Voorouderlijst Vandenberge Anthonius

 

Zeer verspreide plaatsnaam, die in vele dorpen al aan een heuveltje gegeven werd: berg.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - Vandenberge alias Briers Anthonis (S), ca. 1525, x 1 met Joanna Van Aerschot, x 2 met Susanna Briers, deze x 1 of  x 2 met ...

 

RTS1604 fo 61: 16 nov 1569:
Susanna Briers we wijlen Anthonis Vandenberghe als tochteresse ende Adriaen Vandenberghe heur soene verkopen samen aan Vranck De Scrijnmaker onderhalf vd bempts opt Schipstal
.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vandenberge Adriaen,

 

Vandenberge Margareta,

 

Vandenberge Maria,

 

2. Vandenberge Elisabeth, XV (S), is deze Elisabeth een fa Anthonis, een voorkind van moeder Susanna, ... ?

 


 

Fobelets Jan sr, fs Jan, ca. 1555, x 1 met Maria Vandenberge, x 2 met Catharina Aurogge, meer info daar.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Fobelets Jan sr.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) aktes, waaruit blijkt dat Jan Fobelets en Maria Vanden Berghe in het bezit werden gesteld van een blok land van ca. 3 vierdedelen te Vaken en een eusel van ca. een dagmaal, beiden gelegen onder Rotselaar.  De goederen waren voordien eigendom van Philibert de Bertholz en Josina Van Ranssen.  Een eusel is een weide, omgeven door bos of kreupelhout.  Deze akte laat ons toe te besluiten dat Jan Fobelets alleszins na de datum van deze akte voor een tweede maal in het huwelijk trad met Catharina Aurogge.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8227, fol. 434v., akte dd. 3 maart 1586.

Item, in presentia villici, etc(etera), Jozijne Van Ranssen dochter wijlen Jans, met consente ende overstaende Philibert de Bertholz, haers mans, woonende te Rotzelaer, hebben opgedraegen met behoirlijcke vertijdenisse alle zijn actie ende recht, hun competeren(de) in een bloxken lants, groot omtrent drije vierendeelen, gelegen ond(er) die parochie van Rotzelaer, ter plaetze geheeten ten Vaken, tusschen de goed(en) der erffgenaemen Willem Goerts ter eenre tweedere, Jan Verheyen ter iiie. ende een straetken gaende naeden Opstall ter vierdere zijd(en), item een eeuseleken, groot omtrent een dachmael, gelegen achter Hans Vermolen, de straete ter eenre, doude Demer ter tweedere, tScheipstal ter derdere ende tKeerbroeck ter vierdere zijd(en), expos(ito) impos(itus) est jure hereditario Jan Fobleth ende Marie Vanden Berghe, zij(ne) huyssvrouwe, per mo(nitionem) et satis et waras op sheeren chijns zonder meer, terminis tanquam prout jure, coram Duffle, Goerts, martii iiia., anno lxxxvi.

 

Hieronder weerom een akte met vermelding van dezelfde protagonisten als de vorige e-mail, maar in deze akte vernemen we dat Jan Fobelets de zoon is van wijlen Jan, wat toch weer een nieuw gegeven is 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8227, fol. 454v., akte dd. 3 april 1586.

Item, in p(rese)ntia, villici, etc(etera), Jozijne Van Ransem dochter wijlen Jans met consente, wille, weetene ende overstaene Philibert de Bertholz, haers mans, woonende tot Rotzelaer, hebben opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse huys ende hoff metten lande daer aen gelegen, groot tzaemen een halff boend(er), gelijck tzelve gelegen is tot Vaken onder die parochie van Roetzelaer tusschen de goeden van heer Elbertus Hermans, doctoir inden rechten, ter eenre, m(eeste)r Jans de Prince ter tweed(er) ende sheeren straete ten twee andere zijd(en), item noch een eeusselken, groot omtrent een dachmael, gelijck die plecke gelegen is te Vaken voirs(chreven), tusschen den voirs(chreven Jeronimus ter eenre, ende een waeter, geheeten de Winghe, aldaer vlietende, ter tweed(er) ende sheeren straete ter andere zijden, inder vuegen de voirs(chreven) goeden op hem zijn verstorven doir d' afflijvicheyt van Aerdt wijlen Van Ranssem ende de voirs(chreve) opdraegeren bij ordene van rechte daer vuyt ontgoet sijnde, zoo is daer inne gegoet ende geerft ten erffelijcken rechte Jan Fobletz zoone wijlen Jans ende Marie Vanden Berghe, sijne huyssvrouwe, per mo(nitionem) et satis de voirs(chreve) opdraegeren indivisim obligan(do) et submitten(do) et waras tvoirs(chreven) huys ende hoff metten lande, groot tzaemen omtrent een halff boender opde commeren ende chijnsen daer vuytgaende ende tvoirs(chreven) eeusselken op thien stuyvers erffelijck aen Aert Van Beets, terminis tanquam prout jure, coram Goerts, Loenis, aprilis iiia., 1586.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Fobelets alias Roelants Anna, ca. 1575, x met Van Malcot Henricus (M4746), deze x 2 met Eva Hendrickx, (+) Rotselaar 26.05.1672, zij x 2 Rotselaar 29.02.1628 (g. Antheunis Petrus en Meeus Adrianus) met Antheunis Adrianus.
     Uit dit huwelijk:

     2. Van Malcot Maria, XII (M2373), () Rotselaar 27.09.1615 (g. Van Hoevelt Rogerus en Vercouteren Maria),

     Van Molcot Joannes, () Rotselaar 11.09.1617 (g. Joannes Vande Broeck en ... Van ...), 

     Van Malcot Anna, () Rotselaar 08.03.1619 (g. Joannes Van Eijnde en Joanna Verhoeve),

     Van Maelcot Catharina, () Rotselaar 02.08.1621 (g. Thomas De Neuter en Maria Van Hoovelde).

    

Jan Fobeleths junior, ca. 1580, x ca. 1605 met Aurocx Anna (Anneken), ca. 1586, + Rotselaar 25.11.1624, fii in Rotselaar,

      Uit dit huwelijk:

      Foblets Joannes, () Rotselaar 18.11.1606 (g. Vanden Panhuysse Joannes en Kerckmans Catharina),

      Foblets Johannes, () Rotselaar 13.03.1608 (g. Vits Johannes en Machiels Martina),

      Foblets Maria, () Rotselaar 11.12.1610 (g. De Neutre Thomas en Fobleths Maria),

      x Rotselaar 10.08.1631 (g. Vanden Panhuijsse Joannes sr en Janssens Petrus/Foblets Guilielmus) met Joannes Janssens a Pavie, 

     deze x 2 Werchter 23.11.1643 (g. Goris Henricus en Van Meerbeeck Christophorus) met  Goris Anna, fii daar,

      Foblets Henricus, () Rotselaar 13.02.1613 (g. Paeps Henricus en Gally Margareta),

      Foblets Margareta, () Rotselaar 06.09.1615 (g. Van Dorme Walterus en Vanden Berge Margareta),

      Foblets Guilhelmus, () Rotselaar 11.03.1617 (g. Fobelets Guilhelmus en Aurogge Digna),

      Foblets Anna, () Rotselaar 07.06.1620 (g. Vander Elst Ludovicus en Van Eynde Anna),

      Foblets Jacoba, () Rotselaar 12.04.1622 (g. Vermylen Joannes en Vanden Panhuysse Anna),

 

Foblets Maria, x met De Witte - De Will Petrus.

 

 

 

XV - Van Doorne Anthonis (S), x met Elisabeth Vandenberghe.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Doorne Anthonis.

    

Uit dit huwelijk:

 

Van Doorne Elisabeth,

    

Van Doorne Dionijs, x met Maria Loijmans, deze x 2 Mechelen Rom 01.03.1579 (g... beiden ex Werchter) met Petrus Paeps, fs Jan x Lijsbeth Van Geel,

 

Van Doorne Kathlijn, x met Henricus Paeps alias Van Eijcken, fs Willem Paeps alias Van Eijcken x Katheryne Vermijlen,

 

Van Doorne Dionijs,

    

Van Doorne Wouter, XIV (S).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom