Voorouderlijst Van de Velde Michael

 

Plaatsnaam: veld, onbebouwd land. Heel verspreid.

 


Michael is mogelijk een broer van Cornelius.

 

XI - XII - XIII - Van de Velde Michael (N1222 + S2134 + S3476 + N3746 + S4900 + S4956), (niet Wez, Bet!, W!, VT Beg, Kamp, Heist, ), x (niet Rot, Bet, W, Heist, ) met Anna Wiggers (Swigers) (N1223 + S2135 + S3477 + N3747 + S4901 + S4957), deze laatste x 2 met Amandus Kerckmans.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te Rot, Bet, Wez,

 

1. Van de Velde Maria, x 1 (niet Bet, ) met Gaspar Gents, x 2 Betekom 28.02.1634 (g. Joannes Verbulckt pater, Van Came Walterus, Brugmans Godefridus en Mattheus Mertens) met

Verbulckt Hen(d)ricus, meier, brouwer,

Deze akte van emancipatie en commentaar met dank aan Paul Peeeters:

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 8260, folio 199v, akte dd. 6 semptember 1649.

Transcriptie.

Item in presentie der heeren schepenen van Loven naer-

beschreven gestaen Henrick Verbulckt, woonende

tot Betecum, heeft behoorelijck geemancipeert ende

vuyt sijnen broode gedaen Carel Gents, Barbara Gents

ende Anna Gents, bij hem behouwt met Mayken Vanden

Velde, sijne huysvrouwe, ende bij haer behouden van wijlen

Jaspar Gents, haeren iersten man was, item Jan, Henrick

ende Elysabeth Verbulckt, alle respective wettige kynderen,

verweckt vuytten schoot vande voorschreve Marie, quo facto

Oliviers recunduxit ab aqua et igne in forma, coram

Gudelino, Suetricx, septemb. via., 1649.

Commentaar.

Maria Van de Velde, vrouw van Henricus Verbulckt, was voordien gehuwd met Gaspar Gents, waarvan zij minstens drie kinderen behield, te weten Carolus, Barbara en Anna Gents.  Uit haar tweede huwelijk met Henricus Verbulckt sproten niet alleen de zes reeds gekende kinderen, maar nog een zevende kind Henricus.  Dit kind werd gedoopt te Betekom op 18 maart 1649 (doopheffers : Henricus Van Landewijck en Joanna Cleynheyns).  Anna Gents werd gedoopt te Betekom op 15 juni 1631 (doopheffers : Walterus Van Came en Maria Wiggers).  Carolus Gents werd gedoopt te Betekom op 27 juni 1633 (doopheffers : Ludovicus Lauwet nomine Carolus Hinckaert, heer van Bruggen, en Maria Van Brempt).  Gents is mogelijk een variant van de familienaam G(h)eens

 

Onder de KLIK zit (met dank aan Paul Peeters) een interessante akte waarbij i.v.m. een lening van Betekom bovenstaande betrokken was.

 

En hieronder nog  een akte met vermelding van Henricus Verbulckt en Maria Van de Velde uit Betekom.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 8264 fol. 29v.

In tegenwoordicheyt des heere meyers en. schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Franchois Scheys als geconstitueert met procuratie, gepasseert voor den nots. M. Van Torre en. sekere getuygen opden xiijen. april 1662, hem gegeven en. verleent bij jor. Godefridus Rogge, licentiaet in beyde de rechten, mede als procuratie hebben. van heer Jan Rogge, sijnen broeder, canoninck van Thienen, gepasseert voor den selven nots. Van Torre opden 4. may 1662, en. naer vermoegen van. cessie en. procuratie aen. voors. jor. Godefridus gegeven gegeven (!) bij jor. Philips de Glimes en. jor. Clara Rogge, gepasseert voor den nots. Froidmont opden 31. may 1659, heeft opgedraegen met behoorlijcke vertijdenisse ierst een stuck lants, genoempt Lijn Vert[r]uyen, gelegen tot Bossch, groot drij dachmaelen, regenoten sheeren straete ten zuyde en. west, Liesken Smets noorden, de hoffstadt Merten Motters oist, item onderhalff dachmael landts, daer eertijts een huys en. hoff heeft opgestaen, geheeten het Hoff ten Bossche, regenoten sheere straete zuyden, d' erffgen. Vertruyen oist, de Motters noorde, item eene weyde, genoempt Motters, groot sesse dachmaelen, regenoten het vs. hoff zuyden, Lijsebeth Smets west, Jan Loots oist, met noch dertich roeden landts, regen. sheere straete zuyden, het voors. hoff west, de vs. Motters noorden en. de kercke van Wesemael oist, item alnoch drij dachmaelen bossch, gelegen achter Baelenberch met noch twee andere parcheelkens, soo bosch als heyde, onder Brugge, ter plaetse geheeten de Helle, groot tsaemen vijff dachmaelen, regenoten Peeter Michiels zuyden, d' erffgenaemen Willem Gooris oist, de kercke van Betecum west en. den voors. Peeter Michiels west, expos. impos. Henrick Verbulckt ende Maria Van. Velde, gehuysschen, soo voor hen als henne naercomelingen, midts den cooper aen. voors. heere Godefridus Rogge sal betaelen eene rente van negenenvijftich rinsguldens sjaers, welcke rente verschenen is van opden derthiensten april lestleden en. soo voorts van jaere tot jaere totte affquytinge toe, de welcke sal moegen geschieden eens ende teenemael in gancbaeren gelde, voor welcke bekentenisse soo verobligeert den voors. Verbulckt de bovengeschreve goederen ende andere goederen, inden contracte vermelt, et semper satis den voors. geconstitueerde naer vermoegen sijnder procuratie obligeren., submitteren. en. renuntieren. in foa. et waras pro ut in contractu, coram Eynatten, Caverson, juny 28., 1663.  A. Van Eynatten, J. Van Espen.

    N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Op heden desen 13. feb. 1664 soo heeft Hendrick Verbulckt geexhibeert seker contract, gepasseert voor den nots. Vervoort, alhier tot Loven residerende, de date deser, waer mede quaeme te blijcken dat den heere adt. Courthois qua. qua de capitale penn. en. verloopen der rente van negen en vijfftich gul. hadde ontfangen, quare vacat, hic presens contractus.

 

Hierbij nog  een akte met vermelding van Henricus Verbulckt, meier van Betekom, en zijn echtgenote Maria Van de Velde.  De akte betreft de registratie van een akte die werd verleden voor Joannes Baptista Lamberti, notaris te Antwerpen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8264 fol. 115v.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen mr. Jan Schellekens als geconstitueert met procuratie, waer van den teneur hier is volgende van woorde tot woorde.

Op heden den 24en. decembris 1663 voor mij Joannes Baptista Lamberti, notaris bijden Raede van Sijne Con. Mat., geordonneert in Brabant, geadmitteert, t' Antwerpen residerende, ende inde presentie vande getuygen naergenoempt, comparerende Hendrick Verbulck, meyer van Betecum, wesende tegenwoordich binnen dese stadt Antwerpen, die alsnu bekenden ontfangen te hebben vuyt handen van heer ende mr. Pauwels De Vlieger, licentiaet in beyde de rechten ende advocaet alhier, de somme van twelff hondert guldens eens in goeden permissie ende gevalueerden gelde, heeft daer voren bekendt wel en. deuchdelijck schuldich te sijn aenden voors. heere De Vlieger, present ende accepterende eene erffelijcke rente van vijffentseventich guldens, allen jaere date deser te verschijnen ende te betaelen ende waer van den iersten valdach sal wesen Kersavont vanden toecomenden jaere 1664 ende soo vervolgens van jaere tot jaere totter quytinge der selver toe, de welcke sal mogen geschieden tallen tijde in twee gelijcke payen, altijdt met volle rente binnen de stadt van Antwerpen, los ende vrije van xen., xxen., cen., meerdere ende mindere penningen ende van alle impositien ende exactien, innegestelt ende naermaels te stellen, te leveren tot behoeff vanden voors. heer ende mr. Pauwels De Vlieger, sijne erffve ende naercomelingen ofte actie van hem hebbende, gelovende die selve rente wel ende loffelijck te betaelen ende te leveren los ende vrije ten behoeve vanden voors. heer De Vlieger t' elcken valdach als schult met rechte verwonnen, daer voor verbindende ende submitterende sijnen persoon ende goederen, present ende toecomende, met behoorelijcke renuntiatie in forma, met conditie dat den voors. comparant sal gestaen, mits betaelende den tijdt van seven jaeren den interest tegens den penninck twintich, te weten vijff ten hondert, mits de selve rente t' elcken jaere precies betaelende oft vuyterlijcken sess weken naer den valdach oft andersints te betaelen tegens den penn. sesthien ende om den voors. rentheffere vande voors. rente ende iaerlijcxe betaelinge der selver noch beter te versekeren, heeft den voors. comparant geconsenteert ende consenteert bij desen int maecken van beleyde ende mamise op ende over alle ende iegelijcke sijne goederen, beyde haeve ende erffve, present ende toecomende, ende int decreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder daer toe te derven gedaecht oft geroepen te worden ende signantelijck op een stuck landts, groot vijff dachmael, genoempt den Wijgaert, regen. Martinus de Campo ende d' erffgen. Hendrick Mertens oost, de Hulsche straet suydt, Laureys Vissenaecken ende jor. Aert Van Eynatten west, d' erffgen. Adriaen Nijs noorden, wesende dit parceel belast aende Chartroisen van Selem met vijff halsteren corens erffelijck ende aende kercke van Betecum met negen guldens seven ende eenen halven stuyvers erffelijck, welcke voors. negen guldens ende eenen halven stuyvers erffelijck den comparant midts desen binnen acht daegen beloeft te quyten ende aenden voors. heere De Vlieger over te leveren ten quitantie, item een pleck weyde ende heyde, gelegen ten Bos, groot sess dachmael, regen. de kercke van Wesemael ende Jan Loots oost, de voors. kercke, Hendrick Verbulck ende sheeren straete suyde, de voors. kercke ende Elisabet Smets west, Jan Van Vlasselaer ende d' erffgenaemen Jan Peeters noorden, item ontrent een half boender landts daer neffens aengelegen, regen. den comparant oost, west en. noorden, sheeren straete suyden, item een pleck landts en. heyde, gelegen achter den Goirisberch, regenoten Jan Geerts oost, Jan Calstermans suyde, Cornelis Van Houtvin noorde, item noch een pleck bosch ende heyde, bij tvoors. parceel gelegen, regen. Jan Loots oost, den comparant suyde, de cappelle van Bael west, Jan Calstermans noorden, item noch een pleck heyde, oock aldaer gelegen, sijnde groot met de voors. twee parcheelen vijff dachmaelen, regenoten Huyberecht Lijfftoecht oost, Jan Sutericx suydt, de kercke van Betecum west, den voors. comparant noort, sijnde allen die voors. parcheelen landts geconquesteert bijde voors. comparant met sijne huysvre. Maeycken Vanden Velde, de welcke hij mits desen beloeft te sullen doen compareren voor schepenen van Loven ende aldaer voor de voors. rente te doen verbinden in forma, bij beleyde ende mamise als voor, item heeft den voors. comparant noch verbonden een pleck landts, gelegen beneden den Molenberch, groot een dachmael, regen. de straete oost, west ende noorden, Usme Boon ende Jan Anthonis suyden, item twee dachmael landts, gelegen bijde Laserije, regen. de Laserije oost, de straete suydt, west ende noorden, item een pleck bosch, groot drij ende een half dachmael, regenoten Jan Geerts oost ende suyden, den comparant west, d' erffgen. Geert Aerts noorden, item noch een pleck landts, gelegen aen tvoorgaende parceel, groot twee dachmael ende een half, regen. den comparant oost ende suyden, sheeren straet west, d' erffgen. Geeraert Aerts noorden, item noch twee dachmael landts, daer beneffens gelegen, regenoten den selven comparant oost ende noorden, Jan Geerts suyden, de straete west, item een pleck landts ende boomgaert, daer eenen steenhoven op staet, groot drij dachmael ende een half, regenoten de straete oost, Peeter Mirocx suydt ende west, d' erffgen. Peeter Lauwers noort, sijnde die voors. leste parcheelen hem comparant aencomen ende verstorven vuyt den hoofde van sijne ouders wijlen, alleenelijck belast de voors. parcheelen met sheeren chijns ende met eene rente van sessenvijfftich guldens vijff stuyvers erffelijck aen heer ende mr. Godefridus Rogge, de welcke hij comparant insgelijcx tusschen dit ende acht daegen beloeft te quyten sonder meer, gelijck den voors. comparant midts desen onder solemnelen eede is verclaerende, die hij in handen mijns nots. heeft gedaen, alle welcke voors. parcheelen van landen, soo geconquesteerde als gecomen vuyt den hoofde van sijne comparants voorauders wijlen, sijn gelegen onder Betecum voors., gelovende altijdt genoech te doene oft den rentheffer hier inne te luttel oft te nauwe waere gedaen onder obligatie als vore, constituerende den voors. comparant midts desen mr. Jan Schellekens ende een yeder thoonder deser om tgene voors. is, voor schepenen van Loven ende alomme elders te vernieuwen ende te herkennen met sijne voors. huysvre. ende aldaer te consenteren als voor met voluntaire condemnatie promittens irrevocabiliter ratum, obligando, submittendo ac renuntiando in forma in forma (!).

Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Artus Bosschaert ende Peeter Steenwijck, als getuygen hier toe versoecht, ende heeft den voors. comparant de minute deser beneffens mij notaris onderteeckent, quod attestor ende was onderteeckent J. Bta. Lamberti, nots., naer vermogen van welcke procuratie soo heeft den voors. geconstitueerden den voors. contracte notariael ende innehouden desselffs in alle ende yegelijcke sijne pointen herkendt ende vernieuwt, mede eentsaementlijck geconsenteert int maecken van mamise over die goederen hier voor gespecificeert, mede int decreet van dien, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, ende comparerende Maria Vanden Velde, huysvre. des voors. Verbeulckt, heeft den voors. contracte in alle sijne pointen gelaudeert ende geapprobeert, obligando, eth., coram De Greve, Van Caverson, 4. jan. 1664.  J.B. V. Caversom.

En nog eentje met vermelding van Henricus Verbulckt en Maria Van de Velde. In de akte is ook sprake van Petrus Van de Velde, wellicht de broer van Maria.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8260 fol. 353r.

Item in presentie der heeren meyer ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Cornelis Oliviers, die vuyt crachte ende nae vermoegen der procuratie speciael ende irrevocable, hem gegeven ende verleent bij ende van wegen sr. Jaecques Dias, tot het naerbeschreven valide te moegen doen, gepasseert voorden nots. mr. Eustaes Vander Beken ende seeckere getuygen den xiiijen. aprilis lestleden, d' heeren schepenen in forma authentica gesien ende gebleken, ende heeft opdragen met behoorel. verthijdenisse ressche ende reyse ontrent de vijff dachmaelen landts, genoempt den Wijngart, ten Hulse gelegen onder Betecum, regenoten Henrick Merttens oost ter eenre, de strate zuydt ter ije., Laureys Vissenaecken west ter iije. ende Adriaen Nijs noort ter iiije. zijden, der vuegen soo ende gelijck den voors. constituant t' selve heeft vercregen vuyt crachte van evictie ten laste vande erffgenaemen wijlen Adriaen Smits voor schepenen van Betecum, expos. impositi sunt jure hereditario per mo. Henrick Verbulckt ende Mayken Vanden Velde, gehuysschen, present ende accepterende voor hun, hunne erffven en. naercommelingen oft actie te hebbene et semper satis den voors. geconstitueerde nae vermoegen sijnder voors. commissie obligeren., submitt. ende renun. in forma et waras op vijff halsteren rogge aen tclooster van Selem bij Diest erffpacht, item achtentwintich rinsg. ij stuyvers erffel. aen. weduwe ende erffgen. sr. Herman Heddinga, den penninck xvien. sonder meer, terminis tanquam prout, gelovende de voors. gehuysschen den voors. erffpacht ende erffelijck[e] rente soo in tijts te betaelen dat het halff boinder op hodie vercregen bij Peeter Vanden Velde cum sua, wesende mede onderpant nyet en sal worden beschaedicht, coram Cranevelt, Vekemans, novemb. xxviija., anno 1650.

En dan deze:

Deze akte volgt op de voorgaande. Hierin wordt weer melding gemaakt van Petrus Van de Velde en Elisabeth Nuyts (Noots), wat een bevestiging is dat de genoemde Petrus inderdaad de broer is van Maria Van de Velde (x Henricus Verbulckt).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8260 fol. 354r (28.11.1650)

Item in presentie des heeren meyer ende schepen. van Loven naerbeschreven gestaen Cornelis Oliviers voors. et repetatur ende heeft opgedragen met behoorelijcke verthijdenisse ressche ende reyse een halff boinder landts ombegrepen der maten, soo tselve gelegen is aen Sollevelt tot Betecum, regenoten Jan Van Loock oost ter eenre, s' heeren straet noordt ter ije., d' erffgen. Adriaen Janssens zuyt ende west ter andere zijden, der vuegen soo ende gelijck ut sup., expos. impositi sunt jure hereditario per mo. Peeter Vanden Velde ende Elysabeth Noots, ghehuysschen, present ende accepterende voor hen, hunne erffven ende naercommelingen oft actie te hebbende et semper satis den voors. geconstitueerde nae vermoegen sijnder voors. commissie obligerende, submitt. ende renun. in forma et waras op sheeren cheyns ende rechte vanden gronde, als oock dertich stuyvers chijns oft rente aende kercke van Betecum, item twee rinsguldens aende erffgen. Jan Loots, item xviije. rinsguldens aende kercke van Ste. Geertruyen alhier sonder meer, terminis tanquam prout, gelovende de voors. gehuysschen de voors. rente soo in tijts te betaelen dat de vijff dachmaelen op hodie vercregen tegen den voors. constituant bij Henrick Verbulckt cum sua als wesende mede onderpant nyet en sal worden beschaedicht, coram eisdem eod.

N.B. : In de rand werd volgende tekst vermeld.

Midts Peeter Vanden Velde alhier heeft geproduceert quictantie, gestelt op den voet van de copije deser in date 27. meert 1631, onderteeckent Philippus Van Enne, prior van S. Geertruyden, waer mede quaeme te blijcken dat dese rente was gequeten, alsoo dat de selve alhier wordt gecasseert, quare vacat ten respecte vande selve rente, actum 9. july 1667. J. Schellekens.

     Uit dit huwelijk:

     1. Gens Anna, () Betekom 15.06.1631 (g. Walterus Van Came en Maria Wiggers),

     Gents Carolus, () Betekom 27.06.1633 (g. Ludovicus Lauwet n. Carolus Hinckaert heer van Bruggen en Maria Van Brempt),

     Gents Barbara,

     2. Verbulckt Catharina, () Betekom 07.02.1635 (g. Claes Petrus en Batta Anna),

     Verbullick Joannes, () Betekom 12.04.1640 (g. Van Herck Joannes en Vrancx Anna),

     Verbulckt Amandus, () Betekom 16.03.1643 (g. Kerckmans Amandus en Naets Anna),

     Verbulckt Elizabeth, () Betekom 09.04.1645 (g. Vande Velde Georgius en Nauts Elizabeth),

     Verbulckt Andreas, () Betekom 06.04.1647 (g. IJwaens Joannes n. Verdonck Stephanus MA en Van Hove Maria),

     Verbulckt Henricus, () Betekom 18.03.1649 (g. Henricus Van Landewijck en Joanna Cleynhens), 

     Verbulckt Catharina, () Betekom 29.12.1655 (g. Joris Joannes en Viskens Catharina), 

 

Van de Velde Petrus, XII (S2450 + S2478),

 

Van de Velde Jacobina, X - XI (N611 + S1067),

 

Van de Velde Georgius, x Betekom 01.01.1652 (g. Joannes Van Vlasselaer en Henricus Verbulckt) met Van Vlasselaer Maria, geen fii in Betekom,

In deze akte (met dank aan Paul) wordt melding gemaakt van Georgius Van de Velde, wonende te Betekom en zoon van Michael (en Anna Wiggers). Zijn vader was op de datum van de akte reeds overleden. Hij draagt een dagmaal land over aan Joannes Wauters en Maria Kerckmans. Het opgedragen stuk had hij vercregen van zijn stiefvader Amandus Kerckmans. Voor het verkochte stuk heeft de opdrager 37 guldens heeft ontvangen. De kopers dienen voor het resterende bedrag van 38 guldens een jaarlijkse rente van 5 guldens te betalen aan de oude Sint-Sebastiaansgilde te Betekom.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7938, folio 89v., akte dd. 8 oktober 1685.

Inde tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen, Gooris Vanden Velde sone wijlen Michiels, woonende tot Betecom, bij manisse des voors(chreven) heere meyers, heeft opgedraeghen met behoorlijcke verthijdenisse ende renunciatie seker dachmael lants onbegrepen der maeten, gelijck tselve gelegen is onder Betecom, regen(oten) sheeren straete in drije sijden ende derffgenaemen Peeter Vekemans ter iiii. sijden, gelijck tselve bijden voors(chreven) opdraegere voor schepenen van Loven in date xxvi. meert 1646 vercreghen heeft teghens Amant Kerckmans volghens die scabinaele acte, alhier gesien ende gebleken, exposito impositi sunt Jan Wauters ende Maeyken Kerckmans, gehuysschen, alhier present ende tselve accepterende, soo voor hen oft hun actie hebbende, per monitionem iure et satis, waranderende het voors(chreven) dachmael voor vrije ende onbelast obligando, submittendo ac renunciando in forma, verclaerende den rechten coopprijs te wesen hondert ende vijffentwintich gul(den)s eens, verclaerende soo dat hij transportant van(de) resterende penninghen van sevenendertich gul(den)s eens van(den) acceptant ten vollen vernueght ende gecontenteert te wesen is, soo dat het die andere resterende achtentachentich gul(den)s sullen blijven geaffecteert op het voors(chreve) dachmael lants, waer voor hij acceptant sal jaerlijcx gehouden sijn te betaelen eene rente van vijff guldens tsiaers aende aude gulde van Sinte Sebastiaen tot Betecom, laetende hem acceptant geheel om die selve rente van vijff gul(den)s tsiaers altoos teghens Sint Sebastiaens dach te quyten oft wel alst hem gelieft ende sal insgelijcx gehouden wesen te moeten leveren een vierendeel bier voor eenen lijckcoop, coram jo(ncke)r Dielbeeck, Caels, hac viii. octobris 1685.

 

Van de Velde Henricus, XI (S1738), () Betekom 02.02.1617 (g. Henricus De Winter en Martha Saechtlevens),

 

Van de Velde Catharina, XI (N1873), () Betekom 09.05.1619 (g. Joannes Holaerts en Catharina Holemans),

 

Van de Velde Michael, () Betekom 17.06.1621 (g. Dla Hinckaerts Joanna en Michael Crabbeels),

 

Van de Velde Elisabeth, () Betekom 05.04.1623 (g. Antonius Verdonck cap. en Elisabeth Dionys...), x Betekom 07.06.1644 (g. Joannes Mertens en Georgius Van de Velde) met Joannes Mertens,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Andreas, () Betekom 02.10.1644 (g. Peeters Andreas en Mertens Joanna),

     Mertens Maria, () Betekom 26.11.1645 (g. Kerckmans Amandus en Mertens Maria),

     Mertens Georgius, () Betekom 23.05.1647 (g. Vanden Velde Georgius en Claes Maria).

 

x 2 met Amandus Kerckmans. Zie daar

 


 

XII - Van de Velde Petrus (S2450 + S2478), () (niet Bet, W, Wez, Rot, Beer, S, Heist, ), + Betekom11.06.1669, x Betekom 02.12.1639 (g. Verbulckt Henricus en Nuijts Joannes) met Nuyts (Nuijts - Naets) Elisabeth (S2451 + S2479), () (niet Bet!, S, Beer, W, VTBeg, Wez, Heist, Rot, Wak, WestelRam, Langd,).

 

Transcriptie en een korte commentaar (met dank aan Paul Peeters) inzake een akte van emancipatie betreffende de kinderen van Elisabeth Nuyts, weduwe van Petrus Van de Velde. 

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 8277, folio 80v, akte dd. 05.09.1678

  Transcriptie.

In teghenwordicheyt der heeren

schepenen van Loven naergenoempt

comparerende Elisabeth Neuts, residerende

tot Betecum, weduwer wijlen Peeter

Vanden Velde, diewelcke heeft ghe-

emancipeert en. vuyt haeren

broode ghedaen Peeter, Paul, Jan

en. Elisabeth Vanden Velde, allen

haere kinderen, metten voorn. Peeter,

haeren man geprocreert, quo facto

J. Goemans reconduxit in forma,

coram Ketelboetere, T' Santels,

va. 7bris. 1678.

Commentaar.

Petrus Van de Velde overleed te Betekom op 11 juni 1669.  In de overlijdensakte staat alleen dat hij gehuwd was.

11a. julii 1669.

Mortuus est Petrus Vanden

Velde matrimonio iunctus et

exequiae factae.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van de Velde Anna, () Betekom 10.08.1642 (g. Henricus Verbulck en Anna Geenen), x Betekom  ...06.1678 (g. Paulus Van de Velde en Michael Vervarent) met De Meyer Antonius, geen fii in Betekom,

 

Van de Velde Maria, XI (S1225), () Betekom 07.08.1644 (g. Georgius Van de Velde en Maria Schoonders),

 

Van de Velde Elisabeth, () Betekom 23.03.1646 (g. Amandus Kerckmans en Elisabeth Van de Velde), x Betekom 26.07.1682 verw. 2 de gr. (g. Van Langendonck Adrianus en Vande Loock Adrianus) met Mertens Joannes,

     Uit dit huwelijk:

      Mertens Barbara, () Betekom 24.05.1683 (g. Nijs Arnoldus en Nuijts Barbara),

     Mertens Petrus, () Betekom 22.05.1684 (g. Peeters Petrus en Nuijts Elisabeth),

     Mertens Adrianus, () Betekom 09.04.1686 (g. De Meijer Adrianus en Vandevelde Margareta),

 

Van de Velde Catharina, () Betekom 16.04.1648 (g. Arnoldus Timmermans en Catharina Luyten),

 

Van de Velde Adrianus, () Betekom 29.04.1649 (g. Adrianus Van der Schrieken en Barbara Ghens),

 

Van de Velde Margareta, XI (S1239), () Betekom 15.12.1650 (g. Antonius De Meijer en Margareta Lemmens),

 

Van de Velde Michael, () Betekom 16.02.1653 (g. Michael Van de Velde en Anna Nuijts),

 

Van de Velde Petrus, () Betekom 02.02.1654 (g. Adrianus Peeters en Elisabeth Aerts),

 

Van de Velde Paulus, () Betekom 05.09.1656 (g. Paulus Geeraert en Lucia Janssens), x Betekom 21.07.1690 (g. Petrus Bruijneel en Jacobus ...) met Verstreken Francisca,

     Uit dit huwelijk:

     Vandevelde Henricus, () Betekom 01.01.1691 (g. Verstreken Henricus en Kerckmans Elisabeth),

     Vandevelde Johannes, () Betekom 20.09.1692 (g. Pellegrims Johannes en Hendrickx Elisabeth jr),

     Van de Velde Adriana, () Betekom 25.10.1703 (g. Janssens Guilelmus en Teurfs Maria),

 

Van de Velde Joannes, () Betekom 11.07.1660 (g. Joannes Van Vlasselaer en Maria Wouters).

 

 

 

X - XI - Claes - Klaes Petrus (N610 + S1066), () Betekom 29.03.1618 (g. Vervoert Petrus en Claes Magdalena), x Werchter 22.07.1642 (g. Vanden Velde Joannes en Claes Antonius) met Vande(n) Velde - Vellemans Jacobina - Jacoba (N611 + S1067).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Claes - Klaes Petrus

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Catharina, IX - X (N305 + S533), () Werchter 31.08.1642 (g. Tombeurs Petrus en Vanden Velde Catharina),

 

Claes Maria, () Werchter 04.02.1644 (g. Henricus Vleminckx n. Van Tongelen Arnoldus en Maria Van den Velde),

 

Claes - Klaes Anna, () Werchter 27.03.1646 (g. Vervoort Antonius en Vervoort Anna), x Werchter 25.11.1670 (g. Claes Petrus en Van Casteren Joannes) met Brugmans - Bruchmans Gaspar,

     Uit dit huwelijk:

     Brugmans Joannes, () Werchter 14.10.1671 (g. Bouckhorst Joannes en Verbeeck Catharina),

     Brugmans Anna, () Werchter 28.12.1672 (g. Vervoort Sebastianus en Claes Margareta n. Ingelborghs Anna),

     Bruchmans Maria, () Werchter 15.08.1674 (g. Kercmans Joannes en Verschueren Maria n. Rapts Maria),

     Bruchmans Franciscus, () Werchter 07.02.1676 (g. Kins Franciscus en Van Tongelen Anna),

     Brugmans Jacobus, () Werchter 22.04.1677 (g. Ilios Jacobus en Claes Margarita),

     Bruchmans Petrus, () Werchter 18.01-03.03.1679 (g. Lambrechs Jan en Claes Elijsabeth),

     Brugmans Gummarus, () Werchter 20.04.1681 (g. De Wit Gummarus en Tkint Maria),

     Brugmans Catharina, () Werchter 26.12.1682 (g. Claes Joannes en Claes Catharina),

     Brugmans Jacobus, () Werchter 16.04.1684 (g. Van Tongelen Jacobus en Ingelborchs Anna),

     Brugmans Arnoldus, () Werchter 05.07.1685 (g. Van Roost Arnoldus n. Van Hoegaerde Joannes en De Worteler Lucia),

     Brugmans Petrus, () Werchter 09.07.1686 (g. Van Tongelen Petrus fs Joannes en Matthijs Barbara n. Burremans Joanna),

     Brugmans Arnoldus, () Werchter 19.11.1687 (g. Wouters Arnoldus en Van Leempoel Barbara n. Vervoort Anna),

     Brugmans Anthonius Joannes, () Werchter 31.03.1691 (g. Lambrechts Jan en Van Castere Maria),

 

Claes Nicolaus, () Werchter 10.11.1647 (g. Claes Nicolaus en Meelkens Petronella), x Werchter 08.07.1668 (g. Boschmans Joannes en Claes Petrus) met Bosmans Margareta, () Werchter 08.09.1649 (g. Dieric Michael en Geens Margareta), fa Cornelius en Janssens Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Anna, () Werchter 06.09.1669 (g. Boschmans Joannes en Claes Anna),

 

Claes Elijsabeth, () Werchter 14.02.1649 (g. Paeps Petrus en ... Elijsabeth avia),

 

Claes Joannes, () Werchter 29.11.1650 (g. Van Langendonck Joannes en Van Krieckinge Emerantiana),

 

Claes Margareta, () Werchter 29.03.1652 (g. Meelkens Henricus en Vanden Panhuijsen Margareta), x 1 ? met Christophorus Parmentier, x 2 met Nicolaus Kuppens,

     Uit dit huwelijk:

     1. (P)Armentier Maria, () Werchter 20.11.1678 ill. (g. Antonius Claes en Maria Hoolaerts),

     2. Kuppens Gerardus, () Werchter 17.05.1684 (g. Gerardus Paeps en Anna Machiels),

     Kuppens Maria Anna, () Werchter 18.11.1685 (g. Joannes Claes en Maria Vervoort),

     Cuppens Leonardus, () Werchter 22.03.1688 (g. Leonardus Lambrechts en Anna Claes),

     Ceuppens Gaspara, () Werchter 02.02.1690 (g. Cornelius Van Roost l. Coppens Henricus en Anna Claes), + W 27.10.1731,

      x ca. 1684 (niet W, ) sexta uxor Joannis Vermeren, met Joannes Van der Meren,

 

Claes Sebastianus, () Werchter 12.03.1654 (g. Vervoort Sebastianus en Worteleers Lucia), moeder Wilhelmina,

 

Claes Antonius, () Werchter 07.09.1656 (g. Antonius Vervoort en Anna Van Bostraeten),

 

Claes Francisca, () Werchter 09.12.1658 (g. Vandendriesch Joannes en Mombaers Elisabeth),

 

Claes Cornelius, () Werchter 04.09.1661 (g. Van Nuffelen Cornelius en Mesmaeckers Anna).

 

 

 

XI - Van de Velde Henricus (S1738), () Betekom 02.02.1617 (g. Henricus De Winter en Martha Saechtlevens), x Betekom 04.07.1641 (g. Petrus Van de Velde, Georgius Van de Velde, De Meijer Guilielmus en Elisabeth Nuyts) met Joanna (Catharina) Cleynheyns (S1739), () Werchter 18.08.1619 (g. Van Loock Hubertus en Willems Catharina), + Betekom 21.09.1652.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van de Velde Michael, () Betekom 29.07.1642 (g. Michael Van de Velde en Barbara Vandeuren), x Betekom 28.04.1672 (g. Henricus Van de Velde, Vander Loock Adrianus en Eustachius Ghuns) met Van de Put - Van de(n) Peut Catharina,

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Laurentius Vissenaekens en zijn tweede vrouw Maria Vervarent enerzijds, Michael Van de Velde (zoon van Henricus en Joanna Cleynhens) en zijn dochter Anna Van de Velde (x Henricus Anthonis) anderzijds en nog anderen uit de familie Van de Velde.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arrondissement Leuven), register nr. 7195, akte dd. 12 januari 1701.

Gestaen inden tegenwordicheyt vande ondergenoempde schepenen van Riviren in Betecum, Laurijs Vissenaken vuyt crachte van den testamente, aen hem gelaeten bij wijlen Maria Vervarent, sijne gewesene tweede huysvrouw, gepasseert voor mij onderges., in dier qualitijt als nots. en. sekere getuygen, voor de hellicht en. Peeter Vande Velde met sijne consorten, de welcke hebben gegeven dese naervolgende onwederroepelijcke procuratie en. luydt aldus van worde tot worde als volght.

Op heden desen 7en. janry. 1701 comparerende voor mij onderges. als openbaer nots., geadmitteert bijden Souverijnen Raede van Brabant, tot Betecum residerende, en. inde presentie vande getuygen naergenoempt, Machiel Vande Velde met consent en. overstaen van sijne consorten als erffgen. van Hendrick Vande Velde, Hendrick Antonis als man en. momboir van Anna Vande Velde, hem sterckmakende voor sijne mede erffgen., als erffgen. van Michiel Vande Velde, Peeter Geraets als man en. momboir van Anna Van Leemputten, hem sterckmakende voor sijne consorten, gelijck oock Joos Bosmans als man en. momboir van Catlijn Verbulck als een der vuytten struyck van Maria Vande Velde, alle welcke verclaeren als erffgen. van Goris Vande Velde te consenteren inde vercoopinge, geschidt op den ... [n.v.], gepasseert voor wijlen den nots. Vanden Loock, constituerende oversulcx onwederroepelijck N.N. en. ider thoonder deser om als cooper te gichten en. goeden Peeter Rijers ofte die hij noemen sal, in seker parceel bempt, geheten die Tighelrije, alles in gevolge de voors. conditie, waranderende het selve tgoet als inde selve, gelovende sij compten. en. constituanten voors. alle het gene voors. is, te houden voor goet, vast en. van werden sonder in het voors. goet noch eenich recht te connen oft willen pretenderen mits dat ideren stack sal raecken seven guldens negen sts. ofte naer raete der voors. conditie, de welcke dese onderteekent, bekennen ontfangen te hebben, di[e]nende dese oversulcx voor absolute quitt., aldus gedaen ten date voors. ten huyse van Jan Van Langendonck ter presentie van Peeter Lauwers en. Jan Van Langendonck en. was die minute deser onderteekent met het marcq van Machiel Vande Velde, Peeter Van Vlasselaer, Martien Vande Velde, met het marcq van Hendrick Antonis, met het marcq van Joos Bosmans, Peeter Geeraets, onder stondt quod attestor, en. onderteekent C. Immens, gref.

Den ondergeschreven geve volle macht om te doen goyen het paert van het bemdeken van Goris Van. Velde, het welcke Catharina Van. Velde ofte haere kinderen pretenderen, actum den 2. jannewaris 1701 en. was onderteekent Adriaen Janssens.

Ingevolge dese geinsereerde proucratien als oock die personele comparitie van Laurijs Vissenaken en. Peeter Vande Velde en. naer dat de selve hebben opgedragen als in s' heeren haden vanden gronde met behoorelijke vertijdenisse seker parceel wijde, geheten die Tighelrije, groot ontrent een halff bonder oft soo het selve is gelegen onder desen dorpe van Betecum, regten. de La[e]ck zuyden, d' aertstraken west, die straet norden en. als sij daer vuytgedaen en. metten rechte daer van vertegen, soo is ter behoorelijcker manisse des mijer, wijsdomme van schepenen en. orlove des heere vanden gronde daer inne gegicht en. gegoyt met alle gerequireerde sollemnitijten Peeter Rijers ende Peeter Lauwers Peeterson, ider voor de hellicht, als henne naercomelingen als hun wettich goet op schot, loth en. geburelijcken rechte, behoudelijck een ider sijenn goeden rechte, waranderende sij vercoopers het voors. goet op den heerelijcken chijns, te weten jaerelijcx ofte eenen cap. en. 6 pen. Lovens mits gaeders in sijn aende[e]l in pertsceur sonder meer en. ingevalle iedt te nauw waere geschidt, soo geloven sij altois genoch te doen, den warachtigen coop wordt verclaert op twee hondert en. vier guls., welcke voors. somme sij opdrageren bekennen ontfangen te hebben, hier waeren over Hendrick Mirocx, meyer, Hendrick Librechts, Jan Van Langendonck en. Laurijs Claes, schepenen, actum desen 12. janry. 1701.

Coram iisdem comparvit Paulus Vande Velde als momboir van de wesen van wijlen Andries Peeters en. Maria Vande Velde, die heeft getrocken voor en. ten behove vande voors. weese eenentwintich sts. eenen halven, consenterende oversulcx in dese goedenisse, gelijck oock sijn gecompareert Jacq Vande Berghe en. Jan Peetters (!), die insgelijcx kenne voldaen te sijn en. consenteren als voor.

Den selven Peeter Vande Velde heeft van dese somme geconsigneert in handen van Hendrick Mirocx, meyer, de somme van vijfftien guldens en. dat ad quis jus habentis oft het gebuerde noch imandt recht toe hadde.

Item heeft den voors. Peeter Vande Velde van het voors. gelt noch geconsigneert de somme van twelff guldens om, etta.

Gelijck oock doet Laurijs Vissenaeken, die laet thien guls. in handen van Peeter Lauwers Peeterson.

C. Immens, greffr.

   Uit dit huwelijk:

   Van de Velde Ludovicus, () Betekom 03.12.1673 (g. Ludovicus Soli en Barbara Van de Put),

   Van de Velde Barbara, () Betekom ...03.1675 (g. Hendricus Van de Velde en Elisabeth ...),      

   Vandevelde Adriana, () Betekom 08.09.1678 (g. Vandevelde Henricus en Vanden Peut Adriana),

   Vandevelde Anna, () Betekom 21.07.1680 (g. Jansens Adrianus en Van Cauberghe Anna),

   x Werchter 03.06.1694 (g. Lijsens Petrus, De Keijser Petrus en Anthonis Cornelius) met Anthonis Henricus, fii in W,

     Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

     Wer1876/2: 1703: Fo 11:

     Hendrik Anthonis x Anna Vandevelde dochtere Michiels ende van Margarita De Clercq dochter Rombouts,

     die getrouwt hadde (?) die dochter Hendrik Paeps alias Van Eijcken, te vorens Hendrik Van Eijcken sone Willems,

     wijlen Willem Van Eijcken, van een huis gelegen te Perre.

     Liek1: 22 aug 1749:

     Hendrik Anthonis x Anneken Vandevelde uit Werchter hadden eertyts te rente gelicht bij Bartholomeus Verhocht x  

    Margareta Verlinden van 200 gl cap nu gesuccedeert op Jan en Peeter Anthonis hun wettige kinderen ...

     ten behoeve van Maria Guens en haar kinderen.

     cfr: 1856: 30 aug 1749:

     Peeter Antonis geeft een boender land aan Maria Geens ende haere drij kinderen verweckt met wijlen

     Jan Anthonis ierst de hellicht van een boender lant daerop een huijs is staende opt pair

   Vandevelde Henricus, () Betekom 26.11.1682 (g. Lijbrechts Henricus en Achtegaels Maria),

   Vandevelde Elisabeth, () Betekom 07.02.1686 (g. Van Vlasselaer Petrus en Van Irschot Elisabeth),

    

Van de Velde Philippus, () Betekom 25.06.1645 (g. Philippus De Groeve en Elisabeth Naets),

    

Van de Velde Georgius, () Betekom 23.08.1648 (g. Georgius Van de Velde en Adriana Cleynheyns),

 

Van de Velde Henricus, () Betekom 28.12.1649 (g. Henricus Verbulckt en Cleijnheijns Johanna),

    

Van de Velde Joannes, () Betekom 22.10.1651 (g. Joannes Geerts en Maria Aerts), x Betekom 12.04.1680 (g. Vissenaken Laurentius en Vissenaken Joannes) met Vissenakens Elizabeth, () Betekom 07.07.1652 (g. De Meijer Guihelmus en Nuijts Elisabeth), x 2 Mechelen 12.03.1701 (g. Petrus Lauwers en Petrus Wauters) met Maria Timmermans, () Betekom 23.07.1673 (g. Verhelst Hendricus en Van Wuijthem Maria), + Betekom ...01.1704, fa Adrianus en Mertens Anna, x 3 Betekom 20.02.1704 (g. Adrianus De Meyer en Laurentius Claes) met Adriana Antonis,

Verschillende boeiende aktes en andere gezinsinfo onder de KLIK bij 4, met dank aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vandevelde Adrianus, () Betekom 30.04.1680 (g. Vissenake Adrianus en Vanden Peut Catharina),

     Vandevelde Joannes, () Betekom 02.02.1682 (g. Vissenaken Joannes en Van de Velde Barbara),

     Vandevelde Maria, () Betekom 22.04.1684 (g. Bloems Joannes en Vervarent Maria),

     Vande Velde Anna, () Betekom 22.02.1687 (g. Vandevelde Michael en Vandevelde Anna),

     Vande Velde Theodorus, () Betekom 05.06.1690 (g. Verreet Theodorus en Van Tongeren Maria),

     Van de Velde Theodorus, () Betekom 25.02.1696 (g. Verhaert Theodorus en Buerchmans Philippina),

     Van de Velde Martinus, () Betekom 15.04.1698 (g. Martinus Van den Velde en Anna Jooris ?),

     2. Vande Velde Barbara, () Betekom 03.12.1702 (g. De Meijer Leonardus en Timmermans Barbara),

     3. Vande Velde Anna, () Betekom 15.11.1704 (g. Van Vlasselaar Arnoldus en Anthonis Anna),

     Vande Velde Lambertus, () Betekom 09.02.1708 (g. Van Nuffel Martinus en Antonis Elisabeth),

     Vande Velde Joannes Franciscus, () Betekom 14.03.1711 (g. Antonis Joannes en Wittemans Elisabeth),

     Van de Velde Maria, () Betekom 21.06.1714 (g. Dauwens/ Lauwens Adrianus en Chrispijne Maria),

 

Van de Velde Elisabeth, X (S869), () Betekom 27.04.1660 (g. Adrianus Van de Loock n. Petrus Van de Velde en Elisabeth Nuijts).

 

 

 

XI - Janssens Joannes (N1872), () Heist 14.09.1603 (g. Joannes Robrechts en Barbara Verrijt), x Heist 15.06.1638 (g. ... sub pastore Betecom) met Van de Velde Catharina (N1873), () Betekom 09.05.1619 (g. Joannes Holaerts en Catharina Holemans).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Janssens Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens Petrus, X (N936), () Heist 13.03.1639 (g. Petrus Janssens en Maria Van der Veken),

 

Janssens Anna, () Heist 14.10.1640 (g. Cornelius Van Herck en Anna Geens),

 

Janssens Maria, () Heist 07.09.1642 (g. Paulus Geraerts en Maria Pauwels), x Heist 29.10.1669 (g. David Van Tisnaecken, Petrus Janssens en Joannes De Ceuster) met De Ceuster Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, S, P, Beer, I, Wiek, Huls,

     De Coster Gommarus, () Heist 28.12.1672 (g. Petrus Van Woonsel en Joanna Pluys),

     De Coster Cornelius, () Heist 06.10.1674 (g. Cornelius Van Woonsel en Anna Helsen),

 

Janssens Michael, () Heist 31.05.1646 (g. Michael Van de Velde en Anna Reynders),

 

Janssens Joannes, () Heist 02.04.1646 (g. Cornelis Van de Velde en Margaretha Lambrechts), x Heist 18.01.1692 (g. Laurentius Coppens en Joannes De Rijck) met Maria Van Herle - Van Herck bij x,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Laurentius, () Heist 10.07.1682 (g. Laurentius Coppens en Anna Van Heirle),

     Janssens Joannes, () Heist 16.11.1683 (g. Petrus Van Herle en Magdalena De Backer),

     Janssens Maria, () Heist 22.08.1685 (g. Adrianus Van Herle en Maria Bruynseels),

     Janssens Anna Petronella, () Heist 12.07.1687 (g. Petrus Gommers en Anna Adriana Robreghts),

     Janssens Joanna, () Heist 24.02.1690 (g. Antonius De Backer en Joanna Verduyckt),

     Janssens Adrianus, () Heist 14.07.1692 (g. Adrianus Gens en Digna Van Reyn),

     Janssens Petronella, () Heist 12.08.1695 (g. Joannes Janssens en Petronella Schroven),

     Janssens Elisabeth, () Heist 27.05.1698 (g. Nicolaus Bruynseels en Anna Vrancx),

     Janssens Catharina, () Heist 29.10.1699 (g. Petrus Van Heirle en Maria Vermeulen),

     Janssens Petrus, () Heist 04.04.1702 (g. Joannes Bruenseels en Elisabeth De Becker),

     Janssens Petronella, () Heist 04.04.1702 (g. Dionisius Ceulemans en Maria Peeters),

     Janssens Petrus, () Heist 04.09.1707 (g. Adrianus Van Outhven en Elisabeth Van Roij),

 

Janssens Livinus, () Heist 07.06.1648 (g. Levinus Van Eynde en Margarita Swerts),

 

Janssens Adrianus, () Heist 15.08.1650 (g. Adriaen Lambrechts en Catharina Van der Auderaa),

 

Janssens Catharina, () Heist 09.03.1653 (g. Hendericus Van der Aa en Catharina Van de Velde), x Heist 07.01.1699 (g. Diric Van Herck, Andreas Van Herck en Nicolaus Andriessens) met Van Herck Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Herck Andreas, () Heist 28.05.1699 (g. Andreas Van Herck en Maria Heylen),

     Van Herck Carolus Matthias, () Heist 24.02.1702 (g. Carolus Van den Broeck en Barbara Andrissens),

     Van Herck Melchior Mattheus, () Heist 07.01.1705 (g. Mattheus Andreissens en Catharina Verhoeberghe),

     Van Herck Barbara, () Heist 09.04.1708 (g. Lambertus Van den Broeck en Barbara Theresia Rampaert),

     Van Herck Gommara, () Heist 01.01.1711 (g. Theodorus Van Herck en Gommara Ven),

     Van Herck Petrus, () Heist 16.09.1713 (g. Petrus Van Herck en Adriana Verschueren),

     Van Herck Anna Maria, () Heist 07.06.1716 (g. Petrus Van Herck en Maria Van Herel),

 

Janssens Michael, () Heist 02.12.1655 (g. Joannes Borrens en Helena Van de Velde), x Heist 01.04.1681 (g. Joannes Janssens en Gabriel Geeraers) met Van den Broeck Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, S, P, Beer, I, Wiek, Huls,

     Janssens Elisabeth, () Heist 15.05.1681 (g. Adrianus Van den Broeck en Elisabeth Verhaeghen),

     Janssens Anna Catharina, () Heist 21.08.1684 (g. Petrus Semeelen en Catharina Van der Auwera),

     Janssens Petrus, () Heist 01.11.1687 (g. Petrus Van Calster en Christina Van den Broeck),

     Janssens Barbara, () Heist 22.03.1691 (g. Mr Henricus Mastiele en Barbara Gens),

     Janssens Maria Theresia, () Heist 27.02.1695 (g. Philippus Vermeeren en Maria Theresia Van den Broeck),

 

Janssens Cornelius, () Heist 16.03.1658 (g. Michael Brassiers en Joanna Van de Goor), x Heist 20.10.1676 (g. Adrianus De Swert en Hendricus Lambrechts) met Verschueren Adriana, deze x 2 Heist 12.02.1681 (g. Joannes Verschueren en Adrianus Van den Broeck) met Andrissens Nicolaus, deze x 1 Heist 25.02.1659 (g. Joannes Schuerman en Joannes Van den Broeck) met Van den Broeck Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     1. Andriesens Adriana, () Heist 11.12.1659 (g. Cornelius Janssens en Adriana Vermeulen),

     Andriesens Magdalena, () Heist 23.03.1662 (g. Adrianus Van den Broeck en Magdalena Lambrechts),

     Andriesens Joanna, () Heist 03.10.1664 (g. Jan Van Noten en Adriana Van der Audera),

     Andriesens Bartholomeus, () Heist 02.01.1668 (g. Jacob Van den Broeck en Magdalena Docx),

     Andriesens Maria, () Heist 02.02.1669 (g. Jan Jansen en Maria Verhagen),

     Andriesens Joannes, () Heist 15.10.1671 (g. Joannes Pluijs en Maria Coppens),

     Andriesens Elisabeth, () Heist 05.09.1673 (g. Martinus Boierst en Joanna Nauts),

     Andriesens Anna, () Heist 12.01.1676 (g. Joannes Verschueren en Anna Lambrechts),

     Andriesens Nicolaus, () Heist 07.07.1678 (g. Gerardus Van den Bosch en Magdalena Van den Broeck),

     2. Janssens Catharina, () Heist 11.04.1677 (g. Egidius Peeters en Catharina Van den Broeck),

     3. Andriesens Petronella, () Heist 09.11.1681 (g. Peeter Janssens en Elisabeth Verbist),

     Andriesens Barbara, () Heist 30.11.1683 (g. Joannes Verschueren en Maria Van Hutvel),

     Andriesens Matheus, () Heist 10.11.1687 (g. Matheus Van Ostenryck en Martina Van Oostenryck),

 

Janssens Gertrudis, () Heist 19.08.1659 (g. Joannes Van Leuffel en Gertrudis Van Bockel),

 

Janssens Adriana, () Heist 04.05.1662 (g. Henricus Van der Veken en Adriana Van Roij), x Heist 05.06.1686 (g. Joannes Janssens, Isidorus Frigo, Joannes Heyns en Joannes De Cleyn) met Ooms Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Ooms Joannes, () Heist 03.04.1687 (g. Joannes Heyns en Maria Janssens),

     Ooms Anna Catharina, () Heist 08.09.1689 (g. Michael Janssens en Anna Roebregts),

     Ooms Franciscus, () Heist 04.04.1692 (g. Franciscus Jansens en Francisca De Roeck),

     Ooms Catharina, () Heist 24.07.1695 (g. Petrus Ooms en Catharina Segers),

     Ooms Nicolaus, () Heist 08.06.1700 (g. David De Vlieg n. Hyronimus Gommaers en Maria Janssens),

     Ooms Adriana, () Heist 05.01.1703 (g. Cornelius Goyvaerts en Adriana Heylen).

 


 

XI - Peeters (Pieters) Andreas (S1224), () Betekom 05.02.1640 (g. Andreas Peeters en Anna Mertens), x Betekom 25.09.1673 (g. Amandus Pelgrims, Adrianus Van der Loock en Joannes Vleminxs) met Van de Velde Maria (S1225), () Betekom 07.08.1644 (g. Georgius Van de Velde en Maria Schoonders).

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Adriana, () Betekom 06.11.1673 (g. Paulus Van der Velden en Adriana De Meyer),

 

Peeters Joannes, () Betekom 12.04.1675 (g. Joannes Peeters en Elisabeth Van de Velde),

 

Peeters Cornelius, X (S612), () Betekom 02.01.1677 (g. Cornelius Pieters en Margaretha Van de Velde),

 

Peeters Elisabeth, () Betekom 21.11.1681 (g. Joannes Van de Velde n. Cornelius Van Gouthem en Elisabeth De Meyer),

 

Peeters Gerardus, () Betekom 01.05.1684 (g. Gerardus Janssens en Anna Michiels)

 

 

 

XI - Janssens - Jancens Gerardus (S1238), () Betekom 05.10.1656 (g. Gerardus Janssens en Maria Claes n. Elisabeth Molemans), x 2 Betekom ...07.1681 (g. Joannes Jansens en Hoes Henricus) met Van de Velde Margareta (S1239), () Betekom 15.12.1650 (g. Antonius De Meijer en Margareta Lemmens), deze (x) 1 Betekom 28.01.1673 (g. Georgius Van de Velde en Adrianus Van der Loock) met Pelgrims Amandus, () Betekom 28.04.1650 (g. Amandus Kerckmans en Helena Vander Rijdt), + Betekom 27.06.1680.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pelgrims Joannes, () Betekom 28.10.1673 (g. Theodorus Stroijbant en Anna Van de Velde),

 

Pelgrims Elisabeth, () Betekom 16.02.1676 (g. Henricus Pelgrims en Elisabeth Van de Velde),

 

Pellegrims Cornelius, () Betekom 13.02.1678 (g. Cornelius Pellegrims en Boons Margareta),

 

Pelgrims Paulus, () Betekom 02.06.1679 (g. Paulus Van de Velde en Elisabeth Van Haecht),

 

2. Janssens Guilielmus, () Betekom 22.07.1682 (g. Guilielmus Bols en Johanna Janssens),

 

Janssens Maria, X (S619), () Betekom 24.01.1685 (g. Joannes Janssens en Elisabeth Naets),

 

Janssens Franciscus, () Betekom 06.10.1687 (g. Dnus Franciscus Hagenberch en Lucia Jansens n. Anna Mulemans),

 

Janssens Catharina, () Betekom 12.05.1690 (g. Henricus Liberechts en Catharina Hendrickx).

 

 

 

X - Viskens Petrus (S868), () Werchter 17.10.1652 (g. Van Tongelen Petrus en Holemans Maria), x Betekom 16.04.1681 (g. Michael Van de Velde en Joannes Viskens) met Elisabeth (Catharina) Van de Velde (Van de Ven) (S869), () Betekom 27.04.1660 (g. Adrianus Van de Loock n. P. Georgius Van de Velde en Elisabeth Nuijts).

 

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Catharina, () Werchter 21.10.1682 (g. Martinus Viskens en Catharina Verbullick), + Werchter 22.08.1760, x Werchter 04.11.1705 (g. Joannes Castermans en Martinus Van Geel) met Guilielmus Van Geel, () Werchter 17.07.1680 (g. Guilielmus Van Geel n. Van Ro... en Gertrudis Crabeels), + Werchter 17.04.1760,

     Uit dit huwelijk:

      Van Geel Maria, () Werchter 05.03.1706 (g. Joannes Castermans en Maria Lontiers),

      x Werchter 24.02.1732 met Joannes Van Houtvinck, () Werchter 26.02.1763,

      Van Geel Henricus, () Werchter 29.10.1707 (g. Henricus Van de Velde en Maria Van Geel), + Werchter 13.12.1759,

      x 1 Werchter 12.02.1741 met Elisabeth Van Haeght, x 2 Werchter 04.07.1751 met Elisabeth Wouters,

      Van Geel Anna, () Werchter 11.07.1709 (g. Martinus Van Geel en Anna Viskens)

      Van Geel Guilielmus, () Werchter 02.03.1711 (g. Guilielmus Van Geel en Anna Viskens),

      Van Geel Petrus, () Werchter 31.03.1713 (g. Petrus Viskens en Adriana Brugmans), + Werchter 06.11.1776,

      x Werchter 31.05.1746 met Catharina Van Casteren,

      Van Geel Elisabeth, () Werchter 15.09.1715 (g. Joannes Smets en Elisabeth Van Vlasselaer),

      Van Geel Barbara, () Werchter 21.02.1717 (g. Adrianus Van Eijken en Barbara Van Geel),

      Van Geel Cornelius, () Werchter 20.11.1718 (g. Cornelius De Meijer en Maria Van Geel),

      Van Geel Catharina, () Werchter 22.12.1720 (g. Egidius Van Laeck en Catharina Verbiest), + Werchter 30.06.1760,

      x Werchter 12.04.1750 met Guilielmus Van Espen, Van Geel  Lucia, () Werchter 25.10.1722 (g. Norbertus Van Gorp en Lucia Verbiest), + Werchter 11.08.1794,

      x 1 Werchter 22.06.1749 met  Joannes Franciscus Boumans, x 2 Werchter 06.07.1760 met Egidius Goris,

      Van Geel Joanna, () Werchter 20.04.1726 (g. Henricus Van Ermen en Joanna Bries),

      Van Geel Joanna, () Werchter 31.12.1727 (g. Martinus Van Meerbeeck en Joanna Bries),

 

Viskens (Visch) Petrus, IX (S434), () Werchter 26.11.1685 (g. Henricus Van de Loock en Barbara Van de Velde),

 

Viskens Anna, () Werchter 11.02.1688 (g. Henricus Van Leemput en Anna Van den Venne), + Werchter 27.11.1759, x 1 Werchter 16.02.1708 (g. Joannes Castermans en Guilielmus Van Geel) met Arnoldus Van Eijken, x 2 > 1725 (niet W, ) met Henricus Van Ermengem,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Eijken Anna, () Werchter 15.11.1709 (g. Joannes Castermans en Anna Hof), + Werchter 30.04.1781,

     x Werchter 19.05.1735 met Joannes Nijs, x 2 Werchter 23.05.1747 met Egidius Van Avont,

     Van Eijken Joannes, () Werchter 07.01.1712 (g. Joannes De Maijer en Maria Van Eijken),

     Van Eijken Maria, () Werchter 08.11.1714 (g. Guilielmus Van Eijken en Maria Van Hoof), + Werchter 12.10.1782, x Werchter 03.06.1742 met Petrus Van Linthaut,

     Van Eijken Petrus, () Werchter 25.02.1717 (g. Petrus Viskens en Maria Van Eijken),

     Van Eijken Catharina, () Werchter 12.01.1720 (g. Petrus Viskens en Catharina Viskens), x Werchter 06.04.1749 met Petrus Van den Bosch,

     Van Eijken Adrianus, () Werchter 21.09.1723 (g. Adrianus De Wijgaert en Maria Lontiers),

     2. Van Ermen Guilielmus, () Werchter 07.12.1725 (g. Guilielmus De Wortelaer en Maria Van Langendonck),

     Van Ermengem Elisabeth, () Werchter 05.06.1727 (g. Petrus Leijsens en Elisabeth Tombeur),

     x Werchter 20.04.1750 met praenobilis dominus Joannes Franciscus Terhorst,

     Van Ermengem Joanna, () Werchter 20.02.1730 (g. Guilielmus Van Geel en Joanna Bruijnincx), + Rotselaar 07.09.1763,

     x Werchter 12.01.1754 met Henricus Kerstens,

 

Viskens Henricus, () Werchter 28.12.1690 (g. Henricus Van de Velde en Anna Van de Velde loco Maria De Rijcke),

 

Viskens Joannes, () Werchter 25.10.1693 (g. Castelmans Joannes en Van de Velde Maria).

 

Terug naar tartpaginapan Terug naar startpagina stamboom