Voorouderlijst Vandegevelle - Vande Ghenille Willem 

 

Mogelijk oude variant van:

Gevel Van de

1. Huisnaam: de Gevel.

2. Naam uit het Middelnederlandse gevel: gevel, huismuur, nok. Beroepsbijnaam voor de gevelmaker, de metselaar.

Of ligt de oorsprong toch elders ...

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVII - XVIII - XIX - Vandegevelle - Vanden Ghenille Willem (S + N + M), ° ca. 1405, x met ... Van Hove.

 

RTS6531: 9 dec 1503:

Soe es come Jan Vanden Ghenille Willems sone, Aert Michiels potmaker ende Lysbeth Vande Ghenille syn wijf, Jan Lauwerys Janssone ende Berbele Lauwarts syn suster ende hebben tsamen haer recht ende haer deel gegeven Jan Ouderogghe x Machtelt Vande Ghenille sijnen wijve allet recht dat sy hadden aen een half boender terwelants opt tgroot Tarwelant tusschen heer Machiel Absaloens goet indeen syde ende Michiel Spoelberghs kinderen goet in dander syde
dit ghesciede in Werchter in Jans Van Elsbroec drossaerd huys.
RTS6531: anno 1507 12 daghe in mey
Soe syn comen alle dese nae geschreven personens te weten Mathijs Op te Beke, Claes Raes, Mathijs Van Roeye van Marie Van Hove weghens ende van haer kinderen weeghen, Katheline Van Hove Jansdochter x Jan vernoeyen, Henricq Van Hove Janssone, Jan Van Hove Goertssone, Jan Vanden Ghenille Willemssone, Lysbeth Vande Ghenille x Aert Michiels, Kathelijne Van Hove x Jan Lauwaerts, Jan Lauwerts sijn sone Berbele Lauwaerts met een momboir, Kathelijne Vanden Inde Mathijs dochter met eenen momboir & Willem Ourogghe Jans sone & derven twee boender terwelants leens aen Huijbrecht Van Hoegaerden.
WRT1876/2 ‎(1703)‎ fo 38:
Den tweeden gicht genoempt den Gicht van Gevelle bestaende in negen en een half dm
- te weten eerst Hendrik Verstraeten bij successie over Jan Verstraeten wijlen Jan Van Brecht tot Diegem eertyts mevr Van Brecht van drij dm eusels op de Laecke
- sr Jan Dauwe sone Jans over Geraert Van Criekinge te vorens Dierick Goossens wijlen Jan De Raeijmaker voor hem Ingelbert Paeps eertyts Aert Paeps, comende van Willem Paeps van ontrent twee en half dm bempt gelegen op de Groote Laecke op den vorigen cijnsboek gestaen hebbende in twee items
- d’abdij van Park van een half bunder bempt
- Jan Timmermans alias Van Moorsin te vorens Hendrik van Speelhoven van een dm land gelegen tot Perre
- meester Albert Van Malderen dr in de medicijnen over Jan Aurogge van een dm lants gelegen over de Brulaecke
welcke voors vijf percelen zijn tsamen eerst verheven bij Jan Vandegevelle sone Willems, naer de doot van Jan Vandergevelle soo is op den voors gicht gestelt Willem Paeps sone Willem den 14 jun 1512.
WRT1875 fo 577:
- 18 okt 1489: Jan Vandegevelle heeft ontvangen na de dood van Willem sijn vader een half bonder bempt gelegen in den Armortel op de grote gracht
- 7 mei 1512: Hendrik Vandegevelle sone wijlen Jans heeft na de dood van zijn vader ontvangen een half bunder bempt. De rest van deze akte bij Roefs.
HCT851 fo 100:
- 5 mrt 1494: Margritte Vanden Gevelle heeft nae doode van wijlen Willem Vandegevelle haers vaders ontvangen tot behoef van haer voorkinderen ende naerkinderen de hellicht van twee en half bunder bempt gelegen tussen doude aa ende die goeden Loijck Van Langendonck alsdaer Lijsbeth Vandenhove Aertsdochter die ander hellicht af heeft doende Jan Aurogs haeren man hier af hulde
- 8 jun 1534: Willem Aurogge zone wijlen Jans nae doode voors Margrite Vande Gevelle Willemsdochter, ende Jans wijlen De Rover zone wijlen Henrick behouden van voors Margriete heeft ontvangen voor hem en voor Huijbrecht Aurogge zijn broeder die hellicht van twee en half bonder bempt
- 22 jun 1534: Willem en Huijbrecht Aurogge kinderen wijlen Jans ende Margriete Vande Gevelle woonende tot Haecht hebben gederft de hellicht van twee en half boender soe lant soe bemt ende eusels waeraf dander hellicht toebehoort aan mr Jan Van Heetvelde dr in de medicijnen, gelegen onder Haecht aan de Scharent gelegen tusschen Doude Ae ende die goeden wijlen Willem Van Langendonck nu dr Artus Van Malderen, aan Bartholomeus Van Heetvelde zone des voors Jans ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Vandegevelle Katlyne,

 

Vandegevelle Jan, x met Margriet Vertruyen,

     Uit dit huwelijk:

     Vandegevelle Hendrik

 

Vandegevelle Lijsbeth, x met Aert Michiels,

 

Vandegevelle Margaretha, x 1 met Hendrik De Rover, x 2 met Jan Ouderogge,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Rover Jan, 

     2. Ouderogge Barbele,

     Ouderogge Hubrecht,

     Ouderogge Margret,

     Ouderogge Passchijne,

     Ouderogge Willem, x met Kathelijne Vanderhofstadt,

 

Vandegevelle Wouter, XVI - XVII - XVIII.

 


 

XVI - XVII - XVIII - Vandegevelle Wouter (S + N + M), ° ca. 1435, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Vandegevelle Geert,

 

Vandegevelle Margriet, XV - XVI - XVII. 

 


 

XV - XVI - XVII - De Leeuw alias De Beer Jan (S + N + M), ° ca. 1460, x met Margriet Vandegevelle.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Roeffs Christiaen.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Leeuw alias De Beer Geert,

 

De Leeuw alias De Beer Jacob, XIV - XV - XVI. 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom