Voorouderlijst Vandeneijnde Jan

 

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam 'ten Einde, Inde, ...' : eind, afgelegen plaats.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

Onderstaande Jan Vandeneijnde is wellicht  de zoon van Vandeneijnde alias Raeps Jan.

 

? XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - Vandeneijnde Jan (S + N), ca. 1440, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Vandeneijnde Willem, XIV - XV - XVI - XVII - XVIII.

 


Bovenstaand met wat voorbehoud.

 

XV - XVI - XVII - XVIII - XX - Vandeneijnde Willem, ca. 1470, x met ...

 

- 27 sep 1480: Jan Mergaerts bij doode van Aert zijn vader heeft ontvangen een bonder beempt in den Basdonck ‎(Geert Van Vissenaeken, Hendrik Willems)‎ ende daer hoort toe die heerlijkheijt van drij dm beempts diemen voert van Aerden voers te leene houdt
- 14 mrt 1483: Jan Mergaerts derft die heerlijkheijt van drij dm ende daertoe behorende een bonder bempt aan Jan Van Vissenaeken x Kathelijn Van Calsteren
- 23 jan 1486: Jan Vissenaken na de dood van voors Jan zijn vader heeft ontvangen
- 16 sep 1523: Jan Vissenaeken zone wijlen Jans derft aan
Willem Vandeneijnde zone wijlen Jans woonende te Cruijce onder Werchter
- 22 nov 1575:
Peeter Vandeneijnde zone wijlen Jans voor hem en voor Aerden, Huijbrecht en Lijsbeth Vandeneijnde zijn broeders en zusters na de dood van Willem Vandeneijnde hun grootvader en Jan Vandeneijnde hun vader
- 9 feb 1598: Hendrik Boschmans zone wijlen Jans als getrout hebbende Paulijne Vandeneijnde tot behoef desselfs nae doode Peeter Vandeneijnde wijlen haers vaders heeft ontvangen ‎(Willem Vos x Josijne Van Essche)‎
- 28 mrt 1605: Henrick Boschmans x Pauwelijn Vandeneijnde verkopen aan Jasper Van Hertsroede zone Thielmans woonende te Tongerlo bij Eyndoven
- 22 nov 1620: Thilman Van Hertsrode sone Jaspars na de dood van zijn vader heeft ontvangen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vandeneijnde Jan, XIV - XV - XVI - XVII - XIX, ca. 1500.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XIX - Vandeneijnde alias Broercken/Caercken alias Raeps Jan (S + N), ca. 1500, x met Lijsbeth Vervarent.

 

WRT1846 fo 6: 20 okt 1561
Jan Spoelbergh x Lijsbeth Viskens hebben zijn schuldig en hebben vercocht aan Arnde ende Jacoppe Vervarent ende Janne Vandeneijnde x Lijsbeth Vervarent een erfelijke rente van een mudde rocq sjaers voor Willem Vermijlen en Jan Van Aerschot.
WRT1846 fo 8: 12 nov 1561
Peeter Wouters alias Van Mechelen heeft verkocht aan Janne Uiterelst x Katheryne Truyens een huis en hof te Nijnde tussen de Capelstraete, Dionijs Vander Hergracht ende Jan Vandeneijnde alias Broercken Raeps ende den voors Peeter Wouters heeft het voors huis gewarandeert op een erfelijcke chijns aen Adriaen Van Hoovelde.
WRT1846 fo 18: 16 jun 1562
Jan Vandeneijnde alias Caercken Raeps als proc spec van Hendrik en Simon Vercalsteren gebroeders kinderen wijlen Geerts verkopen aan Merten Clijmans huisinge en hof met toebehoorten staende ten Eynde op hen gesuccedeert na de dood van Peeter Vercalsteren hunnen broeder bij deselve wijlen Peeter tanderen tyden tegen den voors Merten Clijmans gecocht.
WRT1846 fo 110v: 30 mrt 1565
Arnt Vandeneijnde x Marie Holemans ende Jan Vandeneijnde alias Raecken Raeps in de naam van Jacop Vervarent dragen op aan Jan Vernoijen x Anna Heremans een erfelijke rente dd 4 mei 1558 bij Lauwereijs Wouters x Margriete Bloms bekent tot behoef van Coenraedt Coens x Berbele Sbruijnen ende bij den voors Coenraedt Coens en sijn huijsvrouwe vercocht tot behoef vanden voors Arnde Vandeneijnde x Marie Holemans ende vanden voors Jakop Vervarent dd 4 mei 1560.
HCT835 fo 97v: 2 dec 1599
Michiel Van Grootvin alias Van Lille woonende tot Werchter out 60 jr verklaart ten verzoeke van Hendrik Geens dat twee boender bos op de Langegrachte regt derfgen Aert Van Eijnde alias Kaerkens heeft toebehoort aan Aert Vervarent, Jacop Vervarent ende Jan Van Eijnde alias Raeps x Elisabeth Vervarent seggende om reden van wetenschap dat hij geleden ontrent veertig jaeren den zelven Jacop & Aert heeft horen seggen tegen hem deponent dat zij den selven bosch hadden gecocht gehadt ende dat hij deponent over sulcx den ‎()‎ daerop gestaen hebbende doentertyt heeft gecocht voor Jan De Vriese aen Jan Gomaerts vleeshouwer tot Mechelen.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Van den Eynde alias Raeps, bijgenaamd Caerken, zoon van Guilielmus.  Zijn bijnaam laat geen twijfel over zijn afstamming.  Hij woonde te Werchter onder Kruis, thans Tremelo.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7856, fol. 128r., akte dd. 22 oktober 1571.

Condt zij allen lieden dat Jan Van(den) Eynde al(ia)s Raeps soene wijlen Willems, geheeten Caerken, woonen(de) tot Werchtere ten Cru[y]ce, heeft genomen en(de) bekint mits desen in pechtinghe genomen te hebben tegen heeren Andries Vander Malen al(ia)s Bruxelle, canonick van Sinte Peeters te Loeven(e), hier toe van(den) cap(pitte)le gedeputeert, alzoe hij verclaerde, gelijck hij oyck bekint van wegen des cap(pitte)ls den selven Jannen in pechtinghe en(de) hueringhe gegeven te hebben de landen ende bempden nabescreven, ierst een stuck lants, groot omtrent onderhalff dach(mael), geleghen ter plaetsen geheeten den Crommen Wiel, op de Dijle, de Dijle lancx den lande vlieten(de) ter een(re), sheeren straete ter iier., de kercke van Gestele ter derder zijden, item een(en) beempt, groot omtrent vijff dach(maelen), gelegen ter plaetsen geheeten tEecken, regen(oten) sheeren strate in twee zijden, tcap(pitte)le v(oir)s(creven) met een halff boender metten eynde ter derder, jouffr(ouw)e de wed(uw)e wijlen Anthonis Kermans ter vierder en(de) Peeter Van Aerschot ter vijffster zijden, item omtrent een halff boender beempts, oyck ter plaetsen tEekene geleghen, regen(oten) sheeren strate in twee zijden ter eenre, tcap(pitte)le mette v(oir)s(creve) vijff dach(maelen) ter tweeder en(de) tv(oir)s(creven) cap(pitte)le metten naervolgen(de) beempt ter derder en(de) de v(oir)s(creve) weduwe Kermans ter vierder zijden, item een stuck bempts, alzoe tselve gelegen is opde Cro(m)me Wiel, regen(oten) sheeren straet ter een(re), tcap(pitte)le metten v(oir)s(creven) halff boender ter iier., jouffr(ouw)e Kermans ter derder en(de) vierder zijden, te houden(e) en(de) in pachtinghe en(de) hueringhe te besitten(e) van Sinte Mertensmisse naestcomen(de) anno xvc. lxxi eenen termijn van sesse jaeren, elcx jaers daeren bynnen om en(de) voer veertich rinsguldens te xx stuvers tstuck, alle jare Sinte Mertensmesse te betaelen(e) en(de) te Loven(e) ten woenhuyse van(den) rentm(eeste)r des cap(pitte)ls los ende vrij te leveren, quol(ibe)t ass(ecutu)m, waeraff de eerste betalinghe zal wesen deerste jaer der hueringhe, geeyndt wesen(de) anno xvc. lxxii, met conditien dat den huerl(inck) tzijnen affscheyden de beempden sal laten gelijck die nu liggende zijn, alzoe dat den huerlinck opde twee leste jaeren de selve beempden nyet en sal mogen besayen oft omme doen en. sal oyck schuldich zijn de grechten, waterleyden te weghen en(de) ruymighen, gel(ijck) regenooten ende de straten oft wegen opt effen tzijn(en) coste ten gewoonlijcken tijde, zoe dat de verhuerders daer doere nyet beschadicht en wordden en(de) sal noch schuldich zijn opde voerscreve p(ar)cheelen te planten alle jae(re) thien albeele oft willighe pooten en(de) die selve wel te verdoernen, item sullen de voers(creve) partijen moghen scheyden ten eersten drije jaeren, zoe wie dat belieft, malcanderen een halff jaer oft drije maenden te voren opseggen(de) en(de) eest dat nyemandt op en seeght, soe sal dese pachtinghe vast ende gestentich blijven en(de) sal dan den pachtere schuldich zijn op te leggen ten eynde van(de) drije jaren anderwerff wijngelt en(de) leersgelt, te weten vier gulden, alle welcke conditien de voers(creve) p(ar)tijen hebben malcanderen geloeft te onderhouden, obligan(do), renuncian(do) et submitten(do) in forma, coram Li[e]dekercke, Ketelboetere, xxiii. octobr(is).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vandeneijnde alias Raeps Huijbrecht, ca. 1520, x met ...

Bartholomeus Luijts met procuratie van Aert ende Peeter Vandeneynde gebroeders gepasseert voor de notaris Melchior Caes bijden raede van Vlaenderen geadmitteert ende bij den provinciaelen raede van Hollandt & Zeelandt etc beijde inwoonders der stadt Middelborgh in Zeelandt dd 8 aug 1611 heeft opgedragen twee derde paerten van een huis ende hofstede met de landen ende weyen daer mede gaende gelijck dat Aert ende Peeter Vandeneynde deselve twee delen verstorven sijn van wijlen Huijbrecht Vandeneynde hun lieder vadere salger & hunne grootmoedere gelegen te Cruijs ... aan Aert Vandeneijnde
anno 1507 12 daghe in mey soe syn comen alle dese nae geschreven personens te weten Mathijs Op te Beke Claes Raes Mathijs Van Roeye van Marie Van Hove weghens ende van haer kinderen weeghen Katheline Van Hove Jansdochter met Jan Vernoeyen haeren man Henricq Van Hove Janssone Jan Van Hove Goertssone Jan Vanden Ghenille ...

 

Bij Goris alias Bruers nog een akte die wellicht op bovenstaande betrekking heeft.

     Uit dit huwelijk:

     Vandeneijnde alias Caerkens Raeps Aert, x met Maeijcken Holemans,

          Uit dit huwelijk:

          Vandeneijnde Aert, woont Middelburg,

          Vandeneijnde Petrus, woont Middelburg,

 

Van den Eijnde Petrus, x met Elisabeth Van IJssche,

Onderstaande gegevens met dank aan Paul Peeters

Nog eens Philippus Van Haeght, zoon van Joannes, die twee erfrenten, een van 6 Rijnse guldens en een van 7 Rijnse guldens, overgeeft aan Joannes Schelckens en Helena Gecx, die ten laste stonden van Petrus Kerincx, zoon van Jan en wonende te Wakkerzeel, en Petrus Vanden Eynde alias Raeps (zoon van Joannes en Elisabeth Vervarent) en Elisabetha Van IJssche (Van Essche), wonende te Werchter.   

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7478, fol. 245r, akte dd. 12 juni 1586

Item Ph(ilip)s Van Haecht zoene wijlen Jans, woonen(de) te Loeven(e), in p(rese)ntia, heeft gecedeert, getransporteert en(de) overgeg(even), cedeert, transporteert en(de) gheeft overe midts des(en) m(eeste)r Jan(ne) Schelckens en(de) jouffr(ouw)e Helena Gecx, sijn(e) huysvr(ouw)e, p(re)sent en(de) accepteren(de), twee erffrinte[n], deen(e) van vi en(de) dandere van vii rinsg(uldens) erffel(ijck), d(aer)inne respectivel(ijck) voor scepen(en) van Loeven(e) personeel(ijck) v(er)bonden staen den xven. aprilis l(ibr)o xvc. in prima ende den viiien. aprilis l(ibr)o xvc. lii en(de) a(nn)o liii in med(i)a Peeter Keerincx zoene wijlen Jans, woonen(de) tot Wackerseel, ende Peeter Van(den) Ijnde al(ia)s Raeps soene wijlen Jans en(de) Elizabeth Van Ijssche, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere, al naerder blijk blijcken(de) bijde selve respectieve brieven d(aer)doer dese is geannexeert in date voors(creven) daer doer dese is geannexeert, et sat(is) et war(as) de voors(creve) cedant de voirseyde erffrinten voor twee goeden ongealieneerde, ongetransporteerde en(de) onbelaste erffrinten prout, cederen(de) de voors(creven) Ph(ilip)s den voors(creven) m(eester) Jan(ne) Schelckens en(de) sijn(e) huysvr(ouw)e derffbrieven d(aer)aff sijn(de) metten verloopen, verschenen ... [n.v.], met alle de gelueften, inde selve brieven begrepen ten selven rechte, ... [n.v.], cor(am) Asca, Luenis, junii xiia., a(nn)o xvc. lxxxvitich.

 

Vandeneijnde Willem,

- 31 mei 1492: Jan Van Haltert zone wijlen Jans daer moeder aff was Lijsbeth Wouters derft een bonder bempt gelegen op de Dijle ten Berge aan Jan Leers brouwer te Mechelen
- 15 dec 1516: Jan Leers derft een bonder bempt aan Willem Vandeneynde zone wijlen Willems
- 9 dec 1535: Jan Schellekens als momboir van
Jan, Peeter, Willem & Lijsebeth Vandeneijnde kinderen wijlen Jans Vandeneijnde zone wijlen Willems ..
- 30 apr 1555:
Willem Vandeneijnde zone wijlen Jans heeft gederft een bonder bempt aan Peeter Vandeneijnde zijn broeder
- 13 feb 1587: Paeschier Vercalsteren heeft ontvangen tot behoef van
Anna Vandeneijnde dochter wijlen Peeters zijn huijsvrouwe een bonder bempt en verkopen samen aan Aert Mathys woonende tot Mechelen x Berbele Smauts ...

 

Vandeneijnde Jan,

 

Vandeneijnde alias Raeps Aerden, x met Maria Holemans,

 

Vandeneijnde Lijsbeth, XII - XIII,

 

Vandeneijnde alias Caerckens Raeps Peeter, XIII - XIV -  XV - XVI - XVIII.

 


 

XII - XIII - Vermijlen Willem (S + N), ca. 1528, x met Lijsbeth Vandeneijnde.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vermijlen Willem.

    

Uit dit huwelijk

    

Vermijlen Gielis, XI - XII  (N1226 + S4002), ca. 1560,

    

Vermijlen Margriet, ca. 1565, x met Joannes Wouterdams, (+) Werchter 29.10.1646, geen verdere info W?, DD, Hols, Rot, Wak, H, K, R, Bet,

     Uit dit huwelijk: in Werchter zijn diverse Wouterdams-overlijdens ca. 1630,

     Wouterdams Guilielmus,

     Wouterdams Margaretha, x (beiden adolesc.) ? met Petrus Spoelberch,

          Uit deze relatie (fornicat.):

          Spoelberch Joannes, () Werchter 12.11.1620 (g. Peeters Joannes en Caiaerts Christina),

          Spoelberch Cornelius, () Werchter 01.06.1625 (g. Goet-Jan Cornelius).

    

Vermijlen Henricus, ca. 1570,

 

Vermijlen Wilhelmus, ca. 1570.

 

 

 

XIII - XIV -  XV - XVI - XVIII - Vandeneijnde alias Caerckens Raeps Peeter, fs Jan, ca. 1525, x met Lijsbeth Van IJssche, fa Jan en Katlijn Spoelbergh.

 

Fo 18v: deilinge voor de erfgen Peeter Vandeneijnde alias Raeps x Elisabeth Van IJssche
- Jacob Aurocx en Gielis Vermijlen als momboirs van Anneken Vlies dochter wijlen Jan x Cathelijn Vandeneijnde dochter wijlen Peeter
- Jan Van Hoegaerden en Jan Van Hove als momboirs van Paulijn Vandeneijnde ook dochter en van Hansken Van Hergrechten haar zoon met Peeter Vanderhergrecht
- Paschier Vercalsteren x Anna Vandeneijnde ook dochter.

Wer1846 fo 18: 16 jun 1562
Jan Vandeneijnde alias Caecken Raeps als proc spec van Hendrik en Simon Vercalsteren gebroeders kinderen wijlen Geerts verkopen aan Merten Clijmans huis en hof met toebehoorten ten Eynde op hen gesuccedeert na de dood van Peeter Vercalsteren hunnen broeder bij deselve wijlen Peeter tanderen tyden tegen den voors Merten Clijmans gecocht.

SAL 7295: 25 jun 1572:
Jan Uijterelst x Cathlijne Verpaelt hebben opgedragen ter titele van naerderschap tot behoef van Peter Vandeneijnde x Lijsbeth Van IJsche een stuck land Autaers bempdeken geheeten gelegen in de prochie van Werchter ten Eynde tusschen erfgen Jacop Uijterelst ende goeden Willem Gooten.

 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Petrus Vanden Eynde alias Raeps en zijn vrouw Elisabetha Van Ijssche, wonende te Ninde onder de heerlijkheid van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7461, fol. 476r., akte dd. 1 juni 1568.

Item Petrus Vand(en) Eynde al(ia)s Raeps et El(isabe)t Van Ijssche, eius uxor, c(om)moran(tes) apud Eynde sub dominio de Werchteris, recog(noverun)t se debe(re) ind(ivisi)m Martino Cleymans filio quond(am) Huberti, c(om)moran(s) in op(idi) Mechlien(sis) sex flor(enos) aureos caroli te xx st(uvers) tstuck mo(ne)te curren(tis), hered(itarie) reddit(us) singul(is) a(n)nis xia. junii p(er)solven(dis) et in cambio op(idi) Lovanien(sis) deliberan(te) quite et libe(re) in futur(um) quolibet ass(ecu)t(um) ad mo(nitionem) pignus vale(n)s et t(antu)m et poter(un)t redimere qu(os)cu(m)q(ue) vel una vice que(m)libet flor(enum) caroli cum et median(tibus) sexdecim flor(enis) c(on)s(imilibus) ac cum obligan(do) et submitten(do), cor(am) Roelofs, Griecken, junii xia.

            In de marge.

Item es gebleken bijd(en) bekinne Mertens Cleymans, h(ier) inne gesteken ... [rand] erffel(ijck) bij Peete(re)n Van(den) Eyne gelost te zijn(e) ende de hootd(enieren) d(aer)aff ontfangen te hebben(e), conse(n)teren(de) alzoe inde cassatie van dit bekin, op heden xxiiii. septembr(is) a(nn)o xvc. lxxvi.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vandeneijnde Jan,

 

Vandeneijnde alias Raeps Anna, XII - XIV - XV (N7845 + S14357 + S25141), ca. 1550,

 

Vandeneijnde Cathlijn, ca. 1553, x met Jan Vliegh,

     Uit dit huwelijk:

     Vliegs Anna, x met Jacob Van Roost,

 

Vandeneijnde Pauwelijn, XIII - XV - XVII (N4493S4747 + N5003 + N7069 + S25068 + S77789). 

 


 

XII - XIV - XV - Vercalsteren Paschier (N7844 + S14356 + S25140), + Schriek 06.01.1649, x met Vandeneijnde alias Raeps Anna (N7845 + S14357+ S25141).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vercalsteren Paschier.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vercalsteren Michiel, XIII (N3922),

 

Vercalsteren Jacob, x Schriek 24.01.1606 (g. Michiel Vercalsteren en Jan Lintermans) met Lintermans Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Willem, () Schriek 11.10.1606 (g. Willem Huyghe en Catharina Van Eepoel),

     Vercalsteren Jan, () Schriek 22.04.1609 (g. Jan Wouters en Elisabeth Cuypers),

     Vercalsteren Mathias, () Schriek 10.06.1612 (g. Mathias De Kepper en Anna Vercalsteren),

     Vercalsteren Maria, () Schriek 25.10.1615 (g. Jan Holemans en Maria Tielemans),

     Vercalsteren Anna, () Schriek 27.06.1619 (g. Laurent Claes en Anna Holemans),

 

Vercalsteren Peter Paschierssone, XIV (S12570),

 

? Vercalsteren Jan, XIII (S7178),

 

Vercalsteren Anna, x Schriek 13.09.1616 (g. Christiaen Devos, Henri Lievens, Michiel Vercalsteren en Christiaen Verbist vader) met Philip Verbiest,

     Uit dit huwelijk:

     Verbiest Cornelia, () Heist 13.07.1617 (g. Philippus Lantmans en Maria Brabants),

     Verbiest Anna, () Heist 02.05.1621 (g. Petrus Van de Morter en Elisabeth Sintruyen),

     Verbiest Christianus, () Heist 11.03.1624 (g. Egidius Van den Broeck en Anna Nouts),

     Verbiest Mathias, () Heist 07.07.1627 (g. Mathias Luymoeier en Maria Van den Bossche).

 

 

 

XIII - Bosmans Hendrik (S4746 + N5002), ca. 1560, x met Paulina - Pauwelijn Van den Eynde (N4493S4747 + N5003 + N7069 + S25068 + S77789), deze x 1 met XIII - XV - XVII -Vander Heergracht Peter (N4492 + N7068 + S25068 + S77788), deze x 1 met Bosmans Petronella, deze x 1 met Verhulst Hendrik.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Bosmans Hendrik.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verhulst Merten, x met Magdalena Wouters, fa Arnoldus x Barbara Kijnen,

     Uit dit huwelijk:

     Verhulst Adrianus, x met Guidonia Verlinden,

 

2. Vander Heergracht Jan, XII - XIV - XVI (N2246 + N3534 + S12534 + S38894),

 

Vander Heergracht Arnoldus, ook wonend Werchter,

 

3. Boschmans Catharina, XII (S2373 + N2501),

 

Bosmans Anna, x met Jan Geens, fs Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Geens Barbara, () Werchter 08.08.1627 (g. Boschmans Petrus en Janssens Barbara),

     Geens Joannes, x Werchter 04.07.1656 (g. Bogaerts Bernardus en Mr Van Roost Cornelius) met Vertennen Margareta, geen fii in W,

     Geens Elisabeth, x Werchter 26.06.1661 (g. Verbinnen Joannes en De Meijer Adrianus) met Castermans Ingelbertus, fii in W,

     Geens Catharina, x Werchter 12.02.1658 (g. Van Roost Cornelius, Wauters Cornelius en Geens Joannes) met Verbinnen Joannes, fii in W,

     Geens Jacobus, () Werchter 12.01.1642 (g. ... Judocus en Van Essche Margareta),

     Geens Lucas, () Werchter 29.07.1646 (g. De Brier Lucas en Van Hove Anna), x 1 Schriek 04.07.1677 (g. Jan Storms en Matheus Storms)

     met Wagemans Margareta, (x) 2 Werchter 29.01.1695 (g. Geeraerts Petrus en Verbeke Cornelius) met Van den Eijnde Elisabeth, fii in Werchter,

 

Bosmans Cornelius,  x met Janssens Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Anna Elisabeth, 

     Boschmans Cornelius, () Werchter 26.10.1640 (g. Bosmans Cornelius en Jansens Cecilia), moeder Maria,  

     Bosmans Henricus, () Werchter 05.06.1643 (g. Bosmans Henricus en Van Waest Elisabeth), 

     Bosmans Guielmus, () Werchter 18.03.1646 (g. Van Roost Guielmus en Vermijlen Mijnken), 

     Boschmans Margareta, () Werchter 08.09.1649 (g. Dierix Michael en Geens Margareta), 

     Boschmans Sebastianus, () Werchter 11.03.1653 (g. Vervoort Sebastianus en Mercx Maria).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom