Voorouderlijst Vander Meeren Petrus

 

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam 'meer/mere' = grote plas, stilstaand water.

Zeer verspreid over ons taalgebied.

 


 

XIII - Vander Meeren Petrus,

 

Uit dit huwelijk: geen verdere info Til, Buk, Wes, Rot, W, VeltB, Berg, Kamp, H, Wak,

 

Vander Meeren Joanna Adriana, x Haacht 19.05.1611 met Bols Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Bols Jan, (°) Haacht 20.02.1612,,

     Bols Maria, (°) Haacht 20.02.1612,

     Bols Petrus, (°) Haacht 20.02.1612,

     Bols Maria, (°) Haacht 23.06.1613,

     Bols Anna, (°) Haacht 22.03.1615,

     Bols Joanna, (°) Haacht 12.01.1617,

     Bols Cecilia, (°) Haacht 16.12.1618,

     Bols Jan, (°) Haacht 19.01.1621,

     Bols Petrus, (°) Haacht 11.03.1624,

     Bols Catharina, (°) Haacht ...08.1626,

     Bols Willem, (°) Haacht 22.01.1629,

     Bols Catharina, (°) Haacht 22.01.1629,

     Bols Antonius, (°) Haacht 15.08.1631,

 

Vander Meren Barbara, x met Vinck Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Vinck Adriana, (°) Tildonk 27.11.1624 (g. Antonius en Adriana Vander Meren),

 

Vander Meeren Antonius, x met Van Laer - Van Lare Anna, fa Judocus x Catharina Vanden Daele,

Bijgaand een akte (met dank aan Paul Peeters)  met vermelding van Anthonius Vander Meren en zijn vrouw Anna Van Laer (Van Lare), inwoners van Tildonk. In de akte wordt bevestigd dat Anthonius de zoon is van Petrus. Anna Van Laer is de dochter van Judocus en Catharina Vanden Daele en voor zover kan uitgemaakt worden aan de hand van de goederen van haar moeder is zij waarschijnlijk afkomstig van Steenokkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 188r., akte dd. 15 november 1629.

In presentia villici, scabinor(um) et allodii consortium Lovanie(sis) is verschenen Jan Cansmans vuyt commissie van Anthoyne Vander Meren en(de) Anna Van Laer vanden teneur, in desen volgen(de).

Op heden den xiiii. november xvic. xxix voor mij Jan Hermans, notaris openbaer, present die getuygen beneden te noemen, sijn verschenen Anthoyne Vander Meren soone Peeters met Anna Van Laer, sijne huysvrouwe, woonende tot Thieldoncq, hebben bekindt gelicht te hebben op rente, den penn(inck) sesthien, vuyt handen van jouff(rouw)e Elizabeth Paletz, begijntken opt Groot Begijnhoff binnen Loven, tselve accepterende, eene somme van een hondert vijfftich guld(ens) eens, bedragende ter rente negen guld(ens) vii ˝ st(uyvers) siaers, te verschijnen telcken jaere date deser, tot vasticheyt van welcke rente hebben die voors(chreve) comparanten verbonden heure persoonen ende goeden, present ende toecommende, yegelijck voor t' geheel ende insolidum ende onder andere die proprieteyt des kintsgedeelte van het vierdendeel, ghedevolveert opde voors(chreve) Anna door dafflijvich(eyt) van wijlen Anna Cathlijne Van(den) Daele, haere moedere, naementlijck van drije dachmaelen landts tot Steenockerseel opt Nederockerseel Velt lanx de Candriessche straete, regenoten ... [n.v.].

Item van een halff boender landts ombegrepen, tot Thieldoncq ghelegen opt Beeckvelt, reghenoten Peeter Vannder Meren den jongen ter i., dMolenstraetke ter ii., den Groenenwech ter iii., het waterloopken ter iiii. zijden.

Item noch van drije dachmael(en) landts opt Nederockerseel Velt voors(chreven), regenoten ... [n.v.], daervan die proprieteyt voorde resterende drije vierendeelen competeert aende consorten vande voors(chreve) Anna ende die tochte aen Joos Van Laer, hunnen vadere.

Welcken behalven soo hebben die voorschreven gehuysschen een voor al ende yeder voor tgeheel beloeft dese rente loffelijck te betalen ende binnen Loven los ende vrije te leveren telcken jaere als schult met recht verwonnen, ende ter manisse vasteren pandt te stellen, dobbel rente weerdt sijnde, ende altijt soo vele te doene dat die renthebbere des te vreden sijn moghe oft te redimeren den penn(inck) xvi t' seffens ende met volle rente losgelt, binnen Loven te leveren, constituerende specialijck en(de) onwederroepelijck De Vos, Leunckens, De Sangre, Jan Cansmans ende elcken brenger deser insolidum om dese te vernieuwen voor meyer en(de) schepenen van Loven, metten eygengenot(en) promittentes ratum oblgiantes et submittentes insolidum met renuncia(ti)e n(omi)ne constituen(tium) de duobus reis et s(enatus) c(onsul)ti vell(eani), itemq(ue) authent(ica) si qua mulier, hun al voorgehouden et aliis in forma, de et super quibus, gedaen opt begijnhoff binnen Loven aldaer, present Willem Lo... [rand] ende Guil(la)me Bastiaen, getuygen, tot desen gebeden ende is de minute onderteeckent bijde voors(chreve) gehuysschen, item mij notario signat(um) Jo(ann)es Hermans, 1619, naer vermogen van welcke procuratie, soo heeft den comp(ara)nt opgedragen met behoorlijcke verthijdenisse, rijssche ende rijse die goeden hier boven geinsereert, exposit(o) et Jo(ann)e Hermans no(m)i(n)e domicelle Elisabethe Palets, iure heredit(ario) et allod(ii) imposit(us), idem reddididt terminis ende voorts meer op eene voortaene rente van negen guldens vii ˝ st(uyvers) siaers, te leveren binnen deser stadt, los ende vrije van allen subventien, ingestelt oft inne te stellen infuturum quolibet assecutum et satis oblig(ando), etc(etera), voorts obligerende ende submitteren(de) persoonen ende goeden der committenten insoldum et renunc(iatie) prout in forma, heeft geloeft dese rente loffelijck te betalen binnen Loven, los en(de) vrije, et casu quo alia et tantum prout, met conditie van te mogen lossen den pen(ninck) xvi en(de) met volle rente, al losgelt, testes Van Assche, Stockmans, scab(inis) et allod(ii), item Pannis, locumtenens, et Hermans, ibidem (?) allodii quiquid(em), etc(etera), actum novembris xv., 1629.

            In de marge.

Op heden dese ... [rand] meert 1641 gestaen m(eeste)r Nicolaes Vander Noot als rentm(eeste)r vanden H(eyligen) Geest vant Groot Begijnhoff, heeft bekendt ontfangen te hebben uyt handen van Anthoen Vander Meeren de capitale penn(ingen) ende verloopen der rente van negen guldens seven stuyvers een halven erffel(ijck), int witte van desen begrepen, alsoo ter saeken van desen non amplius alloqui sed semper satis et waras erga quoscumq(ue), quare vacat et presens contractus et signavit.

            N. Vander Noot.

     Uit dit huwelijk:

     Vander Meeren Clara, (°) Tildonk 17.01.1623 (g. Antonius Van Geendertale en Clara Van Lare),

     Vander Meeren Joannes, ° Tildonk 27.08.1624, (°) Wakkerzeel (g. Joannes en Catharina Vander Meren),

     Vander Meeren Jacobus, (°) Tildonk 22.07.1626 (g. Jacobus Stautemans en Maria Vander Meren),

     Vander Meeren Guilielmus, (°) Tildonk 01.07.1627 (g. Guilielmus Smets en Adriana Calewaerts), + Tildonk 07.07.1627,

     Vander Meeren Guilielmus, (°) Tildonk 12.03.1630 (g. Guilielmus Poets en Margareta Smets),

 

Vander Meeren Petrus.

 


 

Vander Meere(n) Petrus, x met Caluwaerts - Calewaerts Anna.

 

De onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) bevat nieuwe gegevens en laat toe een generatie hoger te klimmen. In de akte wordt melding gemaakt van Petrus Vander Meeren en zijn vrouw Anna Caluwaerts, inwoners van Tildonk. Uit de akte blijkt dat Petrus de zoon van Petrus was. Zij stelden goeden in pand voor een lening van 400 guldens, waarvoor zij een jaarlijkse en erfelijke rente van 25 guldens moesten betalen aan de abdij van Onze-Lieve-Vrouw ten Wijngaard te Leuven. De lening gingen zij aan voor een dotatie en alle andere onkosten om hun dochter Catharina Scholastica Vander Meeren als kloosterlinge toe te laten tot de abdij. Ik vermoed echter dat haar tweede voornaam in werkelijkheid haar kloosternaam was. In de randvermelding van 05.04.1652 staat trouwens alleen de voornaam Catharina. Uit de randvermelding blijkt ook dat de abdis het geleende geld had ontvangen van Michael Heynsmans en Barbara Vander Meren. Deze laatste is dan weer de zuster van Petrus Vander Meeren (x Anna Caluwaerts). Dit laat vermoeden dat Petrus Vander Meeren en Anna Caluwaerts toen reeds overleden waren.

Bron : S.A.L. Inventaris Cuvelier, register nr. 7899 fol. 395v. (11.04.1636) - f. 790

Item inde teghenwoordicheyt des meyers ende schep(enen) van Loven naerbeschreven gestaen m(eeste)re Jan Thielmans vuyt crachte van speciaele en(de) onwedderoepelijcke procuratie, hem, tot des naerbeschreven staet te doen, gegeven bij Peeter Van(der) Meeren soene Peeters en(de) Anna Calewaerts, wettighe gehuysshen, woenen(de) tot Thildonck, gepassert voorden notaris Guillam Huyghe ende zeckere getuyghen opden xen. aprilis 1626, die naerbeschreven schepenen alhier gethoont en(de) volcomel(ijck) geblecken, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse en(de) renunciat(ie) huys ende hooff met allen sijnen toebehoorten en(de) dlandt daer achter aen, geleghen onder Neerassent bij Thildonck, groot int geheel twee boenderen, regenoeten tsheerenstraete ter eenre, derffgen(aemen) Jan Van Schelle ter tweedere, derffg(enaemen) Peeters Vander Hulst ter derd(er) en(de) die van S(in)t Geertruyden ter vierder zijden, belast met cleynen heeren chijns, item noch een huys en(de) hooff met een block lants en(de) boomgaerts daer aen geleghen, groot ontrent drije dachmalen, geleghen tot Thildonck, daer den smit teghenw(oordich) innewoont, reg(enoeten) die straete ter eenre ende tweedere, derffgenaemen van mevrouwe Heetvelde ter derd(er) en(de) een cleyn straetken ter vierder zijden, belast met cleynen heeren chijns, soe veerre daer eenighen bevonden wordt op vuyt te gaen, expos(ito) impos(itus) est Guillam Huyghe inden naeme ende ten behoeffve van het goitshuys van Onse L(ieve) Vrouwen Wijngaert binnen Loven onder die Borcht, p(er) mo(nitionem) redd(idi)t opde lasten, hier voorens gespecificert, terminis debitis et consuetis ende voorts meer op eene voortaene rente van vijventwintich carolus guldens te xx st(uyvers) stuck, munte in Brabant cours ende loop hebben(de), erffelijcke rente, allen jaeren opden xxiiien. septembris te betaellen en(de) leveren inde stadts wissele van Loven, los en(de) vrije van allen impositien, innegestelt oft alnoch naermaels inne te stellen, oock van x., xx., cen. en(de) alllen andere, mindere en(de) meerdere pen[n]inghen, ten behoeffve des voors(chreven) goitshuys oft actie van hun hebben(de), telcken jaere en(de) termijn alle als schult met recht verwonnen, daeraff den iersten termijn sal wesen den xxiiien. septemb(ris) 1636 ende soe voorts van jaere te jaere, het welcke den voorgenoempden comparant alsoo gelooft te betaelen en(de) leveren, los ende vrije inde stadt wissele van Loven ten behoeve des voors(chreven) goitshuys telcken jaere en(de) termijn, alle als schult met recht verwonnen, et satis den voorschreven comparant vuyt crachte sijn(der) voorscreven c(om)miss(ie), oblig(ando) submitt(endo) de persoonen en(de) allen de goederen der voorschr(ev)en constitianten met renunciat(ie) in forma en(de) naementlijck van weghen der voors(cheve) Anna Calewarts sena(tus) consulti velleaini, etc(eter)a, met conditie dat die rentgelders die voorgenoempde rente van xxv r(ins)g(uldens) altoos sullen moghen lossen en(de) affquyhten tallen tijden alst hun gelieven zal teender reysen met vierhondert guldens eens los gelts ende met volle rente en(de) is te weeten dat dese rente van xxv r(ins)g(uldens) tsjaers wordt bekent voorde dote en(de) allen oncosten van jouff(rouw)e Catharina Scholastica, dochter der voors(chreve) constituanten, bijde vrouwe abdisse desselffs goitshuys becost en(de) betaelt, coram Lievens, Dielbecke, aprilis xi., a(nn)o 1636.

            In de marge.

Op heden den vijffden aprilis 1652 is alhier gebleken vande quitantie van dese tegenstaende rente van xxv guldens erffelijck luydende aldus.

Ick ondergeschreven, abdisse des goidtshuys van Onse Lieve Vrouwen Wijngaert binnen Loven, kenne ontfangen ende voldaen te sijn van Michiel Heynsmans en(de) van Barbara Vander Meren, sijn huysvrauwe, vande rente van haerlieder suster vrauwe Catharina Van(der) Meren, religieus, van vijffentwintich [guldens] tsjaers met de capitale penningen [van] vier hondert gul(den)s, dwelck altesamen effen is gemaeckt en(de) ...melijck (?), actum desen 27. meert 1652, oiron(de), onderstondt suster Anna, abdisse van Onse L(ieve) Vrouwen Wijngaert et sic vacat.

Quod attestor als clercq.

N. Vander Vorst.

 

In de akte maakt men melding van Petrus Vander Meren en zijn vrouw Anna Calu(w)aerts. Ter info, “ante prandium” betekent voor de middag.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7898, folio 260r., akte dd. 8 juli 1634.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven nabescreven gestaen jo(uffrouwe) Clara Van Rode wed(uw)e wijlen s(ieu)r Olivier Foxius, in desen gebruycken(de) de cracht en(de) macht, haer gegeven bij en(de) van wegen den v(oer)s(creven) haeren man bij sijn besloten testamente in date, met dien buyten date sup(er)scriptie xxiii. novembris 1622 gepass(eer)t voerd(en) not(ari)s Boels en(de) zeke(re) getuygen, daerbij de v(oer)s(creve) jo(uffrouwe) Clara is gepermitteert haeren vrijen en(de) eygen wille te doen met allen en(de) yegewelcke goederen, bij hun gehuysschen testateuren achter te laeten, etc(etera), en(de) anderssints in alder bester vuegen, formen en(de) manieren haer doenelijck zijnde, per mo(nitionem) heeft opgedragen met behoorelijcke v(er)thijden(isse) allen trecht en(de) actie, der v(oer)s(creve) jo(uffrouwe) Clara en(de) wijlen haeren man eenichssints competeren(de) in en(de) aen seker huys en(de) hoff met allen zijn(e) toebehoorten, gestaen en(de) gelegen te Thildonck, groot drije vierendeelen ombegrepen der maeten, regenoten sheeren strate in twee zijden, Peeter Van(der) Meren ter iiier. en(de) die kercke van Thildonck ter iiiier. zijd(en), ende die v(oer)s(creve) transportante d(aer)vuyt behoorel(ijck) ontgoeyt en(de) onterft zijn(de), soo is daer inne behoorel(ijck) gegoeyt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte die v(oer)s(creven) Peeter Van(der) Meren, zoe voer hem selven als inden naem en(de) tot behoeff van Anna Caluaerts, zijn(e) huysvrouwe, bij manisse des v(oer)s(creven) meyers, etc(etera), en(de) dat op alle lasten en(de) commeren, opd(en) v(oer)s(creven) goeden vuytgaen(de) als alle andere calengien oft pretensien, die yemand(en) totten selven goeden soud(en) mogen pretenderen, twaere van eenige pretensien van revendicatien totte selve goed(en) oft anderssints, die egeene vuytgescheyden noch gereserveert, die den v(oer)s(creven) Peeter Van(der) Meren allen nempt op sijn(en) last en(de) peryckele, coram Pulle, Willemaerts, julii viiia., 1634 ante prandium.

Item is te weten zoo die v(oer)s(creve) p(ar)tijen v(er)claeren dat dit transp(or)t is der v(oer)s(creve) actie en(de) gerechticheyt is gedaen en(de) geschiet om en(de) mits der so(m)men van vierenvijftich rinsg(uldens) eens, los en(de) vrij gelt, die de v(oer)s(creve) jo(uffrouwe) Clara bekent ontfangen te hebben, coram eisdem.

            In de marge.

Non satis nec waras.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Vander Meren en zijn vrouw Anna Calawaerts (Caluwaerts), inwoners van Nederassent. De akte bevestigt dat Petrus de zoon is van Petrus. Merkwaardig dat Nederassent onder Tildonk als een gehucht van Werchter werd beschouwd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7889, folio 20v., akte dd. 14 juli 1615.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Geeraert Van Schutteput, woonende binnen der stat van Soutleeuw, en(de) Lijsabeth Van Schutteput, suster des voors(chreven) Geeraerts, met consente, wille, wete en(de) overstaen van Merten Vander A, haers mans, woonen(de) binnen Loven, hen tsamenderhant en(de) elck voor all als principael sterckmaken(de) en(de) vervanghende de weduwe en(de) kinderen wijlen Bernaerts Van Schutteput, nu ter tijt in Hollandt woonen(de), henlieder broeder als hij leefden, hebben opgedraghen met behoorl(ijcke) v(er)tijdenisse een halff boender lants, soo t' selve onbegrepen der maeten gelegen is onder die parochie van Werchter int gehucht van Nederassent, ter plaetsen genaempt t' Cleyn Molenvelt, regen(oten) het Groot Molenvelt in 2 sijden, derffgen(aemen) Huens ter iiie. en(de) die Collegie du Bay ter iiiie. en(de) Jan Symons ter vijfter zijden, soo t' selve op hun opdrageren v(er)storven en(de) gesuccedeert is bijder doot en(de) afflijvich(eyt) van wijlen Marie Vanden Hove, haerlieder grootmoeder, en(de) die voors(chreve) opdraegeren daer vuyt ontgoeyt en(de) onterft sijnde bij ordonantie van rechte, soo sijn d(aer)inne gegoeyt en(de) geerft ten erffelijcken rechte Peeter Van(der) Meren sone Peeters en(de) Anna Calawaerts, gehuysschen, woonende tot Nederassent voors(chreven), per mon(itionem) et satis die voors(chreve) opdraegheren indivisim obigan(do) et submitten(do) ac renunciando in forma et waras op sheeren chijns vanden gronde en(de) lasten daer vuyt gaen(de) tanquam prout, coram Roeloeffs, Nijverseel, julii xiiii., 1615.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Vander Meren en Anna Caluwaerts, inwoners van Tildonk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 309r., akte dd. 11 oktober 1614.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(etera), Peeter Van(der) Meren en(de) Anna Caluarts, gehuysschen, woon(ende) tot Thieldonck, hebben opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een halff boen(der) lants opt Thieldonck Velt, regen(oten) ts(elv)e velt ter ie., Joos Van Laer ter ii. en(de) Marie Verhulst ter ande(re) sijd(en), belast met shee(ren) chijs indien men bevint dien d(aer)op vuyt te gaen, item een half boen(der) lants tot Thieldonck aende plaetse, regen(oten) mevrouwe van Scavant ter i., de v(er)copere ter ii., Mathijs Van(den) Put ter iiie. en(de) iiii. zijden, vrij en(de) onbelast goet, item een half boen(der) lants tot Nederassent onder Werchter, regen(oten) den Heyligen Geest van Wackerseel ter ie., dMoelenvelt ter ii. en(de) de straete ter ande(re) sijd(en), belast met ontrent twee bl(an)cke, item drij dach(mae)l lants tot Thieldonck, regen(oten) de kercke aldaer ter ie., Jan De Witte ter iie., de Goorenstraete ter iii. sijd(en), belast met een(en) halven braspen(ninck), item vijf dach(mae)l be(m)pts, regen(oten) derfgen(aemen) Van(den) Heetvelde ter ie., tgodtshuys van Vrouwenperck ter ii. en(de) derfgen(aemen) Van Bullestraeten ter ande(re) sijden, onder Haecht gelegen, belast met twee chijnsguld(ens) aen(den) Heyligen Geest van Haecht, op henlieden verstorven eensdeels ende eensdeels vrecregen blijcken(de) bijde bescheeden, expositis en(de heer en(de) m(eeste)r Anthon De Vos, licen(tiaet inder heyl(iger) godth(eyt), met consente en(de) advyse van(de) hee(ren) proviseuren der pedagogie van(de) Valckschole alhier in date den elfsten octob(ris) 1614, alhier gesien, inden na(m)e en(de) tot behoeff van(de) funda(ti)e van heer posthouder inde voirs(chreve schole, imposito per mo(nitionem) reddidit, etc(etera), terminis, etc(etera), en(de) voerts meer op twelff rinsg(uldens) thien st(uyvers) tot xx st(uyvers) den guld(en) en(de) drij plecken den st(uyver), loopen(de) munte, iaerl(ijcx) den xi. octob(ris) tot Loven, los en(de) vrij van x., xx., c., meerde(re) en(de) minde(re) impo(siti)en, erfel(ijck) in toecom(ende) tijden, tecken iaere als schult met rechte verwo(n)nen, et satis de v(oir)s(chreve) opdraegeren ind(ivisi)m obligeren(de), submitteren(de) en(de) renuntieren(de) in for(m)a en(de) merckel(ijck) bene(ficio) sen(atusconsult)i vel(leiani) en(de) autenticae si qua mulier, d(aer)aff gecertioreert sijn(de), et waras als boven prout, etc(etera), voerts geloeven de selve gehuyschen de v(oir)s(chreve) rente van xii r(insguldens) x st(uyvers) iaerl(ijcx) loffel(ijck) en(de) perso(n)nel(ijck) ten termijn(e) v(oir)s(chreven) te betaelen onder obliga(ti)e, submissie en(de) renuntiatie als boven, behalven dat sij dese rente van xii r(insguldens) x st(uyvers) sullen mogen lossen teen(der) reyse, elcken pen(ninck) met xvi gel(ijcke) pen(ningen) en(de) met volle rente, los en(de) vrij van pontpen(ningen) en(de alle ande(re) costen, coram Lievens, Glavemans, octobris undecima, a(nn)o 1614.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vander Meeren Joannes, x 1 Tildonk 10.02.1641 (g. Michael Hensmans, Joannes Bloms, Petrus Mommens en Judocus Daems) met Vermoesen Antonia, + Tildonk ...04.1641 vv, x 2 Tildonk 24.11.1641 (g. Joannes Van Meerbeeck, Engelbertus Van Espen en Egidius Limbosch) met Van Meerbeeck Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vander Meeren Joannes, (°) Tildonk 24.02.1641 (g. Joannes Van Maelcot en Joanna Vander Meren),

     2. Vander Meren Jacobus, (°) Tildonk 12.03.1642 (g. Jacobus Calewaerts en Anna Pauwels),

     Vander Meren Anna, (°) Tildonk 16.02.1645 (g. Dionsius Van ... en Anna Vrijbosch),

     Vander Meren Maria, (°) Tildonk 04.03.1650 (g. Joannes Van Geendertael en Maria Van Espen),

     Vander Meren Barbara, (°) Tildonk 02.11.1653 (g. Arnoldus Van Maelcot en Barbara De Pauw),

     Vander Meren Elisabeth, (°) Tildonk 27.03.1663 (g. Henricus Grauwels en Elisabeth Van Meerbeeck),

 

Vander Meeren Barbara,

 

Vander Meeren Catharina (Scholastica),

 

Vander Meren Joanna, (°) Tildonk 04.08.1624 (g. Petrus Caluwaerts en Joanna Vander Meeren), moeder Van Maelcot Anna, is onderlijnd en erboven staat Anna Calewaerts, x 1 Tildonk ...03.1645 (g. Michael Hensmans, Joannes Vander Meren en Egidius Limbosch) met Van Tongeren - Van Tongel Joannes (Arnoldus), (°) Werchter 01.11.1626 (g. Joannes Georgy en Anna Smeulders), x 2 Werchter 09.01.1654 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Uffelen Cornelius, deze x 2 met Paeps Elisabeth, deze x 1 met Spoelbergh Willem,

Henri Goris wederom aan de weduwe van Jans Van Tongelen te overstaan van Cornelis Van Nuffelenen, haren tegenwoordigen bruidegom, het woonhuis genoemd "de Moriaen" met den boomgaart, schuere en stal met de brouwerije op conditie maar te mogen brouwen voor zijn gebruik en anderen die daer zouden brouwen sal wesen tot profijt van de verhuurder en dat voor een termijn van drij naestcomende jaeren, jaerlijks voor 70 gld los geld vanaf half meert 1655 tot expiratie van de 3 jaer met conditie dat Cornelis zal moeten aerde oft savel voeren so veel als inde stalle sal nodig zijn en oock den hof vermaken op sijnen cost voorts met de huerman betalen sijnen last die 5 gld 12 st. op huis en boomgaert.
Voorts is besproken dat Henri voor hem zal mogen houden de perstal ten waere dat de huerman dijen van doen hadde om vremde peerden of beesten te stallen, dwelck Henri Goris belooft toe te laten als van node zijn.
Item sal den huerman het lant te weten het boender bij den Hooghen wegh met het dagm. op den Hooghenweg te gedelte zaaien en te geven aan de verhuurder van vijf hoopen die twee... en die in de schuer te voeren, te dorsen en te wannen, waar de huerman zal hebben het stroot caf, dan also Jan van Hove voor dit lopende jaer omtrent een half bunder land zal besaien op het voors. boender, so en sal Cornelis van Nuffelen maar besaien het resterende half bunder voor dit lopende jaer...

     Uit dit huwelijk:

     1. Spoelbergh Joanna, ° ca. 1620, 

     Spoelbergh Petrus, (°) Werchter 29.02.1624 (g. Michiels Petrus sr en Paeps Margareta), 

     Spoelbergh Elisabeth, ° ca. 1627, 

     2. Van Nuffel Anna, (°) Werchter 22.04.1641 (g. Verstraten Joannes en Paeps Anna),

     3. Van Tonghelen Petrus, (°) Werchter 06.05.1646 (g. Joannes Vander Meeren en Petrus Lauwens),

     Van Tongel Joannes, (°) Werchter 06.02.1648 (g. Arnoldus Van Tongelen custos en Barbara Van Leempoel), vader Arnoldus,

     Van Tongel Henricus, (°) Werchter 29.11.1650 (g. Henricus Goris en Barbara Vandermeren),

     Van Tongel Joannes, (°) Werchter 22.06.1653 (g. Joannes Van Beneden en Maria Wauters),

     4. Van Nuffele Elisabeth, (°) Werchter 01.08.1655 (g. De Cock Hubertus en Paeps Adriana n. Spoelbergs Elisabeth),

     Van Uffelen Hieronimus, (°) Werchter 16.10.1657 (g. De Worteleers Guilielmus en Van Haecht Elisabeth), 

     Van Nuffelen Maria Francisca, (°) Werchter 04.05.1660 (g. Mag. Van Roost Cornelius n. De Geurter Franciscus en Holemans Maria), 

     Van Nuffelen Adriana, (°) Werchter 26.03.1663 (g. Heijnsmans ... en Paeps Adriana),

     Van Nuffelen Cornelius, (°) Werchter 26.03.1663 (g. Van Roijst Cornelius en Vander Straten Catharina),

     Van Nuffelen Cornelius, (°) Werchter 03.09.1665 (g. Van Tongelen Petrus en Paeps Adriana n. Van Tongelen Elijsabeth),

 

Vander Meere Petrus, (°) Tildonk 18.05.1627 (g. Petrus De Becker en Anna Van Laer),

 

Vander Meere Anna, (°) Tildonk 23.04.1630 (g. Engelbertus Van Espen en Anna Vertennen?),

 

Vander Meere Maria, (°) Tildonk 12.03.1633 (g. Petrus Kempis en Maria Bols), + Tildonk 02.01.1634,

 

Vander Meere Adriana, (°) Tildonk 08.09.1635 (g. Jacobus Persoens ? en Adriana Caluwaerts),

 

Vander Meere Elisabeth, (°) Tildonk 08.09.1635 (g. Guilielmus Voets en Elisabeth Hensmans).

 


 

Hensmans Michael , (°) Til+, x Tildonk 20.11.1638 (g. Joannes Vander Meren, Ludovicus Hernandes en Joannes Beckers) met Vander Meeren Barbara, + Tildonk 05.02.1687.

 

Uit dit huwelijk:

 

Hensmans Joannes, (°) Tildonk 30.08.1640 (g. Joannes en Elisabeth Vander Meren), + Tildonk 07.12.1689, x Tildonk 10.07.1665 (g. Ludovicus Van Bolle en Antonius Vander Meren) met Van Bolle Elisabeth, (°) Tildonk 14.08.1644, + Tildonk 27.09.1724, fa Ludovicus en Catharina Firens,

     Uit dit huwelijk:

     Heynsmans Barbara, (°) Tildonk 07.01.1665 ill. (g. Barbara Hensmans en Ludovicus ...),

     Heynsmans Joannes, (°) Tildonk 11.10.1667 (g. Joannes Vander Meeren en Anna Hensmans),

     Heynsmans Petrus, (°) Tildonk 20.07.1670 (g. Petrus Van Bolle en Lucia Heynsmans), + Tildonk 21.10.1710,

     x Wespelaar 12.08.1687 (g. Joannes Van Cauwenbergh en Egidius Peeters) met Vanden Bosch Joanna (Anna) Maria, fii in Til,

     Heynsmans Gerardus, (°) Tildonk 13.10.1673 (g. Gerardus Gorts en Anna Van Bolle), + Tildonk 14.09.1697,

     Heynsmans Antonius, (°) Tildonk 28.07.1677 (g. Antonius Heynsmans en Anna Van Bolle n. Adriana Vande Put),

     Heynsmans Catharina, (°) Tildonk 18.12.1678 (g. Joannes Caluwaerts en Elisabeth Van Laer n. Catharina Van Bolle),

     + Tildonk 19.11.1764, x Tildonk 20.04.1717 (g. Petrus Van Espen en Arnoldus Vanden Bosch) met

     Petrus Crabbeels - Corbeels, + Tildonk 06.11.1726 plots aan een opstoot, fii in Tildonk,

     Heynsmans Elisabeth, (°) Tildonk 11.04.1683 (g. Antonius Heynsmans en Elisabeth Van Laer),

     Heynsmans Cornelius, (°) Tildonk 01.06.1686 (g. Cornelius Heynsmans en Elisabeth Vander Meeren), + Til 21.07.1775,

     x Tildonk 13.12.1723 (g. Arnoldus Vanden Bosch en Laurentius Machiels) met Lambrechts Petronella,

     (°) Kampenhout 10.03.1697, + Tildonk 18.06.1778, fa Antonius en Joanna Stroobants, fii in Tildonk,

 

Hensmans Petrus, (°) Tildonk 08.06.1642 (g. Petrus Caluwaerts en Joanna Vander Meren), + Kortenberg 26.06.1688, x 1 Tildonk 22.10.1672 (g. Jan De Becker en Guilielmus Gorts) met Catharina Gordts, x 2 (niet Kort) met Margareta Gevels, deze 2 x Kortenberg 07.08.1689 (g. Stephanus Gevels en Martinus Van Ham) met Gielis Van Hamme, (°) Sterrebeek 24.01.1666 (g. Cornelius ex Humelgem en Barbara Gallebaert ex Zaventem), hij x 2 met Van Wesembeeck Clara,

     Uit dit huwelijk:

     1. Heynsmans Maria, (°) Kortenberg 12.09.1673 (g. Gerardus Gorts en Maria De Witte),

     Heynsmans Petrus, (°) Kortenberg 22.12.1675 (g. Jan Creytsaerts koster n. Petrus De Witte en Francisca Heynsmans),

     + Kortenberg 17.08.1730, x Kortenberg 19.10.1702 (g. Rumoldus De Pauw en Otto Verhaegen) met Clara Wesenbeeck, fii in Kortenberg,

     Heynsmans Guilielmus, (°) Kortenberg 22.09.1687 (g. Guilielmus De Witte en Martina Orts),

     Heynsmans Anna, (°) Kortenberg 30.09.1680 (g. Jan Creytsaerts n. Guilielmus Heynsmans en Maria Van Wesel n. Anna De Witte), + Kortenberg 28.10.1680,

     2. Heynsmans Anna, (°) Kortenberg 08.10.1683 (g. Stephanus Gevels en Anna Loos),

     Heynsmans Joanna, (°) Kortenberg 19.08.1687 (g. Cornelius Heynsmans en Joanna Gevels), x met 1712 met Guilielmus De Busscher,

     Heynsmans Maria, (°) Kortenberg 20.02.1689 (g. Jan Ronsmans en Maria De Muylder), x ca. 1717 met Jan Van Dijck,

     3. Van Hamme Petrus, (°) Kortenberg 11.02.1691 (g. Petrus Van Eycken en Anna Van Ham),

     x Nossegem 18.01.1716 met Angelica Mommens, fii in Nossegem,

     Van Hamme Martinus, (°) Kortenberg 24.12.1695 (g. Martinus Van Ham en Barbara Gallebaert),

     4. Van Hamme Joannes, (°) Kortenberg 28.09.1700 (g. Jan Elskens en Anna Jacoba De Molin),

     Van Hamme Henricus, (°) Kortenberg 11.08.1702 (g. Henri Van Wesebeeck en Maria Cleris),

 

Hensmans Catharina, (°) Tildonk 19.04.1644 (g. Joannes De Becker en Catharina Vanden Bosch), + Tildonk 14.04.1646,

 

Hensmans Anna, (°) Tildonk 27.03.1646 (g. Joannes Van Maelkot en Anna Janssens),

 

Hensmans Jacobijnken, (°) Tildonk 25.04.1648 (g. Egidius Limbosch n. Gerard Maes en Jacobijnken Vanden Bosch),

 

Hensmans Arnoldus, (°) Tildonk 01.05.1650 (g. Arnoldus Persoens en Catharina Reyniers),

 

Hensmans Martinus, (°) Tildonk 25.08.1652 (g. Martinus Vanden Bosch en Francisca Heynsmans),

 

Hensmans Cornelius, (°) Tildonk 23.11.1654 (g. Cornelius Van Nuffere en Maria Van Meerbeeck),

 

Hensmans Antonius, (°) Tildonk 02.04.1658 (g. Antonius Vander Meeren en Maria Verheyen), x Tildonk 08.10.1679 (g. Gerardus Gorts, Martinus Vanden Bosch, Petrus en Guilielmus De Wit) met Gorts Maria, (°) Tildonk 29.07.1659, fa Henricus en Maria De Wit,

     Uit dit huwelijk:

     Hensmans Cornelius, (°) Tildonk 06.07.1680 (g. Cornelius Heynsmans en Maria De Wit),

     Hensmans Guilielmus, (°) Tildonk 05.04.1682 (g. Guilielmus Heynsmans en Ionna Gorts), (°) door Maria Limbosch,

     x Leuven St.-Geertrui 10.12.1719 met Catharina Servranckx, fii in Leuven,

     Hensmans Barbara, (°) Tildonk 23.01.1684 (g. Ioannes Heynsmans en Barbara De Wit),

     Hensmans Joannes, (°) Tildonk 19.07.1686 (g. Joannes De Becker en Maria Vanden Bosch n. Catharina ...),

     Hensmans Gerardus, (°) Tildonk 06.11.1688 (g. Gerardus Gorts en Catharina Van Maelcot),

     Hensmans Laurentius, (°) Tildonk 10.12.1690 (g. Laurentius Mommens en Catharina Van Hove),

 

Hensmans Guilielmus, (°) Tildonk 03.08.1659 (g. Guilielmus De Becker en Catharina Vanden Bosch),

 

Hensmans Joanna, (°) Tildonk 27.08.1662 (g. Joannes Puttemans en Maria Schoivaerts).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom