Transcriptie van de akte Van den Eynde

 

Met bijzondere dank aan Leo Vervloet.

 

Terug naar de afstammingslijn.

 

De transcriptie van de aktes volgt hier integraal :

 

ONA De Rees SAM 1500 TESTAMENT GEDATEERD 5 MAART 1715.

          In nomine Domini Amen.

 

          Op heden den vijfden meert XVII vijthien comparerende voor mij openbaer notaris ende ter presentie van de getuygen naergenoemt

          Jouffrouwe MARIA VAN DEN EYNDE weduwe wijlen Sr. Henricus Snijers gesont van verstant gaende ende staende gelijck mij notario ende naerbeschreven getuygen gebleken. De welcke overdenkende datter niet sekerder is dan de doodt ende niet onsekerder is als de ure der selve   Heeft daer om willen ordoneren ende maecken dat haer tegenwoordigh testament willende dat het selve sijn effect sal fortteren tsij bij forme van testamen codicille of anderssints  Alwaert oock soo dat daer inne eenige solemnitijten niet en waeren geobserveert aen de welcke sij testatrice voor soo veel in haer is, is derogerende mits desen voor eerst heeft sij testarice gerevo­ceerd alle voorgaende haere testamenten ende dispositien van vuijttersten wille voor date deser uijt haer sterffelijck lichaem gecommandeert in de bermhertigheijt van God Almach­tigh ende in de interesse van de H: Maget ende moeder godts maria ende alle hijlighen kiesende haere begrafenisse in de kercke van Ste Rombauts alhier onder den sarcke van haeren overleden man met een kerckelijke uijtvaert ende uijtrijckinge van der Tafel broodt

          Willende dat boven...? Dertighste, noch sullen celebreert acht hondert missen.

          Item laet aen de Arme Clarissen...? pistoel in specie -ofte de weerde van mits doende eene H: communie

          Bovendien haere Ringhen die sij daegelijcks draegende om licgt te coopen voor venerabel en henne kercke.

          Item aen de Eerw: Paters minderbroeders alhier een vierdeel wijn, mits een gesonghe misse van Requiem.

          Item aent broederscap van de geloovige silen tot Rombauts kercke alhier een epistel

          Item aen de moeder van den da..? Regel een pistoel ofte de weerde vaneen.

          Komende hier mede tot de dispositie van haere tijdelijcke goederen..?

          maekt aen de kinderen ende kintskinderen van Niclaes van den Brande bij hoofde van gelijcke sommen van tweeduizend Guldens kontant nae haer doodt uit de penninghe die zich in haer sterfhuijs bevinden en nae haer doodt uit de penninghe die zich in haer sterfhuijs bevinden en nae de doodt van jouffe. MARIE ANNA ESTERICKS haere behoudene dochter al haer haeffelijke en mobilaire effecten, en alles dat in haer sterfhuijs aghterblijft in gout gemunt silver of onghemunt.

               Oock de volle tochte van al haer geconquesseerde (=aan­geslagen) soo staend als nae haer houwelijk met wijlen Sr. Henricus SNEYERS haer overleden man op conditie dat deze dochter nae de doodt van de testarice drie jaer lang 2 gelezen missen te doen bij de paeters minderbroeders.

Ook de last te betalen aen de kinderen en kintskinderen van NICLAES VAN DEN BRANDE voor tweeduisent Gulden.

          Ook maekt sij aen haer man's naeste vrinten over te weten :

          Sr. Joannes SNYERS te Lier of aen diens kinderen of kintskinderen bij representatie staeckx gelijk de kinderen en kintskinderen van Sr. Joannes de Drijver ende Jouff. ELISABETH SNIJERS voor de tweede staek ende de kinderen en kintskinderen van wijlen Sr. LUCAS FAYDHERBE ende jouffr. MA­RIE SNIJERS bij presentatie voor de derde en laetste staek op voorwaede dat de vrinden van haeren mans kant sullen gehouden zijn te betalen de tweede duisend Gulden aen de voorgezeyde kinderen van NICLAES VAN DEN BRANDE mits jaerlijks drie missen en lesen van eenen profundus.

               Komende tot de priomodiele goederen aen de testatrice toegekomen uyt hoofde van wijlen AUGUSTIJN VAN DEN EYNDE haeren vader saliger ende 't haeren sterfdagh maekt sij over aen de kinderen en de kintskinderen  van wijlen 

          CATHARINA VERHAEGEN in houwelijk gehad hebbende JAN VAN DEN EYNDE bij representatie Staeck gelijk en hoofde gelijk voor den eersten staeck.

          Item van wijlen JOANNA VERHAEGEN houwelijk hebbende met PEETER LENS voor den tweeden staek.

          Item van wijlen ANNA VERHAEGEN houwelijk gehad hebbende met PEETER WOUTERS voor den derden staek.

Ten slotte verklaert testatrice voor sover er nood zou kunnen zijn om dit testament in al zijn punten te blauderen om op het testament terug te vallen van haer zoon ANDREAS CORNELIUS SNYERS gepasseert voor notaris Croon op 15 december 1714.

          Bovendien zal zij aen haer voorgenoemde dochter nog verdere mondelinghe instructies geven van was sij allemael sal moeten volbrengen.

          Dan volgen de opsomming van de getuigen :

                         P. Van Dijck en Rumoldus de Rees./

 

 

Op heden den 2 Xbris 1717 comparerende voor mij openbaar notaris tot Beersel residerende ende in de presentie van de getuygen naergenoemt Dhr Cornelius Josephus van den Eynde doctor medecin tot Lier ende Bartholomeus van den Eynde hun sterckmakende voor hunne susters ende broeders kinderen, Carel Verswijver soo voor hem selven ende hem sterckmakende voor sijn susters ende broeders ende henne kinderen, Hendrick Vervloet hem sterckmakendeamekende voor sijne broeders ende susters ende hunne kinderen ende jouffr Catahrina van Nuvel sijne nichte ende voor de kinderen van Rombout van Nuvel, Geeraert Frans soo voor hem selve ande voor Jan van den Eynde sijnen halven broeder ende voor sijne susters ende hunne kinderen ende voor Anna ende Adriana Magnus alle voortscomende van Catharina Verhagen voor den EERSTEN staeck.

 

          Peeter Lens Gilliamssone soo voor hem selven ende mede hem stercmakende voor de kinderen van Rombout Lens sijnen broeder soo voor Gommer van de Wijgaert als man ende momboir van Catrine Lens ende hem daer voor stercmakende, Gommer van den Brande als man ende momboir van Anna Lens daer voren hij hem oock is sterckmakende, jan Lens hem stercmakende voor Joanna ende Maria Lens sijne susters, alle kinderen van Jan Lens broeder was van de voorseydeen Peeter Lens, Gommer Vermijlen als man ende momboir van Elisabeth Lens daer voren hij hem is stercmakende, Jan Francoys Bernaerts als man ende momboir van Anna Francoyse Lens ende Peeter Feremans haeren man ende momboir alle kinderen van Cornelis Lens, Peter Schrijns hem stercmakende voor Hendrick Schrijns sijnen broeder, Aernout Snijers als man ende momboir van Elisabeth Schrijns hun stercmakende voor Maria Schrijns henne suster, alle kinderen van wijlen Joos Schrijns daer moeder af was Magdaleen Lens, Moytken van den voorseyden Peeter Lens, Hendrick de Roeck als man ende momboir van Maria de Punder daer grootmoeder aff was Maria Lens suster van de voorseyde Magdaleen Lens : alle voortcomende van Joanna Verhagen voor den TWEEDEN staeck.

          Reynier Wouters ende Arnout Wouters sijnen broeder beneffens Jan van Langendonck als man ende momboir van Anna Fobelets daer moeder aff was Joanna Wouters hun stercmakende voor Jan Wouters hunne broeder ebde voor Cathrina Wouters hunne suster in houwelick sijnde met Mr Peeter Bosmans ende oock hem sterckmakende voor de kinderen van wijlen Peter Wouters oock hennen broeder was, mitsgaders hun oock sterckmakende voor de kinderen achtergelaten bij wijlen Joanna Wouters daer vader af was Giliam Fobelets oock voor jouffrouwe Anna Wouters hunne suster begijntien op de groote begijnhove te Mechelen, alle kinderen ende kintskinderen van wijlen Merten Wouters.

          Item Giliam Wouters soo voor hem selven ende hem oock stercmakende voor Clara Wouters sijn moytken, oock hem stercmakende voor Joanna, Clara ende Maria Wouters sijne susters begijntiens op den begijnhove tot Loven, oock hem stercmakende voor de kinderen van Maria Wouters in houwelijck geweest sijnde met Isaac van Salm, Peeter van der Hoeven als man ende momboir van Barbara van Langendonck daer moeder aff was Anna Wouters ende hem daer voren stercmakende oock voor Hendrick Obuer (?) getrouwt met Margriet van Langen­donck sijnen swager ende swagerinne, alle kinderen ende kintskinderen van wijlen Aert Wouters.

          Jan de Pauw als man ende momboir van Catharina Pal­maerts hem daer voren stercmakende ende oock voor Jan de Pauw Peeterssone in houwelijck sijnde met Anna Palmaerts oock hem sterckmakende voor Jan ende Ser­vaes Bouweleirs ende voor Hendrick van der Hoeven in houwelijck sijnde met Anna Bouweleirs oock hem sterc­makende voor Gillis, Anna ende Jan van Campenhout daer moeder aff is Maria Palmaerts oock voor Gillis van Haesenbroeck getrouwt met Barbara Luytens

 

          alle kintskinderen van wijlen Margriet Wouters.

          Sr Joannes van Leemputten meyer van Werchter soo voor hem selven nomine uxoris en hem daarvoor sterc­makende ende mede hem stercmakende ende procuratie hebbende voor Maria van Leemputten weduwe Peeter Michiels,

          Item voor de kinderen wijlen Anna Michiels,

          Item voor de kinderen van wijlen Clara Michiels,

          Item voor Cornelis, Peeter ende Adriaen Michiels,

          Item voor Cathrina Michiels voor Anna Maria Michiels

          ende voor Clara Michiels, alle kintskinderen van Clara Wouters.

          Hem oock stercmakende voor Peeter de Keyser, Jan Carlier, Giliam de Weygaert, Jan ende Peeter Bruy­nincx, Jan Wouters ende Giliam van Eycken,  alle kint­skinderen wijlen Peeter ende Anna Wouters.

          Ende voortkomende van Anna Verhagen voor den DERDEN staeck.

 

          Alle de voorseyde comparanten als testamentair erffgenaem wijlen Jouffr Maria van den Eynde, weduwe wijlen Sr Hendricus Snijders volgens den testamente gepasseert voor den notaris Petrus de Rees ende getuygen tot Mechelen op den vijffden meert XVIIc ende vijfftien, welcke voorseyde comparanten verklaren eensamelijck te consti­tueren ende machtich te maken

          voor den eersten staeck den heere docter van den Eynde ende Martinus Verswijver

          voor den tweeden staeck Hendrick de Roeck ende Peeter Schrijns

          voor den derden staeck Mr Reynier Wouters ende Sr Joannes van Leemputten meyer van Werchter

          om int sterfhuys van de voorseyde testarice te lichten onder behoorlijcken inventaris ende behoorlijcken salaris alle de papieren  documenten ende bescheeden die sullen beonden worden aen te gaan off te raecken de goederen bij de voorseyde testatrice volgens haer testament aen hun comparanten gemaeckt mede daer van te geven behoorlijcke kenisse gelovende alle tgene ter dier oorsake bij hun voorseyde gecoiteerde daer inne sal wesen gedaen te houden voor goet vast ende van weerden onder verbintenisse  van henne persoonen ende goederen roerende ende onroerende present ende toecomende, constituerende tot meerder vasticheyt van alle tgene voorschreven is midts desen....tsamen ende elck van hen int besunder om dese voor de Rade van Brabant, Grooten Rade ende allomme elders tgene voorschreven herkennende hun comparant ende constituanten int onderhouden van alle tgene voorschreven is voluntairlijck te laten duemen ende condemneren mette costen gelovende ende verbindende ettc met renuntiatie in forma.

          Aldus gedaen ende gepasseert tot Rijmenam present Jan Wouters Reynierssone ende Jan veroft getuygen hiertoe versocht.

          handtekeningen : Hendrick Vervloet, Carel Verswijver, Peeter Lens, C J van den Eynde, Bartolomeus van den Eynde, Merten Verswijver, Peeter Schrijns, Hendrick de Roeck, Arnoldus Snijers, Gommer Vermijlen, Jan Lens, Jan Francoys Bernaerts, J van Leemputten, Reniet Wouters, Peeter van der Hoeven, Jan van Langendonck, Guilliam Wouters, Jan de Pauw voor den staeck van Margriet Wouters, Aert Wouters,

               hantmerc van X Geeraert Frans. 

                                    Quod Attestor

                              A Swiggers not publ 1717

 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom