Voorouderlijst Vanden Loock Huijbrecht

 

Look Van, Van Looch, Van Loock(e), Van Loke, Van Looke(n), Van Locke, Van Leuken, Van de(r) Loo(c)k, Van Loco, Verloock

Familienaam uit de plaatsnaam Look: omheining, omheinde ruimte.

 


 

XII - XIII - Vanden Loock Huijbrecht, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Vanden Loock Arnoldus, XI - XII (S1428 + S4970 + S5058),

 

Van Loock Joannes,  x met Van Vlasselaer Catharina, ca. 1595, deze x 2 Betekom 12.06.1636 (g. Van Vlasselaer Joannes pater en Mertens Michael pater) met Mertens Joannes,

20. Laureijs Vervarent Hendriksone is als gichtdrager van Haeckershoeve gelegen ten Kerckhove
Hendrik Van Looct Janssone daer moeder af was Cathlijn Van Vlasselaer out ontrent acht jaeren is naer de doot Laureijs Vervarent gichtdrager dd 14 feb 1640 te Betecom
.

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul) wordt melding gemaakt van Joannes Vanden Loock en zijn vrouw Catharina Van Vlasselaer uit Betekom. In de rand nog melding van Petrus Janssens (zoon van Jan) en zijn vrouw Maria Mertens. Het gaat hier mogelijk om afstammelingen van Joannes Vanden Loock en Catharina Van Vlasselaer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8259, fol. 326v., akte dd. 23 december 1644.

Item in tegenwoordicheyt desr m heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen Jan Vanden Loock, woonende tot Betecom, gelovende Catlijn Van Vlasselaer, sijne huysvrouwe, indien te hebben dat sij desen ter manisse sal comen lauderen ende approberen, heeft ver bekent midts eene somme van hondert vijffentwintich vierenveertich guldens eens, bij hem ten dancke ontfangen, schuldich te sijn aen sr. Herman Heddinga ende joe. Anna Finia, gehuyschen, eene erffelijcke rente van twee negen sesthien stuyvers courant, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, gelovende alsoo de selve rente allen iaere date deser wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wisselle van Loven te leveren, los ende vrije, soo van xe., xxe., ce., meerdere ende mindere penningen als van alle andere imp impositien ende subventien, alreede ingestelt oft alnoch inne te stellen als schult met recht verwonnen, daer voor verbindende sijnen persoon ende goeden, meuble ende immeuble, present ende toecomende, met renunciatie in forma, ende om die voors. rentheffers noch naerder te versekeren van hunne voors. rente ende iaerlijcxe betaelinge der selver, soo heeft den voors. comparant geconsenteert int maeken van mamise over alle sijne goederen, mede int decreet der selver sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden, ende naementlijck over een stuck landts, genoempt de Kaeyhoeve, groot een dachmael, gelegen tot Betecom inde Hulsche straet, regen. s' heeren straete terie., d' erffgen. Jan Joris ter iie. ende iiie. zijden, item een halff boinder landts, regen. Peeter Aerts ter ie., de herbane ter iie. ende den advocaet Rogge ter iiie. sijden sijden, ende item alnoch een dachmael landts, gelegen bij tSollevelt, regen. Adriaen Smets ter ie., sheeren straete ter iie. ende Jan Vanden Loock ter iiie. ende iiiie. sijden, coram Dilbeeck, Herthals, 23. decemb. 1644.

            In de marge.

Is gebleken bij acte, gepasst. voor den nots. Franssens de date 28. augusti 1750, dat de rente hier neffens staende is gequeten met de verloopen dijer aen den eerw. heere de Batty, canonick van Ste. Jacobs als ontfangher van joe. Maria Theresia Theodore Crabeels door Peeter Janssens sone Jans ende Marie Mertens, gehuysch. waeren, innegesetene van Betecom, quare vacat, hac 28. augusti 1750.

Ita est, B. Le Charlier, 1750.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Joannes Vanden Loock en zijn vrouw Catharina Van Vlasselaer, inwoners van Betekom, die een rente van 11 guldens aangaan bij Hermannus Willemsen Hiddinga en zijn vrouw Anna Finia. In de randvermelding van 03.09.1674 bevestigt Oswaldus Fredericus Crabbeels als erfgenaam van de rentheffers dat de lening werd vereffend door Adrianus Vanden Loock sone Arnoldus. Deze Arnoldus is ongetwijfeld de broer van Joannes Vanden Loock.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8255, folio 63v., akte dd. 30 maart 1633.

In tegenwoordichet der heeren schepenen van Loven naergen(oempt) Jan Vanden Loock, woonende tot Betecom bij Aersschot, met Cathlijne Van Vlasselaer, sijne huysvrouwe, obligerende ende submitterende persoonen ende goeden insolidum met renunc(iatie) van allen ende el yegewelcke exceptien ende privilegien ter contrarien met renunc(iatie) nova constitutioni de duobus reis et prefata Catharina privilegio s(enatus) c(onsul)ti et auth(entica) si qua mulier, hun respectivelijck voorgehouden, hebben bekindt een voor al ende yegelijck voor tgeheel schuldich te sijne aen Herman Willemssen Hiddinga, soo voor hem selven als voor jouff(rouw)e Anna Finia, sijne huysvrouwe, en(de) huns representerende, eene rente van elff rinsguld(ens) siaers, tot xx st(uyvers) den guld(en) ende te drije plecken Brabants) elcken st(uyvers) gerekent, munte tegenwoordich geevalueert, welcke rente sij comparanten een voor al en(de) elck voor tgeheel hebben beloeft jaerlijcx loffelijck te betalen ende binnen deser stadt wissele, los ende vrije van allen impositien, ingestelt oft inne te stellen, te lieveren, telcken jaere date deser als schuldt met recht verwonnen, belovende ter manisse de selve loffelijck te besetten op goede suffisante panden, dobbel rente weerdt sijnde, onder den beschrijff deser stadt, et tantu(m) prout vel consenterende int maecken van mainmyse, beleydt ende decreet sonder daertoe gedaecht te derven worden, alles met conditie van te mogen lossen teender reysen den pen(ninck) xvi en(de) met volle rente, coram Lievens, De Greve, martii 30., 1633.

            In de marge.

Op heden den derden septembris 1674 comparerende heer en(de) m(eeste)r Oswald Fredrick Crabeels, licentiaet in de rechten, als erffghenaem wijlen Herman Guilliam Heddinga, heeft bekent ontfangen te hebben vuyt handen van Adriaen Vanden Loock sone Aerts die capitaele peninghen der rente van elff guldens t' siaers, inde constitutie deser naerder vermelt, mettte openstaende verloopen der selve, consenterende alsoo inde cassatie, quare sic vacat, actum eodem.

Osw. Fr. Crabeels, 1674.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Vanden Loock en zijn vrouw Catharina Van Vlasselaer, inwoners van Betekom.ul.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 121r., akte dd. 3 april 1629.

In presentie der meyers schepenen ende eygengenoten van Loven naebeschreven gestaen Jan Van[den] Loocke soone wijlen, woonende tot Betecom, soo voor hem selven als voor Cathlijne Van Vlasselaer, sijne huysvrouwe, bijde selve tot desen gemechticht met procuratie speciale ende irrevocabele, gepasseert op gisteren voor m(eeste)r Peeter a Kempis als notaris ende sekere getuygen binnen deser stadt Loven, den heeren schepenen alhier verthoont, heeft bekindt ontfangen te hebben vuyt handen van vrouwe Anna Van Dielbeke, weduwe van wijlen dheer Jan Willem Van Spangen, de somme van vijff hondert rinsguld(ens) eens tot xx st(uyvers) den guld(en) ende te drije plecken Brabants, elcken stuyver gerekent, ter ende dat ter rente tegen den penn(inck) xvien., bedraegende jaerlijcx gelij eenendertich rinsg(uldens) vijff st(uyvers) ten prijse voors(chreven), welcke rente hij comparant soo in sijnen eygenen naeme als mede inden naeme van sijne huysvrouwe voors(chreven) obligerende persoonen ende) goeden insoldium met renunc(iatie) none constit(utum) de duobus reis en(de) den privilegien van vrouwe(n) et aliis in forma, heeft geloeft jaerlijcx loffelijck te betaelen ende in deser stadt wissele los ende vrije te leveren infuturum quolibet assecutum, telcken jaere date deser, ter manisse die selve loffelijc[k] te besetten op goede, suffisante panden onder den beschrijff deser stadt, dobbel rente weerde sijnde, boven alle voorcommere, et tantum prout vel redimere, ende sonder prejudicie van desen consenteert int maecken van mainmyse, beleydt ende decreet sonder daertoe gedaecht te derven worden, signantelijcken mits der onveylheyt (!) der wegen consenteert dat die selve manisse ende tgene des daer van dependeert oft aencleven mach, sal ten gronde mogen worden geexploicteert ende ter executie gestelt door d' officieren vander plaetsen op hunnen behoorlijcken salaris ende op hun relaes daervan alhier te doen, belovende tegen alsulcke exploicten ende relacien tot geenen daeghe t' excipieren noch te querelleren, obligans, etc(etera), als voore, met conditie van te mogen lossen teender reysen, den penn(inck) xvi, bedragende vijff hondert g(uldens) capitaels als vooren ende met volle rente, coram S(ainc)t Victoir, Gudelin, aprilis iii., 1629.

N(ot)a supra post 23. martii est transportus ex parte Arnoldi Van Loock ad opus Van(der) Mijlen de iii. aprilis 1629.

Item post 19. martii 1629 est transportus ex parte d(omicel)le Barb(aram) de Bourgogne, Balthazaro Peeters de reditu 40 fl(orenis) ad status de iii. aprilis 1629.

     Uit dit huwelijk: 

     1. Van Loock Barbara, () Betekom 12.03.1620 (g. Van Vlasselaer Guilielmus en Smits Barbara),

     Van Loock Maria, () Betekom 01.09.1625 (g. Van Loock Arnoldus en Van Vlaslaer Anna), moeder Elizabeth, 

     Vande Loeck Henricus, () Betekom 10.11.1631 (g. Smits Henricus en Van Vlasselaer Elizabeth), 

     2. Mertens Petrus, () Betekom 24.09.1639 (g. Peeters Petrus en Schuijters Maria),

     Mertens Elizabeth, () Betekom 12.08.1642 (g. Van Vlasselaer Elizabeth),

     Mertens Joanna, () Betekom 18.08.1645 (g. Lijftoch Joannes en Lambrechts Joanna),

     Mertens Joannes, () Betekom 31.03.1648 (g. Claes Joannes en Jooris Susanna),

     Mertens Anthonius, () Betekom 16.11.1650 (g. Vander Loock Adrianus n. Joris Anthonius),

     Mertens Henricus, () Betekom 25.08.1653 (g. Van Vlasselaer Henricus en Leijftochs Joanna), + Betekom 06.05.1656. 

 


 

XI - XII - Vanden Loock Arnoldus (S1428 + S4970 + S5058), x met Kerckmans Anna (S1429 + S4971 + S5059).

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Arnoldus Vanden Loock en zijn vrouw Anna Kerckmans, inwoners van Betekom. Zij dragen tweederde van een half bunder bos over aan Joannes Vander Mijlen uit Rotselaar. Het overgedragen gedeelte van het bos was aan Arnoldus Vanden Loock toegekomen bij deling met Catharina Kerckmans (vermoedelijk zijn schoonzuster), Henricus en Catharina Goris.  Ze zijn de kinderen van Joannes Goris alias Bruers en Barbara Kerckmans. Deze laatste is dus ook een zus  van Anna en Catharina Kerckmans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 117v., akte dd. 3 april 1629.

In tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergen(oempt) is verschenen Jan Hermans, n(o)t(ari)s, inde naeme ende van weghen Aerden Vande Loock, inwoonder sdorps van Bethecom, tot desen gemechticht onder andere bij denselven Vande Loock met procura(ti)e speciale ende irrevocabele, gepasseert voor m(eeste)r Marten Berckmans, n(o)t(ari)s, ende sekere getuygen den xxiii. marty nu lestleden, alhier verthoont ende gebleken, van desen teneur.

Op heden den xxiii. dach marty anno 1629 comparerende voor mij Martinus Berckmans, n(o)t(ari)s, bijden Raide van Brab(an)t geadmitteert, ten presentien vanden getuyghen naergen(oempt) den eersaemen Aerdt Van(den) Loock, innewoonder s' dorps van Betecom, heeft ten behoeffven van Jan Van(der) Mijlen, innewoonder s' dorps van Rotselaer, present en(de) accepteren(de), soo voor hem als voor sijne huysvrouwe, gecedeert en(de) getransporteert, cedeert en(de) transporteert mits desen twee derdendeelen van een halff boender bossch der maeten ombegrepen, gelegen te Moorsem onder die heerlijckheyt van Rivieren, regen(oten) Roelandt Peeters in drije zijden, vuyt vijff dachm(aelen) bosch, gedeylt tuschen den v(oor)s(chreven) transportant, Cathlijne Kerckmans, Hendrick en(de) Cathleyn Gooris, waranderen(de) t' voor(chreven) parceel bossch op een derdendeel van ii rinsg(uldens) erff(elijck) en(de) t' sheeren chijns, verclairende den rechtveerdigen coop te wesen tsestich carolus guldens eens, daervan den voors(chreven) transportant kent mits desen vernuecht en(de) voldaen te wesen ende om den voors(chreven) cooper te bat te versekeren van dit sijn transport, heeft geconstitueert ende gemachticht, constitueert en(de) machtich mits desen Kerridder, Hollandts, De Vos ende andere thoonders deser ofte copije authenticq van dijen om in zijns constituants naem en(de) van wegen te compareren voor meyer en(de) schepene van Loven ofte elders daer des versocht sal worden ende den v(oor)s(chreven) Jan Van(der) Meylen en(de) sijne huyvrouwe inde voors(chreve) twee derdendeelen bosch te gichten en(de) goeden, soo dat hem en(de) sijne naecomelingen ten eeuwigen daege mach genoech wesen, promittens ratu(m) et gratu(m), obligans, renuntians et relevans prout in forma, super quibus, etc(etera), aldus gedaen binnen Loven ten daege en(de) jaere voors(chreven) ter presentie van Peeter Crols ende m(eeste)r Cornelis Thielens, getuygen, tot desen geroepen en(de) gebeden, signatu(m) Martinus Berckmans, n(o)t(ariu)s, ende is de minute bij partijen onderteeckent, dien behoeven staet beneden aldus, item den 2 aprilis 1629 comparerende Anna Kerckmans huysvrouwe Aerdts Vanden Loock voors(chreven), heeft het voors(chreven) transpoort geapprobeert ende approbeert mits desen ter presen(tie) van s(ieu)r Leenart Van Haeff ende Jo(ann)es Van Haeff, getuygen, hiertoe geroepen ende gebeden, signatum Martinus Berckmans, n(o)t(ariu)s.

Naer vermogen van welcken, soo heeft den comp(ara)nt opgedragen met wettige verthijdenisse die twee derdendeelen van het halff boender bossch, hier voore gespecificeert, exposit(o) impositus iure hereditario Marten Lunckens tot behoeff van Jan Vander Mijlen en(de) sijne huysvrouwe per monit(ionem) et satis et waras obligans et submitt(ens) ac renuncians prout supra, coram S(ainc)t Victoir, Gudelin, aprilis iii., 1629.

            In de marge.

N(ot)a datum.

 

Hierbij een akte met vermelding van Arnoldus Vanden Loock en zijn vrouw Anna Kerckmans, inwoners van Betekom. De akte bevestigt dat Arnoldus de zoon is van Hubertus.

Bron : S.A.L., Inventarisus Cuvelier, register nr. 7890, folio 315r., akte dd. 6 juli 1615.

Item Aert Van der Loock sone w m(eeste)r Huybrechts en(de) Anna Kerckmans, gehuysschen, woonen(de) te Bethecum, tot desen verobligeren(de) en(de) submitteren(de) hunne respective p(er)soon(en) en(de) goeden ter cohertien en(de) jurisdictien des heeren meyers en(de) schepen(en) van Loven, hebben onbesundert, onverscheyd(en) en(de) elck een voer al als principael bekent schuldich te sijn Izaacq Van(den) Panhuyse twee carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck, munte in Brab(an)t cours en(de) loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden datum van desen te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij, etc(etera), te oyck van xe., xxe., ce., mindere en(de) meerdere pen(ningen), te leveren den voers(chreven) Izaack, sijn(e) erven en(de) naercomeling(en) oft actie van hem hebben(de), erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en) als schult met rechte verwonnen, geloven(de) voerts ter maniss(en) pant te stellen, weert zijn(de) boven alle voergaen(de) co(m)meren en(de) lasten daerop vuytgaen(de), dobbel rente, resorteren(de) ond(er) den resorte en(de) bescrijffve deser stadt en(de) altijts zoo vele te doen dat den voers(creven) renthefferen ten eeuwig(en) daeg(en) zal mogen genoech zijn, met conditien dat de voers(creve) bekenderen de v(oer)s(creve) rente zullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijd(en) alst hun gelieven zal teender reysen met tweendertich carolusg(uldens) eens en(de) met volle rente, coram Tho(m)men, Nijverseel, julii via., 1615.

 

Hierbij een akte met vermelding van Arnoldus Vander Loock (Vanden Loock) sone Hubertus en zijn vrouw Anna Kerckmans, inwoners van Betekom.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7889, folio 10r., akte dd. 6 juli 1615.

Item Aert Vander Loock sone m(eeste)r Huybrechts en(de) Anna Kerckmans, gehuysschen, woonen(de) tot Betecum, tot desen verobligerende ende submitterende hunne respective persoonen en(de) goeden ter cohertien en(de) iurisdictien des heeren meyers en(de) schepenen van Loven, hebben onbesundert, onverscheyden en(de) elck een voor al als principael bekent schuldich te sijn Isacx Vanden Panhuyse twee carolusg(u)l(dens) te xx stuyvers stuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, alle iaere op heden datum van desen te betaelen ende inder stadts wissele van Loven, los ende vrije, etc(etera), oock vanden xe., xxe., mindere en(de) meerdere penninghen te leveren, den voors(chreven) Isack, sijnen erffven en(de) naercomelinghen oft actie van hem hebbende, erffelijck in toecomenden tijde als schult met recht verwonnen, geloevende voorts ter manisse pandt te stellen, werdt sijnde boven alle voorgaende commeren en(de) lasten daer op vuytgaende, dobbel rente, resorterende onder den resorte en(de) beschrijffve deser stadt, ende altijts soo veele te doen dat de voorschreven renthefferen ten eeuwighen daegen sal mogen genoech sijn, met conditien dat de voors(chreve) bekenderen de voorschreven rente sullen mogen losschen ende afquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal t' eender reyse met tweendertich carolusguldens eens en(de) met volle rente, coram Thommen, Nijverseel, julii via., 1615.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vanden Loock Hubertus, x Betekom ...1618 (g. Smets N en Colebonders Joannes) met Van Dornen Barbara, fa Petrus x Anna Vermijlen,

     Uit dit huwelijk:

     Vande Loock Adrianus, () Betekom 18.12.1634 (g. De Meijer Adrianus en Ae(r)ts Maria),

 

Vanden Loock Magdalena, XII (S2485 + S2529),

 

Vande Loock Adrianus, X (S714),

   

Van Loock Joannes, () Betekom 26.07.1616 (g. Holemans Joannes en Smets Barbara),

    

Van Loock Anna, () Betekom 19.09.1619 (g. Vissenaeken Petrus en Vermosen Anna), x Betekom 03.02.1643 (g. Claes Theodorus, Vanden Loock Adrianus, Van Leemputte Petrus en Roucqueloos Franciscus) met Van de Leemputte Joannes, magister, geen fii in Bet, W,

    

Vanden Loock Catharina, () Betekom 16.01.1624 (g. Smits Guilielmus n. patris sui en Van Vlasselaer Anna), x (niet W, K, R, H, Bet,  ) met Van Nuffelen - Van Uffelen Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Uffele Anna Susanna, () Betekom 20.03.1645 (g. Vander Loock Hubertus en Vander Loock Anna),

     Van Nuffelen Guilielmus, () Werchter 11.08.1647 (g. Van Nuffelen Guilielmus en Holemans Catharina),

     Van Nuffelen Petrus, () Werchter 26.08.1649 (g. Van Tongelen Joannes en Peeters Jacoba),

     x Werchter 04.03.1685 (g. Van Nuffelen Petrus en Peeters Joannes) met Peeters Anna,

 

Van Loock Elisabeth, () Betekom 19.03.1625 (g. Miroocx Petrus en Kerckmans Elisabeth),

    

Vande Loock Henricus, () Betekom 13.12.1629 (g. Kerckmans Henricus en Aurocx Gertrudis).

 


 

XII - Claes Theodorus fs Gisbertus (S2484 + S2528), x 1 (niet Bet, ) met De Roover Barbara, x 2 Betekom 27.11.1635 (g. Vande Loock Arnoldus pater, Coremans Jeronimus en Kerckmans Chatarina) met Vanden Loock Magdalena (S2485 + S2529), (+) Betekom 23.03.1688.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Claes Theodorus fs Gisbertus .

    

Uit dit huwelijk:

    

1. Claes Adrianus, () Betekom 11.03.1630 (g. Lucia De Roover en Adrianus Smeyers),

    

Claes Andreas, () Betekom 03.07.1633 (g. Maria Claes en Andreas Claes),

    

2. Claes Guilliam,

 

Claes Adrianus, () Betekom 10.04.1639 (g. Vande Loock Adrianus en Mennens Catharina),

    

Claes Amandus, () Betekom 02.01.1642 (g. Kerckmans Amandus en Vande Loock Anna),

 

Claes Joannes, XI (S1242 + S1264), () Betekom 13.07.1644 (g. Vanden Leemputte Joannes en Noots Anna),

 

Claes Andreas, () Betekom 16.04.1647 (g. Vanden Loock Adrianus n. Jooris Andreas en Kerckmans Chatarina).

 

 

 

X - Vanderloock Adrianus (S714), magister, () (niet Bet, Aarschot of Betekom > register), x Betekom ...11.1640 (g. Mertens Matheus en Coleboonders Egidius) met Viskens Catharina (S715), () (niet Bet, W?, ).

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van de weduwe van Adrianus Van Loock.  Uit de akte leren we dat Adrianus koster was te Betekom.  In de akte vernemen we dat de weduwe van Adrianus een rente van 21 guldens en 17 stuivers verschuldigd was aan Jan Hely uit Leuven.  Een deel van de rente, te weten ten bedrage van 15 guldens 12 stuivers verkocht Jan Hely aan Servatius Middegaels, kanunnik van St. Goedele te Brussel, die dit aanvaardde ten behoeve van de fundatie van Cornelia Van den Casteele.  In de akte werd verwezen naar een akte die op 30.09.1679 werd geregistreerd in de 2e schrijfkamer te Leuven.  Deze akte eveneens onderaan.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7936 fol. 209v.

 

Inde teghenwoordicheyt des heeren meyers en. schepenen van Loven naergenoempt gestaen den procur. Vanden Zande om het gene naerbes. staet, te Xnieuwen. ende herkennen, geconstitueert sijnde bij proe. hier onder geinsereert ende luyt als volcht.

Op heden desen xi. november 1683 comparerende voor mij openbaer notaris, present die getuygen naertenoemen, Jan Hely, borger deser stadt Loven, den welcken heeft gecedeert ende getransporteert, soo hij doet bij desen, aen den eerw. heere Servatius Middegaels, canonick van Sinte Goedele tot Brussele, alhier present ende accepterende inden naeme ende tot behoeve van den fondatie van jouffrouwe Cornelia Van. Casteele, alsulcke erffelijcke rente van vijffthien guldens xij s. tsiaers mette openstaen. Xloopen. der selve vuyt eene meerdere van eenentwintich gul. seventhien stuy. eenen halven tsiaers als hij transportant is treckende op de weduwe van mr. Adriaen Vanden Loock, coster was van Betecom, bij mainmise geaffecteert opde goederen der voors. weduwe in date xxx 7ber. 1679 in 2a. ende decrete daerop gevolcht den xxx. 8ber. daer naer eodem camera, de welcke hij alles met de constitutie der vs. rente, gepasseert voor meyer ende schepenen van Loven den xxx. 7ber. voors., oock inde selve camere mits desen is overgevende ten selven rechten met alle besproken clausulen en. conditie daerinne Xmelt. sonder eenighe de minste reserve daer aen meer te hebben oft te behouden, op wat pretext tselve soude moegen wesen, promittens obligans submittens ac renuncians in forma, verclaerende dit transport te sijn geschiet in voldoeninge van de achterstellen oft verloopen eender rente van 43 - 15 stuyvers tsiaers, bedraegende 250 gul. met eenich rest vande capitael daerinne begrepen, die hij transportant aende voors. fondatie schuldich ende ten achteren was boven alnoch de remitteringe ende quytscheldinge, aen hem gratieusel. gedaen, surrogerende mits redenen vs. den vs. acceptant in qualiteyt vs. in sijns transportants plaetse, ten effecte van dijen constitueert alle thoonder deser int besundert voor alle thoonder deser int besundert voor meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders daert van noode ende aensocht wesen sal te vernieuwen en. herkennen in behoorl. forme, mede aldaer te doen ontgoedenisse en. goedenisse pro ut moris et stily super quibus promittens ratum ac gratum.

Actum ut sup. ter presentie van Peeter Van Limborch ende Norbertus Willemaers, als getuygen tot desen aensocht, hebbende de comparanten de minute deser beneffens mij notaris onderteekent, quod attestor, W. Van Limborch, nots.

Aldus vernieuwt ende herkent bij den voorschreven geconstitueerden diesvolgens ter manisse des voors. heere meyers heeft opgedraegen met behoorl. verthijdenisse de rente van xv r. xij s. tsiaers, indt witte deser Xmelt., exposito impositus est mr. Wijnant Van Limborch, present, inden naeme ende ten behoeve van de bovenges. fondatie accepteren., per mo. jure et satis obligans, submittens ac renuncians in forma, coram eisdem eodem.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7932 fol. 97v.

 

Inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Eeremans vuyt crachte ende naer vermoegen van sekere procurae. om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te moegen doen vernieuwen en. passeren, hem gegeven, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgende, luydende aldus.

Alsoo Jan Hely, innegesetene borger deser stadt Loven, hadde beschreven bij inschrijff brieven der meyer der stadt en. lande van Aerschot ten eynde hij soude hebben te bedwingen die gemeyne innegesetenen vanden dorpe van Betecom ten eynde sij souden hebben te rembourseren die capitaele penningen eender rente van drij hondert vijftich guldens capitael ofte wel die selve te bepanden op goede ende suffisante panden, mede om te hebben betaelinge vande verloopen van dijer, tot nu toe verschenen, ende alsoo die selve innegesetenen tegenwoordich geen gelt bij der handt en hebben om die selve rente te rembourseren ende om alle voorder beschrijff ende costen te eviteren, soo ist dat op heden desen 14. aprilis 1679 is gecompareert voor mij notario ende naerbes. getuygen den eersaemen Adriaen Van. Loock, innegesetene der vs. heerelijckheyt van Betecum ende coster aldaer, den welcken heeft inden naeme vanden selven hennen dorpe Xclaert. die voors. rente van eenentwintich guldens seventhien stuy. eenen halven tsrs. tegen den iersten valdach, sijnde den twelffsten july van desen jaere 1679 te quyten ende aff te leggen, mitsgaeders middelertijt te betaelen die volle verloopen der selver rente, ende oft geviele den vs. compt. in faulte bleeff vande selve rente op sijnen behoorelijcken valdach aff te leggen en. te quyten, mede te betaelen allen die openstaende verloopen der selver rente, dat hij indijen gevalle in sijnen eygen naeme die selve rente sal bepanden op sijne eygen ende propre goederen op goede ende suffisante panden, ende daer vooren in sijnen eygen naem te wesen responsabel ende executeerbaer, mede oock voor die volle verloopen der selver rente, geloven. oock mede tuschen heden datum deser ende veerthien daegen te betaelen die costen van beschrijff met alles wat daer aen cleeft, allen d' welck bijden voors. Jan Hely is geaccepteert, waer mede het selve beschrijff sal comen te cesseren ende oft geviele den voors. Vanden Loock in faulte bleeff vande selve costen van beschrijff binnen den selven tijde te betaelen, dat den selven Jan Hely met tselve sijn beschrijff sal moegen voorts vaeren van daer tselve gelaeten is, Xobligeren. den voors. Vanden Loock tot asseurantie van t' gene voors. is, sijnen persoon ende goederen, present ende toecomende, constitueren. tot dijen effecte allen persoonen, thoonders deser, in solidum om desen contracte te doen en. laeten vernieuwen ende sententeren voor meyer ende schepenen deser stadt Loven ende alomme elders pro ut in forma, ende sonder voorgaende daegement promittens ratum et gratum in foa.

Actum binnen Loven ten tijde voors. ter presentien van Adrianus Berghs ende Adriaen Kerckmans als getuygen, ende hebben die vs. compten. respective beneffens mij noto. die minute deser onderteeckent, quod attestor, en. was ondert. S. Le Riche, nots. pubs., onder stondt collata concordat, quod attestor, signatum C. Eeremans, nots. pubs.

Aldus vernieuwt coram Dielbeeck, De Vos, xxxen. 7bris. 1679.

Sententiatum mo. praetore ter instantien en. ten laste ut supra voor gebreck van voldoeninge vanden bovenges. contracte, idq. monente praetore coram, eisdem eodem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vanden Loock Joannes, () Betekom 03.01.1643 (g. Holemans Joannes en Kerckmans Elisabeth), + Betekom 27.05.1668,

 

Vanden Loock Maria, () Betekom 06.09.1644 (g. Peeters Petrus en Van Vlasselaer Maria),

 

Vanden Loock Elizabeth, () Betekom 08.08.1646 (g. Kerckmans Amandus en Vanden Loock Elizabeth), x Mechelen Capella Taboort 24.07.1677 (g. Vander Loock Adrianus en Van Else Cornelius) met Van Haecht Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Haecht Catharina, () Betekom 19.04.1679 (g. Stroijbants Joannes en Vander Loock Catharina),

     Van Hacht Maria Anna, () Betekom 04.11.1682 (g. Vander Loock Adrianus en Vander Loock Maria),

     Van Hacht Petrus, () Betekom 04.05.1684 (g. Van Leemputten Joannes n. Van Leemputten Petrus en Vanderloock Anna),

     Van Haecht Joannes Josephus, () Betekom 02.02.1687 (g. Vanderloock Henricus en De Carel Joanna Maria n. Vanderloock Anna),

     Van Haecht Catharina Theresia, () Betekom 20.08.1688 (g. Persij Ludovicus en Vanderloock Catharina),

 

Vanden Loock Adrianus, () Betekom 24.11.1648 (g. Brugmans Adrianus en Vanden Loock Magdalena),

 

Vanden Loock Franciscus, () Betekom 05.06.1650 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Nuijts Catharina), + Betekom 14.11.1653,

 

Vanden Loock Joanna, () Betekom 30.11.1652 (g. Colebonders Egidius en De Soen Joanna),

 

Van den Loock Adrianus, () Betekom 02.05.1657 (g. Van Langendonck Adrianus en Smets Anna), + Betekom 29.11.1664,

 

Vanden Loock Henricus, () Betekom 22.05.1659 (g. Peeters Henricus en Vanden Loock Anna), x 1 Betekom 26.07.1686 (g. RD Mertens Judocus vicepastor en Van Haecht Petrus) met Van Langendonck Elisabeth, x 2 Betekom 17.09.1686 (g. Claes Laurentius en De Meijer Adrianus) met Veret - Verei(d)t Christina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vanderloock Josephus, () Betekom 14.05.1687 (g. Brugmans Adrianus en Craesbeeck Catharina),

     hier is wat vreemds aan de hand: twee verschillende Henricussen, foute data, of koekoeksgedrag,

     2. Vanderloock Petrus, () Betekom 08.06.1687 (g. Van Vlasselaer Petrus en Warans Anna),

     Vanderloock Adrianus, () Betekom ...11.1689 (g. Vanderloock Adrianus en Vandevelde Anna),

     Vanderloock Elisabeth, () Betekom 28.03.1692 (g. Vander Loock Guilielmus en Nijs Elisabeth),

     Vanden Loock Abraham, () Betekom 10.03.1695 (g. Vereth Abraham en Lijftockx Catarina),

     Vanden Loock Joannes, () Betekom 02.06.1697 (g. Mertens Joannes en Vanden Loock Barbara),

 

Vanden Loock Catharina, () Betekom 19.12.1661 (g. Vissenakens Laurentius en Janssens Lucia),

 

Vander Loock Anna, () Betekom 27.04.1664 (g. Van Eepoel Adrianus en Viskens Anna), x (niet Bet, ) met Persi Ludovicus,

     Uit dit huwelijk:

     Persi Johanna Catharina, () Betekom 31.12.1685 (g. Persi Joannes Baptista en Vander Loock Johanna);

 

Vander Loock Barbara, IX (S357), wellicht n van de bovenstaande zussen, of toch in Aarschot gedoopt ?

 


 

IX - Pelgrims - Pellegrims Adrianus (S356), () Betekom 06.09.1641 (g. Catharina Vercammen), + Betekom 13.10.1708, x 1 Haacht 27.02.1665 met Elisabeth Van Haecht, + Betekom 1695, x 2 Betekom ...03.1698 (g. Gregorius Pauwels en Hendrick Leijs) met Barbara Vande Loock - Vanderloock - Van Loock (S357), () deze is wellicht als Anna (Barbara) of Catharina (Barbara) geboren, of toch in Aarschot gedoopt ? Deze x 2 Mechelen P&P 05.01.1709 (g. Dnus Gustin Petrus en Pels Carolus) met Libreghts Andreas (kinderloos ?).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pellegrims Maria, () Haacht 25.07.1666,

 

Pellegrims Anna, () Haacht 21.07.1669, x Betekom 14.07.1691 (g. Pellegrims Adrianus en Van Haecht Petrus) met Nijs Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Lijs Johannes, () Betekom ...03.1692 (g. Leijs Johannes en Pellegrims Maria),

     Neijs Maria, () Betekom 12.09.1694 (g. Pelgrimps Adrianus en Van Inde Maria),

     Rens Joannes, () Betekom 23.09.1696 (g. Pelgrims Joannes en Peeters Elisabeth),

     Nijs Anna Catharina, () Betekom 18.11.1698 (g. Van den Berghen Jacobus en Meerkens Anna Catharina),

     Nijs Arnoldus, () Betekom 04.10.1701 (g. Vlasselaer Arnoldus en Vander Loock Barbara),

     Neijs Elisabeth, () Betekom 10.10.1704 (g. Pelgrims Petrus en Neijs Elisabeth),

     Neijs Hendricus, () Betekom 17.07.1707 (g. De Reuver Hendricus en Pelgrims Catharina),

     Neijs Adrianus Petrus, () Betekom 24.01.1710 (g. Van Haeght Petrus en Keulmans Adriana),

 

Pelegrims Elisabeth, () Betekom 10.04.1672 (g. Hendricus Pelegrims n. Hendricus Van Haecht en Elisabeth Kerkmans),

 

Pellegrims Guilielmus, () Betekom 10.11.1675 (g. Guilhelmus Van Haecht en Catharina Loots), x Betekom 03.08.1698 (g. Nijs Henricus en Scheepers Wauterus) met Neijs - Nijs Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Pelgrims Joannes Franciscus Cornelis, () Betekom 21.03.1699 (g. Van Hocht Cornelis en De Meijer Joannes),

     Pelgrims Maria, () Betekom 17.05.1701 (g. Verhaghen Andreas en Van Nuffelen Maria),

     Pelgrims Henricus, () Betekom 12.09.1701 (g. Nijs Henricus en Op de Beeck Magdalena),

     Pelgrims Paulus, () Betekom 22.04.1703 (g. Vander Loock Paulus en Vander Loock Barbara),

     Pelgrims Adrianus, () Betekom 24.08.1705 (g. Pelgrims Adrianus en Wittemans Elisabeth),

     Pelgrims Hendricus, () Betekom 22.09.1708 (g. Neijs Hendricus en Vande Velde Barbara),

     Pelgrims Paulus, () Betekom 03.07.1711 (g. Pelgrims Paulus en Van Hoght Catharina),

 

Pelgrims Catharina, () Betekom 11.07.1684 (g. Adrianus Van Langendonck n. Cornelius Pellegrims en Catharina Loyts), x Betekom 28.10.1711 (g. Claes Laurentius en Neijs Hendricus) met Van Santfort Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Pelgrims Joannes, () Betekom 08.10.1708 ill. fs Sijmes Marcus (g. Claes Laurentius en Elij Chatarina),

     2. Van Santfort Petrus, () Betekom 13.11.1712 (g. Van Santfort Petrus en Pelgrims Anna),

     Van Santfort Joanna, () Betekom 04.08.1716 (g. Libreghts Andreas en Van Santfort Joanna),

     Van Samfort Cornelius, () Betekom 21.12.1719 (g. Pelgrims Cornelius en Neijs Catharina),

     Van Santfort Joannes, () Betekom 28.09.1721 (g. Neijs Joannes en Vissenaeck Maria),

     Van Samfort Hendricus, () Betekom 14.04.1723 (g. Pelgrims Hendricus en Leijs Anna),

 

2. Pelgrims Henricus, () Betekom 08.08.1699 (g. Henricus Librechts en Anna Janssens),

 

Pelgrims Cornelius, VIII (S178), () Betekom 08.08.1699 (g. Cornelius Van Haecht en Anna Gelders),

 

Pelgrims Adriana, () Betekom 07.03.1702 (g. Weijaerts Adrianus en Nijs Elizabeth),

 

Pelgrims Maria, () Betekom 24.10.1704 (g. Adrianus De Meijer en Maria G/Suens),

 

Pelgrims Joannes, () Betekom 10.04.1707 (g. Joannes Pelegrims en Elisabeth Van den Broeck).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom