Voorouderlijst Ven Jan

 

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam ven/vin = veenland, land waar turf gestoken wordt, waterig stuk land.

Zeer verspreide plaatsnaam.

 


De samenstelling van de oudste generatie en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - XV - Ven Joannes (S + N), x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Ven Anna, XIII,

 

Ven Jan, XII - XIII - XIV,

 

Ven Petrus, XIII.

 


 

XIII - Jacobus Van Looij, x met Ven Anna, ° ca. 1560, deze x 2 met Cornelis Verlinden.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Jacobus Van Looij.

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Cornelius Verlinden en zijn vrouw Anna Ven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7498, folio 105v., akte dd. 19 januari 1606, akte dd. 19 januari 1606.

Item in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Laureys Spoelberch sone wijlen Peeters, woonen(de) tot Gheelrode, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een hoffstadt metten boogaert, etc(etera), groot tsamen ontrent drije dachmaelen ombegrepen der maeten, soo tsel(ve) gelegen is ten Eynde onder die prochie van Werchter, regen(oten) die Neerstraet ter ie., die Dijle aldaer vlieten(de ter iie., Cornel(is) Wittix ter iiie. en(de) Ph(i)l(ip)s Gruenveer ter iiiie. zijd(en), bijd(en) voors(chreven) opdrager v(er)creghen voor schepen(en) van Loven opden xxvie. july lestled(en) in prima, exp(osito) imp(ositus) est Cornelis V(er)linden en(de) Anna Venne, zijne huysvr(ouw)e, tot behoeff van henne kinderen, die sij nu tegenwoordel(ijck) van malcanderen hebben oft noch naemaels sullen procreeren, behoudel(ijck) die voors(chreve) gehuysschen daerinne henne p(er)ceptie en(de) vrije dispositie et sat(is) die voors(chreven) opdraeger obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma et war(as) op sh(ee)ren chijns van(den) gronde ende alnoch op twee rinsg(u)l(dens) en(de) x st(uyvers) ts(iae)rs, soo verre men bevinden sal tsel(ve) daerop vuyttegaen, anders salt den voors(chreven) opdrager goet comen, tanqua(m) prout, coram Lievens Glavimans, januarii xixa., 1606.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Looij Waltrudis, XV,

    

Van Looij Gommara, x met Franciscus Van Nethen,

 

Van Looij Joanna, ° ca.  1592,

    

Verloo (Van Loo) Elisabeth, XII (S3475).

    

Van Looij Peeter, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Van Looij Peeter, frater Vedastus bij de Carmelieten in Leuven, 

    

Van Looij Jan, x met Vermijlen Christina, + Werchter 26.10.1664,

      Uit dit huwelijk:

     Van Loo Joannes, (°) Werchter 06.02.1622 fornicat. adolescens (g. Van Uffel Petrus en Wouters Magdalena), x Werchter 17.06.1657 (g. Van Loo Cornelius en Vermijlen Cornelius)

     met Anna Van Ninde, fii in Werchter,  

     Verloo Guilielmus, x 1 Werchter 23.11.1658 (g. Van Roost Cornelius en Vanden Dijck Joannes) met Cathelijne Van Vlasselaer,

     x 2 Werchter 29.01.1675 (g. Verbeeck Franciscus en Van Loo Joannes) met Magdalena Guens

     Van Loo Joannes, (°) Werchter 18.04.1627 (g. Wouterdams Joannes en Kerckmans Catharina),

     Verloo Cornelius,  

     Van Loij Franciscus, (°) Werchter 09.06.1641 (g. Vermijlen Cornelius en Van Nuffel Antonia), 

 

Van Looij Cornelius, x met Josina Van Waeijenberghe,
     Uit dit huwelijk:

     Van Loo Adrianus, (°) Werchter 16.02.1625 (g. Verhulst Adrianus en Janssens Cecilia), x Werchter 01.07.1652 (g. Van Tongelen Joannes en mag. Joannes Schellekens)

     met Elisabeth Van Tongelen,

     Van Loo Joannes, (°) Werchter 21.08.1627 (g. Ricx Abraham en Van Loo Gommara),

     Van Loo Guilielmus, ° ca. 1630,

     Van Looij Cornelis, ° ca. 1635,wonend Zeeland, 

     Van Loij Maria, (°) Werchter 24.06.1640 (g. Verhagen Petrus en Serneels Catarina), x Werchter 16.02.1670 (g. Van Tongelen Arnoldus en Van Roijst Cornelius) met

     Simon Leenaerts, deze x ? 2 Werchter 03.07.1694 (g. Vandervliet Guilielmus en De Maijer Rumoldus) met Vanden Branden Joanna, 

     Van Loo Joanna, (°) Werchter 29.06.1644 (g. Van Waijenbergh Arnoldus n. Wouters Arnoldus en Vander Haghen Joanna), 

     Van Loo Ludovicus, (°) Werchter 09.09.1646 (g. Jansens Ludovicus en Verhulst Anna n. Vander Linden Anna),  

 

Verloo Ywana,

 

Van Loo Cornelia,

 

2. Verlinden Anna, meesteresse Groot Begijnhof Leuven.

 

 

 

XII - XIII - XIV - Ven Jan (N2538 + S4402 + S4478 + S5158 + S6306 + S7718 + S9190 + S12402), ° ca. 1565, + Keerbergen 08.11.1625, x met Elisabeth Van Deurne (N2539 + S4403 + S4479 + S5159 + S6307 + S7719 + S9191 + S12402), x 2 Keerbergen 07.03.1617 (g. Claes Guilhelmus en Cornelis Antonius) met Guilielmus Van Vloersem, deze x 1 met Elisabeth Truyens.

 

De kinderen van Jan Ven en Elisabeth Van Deurne uit Keerbergen

Jan Ven en Elisabeth Van Deurne Lambrechtsdochter traden rond 1580 in het huwelijk, waarschijnlijk in Keerbergen. Het echtpaar had zeven overlevende kinderen, waarover we de volgende informatie konden bijeensprokkelen uit diverse archiefstukken.

Merten Ven was de oudste zoon en is rond 1597 geboren zoals blijkt uit een akte dd. 19 januari 1617 (SGL1164 fo 144).  Vader Jan Ven was toen reeds overleden en moeder Elisabeth Van Deurne wilde een tweede huwelijk aangaan met Guilielmus Van Vloersem uit Rijmenam, weduwenaar van Elisabeth Truyens. Naar goede gewoonte werd bij een dergelijk tweede huwelijk een contract opgesteld om de rechten van de kinderen uit het eerste huwelijk of ‘den eersten bedde’ te vrijwaren.

Dat gebeurde dus ook in het geval van Elisabeth Van Deurne. Naast haar oudste zoon die toen 20 jaar was, werd ze bij het sluiten van dit contract ook bijgestaan door Jan Van Rijmenam, haar schoonzoon die met dochter Joanna Ven was gehuwd.

Van Elisabeth Van Doorne weten we dat ze na haar huwelijk verhuisde naar Nekkerspoel bij Mechelen. Joanna Ven zou met haar eerste echtgenoot Jan Van Rillaer en haar tweede echtgenoot Jan Vincx in Keerbergen blijven wonen. Uit dit eerste huwelijk werden elf kinderen waarvan er op 17 februari 1644 nog slechts drie in leven waren namelijk Jan, Anneken en Merten Van Rillaer (SGL1166 fo 38v).

Enkele van de andere kinderen gingen verder van huis wonen, zoals blijkt uit diverse akten van verkoop van hun ‘kindsgedeelte‘ aan Jan Cleijnheijns en Anneken Van Gheele.

Zo huwde Anna Ven met Ambroos Vermandere die zich in Antwerpen ging vestigen. Van hen weten we dat ze op 8 augustus 1636 veertig schapen kochten van Jan Van Rillaer en Joanna Ven. Een andere dochter van Jan Ven en Elisabeth Van Deurne, Magdalena Ven, woonde in 1640 met haar echtgenoot Lenaert Broucx in Eigenbilzen ‘in den lande van Luijck’ toen ze haar kintsgedeelte, met name het zevende deel van haar erfenis, verkocht aan Jan Cleijnheijns. En Margriet Ven Jansdochter woonde in 1641 met haar echtgenoot Everaert Everaerts in Tessenderlo bij Diest, toen ook in ‘den lande van Luijck’ gelegen. Catharina Ven van haar kant bleef met haar man Adrianus Rogmans dichter bij huis. Zij gingen in Bonheiden wonen. Merten Ven bleef, zoals zijn zuster Joanna, in Keerbergen.

Zo zie je maar dat ook in de eerste helft van de zeventiende eeuw mobiliteit geen loos woord was.

 

Op 12 mrt 1603 kocht Jan Ven x Elisabeth Van Dorne Lembrechtsdochter een rente van 12 hollantsche gulden bepand op eenen bempt geheeten den Beerselaer groot ontrent vijf dm dd 16 jan 1412.

Vuijtcoop gedaen bij Elisabeth Van Dorne we Jan Ven tegen Jan Van Rillaer ende Lembrecht Hollemans als momboirs van haere kinderen
- Elisabeth Van Dorne we Jan Ven
- Jan Van Rillaer x Joanna Ven, Elisabeths dochter met Lembrecht Hollemans als geede momboir
.

    

Uit dit huwelijk:

         

Ven Martinus, ° ca. 1590, x Keerbergen 08.06.1621 (g. Matthias Storms en Adrianus Geens) met Jacomina De Preter,

Jacomijne De Backer ‎(De Preter?)‎ we Merten Ven waervan drij kinderen alnoch minderjarig met Jan Vincx ende Luijcas Verhoeven als wettige momboirs van die kinderen verklaren dat wijlen de voors Merten Ven wijlen Janssone op 28 apr 1632 aen wijlen Jan Van Rillaer sijnen swager wel & deugdelijck hadde verkocht zijn kintsgedeelte in zeker stede huis hove landen bempden gronden ende toebehoorten gelegen alhier in de Zeept en alsdan in tochte was besetten van wijlen Elisabeth Van Deurne sijn vs Mertens moeder - den vs Jan Van Rillaer in zijn leven hadde betaelt 83 gl/ ende ... Johanna Ven we des vs Jan Van Rillaer/ overwants de veranderinge des tyts nyet en is gelegen nyet en can gevallen aen den vs coop te voldoen, dat Jan Cleijnhens vande andere erfgen in coope heeft vercregen drije sevenste deelen in de vs erfve.
KB1167: Fo 107: 30 jun 1660:
Anneken Ven we Ambrosius Vermander, Elisabeth Roghmans x Hendrik Andries dochter van wijlen Cathelijne Venne verkopen aan Jan Cleijnheijns x Anna Van Geele de twee sevenste paerten van seker huijs hoff met twee stucken lants daeraen gelegen groot int geheel twee bunderen mitsagders van eenen bempt geheeten den Beirselaer groot vijf dagwanden daervan de voors coopers nog vier sevenste paerten sijn competerende bij coope van Merten Magdaleen Margriet ende Jenneken ven de voors stede metten huijs velt gestaen alhier in de Zeept.

KB1189: Fo 59: 24 nov 1660: tussen David Verelst ende Jan Ven wijlen Mertenssone als m+m van Jenneken Jansens we was van Jan Verbraken.
     Uit dit huwelijk:

     Ven Joannes, (°) Keerbergen 03.02.1622 (g. Nicolaus Ven en Catharina De Becker), x Keerbergen 16.09.1655 (g. Valgaren Joannes en Vanderroost Michael) met

     Janssens Joanna, deze x 1 Rijmenam 15.02.1642 (g. Joannes Van Horenbeeck en  Michael Janssens) met Verbraecken Joannes, (°) Keerbergen 01.01.1613

     (g. Verstraten Balthazar en Vergeven Maria), fii in K en R,

     Ven Anthonius, (°) Keerbergen 16.05.1624 (g. Anthonius Heneberchs en Anna Van Mol),

     Ven Adrianus, (°) Keerbergen 17.11.1626 (g. Joannes Bosmans en Maria De Bein),

     Ven Laurentius, (°) Keerbergen 02.01.1631 (g. Laurentius Claes en Catharina Daems),

     Ven Martinus, (°) Keerbergen 08.02.1632 (g. Lucas Troyen en Maria De Grove),

     Ven Petrus, (°) Keerbergen 22.03.1635 (g. Petrus Van Deuren en Maria Wouters),

 

Ven Nicolaus, ° ca. 1580,

    

Ven Joanna, XI - XII - XIII (N1269 + S2201 + S2239 + S2579 + S3153 + S3859 + S4595 + S6201),

    

Ven Magdalena, ° ca. 1595, x (niet K, ) met Lenaert Broeckx, wonend Eigenbilzen,

 

Ven Catharina, ° ca. 1598, x (niet K, ) met Adrianus Rogmans, het complexe gezin bij Rogmans,

     Uit dit huwelijk:

     Rogmans Elisabeth, x (niet W, K, ) met Theodorus Andries, gezin daar,

    

Ven Margriet, ° ca. 1600, x met Everaert Everaerts, wonen Tessenderlo,

    

Ven Anna, ° ca. 1605, x (niet K, ) met Ambroos Vermandere, wonen Antwerpen,

 

Ven fa, ° ca. 1607,

 

 

 

XIII - Ven Petrus (S5372 + N7852 + S15844), ° ca. 1565, x met Van Rompaey Catharina (S5373 + N7853 + S15845), deze x 2 met ... Staes, met ...x 3 met Antonius Janssens.

 

Een boeiende akte bezorgde ons de vader van dit gezin.

Dit alles met dank aan Paul Peeters. Akte en vertaling vind je onder de KLIK bij 1.


Cathelijne Van Rompaeij lest we Anthonis Janssens mitsgaders Celiken Janssens x Michiel Bosmans Janssone ende Hendrik Cornelius Janssone x Barbara Janssens beijde de ierste C dochters komen overeen dat alle goederen die de eerste C heeft gehadt uit hoofde van Anthonis Janssens sal beheren tot haer aflijvigheijt en alsdan sullen worden gestelt in twee cluchten oft cavels.
S+D kinderen en erfgenamen wijlen Anthonij Janssens x Cathelijn Van Rompaeije:
- Peeter Ven
- Jan Ven
- Cornelis Bosmans Hendriksone x Barbara Janssens
- Michiel Bosmans Janssone x Cecilia Janssens
de voors Barbara en Cecilie kinderen wijlen Anthonij Janssens x wijlen Cathelijne Van Rompaeij van den iersten bedde.
H835b: Fo 21: 16 apr 1643:
Cornelis Van Hamme x Josijnken Van Langendonck voor Henrik Van Hamme & Bernaert Gots schepenen der bancke van Humelgem op 20 mrt 1643 hebben verkocht het sevenste paert in ses dm bempt gelegen in Haecht neffens de goeden van Cecilia Verbraken, Jan Vinne over Cathlijn Van Rompay sijne moeder aan Gielis Wouters x Cathlijn Van Langendonck.
 

 

Elisabetha Van Rompa(e)y, inwoonster van Keerbergen, emancipeert haar kinderen. Uit de akte blijkt dat zij minstens drie maal moet gehuwd zijn, nl. met Petrus Vinne (Ven), N. Staes n Anthonius Janssens. Het ging om de volgende kinderen :

-     Joannes Vinne;

-     Petrus Vinne;

-     Anthonius Staes;

-     Cecilia Jans;

-     Anna Jans;

-     Barbara Jans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 191, akte dd. 9 januari 1617.

Transcriptie.

Item Catharina Van Rompay vidua quondam Petri

Vinne, commorans apud Kierberghen, in presen(tia), etc(etera,

eman(cipavit) Jo(hann)em et Petrum Vinne, Anthonium Staes,

Cec Cicil(iam), Annam et Barbaram Jans, suas

proles, a pane suo modo debito et consueto,

quo facto Ph(i)l(ippu)s Hollandts recond(uxi)t, coram

Roeloffs, S(ainc)t Victor, januarii iixa., 1617.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Ven Joannes, x Keerbergen 16.02.1621 (g. Egidius Haverhals en Hubertus Van Hove) met Lucia Antheunis,

Vader Jan Ven, emancipeerde in 1651 zijn twee jongste zonen. De akte vind je onder de KLIK bij 2.

Met dank aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     Ven Petrus, (°) Keerbergen 24.01.1621 (g. Petrus Ven en Catharina Van Reymenam),

     Ven Elisabeth, (°) Keerbergen 29.11.1624 (g. Daniel Van de Plas en Catharina Van Reymenam), x Keerbergen 18.08.1646 (g. Jan Ven, Willem Hoolaerts en Petrus Bock) met Van Rompaey Joannes,

     Ven Anna, (°) Keerbergen 02.02.1627 (g. Henricus Anthonis en Maria Claes),

     Ven fs (Michael), (°) Keerbergen 26.12.1628 uit Lucia Michiels (g. Michael Bosmans en Joanna Fierens),

     Ven Anna, (°) Keerbergen 25.01.1631 (g. Walter Van den Eynde en Anna Bosmans),

     Ven Joannes, (°) Keerbergen 15.06.1633 (g. Joannes Geens en Catharina Van Ooten),

     Ven Cornelius, (°) Keerbergen 31.08.1636 (g. Joannes Schepers en Barbara Janssens), x Keerbergen 11.11.1660 (g. Petrus Ven en Jan Van de Valgaeren) met Barbara Ven

 

Ven Petrus, XII (S2686 + N3926 + S7922),

 

2. Staes Anthonius,

 

3. Janssens Cecilia, ° ca. 1600,  + Keerbergen 16.06.1665, x Keerbergen 07.06.1626 (g. Jan Daems en Hubert Van Hove) met Bosmans Michael, deze x 2 Keerbergen 08.05.1666 (g. Jan Bosmans en Petrus Van Loock) met Van Deyck Elisabeth (N1129 + S1157), deze 1 met Van Loock Egidius (N1128 + S1156), x 2 Schriek 02.04.1647 (g. Willem Bogaerts en Jan Somers) met De Belder Jan (in K Wilhelmus), + Keerbergen 04.06.1664, meer info bij Van Loock of bij Van Deijck,

 

Jans Anna,

 

Janssens Barbara, ° ca. 1605, x Keerbergen 04.06.1627 (g. Van Hove Hubertus en Vande Plas Daniel) met Cornelius Bosmans, fs Hendrik,

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Anna (Elisabeth), x Werchter 14.08.1668 ( Joannes Boschmans en Petrus Weerix) met Abraham Van de Goor, het complex gezin bij Van de Goor,

     Bosmans Sebastianus,

     Bosmans Henricus, (°) Werchter 05.06.1643 (g. Bosmans Henricus en Van Waest Elisabeth),

     Bosmans Guielmus, (°) Werchter 18.03.1646 (g. Van Roost Guielmus en Vermijlen Mijnken). 

 


 

XI - XII - XIII - Joannes Van Rillaer (N1268 + S2200 + S2238 + S2578 + S3152 + S3858 + S4594 + S6200), broer van Martinus Van Rillaer, x 1 Keerbergen 29.06.1609 (g. Gommarus Van Rillaer en Jan Van Horick) met Joanna Van Kerstes, x 2 Keerbergen 17-08-1610 (g. Gommarus Van Rillaer, Jan Van Horick en Joannes Ven) met Joanna Ven (N1269 + S2201 + S2239 + S2579 + S3153 + S3859 + S4595 + S6201). Deze x 2 Keerbergen 08.02.1639 (g. Martinus Van Rillaer en Adrianus Van Waest) met Vincxs Joannes (S2654 + S3934), deze (x) 1 Rijmenam 28.01.1629 (g. Jasper Vermuyten en Hubertus Janssens) met Camps (Gijsekens) Catharina (S2655 + S3935), (°) Mechelen Jan 01.11.1592 (g. Winandi Winandus en Swittens Catarina), vader Elisabeth ?. Deze x 1 Rijmenam 06.02.1616 (g. Michiel Van Deijssel en Mattheus Camps) met Van Deijssel Joannes.

 

Erfbrief voor Joanna Ven achtergelaten we Jan Van Rillaer.

KBG1164 fo 144: 19 jan 1617 Elisabeth Van Dorne wwe Jan Ven geasst van Francois Guens haeren vremden momboir ter eenre ende Jan Van Rillaer x Joanna Ven Elisabeths dochter met Lembrecht Hollemans als geede momboirs over haer minderjaerige kinderen van voors Elisabeth van voorsjan ven behouden met Merten Ven haeren outsten zoon zijnde 20 jaeren ten andere zijde, welcke voors partijen hebben verclaert veraccordeert te zijn aengaende den uijtcoop vande haefelijcke goeden bij haer behouden naer de aflijvigheijt van den voorsjan ven te weten dat de voors Elisabeth gelooft elck van haer kinderen alsdan zij tot houwelijcksen of eenige andere geapprobeerde staet zullen comen de somme van 25 gl eens
KB1166: Fo 3v: 13 feb 1641:
Joanna Ven Jansdochter daer moeder af was wijlen Elisabeth Van Deurne, we wijlen Jan Van Rillaer haeren iersten man nu gehoudt met Jan Vincx, haeren tweeden man, heeft gederft haar tochte voor haer kinderen behouden van Jan Van Rillaer, compareerde mede Merten Van Rillaer ende Adriaen Van Haecht beijde wettige momboirs van de drij minderjarige kinderen van wijlen Jan van Rillaer x Joanna Ven – verkopen aan Jan Clijnheijns x Anna van Geele twee sevenste paerten in een hofstede huijse schuere etc . . .
KB1166: Fo 38v: 17 feb 1644:
Joanna Ven lest we Jan Vincx ende tevoren we Jan Van Rillaer waervan drij kinderen alsnog in leven heeft de tocht gederft aan haer kinderen behouden van Jan Van Rillaer, compareerden mede Jan Van Rillaer Janssone mitsgaders Adriaen Van Haecht x Anneken Van Rillaer des vs Jans suster, en Merten Van Rillaer jonkman nu oudt synde over de 24 jaeren, alsnoch geasst van Merten Van Rillaer Gommaersone sijnen momboir, hebben verkocht aan Jan Cleijnheijns x Anneken Van Gheele de twee sevenste paerten van in den helft van eenen bempt van vier ŕ vijf dagwant gelegen in de Zeept – een zevende is aan de voors Joanna Ven ierste C gebleven van wijlen Jan Ven ende Elisabeth Van Deurne haere vader en moeder als zij leefden, het ander zevende met wijlen Jan Va
n Rillaer vercregen tegen Lenaers Broecx x Magdalena Ven.
KB1166: Fo 44v: 16 mrt 1644:
Huijbrecht De Preter Rogiersone heeft bekend dat onlangs zijn momboir wijlen Jaecques De Preter hebben vercocht gehadt aan Jan Van Rillaer x Johanna Ven, de voors Johanna Ven nu we Jan Vincx tevoren Jan Van Rillaer, heeft versworen haere erfrechte ende tochte tot profijt van de kinderen van wijlen Jan Van Rillaer, compareerden mede Jan ende Merten Van Rillaer ende Adriaen Van Haecht x Anna Van Rillaer, en verkopen nu aan Hendrik Vander Roest x Appolonia Van Hove een ledige erve daer eertyden huijsinge heeft gestaen gelegen ontrent het Blaesvenne.


 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Rillaer Gommarus, (°) Keerbergen 10.02.1611 (g. Antonius Janssens en Barbara Bosmans),

 

Van Rillaer Anna, XI - XII (S1289 + S1929 + S2297), (°) Keerbergen 26.02.1611 (g. Nicolaus Venne en Anna Boucquet),

 

Van Rillaer Antonius, (°) Keerbergen 25.07.1614 (g. Martinus Ven en Maria Van Rillaer),

 

Van Rillaer Joannes, (°) Keerbergen 24.04.1616 (g. Joannes en Catharina Venne),

 

Van Rillaer Joannes, X - XI - XII (N634 + S1100 + S1576 + S3100),

 

Van Rillaer Petrus, (°) Keerbergen 19.03.1619 (g. Petrus en Anna de Grove),

 

Van Rillaer Martinus, (°) Keerbergen 18.11.1620 (g. Martinus Van Rillaer en Maria Claes), x Keerbergen 23.02.1648 (g. Hoolaerts Guilielmus) met Anna Docx,

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Anna, (°) Keerbergen 05.02.1653 (g. Martinus Van Rillaer en Anna Docx),

     Van Rillaer Joannes, (°) Keerbergen 22.09.1655 (g. Joannes en Maria Van Rillaer),

 

Van Rillaer Gommarus, (°) Keerbergen 16.08.1622 (g. Gommarus Boedts en Clara Peters),

 

Van Rillaer Catharina, XI (S1119), (°) Keerbergen 19.01.1625 (g. Joannes Heremans en Elisabeth Claes),

 

Van Rillaer Maria, (°) Keerbergen 16.02.1628 (g. Cornelius Verloo en Maria Verbinnen),

 

Van Rillaer Elisabeth, (°) Keerbergen 02.05.1632 (g. Egidius Liekens en Catharina Van Rompay),

 

2a. Van Deijssel Mattheus, (°) Rijmenam 05.10.1615 (g. Mattheus Camps en Barbara Voorspoel),

    

Van Deijssel Magdalena, (°) Rijmenam 11.06.1617 (g. Willem Camps en Magdaleen De Bruijn),

    

Van Deijssel Philippus, (°) Rijmenam 25.08.1619 (g. Philips Huijsmans en Maijken Fransch),

    

Van Deijssel Anna, (°) Rijmenam 10.08.1621 (g. Gommaer Van Deijssel en Anna Reijmbouts),

    

Van Deijssel Catharina, (°) Rijmenam 31.12.1623 (g. Andries Van Deijssel en Catharina Huijsmans),

    

Van Deijssel Andreas, (°) Rijmenam 12.05.1626 (g. Andries Ceulemans en Anna Op de Beke),

 

2b. Vinckx Elisabeth, (°) Rijmenam 06.05.1629 (g. Joannes Storms en Maria Van Deijssel),

 

Vincxs Maria, (°) Keerbergen 16.06.1630 (g. ... Vervloet en Maria Van Dessel),

 

Vincxs Barbara, XI (S1327 + S1967), (°) Keerbergen 16.06.1630 (g. Gasper Mijten en Catharina Vincks),

 

Vincxs Joanna, (°) Keerbergen 05.09.1635 (g. Joannes Van Rillaer en Anna Vincxs).

 

 

 

XII - Ven Petrus fs Petrus (S2686 + N3926 + S7922), x 1 Keerbergen 14.06.1620 (g. Jan Valgaerens, Cornelius Van Avont, Jan Bosmans en Hubertus Van Hove) met Van Avont alias Fierens Joanna (S2687 + N3927 + S7923).

 

Een boeiende akte bezorgde ons de vader van Ven Petrus en een verdwenen zoon Gommarus.

Dit alles met dank aan Paul Peeters. Akte en vertaling vind je onder de KLIK bij 1.

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

KB1165: Fo 20: 24 mrt 1621:

S+D van de goederen achtergelaten door wijlen Henrick ... & Anneken Van Horick al gelegen in Keerbergen

- Peeter Venne x Jenneken Van Avondt Jansdochter voor een derde paert erft huijs in de Cassestraet waertoe nog eenen hof

- Wouter Yewens de twee deelen in coope vercregen van Appolonia Van Oudenhove mistgaders van Anthoni Van Oudenhove & Michiel Van Hove als momboirs vande kinderen desselfs Appolonia behouden van wijlen Hendrik Van Hove ende het resterende vierde paert insgelijckx in coope vercregen hebbende van Jan Valgaren x Marie Van Avondt des voors Jenneken susters.

Wer1847: Fo 353v:

- 12 okt 1624: Peeter Wilms zone wijlen Peeters ende Johanna Van Avondt (?) uit Keerbergen kopen een half bunder bempt

- 28 jun 1681: Jan Venne als momboir van de wesen van Cornelis Venne x Barbara Venne na doode des voors Barbara

- 18 aug 1693: Jan Venne, pachter in Keerbergen, verkoopt tvoors half bunder bempt in Werchter geheeten de Dielslaecke aan Cornelis Dierickx

- 31 jan 1716: Jan Diricx ende Guilliam De Groof momboirs van Anna Diricx weese van Cornelis Diricx

- 11 dec 1733: Hendrik Govaerts x Anna Dirics uit Keerbergen

- 14 dec 1754: Hendrick Claes x Francoise Govaers.

KB1168: Fo 33: 13 mrt 1669:

- Peeter Guens als een der momboirs van sesse minderjarige kinderen van wijlen Jacques Guens x Anna Ven

- Michiel Diricx x Lisken Ven

- Gillis Boschmans als momboir van Michiel Ven sone wijlen Michiel dmai Lisken Boschmans

- Cornelis Ven x Beijcken Ven

Kinderen wijlen Peeter Ven x Anneken Avont S+D.

KB1165: Fo 154: 18 feb 1632:
Mr Jan Briers procureur gemachtigt van Guilliam De Somer out schepen van Mechelen bekend verkocht te hebben aan Peeter Ven x Johanna Van Avont een bunder bempt gemeijnelijk geheeten den Honsconte gelegen aende Dijle tegenover den godshuijs van Grimbergen goederen door De Somer vercregen in twee copen voor deen helft van Anthonis Haneberghs en voor dander hellicht van Appolonia Van Oudenhove we wijlen Hendrik Van Horick.
H835b: Fo 84: 18 nov 1649:
Cornelis Bosmans uit Werchter verkoopt aan Peeter Ven x Jenneken Van Avont een parceel bempt gelegen onder Haacht.

 

Uit dit huwelijk:

 

Ven Anna, XI (S1343 + N1963 + S3961), (°) Keerbergen 01.04.1621 (g. Martinus Ven en Cecilia Van Hove),

 

Ven Elisabeth, (°) Keerbergen 13.09.1623 (g. Jan Bosmans en Elisabeth Van Vloersum), x Keerbergen 30.01.1648 (g. Ven Petrus en Guens Jacobus) met Michiel Diricx, (°) Werchter 09.07.1623 (g. Lins Michael sr en Van Hove Barbara, fs Jacobus en Van Houtfin Maria, broer van Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Diercx Petrus, (°) Keerbergen 11.02.1648 (g. Groenenhoet Petrus en Truijt Jacobinna),

     Dircx fs (Cornelius), (°) Keerbergen 28.11.1649 (g. Bosmans Cornelius en Jansens Cecilia),

     Diercx Petrus, (°) Keerbergen 19.11.1651 (g. Diercx Petrus en Bosmans Elizabeth),

     Diericx Joannes, (°) Keerbergen 10.08.1653 (g. Van Rillaer Joannes en Ven Barbara),

     Dircx Barbara, (°) Keerbergen 19.11.1656 (g. Ven Joannes en Dircx Barbara),

     Dirx Michael, (°) Keerbergen 21.04.1660 (g. Ven Michael en Vermijlen Catharina),

     Dircx Joanna, (°) Keerbergen 08.09.1663 (g. Guens Egidius en Van Hove Joanna),

     Dirx Petrus, (°) Keerbergen 29.10.1668 (g. Vanden Eijnde Joannes n. Dirx Petrus en Fierens Elisabeth),

 

Ven Maria, (°) Keerbergen 30.11.1626 (g. Daniel Van de Plas en Maria Fierens), moeder Fierens,

 

Ven Jan, (°) Keerbergen 15.08.1629 (g. Jan Valgarens en Anna Ven), moeder Fierens, x 1 Keerbergen 16.09.1655 (g. Valgaren Joannes en Vanderroost Michael) met Janssens Joanna, x 2 (niet K, Rot, H, W, ) met Panhuijsen Joanna,

KB1168 fo 81v: 16 sep 1671:
Jan Ven x Joanna VDP hebben verkocht aan Jan De Cauter x Beijcken Fierens als commant van Jan Frans eene woonstede metten huijse schuere visgracht lande daeraen gronde ende toebehoorten groot ses dm, gelegen aan de heijde ‎(Jan De Wint).‎
H835t fo 76: 28 mei 1672:
S+D kinderen Marie Ricx we Abraham Grietens
- Abraham Grietens in eigen naam en hem sterkmakende voor Guilliam Hermans x Cathlijn Grietens
- Merten Wouters x wijlen Joanna Grietens
kinderen en repr van wijlen Peeter Grietens ter eenre
- heer ende mr Niclaes Raeijmakers presbiter ende licentiaet in beijde rechten in eigen naam en hem sterk makende voor sr Jan Baptiste ende joufr Elisabeth Raeijmakers zijne broeder ende suster, kinderen wijlen sr Michiels x Maria VDP met Hendrik VDP insgelijkcx lic hem sterkmakende voor mr Jan VDP ende sr Abraham, Isaak, Jacob, Petronella, Catharina, Joanna ende dochtere wijlen Peeter VDP
kinderen wijlen Jans VDP x wijlen Anna Grietens ter tweedere
- Abraham VDP hem sterkmakende voor Isaack VDP sijnen broeder ende Jan Ven x Joanna VDP
kinderen wijlen Gielis VDP x wijlen Elisabeth Grietens ter derdere
- Catarina Grietens x Jan Dekens ter vierdere
- mr Joos Robijns als vader en momboir hem sterk makende voor zijn kind behouden van wijlen Maria Kestens met mr Jan Lembrechts als m+m ende hem sterkmakende voor Anna Kestens zijne huijsvrouwe, kinderen van wijlen Gielis daer moeder af was Jo Maria Grietens ten vijfdere
- sr Stephanus Vanderbempden x wijlen Barbara Grietens.

     Uit dit huwelijk:

     2. Ven Michael, (°) Keerbergen 01.03.1662 (g. Dircx Michael en Vermijlen Catharina),

     Ven Catharina, (°) Keerbergen 29.03.1665 (g. Vandie Panhuijsen Andreas en Mombaerts Christina n. Troij Catharina),

     Ven Abrahamus, (°) Keerbergen 09.03.1667 (g. Kestens Abrahamus en Grietens Catharina),

 

Ven Michael, (°) Keerbergen 20.01.1633 (g. Michael Bosmans en Catharina Van Ooten), x Keerbergen 22.06.1659 (g. Samuel Van Doren en Jan Valgaerens) met Elisabeth Bosmans,

Akte met dank aan Christine Savat.  

Wer1847: Fo 353v:

- 12 okt 1624: Peeter Wilms zone wijlen Peeters ende Johanna Van Avondt (?) uit Keerbergen kopen een half bunder bempt

- 28 jun 1681: Jan Venne als momboir van de wesen van Cornelis Venne x Barbara Venne na doode des voors Barbara

- 18 aug 1693: Jan Venne, pachter in Keerbergen, verkoopt tvoors half bunder bempt in Werchter geheeten de Dielslaecke aan Cornelis Dierickx

- 31 jan 1716: Jan Diricx ende Guilliam De Groof momboirs van Anna Diricx weese van Cornelis Diricx

- 11 dec 1733: Hendrik Govaerts x Anna Dirics uit Keerbergen

- 14 dec 1754: Hendrick Claes x Francoise Govaers.

     Uit dit huwelijk:

     Ven Joannes, (°) Keerbergen 04.01.1660 (g. Joannes Ven en Barbara Ven),

     Ven Michael, (°) Keerbergen 08.12.1660 (g. Petrus Ven en Maria Bosmans),

 

Ven Barbara, (°) Rijmenam 21.10.1636 (g. Petrus Van Valgaerde en Barbara Janssens), x 1 Keerbergen 08.02.1657 (g. Valgaren Jan en Vandenbrande Joannes) met Vandenbrande Laurentius, x 2 Keerbergen 11.11.1660 (g. Petrus Ven en Jan Van de Valgaeren) met Cornelius Ven (fs Cornelius x Lucia Antheunis - neef), x 3 Keerbergen 15.08.1670 (g. De Grove Joannes en Van den Plasch Gommarus) met Jan Vermijten,

KB1190: Fo 14v: 11 nov 1671:
Beijcken Ven x Jan Vermijten tevoren we Cornelis Ven waervan sij behouden heeft vier minderjarige kinderen ter eenre, Jan Ven ende Michel Dirix als momboirs van selve kinderen sijn veraccordeert over den vuijtcoop ten sterfhuijse van Cornelis Ven.
KB1190: 22 feb 1673: Beijken Ven x Jan Vermijten te voren we Cornelis Ven hebben bekent dat Michiel Bosmans sone van wijlen Hendrik Bosmans & Anna Vandenbrande aen hen heeft gequeten de helft van een lijfrente van 12 gl sjaers staende ten lijve van de voors Beijken Ven, originelijk bekend bij Hendrik Vandenbrande & den voors Hendrik Bosmans dd 16 mei 1659.
KB1168: Fo 116: 5 apr 1675:
Jan Ven & Michiel Diricx als momboirs van de drij minderjarige kinderen van wijlen Cornelis x Beijken Ven hebben opgedragen aan Cornelis Diriecx als calengierder welcke calengieringe Jan De Grove Guilliamsone heeft toegestaen.
KB1189: Fo 161v: 12 aug 1675: Declaratie van oncosten wegens Michiel Diericx x Lisken Ven, Cornelis Ven x Beijcken Ven, mk wijlen Michiel Ven daer moeder af is Elisabeth Bosmans, mk wijlen Jacques Guens x Anna Ven tot laste van Hendrick Boschmans wn Anna Vandenbrande ende mits sijn overlijden Michiel Bosmans sijnen sone, ende eenighe erfgen, & Adriaen Claes als momboirs van mk wijlen Hendrik Vandenbrande x Anna Claes nu x Andries Lens.
Wer1847: Fo 353v:

- 12 okt 1624: Peeter Wilms zone wijlen Peeters ende Johanna Van Avondt (?) uit Keerbergen kopen een half bunder bempt

- 28 jun 1681: Jan Venne als momboir van de wesen van Cornelis Venne x Barbara Venne na doode des voors Barbara

- 18 aug 1693: Jan Venne, pachter in Keerbergen, verkoopt tvoors half bunder bempt in Werchter geheeten de Dielslaecke aan Cornelis Dierickx

- 31 jan 1716: Jan Diricx ende Guilliam De Groof momboirs van Anna Diricx weese van Cornelis Diricx

- 11 dec 1733: Hendrik Govaerts x Anna Dirics uit Keerbergen

- 14 dec 1754: Hendrick Claes x Francoise Govaers.

KB1191: Fo 25v: 2 mei 1680:

Cornelis Antheunis tegen Michiel Diericx als momboir over de kinderen wijlen Cornelis ende Beijken Ven.

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, Duf,

     1. Vandenbrande Anna, (°) Keerbergen 26.10.1657 (g. Ircx (Dierckx) Michael en Claes Anna) 

     2. Ven Elisabeth, (°) Keerbergen 11.11.1660 ill. en inc. (g. Ven Michael en Ven Elizabeth),

     ... 

     Ven Petrus, (°) Keerbergen 28.02.1665 (g. Petrus Ven n. Petrus Guens en Magdalena Vercammen),

     Ven Joannes, (°) Keerbergen 23.11.1668 (g. Joannes Guens en Francisca Cudders),

 

Ven Gommarus, (°) Keerbergen 26.12.1641 (g. Scheppers Gommarus en Van Dijck Elizabeth), moeder Fierens.

 


 

XI - Guens Jacobus (S1342 + N1962 + S3960), (°) Keerbergen 28.03.1619 (g. Joannes Pocle en Anna Van Nuffel), x Keerbergen 26.06.1643 (g. Petrus Ven, Daniel Van de Plas, Florentius Guens en Adriaen Roes) met Ven Anna (S1343 + N1963 + S3961), (°) Keerbergen 01.04.1621 (g. Martinus Ven en Cecilia Van Hove).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Guens Jacobus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Jacobus, (°) Keerbergen 22.03.1644 (g. Petrus Van Nuffel en Barbara Janssens),

 

Guens Martinus, (°) Keerbergen 28.10.1646 (g. Martinus Van Rutten en Magdalena Van Horick),

 

Guens Jan, (°) Keerbergen 16.12.1647 (g. Joannes Celens en Elisabeth Smits),

 

Guens Catharina, X (N981), (°) Keerbergen 16.10.1650 (g. Joannes Van Rillaer en Catharina Meeus),

 

Guens Michael, (°) Keerbergen 17.08.1653 (g. Michael Ven en Elisabeth Van den Eynde), x met Marien Margareta,

     Uit dit huwelijk: geen fii in K, P, R, S, W, Heist, Ber, O, Mech,

     Guens ...,

 

Guens Anna, (°) Keerbergen 10.05.1656 (g. Joannes De Belser en Anna Docx),

 

Guens Maria, X (S671 + S1981), (°) Keerbergen 27.10.1658 (g. Cornelius Ven en Maria Wijnricx),

 

Guens Anthonius, (°) Keerbergen 19.05.1662 (g. Anthonius Opdebeeck en Helena Leys).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom