervoort.

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Jan, ° ca. 1570, x met Elisabeth Vervoort,

          Uit dit huwelijk:

          Vervoort Petrus,  

          Vervoort Jacobus,

          Vervoort Guilielmus,  

          Vervoort Anna,

          Vervoort Georgius,

          Vervoort Judocus,

          Vervoort Maria. 

 


 

XIV - Verbeeck Jacob (N10824), ° ca. 1540, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Christianus, XIII (N5412).

 


 

XIII - Verbeke Christianus (N5412), ° ca. 1570, x met ...

 

42. Christiaen Verbeeck huert huis & hof groot twee bunderen en een half dm bempt levende bij den h geest heeft een peert, een koije en twee veersen
Wer1848: Fo 14: 16 dec 1604:
Cristiaen Verbeeck Jacobssone verkoopt aan Dumborch Groenveren & Hanssen Verbeeck haeren sone een huis en hof met alle toebehoorten gelegen byden Heijligen Put.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeke Joannes, XII (N2706),

 

Verbeke Christophorus,

 

Verbeke Wilhelmus.

 


 

XII - Verbeke Joannes (N2706), x 1 (niet W, ) met Tijs  (Vervoort) Jasparina/Perijne (N2707), x 2 met Elisabetha Brugmans, fa Walterus x Magdalena Van Dorne.

 

Hieronder volgt een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Joannes Verbeeck. Uit de akte blijkt dat hij eerst x geweest was met Thijs alias Vervoort Gasparina / Elisabetha en een tweede maal met Elisabetha Brugmans, dochter van Walterus en Magdalena Van Dorne . Het is merkwaardig dat in de akte zijn eerste vrouwe “Perijne” werd genoemd. Het is natuurlijk niet veel verschil met Jesperijne, maar Perijne is in feite Petronella. Men had blijkbaar de grootste moeite met haar voornaam. Joannes Verbeeck en zijn tweede vrouw Elisabetha Brugmans hadden minstens nog een kind, met name Henricus, gedoopt te Werchter op 10.06.1627 (ss. : Van Hoegaerden Henricus filius Joannes en Brugmans Maria).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8254, folio 415v., akte dd. 11 juni 1632.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Dierick Goossens met Cl als man en(de) momboir van Clara Borchmans, met consente, wille en(de) wete van(de) selve sijn(e) huysvr(ouwe), woonen(de) tot Werchtere, ende heeft opgedragen ende getransporteert met wettige v(er)thijdenissen een halff boender lants, soet stuck gelegen is onder Werchter opden Bremptberch, regenooten tsheeren straete ter eenre, Peeter Michiels ter iier., Joos Roers ter iiier. en(de) die selve Peeter Michiels ter iiiier. sijden, op hen van weghen Laureys Borchmans, haers transpor(tan)ten vaeder was als hij leeffde, en(de) haer tusschen haere mede consorten aengedeylt, expositis impositus est per monit(ionem) iure hereditario Jan V(er)beeck soene Christiaens , lest weduwer wijlen Perijne Thijs, soe tot behoeff van hem selven als van Elisabeth Brugmans, sijne tegenwoirdige tweede huysvr(ouwe), hunlieden hoirs en(de) naercomelinghen, et satis die v(oor)s(chreve) opdrageren indivisim obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renuncieren(de) prout in forma et waras op tsheeren chijns inde jaerel(ijcxe) betaelinge, bedragen(de) een oort sonder meer co(m)mers daer op vuyt te gaen(e), terminis tanq(ua)m ende dat voorts die v(oor)s(chreve) geh gegoydden hen opdrageren sullen affdragen, gelijck sij dat geloven te doen(e) bij desen, eene p(er)sonnele rente van xii twelff r(insguldens) tsiaers, die sij opdrageren p(er)sonnel(ijck) hebben bekent voor wethouderen alhier aen jouffvr(ouwe) Josijne Van Haecht, bagijne int Groot Bagijnhoff alhier, soe salvo dat tot der transportan(ten) laste sal staen der selver rente, te betaelen alleenel(ijck) het loopen(de) jaer en(de) van dan voortaen sullen die gegoydde deselve jaerel(ijcx) volgen(de) de constitutie moeten betaelen en(de) den bekenderen der selver daer van soe ontlasten, dat sij transportanten noch henne naercomelinghen dijen aengaen(de) noyet en worden gepraempt noch gemolesteert, directel(ijck) noch indirectel(ijck), in eeniger manieren onder v(er)bant van hunlieden respective p(er)soonen ende goeden, meuble ende immeuble, tegenwoirdige en(de) toecomen(de), met renuncia(ti)e van allen en(de) yegelijcke privilegien ende defensien van rechte desen eenichsints contrarieren(de), namentl(ijck) den reghel van rechte dicteren(de) dat g(ene)rale renuncia(ti)e van egeender weerden en is ten sij dat speciale voortgaet, ende et privil(egio) de duob(us) vel plurib(us) reis en(de) de v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soone der constitut(ie) s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) et authent(ica) si qua mulier, daervan gecertioreert ende om den den v(oor)s(chreven) transportan(ten) over des v(oor)s(chreven) is, genoech te doene en(de) naerder te v(er)seeckeren, soe hebben die Jan V(er)beeck en(de) Elisabeth Brugmans, gehuysschen, tot onderpandt opgedraghen haer kintsgedeelte, haer voor de proprieteyt aencomen(de) van weghen wijlen Wouter Brugmans, daer van de tochte competeert Magdalena Van Dorne, haere moedere, wesen(de) onverdeylt, alles som eensdeels onder Aersschot ende eensdeels onder Rivieren geleghen, en(de) allen de gene anderen goeden, tot wat plaetsen die gelegen sijn oft bevonden sullen co(m)men te worden, egeen vuytgesondert, beloven(de) daer van inne te brenghen specifica(ti)e naer doode haerder v(oor)s(chreve) moedere oft wel de renthebbersse exposit(is) et imposit(us) die v(oor)s(chreven) Jan V(er)beeck, soe tot behoeff van hem selven als van zijn(e) v(oor)s(chreve) huysvr(ouwe), quo fac per monit(ionem) iure hereditario, quo facto idem reddidit terminis ende voorts meer tot wettige onderpanden over des v(oor)s(chreven) staet, om aen(de) selve onderpanden te v(er)haelen allen wettich gebreck metten costen in cas van noode, de pont pen(ningen), over desen te vallen, sullen blijven en(de) staen tot laste der gegoydden, coram Van Assche, Cruyningen, scab(inis) mo(nente) praetor, actu(m) junii xi., 1632.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verbeke Egidius, (°) Werchter 26.05.1619 (g. Crabbe Egidius en Van Lantrop Lucia),

 

Verbeeck Catharina, XI (N1353), (°) Werchter 30.08.1620 (g. Verbeke Wilhelmus en Rogmans Catharina),

 

Verbeke Maria, (°) Werchter 26.01.1622 (g. Verbeke Christophorus en Roeffs Maria),

 

Verbeke Joannes, (°) Werchter 17.07.1623 (g. Tijs Jasparina),

 

2. Verbeke Henricus, (°) Werchter 10.06.1627 (g. Van Hoegaerden Henricus fs Joannes en Brugmans Maria).

 


 

XI - Van Hove Joannes (N1352), ° (niet W?, H?, K?, S?, ...), x Werchter 22.07.1645 (g. Verbeeck Christophorus en Van Nuffel Cornelius) met Verbeeck Catharina (N1353), (°) Werchter 30.08.1620 (g. Verbeke Wilhelmus en Rogmans Catharina).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Jacobus, X (N676), (°) Werchter 03.05.1646 (g. Jacobus Verbeeck en Elisabeth Castermans),

 

Van Hove Anna, (°) Werchter 21.04.1648 (g. Christophorus Verbeeck en Anna Verboven),

 

Van Hove Joannes, (°) Werchter 11.04.1651 (g. Joannes Kannaerts en Margaretha Schrijns),

 

Van Hove Maria, (°) Werchter 16.06.1653 (g. Joannes Van Dijck en Maria Stoop),

 

Van Hove Cornelius, (°) Werchter 05.01.1656 (g. Cornelius Van Nuffele en Anna Schrijns),

 

Van Hove Lucia, (°) Werchter 10.09.1658 (g. Petrus Boets en Lucia Thijs).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom