Voorouderlijst Van den Broeck Peter

 

Zeer verspreide familienaam afgeleid van de plaatsnaam die verwijst naar: broek, moeras, waterland.

 


 

XIV - XV - Van den Broeck Peter (N8192 + S13600 + N26496 + S27264), ° ca 1525, x met Holemans Anna (N8192 + S13601 + N26497 + S27265).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Broeck Adriaen,

 

Van den Broeck Peter,

 

Van den Broeck Elisabeth, x 1 met Michiel Vercalsteren (wellicht eerste molenaar van Schriek, deze x 1 met ?, + Schriek 1573 pellen 9 st), x 2 met Michiel Melis, wellicht kinderloos,

 

Van den Broeck Egidius, XIII - XIV (N4096 + S6800 + N13248 + S13632).

 


 

XIII - XIV - Van den Broeck Egidius (N4096 + S6800 + N13248 + S13632), molenaar Schriek op molen van Michiel Vercalsteren, + Schriek 17.03.1632, x 1 met Catharina Meerlandts (N4097 + S6801 + N13249 + S12633), Heist+, S+, + > 1604, x 2 Schriek 04.02.1607 (g. Willem Huyghe custos) met Stessens Magdalena, + Schriek 16.01.1634.

 

RB-RK 12041 p.72v: Vanden voorschreven wintmolen onder Schrieck competeerde Jan Van den Broecke Gillissone een vierendeel voorde erffelijckheijt ende den voorschreven Gilis zijn vader voor de tochte, hebbende den voorschreven Jan Vandenbroecke gecommiteert eenen dootslach ende hem daernaer begeven in dienste vande rebellen van zyne majesteyt ende zoe zijn mijne heeren vander financien gedient geweest tordonneren aen Hendrick Loicx huyssier vanden raede ... om tvoorschreven vierendeel te appliceren aen zijne majesteyts domeynen synde tselfde saisissemente gedaen aenden voors Gillis Vandenbroeck ende sijnen sone dd 18 nov 1623.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van den Broeck Jan,

Pleegde een doodslag , trok naar het noorden in dienst van de 'opstandelingen',

 

Van den Broeck Adriaen, wellicht ongehuwd,

 

Van den Broeck Peter, XII - XIII (N2048 + S3400 + N6624 + S6816),

 

2. Van den Broeck Anna, (°) Schriek 06.09.1610 (g. Jan Holemans en Anna Bullens), + Schriek 16.04.1660, x Schriek 25.01.1645 (g. Ludo Elen en Jan Docx) met Docx Adriaen,

     Uit dit huwelijk:

     Docx Ludovicus, (°) Schriek 15.04.1646 (g. Eligius Verhagen en Elisabeth Van Rompaey),

     Docx Barbara, (°) Schriek 02.02.1649 (g. Adriaen Rymenams en Barbara Liekens).

 


 

XII + XIII - Van den Broeck Peter (N2048 + S3400 + N6624 + S6816), molenaar Schriek, + Schriek 03.05.1654, x 1 Schriek 04.08.1607 (g. Michiel Wijsmans en Jan Holemans) met Claes Anna (N2049 + S3401 + N6625 + S6817), + Schriek 1636 pest, x 2 Schriek 12.11.1637 (g. Ludo Elen en Egidius Wouters) met Vercammen Maria.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

Met Kerstmis 1631 volgde Peter Vandenbroeck Hendrik Antonis op als huurder van het koningsvierde van de molen van Schriek. Na het overlijden van zijn vader op 17 maart 1632 huurde hij ook het andere vierde deel van de molen.
RB-KB 15170 p.33 ev: In 1637 moest molenaar Peter Vandenbroeck een boete betalen van 12 groten brabants ‎(48 gl)‎ omdat "syne twee sonen ‎(ie Jan en Adriaen)‎ hadden bedreven groote moeijlijkheijt ende vechterye tot Keerbergen ten huyse van den molder aldaer".
 

 

Hierbij (met dank aan Paul Peeters) een akte van emancipatie van de kinderen van Petrus Vanden Broeck en Anna Claes. Mogelijk staat ook hier in de tekst een kemel, want één van de kinderen werd Angla (Angela) genoemd, maar vermoedelijk werd hier Ingelberta bedoeld, zoals wel degelijk in de doopakte werd vermeld, tenzij dat de pastoor zich vergiste. Ook haar doophefster was een Ingelberta Vercalsteren. De akte bevestigt dat Petrus Vanden Broeck de zoon was van Egidius.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 279r., akte dd. 2 maart 1634.

Transcriptie.

Item Peeter Van(den) Broeck sone wijlen Jans Gielis, woonen(de)

S(in)t Jans Schrieck, in p(rese)ntie der schepen(en) van Loven naerbes(chreven)

heeft geemancipeert en(de) vuytten broode gedaen sijne kinderen,

die hij v(er)weckt heeft van Anna Claes, sijne huysv(rouw)e, te weten

Adriaen, Jan, Anthoon, Gielis, Magdaleen en(de) Angla Van(den)

Broeck, quo facto H. Van Roost reconduxit, coram Vander

Vorst, De Vroey, schepen(en) te Loven, opden iien. meert a(nn)o 1634.


 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van den Broeck Egidius, (°) Schriek 17.08.1608 (g. Peter Van Rompaey en Jan Verlinden),

 

Van den Broeck Catharina, (°) Schriek 29.04.1610 (g. Jan Holemans en Catharina Crops),

 

Van den Broeck Magdalena, (°) Schriek 05.01.1612 (g. Willem Hoolaerts en Magdalena Tessens), x Schriek 22.01.1634 (g. Peter Claes en Jan Van den Broeck) met Claes Hendrik, geen ° te S, K, Heist, P, Beer, Ber, I, Bet, W, R, Bon, H, P, Mech, L, I, SKW, O, Ber, Duf, DD, Rot, , hij x 2 met Adriana Vercalsteren, het gezin vind je bij Claes,

 

Van den Broeck Jan, (°) Schriek 03.11.1613 (g. Jan Holemans en Elisabeth Verveken),

 

Van den Broeck Jan, XII - XIII (N1024 + S1700 + N3312 + S3408), (°) Schriek 22.02.1615 (g. Jan Vercalster en Maria Lintermans),

 

Van den Broeck Egidius alias Adriaen, (°) Schriek 14.02.1618 (g. Adriaen Wouters en Barbara Claes), + Schriek 27.10.1669,

 

Van den Broeck Ingelberta, (°) Schriek 18.12.1620 (g. Egidius Van den Eynde en Ingelberta Vercalsteren),

 

Van den Broeck Antoon, (°) Schriek 26.09.1625 (g. Antoon Claes en Maria Verbruggen),

 

Van den Broeck Egidius, (°) Schriek 11.07.1629 (g. Egidius Holemans en Catharina Reyners),

 

2. wellicht kinderloos.

 


 

XI + XII - Van den Broeck Jan (N1024 + S1700 + N3312 + S3408), molenaar te Schriek, (°) Schriek 22.02.1615 (g. Jan Vercalster en Maria Lintermans), + Schriek 30.11.1660, x 1 Bonheiden 11.04.1638 (g. Adrianus Van den Broeck, Guilielmus Van den Eijnde en Petrus Dom) met Van den Eynde Elisabeth (N1025 + N3313 + S3409), molenaarsdochter van Bonheiden, (°) wellicht Bon, + Schriek 17.02.1652, x 2 (niet S, ) met Strommens Maria (S1701), (°) Schriek 30.01.1635 (g. Frans Strommens en Anna Verlinden). Deze x 2 (niet S, K, Heist, ) met Vermijlen Petrus. Deze x Keerbergen 09.07.1658 (g. Martinus Van Roy en Sebastiaen Vermijlen) met Joanna Van Roy.

 

GS 1686: Jan Van den Broeck x Maria Strommens, huis en hof en 6 dagwant te Grootlo aan de Bollooheyde en de Krekelstraat.

Aktes met dank aan Christine Savat.

KB1168: 10 mrt 1683:

Guilliam De Becker woonende tot Diericklant int lant van Somerdijck, Sebastiaen Bosmans woonende tot Ninde onder Werchter hem sterk makende voor Peeter De Becker sijnde op de reijse verkopen aan Peeter Vermijlen x Maeijcken Strommens seker stuk lants gen den Stoppelen groot 127 roeden gelegen onder Keerbergen.

AVT3: 2 juni 1687:

Antoon Vandebroeck uit Keerbergen, zoon van Maria Strommens, begeert dat de schuur opde erfe ende

neffens doude schuur van hem C sal in tochte blijven besitten Peeter Vermijlen sijn schoonvader.

SW2: 24 jul 1699:

Gillis Smeulders x Maeijcken Gobbens had op 2 nov 1691 vercregen van Peeter Vermijlen x Maria Strommens een rente

SW2: 9 aug 1699:

Jan Verbeeck uit Grootlo & Schriek leent van Peeter Vermijlen x Maria Strommens.

Not. Swiggers 29/15.03.1715:

Peter Vermijlen Sebastiaenssone x Maria Strommens van Keerbergen en Joanna Wijns (we Antoon Van den Broeck) met kinderen Adriaen en Joanna verkochten voor 355 gd 6 dagwant land te Grootloo aan Jan Van Rillaer x Catlijn Hoylaerts.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van den Broeck Anna, (°) Schriek 21.11.1640 (g. Egidius Wouters en Anna Van den Broeck),

 

Van den Broeck Maria, (°) Schriek 29.06.1642 (g. Jan Somers en Maria Verbruggen),

 

Van den Broeck Jan, (°) Schriek 19.06.1644 (g. Jan Holemans en Adriana Vercalster), + Schriek 14.11.1672,

 

Van den Broeck Peter, (°) Schriek 06.04.1647 (g. Peter Adriaenssens en Elisabeth Vermeylen), + Schriek 14.02.1684,

 

Van den Broeck Adriaen, X - XI (N512 + N1656 + S1704), (°) Schriek 07.02.1649 (g. Mathias Scherens en Magdalena Claes),

 

Van den Broeck Egidius, molenaar te Schriek, (°) Schriek 26.11.1651 (g. Adriaen Tuytgans en Magdalena Holemans), x Schriek 09.02.1673 (g. Jan Storms en Adriaen Van den Broeck) met Hoylaerts Anna, deze x 2 Schriek 24.05.1685 (g. Peter Vermeylen en Peter Mangelschots) met Jan Gyselincx,

Not.Swiggers 21.12.1702: Akkoord tussen Anna Hoylaerts (we Gillis Van den Broeck), x Jan Gijselincx en haar kinderen Elisabeth Van den Broeck (echtg. Jan Vincx), Catharina Van den Broeck (echtg. Dierik Liekens), Joanna Van den Broeck (echtg. Jan Provinciael) en Peter Van den Broeck (echtg. Catharina Thijs) over de helft van de windmolen en gronden te Schriek.

Not. Swiggers 23/21.12.1703: Akkoord tussen Anna Hoylaerts (we Egidius Van den Broeck) x Jan Gijselincx en haar zoon Peter Van den Broeck over de helft van de windmolen te Schriek met huis, schrans en land.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Broeck Elisabeth, (°) Schriek 13.05.1673 (g. Jan Borrens met Ernestina/Emerantiana Hoeylaerts) en Elisabeth Van den Broeck), + Schriek 09.03.1710,

     x Schriek 09.01.1697 (g. Peter Gijselincx en Peter Van Hove) met Vincx Jan,

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 10.08.1674 (g. Henri De Roeck en Anna Dupuis),

     Van den Broeck Catharina, (°) Schriek 17.03.1676 (g. Antoon Scherens en Catharina Hoylaerts), + Schriek 06.03.1719,

     x Schriek 18.02.1703 (g. Jan Gijselincx en Peter Van Hove) met Liekens Theodorus,

     Van den Broeck Maria, (°) Schriek 07.04.1678 (g. Jan Somers en Maria Eggers),

     Van den Broeck Joanna, (°) Schriek 08.02.1680 (g. Arnold Somers en Joanna Wijns),

     x Schriek 22.06.1700 (g. Jan Gijselincx en Domien Provinciael) met Provinciael Joannes Baptist,

     Van den Broeck Peter, meier en molenaar van Schriek, (°) Schriek 18.01.1682 (g. Peter Mangelschots en Maria Strommens),

     + Schriek 11.05.1748, x 1 Schriek 21.12.1703 (g. August Gijselincx en Philip Gijselincx) met Thijs Catharina,

     x 2 Schriek 18.12.1705 (g. Adriaen Claes en Jan Vincx) met Vermeylen Anna,

     2. Gyselincx Magdalena, (°) Schriek 12.03.1686 (g. Egidius Van den Eynde en Magdalena Buls),

     Gyselincx Frans, (°) Schriek 21.12.1688 (g. Antoon Ven en Francisca Maria Van Grootendael),

     Gyselincx Anna, (°) Schriek 03.04.1691 (g. Philip Gyselincx en Joanna Huybens),

     Gyselincx Corneel, (°) Schriek 18.10.1693 (g. Corneel Gyselincx en Maria Van Herck),

 

2. Van den Broeck Willem, illegitiem (°) Schriek 18.11.1653 (g. Jan Claes en Paula Eggers),

 

Van den Broeck Antoon, X (S850), (°) Schriek 25.03.1655 (g. Antoon Storms en Anna Liekens),

 

Van den Broeck Barbara, (°) Schriek 31.09.1657 (g. Egidius Van de Put en Barbara Van Hove), + Schriek 23.01.1740,

 

Van den Broeck Elisabeth, (°) Schriek 11.11.1658 (g. Willem Huyghe en Maria Huybrechts), + Schriek 13.07.1675,

 

Van den Broeck Peter, (°) Schriek 01.03.1661 (g. Peter Wouters en Catharina Eggers),

 

3. Vermijlen Joannes, (°) Keerbergen 30.03.1659 (g. Joannes Frans en Helena Peeters),

    

Vermijlen Anna, (°) Keerbergen 08.08.1661 (g. Petrus De Roy en Anna Claes),

    

Vermijlen Catharina, (°) Keerbergen 01.02.1664 (g. Sebastianus Vermijlen en Catharina Storms),

    

Vermijlen Nicolaus, (°) Keerbergen 27.03.1667 (g. Nicolaus Guens en Maria De Roy),

    

Vermijlen Jacobus, (°) Keerbergen 16.02.1670 (g. Jacobus Claes en Martina De Roy).

 


 

X - XI - Van den Broeck Adriaen (N512 + S1704 + N1656), (°) Schriek 07.02.1649 (g. Mathias Scherens en Magdalena Claes), + Schriek 14.02.1684, x Putte 28.07.1669 (g. Adrianus Wauters en Petrus Smets) met Hoylaerts Catharina (N513 + S1705 + N1657), (°) Heist 07.04.1647 (g. Joannes Van Calster en Catharina Bocx). Deze x 2 Schriek 13.08.1684 (g. Jan Van Hove en Egidius Van den Broeck) met Scherens Antoon. Hoylaerts Catharina x 3 Schriek 11.07.1688 (g. Peter Vermylen, Antoon Van den Broeck, Peter Huybrechts en Egidius Huybrechts) met Jan Van Rillaer.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van den Broeck Jan, X - XI (N256 + S852 + N828), (°) Schriek 31.05.1670 (g. Jan Van den Broeck en Anna Dupuis),

 

Van den Broeck Egidius, (°) Schriek 01.05.1672 (g. Van den Broeck Egidius en Anna Nagels),

 

3. Van Rillaer Adriaen, (°) Schriek 04.01.1693 (g. Adriaen Eggers en Catharina Van Rillaer),

 

Van Rillaer Maria, (°) Schriek 09.02.1695 (g. Jan Anthonis en Maria Huybrechts),

    

Van Rillaer Barbara, (°) Schriek 24.01.1698 (g. Willem Van Rillaer en Barbara Van den Bosch),

    

Van Rillaer Jan, (°) Schriek 21.06.1701 (g. Jan De Rijck en Josina Provinciael),

    

Van Rillaer Catharina, (°) Schriek 19.11.1703 (g. Peter Van Rillaer en Catharina Claes), x Schriek 30.07.1735 (g. Martin Van Rillaer en Jan Gilis) met De Rijck Hendrik, geen fii te S, Heist,

    

Van Rillaer Martin, (°) Schriek 10.11.1706 (g. Martin Van Rillaer en Maria Huybrechts), x 1 Schriek 03.02.1730 (g. Fernand Van Hove en Willem Vercalsteren) met Vercalsteren Catharina, x 2 (niet S, Beer, K, ) met Goossens Anna Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Rillaer Joanna, (°) Schriek 25.02.1731 (g. Arnold Vercalsteren en Joanna Van den Broeck),

     2. Van Rillaer Peter, (°) Schriek 06.02.1737 (g. Peter Goossens en Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Elisabeth, (°) Schriek 12.02.1739 (g. Hendrik Van Langendonck en Catharina Claes),

 

3. wellicht geen fii.

 

 

X - Van den Broeck Antoon (S850), (°) Schriek 25.03.1655 (g. Antoon Storms en Anna Liekens), x Schriek 02.03.1679 (g. Peter Vermeylen en Adriaen Van den Broeck) met Wijns Joanna (S851), wonend Laet, Werchter (°) Heist 29.09.1659 (g. Joannes Diricx en Joanna Bruijnseels).

 

Not. Swiggers 36/03.06.1712: Testament van Antoon Van den Broeck x Joanna Wijns aan hun 5 kinderen, waarvan 2 reeds gehuwd.

Not. Swiggers 04/10.01.1715: Peter Vermijlen Sebastiaenssone van Keerbergen wederroept zijn testament ten voordele van Joanna Wijns (we Antoon Van den Broeck).

Not. Swiggers 29/15.03.1715: Peter Vermijlen Sebastiaenssone x Maria Strommens van Keerbergen en Joanna Wijns (we Antoon Van den Broeck) met kinderen Adriaen en Joanna verkochten voor 355 gd 6 dagwant land te Grootloo aan Jan Van Rillaer x Catlijn Hoylaerts.

Aktes met dank aan Christine Savat.

KB1168: 10 mrt 1683:

Guilliam De Becker woonende tot Diericklant int lant van Somerdijck, Sebastiaen Bosmans woonende tot Ninde onder Werchter hem sterk makende voor Peeter De Becker sijnde op de reijse verkopen aan Peeter Vermijlen x Maeijcken Strommens seker stuk lants gen den Stoppelen groot 127 roeden gelegen onder Keerbergen.

AVT3: 2 juni 1687:

Antoon Vandebroeck uit Keerbergen, zoon van Maria Strommens, begeert dat de schuur opde erfe ende neffens doude schuur van hem C sal in tochte blijven besitten Peeter Vermijlen sijn schoonvader.

SW2: 24 jul 1699:

Gillis Smeulders x Maeijcken Gobbens had op 2 nov 1691 vercregen van Peeter Vermijlen x Maria Strommens een rente

SW2: 9 aug 1699:

Jan Verbeeck uit Grootlo & Schriek leent van Peeter Vermijlen x Maria Strommens.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Broeck Jan, (°) Werchter 1679 (g. Jan Wijns en Anna Hoylaerts), x Schriek 13.11.1710 (g. Adriaen Eggers, Andre Wijns en Peter Van den Broeck) met Vervoort Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 22.10.1711 (g. Andre Wijns en Anna Vervoort),

     Van den Broeck Peter, (°) Schriek 22.10.1711 (g. Peter Van den Broeck en Catharina Claes),

     Van den Broeck Elisabeth, (°) Schriek 01.10.1713 (g. Judocus Wyns en Anna Vervoort),

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 14.03.1716 (g. Ferdinand Van Hove en Anna Vermylen),

     Van den Broeck Maria, (°) Schriek 19.07.1717 (g. Elco Storms en Maria Eggers),

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 01.02.1721 (g. Arnold Wouters n. Ferdinand Van Hove en Anna Van den Broeck),

 

Van den Broeck Peter,  (°) Werchter 23.02.1683 (g. Peter Vermeylen en Maria Strommens), x (niet S, W, K, P, Beer, ) met Vermylen Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Adriaen, vanaf Kerst 1738 molenaar in Ramsdonk, (°) Schriek 10.10.1706 (g. Adriaen Claes en Anna Vermylen),

     + Ramsdonk 26.07.1773, x 1 Schriek 23.11.1737 (g. Peter Van den Broeck en Corneel Van Calster) met

     Catharina Van Calster - Van Caleer, + Ramsdonk 08.08.1742, x 2 Ramsdonk 06.12.1742 met Maria Van Elsen,

          Uit dit huwelijk:

          1. Van den Broeck Petrus, (°) Schriek 27.10.1738 (g. Petrus Van den Broeck en Joanna Van der Auwermeulen), + Ramsdonk 16.10.1741,

          Van den Broeck Elisabeth, (°) Ramsdonk 11.01.1740,

          Van den Broeck Anna Maria, (°) Ramsdonk 21.09.1741,

          2. Van den Broeck Jan Baptist, (°) Ramsdonk 10.09.1743,

          Van den Broeck Melchior, (°) Ramsdonk 13.11.1744, + Ramsdonk 07.06.1783,

          Van den Broeck Barbara Lucia, (°) Ramsdonk 28.01.1747,

          Van den Broeck Maria Theresia, (°) Ramsdonk 09.10.1749,

     Van den Broeck Catharina, (°) Schriek 09.02.1709 (g. Jan Vincx en Catharina Vermylen),

     Van den Broeck Maria, (°) Schriek 12.12.1710 (g. Jan Van den Broeck en Anna Vincx),

     Van den Broeck Frans, (°) Schriek 17.01.1712 (g. Frans Gijselincx en Philippina Claes),

     Van den Broeck Elisabeth, (°) Schriek 17.04.1714 (g. Peter Geens en Anna Vincx),

     Van den Broeck Jan, (°) Schriek 26.05.1716 (g. Jan Claes en Elisabeth Wijns),

     Van den Broeck Magdalena, (°) Schriek 04.09.1718 (g. Ferdinand Van Hove en Magdalena Gijselincx),

     Van den Broeck Maria, (°) Schriek 06.03.1721 (g. Corneel Gijselaers en Catharina Melis),

     Van den Broeck Peter, (°) Schriek 16.10.1722 (g. Corneel Gijselincx n. Peter Van den Broeck en Maria Vincx),

     Van den Broeck Judocus, (°) Schriek 18.05.1725 (g. Judocus Vincx en Catharina Claes),

     Van den Broeck Karel Ludo, (°) Schriek 21.12.1727 (g. Ferdinand Van Hove n. Karel Ludo Van der Stegen en Maria ...),

     Van den Broeck Cornelia Francisca, (°) Schriek 16.11.1733 (g. Joos Wijns en Cornelia ...),

 

Van den Broeck Adriaen, (°) Werchter 09.04.1689 (g. Jan Van Rillaer en Catharina Hoylaerts),

 

Van den Broeck Joanna, (°) Schriek 25.05.1691 (g. Judocus Wijns en Joanna Provinciael),

 

Van den Broeck Maria, (°) Schriek 25.09.1696 (g. Adriaen Huybrechts en Maria Strommens),

 

Van den Broeck Catharina, (°) Schriek 05.05.1699 (g. Jan Vincx en Catharina Van den Broeck),

 

Van den Broeck Anna, IX (S425), (°) Schriek 17.01.1703 (g. Adriaen Dierckx en Anna Wijns).

 


 

IX - X - Van den Broeck Jan (N256 + S852 + N828), meyer en molenaar te Schriek, (°) Schriek 31.05.1670 (g. Jan Van den Broeck en Anna Dupuis), + Schriek 15.03.1736, x Schriek 05.06.1691 (g. Peter Scheers en Willem Geens) met Provinciael Joanna (N257 + S853 + N829), (°) Schriek 01.06.1668 (g. Niclaes Cruyninghen en Joanna Vloebergs), + Schriek 04.08.1710, x 2 Schriek 13.11.1710 (g. Adriaen Eggers, Andre Wijns en Peter Van den Broeck) met Vervoort Maria, x 3 Schriek 24.11.1723 (g. Fernand Van Hove en Corneel Tielemans) met Storms Maria.

 

Leengoederen van Schriek en Grootlo, achttiende perceel - wederhelft van Peerseussel:

10.10.1739: Peter Van den Broeck, meyer van Schriek als zoon van Joanna Provinciael.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van den Broeck Antoon, IX (N414), (°) Schriek 30.03.1692 (g. Antoon Scherens en Joanna Vloeberchs),

 

Van den Broeck Jan, VIII (N128 + S426), (°) Schriek 10.07.1695 (g. Domien Provinciael en Catharina Hoylaerts),

 

Van den Broeck André, (°) Schriek 18.06.1697 (g. André Cootmans en Judoca Provinciael), x Schriek 17.01.1725 (g. Niclaes Verhaegen en Adriaen Verhaegen) met Verhaegen Catharina, (°) Schriek 18.08.1696 (g. Egidius Verhaegen en Catharina Guens),

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 09.01.1726 (g. Peter Goris en Anna Van den Broeck),

 

Van den Broeck Anna, (°) Schriek 24.02.1700 (g. Philip Gijselincx en Anna Hoylaerts),

 

Van den Broeck Judocus, (°) Schriek 21.05.1702 (g. Judocus Wijns en Elisabeth Van de Plas), + Schriek 08.12.1786, x Schriek 31.08.1723 (g. Gommer Holemans en Andre Van den Broeck) met Goovaerts Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     geen andere ° te S, Heist, Beer,

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 31.10.1727 (g. Jan Van den Broeck en Anna Govaerts),

     Van den Broeck Andre, (°) Schriek 28.06.1730 (g. Andre Van den Broeck en Maria Storms),

     Van den Broeck Maria, (°) Schriek 02.11.1732 (g. Adriaan Gijsemans en Maria Vets),

     Van den Broeck Jan Baptist, (°) Schriek 01.10.1735 (g. Jan Van den Broeck en Maria Goovaerts),

     Van den Broeck Antoon, (°) Schriek 30.08.1738 (g. Antoon Van den Broeck en Elisabeth Goovaerts),

     Van den Broeck Helena, (°) Schriek 08.10.1742 (g. Jan Somers en Helena Verbeeck),

 

Van den Broeck Peter, (°) Schriek 20.12.1704 (g. Peter Van den Broeck en Catharina Provinciael),

Leengoederen van Schriek en Grootlo, achttiende perceel - wederhelft van Peerseussel:

10.10.1739: Peter Van den Broeck, meyer van Schriek als zoon van Joanna Provinciael.

 

Van den Broeck Jacob, (°) Schriek 14.04.1707 (g. Peter Van den Broeck nomine Bernard Provinciael en Elisabeth Van den Broeck)

 

Van den Broeck Elisabeth, (°) Schriek 14.04.1707 (g. Bernard Provinciael en Elisabeth Van den Broeck),

 

Van den Broeck Anna Maria, (°) Schriek 21.03.1709 (g. André Wijns en Anna Vercalster (zus van Adriana)),

 

2. Van den Broeck Anna, (°) Schriek 22.10.1711 (g. Andre Wijns en Anna Vervoort),

 

Van den Broeck Peter, (°) Schriek 22.10.1711 (g. Peter Van den Broeck en Catharina Claes),

 

Van den Broeck Elisabeth, (°) Schriek 01.10.1713 (g. Judocus Wijns en Anna Vervoort),

 

Van den Broeck Anna, (°) Schriek 14.03.1716 (g. Ferdinand Van Hove en Anna Vermylen),

 

Van den Broeck Maria, (°) Schriek 19.07.1717 (g. Elco Storms en Maria Eggers),

 

Van den Broeck Anna, (°) Schriek 01.02.1721 (g. Arnold Wouters n. Fernand Van Hove en Anna Van den Broeck),

 

3. Van den Broeck Joanna, (°) Schriek 11.09.1724 (g. Antoon Storms en Joanna Weyns),

 

Van den Broeck Egidius, (°) Schriek 10.08.1727 (g. Egidius Van Woensel en Joanna Van de Sande),

 

Van den Broeck Adriaen, (°) Schriek 19.12.1730 (g. Adriaen Van den Broeck en Elisabeth Weyns),

 

Van den Broeck Jan Frans, (°) Schriek 03.12.1735 (g. Jan De Rijck en Catharina Eggers).

 

 

 

IX - Verhaegen Niclaes (Joannes bij x) (S424), (°) Schriek 08.09.1700 (g. Niclaes Verhaegen en Joanna Geens), x Heist 25.07.1724 (g. Egidius Van Heirle en Henricus Van Houtven) met Van den Broeck Anna (S425), (°) Schriek 17.01.1703 (g. Adriaen Dierckx en Anna Wijns).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhaegen Catharina, (°) Schriek 10.02.1724 (g. Adriaen Van den Broeck en Catharina Verhaegen),

 

Verhaegen Adriaen, (°) Schriek 15.03.1726 (g. Adriaen Verhaegen en Elisabeth Verhaegen),

 

Verhaegen Hendrik, VIII (S212), (°) Schriek 24.04.1728 (g. Hendrik Van Langendonck en Joanna Van den Broeck),

 

Verhaegen Peter, (°) Schriek 20.07.1730 (g. Peter Goris en Petronella Tillecaerts),

 

Verhaegen Joanna Maria, (°) Schriek 25.09.1732 (g. Jacob Verhaegen en Joanna Van de Sande),

 

Verhaegen Anna, (°) Schriek 14.11.1734 (g. Michiel Claes en Anna Rockx), x Schriek 07.01.1762 (g. Adriaen Verhaegen  en Jan Van den Broeck) met Van den Broeck Judocus,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Willem Ludo, (°) Schriek 04.02.1762 (g. Willem Van den Broeck en Catharina Verhaegen),

     Van den Broeck Anna Maria, (°) Schriek 19.03.1764 (g. Jan Van den Broeck en Maria Van den Broeck),

     Van den Broeck Anna Catharina, (°) Schriek 12.10.1766 (g. Henri Van den Broeck en Anna Van den Broeck),

     Van den Broeck Joanna, (°) Schriek 02.02.1769 (g. Henri Verhaegen en Joanna Vercalsteren),

     Van den Broeck Petronella, (°) Schriek 06.08.1771 (g. Adriaen Verhaegen en Petronella Van Uffel),

     Van den Broeck Anna Elisabeth, (°) Schriek 14.04.1774 (g. Peter Van den Broeck en Elisabeth Wijns),

     Van den Broeck Jan Baptist, (°) Schriek 17.09.1778 (g. Jan Baptist Van den Broeck en Joanna Opdebeeck),

 

Verhaegen Jan, (°) Schriek 07.07.1737 (g. Jan De Roy en Catharina Verhaegen),

 

Verhaegen Jan Baptist, (°) Schriek 09.10.1739 (g. Jan Schoors en Maria Vercalsteren).

 


 

IX - Van den Broeck Antoon (N414), (°) Schriek 30.03.1692 (g. Antoon Scherens en Joanna Vloeberchs), + Schriek 16.01.1747, x Keerbergen 27.06.1716 (g. Andreas Van den Broeck en Jan Kichels) met Verbeeck (Opdebeeck) Magdalena (Helena) (N415), (°) Heist 27.09.1695 (g. Matheus Vervoort en Helena Boismans).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Broeck Barbara, (°) Schriek 07.08.1720 (g. Jan Van den Broeck en Maria Goossens nomine Barbara (tante) Van den Broeck),

 

Van den Broeck Joanna, VIII (N207), (°) Schriek 08.11.1722 (g. André Verbeeck en Peter Goris nomine Joanna Van de Putte),

 

Van den Broeck Joanna Catharina, (°) Schriek 06.06.1725 (g. Joos Van den Broeck en Joanna Bosmans), x Schriek 01.05.1747 (g. Jan Beeck en Jan Van den Broeck) met Van Uffel Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Van Nuffel Andreas, (°) Heist 29.05.1748 (g. Andreas Van den Broeck en Elisabeth Van Calster),

     Van Nuffel Petronella, (°) Heist 31.12.1750 (g. Arnoldus Somers en Petronella Van den Broeck),

     Van Nuffel Guilielmus, (°) Heist 23.08.1753 (g. Guilielmus Goris en Anna Maria Van den Broeck),

     Van Nuffel Anna Maria, (°) Heist 11.05.1756 (g. Petrus Van den Broeck en Anna Maria Van Uffel),

     Van Nuffel Judocus, (°) Heist 05.07.1760 (g. Franciscus Van den Broeck en Elisabeth Somers),

     Van Nuffel Joanna, (°) Heist 23.08.1761 (g. Joannes Van den Broeck en Maria Van den Eynde),

     Van Uffel Petrus Guilielmus, (°) Heist 08.01.1766 (g. Petrus Verbeeck en Anna Maria Somers),

 

Van den Broeck Petronella, (°) Schriek 04.11.1727 (g. Jan Van den Broeck en Petronella Goris),

 

Van den Broeck Jan, (°) Schriek 22.08.1730 (g. Jan Verbeeck en Joanna Goovaerts),

 

Van den Broeck Anna Maria, (°) Schriek 31.03.1733 (g. Jan Van den Broeck en Maria De Belder),

 

Van den Broeck Peter, (°) Schriek 29.08.1737 (g. Peter Van den Broeck en Maria Voet), + Heist 24.02.1810, x 1 Heist 28.10.1759 (g. Joannes Van Uffel en Petrus Goris) met Goris Anna Catharina, + Heist 28.04.1781, x 2 (niet Heist, B, ) met Anna Catharina Van Woensel, (°) Baal 09.06.1756, + Heist 27.11.1812,

Schepenregister Heist 22.04.1782: Contract van afscheijd (akte van scheiding van goederen) tussen Peter en Anna Catharina Van Woensel.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Broeck Joannes Baptist, (°) Heist 13.01.1763 (g. Joannes Goris en Isabella Coeckelbergs),

     Van den Broeck Anna Catharina, (°) Heist 02.12.1765 (g. Franciscus De Rijck en Anna Goris),

     Van den Broeck Joannes Andreas, (°) Heist 25.01.1768 (g. Andreas Van Uffel en Anna Maria De Rijck),

     Van den Broeck Joannes Frans, (°) Heist 09.05.1773 (g. Joannes Frans Goris en Petronella Van Uffel),

     x Heist 10.06.1799 (g. Petrus Josef Verbruggen en Maria Theresia Goossens) met Maria Catharina Van Casteren, (°) Heist 04.01.1775, + Heist 07.02.1852,

          Uit dit huwelijk:

          Van den Broeck Joannes, ° Heist 07.07.1799, + Booischot 30.12.1860, x > ca. 1737 met De Rijck Catharina, ° Heist 15.09.1814,

          Van den Broeck N, ° Heist 1802,

          Van den Broeck Anna Elisabeth, ° Heist 16.08.1808, x met Petrus Verhoeven, ° Heist 20.03.1806,

     Van den Broeck Anna Maria, (°) Heist 19.11.1776 (g. Adrianus Van Woonsel en Anna Maria Somers),

     Van den Broeck Joannes, (°) Booischot 22.12.1780 (g. Joannes Goris en Anna Catharina Verbeeck),

     Van den Broeck Joanna, (°) Booischot 22.12.1780 (g. Guilielmus Goris en Joanna Van Uffel),

 

Van den Broeck Anna Maria Theresia, (°) Schriek 03.12.1741 (g. Willem Van den Broeck en Anna Van den Broeck).

 

 

 

VIII - IX - Van den Broeck Jan (N128 + S426), (°) Schriek 10.07.1695 (g. Domien Provinciael en Catharina Hoylaerts), x Schriek 26.11.1719 (g. Frans Van de Put en Jan Van den Broeck) met Van de Putte Joanna (N129 + S427), (°) Schriek 19.02.1699 (g. Jan Anthonis en Margareta Liekens).

 

Not. Swiggers 94/16.11.1722: Jan Van den Broeck Janssone x Joanna Van de Put van Grootloo kopen 1/2 bunder van Baltazar, Jan en Liesbet Ceulemans.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Broeck Willem, VII (N64), (°) Schriek 13.03.1721 (g. Willem Goris en Cornelia Goris),

 

Van den Broeck Elisabeth, (°) Schriek 26.04.1724 (g. Peter Van de Putte en Elisabeth Weyns),

 

Van den Broeck Jan, (°) Schriek 16.11.1726 (g. Jan Van den Broeck en Magdalena Verbeeck), + Schriek 2 vendemiaire X, 

 

Van den Broeck Judocus, (°) Schriek 17.05.1729 (g. Judocus Van den Broeck en Clara Vervloet), x  Schriek 07.01.1762 (g. Jan Van den Broeck en Adriaen Verhaegen) met Verhaegen Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Willem Ludo, (°) Schriek 04.02.1762 (g. Willem Van den Broeck en Catharina Verhaegen),

     Van den Broeck Anna Maria, (°) Schriek 19.03.1764 (g. Jan Van den Broeck en Maria Van den Broeck),

     Van den Broeck Anna Catharina, (°) Schriek 12.10.1766 (g. Henri Van den Broeck en Anna Van den Broeck),

     Van den Broeck Joanna, (°) Schriek 02.02.1769 (g. Henri Verhaegen en Joanna Vercalsteren),

     Van den Broeck Petronella, (°) Schriek 06.08.1771 (g. Adriaen Verhaegen en Petronella Van Uffel),

     Van den Broeck Anna Elisabeth, (°) Schriek 14.04.1774 (g. Peter Van den Broeck en Elisabeth Wijns),

     Van den Broeck Jan Baptist, (°) Schriek 17.09.1778 (g. Jan Baptist Van den Broeck en Joanna Opdebeeck),

 

Van den Broeck Maria, (°) Schriek 13.01.1732 (g. Gilis Huybrechts en Maria Storms),

 

Van den Broeck André, (°) Schriek 20.10.1734 (g. André Weyns en Joanna Goovaerts),

 

Van den Broeck Joanna Maria, (°) Schriek 12.12.1737 (g. Antoon Van den Broeck en Maria Vets),

 

Van den Broeck Anna, VIII (S213), (°) Schriek 15.02.1741 (g. Peter Van den Broeck en Anna Van den Broeck).

 


 

VIII - De Rijck Jacobus (N206), (°) Schriek 04.11.1720 (g. Jacob Verhaegen en Joanna Melis), + Schriek 20.07.1788, x Schriek 01.05.1747 (g. Jan De Rijck en Jan Van den Broeck) met Van den Broeck Joanna (N207), (°) Schriek 08.11.1722 (g. André Verbeeck en Peter Goris nomine Joanna Van de Putte), + Schriek 26 prairial XIII.

 

Uit dit huwelijk;

 

De Rijck Joanna, (°) Schriek 07.10.1748 (g. Jan Boets en Joanna De Rijck), x Schriek 27.11.1770 (g. Jacobus De Rijck en Jan Puttemans) met Jan Baptist Puttemans, ex Schriek,

     Uit dit huwelijk:

     Puttemans Anna Elisabeth, (°) Schriek 23.11.1776 (g. Peter Puttemans en Theresia De Rijck),

     Puttemans Barbara, (°) Schriek 08.03.1779 (g. Adriaen Derijck en Maria Theresia Augustynen),

     Puttemans Angelica, (°) Schriek 29.04.1781 (g. Andre Docx ex P en Elisabeth Derijck ex S),

     Puttemans Brigitta, (°) Schriek 29.04.1781 (g. Jan Weyns ex S en Elisabeth Docx ex S),

     Puttemans Jan, (°) Schriek 31.01.1785 (g. Jan Verhaegen ex P en Anna Maria Derijck ex P),

     Puttemans Catharina, (°) Schriek 04.03.1787 (g. Remigius Wayenbergs ex P en Catharina Derijck ex S),

 

De Rijck Hendrik, (°) Schriek 24.05.1750 (g. Hendrik De Rijck en Petronella Van den Broeck),

 

De Rijck Maria, VIII (N103), (°) Schriek 10.09.1752 (g. Adriaen Verhoeven en Anna Maria Van den Broeck),

 

De Rijck Theresia, (°) Schriek 24.12.1754 (g. Hendrik De Rijck en Theresia De Belder),

 

De Rijck Elisabeth, (°) Schriek 15.11.1756 (g. Jan Van Uffel en Elisabeth De Rijck), x Schriek 01.08.1786 (g. Willem De Rijck en Peter Nagels) met Naegels Peter,

     Uit dit huwelijk:

     Naegels Joanna, (°) Keerbergen 21.05.1787 (g...),

     Naegels Theresia, (°) Keerbergen 06.02.1789 (g...),

     Naegels Elisabeth, (°) Keerbergen 21.02.1792 (g. Joannes Van de Vliet en Anna Elisabeth Geens),

     Naegels Guilielmus, (°) Keerbergen 08.05.1794 (g. Guilielmus Steens en Joanna Maria Geens),

     Naegels Anna, (°) Keerbergen 13.01.1796 (g. Joannes Franciscus Seijmers en Joanna Warenberghs),

 

De Rijck Peter Frans, (°) Schriek 12.05.1759 (g. Frans Nys en Petronella Nobels),

 

De Rijck Adriaen, (°) Schriek 02.07.1761 (g. Adriaen Torfs en Maria Tuytgans),

 

De Rijck Willem, (°) Schriek 30.09.1763 (g. Willem Melis en Maria Mertens),

 

De Rijck Catharina, (°) Schriek 04.02.1766 (g. Jan De Winter en Catharina Verhaegen).

 

 

 

VII - Van den Broeck Guilielmus (N64), Hongerijstraat, (°) Schriek 13.03.1721 (g. Willem Goris en Cornelia Goris), + Schriek 5 vendemiaire XIII - 84 jaar, x Heist o/d Berg 26.02.1748 (g. Andreas Lambrechts en Joannes Van den Broeck) met Lambrechts (Anna) Maria (N65), (°) Heist  24.05.1726, + Schriek 24 nivose XIII (82 j).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Broeck André, (°) Schriek 06.12.1749 (g. André Lembrechts en Joanna Van de Putte),

 

Van den Broeck Jan, (°) Keerbergen 09.08.1754 (g. Jan Van den Broeck en Adriana Lambrechts), x Schriek 05.04.1785 (g. Bruyndoncx Peter en Van den Broeck Willem) met Bruyndoncx Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 21.02.1786 (g. Peter Jos Bruyndoncx en Anna Maria Lambrechts),

     Van den Broeck Gabriel, (°) Schriek06.05.1788 (g. Willem Van den Broeck en Anna Van Uffel),

     Van den Broeck Judocus, (°) Schriek 13.10.1789 (g. Judocus Frans Van den Broeck en Anna Maria Bruyndoncx),

     Van den Broeck Theresia, (°) Schriek 20.03.1791 (g. Peter Frans Bruyndoncx en Anna Catharina Van den Broeck),

     Van den Broeck Elisabeth, (°) Schriek 11.11.1792 (g. Willem Bruyndoncx en Maria Theresia Van den Broeck),

     Van den Broeck Joanna, (°) Schriek 25.03.1795 (g. Jan Karel Claes en Joanna Catharina Bruyndoncx),

     Van den Broeck Agnes, (°) Schriek 29.05.1797 (g. Jan Frans Scherens en Agnees De Keyser),

 

Van den Broeck Peter, ° Langdorp, maar daar geen (°), x Schriek 20.04.1784 (g. Willem Van den Broeck en Jan Wauters) met De Keyser Maria Agnes (ex Boischot),

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Christiaen, (°) Schriek 07.02.1785 (g. Christiaen De Keyser en Maria Lambrechts),

     Van den Broeck Jozef, (°) Schriek 20.01.1787 (g. Willem Van den Broeck en Catharina De Keyser),

     Van den Broeck fa, °, + Schriek 11.04.1789,

     Van den Broeck Peter, (°) Schriek 31.05.1790 (g. Peter Serneels en Anna Catharina Van den Broeck),

     Van den Broeck fs °,+ Schriek 16.12.1791,

     Van den Broeck Isabella, (°) Schriek 28.10.1793 (g. Henri Van den Broeck ex S en Isabella Francisca De Keyser ex Mech),

 

Van den Broeck Franciscus, VI (N32), (°) Keerbergen 07.03.1757 (g. Judocus Van den Broeck en Joanna Van Noten),

 

Van den Broeck Henricus, (°) Keerbergen  07.12.1759 (g. Henricus Smets en Joanna Van den Brande), x (niet S, O, P, ) met Marien Joanna (ex O),

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Willem, (°) Schriek 11.10.1796 (g. Willem Van den Broeck en Joanna Catharina Van den Broeck),

 

Van den Broeck Joanna Catharina, (°) Keerbergen 07.12.1763 (g. Michael Van Beveren en Joanna Van den Broeck), x Schriek 09.09.1787 (g. Willem Van den Broeck en Peter Van den Broeck) met Huybrechts Jan Frans, ex S,

      Uit dit huwelijk:

      Huybrechts Theresia, (°) Schriek 18.09.1788 (g. Peter Van den Broeck en Joanna Huybrechts),

      Huybrechts Jan Baptist, (°) Schriek 05.06.1791 (g. Jan Wouters ex B en Anna Maria Lambrechts),

 

Van den Broeck Anna Catharina, (°) Schriek 09.01.1768 (g. André Van den Broeck en Anna Maria Verhaegen), x Schriek 06.11.1792 (g. Willem Van den Broeck en Joos Frans Van den Broeck) met Serneels Peter, ex B,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Broeck Anna, (°) Schriek 22.09.1786 ill. (g. Adriaen Verhaegen ex S en Anna Maria Lambrechts ex S),

     2. Serneels Frans, (°) Schriek 05.03.1792 ill. (g. Willem Van den Broeck en Anna Maria Lambrechts),

     Serneels Philip, (°) Schriek 03.09.1793 (g. Philip Serneels ex Bon en Joanna Catharina Van den Broeck),

     Serneels Hendrik, (°) Schriek 10.07.1794 (g. Henri Van den Broeck en Anna Catharina Frans),

     Serneels Adriaen, (°) Schriek 08.07.1795 (g. Adriaen Lambrechts en Annemie Theresia Van den Broeck),

     Serneels Joanna, (°) Schriek 15.09.1797 (g. Philips Serneels en Joanna Catharina Van den Broeck),

 

Van den Broeck Anna Maria Theresia, (°) Schriek 13.01.1774 (g. Adriaen Van Noten en Anna Van den Broeck).

 

 

 

VIII - Verhaegen Hendrik (S212), (°) Schriek 24.04.1728 (g. Hendrik Van Langendonck en Joanna Van den Broeck), x (niet S, Bet, P, ) met Van den Broeck Anna (S213), (°) Schriek 15.02.1741 (g. Peter Van den Broeck en Anna Van den Broeck).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhaegen Maria Theresia, (°) Schriek 14.07.1764 (g. Jan Van den Broeck en Anna Verhaegen),

 

Verhaegen Joanna, (°) Schriek 07.05.1766 (g. Adriaen Verhaegen en Maria Van den Broeck),

 

Verhaegen Jan Frans, (°) Schriek 17.11.1768 (g. Jan Liekens en Joanna Ceuls),

 

Verhaegen Anna Catharina, (°) Schriek 26.12.1770 (g. Judocus Van den Broeck en Catharina Verhaegen),

 

Verhaegen Peter Frans, VII (106), (°) Schriek 26.05.1773 (g. Peter Van den Broeck en Joanna Cornelia Derijk),

 

Verhaegen Anna Maria, (°) Schriek 27.03.1776 (g. Jan Verhaegen en Anna Maria Lembrechts),

 

Verhaegen Elisabeth, (°) Schriek 04.11.1778 (g. Willem Van den Broeck en Anna Catharina De Rijck).

 


 

VI - Van den Broeck Judocus Frans (N32), (°) Keerbergen 07.03.1757 (g. Judocus Van den Broeck en Joanna Van Noten), + Schriek op 21.12.1814, x 2 Schriek 13.09.1791 (g. Van den Broeck Willem en André Willemens) met Eggers (Eckers) Maria Catharina (N33), (°) Schriek 03.08.1768 (g. Corneel Opdebeeck en Catharina Eckers).  Er was een eerste huwelijk met De Rijck Maria (+ Schriek 03.06.1790).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van den Broeck Jan, (°) Schriek 01.07.1785 (g. Jan De Rijck en Anna Maria Lambrechts),

 

Van den Broeck Anna, (°) Schriek 21.10.1786 (g. Willem Van den Broeck ex Schriek en Anna Cath. Scheers ex Heist),

 

Van den Broeck Laurent, (°) Schriek 10.08.1788 (g. Peter Van den Broeck ex Langdorp en Anna Cath. De Rijck ex Schriek),

 

2. Van den Broeck Franciscus Josephus, V (N16), (°) Schriek 10.07.1792 (g. Jan Baptist Van den Broeck en Maria Magdalena Eckers),

 

Van den Broeck André, (°) Schriek 02.01.1795 (g. Martin Eckers en Maria Theresia Van den Broeck),

 

Van den Broeck Theresia, (°) Schriek 07.06.1797 (g. Frans Rappoort en Maria Theresia Wouters).

 


 

V - Van den Broeck Franciscus Josephus (N16), (°) Schriek 10.07.1792 (g. Jan Baptist Van den Broeck en Maria Magdalena Eckers), x Schriek op 03.07.1821 met Geysemans Joanna (N17), ° Putte 07.01.1797, + Putte 29.01.1853.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Broeck Guilielmus,

 

Van den Broeck Cornelius, IV (N8), ° Putte 30.11.1826 (g. Verschueren Joannes en Van den Broeck Franciscus).

 


 

IV - Van den Broeck Cornelius (N8), ° Putte 30.11.1826 (g. Verschueren Joannes en Van den Broeck Franciscus), + Keerbergen 30.05.1911, x Rijmenam op 18.08.1877 (g. Guilielmus Van den Broeck en ...) met Van Poyer Melania (N9), huwelijkscontract bij notaris Van Bellingen te Leuven 03.08.1877. Er was een ander huwelijk met De Weerdt Maria Anna (+ Rijmenam 16.07.1871). Ze kwamen naar Keerbergen op 08.11.1877.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van de Broeck (vrouw) uit het eerste huwelijk, zou uitgeweken zijn naar Amerika ???

 

Van den Broeck Eduard, ° Keerbergen 16.05.1878, x met De Vries Lien (Angelina), ° Tremelo 19.03.1879,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Gustaaf, ° Keerbergen 10.01.1914, + Mechelen 28.03.1977,  

     Van den Broeck Maria Magdalena Josephina, ° Keerbergen 05.05.1918, +Mechelen 14.12.1964, x met Alfons Bosmans,

 

Van den Broeck Alphonsius (Alfons) Jan Baptist, III (N4),

 

Van den Broeck Catharina, ° Keerbergen 24.11.1887, x Keerbergen 06.05.1908 met Philips Florimond (Mon van Sooi van Pienes).

 


 

III - Van den Broeck Alphonsius Jan Baptist (N4), ° Keerbergen 14.04.1880 (g. Joannes Van Oosterwijck en Eduardus Vermeylen), + Keerbergen 24.10.1948, (+) Keerbergen 27.10.1948, x Keerbergen 22.11.1903 met Volckaerts Joanna Catharina (N5) , ° Keerbergen 15.04.1882 (g. Franciscus Van Kelst en Victor Wuyts), + Keerbergen 28.08.1960.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Broeck Alfons, ° Putte 07.03.1903, + (kinderloos) 1931,

 

Van den Broeck Eduard, II (N2),

 

Van den Broeck Maria Angelina, ° Keerbergen 06.05.1909, + Keerbergen 23.05.1971, x met Faes Emiel,

 

Van den Broeck Louis (Lodde), ° Keerbergen 05.09.1912, + Tremelo 24.12.2002, x met Van Herck Leen, ° Keerbergen 25.12.1914, + Keerbergen 26.09.1984,

 

Van den Broeck Florimondus, ° Keerbergen 30.03.1916, + Keerbergen 17.04.1917,

 

Van den Broeck Albert Florimond, ° Keerbergen 05.06.1918, + Keerbergen 20.11.1918.

 

Van den Broeck Julia, ° Keerbergen 09.10.1926, + Bonheiden 17.01.2012, x met Van Looy Carolus Florentinus (Sam),

 

Van den Broeck Clementina Rosalia, ° Keerbergen 19.03.1928, +  Mechelen 27.02.1952 in kraambed, x met De Weerdt Emiel, ° Buken 19.04.1914, + Keerbergen01.04.1977.

 


 

II - Van den Broeck Eduard (N2), ° Putte 07.04.1906 (g. Van den Broeck Eduard en ?), + Bonheiden 27.01.1986, (+) Keerbergen 30.01.1986, x 1 Keerbergen 20.10.1937 met Van Itterbeeck Maria Stefania (kinderloos), x 2 Keerbergen 09.04.1942 met Renap Constantia Appolonia (N3), ° Keerbergen 03.12.1913, + Bonheiden 17.10.1960, (+) Keerbergen 20.10.1960, deze x 1 Keerbergen 26.07.1937 met Van der Auwera Jan Baptist, ° Keerbergen 13.10.1915, + Etterbeek 17.09.1938, (fs Corneel Van der Auwera (° Schoten 12.10.1874 - Keerbergen 20.10.1649) x Petronella Timmermans).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van der Auwera Magda, ° Keerbergen 23.06.1935 (g. Van der Auwera Frans en Renap Florentina), + Lier 14.08.1978,

 

Van der Auwera André Corneel, ° Keerbergen 26.05.1938 (g. Van der Auwera Corneel en Helsen Maria),

 

2. Van den Broeck Jeannine Maria, I (N1), ° Keerbergen 05.06.1944 (g. Renap Corneel en Van den Broeck Joanna),

 

Van den Broeck Elza, ° Keerbergen 14.07.1946 (g. Renap Elza en ...), (°) Keerbergen 17.07.1946, x Keerbergen met Pellegrims René (Rik),

 

Van den Broeck Ludolf, ° Keerbergen 23.05.1954 (g. Renap Amandus en Van den Broeck Maria), (°) (Ludovicus) Keerbergen 27.05.1954, x Baal met Van Nuffelen Annie.

 


 

I - Van den Broeck Jeannine Maria (N1), ° Keerbergen 05.06.1944 (g. Renap Corneel en Van den Broeck Joanna), (°) Keerbergen 08.06.1944, x Keerbergen 19.07.1966 (g. Van der Auwera André en De Roye André) met Vervloet Marcel Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Ilse Augusta, ° Bonheiden 09.07.1967, x met Steven Marynissen (fs Luc Marynissen x Colette Schuyten (fa Médard). Kinderen  Kobe Marynissen (° Aarschot 06.09.2002) en Floris Marynissen (° Leuven 21.12.2003 - + Leuven 26.12.2003),

 

Vervloet Sven, ° Bonheiden 04.01.1970, x Keerbergen op 07.09.1996 met Mathys Mira. Kinderen Thijs (° Bonheiden 15.10.1999), Ward (° Bonheiden 18.09.2001), Nout (° Bonheiden 27.11.2005) en Lode (° Bonheiden 25.06.2007).

 

Vervloet Arn, ° Bonheiden 30.03.1973.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom