Voorouderlijst Van der Veken Jacobus

 

Veken Van de(r), Van der Vekens, Van der Veiken, Van der Veek, Van der Vee(c)ken, Van der Veck(en), Van der Weken, Van der Weck(ene/ené), Van der Wieken, Verveeken, Verveecke, Vervekken, Verveck(k)en, Vekeman(s), Veckeman(s), Vee(c)kman(s), Veckman(s), Vee(c)kemans, Veyckemans, Veij(c)kemans

Familienaam afgeleid uit de plaatsnaam Veken: hek, afsluiting, weideafrastering.

 


 

XIII - XIV - Van der Veken Jacobus, (S + N),

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Veken ?, XII (S2556 + S2916),

 

Van der Veken Elisabeth, XII - XIII (N2527 + S4523 + S4973 + S5061),

 

Van der Veken (Vekemans) Maria, XI - XII - XVII (N1357 + N2507 + S3611 + S19429).

 


 

XII - Vander Veken ? (S2556 + S2916),

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Veken Adrianus, XI (S1278 + S1458).

 

 

 

XII - XIII - Verthiers Cornelius (N2526 + S4522 + S4972 + S5056), x met Van der Veken Elisabeth (N2527 + S4523 + S4973 + S5061).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verthiers Cornelius.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verthiers Guilielmus, x Werchter 10.01.1660 (g. Briers Henricus en Brugmans Joannes) met Maria Troijen, zij x 2 Werchter 04.05.1666 (g. Coolwijck Franciscus en Vander Linden Henricus) met Jan Bruijnincx, geen fii H, W, Wak,

 

Verthiers Anna, ° ca. 1615, x 1 (niet W, ) met Joannes De Neuter (°) Rotselaar 27.05.1607 (g. Joannes Fobelets en Martina Foblets), x 2 Rotselaar 07.07.1658 (g. Henricus De Nueter en Cornelius De Brier) met Bartolomeus Kerstens (kinderloos),

     Uit dit huwelijk:

     De Neuter Nicolaus, (°) Rotselaar 15.10.1636 (g. Nicolaus Van der Veken en Margareta Vertiers),

     x Rotselaar 31.01.1668 (g. Walterus Vollens en Mr Bartholomeus Kerstens en .... De Nuetere) met Jacoba Vollens,

     De Neuter Philippus, (°) Rotselaar 14.09.1638 (g. Vleese Philippus en Fobelets Margarita),

     x Rotselaar 13.07.1666 (g. Guilielmus De Pelsmaker en Mr. Petrus Hueens) met Jacoba De Pelsmaker,

     De Neuter Maria, (°) Rotselaar 31.05.1641 (g. De Neuter Wilhelmus en Brugmans Maria),

     De Neuter Guilielmus, (°) Rotselaar 22.01.1643 (g. Verthiers Guilielmus en De Neuter Anna),

     x Rotselaar 22.02.1678 (g. Joannes Fobelets en Godifridus De Pelsmacker) met Maria Foblets,

     De Neuter Adrianus, (°) Rotselaar 05.02.1645 (g. De Neuter Adrianus en Verthiers Barbara),

     x Rotselaar 03.02.1674 disp. 4 de gr.  (g. Walterus Van Aerschot en Bartholomeus Kerstens) met Maria Van Aerschot,

     De Neuter Maria, (°) Rotselaar 11.02.1648 (g. De Pelsmaker Bartholomeus en Arthoijs Maria),

     x 1 Rotselaar 27.02.1672 (g. Gerardus Van Meerbeec en Bartholomeus Kerstens) met Joannes Stas, + Rotselaar 26.03.1672,

     x 2 Rotselaar 22.05.1672 (g. Petrus Loots en Joannes Loets) met Loots Petrus,

     De Neuter Catharina, (°) Rotselaar 15.02.1654 (g. De Neuter Martinus en De Pelsmaker Catharina), x Rotselaar 07.05.1701 met Petrus Verbeeck,

 

Vertiers Maria, XI (N1263), ° ca. 1617,

 

Vertiers Barbara, ° 1618, x ca. 1639 met Kennis Arnoldus,

     Uit dit huwelijk:

     Kennis Anna, (°) Werchter 20.12.1639 (g. Van Hove alias Thys Joannes en Vertiers Anna),

     Kennis Petronilla, (°) Werchter 13.02.1642 (g. Willems Petrus en Bols Margareta),

     Kennis Joannes, (°) Werchter 10.09.1643 (g. De Noter Joannes en Jansens Maria),

     Kennis Guilielmus, (°) Werchter 10.09.1643 (g. Vertiers Guielmus en Vertiers Margareta),

     Kennis Arnoldus, (°) Werchter 04.02.1646 (g. Vande Ninde Arnoldus en Spoelberchs Catharina),

     Kennis Elisabeth, (°) Werchter 01.04.1648 (g. Vanden Putte Egidius en Brugmans Elisabeth),

 

Vertiers Margaretha, (°) Werchter 05.05.1619 (g. Joannes Boets en Maria Roeffs), x Werchter 30.06.1648 (g. Lauwens Petrus en Van Tongelen Arnoldus) met Egidius Michiels,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Joannes, (°) Werchter 15.07.1649 (g. Van Eijken Joannes en Michiels Anna),

     Michiels Anna, (°) Werchter 20.04.1651 (g. Gielis Rumoldus en Verthiers Anna),

     Michiels Petrus, (°) Werchter 07.09.1652 (g. Crabbe Petrus en Michiels Catharina),

     Michiels Maria, (°) Werchter 29.10.1654 (g. Vekemans Adrianus en Koenens Maria),

     Michiels Catharina, (°) Werchter 22.03.1657 (g. Vertiers Remigius en Crab Catharina),

     Michiels Joannes, (°) Werchter 16.04.1659 (g. Crab Joannes en De Brier Caecilia),

     Michiels Arnoldus, (°) Werchter 01.02.1661 (g. Arnoldus Crabbe en Lucia De Worteleere),

 

Verthiers Joannes, (°) Werchter 09.01.1622 (g. Joannes Peeters en Margaretha Verthiers),

 

Verthiers Georgius, (°) Werchter 25.05.1625 (g. Georgius Van Aerschot en Margaretha Peeters),

 

Verthiers Catharina, XII (S2262), (°) Werchter 16.03.1627 (g. Joanna Verthiers fa Joannis en Poortmans Catharina),

 

Vertiers Remigius (Henricus), XII (S2486 + S2530),  ° ca. 1629, x ca. 1651 met Petronella Meelkens.

 

 

 

XI - XII - XVII - Goris alias Bruers Wilhelmus (N1356 + N2506 + S3610 + S19428), x 1 met Dymphna Van den Berge en x 2 met Maria Van der Veken (Vekemans) (N1357 + N2507 + S3611 + S19429), ° 1582-1599.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Goris Alias Bruers Thomas, (°) Werchter 23.12.1618 (g. Joannes Van Aerschot en Amelberga Van den Berge)

 

2. Goris alias Bruers Cornelius, (°) Werchter (Laet) 05.12.1619 (g. Cornelius Vertiers en Anna Vertennen),

 

Goris Maria, x (niet W, Bet, ) met Tilens Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii Bet, W, H, Rot,

     Tilens Catharina, (°) Werchter 09.01.1646 (g. Goris Guilielmus en Goris Catharina),

 

Goris alias Bruers Joannes, X - XVI (N678 + S9714), (°) Werchter 16.01.1622 (g. Joannes Goris en Barbara Theunis),

 

Goris alias Bruers Catharina, XI (N1253 + S1805), (°) Werchter 22.07.1624 (g. Henricus Luytig en Elisabeth Vekemans),

 

Goris alias Bruers Henricus, (°) Werchter 02.05.1627 (g. Henricus Goris en Margaretha Van Hoegaerden).

 


 

XI - Van der Veken - Vanderveken Adrianus (S1278 + S1458), (°) ca. 1631 (niet K, R, W, S, Bet, H, Rot, P, SKW, O, Beer, Wez, I!, Bon, Ber?, Wes, Heist, NotS, Wez, Kamp, Berg, Perk, Wak, Til, Buk, ), x Werchter 02.05.1657 (g. Wouters Laurentius en Vertiers Remigius) met Wouters Catharina (S1279 + S1459), (°) ca. 1634 (niet W, Wak, ).

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

AVT2: 24 dec 1671:

Adriaen Vandervecken heeft overgelaten de een hellicht van alle goederen die hij in huringe is houdende vant cappittel van Aerschot soo lant als bempt aan Cornelis Anthonis en hebben de goederen gedeylt ende afgeteeckent te weten dat den vs Cornelis Anthonis sijn half heeft vande straete tot opde dele naest den bampt vanden heere secr Panhuijssen ende Adriaen Vandervecken heeft sijn paert naest Adriaen Diricx bempt ... met oock den bempt gelegen neffens het voors land komende tot aan het goet van mij Aert Van Tongelen sal blijven den voors Adriaen Vandervecken ende het graen daer tegenwoordigh besaeyt opt goet vanden voors Cornelis Anthonis van boven tot aen die lange ruggen sullen blijven ten behoef vanden voors Cornelis etc ...

AVT2: 1 maart 1673:

Adriaen Vandervecken ende Cornelis Antonis huren van het kapittel van Aarschot elf dm soo lant als bempt gelegen te Bergen onder Werchter.

 

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

- Van der Veken Adrianus x Wouters Catharina;

- De Raeymaecker Cornelius x Schrijns Anna

- Wauters Laurentius x Peeters Adriana.

Ditmaal gaat het om een akte uit het Stadsarchief van Leuven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8266 fol. 74v°.

 In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen den clerck Van Heusden vuyt crachte van sijne procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus.

Comparerende op heden desen vierden meert 1667 voor mij openbaer nots., bij den Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende in de presentie vande getuygen hier onder te noemen, Adriaen Van der Veecken ende Cathlijn Wauters, gehuysschen, Cornelis De Raymaeckere ende Anna Schreyns, sijne huysvre., ende Laureys Wauters, gemachtich[t] van Adriana Peeters, sijne huysvre., ten eynde om mette voors. comparanten te lichten ter rente de somme van drije hondert gul. capitael voor een derde paert, blijckende vuyt de procuratie, bij haer ende twee getuygen onderteeckent den tweeden meert duysent seshondert ende seventich, alhier gesien ende gebleken, al te samen ingesetenen van Werchter, de welcke hebben bekent, soo ende gelijck sij bekennen mits desen, ontfangen te hebben vuyt handen van sr. Olivier Van Langendonck, tegenwoordich overdeecken van het Groot Ambacht deser stadt Loven, sr. Rombout De Vadder, oudt rendtmr. der selver stadt, Simon Lambrecht ende Jan De Haes, respective meesters van het hoochweerdich H. Sacraments Aultaer alhier binnen Loven in de kercke van Ste. Geertruyden, de somme van drije hondert gul. capitael in goeden ende permissien gelde volgens de placcaert van sijne Con. Mat., den gulden tot twintich stuy., den stuy. tot drije plecken Brabants gerekent, waer voor de voors. comparanten hebben bekent eene erffelijcke rente van achthien gul. ende vijffthien stuy. sjaers tot behoeff vanden voors. aultaer, welcke rente haeren cours sal beginnen te nemen op date deser ende sal het ierste jaer verschijnen vanden jaere 1668 ende alsoo vervolgens van jaere tot jaere totte affquyttinge der selver, de welcke sal mogen geschieden t' allen tijde als het de voors. rentgelders gelieven sal t' eender reyse ende met verloopen vande selve rente tegen den penninck sesthien in goeden ende permissien gelde volgens den voors. placcaert van Sijne Con. Mat., gelovende de voors. gehuysschen de verloopen der selver rente jaerlijcx wel ende loffelijck te betaelen, los ende vrije van alle exactien ende impositien, alreede inne gestelt ofte naermals innegestelt te worden, aenden rendtmr. vanden voors. aultaer als schult met recht verwonnen ende tot asseurantie vande voors. capitale somme ende jaerlijcxe interest der selver rente, daervoor hebben de voors. comparanten elck van hen in solidum verobligeert henne respective persoonen, meubele ende immeubele goederen, present ende toecomende, renunciatie van alle exeptien ende privilegien dese eenichsints contrarierende.

Ende namentlijcken de voors. ierste comparanten hebben verobligeert een huys, hoff ende andere sijne toebehoortten, gestaen ende gelegen onder Werchter, groot ses dachmalen onbegrepen der maeten, regen. het sheeren straete ter ie., Jan Van Lambrecht ter ije., het Collegie van Dieven ter iije. ende de Steenbroeckstraet ter iiije. zijden.

Item alnoch eenen bempt, groot ontrent twee dachmalen ende een halff, insgelijcx gelegen onder Werchter, regen. de voors. Steenbroeck straet ter ie., Cornelis Van Nuffelen ter ije. ende den H. Geest van Werchter ter derdere zijden.

Item de tweede comparanten hebben verobligeert een pleck lants, groot vijff dachmalen onbegrepen der maete met een huys daerop staende, gelegen tot Werchter, regen. de Lauwstraet (?) ter ie., Peeter Van Tongelen ter ije., Jan De Keyser ter iije. ende Gilis Vermijlen ter iiije. zijden.

Item de derde comparanten hebben verobligeert een stuck lants, groot drije dachmalen onbegrepen der maeten, insgelijcx gelegen onder Werchter tot Parie, regen. het heeren straet ter ie., Guilliam Van Langendonck ter ije., Jan Rits ter iije. ende d' erffgen. van Guilliam Langendonck ter vierdere zijden.

Consenterende de voors. comparanten int maecken van mainmise ende de voors. goederen mede int decreet ende herdecreet bij de heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder daer toe gedaeght ofte geroepen te derfven worden, gevende hen van als nu ende als voor gedaeght ende oft bij t' gene voors. staet, iedt te nauwe oft nyet genoech en waeren gedaen oft verseeckeert (!), soo geloven de voors. comparanten ter manissen des voors. meesters van het hoochweerdich H. Sacraments Aultaer altijt naerdere vasticheyt ende verseeckerheyt te doen, consenterende in de vernyeuwinge van dese bekentenisse, mede inde volontaire condemnatie voor meyer ende schepenen van Loven, Raede van Brabant, Raede van Brabant (!) ende allomme elders daer des van noode soude mogen wesen.

Constituerende de voors. comparanten elck van hen int besondere onwederoepelijck alle thoonders ende brengers deser om met dese bekentenisse van rente in henne respective naemen ende van hennen twegen te gaen ende te compareren voor de voors. heeren schepenen van Loven om de voors. mainmise aldaer te laeten maecken ende decreteren, gelovende te houden voor goet, vast ende van weerden allen het gene voors. staet ende bij den geconstitueerde hier inne sal worden gedaen, alles onder gelijcke obligatie ende renuntiatie als boven.

Aldus gepasseert ten daege, maende ende jaere voors. ter presentie van jor. Jan Van Bockhorst ende Peeter Van Gestel, als getuygen tot dese geroepen, ende hebben de voors. comparanten de minute deser neffens mij notario onderteeckent, quod attestor, P. Van Reusel, nots.

Den voors. geconsitueerden vuyt crachte als voor heeft dit contract alhier vernyeuwt, herkent ende gereitereert, gelovende ende consenterende pro ut latius in den selven, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram jor. Eynatten, sr. De Vos, hac 2en. septemb. 1667.

Theodore Van Eynatten, G. Vander Heyden.

            N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij notariaele originele quittancie, verleden bij den eerw. Adriaen Van Elesum, pastoir van Ste. Gertruyden binnen Loven, Hendrick De Waerseggere, Gregorius Nempe, Symon Lambrechts en. Peeter Leunis, allen respective mrs. van het hoochweerdige H. Sacrament Aultaer der prochiale kercke van Ste. Gertruyden, gepasseert voorden nots. Van. Sanden en. seeckere ghetuyghen de date ija. marty 1676, dat dese aenstaen. rente van achthien gul. xv s. sjaers is gequeten et sic vacat.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Veken Maria, (°) Werchter 22.06.1659 (g. Cornelius Wauters en Maria Wauters), + Werchter 13.07.1680, x Werchter 08.02.1682 (g. Vander Meijten Petrus en Vander Veken Adrianus) met Arnoldus Holemans, (°) Werchter 14.05.1658 (g. Barbara Van Casteren n. patris sui en Catharina Van Casteren), fs Henricus en Maria Van Casteren,

     Uit dit huwelijk:

     Oelemans Anna, (°) Werchter 26.01.1683 (g. Egidius Vermeylen en Anna Van der Veecken), x (niet W, ) > 1704 met

     Paschasius Van Gestel, (°) Werchter 16.12.1668 (g. Paschasius Troyen en Christina Troyen), fs Ludovicus en Joanna Straetmans,

     Holemans Henricus, (°) Haacht 06.02.1685 (g. Henricus Holemans en Margaretha Van der Veecken),

     Holemans Adrianus, (°) Werchter 05.09.1687 (g. Adrianus Van der Veken en Anna Vermeylen),

     Holemans Catharina, (°) Werchter 20.09.1689 (g. Henricus Wouters en Catharina Van der Veken), x (niet W, ) > 1718 met Joannes Van Hoegaerde,

     Holemans Petrus, (°) Werchter 31.07.1692 (g. Henricus Holemans n. Petrus Holemans en Anna Bruijninckx), + Werchter 03.02.1693,

     Holemans Egidius, (°) Werchter 03.11.1694 (g. Egidius Feijaerts en Clara Hendricx),

     Holemans Elisabeth, (°) Werchter 26.10.1696 (g. Guilielmus Van Eycken en Elisabeth Storms),

     Holemans Joanna, (°) Werchter 16.03.1701 (g. Holemans Petrus en Holemans Catharina),

 

Van der Veken Anna, (°) Werchter 29.01.1661 (g. Petrus Wouters en Anna Wouters), x Werchter 03.07.1691 (g. Van der Veken Adrianus en Wellens Joannes) met Wellens Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Wellens Maria, (°) Werchter 07.09.1692 (g. De Wille Joannes en Van Oesterwijck Maria),

     Wellens Anna, (°) Werchter 16.11.1695 (g. Vanderveken Catharina n. Vanderveken Adrianus en Wellens Maria),

     Wellens Elisabeth, (°) Werchter 29.10.1697 (g. Michils Joannes en De Roij Elisabeth),

     Wellens Maria, (°) Werchter 28.02.1699 (g. Michils David en Vanderveken Maria),

     Wellens Guilielmus, (°) Werchter 31.10.1700 (g. Peeters Guilielmus en Vanderveken Catharina),

     Wellens Catharina, (°) Werchter 24.03.1703 (g. Lambrechts Gerardus en De Neef Catharina),

     Wellens Joanna, (°) Werchter 24.03.1703 (g. Boets Joannes en De Wijgaert Maria),

 

Van der Veken Margaretha, (°) Werchter 09.09.1663 (g. Wouters Cornelius en Cornelia Mirkens loco Van Es Margaretha), x Werchter 25.01.1689 (g. Van der Vecken Adrianus, Faijaerts Egidius en Welles Guillelmus) met Wellens Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Wellens Catharina, (°) Werchter 29.03.1690 (g. Feijaerts Egidius en Wellens Catharina),

     Wellens Arnoldus, (°) Werchter 29.09.1691 (g. Holemans Arnoldus en Goossens Barbara),

     Wellens Bartholomeus, (°) Werchter 03.03.1693 (g. Wellens Giliam n. Boets Bartholomeus en Willems Elisabeth),

 

Van der Veken Catharina, X (S689 + S729), (°) Werchter 29.09.1665 (g. Catharina Crab).

 


 

X - Vervloesen Adrianus (S688 + S728), (°) Betekom 26.11.1665 (g. Adrianus Lambrechts en Maria Vervloessem), x Werchter 11.09.1691 (g. Wellens Joannes en Wellens Guilielmus) met Van der Veken Catharina (S689 + S729), (°) Werchter 29.09.1665 (g. Catharina Crab).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloesen Joannes (S346), (°) Werchter 07.09.1692 (g. Wellens Joannes en Wouters Elisabeth nomine Wouters Catharina),

 

Vervloesum Adrianus, (°) Werchter 12.03.1694 (g. Vander Veecken Adrianus en Vervoort Clara),

 

Vervloesen Petrus, IX (S344 + S, (°) Werchter 27.02.1696 (g. De Keijser Petrus en Claes Catharina),

 

Vervloesen Jacobus, (°) Werchter 06.01.1698 (g. Coenaerts Jacobus en Geerts Clara),

 

Vervloesen Anna, (°) Werchter 20.11.1699 (g. Wellens Gielielmus en Janssens Anna),

 

Vervloesen Cornelius, (°) Werchter 22.03.1704 (g. Foblets Cornelius en Wouters Elisabeth).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom